Dagenlange veenbrand in het Land van Saeftinghe m Rode Kruis Sluiskil wint de provinciale wedstrijden Beroepsonderwijs heeft veel bezwaren tegen contourennota Manege 'De Eendracht' Serooskerke jubileerde ENKELE HECTAREN IN DE AS GELEGD MAANDAG 10 MEI 1976 IN DORPSHUIS IN KRUININGEN ARNEMUIDEN1 WERD TWEEDE KRUININGEN - De rode kruiscolonne uit Sluiskil heeft zaterdag de provin ciale wedstrijden van het rode kruis in 'Ons Dorpshuis' te Kruiningen ge wonnen. De Sluiskilse deelnemers ontvingen een beker als provinciale prijs en een medaille van het hoofd bestuur. Ook de ploeg kreeg een me daille. Namens de groep nam zater dagmiddag commandant J. Audries- scn de prijzen in ontvangst. Verdere deelnemers van de Sluiskilse colonne waren mevrouw G. Verlinden, mejuf frouw L. Noorlander en de heer N. Dobbel. De tweede prijs, een medaille, werd uitgereikt aan commandant J. Ventevogcl van het korps Arncmuidcn I. De algehele leiding van de oefening was in handen van dokter J. W. F. Loubert uit Zierikzee, stafarts com mando Zeeland RKK, mevrouw L. A. L. v. Doorn-v. Boven uit Vlissingen, stafverpleegkundige en de heer H. Don uit Krabbendijke. staflid RKK oplei dingen. De jury bestond uit de artsen A J. Eckhardt, uit Wemeldinge en M. Reyerse uit Middelburg. Assistentie werd verleend door mevrouw M. N Kuyper-Vij verberg, verpleegkundige uit Ouwerkerk, zr. K. P. Geleynse, ver pleegkundige uit Axel en kaderin structeurs EHBO-opleidingen M. W. Eggers uit Middelburg, mevrouw J. L. Joossen-Snoep uit Oostdijk en R. vair Belzen uit Arnemuiden. De winnende ploeg gaat op 12 septem ber naar Amsterdam om deel te nemen aan de nationale wedstrijden. Na afloop van de wedstrijden gaf dok ter J, W. F. Loubert uit Zierikzee, sta farte Commando Zeeland RKK, in de foyer van 'Ons Dorpshuis' een uiteen zetting van de handelingen der korps leden. Hij vertelde hierbij, dat naast het wedstrijdelement, het leerelement de belangrijkste factor is. Namens de staf van het provinciaal commando sprak de heer Florijn waarderende woorden en gaf de puntenuitslag. De AGENDA VOOR MAANDAG GOES - Ziekenhuis De Bevalnden, 17- 19 uur: uitz. Nomen Nescio; MIDDELBURG - Gasthuis, 20-21.15 uur: uitz. Rawa; OOSTERLAND - Herv. Ver. Gebouw, 19.30 uur: hoorzitting; VLISSINGEN - Bethesda/St. Zieken huis, 19.45-21.15 uur; uitz. Rawa; BISOCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20 uur: The bridge on the river Kwai, 14 jr. Luxor, 20 uur: Roller ball, 14 jr GOES - Grand, 20 uur; Kind van de zon, 18 jr.; HULST - De Koning van Engeland, 14.30 en 20.30 uur: Emmanuelle II, 18 jr.; 19.30 uur: Gejaagd door de wind, 14 jr.; MIDDELBURG - City. 20 uur: De ge ketende karate-vechters; OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Dokter Pulver zaait papavers, 14 jr.; TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: The good, the bad and the ugly; VLISSINGEN - Alhambra, 20 uur: Ge ndarme op vrijersvoeten; TENTOONSTELLINGEN GOES - Lunchcafé Stadhuis: Expositie Lodewijk Bruckman; HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen: HULST - Bibliotheek, 10-12, 13-17.30 en 19-21 uur: Expositie 'Kunstuitleen'; Galerie Piet van Geyt: 9-12 en 14-18 uur: hommage aan Dirk van Gelder; Zeeuwsch Kunstenaarscentrum; ten toonstellingen van Paul Bonger en Jan Haas; Rijksarchief. 9-12.30 en 13.30-17 uur: Kinderzorg in Zeeland: Galerie Contrast, 10.30-17 uur: 16e, 17e en 18e eeuwse meubelen; TERNEUZEN - Galerie 'Des Beaux Arts'; Grafieken Charles van Gisber gen; ZIERIKZEE - 't Lange Uus, 9-12 en 13.30-17.30 uur: werken kunstenaars. HULPCENTRA NOORD- EN MIDDEN-ZEELAND - Goes, tel. 01100-14444. ZEEUWSCH-VLAANDEREN - Ter neuzen, tel.01150-4444. THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND - Tel. 0011. beoordeling gold voor de groep en de commandant. Uitslagen: Tholen 2: 60 pnt voor de groep en 19 voor de commandant; Tholen 1: 66 en 24, Middelburg 1: 80 en 25; Middelburg 3: 96 en 33, Arnemuiden 2: 101 en 22; Kapelle 3: 124 en 38; Middelburg 2 138 en 35; Krabbendijke 139 en 31; Kapelle 2 142 en 33; Kapelle 1: 152 en 42; Ar nemuiden 1 159 en 37; Sluiskil 162 en 44. Vervolgens ging de heer W. M. Bol len uit Vlissingen, kringcommissaris, over tot de uitreiking van de prijzen. In zijn voorwoord zei hij de indruk gekre gen te hebben van een goede geoe fendheid bij de deelnemers. In het draaiboek van de oefening had den drie jongens in de leeftijd van 16-17 jaar een auto gestolen bij een camping. De wagen raakt uit een bocht, twee in zittenden worden op het wegdek ge slingerd en een derde komt in het wa ter terecht. Het ongeluk speelde zich Foto: De winnende ploeg ml Sluiskil tijdens de provinciale rode Icruis- ivedstrijden in Kruiningen. op een van de Waddeneilanden af, zo dat het Rode Kruis ook voor opvang gedurende de nachtelijke uren moest zorgen, omdat er geen verbinding met het vasteland meer was. De 'gewonden' moesten aan allerlei kwetsuren worden behandeld. Veere's Genoegen kreeg nieuw vaandel bij 55- jarig jubileum VEERE - Zaterdag vierde de muziek vereniging Veere's Genoegen te Veere op feestelijke wijze het 55-jarige jubi leum. In het druk vlaggend Veere werd "s morgens door burgemeester A. Hack en mevrouw Mol-Minderhoud namens het Vaandelcomité het vaandel, dat mede door een inzmelingsactie onder de bevolking van Veere, Gapinge en Vrouwenpolder kan worden gemaakt, aangeboden aan het Fanfarekorps Vee re's genoegen. Dit gebeurde op het bor des van het het stadhuis, waarvoor het korps stond opgesteld. De oude vlag van het korps krijgt een plaats in de oudheidkamer van het stadhuis de 'Vierschaar'. Burgemeester Hack sprak het bestuur, het korps en vele genodigden toe en bracht zijn gelukwensen met dit jubi leum over. Hij zei trots te zijn dat Veere zo'n mooi en groot geüniformeerd korps bezit, dat al vele eerste prijzen op con coursen heeft weggehaald. Dat dit alles kon gebeuren schreef de burgemeenster mede toe aan de heer R. Repko, de enige nog in leven en aanwezige mede oprichter van Veere's Genoegen. De voorzitter van Veere's genoegen de heer, H. A. v. Cranenburgh, dankte de burge meester en mevrouw Mol-Minderhoud van het Vaandelcomité die het initita- tief nam voor de inzamelingsactie. Na de uitreiking van het Vaandel volgde er een gecostumeerde kinderoptocht. Daarna vertrok men voor rondwande lingen naar Gapinge en Vrouwenpolder, .'s Middags werd voor de jeugd in 't Ver enigingsgebouw de film 'Fanfare' van Bert Haanstra vertoond: voor bestuur en leden van Veere's Genoegen was er een koffietafel. Aan het begin van de grote feestavond in het verenigingsge bouw dankte de voorzitter het Vaandel comité Mevrouw Mol-Minderhoud, me juffrouw Verhage en de Oranjevereni gingen Gapinge en Vrouwenpolder, en bood hun een vaantje en bloemen aan. De voorzitter reikte aan de heer L. de Nood de oorkonde en gouden speld van de KNF uit. vanwege zijn 45- jariglidmaatschap en muzikant zijn van Veere's Genoegen. Hij sprak hem veel lovende woorden voor zijn werkzaam heid in de vereniging toel Voorts dankte hij het lid de heer A van der Broeke die vanwege zijn leeftijd als actief lid was gestopt, na 31 jaren zijn beste krachten aan de vereniging te hebben gegeven. Tot slot bracht hij dank aan het organiserend comité voor dit jubi leum. Daarna bracht de toneelgroep 'Platago' uit Goes op zeer Succesvolle wijze het blijsep in drie bedrijven 'Een aap op visite' van Dick van Maasland. Tot slot was cr ccn gezellig samenzijn. Bedrag 150,- uit café gestolen VLISSINGEN - Uit de kassa van het café Amstelhoek te Vlissingen is za terdagmiddag 150,- ontvreemd. De diefstal werd gepleegd toen de zaak gesloten was. De daders zijn vermoedelijk via de achterdeur het horeca-bednjf binnen gedrongen. De inbraak moet zijn ge beurd tussen 's middags half twee en drie uur toen de barkeeper A. de V. uit Vlissingen afwezig was. Concours Bond van Zaterdagvliegers MIDDELBURG - De afdeling Zeeland van de Nederlandse bond van zater dagvliegers hield zaterdag met 3844 duiven een concours vanuit Guierain over een afstand van 115 kilometer. In de rayons werden de eerste 5 prijzen als volgt gewonnen' Rayon A 1 F. Maijs, 2 F. Maijs, 3 W. K Schot sr.. 4 J. den Hengst, 5 J Wes- dorp. Rayon B. 1 J. Moerland. 2 M. Moeliker, 3 J, Moerland, 4 A A. Wagenmaker, 5 A. Moerland. Rayon C. 1 A de Poorter. 2 P. Ale- bregtse, 3 R. A. Versaevel, 4 Lievense-Westerbeeke. 5 R. A Versae vel. Rayon D: 1 M. C. Clement, 2 Joh. Jan- se, 3 J. Doene, 4 J. Duinkerke, 5 L. de Fouw. Rayon E: 1 D. Nijssen, 2 A. J. Kruijsse, 3 C. v. Oosten, 4 D, Kosten, 5 D. Nijs sen. Rayon F: 1 A. Scheele, 2 A. Scheele, 3 C. L. v d Berg, 4 A. Scheele, 5 C. L. v d. Berg. Brandweer Oostburg Jaarlijkse uitvoering koninklijke harmonie 'Ons Genoegen VLISSINGEN - Meer dan liüü belang stellenden woonden zaterdagavond in het Vlissing.se Scheldek vartiér de jaarlijkse uitvoering bij van de Ko ninklijke Harmonie 'Ons Genoegen' uit Vlissingen. Presntatrice Ilse Schot, kondigde na het openingswoord van voorzitter P J. Smits hei openingsoptreden aan van de harmonie van 'Ons Genoegen'. Deze speelde vier nummers. De harmonie trad op onder leiding van de heer C. Vader sr. De Delta Band vervolgde het programma met het spelen van num mers. De Delta Band stond onder leiding van de heer J. C. de Boo van Uljen. De jeugdharmonie van 'Ons Genoegen' (onder leiding van de heer C. Vader sr.i trad voor de pauze op in de stijl van de groep 'Sweet Sixteen". Na de pauze speelde de harmonie nog enkele num mers. De Deltaband besloot de uitvoer ing met bekende nummers. Tijdens de uitvoering werd de heer Van der Heijde, die 25 jaar lid is van de ver eniging gehuldigd. Hij kreeg uit han den van voorzatter Smits een medaille uitgereikt. Aan de uitvoering werkten verder mee het Groot Vlssings Majo- rettenpeloton onder leiding van Wilma Nagelkerke, dat onder andere de Del taband begeleidde. Ook de heer B. Ruïjssche ontving een bedrag van 50,-. Hij had een nieuwe naam en omslag bedacht voor het clubblad van de ver eniging. De naam luidt: 'De Noten balk'. Onder de vele aanwezigen, bestaande uit donateurs en belangstellenden, kon de vereniging ook de heer M. C. Vuijck begroeten. De heer Vuijck was oprich ter van de Deltaband. Zee verkennersgroep 'De Watergeuzen' liet vlet te water VLISSINGEN - Zaterdagmiddag hield de zeeverkennersgroep 'De Watergeu zen' uit Vlissingen de jaarlijkse ou dermiddag. Hoogtepunt van de mid dag was het tewaterlaten van het vlet 'Perseus' aan de Piet Heinkade te Vlis singen. De bijeenkomst werd geopendmet het hijsen van de vlag en een kort wel komstwoord door schipper N. de Ha mer. Dit gebeurde op de achterplaats bij de Willem Ill-kazerne. waar de pad vinders hun tenten hadden opgesla gen. Enkele tientallen ouders woonden de activiteiten bij. Na de openingsceremonie voerden de welpen een toneelstuk op. Bij de Piet Heinkade werd vervolgens het negende vlet tewater gelaten. Het met vlaggen versierde vlet voor de zeeverkenners, werd met een bijlslag door mevrouw Beerens - de echtgenote van de akela - van de touwen bevrijd en te water ge laten. Tenslotte konden liefhebbers een tochtje maken. De oudermiddag werd besloten met een kort woord van de schipper en het strijken van de vlag. VERENIGING VAN DIRECTEUREN BESLOOT CONGRES 'aantasting ss' vrijh el d individu' «""""c Expositie huisvlijt in 'Ter Reede' rukte voor niets uit OOSTBURG - De brandweerkorpsen van Cadzand en Oqstburg zijn zondag middag omstreeks 5 uur voor niets uit gerukt. Een vals alarm voerde beide korpsen naar de Oude Zeedijk te Zuid- zande waar een schuur in brand zou staan. VLISSINGEN - Van vandaag (maan dag) tot en met vrijdag wordt er in het bejaardentehuis Ter Reede' te Vlissin gen een 'Zeeuwse week' gehouden. Elke middag tussen 2 en 5 uur zijn dan in verschillende zalen produkten van huisvlijt van de bejaarden te zien, zoals poppen in klederdracht, schilderijen en sieraden. Ook worden demonstraties gegeven van oude beroepen. VLISSINGEN - De Vereniging van 1)1- rertueren bij bet Beroepsonderwijs (VDB) heeft, naast veel waardering, toch een aantal - bijna - onoverko- menlljke bezwaren tegen de contou rennota van minitcr Van Kcmcnadc van onderwijs. Samengevat komen dc grootste bezwaren hier op neer: de basis van dc nota. die uitgaat van de zogenaamde emancipatori sche (mondige en weerbare) mens. is een filosofie, die niet door iedereen wordt onderschreven en derhalve de vrijheid van het individu aantast. de sumierc inhoudelijke gegevens in de nota over de middenschool en de bovenschool maken het onmoge lijk op deze basis schoolsoorten te beoordelen en te projecteren op een verbeterd fungerend onderwijs. de leerplicht tot 18 jaar is in de ogen van de VDB een luchthartig genoemn stap. De contourennota kwam ruimschoots ter sprake tijdens het tweedaags con gres, dat de VDB vrijdag en zaterdag in Britannia te Vlissingen hield. Dit landelijk congres werd zaterdag beslo ten met het Integraal aannemen van het voorlopig slasndpunt.. dat het hoofdbestuur van de VDB had inge- nmen ten aanzien van de contourenno ta. Het voorlopig commmentaar van het hoofdbestuur was tot sLand geko men uit de op- en aanmerkingen van de afdelingen. De VDB zal haar ge dachten over de contourennota ken baar maken aan minister Van Keme- nade. Over de ontwikkeling van het onder wijs, in de nota geschetst, zegt het commentaar van de VDB: „Wij staan op het standpunt, dat de ontwikkelin gen in het fungerend onderwijs niet kunnen worden gezien in hetraam van een beleid, dat nu reeds is gericht op de ter discussie staande structuur. De nota heeft als bezwaar, dat vele bewe ringen niet gesteund worden door on derzoekresultaten. De VDB kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de samenstellers zich uitsluitend tot een theoretische oplossing van het struc tuurprobleem hebben bepaald, ge fixeerd door één zeker niet algemeen aanvaard mensbeeld." Wat bereft de structuurwijziging van het onderwijs zegt de VDB in haar commentaar: „Wij stellen ons op het standpunt, dat alleen al het ontbreken Nieuwe secretaresse Toeristenzielzorg TERNEUZEN - Op voordracht van het bestuur van de Stichting Katho lieke Toeristenzielzorg in Zeeland is door de bisschop van Breda benoemd tot lid en secretaris van die stichting mevrouw P. J. Janssen-de Kooning uit Goes. De heer L-. A. E Cornells uit het Belgi sche St-Niklaas bedankte op persoon lijke redenen voor het bestuurslid maatschap. Speciaal ten gerieve van de toeristen zullen er in de periode van Hemelvaartsdag tot en met eind au gustus kerkdiensten worden gehouden in de toeristenkerken in Cadzand. Dishoek-Koudekerke, Kamperland, Vrouwenpolder. Westkapelle en Zoute- lande. alsmede in de Bijkerk op het re creatieterrein in Domburg en de NH kerken in Kortgene, Oostkapelie en Veere. Overschatting De mening van de VDB over het thema maatschappij hervorming cn - beinvlording door middel van hel on derwijs iis, «lal de invloed van het on derwijs op jongeren in de nota zelfs schromelijk wordt overschat. „Im mers de kwantitatieve beïnvloeding van de ouders en van het vrije tijds- milieu is vele malen groter dan die van het onderwijs. Ontkend moei worden, dat het onderwijs in staat is om hij de onderw'ijsvragenden «ft- ba sis te Icwggen voor een betere samen leving. De VDB zal zich d;ut ook verzetten tegen voorstellen, die er op gericht zijn om dc schooljeugd als heiboom te gebruiken voor een maatschappijher vorming." Voor het lager beroepsonderwijs stolt de VDB zich op het standpunt, dat de affinitiet van de leerlingen lol tech nisch praktische werkzaamheden moet worden aangewend voor hun vorming en scholing. Dit onderwijs is slechts waarlijk algemeen vormend, indien hierbij het technisch- praktisch ele ment niet ontbreekt. Derhalve kan volgens de VDB geen middenschool worden gevormd, zonder dat hierin de techniek en de praktijk in de meest ruime zin in de programma's worden opgenomen. De achterstanden als gevolg van mi lieu - invloeden kunnen, aldus de VDB. alleen worden opgelost door een per soonlijker benadering van de kinderen: remedial - teaching en kleine groepen Leerplicht tot zestien jaar en leerrecht na zestien jaar sluiten volgens de VDB meer aan bij de reeéle behoefte van de Over de middenschool kan volgens de VDB pas geoordeeld worden indien langs experimentele weg verkregen re sultaten bekend zijn Voorstellen over de bovenschool acht de VDB niet rijp voor bespreking en/of beoordeling. Met betrekking tot de open school zegt de VDB „Ideaal gezien prachtig, rnaar vergeet hel maar. omdat het om Ilnan- ciéle redenen voorlopig en waarschijn lijk nooit haalbaar is De conceptie gegeven in de nota over een bestuurssamenstelling wijst de VDB van de hand in verband met on werkbare situaties. ..Controle en In vloed op het beleid kunnen ook op an dere wijze worden geregeld. Grote zorg spreekt de VDB tenslotte uit over hei eventueel openstellen van de scholen voor buurt- en clubwerk. De VDB acht dit onverantwoord. TIENJARIG BESTAAN GEVIERD MET RECEPTIE EN RUITERDEMONSTRA TIE lovende woorden voor oprichter SEKOOSKERKE - Manepe De Eend- racht aan de Rijkebuurtweg te Se rooskerke heeft zaterdagmiddag het 10-jarig jubileum gevierd met een re ceptie en een jubileummanifestatie waaraan ongeveer 60 ruitet-s en ama zones deelnamen. De receptie werd gehouden op het ter ras van de manege waar enige honder den belangstellenden hun gelukwen sen kwamen aanbieden aan de heer B. Meijers ide oprichter van de manege) en zijn echtgenote, en aan zijn zoon J. S Meijers, mededirecteur en instruc teur en aan dochter Lenie. Ook burgemeester A. Hack van Veere en echtgenote waren aanwezig, De burgemeester, die namens het gemeen tebestuur felicitaties aanbood, stelde dat de manege De Eendracht in de tien jaar van zijn bestaan een belangrijke plaats heeft verworven, niet alleen in de gemeente maar ook in de regio. Ook nationaal en internationaal geniet ma nege De Eendracht een goede reputa tie, aldus de heer Hack. De heer M. Visser, erelid van de ruiter- EMMAHAVEN - Een van vorige week dinsdag tot zondag ondergrondse voortwoekerende brand heeft - in de buurt van Emmaveen - enkele hecta ren van Het Land van Saaftinge vol ledig in de as gelegd. Pas nadat liet Hulster brandweerkorps met man en macht de steeds smeulende meters dikke veenlaag te lijf ging, meende men zondagavond het sein 'brand meester' te kunnen geven. Om later niet opnieuw verrast te worden door het vuur, zal het waterschap Hulster Ambacht vandaag (maandag) buldo- zers inschakelen om een dikke laag aan de rand van de schorren weg te schuiven. De brandweer blijft daarbij paraat om eventueel weer opgloeiend veen nat te houden. Men was er zon dagavond wel van overtuigd dat de brand zich niet verder uitbreidde. Hoewel daarvan niet veel meer was te zien, dan wat rookontwikkeling ens- lechts af en toe oplaaiende vlammen, moet het vuur zich sinds dinsdag lang zaam maar zeker een weg hebben ge vreten door het. kurkdroge veen. Het 'broeien' van dat materiaal wordt ge zien als de oorzaak van de brand, Woensdag al rukte het brandweer korps van Nieuw-Namen tot tweemaal toe uit om de brand te blussen. Omdat het veen ondergronds bleef smeulen hadden die pogingen slechts schijn baar succes, maar het duurde tot zon dag voor de brandweer opnieuw werd gealarmeerd. Toen namelijk hep de zogenaamde gasdam, tussen Emmahaven en de Belgische grens gevaar omdat het vuur steeds verder in de richting van de dijk kroop. De gasdam is een leidingstraat, waarlangs Zeeuwsch-Vlaanderen onder meer wordt voorzien van gas en water. „Als het vuur daarbij in de buurt komt kan het een catastrofe worden", zei brandweercommandant J. Janssens uit Hulst zondagmiddag. Hij dacht op dat. moment nog dat slechts 'dagen achtereen regen' het vuur zou kunnen doven. Door met ho- gedrukslangen te spuiten en water uit de killen over de droge schorren te pompen, slaagde de blusoperatie ech ter wel. Het brandende schorrengebied - zon dag ongeveer 250 bij 300 meter - komt maar af en toe helemaal onder water. De laatste keer gebeurde dat tijdens het met storm gepaard gaande spring tij in januari van dit jaar, De brand weer heeft dan ook geen moment kun nen rekenen op een dergelijk beslis send ruggesteuntje van de natuur. De talrijke vogels in Het Land van Saaftinghè hebben overigens niet al te veel hinder ondervonden van de brand. Volgens de Hulster brandweercom mandant zou dat wel het geval zijn geweest, als het vuur zich verder had uitgebreid in de richting van een druk bezet broedgebied Zondagmiddag zag het daar nog wel naar uit, maar "s avonds bleek de schade mee te vallen. -eden van het Hulster brandweer korps bespuiten de smeulende veen laag in Het Ixind van Saeftinphe g' :z."w I! at sportvereniging Séros, gaf een korte terugblik op de afgelopen tien jaar. Hij sprak hierbij de wens uit dat de goede samenwerking die er tussen zijn ver eniging en de directie van de manege in de afgelopen jaren is geweest- ook in de toekomst mag blijven bestaan. Hij had extra lovende woorden voor de heer B. Meijers. oprichter van de ma nege, die kosten nog moeite heeft ge spaard om er een compleet geheel van te maken. Niet alleen vor eigen bedrijf, maar ook voor de ruitersport in het al gemeen heeft vader Meijers zich ver dienstelijk gemaakt- Zo behoorde hij bij de oprichters van De Veeree Dijkruiters. was de grote animator om op Walcheren een con cours hippique te houden en leverde hij ook oen grote bijdrage aan de op voering van een jaarlijks terugkerend historisch spel. Ook voor mevrouw Meijers had de heer Visser woorden van dank. Zij zorgde altijd vooreen ge- ze'lige sfeer wanneer er na het rijden nog wat werd nagepraat. Mevrouw E. A. L. van Tongeren-van Raalte uit Vlissingen bood de gelu kwensen aan namens de houders en houdsters van de pensionpaarden van de manege. Zij bood een spiegel aan voor de bak waarin de ruiters hun houding kunnen controleren. De over dracht van dit cadeau gebeurde sym bolisch. Na het officiële gedeelte gaf zoon Jan. instructeur van de manege, een de monstratie hogeschool rijden. Voor zijn prestatie kreeg hij een waarderend ap plaus van de vele toeschouwers die zich vervolgens naar de achterkant van de manege begaven waar ongeveer 60 ruiters en arnazpnes (allen gebrui kers van de manege) acte de presence gaven. A NT W WORD B. EN W. OP VRAGEN PPR Besloten overleg over Geere geen raadsvergadering MIDDELBURG - Burgemeester en wethouders van Middelburg hebben officieel ontkend dat de niet-openbare bijeenkomst met de gemeenteraad over het Geereplan, die morgen (dinv dagl wordt gehouden, als een besloten raadsvergadering moet worden ge- .Onze bedoeling is een gesprek met de leden van de gemeenteraad te hebben om hun opvattingen/standpunten In zake het Geeregebied af te taston", antwoorden b. e.n w op schriftelijke vragen van de PPR-fractie uit de ge meenteraad. De PPR-fracüe had het college ge vraagd waarop de besloten bijeen komst - die bovendien in beslotenheid was afgekondigd - is gebaseerd en of het gemeentebestuur daarmee In over eenstemming met de gemeentewet en het reglement van orde van de ge meenteraad handelde. Het overleg met de gemeenteraad - door burgemeester drs. P. A. Wolters eerder een soort 'uitgebreid b. en w - overleg* genoemd - baseren b. en w. op artikel 209 van de gemeentewet, waarin het behoorlijk voorbereiden van besluiten is opgedragen. In het kader var» deze voorbereidings- taak zijn wij vrij overleg te plegen met wie wij willen, ook met leden van de raad", aldus burgemeester en wethou ders in antwoord op de vragen van de PPR-fractie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 41