^%Jr Commissaris Boertien opende de gemeentesecretarie in Veere „Ontwikkelingshulp kan beter en hoeft niet zoveel te kosten" caissières leerling-caissières 'Culturele' subsidies Goes omhoog tot ƒ550.000,- L. P. Meerman 40 jaar bij Zeelandia in Zierikzee laat memand koud.. ZATERDAG 8 MEI 1976 VOORMALIG GODSHUIS NA RESTAURATIE RIANT ONDERKOMEN RAAD BLIJFT IN HET STADHUIS VEERE - Met het openen van de voor deur - waarvoor hem de sleutel was overhandigd door het zesjarige doch tertje Ingrid van gemeentcbode Franke - heeft commissaris der ko ningin dr. C. Boertien vrijdagmiddag in Veere het voormalige Godshuis of ficieel in gebruik gesteld als nieuwe huisvesting van de gemeente secretarie. In het uit 1819 daterende monumen tale gebouw - dat tot 1970 dienst deed als bejaardentehuis - heeft het secretarie-personeel na een grondige restauratie een zeer riant en ruim on derkomen gevonden. De ingebruik name betekent tegelijk een einde aan tien jaar huisvestingsproblemen, waarmee de secretarie van de ge meente Veere sinds de herindeling van '66 kampte. Tijdens een bijeenkomst in het vereni gingsgebouw. die aan de opening vooraf ging. feliciteerde commissaris Boertien de bevolking en het gemeen tebestuur en sprak hij de hoop uit ..dat het Godshuis zich zal ontwikkelen tot een gastvrij huis." Als dank voor zijn komst ontving hij uit handen van bur gemeester A. Hack een oude prent van de haven van Veere. In zijn toespraak bracht burgemeester Heek de huisvestingsproblemen van de afgelopen jaren n herinnring. Ge zien deze achtergrond sprak hij van een 'bijzonder heuglijke dag voor de gemeente Veere'. Burgemeester Hack onthulde het grote gezelschap genodigden in zijn toe spraak, dat het gemeentebestuur bij de 'keuze voor het Godshuis, gezien de vervallen staat waarin het verkeerde, aanvankelijk voorstander was van een sloop van het gebouw. Hiervoor gaf de nauw bij deze zaak betrokken dienst voor de monumentenzorg echter geen toestemming Bijna fataal Directeur gemeentewerken Walcheren/Noord-Bcvelaml K. de Graaf, wiens dienst hel werk - naar hij zei - begeleidde, gaf monumenten zorg in zijn toespraak gelijk dat men voor restauratie had gekozen. Hij liet echter ook uitkomen dat dit bijna een fatale keuze was geweest. Tijdens de verbouwingswerkzaamhe den bleek het gebouw zo slecht in el kaar te zitten dat het - naar hij zei - „niet veel scheelde of het was inge stort" Zo bleek een deel van de funder ing te ontbreken en stond de voorgevel voor een deel los. Door doeltreffend in grijpen wist men deze zaken bij de res tauratie echter toch te verhelpen. Burgemeester Hack en directeur ge meentewerken De Graaf zwaaiden in hun toespraak beiden veel lof toe aan de betrokken architect van monumen tenzorg. ir. Stapper. Burgemeester Hack dankte verder vooral de dienst gemeentewerken en het uitvoerende aannemersbedrijf Maco uit Middelburg. Namens het personeel bedankte gemeente-secretaris L. van der Hlele het gemeentebestuur voor de nieuwe huisvesting. Hij sprak van een 'dag waarop erg lang is uitgezien' en over 'de vervulling van een jarenlange wens'. „Het is werkelijk geweldig", be toogde hij. Als geschenk van het pesoneel bood hij een wandklok aan. Jaloe i 'TS Volgens de gemeente-secretaris was de nieuwe en riante huisvesting - kos ten ruim 1,2 miljoen gulden - naast de resolute besluitvorming van het ge meentebestuur vooral te danken aan de uiterst goede financiële positie van de gemeente, waar menige andere VOORSTEL AAN CULTURELE RAAD AAN DE ORDE IN VERGADERING VAN 11 MEI GOES - Als het aande afdeling sport, recreatie, jeugd en cultuur van de ge meente Goes ligt, gaat de begroting voor culturele zaken voor 1977 om hoog van 530.528,- tot 554,568,24. Dat blijkt uit de stukken, die aan de leden van de culturele raad zijn toege zonden. Voor wat betreft de subsidies 'Amigos' in toernooi OUD-VOSSEMEER - De Oudvosse- meerse volleybalvereniging 'Amigos' zal vandaag, zaterdag, deelnemen aan een volleybaltoernooi voor de jeugd dat in Roepen wordt gehouden. Men zal met vier teams uitkomen. Op deze dag wordt tevens de eindstand van de juniorencompetitie bekend gemaakt. 'Amigos' vertrekt per bus om acht uur bij garage Van de Klundert. Wedvluchten KRABBENDIJKE - De postduiven- houdersvereniging 'De Luchtbode' te Krabbendijke nam deel aan een wed vlucht vanuit Noyon over een afstand van 220 km met 383 duiven. De snel heid van de eerste duif was 1393 meter per minuut. De voornaamste uitslagen zijn: 1 en 5 C. van Oosten: 2 E. Theen- aart; 3 M. Minnaard; 4 J. Traas. Rilland-Bath; 6 A. op 't Hof; 7 J. Minn aard; 8 D. van de Vrede; 9 C. Moison, Rilland-Bath; 10 G. Neels. KRUININGEN - De postduivenhou- dersvereniging 'De Vrijheidsduif uit Krmningen nam deel aan enkele vluchten. De voornaamste uitslagen vanuit Beaumetz <64 duiven) zijn: 1 W. Krijnsen: 2 en 10 J. en P Voois; 3 en 4 J. van Iwaarden; 5 M. Poley; 6 J. van Noorden; 7 en 8 J. Stroosnijder; 9 Erik Dek. Compagigne (261 duiven): 1 H. Witte; 2 M. Blaauwkamer; 3 en 4 J. Stroosnij der; 5 C. Dijl; 6 en 7 J. van Iwaarden; 8 Erik Dek; 9 K. Tjarks en 10 J. en P. Voois YERSEKE - De postduivenhoudersve- reniging 'De Noordster' uit Yerseke heeft deelgenomen aan een concours vanuit Noyon. Er namen 663 duiven deel. De duiven waren om 8.30 gelost. De eerste kwam binnen om 11.10.41. De uitslag luidt: 1 Jac. Neels; 2 M. Nljssen; 3 H. Paauwe; 4 E. Minnaard Mz; 5 gebr. Zuydweg; 6 J. J. van Oeve- ren: 7 Ph C van Os; 8 A. J. Kruysse; 9 M. Mol;_10 J. Lindenberg Jz. RILLAND - De postduivenhoudersve- reniging 'De Luchtpost te Rilland- Bath hield met 92 duiven een wed vlucht vanuit Quièvrain. De voor naamste uitslagen luiden: 1 M. M. Moerland; 2 A. Geerts; 3 Jac. Moer land; 4, 6, 7 en 10 C. Almekinders; 5 L. Lobbezoo; 8 J. van de Linde; 9 W. van Boven en zn De eerste duif haalde 883,71 meter per minuut. KAPELLE - De postduivenhoudersve- reniging OWSB uit Kapelle heeft deel genomen aan een wedvlucht vanuit Compiègne met. 114 duiven. De uitslag luidt: 1. 4 en 7 J. de Schip per; 2 A. Butter; 3 en 6 J. Nijsse; 5 A. Weening; 8 M. Bruijnoge; 9 en 10 C. Ze- gers. GOES - De postduivenhoudersvereni- ging 'De Rode Doffer' te Goes hield een wedvlucht vanuit Noyon. In concours waren 189 duiven over een afstand van 220.735 km. De uitslag luidt: 1.4.7 en 9 K. Verhage: 2. 5 en 8 J. van Es; 3 W. L. Barentse. 6 L. A. Baayens; 10 G. H. Bartse. De snelheid van de eerste duif was 1395.91 meter per minuut. aan de verschillende verenigingen voor het jaar 1977 tekent de afdeling daarbij aan dat de meeste verenigin gen/instellingen te maken krijgen met een normale verhoging van 8 procent. De culturele begroting komt aan de orde tijdens de vergadering van cultu rele raad én werkgroepen op dinsdag 11 mei (aanvang 20.00 uur) in het stad huis in Goes. Dan wordt uitvoerig ge sproken over bijvoorbeeld de wenslijs- ten, die de verschillende werkgroepen hebben opgesteld ten aanzien van de financiële uitgaven. Aan de orde komt dinsdag ook het voorstel van het dagelijks bestuur om het subsidieverzoek van Het Zeeuwse Orkest niet te behandelen Het dagelijks bestuur volgt daarmee een uitspraak van b. en w. van Goes, die vinden dat over de subsidie ge sproken moet worden met overige ge meenten op de Bevelanden. Overigens heeft het college van b. en w. van Goes wel uitgesproken dat men de sprong in subsidie van 2850,- naar 6000.- nogal groot vindt. „Aangezien de gehele Bevelanden kunnen genieten van de prestaties van het Zeeuwse Orkest is aan de betrok ken gemeentebesturen voorgesteld in de subsidie te willen participeren. Het is nog niet bekend welke standpunten de bedoelde gemeentebesturen zullen innemen", zo schrijft het dagelijks be stuur van de culturele raad. De culturele raad behandelt dinsdag ook het voorstel van het db om 500,- op tafel te leggen voor het verlenen van subsidie aan de Zeeuwse Koor- schooL Dat geld moet gezien worden als een bijdrage in de kosten van de zogenaamde marktconcerten. die het jongenskoor van de koorschool jaar lijks in de zomermaanden in de rooms-katholieke kerk verzorgt. Tens lotte ligt er het voorstel om 250,- subsidie te verlenen aan de volksdans groep Kasporgo voor het optreden van een buitenlandse dansgroep in Goes. Collecte KLEINE VAART AAT-V 6 vn Rotterdam nr Londen, ANA ISABEL 6 20 n wKenitra nr Avelro. AN TARCTIC 7 180 zw Far Oer nr Gloucester, ARINA HOLWERDA 6 vn Rotterdam ADR LAN A 7 vn Rotterdam nr Can arische el- 1 landen. ANNA ISABEL 7 20 zo Kp 8t Vin cent nr Avelro. CAREBEKA-1 pass 7 Dun- geness nr Hartlepool, CORRIE BROERE 7 dw Elba nr Genua. EERBEEK 7 40 w Llssa. bon nr Pitea. JACQUELINE BROERE 7 25 nninn nubwanun o vn n.oi.ieraajn nr re- - Hxstowe, ARROW 6 «e RotKrtan,, AZOLLA I Foto Dr Boertien neemt de sleutels voor de nieuwe gemeentesecretarie van Veere in ontvangst van Ingrid Franke. in de hal van het Godshuis aan mens de 'Vrienden van Veere' stelde ZIERIKZEE - Vrijdagavond werd de heer L. P. Merman in hotel 'Mondra- gon' te Zierikzee in het zonnetje gezet in verband met het feil. dat hij 40 jaar geleden in dienst was getreden van de fabriek van bakkerijgrondstoffen 'Zeelandia' te Zierikzee. De officiële datum van het jubileum van de heer Meerman was op 27 april .maar vrij dagavond werd hem door het bedrijf een receptie aangeboden. Ter gcle- •f genheid van koninginnedag werd de jubilaris ook reeds onderscheiden met de zilveren medaille behorende bij de i< Orde vanOranje-Kassau. De eerste spreker In Mondragon van de algemene directeur van Zeelandia. de heer M. Doeleman. die zijn waardering uitsprak voor het werk van de heer Meerman, die momenteel schef van de productie-afdeling Zuidhoek is De di recteur noemde hem één van de eerste en beste krachten van het bedrijf. Hij herinnerde er verder aan. hoe de heer Meerman op 16-jarige leeftijd als aan komend hulpmachinist in dienst van het bedrijf was getreden, hoewel hij meer de functie van een soort duizend poot vervulde. De jubilaris had bij het bedrijfmoeilijke tijden meegemaakt, zoals de oorlog en de watersnood. Ook was hij er getuige van dat twee ballon hallen de lucht in gingen. Tenslotte bood de heer Doeleman mevrouw Meerman een doos lekkers aan en de heer Meerman een enveloppe met in houd. Ook kreeg de jubilaris de gouden Zeelandia manchetknopen. Vervolgens sprak de heer J. Willemse namens alle collega's. Hij meende dat 40 jaar iets bijzonders was en overhandigde d jubi laris een barometer. De heer F. Zuid- weg sprak namens de dochteronder neming Zeelandia-van Esso BV. Hij had voor de jubilaris een Delftblauwe vaas meegebracht. De heer J. A. La- grouw sprak namens de onderne mingsraad en de heer E. P. J. Krips deed dat namens het departement Zee land van de Maatschappij van Handel en Nijverheid. Hij overhandigde de heer Meerman een oorkonde en getuig schrift met erepenning. Namens Emul sion Holland BV MDEED DE HEER PROTON 7 20 z Anvil Point nr Rotterdam. SCHILDMEER pass 7 Str van Gibraltar' VISSER8BANK 7 1G0 z Stavanger nr Sta- vanger GISTE VAART 6 te Rotterdam. BREEHEES 7 300 Porto Rico nr Huelva, BREEHELLE 6 420 ono Porto Rico nr Philadelphia, CARA- VELLE 6 te Rotterdam, CEMARK 7 40 n Bougaronie nr IJmuiden, COMBI TRADER 6 te Lagos, CONCORDIA 6 vn Bilbao nr Rotterdam. CORNELIA BOSMA pass 7 Kp Palos nr Rotterdam, CORNELIS BROERE 6 onderweg naar Saltend, DUPLUS 6 80 n Texel, EDDA 6 te Rotterdam, EEND RACHT 7 60 nw Lacoruna, EMPIRE 6 pass Felixstowe nr IJmuiden. FINLANDIA 6 vn Rotterdam nr Selbu, FRISIAN 7 100 wnw Algiers nr Nantes. GROESBEEK 7 35 w IJ muiden nr Bilbao, HAICO HOLWERDA 6 vn Amsterdam nr Grangemouth, JACO 60 nw Terschelling nr Great Yarmouth, JAN pass 7 Kp St Vincent nr Hamburg, KETEL MEER 7 dw He de Jeux nr Rotterdam, KOSMOS pass 6 Crossand nr Wlsbeck, LI- FANA pass 6 Tuskar Rock nr Belfast, MA- KIRI SMITS pass 10 Malta nr Jubail. MA- LACIA 6 te Rotterdam. MANGEN 7 80 n Ameland nr Gent, MARE ALTUM 7 te Ant werpen, MARGIT 7 te Rotterdam. MAYLI8 7 40 no Tenerife, MEDINA 6 te Amsterdam, MERWEHAVEN 6 dw Dover nr Duinkerken, MUNTE 6 30 w Rotterdam nr Port Harcourt, NASSAUHAVEN 6 vn Rotterdam nr Ant- nr Tauranga. ZWIJNDRE«HT 7 werpen, NEUTRON pass 7 Westhlnder nr nr Newcastle Rotterdam, OOST-VLIELAND 6 vn Rotter- AALSUM 6 550 o Newfoundland nr To ronk 1 dam nr Bremerhaven. PRIOLA 6 te Rotter- AMSTELSTAD 6 te Rotterdam. ARC© ATLANTIC CROWN 7 te Le Havre, BAARN 7 vn Kingston nr Pto. Llmon, CERES 7 vn Buenaventura nr Cristobal, CORA! MAEANDRA 7 te Rotterdam, DIADEMA 1 vn Bejala nr Fos, FELANIA 7 500 zw Tokio nr Anchorage, KAPELLE 6 1240 nnw Hawaii nr Cristobal KARA 8 te Stanlow ver» MAASBRACHT 8 te Sao Sebastlo vent MITRA 7 te Mina verw, NEDLLOYD DELFT 7 110 no Mauritius nr Singapore, I NEPTUNUS 11 te Fort de France ver», NISO 7 tan anker Lymebay, RIJNBORGl I vn Delfzijl nr Kotka, SALLAND 6 vn Ha» burg nr Antwerpen. STRAAT AGULHA8I I te Antwerpen. STRAAT FREMANTLE 7 o I Djakarta verw, STRAAT TAURANGA 7 i Rouaan. TRIDENT AMSTERDAM 7 te Mi racaibo verw. WONORATO 6 vn Yokoham I ManzaniUo. WONOSOBO 7 vn Surabaji I 1 Rotterdam nr Harllngen. RING 7 vn BOVENKERK 6 vn Hamburg nr Akabi Antwerpen nr Rotterdam. ROCHAB 6 1000 CHEVRON MADRID 6 vn Freeport nr Pi no Robinson br Iquique, SATRUNUS 6 te scagoula. CHEVRON NEDERLAND 6 k Amsterdam. SHIPMAIR-2 6 vn Rotterdam Pascagoula, CHIRIQUI 6 vn Galveston t voorzitter mr. J. J. Dieleman een boom TC. E. Rasmussen het woord en bood de gemeente naar zijn idee ongetwijfeld jaloers of afgunstig op zou zijn. Verder werd het gemeentebestuur met de nieuwe huisvesting gefeliciteerd door de 'Stichting Veere' en de vereni ging 'Vrienden van Veere' Namens de 'Stichting Veere' bood voorzitter J. W. Oosterhoff een consolevoor een heplrlip in het vooruitzicht. Na de opening door de commissaris - die in zijn toespraak een uitvoerig his torische beschouwing over het Gods huis had gegeven - waren de genodig den in de gelegenheid de nieuwe secre tarie te bezichtigen. Vervolgens was op r Bordeaux. SHIPMAIR-3 pass 6 Gibraltar r Latakkia. STELLA NOVA 7 60 zw Pporto nr Palembang. TARAS 6 vn Rotterdam nr Ventsplls. DE RODE TULP pass 7 Halsbo- rough nr Rotterdam, VANGUARD 6 vn Rot terdam nr Lowestoft, VICTORY' pass 6 T14 boei nr Emden, IJSSELMEER 7 te Rotter- Plattelandsvrouwen maken reisje NOORDWELLE - Dinsdagmiddag maken de dames van de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen, afdeling Noordwelle en omstreken, een reisje. Reisdoel is Brussel, waar een bezoek gebracht zal worden aan de konin klijke tuinen. Rond zeven uur begint de reis. Via de Zeelandbrug en Putte rijdt men naar Antwerpen waar koffie gedronken zal worden. Vandaar wordt de tocht naar Brussel voortgezet. Op de terugweg wordt in Bergen op Zoom gedineerd. heer Meerman een Zeeuws woorden boek aan. De heer C. Kloet feliciteerde de jubilaris als 'collega, vriend en tijd- genoot'. Hij had een foto van 35 jaar geleden meegebracht en als persoonijk geschenk een boek van Rien Poort- ammm vliet. De heer J. Dieleman besloot de JAQ. U ER BUI Ik NS MUCWUMVIIUBCU. vcvuiecuowaovv cnrpkpr» al» naaste mpfipu/prkpr w het stadhuis - dat onveranderd dienst JJ'/J™?™ blijft, doen voor offïcile bijeenkomsten de heer Meerman. De jubtlans en raadsvergaderingen - een receptie. zelf s"rak tenslotte ee" I"*™»'!- New Orleans. CORAL RUB RUM 6 vn singen nr Stettin. HEELSUM 6 vn Eastlo& don nr Pt. Elizabeth. ILIAS 7 te Rotterdam. LELYKERK 7 te Papeete, LOIRELLOYD vn Buenaventura nr Manzanlllo. MAD 15 ONLLOYD pass 6 GalapagoseU. nr Blboi MAINLLOYD 7 vn Hamburg nr Antwerpet NEDLLOYD NILE 7 te Le Havre ver» RUNBORG 6 vn Emden nr Delfeijl. SE- ROOSKERK 6 80 wnw Cape Guardafol a Mombasa, SIMONSKERK 6 rede Durba STRAAT CHATHAM 7 te Bangkok STRAAT FIJI 6 66 nw Northcape nr Bant- kok, STRAAT FUSHIMI 6 te Lome STRAAT HOLLAND 6 vn Eastlondon nrPl Elizabeth. STRAAT JOHORE 7 te Trim» malee. STRAAT LAGOS 6 vn Reunion a Durban. STRAAT NASSAU zo Co lombo nr Durban, STRAAT RIO 6 360 wnv Chagos nr Djakarta. TALAMANCA 6 340 na St. Maarten nr Cristobal. THAMESHAVEi 6 vn Bremen nr Rlo de Janeiro, TRIDENT AMSTERDAM 6 vn Laguaira nr Maracas, WAARDRECHT 6 te Aden. WALCHEREN" te Port Sudan, WILLEMSKERK 7 te Ban*' lona, WISSEKERK 6 vn Hamburg nr Ers- merhaven. WONOSARI 7 vn Nagoya nr Yo kohama. BP-KAMERLID HONIG VAN DEN BOSSCHE IN GOES: In onze consumentenmarkten werken wij met actieve jonge mensen, die de bedrijfsleiders ter zijde staan bij het ont vangen en afhelpen van de, groeiende, klantenstroom. De werksfeer is prettig, en de werkzaamheden afwisselend en interessant. Door de toenemende drukte willen wij een aantal winkelteams uitbreiden. Belangstellenden voor zo'n werkkring kunnen bijvoorbeeld in ons filiaal te NIEUWER- KERK geplaatst worden als; BEJAARDENSOOS RENESSE SLOOT SEIZOEN AF RENESSE - De bejaardensociëteit te Renesse heeft het seizoen afgesloten met een optreden van de leerlingen van de drie hoogste klassen van de openbare basisschool "t Staepel' of Ds. L. de Wit opende de bijeenkomst. Daarna werden de prijswinnaars van de splen, die in bet seizoen werden ge houden, bekend gemaakt. Hierna tra den de scholieren op met zang en ver volgens met het toneelspel 'kevertje weet raad'. Het optreden werd weer besloten met een optredenvan het koor 'De Duinpiepers'. Ds. De Wit dankte tot slot de schoolkinderen, het personeel en de dames van de ouder commissie voor hun medewerking aan de bijeenkomst. Mevrouw Everwijn sprak een dank woord aan het adres van de leiding van de soos voor het werk dat zij het afgelopen seizoen heeft verricht Eind september, begin oktober begint het nieuwe seizoen Voorjaarsverkoop KAPELLE De opbrengst van de voorjantiverkoop van de vrouwenver eniging van de gereformeerde gemeen te. die woensdag in de basisschool in Kapelle werd gehouden, was 1659.60. GOES - „De massa vindt dat de bela tingeleden niet goed besteed worden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de ont wikkelingshulp. Cuba krijgt finan ciële steun, terwijl dat land militair actief is in Afrika. Nu vraag ik me af: moeten wij met onze ontwikkelings hulp de militaire activiteiten van Cuba in Afrika betalen?." Het Boerenpartij-kamerlid V. A. Honig van den Bossche uitte vrijdagavond tijdens een vergadering van deBP in de Landbouw te Goes kritiek op de wijze waarop Nederaldna aan ont wikkelingshulp doel. „Je kunt nu eenmaal niet- voor de hele wereld aan ontwikkelingshulp doen Maar het kan wel beter en het hoeft niet zo veel te kosten." zDe heer Honig van den Bossche noemde het 'pure schande' dat Suriname zoveel ontwik kelingshulp krijgt ..65 miljoen gulden Dat is een miljoen per dag. Voor de helft ervan kan Zeeland aan de bouw van zijn vaste oeververbinding begin nen." Het BP-kamerlid vertelde de ongeveer 50 aanwezigen dat zijn partij er op uit is om de kiezers een reéele en nuchtere voorstelling van zaken voor te leggen „De verkiezingen naderen weer en dat betekent een tijd van mooie beloften en illusies. De koeien met de gouden hoornen worden dan wer van stal ge haald Daar doen wij niet aan mee. Wij hangen geen vrhalen op. maar wij zeg gen waar het op staat In dit verband haalde heer Honig van den Bossche enkele voorbeelden aan van in verkie zingsprogramma's neergelegde belof ten. die in de praktijk niet haalbaar bleken, zoals het aantal jaarlijks te bouwen woningen. Ook pleitte hij er voor dat de tering naar de nering wordt gezet. „We leven in een moeilijke tijd. In het midden- en kleinbedrijf zijn nog nooit zoveel bedrijven failliet ge gaan als sinds 1973 En nu weet ik wel dat de oliecrisis voor het kabinet een lelijke streep door de rekening heeft betkend. maar toch zou ik willen stel len dat die oliecrisis een waarschuwing had moeten zijn om meer werkelijk heidszin te betrachtenDe huidige problemen dienen volgens de heer Ho nig van den Bossche eensgezind aan gepakt te worden. ,.De polansenn. het elkaar afkraken, heeft toch nauwelijks iets meer met algemeen belang te ma ken. Er is eenheid nodig, een eenheid. nifesteerde. Voorlopig zie ik nog geen ien worden over die vaste oeververbin- wending in die polarisering komen. Er ding. „De geldmarkt kan het beno- wordt om de machl gestreden en dat is digde kapitaal best verstrekken zonder altijd een gevaarlijke zaak.' Volgens de heer Hmg van den Bossche wordt de Boerenpartij door een groot aantal parlementaire journalisten ge-, boycot. Hij vertelde dat hij dit binnen kort bij de journalisten zal aantonen. „Bij elkaar vertegenwoordigen BP. SGP. GPV en RKPN nog altijd zes honderdduizend stemmen. Maar we worden doors ommige bladen gewoon genegeerd onder het mom dat er geen nieuws in ons zou zitten. Maar waar blijft de objectieve informatie van de lezer dan." Overigens begreep het ka merlid wel hoe de vork aan de steel zit; „Als je ais krant door de regering wordt gesubsidieerd, dan wordt het al gauw een kwestie van: wiens brood men eet. wiens woord met spreekt'. Aandere zaken die de heer Honig van den Bossche in zijn toespraak belichtte waren de verslechtering van het on dernemersklimaat, een broodnodige vereenvoudiging van de papierwinkel en de verwerpelijkheid van subsidies, omdat ze het particulier initiatief ver minderen. Ook kwam een aantal Zeeuwse zaken aan de orde, zoals de afsluiting van de Oosterschelde en de vaste oeverver binding Westersehelde. De her Honig van den Bossche herinneerde eraan dat de BP steeds voor het open hou den van de Oosterschelde is geweest. „Eenkele jaren geleden zijn wij als door deskundigen voorgelicht over demogelijkheden van de verhoging van de dijken. Nu pas blijkenook an deren het in die richting te gaan zoe ken." De heer P. de Jonge, statenlid in Zee land voor de BP. liet alles wat er de af gelopen jaar roncl de Oosterschelde is gebeurd, de revue passeren. „Het heeft mij altijd bijzonder verbaasd dat zove- len geloofd hebben iri.de mogelijkhe den van een blokkendam, een strom- stuwcaissondam en dergelijke varian ten. Ik hoop dat men uitemdelijkzal komen tot het enig verstandige be sluit: het op Deltahoogte brengen van de dijken, mede gezien de werkgele- gcnheidsbelangen." De vaste oeververbinding noemde de heer Honig van den Bossche van groot belang voor Zeeland Hij zei de indruk te hebben dat er binnen nit al te lange dat dit de nadelige gevolgen heeft, die minister Duisenberg vreest." De heer De Jonge was niet zo optimistisch over het spoedig beginnen van de aanleg van de VOW. „Ik zal misschien wel aardig bij mijn AOW zitten voordat de VOW zo ver is", zei hij. Na de pauze werden schriftelijke vra gen beantwoord. Daarbij kwamen on der meer zaken aan de orde als de ab ortuskwestie, de buitenlandse werk- nemes, de Quondering van het drin kwater en de grondslag van de BP. Wij bieden, naast de basisvoorwaarden, aantrekkelijke ex tra's zoals een gratificatie-regeling en waarderingstoesla gen boven het wettelijk loon. Belangstellenden kunnen een afspraak maken bij onze be drijfsleider te: NIEUWERKERK adres DELTASTRAAT 16 Of rechtstreeks bij ons HOOFDKANTOOR te BERGEN OP ZOOM, telefoon 01640-36750 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.30 uur. zoals die zich tijdens de bezetting ma-,tijd spijkers met koopen geslagen zul- HOOG EN LAAG WATER OUD-VOSSEMEER - De collecte voot het Nederlands Astmafonds heeft in Oud-Vossemeer 1257.- opgebracht. NAP NAP Zondag 9 mei uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 9 42 158 22.17 145 3.37 172 16.08 149 Temeuzen 10.14 176 22 46 164 4 05 183 16.35 160 Zierikzee 10.47 138 23 15 116 4.05 153 16.51 130 Hansweert 10.42 193 23 13 179 4.29 200 17.01 179 Wemeldlnge 11.07 161 2342 139 4.27 174 17.09 148 NAP - NAP Maandag 10 mei uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 10.57 174 23.26 167 4.56 184 17.19 165 Temeuzen 11.28 192 23.56 186 5.26 195 17.47 176 Zierikzee 12.06 148 5 18 162 17.56 139 Hansweert 11 58 208 5.51 212 18.14 194 Wemeldinge 12.27 173 5.46 186 18.19 161 MAKELAAR P. Korstenbroek Bemiddeling bij aan- en ver koop Taxaties Bouwkundige ad viezen Hypotheken Poststraat 53 ZIERIKZEE Telefoon 01110-2286 Buiten kantoortijden telefoon 01112-472 of 01115-2258 OORLOG SW GSW@3\ LBES JE -OASEL-iJIcS 1H LE KR&.MT1 _ÖAV oVer mun vrouw ZWAARTE \ZlNI<i(E>EN... GEMEENTE REIMERSWAAL Bij de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie kan worden ge plaatst een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER in de rang van schrijver. Salaris: 1.286,- - 1.502,- bruto per maand. Bij aanstelling beneden de 21-jarige leeftijd wordt jeugdaftrek in mindering gebracht. Opleiding: Havo-of Atheneumdiploma. De gebruikelijke rechtspositieregelin gen zijn van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na ver schijning van dit blad te zenden aan het college van burgemeester en we thouders van Reimerswaal, Markt 2 te Kruin ingen. Adverteren doet verkopen Kom daar met MOEDERDAG maar eens mee voor de dag. Want't is MOE d'r DAG immers? Uw goed geefsheid kan best GOUDgeefsheid zijn. Kom hartverwarmende geef- ideeën ontdekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 38