Nieuwe wegenstructuur Westhoek op papier rond Besprekingen over oprichting uitkoopfonds tong en schol PZC/, Gs geven kwestie SCZ in handen van de justitie Permanente marktoriëntatie voor toeristenstroom nodig" in Sas „Grotere inspanning als oeververbinding niet doorgaat" Werkgroep Witte Wijk hing de witte lakens uit OP 21 MEI IN ZEEUWSE STATEN Gs geven groen licht voor Zeeuwse m ij ieu-raad 'Kousepael' Terneuzen zet deuren open voor jongeren zonder werk WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN ZATERDAG 8 MEI 1976 provincie „GEEN DEUGDELIJKE VERKLARING VUUR TEKORTEN IN BOEKHOUDING'' MIDDELBURG - Gedeputeerde staten san Zeeland hebben het rappjmrt van het verificaticburcau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het onderzoek bij de Stichting Cultuurspreiding Zeeland (Uit In Zeeusch-Vlaanderen) ter kennis gebracht van de officier van Justitie bij de arrondissementsrechtbank in Middelburg. Het rapport constateert een tekort per 31 augustus 1973 van ruim 19.000.- 'waarvoor geen deugde lijke verklaring kon worden gegeven". Dat zeggen g..s. in antwoord op in augustus vorig jaar gestelde vragen van de VVD-slatenleden mevrouw Mails-Koster en J D de Voogd Men wijst erop. dat het bestuur dc verantwoordelijk geachte functionaris zijn werk tijdens het onderzoek heeft laten staken en dal inmiddels 'per 1 april de detachering van de betrokken functlonnaris is geëindigd'. Op de vraag hoe men dergelijke tekorten In de toekomst wil proberen te voorkomen zeggen g.s., dat het bestuur van de SCZ denkt aan versterking van de boekhoudkundige staf en de verdere centralisering van het finan cieel beheer plus de invoering van externe controle op de financiële admi nistratie MR. H. BRUIN TIJDENS ALGEMENE VERGADERING VW yy DRAAGKRACHT GEBIED PUNT VAN UITGANG MIDDELBURG - De Zeeuwse staten zullen op vrijdag 21 mei een nieuwe wegenstructuur voor de Schouwse Westhoek in behandeling nemen. Dat Wethouder Everaert: „Oeververbinding en Baalhoekkanaal komen er niet"... KLOOSTERZANDE - Wethouder P. Everaert van Hontenisse zegt over informatie te beschikken, die erop zou wijzen dat men in Zeeland niet hoeft te rekenen op een vaste oe ververbinding over en onder de Westerschelde. Evenmin zal het volgens de wethouder zover ko men, dat het Baalhoekkanaal zal worden gegraven. Waar hij deze in lichtingen vandaan heeft, wil hij niet zeggen. De wethouder maakte dat vrijdag middag bekend tijdens een perscon ferentie in het gemeentehuis van Hontenisse in Kloosterzande. De persconferentie was belegd om me dedelingen te doen over het gesprek dat het college van burgemeester en wethouders vrijdagmiddag over het voorontwerp-streekplan heeft gehad met de gedeputeerden Boersma en Van Geesbergen. Jeugdfilm 's-HEERENHOEK - Zondag wordt in De Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek vooi de laatste keer dit seizoen een jeugd film vertoond. Het is de film "Fuzzy Supercowboy'. Slot van pagina 1 'psychologische weerstand', die met name in Sas van Gent aan de dag is ge legd over het feit dat deze gemeente in het voorontwerp als 'consolidatiekern' uit de bus is gekomen. Anderzijds voelt hij er vooralsnog niet voor om daar verandering in te brengen. „De pro blemen met Sas van Gent zijn niet te omzeilen. Van de ene kant is er de milieu-hygiënische bedreiging vanuit België. Van de andere kant zit Sas van Gent duidelijk ruimtelijk klem. Er zijn nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden. Overigens wil" ik er nog weieens op wijzen, dat consolideren ten onrechte is uitgelegd als bevriezen. Consolide- wil bepaald nietzeggendaternooit meer gebouwd, gesnaeerd, gerenoveerd en ge groeid kan worden. Punt is, dat ernaar moet worden ge streefd de plaats leefbaar te houden. Nu moet worden bekeken hoe dat het beste kan. We hebben er met het col lege over gesproken, maar we zijn er niet uitgekomen. We hebben ze uitge nodigd zelfs eens een visie op papier te zetten. Als wij ons als gedeputeerden daarin kunnen vinden, weten we wat ons te doen staat. Kunnen we dat niet, dan moeten de provinciale staten maar uitmaken of de aanduiding van Sas van Gent moet worden veranderd", al dus de heer Boesma. die in dat laatste geval is voorbereid op een flinke dis cussie in de statenvergadering. MaarSasvanGentmoetzekerzijnmoge- lijkheden hebben in het streekplan." Tunnel In Temeuzen heeft de gedeputeerde beluisterd, dat men een betere ver binding wil met West-Zeeuwscli- Vlaanderen. Daarin liet ook Axel zich niet onbetuigd. De heer Boersma vatte die wens sman niet het korte: „De brug bij Sluiskil had een tunnel moe ten zijn." Temeuzen legde verder aan de dag enige moeite hebben met de kwali ficatie 'plattelandskern' voor Hoek. De heer Boersma is het duidelijk niet eens met de kritiek van b. en w. van Axel op de aanvullende woonfunctie die deze gemeente in het voorontwerp is te beurt gevallen. B. en w hebben zich daarover 'verstoord' getoond. Ze had den liever gezien dat Axel was aange wezen als kern met een regionale groei- functie De gedeputeerde: „Axel moet normaal zijn gang kunnen gaan. De plaats Is gewoon niet van dezelfde rangorde als zTerneuzen en Hulst. Dat zal men zich moeten realiseren Axel heeft het ad vies gehad met betrekking tot het re creatieve gebeuren op Smitschorre aan te tonen dat die van regionaal of mo- geijk van boven-regionaal allure zijn. Als dat het geval is. zou het college van g.s. volgens de heer Boersma bereid moeten zijn zijn steentjes bij te dragen aan het streven van de gemeente om aan het gebied een definitieve vorm te geven. Hontenisse heeft zich tegenover de heer Boersma en zijn medewerkers verheugd getoond over het feit, dat in het voorontwerp niet meer wordt ge sproken over industrie bij Ossenisse. Men signaleerde daar alleeen een iso lement ten opzichte van overig Zee land en daardoor eeen sterkere oriën- gebeurt bij de bespreking van de no ta Westhoek, waarin g.s. niet langer de vraag naar recreatieve accommo daties maar de draagkracht van 't ge bied tot uitgangspunt van het beleid maken en zo komen tol een beleids model met in totaal ongeveer 58.0110 slaapplaatsen. Tussen g.s. en de ad viescommissie voor de streekplannen is overeenstemming over de nieuwe wegenstrucluur Daarbij wordt gedacht aan: handhaving van het gedeelte van de recreatleverdeelweg tussen de Brouwersdam en de Stoofweg, waarbij de aansluiting bij de Stoof weg ongeveer moet samenvallen met de aansluiting van de Lange- zoomweg op de Stoofweg; een voortzetting van de recreatle verdeelweg via de Langezoom als een nieuwe verbinding tot aan de Kooijmansweg; een ontlasting van de dorpskern van Renesse door 'n verbinding op te nemen tussen dit nieuwe wegge deelte en de Hoogeboomlaan op of langs het tracé van de Kooijmans weg; het aangeven van de verbinding tussen het punt Kooijmansweg- Lagezoomweg en de Kraaijestein- sweg (oostelijk van Haamstede) als mogelijkheid, waarbij die weg eerst mag worden- aangelegd als de nood zaak door de staten is vastgesteld. Bij deze opzet zijn de commissie en g.s. ervan uitgegaan, dat de minister van verkeer en waterstaat zal instemmen met het Zeeuwse voorstel om de Dammenweg tussen Serooskerke en de aansluiting van de Oosterscheldedam van het rijkswegenplan af te voeren. Daarover is - zo meldt het college - al contact opgenomen Zij menen dat de functie van dit weggedeelte kan wor den overgenomen door de Serooskerk- seweg en de Kraaysteinseweg. Wel zal er een oplossing moeten worden ge vonden voor de verbinding tussen Kraaijensteinsseweg en Oosterschel dedam. G.s vertrouwen erop, dat de nu voorgestelde oplossing rond de we genstructuur voldoende tegemoetkomt aan de bezwaren, die van de kant van tatie op Brabant Men vond het op merkelijk, dat Hulst juist een isole ment ten aanzien van Belië ter sprake bracht. Barrire In Huist werd aandacht gevraagd voor de barrires op economisch, juri disch en administratief vlak tussen Zeeuwsch-Vlaanderen en België. Met nadruk gaf men de wens te kennen dat het provinciaal bestuur van Zeeland in zijn uitgangspunten moet opnemen te streven naar het wegnemen deze barrières. Hulst heeft verder te berde gebracht dat men Hulst en Sint-Jansteen als eenheid wil beschouwen. Gedepu teerde Boesma wil dat idee meenemen als suggestie. Hij heeft evenwel moeite met het in Hulst bestaande streven om Hulst, Clinge en Sint-Jansteen als een heid te zien: „De problemen daarbij spitsen zich toe op Clinge. Die kern heeft geen nadrukkelijke woonfunctie, zeker niet in de periode waarvoor het streekplan bedoeld is. Goed. voor de mensen van 'De Sterre' moeten er wo ningen zijn, 'maar dat kan ook gewoon. Maar de eenheid Hulst, Clinge. Sint- Jansteen zien we zo nog niet. Dat is een wat theoretische discussie." De gedeputeerde heeft verschillende gemeentebesturen huiswerk meegege ven. Sas van Gent moet zijn visie op de ontwikkelingen formuleren, Axel moet denken aan plannen met Sitschorre en uitbreiding door woningbouw in het plan Noordpolder en ten oosten daar van. maar zelf heeft hij ook wat huis werk overgehouden aan zijn bezoek aan Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: „We krijgen nog wat. hoorzittingen. De wa terschappen zijn schriftelijk gehoord. De colleges gaan nu voorstellen voor de raad formuleren. We hebben om die voorsellen gevraagd, We willen ook we ten hoe de gemeenteraden erop reage ren. Er vindt nog overleg plaats met de bestendige deputatie van Oost- Vlaanderen en dan kunnen wij gaan verwerken en formuleren. De eerste'in spraakfase eindigt op 1 juli." de gemeente Westerschouwen en het waterschap naar voren zijn gebracht. Men tekent ernog bij aan. dat over de situatie rondom Serooskerke ook het overleg met verkeer en waterstaat uit sluitsel moet geven. Bij de voorstellen om het model van de 58.000 slaap plaatsen en de wegenstructuur te aan vaarden, geven g.s. de staten ook in overweging nu in overleg te treden met verkeer en waterstaat om al te in- MIDDELBURG - Gedeputeerde staten hebben in principe 'groen licht' gege ven voor de opzet van een provinciale milieuraad. Die raad moet een bredere basis krijgen dan tol nu toe de raad voor de luchtverontreiniging in Zee land heeft. De wens tot een dergelijk breder sa mengesteld adviesorgaan op hel ge bied van het milieu is naar voren ge komen bij de begrotingsbehandeling, in november vorig jaar. Aanstaande maandag zullen in g.s. concrete voor stellen over een en ander behandelen. Daarbij komt onder meer de 'beman ning' van de milieuraad aan de orde De uitgewerkte voorstellen van het col lege zullen op 26 mei - zo is de bedoe ling - worden besproken in de advie scommissie. uit de staten voor het mi lieubeheer. „EEN JAAR VECHTEN EN NOG GEEN RECHTEN" SAS VAN GENT - Onder het motto 'Een jaar vechten, nog geen rechten' heeft de werkgroep renovatie uit de Witte Wijk in Sas van Gent vrijdag haar eerste verjardag gevierd. Dat be tekende dat de hele dag uit de ramen van tientallen huizen in die buurt witte lakens hingen, dat witte vlaggen werden uitgestoken en dat op dc mu ren in grote witte letters leuzen wer den gekalkt. Opzet van de 'verjaardagsviering' een ondersteuning door de hele buurt van het zogenaamde witplan ter renovatie formeren naar de mogelijkheden van een verbinding over de Oosterschelde dam en de voortzetting daarvan Wijziging Op basis van deze voorstellen willen g.s. van de staten de uitspraak, dal een wijziging van het streekplan wordt voorbereid. Daarin moeten dan ook de gevolgen van de rijksbeslissing over dc wijze van afsluiten van de Oosterscheldc worden betrokken, al dus g.s. Omdat de wijze van afsluiting geen invloed heeft op de wegenslruc- tuur willen g.s, met de voorbereidin gen daarvan niet wachten op de Oosterschelde-beslissing: het zou te langdurig uitstel met zich brengen, vindt hel college, want een visie van het rijk op de wegenslrucluur zal niet gelijktijdig met deze beslissing be schikbaar zijn. G s. laten de staten weten, dat het ge meentebestuur van Westerschouwen in haar structuurplan een maximum- verblijfscapaciteit voorstaat van 61.500 slaapplaatsen tegen de nota Westhoek 58.000. „Met de raad van Wester schouwen zijn wij van mening, dat door overleg het verschil tussen onze en de gemeentelijke visie overbrugbaar is", aldus g.s. Men deelt niet de opvat ting van de gemeente, dat het gemeen telijk structuurplan maatgevemd moet zijn voor het gemeentelijk en het goedkeuringsbeleid op het gebied van de ruimtelijke ordening' de nota Wes thoek geldt voor g.s. als een voorstudie tot streekplanwijzing. Tijdens die pro cedure - vindt het college - kan nood zakelijke aandacht worden geschon ken aan de inspraak 'waarbij het de raad van Westerschouwen vrijstaat dit al of niet aan de hand van het gemeen telijk structuurplan te doen" van de wijk, waardoor de werkgroep zich al sinds vorig jaar sterk maakt en tegelijkertijd een afwijzing van het plan voor een halfsteensmuur om de gevels van de woningbouwvereniging 'Sas van Gent Vooruit'. Over die verschil lende renovatieplannen hebben de werkgroep en het bestuur van 'Sas van Gent vooruit' al geruime tijd een diep gaand verschil van mening. Uit het aantal witte lakens dat vrijdag buiten hing viel in ieder geval af te leiden dat de werkgroep zich gesteund mag weten door een groot aantal bewoners. Overigens bleef het niet bij die pas sieve actie, s avonds ging men door heel Sas van Gent met oliebollen (om de kas te spekken) en een geluidswa gen (om te melden: .we vechten door"). Het feest werd afgesloten in de Julia- nastraat, waar de bewoners en svmo- Bestuur stichting Zeeland vergadert MIDDELBURG - Het bestuur van hel provinciaal npbouworgaaii stichting Zeeland houdt vrijdag 14 met een openbare vergadering. In deze bijeen komst werkt het bestuur de verschil lende besluiten af die de aangesloten raden in de afgelopen periode hebben Zo gaat men onder een aantal voor waarden akkoord met het tijdelijk on derbrengen van een functionaris voor vormings- en ontwikkelingswerk bij de stichting Verder wil het bestuur met een reactie op de verstedelijkingsnota nog wachten totdat de verschillende gespreksgroepen in dc provincie hun werk hebbenm afgerond De vergadering van het bestuur wordt gehouden in het kantoor van de stich ting Zeeland in Middelburg en begint om vier uur 's middaus. Plattelandsvrouwen THOLEN - De ardeling Tholen van dc Nederlandse bond van plattelands vrouwen komt woensdag 19 mei vooi de laatste keer van dit seizoen bijeen. De dames M, W. Blaas en B. Joosse- Reines verzorgen deze avond, die in hei teken staat van de nostalgie. Dc bijeenkomst is in hotel 'Hof van Hol land'. „APPARAAT MET BEMANNING NODIG" VLISSINGEN - „Steeds meer blijkt, dat de voorkeuren van onze gasten wijziging ondergaan met betrekking tot logiesvormen, bestemmingsgebie- den, enz. Met het oog hierop en mede gelet op de noodzaak om de gang van zaken in concurrenrende vakantiege- bieden te volgen bepleit een deelstu- hatisanten gezamenlijk een maaltijd nuttigden en in 'hoerastemming' con cludeerden dat de renovatie snel moet doorgaan volgens het witplan. Vrijdag reageerde de werkgroep mid dels een pamflet trouwens ook op een constatering van het bestuur van de woningbouwvereniging dat "het 'tra gisch' is dat zo weinig mensen lid zijn van die vereniging. De werkgroep toont weinig vertrouwen in het be stuur. waarvan onder meer wordt ge zegd dat het „een uitputtingstaktiek volgt ok z'n zin door te drijven." Het pamflet eindigt: „Zo gauw het be stuur zich ook eens van de menselijke kant laat zien en ons witplan ten uit voer brengt zullen wij een massale op roep richten tot de bewoners om lid te worden van de woningbouwvereni ging." die van het Zeeuws recreatieonder- zoek terecht een permanent markton derzoek en marktbewerking." Dat zei voorzitter mr. H. Bruin van de algemene vergadering van de Provin ciale WV vrijdagmiddag in Britannia. Voor dat onderzoek, zo zei hij, zou een permanente marktoriëntatie in het le ven moeten worden geroepen. „Het is duidelijk, dat daarvoor een apparaat met bemanning nodig is", aldus de heer Bruin. „Ik acht het nauwelijks hovaardij om hier te verkondigen, dat onze organisatie bij uitstek is gekwali ficeerd om een dergelijk voortdurend onderzoek te verrichten. Wij zijn hier toe gaarne bereid als ons de man- kravhten dus het geld vooreen zodanige organisatie ter beschikking wordt ge- Zeeuwse WV van vereniging naar stichting VLISSINGEN - Behoudens een enkele op- of aanmerking is de algemene ver gadering van de provinciale Zeeuwse WV er vrijdagmiddag mee akkoord gegaan dat de vereniging zal worden omgezet in een stichting. Tijdensde ver gadering in Britannia deelde voorzitter mr. H. Bruin mee. dat het een stichting wordt, diestatutairzodanig aan de pro vinciale overheid is gelieerd, dat het voortbestaan in financieel en sociaal opzicht is gewaarborgd. „Een besluit", aldus mr. Bruin, „dat in de geschiedenis van or.ze vereniging zijn weerga nifheeft. Een belangrijke overweging was het leggen van een hechtere financiële basis onder onze organisatie, waarbij de rechtspositie van de directeur en z'n staf een belang rijk punt vormde." De heer Bruin zei dat het tot grote voldoening stemt, dat de provinciale overheid „onze ge dachten over een en ander bleek te de len. hetgeen resulteerde in een staten besluit van 20 februari, waarbij aan de op te richten stichting subsidie is toegezegd tot 90 pet van de on gedekte uitgaven.'' „Dat betekent", zei mr. Bruin, „dat wij nu verder kunnen. Uiteraard zal dit be sluit worden gevolgd door een volgend jaar te nemen besluit tot ontbinding van de vereniging." De heer Bruin sprak de verwachting uit, dat nog voor de vakanties de acte kan zijn gepasseerd. TERNEUZEN - Het Terneuzense jon gerencentrum 'De Kousepael' begint aanstaande woensdag met een prject voor jongeren die zonder werk zitten. Het centrum zal iedere woensdag van 14 tot 18 of 19 uur voor hen openstaan. Op de eerste middag treedt Gijs Da- men (zang en gitaar) op. De toekom stige programma's zullen worden ■aangepast aan de wensen en behoeften van de bezoekers. Aan het plan om iets te doen voor werkloze jongeren (alleen al in de kanaalzone zitten er 170, in leeftijd variërend van 16 tot 22 jaar, zonder baan) zijn drie besprekin gen tussen de 'Centrale Stichting', het gewestelijk arbeidsbureau en de ge meente Temeuzen voorafgegaan. G.A.B en gemeente verlenen hun vol ledige medewerking aan het projekt. op voorwaarde dat ze er geen geld in moeten stoppen. De gemeentelijke so ciale dienst en het arbeidsbureau heb ben de jongeren de afgelopen dagen per stencil over de plannen ingelicht. Ze zijn ook bereid om medewerkers ter beschikking te stellen voor bezoe kers die met vragen zitten. Zij zullen trouwens ook een beroep kunnen doen op andere deskundigen die op woensdagen al wat langer in 'De Kousepael' aanwezig zijn. De groep die de middagen voor de jonge werkzoekeneden gaat organise ren bestaat uit: Guïdo Piscaer en Eric Coomans van 'De Kousepael'. John van Alphen van de 'Wereldwinkel'. Jo zef Schuren van de 'Levensschool' Leunis v. d. Wege teen vrijwilligers van steld." Mr. Bruin verwachtte dat deze zaak op korte termijnnletzalzijngerealJ- seerd.maarvroeghlervoor toch dringend de aandacht Mr. Bruin bracht in zijn openings woord ook nog het jaarverslag over 1975 naar voren waaruit blijkt, zoals gemeld, dat 1975 voor Zeeland een goed toeristisch Jaar is geweest. „De verwachting is gewettigd zei de heer Bruin, „dat het verstreken jaar ook een gunstige werking zal hebben op het komende seizoen. Juist de geconsta teerde verlenging van het seizoen maakt, dat wij zonder enige bedenkin gen blij kunnen zijn met het totaal aantal overnachtingen van circa 8 mil joen." Bij die toename vond hij het ook vermeldmgswaard. dat de pleziervaart vorig jaar weer een grote stijging te zien gaf. „waarbij het verheugend is te constateren, dat de Grevehngen en het 'open water' zulke goede resultaten hebben geboekt," Zonder veel problemen ging de verga dering akkoord met de vaststelling van dat jaarverslag, alsmede de jaarreke ning over 1975 en de herziening van de begroting voor 1976 De vergadering schaarde zich eveneens achter het voorstel om de bijdragen voor 1977 per lid van 9.75 naar 10.50 op te trek ken. Definitieve vaststelling zal te zij ner tijddoorhetalgemeenbestuurvan de stichting provinciale VW Zeeland moe ten plaatsvinden. Op opmerkingen antwoordde dir. J. P. de Regt, dat graag een poging zal worden ondernomen om alle VW's in Zeeland bij de bemiddelingscentralé te betrekken. „Daardoor ontstaat een grotere draagkracht", aldus de heer De Regt. „Het is een service van een orga nisatie. die kijkt naar de consument om te komen tot het huren van Iets. Doorgaans moeten we daar veel voor doen. Maar als je de consument op een voetstuk plaatst ben je tevens het be drijfsleven van dienst." Aanzienlijke schade CADZAND - Bij een ongeval op het kruispunt Potjes te Cadzand zijn vrij dagmorgen twee auto's aanzienlijk beschadigd. Het ongeluk gebeurde omstreeks half acht. De heer J. T. A. uit Sluis passeerde zijn plaatsgenoot J. C. juist op het moment dat deze linksaf naar Cadzand wilde afslaan. Bij de botsing liep de auto van de heer A. zware schade op. 'De 'Kousepael') Frank van Cleém- putte. een werkloze jongere, Udo Leh- mann, een werkende jongere die op treedt als vrijwilliger, ae heer J. M. Hamelink van het NW(namens de vakbonden) en Andre Steyaert en Paul Bracke namens de KWJ, beweging van werkende jongeren. Recreatie De middagen in'De Kousepael'zullen in het teken staan van de recreatie. Guïdo Piscaer: „Een heleboel jongeren die zonder werk zitten vervelen zich. Wij willen ze wat ontspanning bieden en ze in contact brengen met elkaar." De initiatiefnemers hopen dat naar verloop van tijd duidelijk wordt in welke richting toekomstige activitei ten gezocht moeten worden. Als het om vorming gaat, is de "Levensschool" bereid om te hulp te komen. De activiteiten worden voorlopig be taald uit het budget van 'De Kouse pael'. Mocht het programma aanslaan, dat kan er eventueel een beroep worden gedaan op andere bronnen, zoals het ministerie van crm. Dat 'De Kousepael' op woensdagmid dagen zijn deuren openzet voor wer kende jongeren betekent overigens niet dat andere (vaste) bezoekers niet meer welkom zijn, zoals er ook wer kendejongeren worden verwacht op de zater- en zondagen. Guido Piscaer zal tijdens de duur van het werkloze j onge- renproject een onderzoek instellen naar de wensen en behoeften van deze groep. STICHTING NEDERLANDSE VISSERIJ EN MINISTER BERGEN - De stichting van de Nederlandse visserij en minister Van der Stee van landbouw en visserij voeren onderhandelingen over het oprich ten van een uitkoopfonds voor tong en schol. Met de minister is in prin cipe overeenstemming bereikt over de mate van afvloeiing uit de tong- en scholvisserij die men via dit fonds wil bereiken: gedacht wordt over hel uit de vaart nemen van rond 60.000 pk. Dr. H. A. H. Boelmans Krananburg. secretaris van de stichting, vertelde dit vrijdag tijdens de visserijdagen op de Volkshogeschool in Bergen Volgens dr. Kranenburg is spoed geboden bij de structurele aanpassing van de kot- tervloot. Gedacht moet worden aan 1 juli als ingangsdatum Het idee van een uitkoopfonds is uitgegaan van het in de stichting ver enigde bedrijfsleven. Men wil op deze manier bereiken dat voor iedere uit de visserij afgestoten kotter behalve een vergoeding uit het al bestaande ontwikkelings- en saneringfonds voor de visserij ook een uitkering uit het nieuwe fonds wordt gegeven op basis van het ingeleverde vangstquotum. De uitkering uit het ontwikkelings- en saneringsfonds zal dan niet meer moeten zijn gabaseerd op de inhoud van de schepen, maar op het motor vermogen. De ingeleverde tong- en scholquota zullen naar verhouding over de reste rende vloot moeten worden verdeeld. Dit voordeel voor de overblijvenden wordt door de stichting gezien als de rechtsgrond voor het opleggen van een heffing op de in de vaart blijvende vloot, voor zover deze tong en schol aanvoeren. De vissers alleen kunnen het echter niet betalen, daarom wil de stichting ook een aanzienlijke bijdrage in het nieuwe fonds van de overheid en van geldschieters. EENJARIG JUBILEUM WERKGROEP RENOVATIE: VLAGGEN EN LEUZEN IEDERE WOENSDAG VAN TWEE TOT ZES OF ZEVEN UUR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 37