Prins Claus: van incident „geen sprake in Knesset" „Nederland moet op het juiste moment de NAVO verlaten" Kabinet overweegt afbouw kinderbijslag ONENIGHEID OVER PERSOON FRANS H. DAF 46 DEN HAAG GEEFT GESPREK MET PERS VRIJ Veto Ford op wetsontwerp militaire hulp Mei levert topprestatie Psychiater en psycholoog niet eens m Ontevreden over gesprek regering TAXICHA UFFEURS O VER WEGEN A CTIES Ëen bewuste keuze PPR IN VERKIEZINGSPROGRAMMA: ZATERDAG 8 MEI 1976 TEL AVIV (ANP) - Bij prinses Beatrix en prins Claus is enige ontstemming ontstaan over de berichtgeving rond het 'diploma tieke incident', afgelopen maandag bij het bezoek van het prinse lijk paar aan de Knesset in Jeruzalem tijdens hun reis door Israël. Prins Claus heeft tijdens een aanvankelijk als informeel aange kondigd gesprek, afgelopen donderdag in het Dan-hotel in Tel Aviv met enig wrevel in zijn stem gezegd dat er naar zijn smaak geen sprake is jjeweest van een incident. Hij noemde de berichtgeving over deze zaak niet journalistiek. „We wilden al- leeen maar even in de zaal kijken, dat zou geen enkele politieke implicatie hebben gehad", zo zei prins Claus. Maandagmiddag, toen prinses Beatrix en prins Claus de Knesset bezochten om daar - zoals eerst werd aangekon digd - de gobelins van Chagall te be kijken, bleek dat er een buitengewone vergadering van het parlement aan de gang was. De prins en de prinses lie- leneen gids een van de deuren van de. vergaderzaal openen, maar toen greep Hoger-beroepzaak gijzelingsplan tegen koningin Juliana ARNHEM (ANP) - Tien Zuidmoluk- kers (de zogenaamde minder zware groep) die waren betrokken bij de voorbereiding van het gijzelingsplan legen koningin Julioana in Paleis Soestdijk, zullen maandag 10 en dins dag 11 mei in hoger beroep terecht staan voor het gerechtshof te Arn hem. In de dagvaardiging staat, dat er sprake was van 'samenspannen tot het misdrijf en aanslag te ondernemen om de regerende koningin van haar vrijheid te beroven'. Deze tweede groep Zuidmolukkers (totaal 16 man) werden vorige jaar september in Arnhem ver oordeeld tot straffen van twee jaar met aftrek tot acht maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het is niet bekend of de Zuidmoluk kers voor het gerechtshof zullen ver schijnen of niet. De Italiaanse Fiat-fabrieken hebben vrijdag een beloning uitgeloofd van 100 miljoen lire (ongeveer 300.000 gulden) voor mforamtie die kan leiden tot de opsoring van een sabotagegroep. Het bedrijf is voor de vijfde keer in twee maanden tijd het doelwit geworden van brandstichters ambassadeur Arriens in. Hij liet we ten dat het niet verstandig zou zijn om naar binnen te gaan. Later verklaarde hij tegenover ver slaggevers: „Den Haag wil niet dat dit bezoek aan Israël een demonstratiel karkater krijgt" De ambassadeur her haalde deze uitspraak vrijdag nog eens, toen het prinselijk paar een be zoek bracht aan het noorden van Is raël. Hij voegde daar toen ook aan toe dat de mededelingen die prins Claus donderdag in Tel Aviv had gedaan inmiddels 'vrij voor pubükatie' waren, nadat de prins donderdag eerst de aanwezige journalisten en fotografen duidelijk had laten weten dat de bij eenkomst niet als een persconferentie WASHINGTON (RTR) - President Ford van de Verenigde Staten heeft vrijdag zijn veto uitgesproken over een wetsontwerp betreffende de mili taire hulp aan het buitenland waarin ruim 3 miljard dollar is opgenomen voor zulke hulp aan landen in het Midden-Oosten, vooral Israël. In een boodschap aan het congres ver klaarde Ford dat hij bezwaar maakte tegen bepalingen die grenzen stellen aan wapenverkopen, beperkingen op heffen op handel met Noord- en Zuid- Vietnam en maatstaven stellen ten aanzien van de mensenrechtem in lan den in het buitenland. Het wetsontwerp waarover Ford zijn veto heeft uitgesproken is een mach- tingsmaatregel en bevat geen feitelijke fondsen 'BEVRIEZING' BIJSLAG TWEEDE KIND PER 1 JANUARI '77 DEN HAAG - Het kabinet overweegt bijslag voor het tweede kind met ingang van 1 januari 1977 te bevriezen, zulks in het kader van de bezuin igingen en in het kader van een rechtvaardiger inkomensverde ling. De kinderbijslag voor het eerste kind is al enkele jaren geleden bevroren. Dit zou een eerste aanzet zijn tot de totale afschaffing van het huidige systeem van kinderbijslagen en kinderaftrek, Hiertoe heeft een ambtelijke commis sie, de zgn. commissie-Lamers het ka binet geadviseerd. Deze commissie heeft wel gezegd dat na het vervallen van de kinderbijslag en de kinderaf trek een systeem van kindertoelagen moet worden opgezet. Dit systeem zou aanmerkelijk goedkoper zijn en heeft bovendien een sterk nivellerend effect. Een dergelijk voorstel werd al eerder vanuit wetenschappeüjke hoek op tafel gelegd en is ook eens gelanceerd door ZOMERWEER Zonnig en warm weer met maximum- tcperaturen rond 28 graden bij een zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. In de middag in de kuststre ken wind van zee en lagere tempera turen Vooruitzichten voor zondag en maan dag. Vrij zonnig en overwegend droog. Min der warm. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. .Voor zondag: aantal uren zon. 5 tot 15; min. temp: omstreeks 12 gr; max temp: omstreeks 21 gr; kans op een droge pe riode van minstens 12 uur: 95 procent; kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. Voor maandag: aantal uren zon: 3 tot 12; min. temp., omstreeks 12 gr: max. temp.: omstreeks 21 gr: kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent, kans op een geheel droog et maal: 80 procent. N.B. voor de temperaturen geldt voor zondag een marge van 2 graden en voor maanden een marge van 3 gr rond de opgegeven waarden. 9 mei 1976 ZON EN MAAN Zon op 04.56 onder 20.18 Maan op 14.46 onder 02.33 10 mei 1976 ZON EN MAAN Zon op 04,54 onder 20.20 Maan op 16.07 onder 02.59 Mei levert in deze eerste weck een topprestatie, want in de laatste 130 jaar is slechts éénmaal eerder in de eerste week van mei, zoals vrij dagmiddag. 30 graden gemeten - op 6 mei 1916 in Overijssel (KNMI- station te Avereest). Gisteren werd die 30 graden in Bra bant en Utrecht bereikt Vandaag is. opnieuw een zeer warme mei-dag te verwachten met ongeveer gelijke maxima. Maar zondag zal het waar schijnlijk in het hele land enkele graden minder warm zijn. Dit als gevolg van een hogedrukgebied dat via de oceaan nadert, terwijl het andere hogedrukgebied dat de warme oostenwind veroorzaakte, naar OosUEuropa wegtrekt. Door deze ontwikkeling zal de wind in het weekeinde van zee gaan waaien, hetgeen met name in het Waddengebied en in de kustprovin cies zaterdagmiddag al merkbaar kan worden. Het zeewater is met rond acht graden nog opvallend koud. De droogte begint opnieuw parten te spelen, want voor begin volgende week is er geen regen te vernachten. Het warmst was het gisteren in Noord-Italië, waar 32 graden werd bereikt, mocht worden beschouwd en dat alles wat hij zei "sub rosa' was. Er mochten ook geen foto's worden gemaakt. Am bassadeur Arriens zei vrijdag nog dat hij met buitenlandse zaken in Den Haag was overeengekomen dat de uit spraken van de prins toch gebruikt zouden mogen worden Op die bijeenkomst van donderdag in een van de suites van het Dan-hofel zei prins Claus verder nog dat prinses Beatrix en hij genieten van de reis door Israël en dal hel duidelijk gaat om een privié werkbezoek zonder enige politieke betekenis. Hij zei niets le we ten van plannen om dit jaar nog Egypte te bezoeken. Hoogtepunten van hun reis door Israël noemde de prins onder andere het be zoek aan Masada aan de Dode Zee en aan hel herdenkingscentrum voor de joodse slachtoffers van de tweede we reldoorlog in Jeruzalem. Op de voorlaatste dag van hun reis door Israel hebben prinses Beatrix en prins Claus vrijdag een bezoek ge bracht aan het noorden van hel land. 's-Morgens reden zij onder andere naar de christen kibboets Nes Am- mien, waar veel Nederlanders werken. Na een kort bezoek aan de rooms ka tholieke basiliek of de Verkondi- gingskerk in Nazareth (prinses Bea trix en prins Claus konden de kerk niet bezichtigen vanwege een vertra ging in hel programma) plantte het paar een boom in het Koningin Julia- nawouri lusscnN'azareth en Tiberias. MAASTRICHT - Op de vraag wie is de Kerkraadse hoofd verpleger Frans H.. heeft de Maastrichtse rechtbank vrijdag tijdens de achtste procesdag geen duidelijk antwoord gekregen. De getuigen-deskundigen, dr. .1. G. Schnitzler (51) zenuwarts en de psy choloog W. H. Derks (41), beiden ver bonden aan de psychiatrische obser vatiekliniek in Utrecht, gaven bij de beschrijving van de persoon van Frans H. blijk met elkaar fundamen teel van mening te verschillen. Dichtte dr. Schnitzler. opgeroepen door de officier van justitie, de ver dachte alle denkbare slechte karakte-, reigenschappen toe: psycholoog Derks. door de verdediger opgeroepen, noemde die eigenschappen beslist niet wezenlijk voor de persoon van de Ker kraadse hoofdverpleger. onder goede leiding dan zou hij wel licht niet in de huidige situatie verzeild zijn geraakt", aldus deze getuige- deskundige. Terbeschikkingstelling van de regering wordt niet noodzakelijk geacht wan neer de. rechtbank de ten laste gelegde insuline-moorden bewezen zou achten. „TBR zou wel gewenst zijn wanneer de kans zou bestaan dat Frans H. op nieuw als hoofdveipleger zou gaan werken zonder voldoende controle", zo voegde dr Schnitzler hieraan toe. Psycholoog Derks daarentegen kwam Frans H. op dit punt te hulp. Het her roepen van vroegere verklaringen noemde hij begrijpelijk. „Je kuilt deze man alles laten zeggen wat je hem suggereert Hij ziet dingen die er objec tief niet zijn. Frans H. is gemakkelijk ,op het verkeerde spoor te zetten Niettemin waren beiden het op één Mr. Booster noemde het een onbegrij- punt wel eens. Zij achten Frans H. in verminderde mate toerekeningsvat baar voor de daden waarvan hij dacht wordt. Volgens dr Schnitzler •pelijke zaak dat de psycholoog, nota- bene na bestudering van het dossier, een in zijn ogen weinig kritisch rapport heeft uitgebracht. Tijdens een waar kon de hoofdverpleger de situatie niet kruisverhoor hield hij hem voor: „Hoe aan. „Hij wilde rust en orde op zijn af deling en diende daarom lastige pa tiënten insulinespuiten toe. Dit was voor hem de enige oplossing om moei lijkheden te voorkomen en om zelf bui tenschot te blijven" Hij stelde geen belang in anderen. Wie hem tegenspreekt kan rekenen op re presailles. Daarom waren de meeste ondergeschikten bang voor hem. Psycholoog Derks noemde Frans H. niet capabel voor de functie van hoofdverpleger. Zijn vooropleiding was niet meer dan lagere school. „Had Frans H. een lagere functie bekleed durft, u zeggen dat Fran* H. nooit de knop van een zuurstofapparaat zou omdraaien, terwijl hij dt wel gedaan heeft?" Derks: „Dat was een b. "orde- lingsfout. Frans H. wilde niet doden De rechtbank sloot vervolgens de be handeling van het laatste sterfgeval van een 82-jarige religieuze zuster af, aan wie Frans H. kort voor haar dood enkele insulinespuiten heeft toege diend. Volgende week maandag be handelt de rechtbank de valiuminjec- ties. Het requisitoir van de officier van justitie is thans definitief vast gesteld op donderdag 13 mei a.s. de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Er zijn bij zo'n systeem verschillende mogelijkheden. Een bruto-toelage die voor iedereen gelijk is en die door de progressief oplopende belasting wordt genivelleerd. Het nadeel is dat de laagstbetaalden met veel kinderen dan fors belasting gaan betalen Als het kabinet in het kader van de be zuinigingsoperatie ertoe overgaat de kinderbijslag voor het tweede kind per 1 januari te bevriezen levert dit de schatkist 600 miljoen op. Per 1 juli wordt, als de plannen van het kabinet doorgaan, de kinderbijslag voor het tweede en volgende kind(eren) al be perkt in de stijging, zoals deze week is aangekondigd in het wetsontwerp, dat de loonmaatregel voor de tweede helft van dit jaar regelt. Het kabinet zou nu overwegen stap voor stap de kinderbijslag af te gaan bouwen, te beginnen met een minder sterke stijging per 1 juli a.s. en een be vriezing voor het tweede kind per 1 ja nuari. Voor 1980 zou het kabinet een geheel ander en goedkoper systeem willen AMSTERDAM - Vrijdagavond vond in het RAI-congrescenlrnm in Am sterdam een gala-avond plaats ten behoeve van het World Wild Life Fund. Prins Bernhard arriveerde als eerste, zodat hij de koningin, die 10 minuten later aankicam. met een buiging begroe tte. die de koningin plechtig beanticoordde. Prinses Beatrix plantte vrijdag een boom in het Koningin Julianaivoud bij Nazareth DAF TRUCKS IN CONSORTIUM VERVOERSECTOR EINDHOVEN (ANP) - DAF Trucks gaat zich, behalve op fabriceren van en verkopen van transportmiddelen, in de toekomst ook richten op het ver lenen van diensten in de vervoerssec- Het gaat daarbij om hei verrichten van uiteenlopende werkzaamheden, zoals het verzorgen van service-contracten en financiering, maar ook het geven van adviezen ten behoeve van het ver beteren of zelfs opnieuw ontwikkelen van transportsystemen. DAF Trucks heeft hiertoe met Bos Kalis in Papendrecht. de Nederlandse Scheepvaartunie in Rijswijk (Z-H) en het Rijn-Schelde-Verolme-concem in Rotterdam een sonsurtium gesticht, aldus de 'Dafbode'. De eerste resulta ten van een van de nieuwe activiteiten - het bouwen van havens - staan nog niet vast. Wel zijn de vier ondernemin gen voor een project gezamenlijk in onderhandeling. De speciale afdeling voor havenaangelegenheden in ont wikkelingslanden van de VN- organisatie UNCTAD heeft eveneens interesse getoond DEN HAAG - De taxichauffeurs zullen zich opnieuw beraden over het onder nemen van acties nu de ministers Van Agt (jnstitie). Westerterp (verkeer) en De Gaay Fortman (binnenlandse za ken) in een bijna twee uur durend ge sprek niet zijn ingegaan op de eis om het niet betalen van taxitarieven strafbaar te stellen. De taxichauffeurs zijn dan ook zeer ontstemd. „We zijn met een kluitje in het riet gestuurd", zegt Piet Schrabacq als één van de afgevaardigden voor het gesprek „We zullen contact opnemen met Tweede-Kamerleden en onderzoe ken wat we nu moeten gaan doen". In het gesprek met de taxichauffeurs, waarvan het tijdstip onder druk van de blokkade-acties van donderdag werd vervroegd, heeft minister Van Agt met nadruk gesteld, dat de totstandkoming daarvan als zeer uitzonderlijk moet worden beschouwd. Het afdwingen van een gesprek met behulp van dergelijke middelen is af te keuren De ministers Van Agt en De Gaay Fortman hebben wel toegezegd, dat zij de mogelijkheden zullen onderzoeken om meer bekendheid te geven aan ar tikel 28 van de Politieverordening. Dit artikel behandelt de taak van de poli tie om de. rechtsorde te handhaven. Aan de hand hiervan kar. ae politie bemiddelend optreden bij geschillen tussen burgers, in dit geval bij geschil len tussen de taxichauffeur en zijn klant. Den Uyl Minister-president Den Uyl had vrijda gavond op zijn wekelijkse persconfe rentie geen goed woord over voor de actie van donderdagmorgen. „Dit was een volstrekt verwerpelijk middel dat in geen enkele verhouding staat tot het beoogde doel. Wij hebben maatregelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen", aldus de zeer boze premier Den Uyl onthulde, dat reeds vrij vroeg aan de Haagse gemeente- en rijkspoli tie de opdracht was gegeven de blok kade te breken. ..De actie was echter toen al zo massaal dat er veel techni sche moeilijkheden zich voordeden. ADVERTENTIE 12 maanden garantie, ongeacht gereden kilometers roestwgstafco ftunpers N DAF-VQLVO Personenauto Nederland B.V., Stations.veg 2 Bees a DEN HAAG - Het ontwerp van een verkiezingsprogramma van de Politieke Partij Radicalen kiest voor kleine bedrijven, tegen de NAVO en voor ver dergaande verkleining van de verschillen in inkomen en ver mogen. Het Nederlandse lid maatschap van de NAVO mag niet langer de hoeksteen vor men van ons veiligheidsbeleid, aldus de PPR. Zowel de NAVO als het communisti sche Warschau-pact staan een blij vende vrede en veiligheid in Europa in de weg Daarom moet ons land uit de NAVO treden en wel op een moment dat dit een wezenlijke bijdrage is voor internationale ontspanning. De strate gie van het aangepaste antwoord wordt als defensief middel van de hand gewezen. Ons land moet er in interna tionaal verband voor pleiten, dat de NAVO niet als eerste kernwapens zal gebruiken In Europa dienen kemwa- penvrije gebieden te komen. Voor alles wil men voorkomen dat West- Duitsland een vinger bij de atoom trekker krijgt. Opmerkeljk is verder dat de PPR een verdubbeling vaii de ontwikkelings hulp binnen vier jaar nastreeft De PvdA kiest in haar program voor die periode - onder druk van de economi sche omstandigheden - voor een ge ringe toename. Op sociaal en econo misch gebied wil de PPR het parle ment een veel meer centrale rol laten spelen. Nu is het zo dat de Tweede Kamer meestal debatteert over het be leid dat de regering na overleg met vakbeweging en werkgevers heeft ge voerd. Jaarlijks dient het parlement richtlijnen op te stellen voor een ieder een omvattend inkomensbeleid. Op basis daarvan zal de regering haar loon-, prijs- en tarievenpolitiek voeren. Alle werknemers moeten onder een cao komen. De PPR wenst een maximu- minkomen en om te voorkomen dat er belastingen en sociale premies ontdo ken moeten voor groepen die best kunnen betalen, worden de fiscale af trekmogelijkheden drastisch worden beperkt. De grens waarboven men geen sociale premies hoeft af te dragen (ongeveer 40 mille bruto) vervalt mede daarom geheel. Kleine zelfstandigen moeten ook recht krijgen op een gega randeerd minimum-inkomen. Een regeling Het program wil alle sociale wetten in één regeling onderbrengen: de inko- mensdervmgswet. De kantoren van raden van arbeid, bedrijfsverenigingen e.d. kunnen vervangen worden door één landelijk kantorennet, waar men deze algemene wet uitvoert. De PPR blijft erbij dat de sociale uitkeringen gekoppeld moeten blijven aan de loon ontwikkeling. zodat de mensen met een minimum niet extra door de eco nomische crisis getroffen worden. Om de werkloosheid terug te dringen wordt een reeks verlichtingen aange kondigd voor ondernemers die relatief veel mensen in dienst hebben. Klein schalige bedrijven in industrie, handel, nijverheid en landbouw worden in sterke mate bevorderd. De onderne ming die velen in dienst houdt wordt beloond, wie hen vervangt door ma chines idiepte-investeringen) zal niet langer op faciliteiten van de overheid mogen rekenen. Herhaald wordt de eis om overal waar dat maatschappelijk wenselijk is. mul tinationale ondernemingen en bedrij ven die binnenlands op verschillende terreinen grote invloed hebben ver overd. op te splitsen. Er dient verder een oplopend vennootschapstarief (winstbelasting) te komen, zodat hoge rendementen afgeroomd kunnen wor den. De personeelsraad wordt het cen trale bestuursorgaan van de onderne ming. Op internationaal terrein vragen de radicalen een versterking van de Ver enigde Naties. De Europese gemeen schappen moeten een rechtvaardiger verdeling van kennis, macht, inkomen en ruimte tot stand brengen en soli dair zijn tegenover de arme landen. Lukt dat niet, dan hoeft de Europese integratie van de PPR niet verder te gaan. Het resterende deel van het pro gram van de PPR (milieu en welzijn) wordt over enkele weken bekendge maakt. Directie: F van de Velde, K Scherphuis en W. F. de Pagter. Hoofdredacteur: G. A. de Kok. Adjunct-hoofdredacteuren: M. P. Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walsuaai 56-60. tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51. tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2. tei. (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, tel. (01150) 4457. Hulst: Steenstraat 6. tel. (01140) 4058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144. Telefoonnummers buiten kan tooruren: Advertentie-afdeiing: <01186)1584 s Zaterdags (01184) 15144 van 9.00-11.30 uur. Redactie: (01184) 14796. Voor klachten bezorging op za terdag- de plaatselijke kantoren van 9^00-11.30 uur. Expeditie: (01183) 63533. Overl. adv. maandag- t/m vrij dagavond van 20.30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 37.75; franco per post 42.-; per maand 12,75; losse nummers 0,50 (inclusief 4 pet. btw). Advertentietarieven: 77 cent per mm; minimumprijs per advertentie 11,55; ingezon den mededelingen 2',ix tarief. Voor brieven bureau van dit blad 2.50 meer. Volledige tarieven met contract prijzen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro: 35 93 00, Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 3