Terneuzense commissie heeft twijfels over 'Centrale Stichting' B. en w. Hontenisse mogelijkheden voor gerichter kernenbeleid Juffrouw Lansu vierde haar 40-jarig onderwijsjubileum ZATERDAG 8 MEI 1976 Wissel Zeeuws-Vlaandere 'BENADERINGSWIJZE TE KOSTBAAR' BESTUUR VINDT DATRENDEMENT ZICH MOEILIJK LAATBEREKENEN TERNEUZEN - Ue raadscommissie voor sociale zaken, volksgezondheid en jeugdzaken heeft grote twijfels over het beleid van de 'Centrale Stichting voor Sociaal- Cultureel Werk'. Een aantal raadsleden vraag zichaf, ol de benaderingswijze van werk en or ganisatie niet te kostbaar is, terwijl er via een andere aanpak eenzelfde 'ren dement' kan worden bereikt. Daarnaast breken ze zich de staf over de snelle personeelswisselingen en de gestegen kosten in deze sector en zijn ze van mening dat de 'beleidsnota' van de stichting weinig concrete antwoor den geelt en over behoeften spreekt, die nergen worden aangetoond. De commissie is tenslotte van mening, dat de instelling zich niet moet gaan be zighouden met 'samenlevingsopbouw', omdat daarvoor specifieke deskundig heid en 'een andere relatie naar diverse zijden' noodzakelijk zijn. De kritiek van de raadscommissie staat in een brief van b. en w. van 2 januari dit jaar. Het stuk en het antwoord van de 'Cen trale Stichting' zullen woensdagavond worden besproken in een commissiever gadering. Moeilijk In hun antwoordbrief bevestigen de bestuursleden van de 'Centrale Stich ting' dat het inderdaad mogelijk is om met een andere opzet hetzelfde rende ment te bereiken. „Het woord rende ment zegt niets over het benodigde kapitaal c.q. de te maken kosten en de levensduur van een projekt. Wij menen dat het bijzonder moeilijk is, een op geld waardeerbaar rendement aan te tonen. Eenzelfde problematiek tref fen wij ook bij bijvoorbeeld het rende ment van onderwijs of het rendement van de brandweer." In het schrijven wordt er vervolgens op gewezen dat ongeveer 75 procent van het jaarlijkse budget vast ligt. Daarbij zijn slarislas- ten en huisvestingskosten. Het resul taat is, dat 25 procent van het budget beïmvloedbaar is door efficiency, al zijn ook hierbij kosten die vastliggen door het uitvoeren van activiteiten Wisseling Het bestuur heeft berekend dat de ge middelde arbeidsduur van personeels leden bij de stichting 2,5 jaar is. Van alle werknemers is 65 procent korter en 35 procent langer dan die termijn bij de instelling werkzaam. Dit blijkt overeen te stemmen met de landelijke cijfers. „Het landelijk grote berloop weerspiegelt deels de romanti sche onregelmatigheid van de sociaal- cultureel werker, anderzijds het feit dat de opleiding en studie naast het werk en praktijkvorming leiden tot ADVERTENTIEI RESTO VROUWENPOLDER tel. (01189) 1900, b.g.g. 1965 Reserveringen diners - partijen - koffietafels a la c-arte vlees- en visspecialiteil functiewisseling", shcirjfl het bestuur. De salariskosten zijn van 1974 tot 1975 met 25, 8 en van 75 tot '76 met 12 pro cent opgelopen tot een totaalbedrag van 718.696.-. In de brief wordt de sterke stijging in 1974 verklaard uit het verplicht deel nemen van alle medewerkers aan het pensioenfonds en het vervullen van een aantal vacatures. Kostenbewaking De bestuursleden wijzen erop, dat ze zeven manieren hebben om de kosten te bewaken. Het gaat om: accoun tantscontrole, het binnen de begroting blijven, het centraal inkopen van ma terialen, de eis dat activiteiten die niet worden gesubsidieerd een slu- tende exploitatie hebben, het scheiden van toppende en kapitaalsdienst, de aanwezigheid van een administrateur en een penningmeester en het regel matig toetsen aan analyses. Ten aanzien van de samenlevingsop bouw stelt het schrijven, dat de raads commissie niet heelt aangegeven op welke gronden de stichting deze activi teit niet voor haar rekening zou mogen nemen. „Wel constateren wij in het kader van onze buurthuisactiviteiten ontwikke lingsprocessen waardoor participatie aan deze processen een reêele moge lijkheid is. Wij menen dat het van groot belang is hieromtrent met de plaatselijke overheid en bestaande in itiatief c.q, werkgroepen te communi ceren." De vergadering van de raadscommissie begint om 18.30 uur en wordt gehou den in kamer 406 van het stadhuis. Op de agenda staat ook een voorstel om deel te nemen aan de gemeenschappe lijke regeling post ambulancevervoer Zeeuwsch-V 1 aanderen. Wereldwinkel te Terneuzen over Arrabal bedolven zuidelijk Afrika onder slordige vrolijkheid GEEN INDUSTRIE BIJ OSSENISSE IN VOORONTWERP-STREEKPLAN Projecttheater speelt De architect en de kei zer van Assyriê van Fernando Arrabal. Spe lers: Ton Selter en Frans Strijards. Deco rontwerp. Kees Pouderoijen. Kostuums: Maarten van Hees: Rekwisieten: Aat Bos man. Regie: Ton Selter. Als in één stuk van zijn hand de ang sten en gedrevenheden van Fernando Arrabal zichtbaar zijn. dan is het wel in de architect en de keizer vanAssyrié. een wat ouder werk dat - in al zijn be klemming - een scherp ihzicht geeft in de achtergronden van de schrijver. Centraal staat de moederfiguur, voor Arrabal symbool van alles wat hij haat en toch nooit kan kwijtraken' sadisme en masochisme, opgetrokken rond het superbigotte katholicisme in het Spanje van Franco. Vernederen en vernederd worden en misschien - wat is tenslotte zeker bij Arrabal? - de dood die uitkomst biedt. In de archi tect en de keizer - rollen die hij naar believen verwisselt - hekelt hij veel TERNEUZEN - De wereldwinkel in Terneuzen. die gevestigd is in het ge bouw van de 'Centrale Stichting' aan de N'ieuwstraat, staat de komende weekeinden in het teken van zuidelijk Afrika. Vanmiddag (zaterdag) is er om 14.30 uur informatie te krijgen over Angola via een lilm en een lezing. Vrijdag 14 mei geeft de schrijver S. Debroey iau- teur van de boeken 'Nyerere. fakkeld rager van Afrika' en 'Kaoenda en het Afrikaans humanisme') een leang met dia's over het onderwerp Zuidelijk Af rika'. Dat gebeurt om 19.30 uur. I. Quaars, Oostburg 25 jaar in gemeentedienst OOSTBURG - In het Oostburgse ge meentehuis is vrijdagmiddag de heer I. Quaars uil Oostburg in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar in dienst was bij de gemeente. van ons eigentijdse Babyion. Ander- heer Quaars. die in 1970 overkwam zijds heeft hij teveel gezien om, als van de voormalige zelfstandige ge- Rousseau. te geloven in de edele meente Breskens, is sinds januari van wilde, die. onbekend met de rede, don- dit jaar opachter in de centrale werk plaats van de dienst gemeentewerken, Verder is hij namens het ABVA lid van Assyrië Is de commissie voor het georganiseerd overleg. In korte toespraken toonden wethou der J. Vergouwe en chef gemeen tewer- i praat met de der en bliksem regeert dieren in het woud. De architect en de keizer dan ook geen vrolijk stuk. Een rollen spel voor grote mensen, elkaar tref fend op het scherp van de snede eenlopende situaties en zonder uitzicht ken M. Doorns veel waardering i KLOOSTERZANDE - Nu Ossenisse in het voorontwerp-streekplan Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen niet meer in verband wordt gebracht met groot scheepse industriële ontwikkelingen, is er voor dat gebied een eind geko men aan de jarenlange onzekerheid. Het college van burgemeester en we thouders van Hontenisse prijst zich gelukkig, dat het nu kan beginnen met een gerichter beleid ten aanzien van Ossenisse en omgeving. Er wordt zelfs al gesproken van „een gerichter ker nenbeleid in het algemeen, nu de be dreiging van industriële ontwikkelin gen van de baan is". Een van de eerste gevolgen van deze 'nieuwe lijn' is volgens het college al het voorstel om Ossenisse en omgeving op aardgas aan te sluiten. Dat voorstel komt volgende week woensdag aan de orde in de gemeenteraad. Verder wordt niet uitgesloten, dat binnen afzienbare tijd de woningbouw in Ossenisse aan dacht zal krijgen. Wethouder P, Ever- aert. „De regeionale Woningbouwver eniging Zeeuwsch-Vlaanderen heeft lang gehuiverd voor woningbouw in Ossenisse en omgeving. Sinds het voorontwerp-streekplan uit is. heeft die huiver plaats gemaakt voor de be reidheid om te bezien in hoeverre het gewenst is om te bouwen". B. en w- van Hontenisse gaven vrij dagmiddag hun visie op het voorontwerp-streekplan ten beste na een gesprek met de gedeputeerden mr. J. P. Boersma en A. L. van Geesbergen. In zijn algemeenheid hebben b. en w. in hun gesprek met de gedeputeerden de uitgangspunten en visie in het voorontwerp-streekplan onderschre ven. Men heeft bekend gemaakt het een degelijk, beknopt en overzichtelijk stuk te vinden, dat met een juiste zin voor realiteit is samengesteld. AARDENBURG - Gymzaal 7.30 uur: Volksdansgroep Vranje. CADZAND - Zaal 't Zwin, 7.30 uur: Uitvoering Muziekver. 'Excelsior'. GOES - Zaal Westsingel, 11-16 uur. Griekse Dans-dag. Ziekenhuis De Bevelanden, 15-16.30 en 20-21.30 uur: uitzending Nomen Nescio. HULST - St- Liduineziekenhuis, 15.05-17.30 uur: uitzending Radio Nigh tingale. HOEK - Don Quichotte: optreden Ka- zimierz Lux. MIDDELBURG - Gasthuis, 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Concert- en Gehoorzaal, 19.30 uur: Leerlingen-concert. Kuiperspoort 11 en 15 uur: poppenspe ler Ray Nösselein. De Beuk, 22 uur: Gijs Hendriks-band. POORTVLIET - Molen De Korenaar Open dag. SLUISKIL - JERVORMDE Kerk, 20 uur: Uitv. Zangver. 'Intermezzo'. STAVENISSE - Dorpshuis, 11-22.30 uur: Voorjaarsbeurs. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Der Bettelstudent. De Kousepael, 20 uur: filmvoorstelling. Wereldwinkel, 14.30 uur: filmvoorstel ling. VLISSINGEN - Scheldekwartier, 10 uur: concert 'Ons Genoegen'. Bethesda/St. Josephziekenhuis, 10-12 uur: uitz. Rawa. 'Onder de Pannen' (Bellamypark) - Rommelmarkt. THOLEN - Grote Kerk, 20 uur: Con cert. ZONDAG Hulst- St. Luidineziekenhuis. 15.05- 17.30 yur: uitzending Radio Nightinga le. KLOETINGE - Geerteskerk. 19 uur: Concert 'Excelsior'. TERNEUZEN - Den Engel: optreden Kazimierz. Lux. VLISSINGEN - Bethesda St.. Joseph ziekenhuis 9.30-11.45 en 15.30-18.30 uur uitzending Rawa BIOSCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy. Zat. 16 en 20 uur en zondag 20 uur: The bridge on the river Kwai, 14 jr. Zat. en Zon. 2 uur: Kuifje en de Zonne tempel. Luxor zat. 20 en zon. 16.30 en 20 uur- Roller ball, 14 jr. Zat. 23.30 uur: De porno-prof, 18 jr. Zon. 14 uur: Gappa en de vliegende monsters van Dracula, 14 jr.GOES - Grand Theater zat. en zon. 19 en 21.15 uur: Kind van de zon, 18 jr. Zon 2.30 uur: Sjors en Sjimmie en de reuzen. HULST - De Koning van Engeland Zon 21 uur: Mandingo 18 jr; zat 21 en 23 uur, zon 16 en 19 uur: Emmanuelle II, 18 jr. Zat 21 uur en Zon. 15 en 20 uur: Gejaagd door de wind, 14 jr. zat. 19 en zon. 14 uur: De duivel hale je, 14 jr. MMIDDELBURG - City. zat. 20 uur en zon 14.30 uur: Een volkswagentje op drift; zon 20 uur: De getekende kara te-vechters. OOSTBURG - Ledel, zat. 21.15 en zon 16.30 uur: Emmanuelle II. 18 jr. Zat. 19 en zon 20 uur: Dokter Pulver zaait pa pavers, 14 jr. Zon. 14 uur: 13 zonen van de Gele draak 14 jr. TERNEUZEN - Luxor, zat. 19 en zon 14 en 20 uur: Live and let die. Zat. 21.15 uur: Sex je zorgen opzij, 18 jr. Zon 16 uur: The good, the bad en the ugly VLISSINGEN - Alhambra, zat 19 en 21.15 uur: Pallieter 18 jr. Zon. 15 uur: Met spinazie meer mans. Zon 19 en 21.30 uur: Gendarme op vrijersvoeten. ZIERIKZEE - De Concertzaal zat. 20 en zon 14.30 en 20 uur: Jaws, 14 jr. TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum za. 10-12 en 13.30-17 uur: Drieluik Lunchcafè Stadhuis: Expositie Lode- wijk Bruckman. HEILLE - Landbouwmuseum 10-12 en 13-19 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST - Bibliotheek 10-12 en 13-17.30 uur: expositie 'Kunst Uitleen'. Galerie Piet van Geyt, zat. 9-12 en 14- 18 uur en zon. 14.30-17 uur: hommage aan Dirk van Gelder Xeeuws Kunstenaarscentrum: 'Euro pean Art and my reflection' van Paul Bonger. Rijksarchief zat. 9.30-12.30 uur- Kin- derzorgin Zeeland. Galerie Contrast, zat. 10.dl7 uur. E, 17e en 18e eeuwse meubelen, TERNEUZEN - Stadhuis zat. 14-16 uur: Schering en inslag. Galerie 'Des Baux Arts': Grafieken Charles van Gisbergen, ZIERIKZEE - 't Lange Uus, 9-12 en 13.30-7.30 uur: werken kunstenaars HULPCENTRA NOORD- en MIDDEN-ZEELAND - Ges, tel. 01100-14444 ZEEUWSCH-VLAANDEREN - Ter- neuzen, teL 01150-4444 THOLEN en SINT-PHILIPSLAND - tel 0011 'B. en w, hebben de gedeputeerden erop gewezen, dat ten aanzien van het iso lement van Zeeuwsch-Vlaanderen kan worden opgemerkt dat men te maken heeft met de typische grensproblema- tiek, zoals die zich ook in andere grensgebieden in het land voordoet. Met enige nadruk is gesteld, dat Zeeuwsch-Vlaanderen vooral geïso leerd is van overig Zeeland (Middel burg) en zodoende van overig Neder land. Volgens het college is men er in Zeeuwsch-Vlaanderen eerder toe ge neigd zich op Brabant te oriënteren dan op overig Zeeland. In dat verband is de wens van een vaste oeververbin ding herhaald. B. en w. hebben bij de gedeputeerden de bereidheid gevonden om in geza menlijk overleg te zoeken naar een op lossing voor de haven van Walsoorden. Getracht zal worden deze haven - na de verkoop van 'De Vogel' het enige belangrijke blok aan het been van de gemeente - aantrekkelijker te maken. Volgens wethouder Everaert zou dat kunnen inhouden dat er maatregelen worden genomen om de zuiging in de haven, veroorzaakt door scheepvaart verkeer op de Westerschelde, tot een minumum te beperken. 'Evenveel bereidheid ontmoette het 'college bij de gedeputeerden om enig geduld te betrachten met de twee campings bij Ossenisse. Na overleg met de gemeente hebben de camping houders toegezegd hun terreinen zo danig aan te passen dat ze op korte termijn kunnen worden gelegaliseerd. Met de daarvoor benodigde werk zaamheden is inmiddels trouwens al een begin gemaakt. In het gesprek is verder nog aan de orde gekomen, dat in het toekomstige bestemmingsplan Hoek en Bosch op bescheiden schaal bedrijfsvestigingen kunnen worden ge realiseerd. Het college toonde zich ook nogal tevreden met de inspraakmoge lijkheid die gs. verschaffen over het streekplan. Wethouders Everaert („Dat heb ik in het verleden wel eens anders meegemaakt") zwaaide in dat verband vooral lof toe aan de gedeputeerde Boersma. op verlossing. Dat laatste, verantwoordelijk voor de geladenheid van praktisch al het to neelwerk van Arrabal, is zo goed als zoek in de opvoering die het project- In het bijzijn van familieleden, colle en ook burgemeester A, Schipper en wethouder J Barendregt werd die waardering onderstreept in de vorm van de gebruikelijke envelop met in houd en andere geschenken. Namens het personeel tenslotte bezong de heer Buyze op rijm de kwaliteiten van theater van de jonge acteurs Ton Sel ter en Frans Strijards - van deze (zoet jesaan) klassieker geeft. Zij zoeken het vooral in het flitsende spel van gedaanten- en persoonsver wisselingen, speelse taalvondsten en rappe terzijdes. Een voorstelling van twee jonge honden, vol charmante zij" jubilerende collega, trekjes, maarnetietsteluchtigenslordig om je lang bij te blijven. Wie het, zoals Selter en Strijards moet hebben van fonkelend kortebaanwerk (verkleedpartijen, de snelle geestig- heidsjes die bladen als 'Hollands diep' en 'Avenue' zo melig maken) doet Ar rabal groot onrecht. Hij is meer dan de absurdist die verwondering zaait. Hij is bovenal de vertolker van een tragisch levensgevoel. Ik ben bang dat Selter en Strijards op dit moment niet het ge wicht. hebben om daarvan iets over te brengen. En zo steeg Arrabal vrijdaga vond - in weerwil van het mooie decoir, de fantatische kostuums en de vlekke loze belichting - als een annzalig bal lonnetje uit boven de coulissen. B. L. Gregoriaanse mis in Sas van Gent SAS VAN GENT - In de r-k kerk in Sas van Gent wordt morgen (zondag) een gregoriaanse mis gehouden. Tijdens de dienst, die om 9.30 uur begint zullen wisselende gezangen van de tweede zondag na Pasen en de vaste gezangen van de twee-stemmige mis van Perozi worden gezongen Voorganger is kape laan E. Erpelinck, het orgel wordt be speeld door mevrouw R. de Block- Maas en dirigrent van r-k zangkoor St-Cecilia is de heer A. Janssens. Vriendschappelijke voetbalwedstrijden Beneluxtoernooi CPC Sas van Gent SAS VAN GENT - De sportafeeling van CPC Sas van Gent houdt vandaag (zaterdag) het jaarlijks CPC- Beneluxtoernooi. Aan dit toernooi doen 6 ploegen van CPC mee uit Ne derland en België. Het programma ziet er als volgt uit: 10.45 uur: ontvangst in kantine van CPC Sas van Gent. 11.15 uur- opening van het toernooi, waama vertrek naar het sportpark 'De Valcke': 11.30 uur: plaatselijke harmonie 'De Verenigde Vrienden' onder leiding van de heer De Rijk verzorgt een muzikale optocht ropnd het terrein. De deelnemers aan dit toernooi zijn in gedeeld in twee poules Deze zien er als volgt uit- poule 1. Monda Vilvoorde, CPC Brussel en Knorr, poule 2: Sas van Gent, Utrecht en Buitendienst. De winnaars van de poules spelen om TERHOLE - De collecte voor de ka- 17.15 uur de finale. Daarvoor worden tholieke militaire tehuizen bracht in de de wedstrijden om de 3e tot en met 6e r-k kerk te Terhole 47,87 op. plaats gespeeld KOEWACHT - Op het terrein van de voetbalvereniging Koewacht werd een vriendschappelijke voetbalwed strijd gespeeld tussen de elftallen van Koewacht (lampioen 3e klas d) en Terneuzen. Koewacht slaagde erin de tweedeklasser op 0-0 te houden na een zeer matige wedstrijd van beiden. Vogelwaarde heeft donderdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen AZW met 4-3 gewonnen. De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van AZW. Vogelwaarde toonde in dit duel iets meer inzet dan de thuisclub en dit le verde in de slotfase de volle winst op. Collecte IN SINT-MARTHASCHOOL IN HULST HULST - Met een drukbezochte recep tie in de school in Hulst en een feest- vergadering in de dependance in Sint-Jansteen is vrijdag het 40-jarig onderwijsjubileum gevierd van juf frouw G. M. J. Lansu. Sinds 1968 is ze werkzaam bij 'Sint-Marlha', de school voor individueel, lager en middelbaar beroepsonderwijs, die in Hulst is ge- gevestigd. Juffrouw Lansu (62) geeft vooral les ten behoeve van het indivi dueel onderwijs en wel in de alge meen vormende en de zogenaamde zorgvakken. Het was vrijdag trouwens dubbel feest voor haar. Zij vierde ook haar verjaar dag 's Middags werd ze gefeliciteerd door collega's, bestuursleden, leerlin gen. oud-leerlingen en andere kennis sen. Na afloop van de réceptie was er het belang van de leerling voor alles in de kapel van Beudeloo een eucharis- stelt. Onlangs slaagde nog voor het tievicring en vrijdagavond een feest- examen van een vrij pittige lhno- vergadering in intieme kring m Sint- Jansteen. Juffrouw Lansu is in Clinge - haar hui dige woonplaats - geboren en getogen. Van 1936 tot 1940 gaf ze les aan de plaatselijke lagert school, werd in 1941 bijscholingscursus. Haar collega', schouwden dat al een enorme presta tie. Door haar oprechte bescheiden heid voelde ze er niet veel voor dat aan haar jubileum aandacht zou worden geschonken. Toch wilde men er niet overgeplaatst naar Rijsbergen en bleef van weten het jubileum zonder feest daar toe 1952, toen ze naar Westdorpe voorbij te laten gaan. Ook <je leerlin- ging. Ze heeft ook nog zes jaar les ge geven in Koewacht en in 1959 werd ze verbonden aan het vglo in Sint- Jansteen dat in 1968 opging in 'Sint- Martha'. Haar leerlingen en collega's beschou wen haar als een heel bescheiden per soon. die de inzet voor haar werk en gen zullen nog van het jubileum kun nen profiteren: dinsdag 18 mei is er voor hen nog een feestelijke bijeen komst in de dependance in Sint- Jansteen met toneel, zang en dans. Juffrouw Lansu neemt felicitaties in ontvangst tijdens de drukke receptie üi de school. hun trouwe en vooral ook ijverige mede werker. die zichzelf, zonder al te veel ba sisscholing heeft opgewerkt tot opzich- zand 10 ds. Schokkiruc. Groette 9.30 ds Leenman*. Hoek 10 ds v Meeuwen Hontenisse 10.30 ds. de NeeUng: Hoofdplaat 11 ds. Leenmans, Hulst 9 ds. de Neeling: Nieuwvliet 10.30 ds mevrouw den Heiden: Oostburg 10 <ls Geurtsen, Philippine 9.30 dhr v Wa- geningen: Retranchemeni 10 ds Schokking: Sas van Gent 10.30 ds. Huisman: Schoondijke 930 ds. Brink man; Sluis 9.30 ds. Balie: Sluiskil 9 ds Huisman; St Anna ter Muiden 11 ds Balie: St, Kruis 8 45 ds v Woer den.Ternzuen Opstandingskerk 10.30 ds. Rietveld, 12 Jcugdkcrke; Grote Kerk 10 ds. Vijzelaar; Goede Herder kerk 9 ds. Rietveld. 19 ds. Hulsman: Waterlandkerkje 10.30 dhr JumeletlJ- zendijke 11 ds Verlet, Zaamslag 10 ds. Deimun: Zuid andc 9 ds. den Herder. Gereformeerde kerk Aardenburg 10 30 ds. Rlngnalda; Axel 10 en 5 ds Vos; Breskens 930 ds. Verduijn. 5 ds Ge rkema; Hoek 10 drs. Moolenaai 3 drs. Moolenaar; Oostburg 9.30 en 3 ds. Zijl stra; Terneuzen Noordstr 10.30 ds. Carp; Ostandingskerk 9 ds. Carp, 5 ds Ruig. Schoondijke 9.30 ds. Paksy. 14.30 ds. Gerkema. gereformeerde gemeente Axel 10 en 3 leesdienst; Terneuzen 10 en 3 ds. v Ravenswaay Ger. gem. buiten verb. Sluiskil 11 en 4 dinest, Oud-Gereformeerde gemeente Oost- burg 9.30 en 7 leesdienst: Terneuzen 9.30-2 en 6 ds. De Reuver. Vrije evangelische gemeente Breskens 9 dhr. Broekhof. Cadzand 9 ds. v d Bij: Nieuwvliet 10.30 dhr. Broekhof; Retranchement 10.30 ds. v. d. Bij. Evang. Luth. kerk Groede 9.30 ds. Leenmans. Vergadering der gelovigen Breskens 10 en 5.30 dienst. Cbr. gerrf. kerk i 1-eger des hells Terneuzen 10 en 5 S3- Voole evang. gem. Temuzen 10 dienst Gerrf. gem in Nederland Terneuzen Doopsgi-z. gemeente Aardenburg geen It. K. Kerk Aardenburg 8 en 10; za ter- vliet 10. zaterdag: 19: Boschkapelle 9 10 ATERDAG: 19 Groede 9 en 10.30. zaterdag: 19. Groenendijk 7.30. 9 en 10.30. zaterdag: 18.30; Hengstdijk 10.30, zaterdag: 17. Heikant 8 en 10. zaber- daglS.Hoek 10. zaterdag: 19: Hoofd plaat 9. zaterdag 19: Hulst 8.30. 10-11 3-17 19:: De 1 Hoeve 11. 15; zatcrdag!9: Klooster- zande 9-10.30-17. zaterdag 8-18 30;Koewacht 8-10. zaterdag 19. Lamswaarde 10. zaterdag 7.30-19. Nieuw-Namen 7.30-10; zaterdag 19. Oostburg 8.30-10.30. zaterdag 19: Osse nisse 10. zaterdag 19; Philippine 7.30- 10. zaterdag 16; Sas van Gent 9.30-11. zat. 19.15: Sasput 9. zat. 17; Sint- Jansteen 10-11.30. zaterdag 19: Schoondijke 10.30. zaterdag 19: Sluis 8-10 en 19. zaterdag 19: Sluiskil 9-10.45. zaterdag 19; Stoppeldijk 8 en 10. zater dag 19; Terhole 8-10. zaterdag 19; Ter neuzen 'binnenstad) 1145. zaterdag 19.30; Trlniteitskerk 9-10.15. zaterdag 19.30, Opstandingskerk 9.30-11. zater dag 19: Westdorpe 8-10. zaterdag 19; lJzendijke 8.30-9.30 en 10.30. zaterdag 19; Zandstraat 10. zaterdag 19.15. Zuiddorpe 10. zaterdag 19.15. Pinkstergemeente Terneuzen (geb. Be thel) 10 dienst. 8 bidstond. CENTRAAL ALARMNUMMER: 01150-4444 WEEKENDDIENST ZIEKENHUIZEN KANAALZONE vr. 17.00-ma.08.00 uur: Elisabeth Ziekenhuis te Sluiskil. Artsen: Terneuzen: H. J. van Herk. M. de Ruy- tersingel 1. tel. 4000. Oostburg en Aardenburg: G. de Bruyckere. Brouwerijstraat 8. Oost burg, tel. 01170-2323. Cadzand. Retranchement, Sluis en Zuidzande: G. de Meijer. Sluis. tel. 01178-1366. Biervliet;. Hoofdplaat en lJzendijke: H. van der Pas. lJzendijke, teL 01176-1366. Breskens. Groede en Schoondijke: H- H Hauer en J. Vermei. Breskens. tel. 01172-1566. Axel: vr 18 00-za. 08.00 uur: E C. J. Frank. Noordstraat 8. teL 01155-1666. za. 08.00-ma.08.00 uur: J. Hoefman. Oranjestraat 10, tel. 01155-1555. Sas van Gent en Omstreken E J. du Puy. Stationsstraat 26, Sas van Gent, tel. 1777. Hulst: J. Niesten. Gr. Bagjjnestraat 18. tel. 01140-3373. Hoek. Sluiskil en Philippine: H. Hof stee. Julianastraat 10. Hoek, tel. 01154-1345. Kloosterzande en Hontenisse: vr. 18.00-ma. 08.00 uur: R. G. Buwalda. Cloosterstraat 72, Kloosterzande. tel. 01148-1277. Zaamslag: W. L. Fraanje. Plein 42. teL 1244. Koewacht, Clinge en St, Jansteen: H. A. A. Brabers, Julianastraat 23. Clinge. tel. 01140-2361. Apotheken: Terneuzen: zo. 11.30-12.30 en 17.30- 18.30 uur: A. J. Klaassen. Winkelcen trum Zuidpolder, teL 2090. Axel: za. 10.00-11.00 en 16.00-17.00 uur: Apotheek Axel. Oranjestraat 6. tel. 01155-2888. Hulst. za. 14-17 uur en zo. 16.30-17.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35. tel. 01140-4255. Dierenartsen: Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: E. F. de Nijs. Wilhelminalaan 11. Hulst, tel. 01140-3004 en M. Schaub, Serlippens- straat27, Temeuzen. teL 01150-5017. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: H. H v. d. Vijver. lJzendijke. tel. 01176-1388 Tandartsen: West-Z eeuwsch-Vl aanderenSpreek - uur zat.-zo. 12.00-12.30 uur: C. J. Dek ker, Sluis. tel. 01178-1373. b.g.g. 01178- 1857. Team Staf de Feber CCP wint FluZa Vo- competitie HULST - In sporthal 'Den Dullaert' te Hulst werden de wedstrijden voor de halve finale en de finale van de com petitie van de HuZaVo (Hulster Zaal 'Voetbal) gespeeld. Eindoverwinning werd het team van Staf de Feber CCP. De uitslagen in de hal^e finale luiden: Rijschool Saman- Bouwbedrijf Goossen 1-2; E. Boogaerd en B. Neve maakten voor Goossen de goals, ook een eigen speler trapte in ei gen doel. Staf de Feber CCP - Hans Boehlë 4-0. H. Maes. Van den Bosch. Saman en H. de Vliegher scoorden voor Staf de Feber. De wed strijd om de derde en vierde plaats gaf als uitslag Hans Boehlë - Rijschool Saman 2-0; M. Kegels en T. Vlassen- rood tekenden voor Hans Boehlë de doelpunten aan De uitslag in de fina lewedstrijd luidt: Staf de Feber CCP - Bouwbedrijf Goossen 6-1. E. Saman (3x). H. Maes. B. Neve en H. de Vliegher maakten voor Staf de Feber de goals en een speler van Staf de Feber trapte in eigen doel. De einduitslag luidt: 1 Staf de Feber CCP; 2 Bouwbedrijf Goossen; 3 Hans Boehlë en 4 Rijschool Saman. Collecte SINT-JANSTEEN - De collecte van de missie van pater Weemaes in Peru bracht in de parochiekerk van Sint- Jansteen ƒ1294.10 en 539 Belgische franken op. OosUZeeuwsch-Vlaanderen: Spreek uur: za. 10-10.30 en 18.00-18.30 uur: zo. 12-12.30 uur: A. van Ravels. Stations straat 14. Hulst. tel. 01140-2205. Wijkverpleegsters: Biervliet, Breskens, Groede. Hoofd plaat. Schoondijke en lJzendijke: zr. Snel. Havenstraat 16. Biervliet, tel. 01152-216. Aardenburg, Cadzand. Oostburg. Wa terlandkerkje. Nieuwvliet en Sluis: C. d'Hondt. Wilhelmmaweg 41. St Kruis, tel. 01175-447. Temeuzen: zr. Claeijssens. J v Len- nepstraat 85. tel. 2706, b.g.g. 01153- 1781. Hoek. Sluiskil en Philippine: zr. Bou- wens, Langestraat 88d. Hoek. teL 01154-1771. Sas van Gent: zr. Van Waes, Schul- penpad 43. tel. 1548 of 1567. Hulst en Hontenisse: zr. Schelfhout. Vondelstraat 34, Hulst. teL 01140-4914. b.g.g. 01140-2259 Groot Axel. Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe. Y. Mollet. Boekweitstraat 45. Zuiddorpe. tel. 01156-336. Veiling Goes/Krabbendi jke: Groen per stuk: kropsla I 24-26. II 8-30; bloemkool 3 per kr. 95-111, 4 per kr 57-101: 5 per kr 49-77; 6 per kr. 16-65; 7 per kr. 15-50; 3 per kr. 1540: be- rbos: radijs 59-65, per kg. rabarber 50-68: prei 67-68: witlof II 180-200; IIX 108-136; aar dappelen grote 147: drielingen 93; aardbeien per doos I 165. Veiling Bergen op Zoom. Aardbei iglasi 1 132-164. II 103-128. andijvie 50-63, bloemkool 28-13. snijbonen 480-610, savooi 98-140. box- peen 65-72. postelein 121-138. prei 20-68. ra barber 27-48. radijs 34-62, spinazie 15-18. to maten 10.40 12.20, uien 67-108, witlof 102-212. gold del 30-75. Jonstan 45-70. asperge 2.50- 7.30. Kasaardbeien p. doos van 200 gram: 1138- 162. II 125-129. Bloemkool x3 87. x4 92-105. x6 50-92. x8 31-58. xlO 18-39. xl2 15-22. xi5 doordr.. Afw. 15-31. Rabarber 21-35. Asper ges 8.20-9 - p. kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT Vrijdag 7 mei Cons/mptieaardappelen. bintje, klei, 50 mm opwaarts. April: laten 29,50, bieden 29. slot 30. Mei. slot 143,50. Stemming: mei prijshoudend. Openstaande posities. 7 mei: APRIL 679. me) plus 13: 6 mei: april plus 11. mei plus 13. Dagomzet, april 11. AARDAPPELTERMIJNMARKT Vrijdag 7 mei. Consumptieaardappe len. bintje, klei. 40 mm opwaarts. No vember: laten 25. bieden 24.70, slot 25 April: laten 28. bieden 27.50. slot 28. Mei: laten 143. bieden 142, slot 146.50. Stemming: november prijshoudend, mei onregelmatig, april prijshoudend. Openstaande posities: 7 mei: novem ber 1211, april 683. mei 417. 6 mei: no vember plus 16. april plus 36, mei min 15. Dagomzet: november 19. april 40. mei 282. VEILING TERNEUZEN Per stuk: sla 2 46-48. bloemkool: a: 112. a2 53. 136. b2 15-61. c2 27. afw 20-24. Per bos. selderij 21-29, peterselie 14-20. peen 117. kro ten 78-84. asperges a 445-460. a2 377-400. b blauw 301. c 243. e blauw 158- Per kg: prei 63-67. rabarber 64-75. spinazie 55, karsnij- bonen 1 533-550. krom 434, uien ongesor teerd 71-100. VEILING BARENDRECHT Vrijdag 7 mei Witlof A II 220-300, B II 160-220. bloemkool: 6 stuks per bak 130-200. 8 stuks 90-130. 10 stuks 70-120, 12 stuks 60-90. andijvie A 83-91. B 53-56, bospeen 93-144. chin kool 148-194. kroten 90, peter selie 8-35. postelein 108-158, prei 36-77. ra barber 60-63. selderij 7-35. aardbeien 162-168, 173-176. snijbonen 470-720. sperzie bonen 560-850, spinazse 15-45. uien 118-133, bintjes 165. irene 160. vroege aardappelen kriel 530. Alt* ERTENTIEi Alle werkzaamheden betreffende BEGRAFENISSEN in Middelburg en alle plaatsen op Walcheren I. N VERHULST Singelstraat 15. huize "Romerswaele" Middelburg, telefoon (01180) 13602 (b.g.g. 12865» Zalen beschikbaar voor het houden van rouwdiensten e.d.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 35