B. en w. Goes wijzen schadeclaim af van Schelde International „Agressie terugdringen door verkeersopvoeding zatêrdag 8 MEI 1976 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN BESPREKINGEN OVER VERPLAATSING VAN BEDRIJF VERKEREN IN EINDSTADIUM GOES - Het Gocse college van b. en w. wijst de schadeclaim af, die Schelde International B.V. uit Goes begin '75 heeft ingediend. De fabriek voor gym- nastiektocstellen en sportinstallaties meent schade te hebben geleden, om dat het in 1967 geen toestemming kreeg om het fabriekscomplex in Goes-Noord te verbouwen. Dat is ge beurd op grond van bepalingen in het bestemmingsplan. Door die weigering zou de Schelde International belem merd zijn in de bedrijfsvoering. B. en w van Goes schrijven de ge meenteraad dat Schelde International een jaar voordat het bestemmingsplan werd vastgesteld (dat was in 1968) con tact met de gemeente heeft gehad over een verbouwing van het complex. Maar een officieel verzoek om vergun ning hiervoor is nooit ingediend, aldus b. en w. Volgens het college is de scha de, die het bedrijf heeft geleden, niet te wijten aan de bepalingen in het betref fende bestemmingsplan. Ook vinden zij, dat Schelde International via in terne verbouwingen tot een meer ra tionele opzet van het bedrijf had kun nen komen De onderhandelingen over een ver plaatsing van het bedrijf uit de bin nenstad van Goes verkeren in een eindstadium, zo melden b en w de raadsleden. Waar het bedrijf mogelijk naar toe gaat, is nog niet bekend. Er is gesproken over een verhuizing naar het industrieterrein Zuid-West of naar het gebied 'Klein Frankrijk'. De voor geschiedenis: op basis van het be stemmingsplan 'Noord 1' is in '69 en de volgende jaren een saneringsplan opgesteld. Dit hield onderrandere re kening met aankoop van hét fabrieks complex door de gemeente. Hierover zijn de afgelopen jaren tal van contac ten geweest met het rijk om een bij drage in de verwervingskosten te krijgen. Tijdens zijn werkbezoek aan Goes in juni 1975 verklaarde staatsse cretaris Schaeffer zich in principe be reid een bijdrage te verlenen. Ook het ministerie van economische zaken staat niet afwijzend legen over het verzoek om een tegemoetkoming in de kosten van de verplaatsing van het bedrijf, om daarmee een stuk werkge legenheid voor Goes te behouden. Bij Schelde International werken zo'n tachtig mensen. De gemeenteraad van Goes zal zich donderdagavond 20 mei «net de problemen rond het bedrijfbe- zig houden. B. en w. vragen de raad tijdens de ver- gadring een aanvullend krediet van ADVERTENTIE /IfSTO - VROUWENPOLDER tel. (01189) 190U, b.g.g. 1965 Reserveringen diners - partijen - koffietafels a la carte vlees- en visspecialiteil 300.000 gulden te verlenen voor de bow van een nieuwe stadskwekerij bij de televisietoeren in de Goese Polder. De raad had er al een bedrag van 391 000 gulden voor beschikbaar gesteld Oor spronkelijk was hel de bedoeling de uitvoering van dit project in twee fasen uit te voeren. B. en w. willen de kweke rij nu in versneld tempo uitvoeren. Dat gatr dan wel zoals eerder vermeld in de PZC ten kosten van de plannen met de Grote Markt. Voor de verbouwing van het voorma lige gemeentehuis in Wolphaartsdijk wordt voorgesteld een krediet van 38.350 gulden beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling, dat in dit gebouw een jeugdsoos, een handenarbeidlokaal en een peuterspeelzaal worden onder gebracht. Deze verbouwing kan moge lijk gemaakt worden, doordat de raad vorige maand aan dit project voorrang verleende boven de aanleg van een speelveld in Wolphaartsdijk. De raad wordt gevraagd medewerking te verle nen aan een uitbreiding van de Anne Frankschool met twee lokalen. In de raadsvergadering van vorige maand is de behandeling van de nota van het ETI, waaarin een aantal beleidsmodel len voor de gemeente wordt aangege ven, uitgesteld. Dat stuk is nu weer op de agenda geplaatst Voor de verbou wing van de voormalige baisschool in 's-Heer-Arendskerke vragen b. en w. een krediet van 191.000 gulden. In dit gebouw komt ruimte voor een garage en instructielokaal voor de plaatselijke vrijwillige brandweer, een bejaarden- soos en voor activiteiten in de sociaal-culturelesector. Door de realise ring van de nieuwe christelijke basis school 'De Poeljeugd' in 's-Heer- Hendrikskinderen is het voormalige schoolgebouw vrijgekomen voor an dere activiteiten, Met de noodzakelijke verbouwing is een bedrag van 35.000 gulden gemoeid. B en w. vragen de raad ook nog een bedrag van 65.000 gulden uit te trekken voor de verbou wing van het voormalige gebouw van de Keuringsdienst van Waren. Der raad had al eerder 577.400 gulden be schikbaar gesteld. Die 65.000 gulden krijgt Goes echter weer van de provin cie terug als bijdrage in de totaal ver- bouwingskosten. CRIMINOLOOG DRS. HA UBEh „MENSEN ZIJN AGRESSIEVER DAN ZE DENKEN" MIDDELBURG - Volgens de Leidse criminoloog drs. A. R. Hauber kan de agressie in het verkeer verminderd worden door een verkeersopvoeding die duidelijk gericht is op een grotere tolerantie. Naar zijn mening is de ver keersopvoeding in Nederland op dit punt nog onvoldoende. „Het is lange tijs teveel een technische zaak ge weest", vond hij. Drs Hauber, medewerker aan het cri minologisch instituut aan de rijksuni versiteit in Leiden zei dit vrijdagavond in Middelburg tijdens een lezing voor de Zeeuwse volksuniversiteit (ZVU) in de concert- en gehoorzaal. Volgend drs. Hauber heeft de sociale wetenschap aangetoond dat veel ge dragingen aangeleerd zijn en geldt dat ook voor agressief gedrag. Via een ver keersopvoeding die de tolerantie cen traal stelt zou naar zijn mening aange leerd agressief gedrag ook weer afge leerd kunnen worden. Hij baseert zich daarbij op eigen verge lijkend onderzoek in Nederland en De nemarken. De betere verkeersopvoe ding die in Nederland wordt gegeven kwam tot uitting in een mindere agres- A ARDEN BURG - Gymzaal 7.30 uur Volksdansjp-oep Vranjo CADZAND - Zaal t Zwin. 7.30 uur. Uitvoering Muziekver. 'Excelsior' GOES - Zaal Westsingel. 11-16 uur Griekse Dans-dag. Ziekenhuis De Bevelanden, 15-16.30 en 20-21.30 uur: uitzending Nomen Nescio. HULST - St- Liduineziekenhuis, 15,05-17.30 uur: uitzending Radio Nigh tingale. HOEK - Don Quichotte: optreden Ka- zimierz Lux. MIDDELBURG - Gasthuis. 20-21.30 uur: uitzending Rawa. Concert- en Gehoorzaal, 19.30 uur. Leerlingen-concert. Kuiperspoort 11 en 15 uur: poppenspe ler Ray Nösselein. De Beuk. 22 uur: Gijs Hendriks-band. POORTVLIET - Molen De Korenaar - Open dag. SLUISKIL - JERVORMDE Kerk, 20 uur: Uilv. Zangver. 'Intermezzo'. STAVENISSE - Dorpshuis, 11-22.30 uur: Voorjaarsbeurs. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Der Bettelstudent. De Kousepael, 20 uur: filmvoorstelling. Wereldwinkel, 14.30 uur: filmvoorstel ling. VLISSINGEN - Scheldekwartier, 10 uur; concert 'Ons Genoegen'. Bethesda/St. Josephziekenhuis. 10-12 uur: uitz. Rawa 'Onder de Pannen' (Bellamypark) - Rommelmarkt. THOLEN - Grote Kerk. 20 uur: Con cert. ZONDAG Hulst- St. Luidineziekenhuis. 15.05- 17.30 yur: uitzending Radio Nightinga le. KLOETINGE - Geerteskerk, 19 uur. Concert 'Excelsior' TERNEUZEN - Den Enge': optreden Kazimierz. Lux VLISSINGEN - Bethesda St. Joseph ziekenhuis 9.30-11.45 en 15.30-18.30 uur uitzending Rawa. BIOSCOPEN BERGEN OP ZOOM - Roxy. Zat, 16 en 20 uur en zondag 20 uur: The bridge on the river Kwai, 14 jr. Zat. en Zon. 2 uur: KuiQe en de Zonne tempel. Luxor zat. 20 en zon. 16.30 en 20 uur: Roller ball, 14 jr. Zat. 23.30 uur: De porno-prof, 18 jr. Zon. 14 uur. Gappa en de vliegende monsters van Draeuia. 14 jrGOES - Grand Theater zat en zon. 19 en 21.15 uur: Kind van de zon. 18 jr. Zon 2.30 uur Sjors er. Sjimmio en de reuzen HULST - lie Koning van Engeland Zon 21 uur. Mandingo 18 jr: zat 21 en 23 uur, zon 16 en 19 uur Emmanuolie II, 18 jr. Zat 21 uur en Zon. 15 en 20 uur: Gejaagd door de wind, 14 jr. zat. 19 en zon. 14 uur: De duivel hale je, 14 jr. MMIDDELBURG - City. zat. 20 uur en zon 14,30 uur: Een volkswagentje op drift; zon 20 uur: De getekende kara te-vechters. OOSTBURG - Ledel, zat. 21.15 en zon 16.30 uur: Emmanuelle II, 18 jr. Zat. 19 en zon 20 uur: Dokter Pulver zaait pa pavers, 14 jr. Zon. 14 uur: 13 zonen van de Gele draak 14 jr. TERNEUZEN - Luxor, zat. 19 en zon 14 en 20 uur: Live and let die. Zat. 21.15 uur: Sex je zorgen opzij, 18 jr. Zon 16 uur: The good, the bad en the ugly. VLISSINGEN - Alhambra, zat 19 en 21.15 uur:. Pallieter 18 jr. Zon, 15 uur: Met spinazie meer mans. Zon 19 en 21.30 uur: Gendarme op vrijersvoeten. ZIERIKZEE - De Concertzaal zat. 20 en zon 14.30 en 20 uur: Jaws, 14 jr TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum za. 10-12 en 13.30-17 uur: Drieluik. Lunchcafë Stadhuis. Expositie Lode- wijk Bruckman. HEILLE - Landbouwmuseum 10-12 en 13-19 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST - Bibliotheek 10-12 en 13-17,30 uur: expositie 'Kunstuitleen'. Galerie Piet van Geyt, zat. 9-12 en 14- 18 uur en zon. 14.30-17 uur: hommage aan Dirk van Gelder, Xeeuws Kunstenaarscentrum: 'Euro pean Art and my reflection' van Paul Rijksarchief zat. 9.30-12.30 uur: Kin- derzorgin Zeeland. Galerie Contrast, zat. 10 dl7 uur: E. 17e en 18e eeuwse meubelen. TERNEUZEN - Stadhuis zat. 14-16 uur. Schering en inslag. Galerie 'Des Baux Arts': Grafieken Charles van Gisbergen. ZIERIKZEE - 't Lange Uus. 9-12 en 13.30-7.30 uur; werken kunstenaars. HULPCENTRA NOORD- en MIDDEN-ZEELAND - Ges, tel. 01100-14444. ZEEUWSCH-VLA ANDEREN - Ter- neuzen, tel. 01150^1444 THOLEN en SINT-PHILIPSLAND - tel. 0011 •siviteit .van weggebruikers in een be paalde verkeerssituatie (voetgangers die een zebra overstaken, terwijl een auto naderde). Bij dit experiment bleek 25 procent van de automobilisten zich agressief te gedragen. Opvallend daarbij was dat jongeren zich duidelijk agressiever ge droegen dan ouderen en dat van de jongeren jongens zich agressiever ge droegen dan meisjes, dan 's morgens. Drs. Hauber ver klaarde dat uit het feit dat mensen 's morgens vaak nog ontspannen zijn. Opvallend was verder dat automobilis ten (zowel mannen als vrouwen) zich minder in mindere mate agressief ge droegen als de voetganger een vrouw was. Verder bleken de mensen die voor hun werk onderweg waren in grote re mate agressief dan de 'niet- dienstrijders'. Een duidelijke constatering die drs. Hauber tijdens de lezing uit zijn on derzoek trok was het feit dat mensen agressiever zijn dan ze zelf denken. Waarom men in het verkeer sneller tot agressiviteit geneigd is heeft volgens hem te maken met een ingewikkelde samenhang van zaken. Als de redenen noemde hij het feit dat veel mensen zich in het verkeer zich beter achten dan ze zijn (de meeste au tomobilisten vinden zichzelf een goede autorijder), de anonimiteit van het verkeer, waardoor men makkelijker spanningen afreageert dan in andere situaties en de snelheid waarmee het gaat, waardoor men vaak gespannen FILMAVOND RIJKSGENOTEN .MIDDELBURG - De werkgroep 'Op vang rijksgenoten' van de Stichting Welzijnsraad Middelburg houdt dins dag in 'De Hoeksteen' een audiovi suele filmavond. Deze filmavond wordt verzorgd door de 'Kritiese Fil mers' uit Breda Het programma, dat onder de naam 'Wij buigen niet langer, ze kunnen bar sten' wordt gebracht, bestaat uit dia series van 15 minuten en een film in twee delen. Het is de bedoeling dat er tussen de verschillende delen een discussie ge houden zal worden over het vertoonde. Het programma bevat informatie over werkende- en werkloze mensen in Ne derland en hoe zij ontslag, bedrijfsslui ting en overplaatsing naar ontwikke lingslanden beleven. Verder is er de mogelijkheid om in een boekenstand boeken en platen te ko pen die op het programma betrekking hebben. Aanvang 20.30 uur. STAVENISSE - Vrijdagavond is in het Dorpshuis in Stavenisse de voorjaars beurs geopend. Deze voorjaarsbeurs werd georganiseerd door zeven win keliers van de Voorstraat en de Rabo bank. Het Dorpshuis was gevuld met fraaie stands, attracties en een grote verlo ting met als hoofdprijs een weekend- trip voor twee persoen naar Parijs. Het bezoek, hoewel aarzelend gestart, viel in de loop van de avond toch mee. De voorjaarsbeurs i_s nog geopend vandaag, zaterdag, vanaf 11 uur 's morgens tot half elf 's avonds. Zater dagavond omstreeks 9 uur begint de trekking van de loten en om 9.30 uur wordt de hoofdprijs getrokken. Is het winende lot om 10 uur niet ingeleverd, dan wordt er opnieuw een lot getrok ken. OUD-VOSSEMEER - De Oudvosse- meerse afdeling van het NKV houdt maandag 11 mei weer het jaarlijkse reisje. Er wordt een bezoek gebracht aan Zeeuwsch-Vlaanderen, met als eindpunt Sint-Jansteen. Het vertrek is vastgesteld op acht uur vanaf garage Van de Klundert. Ook met-leden kun nen de reis meemaken. 'sHEERENHEOK - Voor het bijna ge reed zijnde gymnastieklokaal aan de Deken Tomaslaan te 's-Heerenhoek is tot tijdelijk conciërge-beheerder be noemd de heer R. Moison te 's Heeren- hoek. Afscheid A. Spruit ran staatsbosbeheer Veere VEERE - De heer A. Spruit le Aagte- kerke heeft vrijdagmiddag in het Kamphuis le Veere afscheid genomen als bosarbeider hij Staalsbosbeheer. De heer Spruit, die onlangs de pen sioengerechtigde leeftijd bereikte, heeft zijn taak 23 jaar vervuld. Een hele rij collega's, kennissen en functionarissen van Staatsbosbeheer kwamen de heer Spruit uitwuiven. Namens het personeel voerde de heer M. C Mol, districtsambtenaar Staats bosbeheer. het woord. Verder spraken de plaatsvervangend hoofdingenieur directeur landinrichting H Heringa, en de heer Van der Wielen, districtsamb tenaar voor de Grevelingendam. De heer Spruit kreeg als alscheid verschil lende geschenken NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Het bericht dat ds. J. de Gier te Oosterend-Oude Schild beroepen zou zijn te Sneek, is onjuist. Bedankt voor Kesteren: S. de Jong te Ouddorp. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Serooskerke: J. Ytsma te Assen. CHRISTELIJKE GEREFOR MEERDE KERKEN Tweetal te Veenendaal (Bethelkerk, 2e pred.plaats): dr. T Brienen te Gronin gen. en J van Mulligen te Rotterdam- Mazda onverwacht kampioen poule A bedrijfsvolleybal ZIERIKZEE - Cluzona uit Nieuwer- kerk is vrijdagavond op het nippertje de kampioenstitel in poule A van de bedrijfsvolleybalcompetitie te Zierik- zee ontnomen. In de sporthal 'Onderdak' steeg de spanning vrijdagavond ten top. Clu zona leek met twee punten voorsprong op rozen te zitten. De eerste set werd dan ook door deze ploeg gewonnen. Daarna nam Mazda evenwel het heft in handen en speelde in e volgende drie setten Cluzona van het veld. Dit bete kende dat Cluzona en Mazda elk met een gelijk puntentotaal eindigden Daarom moest er een beslissingsset ge-i speeld worden Aanvankelijk liep Cluzona ver uit, maar de uiteindelijke overwinning ging toch naar Mazda met 15-11. De degradatiewedstrijd tussen Onder dak en Luctor ging niet door wegens het niet verschijnen van Onderdak, dat hierdoor degadeert. Na afloop van de beslissingswedstrijd werden de prijzen uitgereikt in het res taurant van Onderdak. De heer G Mol, waarnemend voorzitter van de afdeling volleybal van de sportvereniging Mevo, sprak daar een dankwoord tot allen die aan het weisagen van de competitie hadden meegewerkt. De algemeen voorzitter van Mevo. de heer J. Hoek man. reikte hierna de prijzen uit. Hij vertelde onder meer, dat zich voor het volgende seizoen al 31 teams voor de competie hebben opgegeven. De wis selbekers en kampioensbekers gingen naar: poule A: Mazda Legemaate, poule B; Rabobank Zierikzee. pou le C: Mavo-4. Ned. Herv. Kerk SCHOUWEN- DUrVELAND: Brouwershaven 11 Ds. Kroon; Bruinisse 10 Ds. v d. Meer, 5 Ds. De Jonge; Burgh 10 ds. v. d. Waal, Dreischor 9.30 ds. Geers; Eikerzee (Scharendijke) 9.30 ds. Delhaes; Haamstede 10 en 7 ds. Smits; Ker- kwerve 11 ds. Delhaas, Nieuwerkerk 10 ds. Kolkert; Noordgouwe 11 ds. Geers; Noordwelle 9.30 ds. Kuin; Oosterland 10 ds. De Jonge, 6 ds Groenewegen; Ouwerkerk 10 ds. v. d. Most; Renesse 10.30 ds. Mettau; Serooskerke 10 me vrouw De Boon; Sirjansland 10 en 6.30 ds. Tukker; Zierikzee, Gasthuiskerk 9.30 prof. Spema; Gasthuiskerk 11 en 7 ds. Schaap; N H. Ver. gebouw Zon-, nemaire 9.30 ds. Kroon. THOLEN' Oud-Vossemeer 10 kand. Abma, 6,30 ds. Voortman; Poortvliet 10 en 2.30 ds. Abma; Scherpenisse 9.30 en 2,30 dhr. Groen; St-Annaland 10 en 6 ds Codeé; Stavenisse 10 ds. De Reu ver. 6 ds. Abma, St Maartensdijk 9.30 en 2.30 ds. Blom, St.-Philipsland 9.30 ds. Harkema jr, 2.30 ds. Harkema sr; Tholen 9.30 dhr. Velthuizen, 6.30 ds. De Reuver. Ned. Herv. Buitengew. Wijkgem. i. w. Tholen 10 kand. Visser, St-Maartens- dijk 10 ds. Voortman. 7 ds. Hilhorst. Gereformeerde kerk SCHOUWEN- DUIVELAND: Bruinisse 10 ds. Dil- lingh, 5 drs. v d. Meulen; Haamstede 10 en 7 ds. Eikelboom; Nieuwerkerk en Oosterland, Scharendijke 9.30 en 2.30 ds. Paulus; Zierikzee 10 ds. Spoelstra. 6.30 M. Koppe. THOLEN: Oud-Vossemeer 10-15 ds. Blaauw, Poortvliet 10 ds. Striluverda, 2.30 ds Rullman; Tholen 10 ds. Rull- man, 5. ds, Strikwerda. Gereformeerde Gemeente SCHOUWEN-DUTVELANDHaam stede 10 en 2>30 leesdienst; Nieuwer kerk 10 en 3 leesdienst; Oosterland 10-2.30 en 6.30 leesdienst; 13 mei 7.30 ds. Ligtenberg. THOLEN: Poortvliet 10-2 en 6 lees dienst; Scherpenisse 9.30-2-6.30 lees dienst. 12 mei 7.30 ds. Hage; St.- Annaland 9.30-2 en 6 ds. Harinck, 11 mei 7.30 ds. Ligtenberg; St.-Philipsland 9.30-2.30 en 6 leesdienst; Tholen 10 (H. A. - 6.30 ds. Mouw, 2.30 leesdienst Oud geref. gemeente SCHOUWEN- DUIVELAND: Bruinisse 10 en 5 lees- d- enst; Oosterland 9.30-2.30 en 6.30 ds. v. d. Meer THOLEN St.-Maartensdijk 9.30-2 en 6 leesdienst; St-Philipsland 9.30-2.30 en 6 leesdienst; Stavenisse 9.30 en 6 ds. van Prooijen, 2 leesdienst. Chr. geref. kerk SCHOUWEN- DUIVELAND: Haamstede 10-3 ds. Van der Klis; Kerkwerve 10 prof. Ooster- hoff, 6 ds. Buijs; THOLEN: Oud-Vossemeer 10 en 6.30 'leesdienst, 2.30 ds. De Jong; Zierikzee 10 ;ds. Buijs, 6 prof, Oosterhoff. Geref. kerk (vrijgem.) Brouwershaven 9.30 en 18.30 ds. Urban. Geref. Gem. in Nederland SCHOUWEN-DUIVELAND: Bruinisse 10 en 5 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45 en 3.30 leesdienst; Renesse 10 en 2,30 leesdienst, Zierikzee 10-2 en6 leesdienst. st. THOLEN: Oud-Vossemeer 10- 2.30 en 6.30 leesdienst; St-Annaland 9.45-2.15 en 6.15 leesdienst, Leger des Heils Zierikzee 10 en 7 sa menkomst. Oud gereformeerde kerk St- Maartensdijk 9.30-2 en 6 dienst. Evang. Luth. kerk SCHOUWEN- DUIVELAND' ZierikzeeTO ds. Kloos. R. K. Kerk THOLEN.' Oud-Vossemeer zat, 19. zondag 8 en 10; Tholen zat. 19, zondag 8 en 10. Pinkstergemeente SCHOUWEN- DUIVELAND Zierikzee (Meelstraat) 10 samenkomst; Woensdag 8 samen komst. Ned Hervormde Kerk: ZUID- BE ELAND: Baarland 9Vdhr. Geuze Biezelinge 10 en 5 <Ger. Kerk) Ds. Van Loon; Borssele 9.30 Ds. Broeder; Drie wegen 10.30 Ds. Luteijn; Ellewoutsdijk 9 dhr. De Graaf; Goes: Qoese Poldei 9.15 Ds. Scholten; Grote Kerk: 10 Ds. Metselaar. 7 ds. Becht, Oosterkerk. 10 ds. Scholten; De Hoogte: 9 30 ds. Em- men; G.J.V.-gebouw: 10 dhr. Sinke; Ter Vlacke 10 ds. Van Bruggen; "s- Gravenpolder 10.30 Den Geuze; Hans- weert; 10 ds. Klok; 's H.-Abtskerk: ds. Bergkotte, 's H.-Arendskerke 10 dhr. Sinke; 's H.-H.kinderen 9 en 10.3C ds. Vos; Heinkenszand 10 ds. Pronk; Hoedekenskerke 10 dhr. Schoenmaker; Kapelle: 10 ds. Schreurder, 5 ds. Van Loon. Kattendijke: 10 ds. Post. Kloe- WESTKAPELLE - Vnjdu. de heer Jo Hournis. lid vi nische commissie van c vereniffino 'SlormvopeLs kapelle in het huwelijk met mejuffrouw Mien Bo tinge: 9.30 ds. Hilhorst; Krabbencfij'ke: 9.30 ds. Vossers, 14 30 ds v.d. Woord; Kruiningen: 9.30 ds. Bossenbroek, Le- wedorp: 10 ds. Delfos; Nieuwdorp. 9.30 ds Kwakkelstein; Nisse: 10.30: 10.30 ds. Bergkotte; Oudelande: 10.30 dhr. De Graaf; Ovezande: 9 ds. Luteijn; Rillarid-Bath 10 ds. Overduin. Schore en Vlake9.30ds. Jebbink; Waarde lOds.v.d. Woord. 7 ds. Kok; Wemeldinge 10 ds. Post, Wilhelminadorp 10.3010.30 ds. AL tema; Wolphaartsdijk: 10 ds. Van Die. 14.30 dhr. Franje. NOORD-BE VEL AND: Colijnsplaat. 10 ds. Kuil. 2.30 dhr. Rouw; Geersdijk: 10 ds. Leestemaker, 2.30 Dienst; Kamper land: 10 en 2.30 ds. Becht; Kats. 9 ds, Attema; Kortgene: 10 ds. De Boer. Wissenkerke: 10 ds. Goudzwaard, 2.30 ds. Leestemaker. Gereformeerde Kerk: ZUID- BEVELAND: Baarland: 10.30 ds. Blok, 2.30 dhr. Hondius; Borssele: 10 dhr. Fraanje, 4.30 ds. Pleijsant: Driewegen: 10.30 ds. Noordhof, 2.30 ds. v Benthem; Goes: Westerkerk: 10 ds. Ridderbos. 5 kand. v. Breevoort; Oosterkerk 9 kand, v. Breevorst. 5 ds. Riiderbos; 's-Gravenpolder: 9 ds. Blok, 2.30 dhr. Hondius. Heinkenszand: 10 drs. Eikel boom, 2.30 drs. Eikelboom: Kapelle: 10 ds. Plomp. 5 ds. Van Loon; Krabben- dijke; 9.30 drs. Pleijsant, 2 30 kand. v. Heusden; Kruiningen: 9.30 kand. v. Heusden, 2.30 drs. Pleijsant; Lewedoro: 10 ds. Delfos, 4 ds. Hekstra. Nieuwdorp: 10 en 2.30 ds. Hekstra, Rilland-Bath" 9.45 en 2.30 ds. Stoffels; Wemeldinge: 9.30 Noordhof, 14.30 ds. Plomp; Wolp haartsdijk 10 ds, v Die, 2.30 dhr. Fraanje; Yerseke: 9.30 ds. Duisterhof, 2.30 ds. v.d. Woord. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat: 10 en 2.30 drs. Heinen, Geersdijk: 9 dhr. Fraanje. 5 ds. Joosse; Kamperland. 10 ds. Arensman. 2.30 ds. Bijman; 10 dhr. Hondius. 2.30 dhr. Leestemaker. Gereformeerde Bond Waarde. 2.30 ds. Visser. 6.30 ds. Talsma. Yerseke. 2.30 dhr, Wilstra, 6.30 ds. Verboom. Geref. Gemeente: ZUID-BEVELAND Biezelinge: 9.30-6 ds. Molenaar. 2 lees dienst: Borsseie: 9.30-2-6 leesdienst, 11 mei 7.30 (H.D.) ds. Schreurder; Goes: 9 30-6 ds. Schreurder, 2 leesdienst: 's- Gravenpolder 9.30-2-6 leesdienst". Hoedekenskerke: 10 en 2.30 leesdienst: Krabbendijke: 9.30-2-6 ds. Hoogerland. 13 mei 7.30 ds. Rietdijk (tijdredei: Kruiningen: 9.30-2-6 leesdienst. Nieuwdorp- 9.30-2-6 leesdienst 12 mei 7.30 ds. Moerkerken; Nisse: 9.30-2-6 leesdienst: Waarde: 9.30-2 leesdienst, 6.30 student van Eckeveld; Wemeldin ge: 10-4.30 stud. v. Eckeveld; Wolp haartsdijk: 9.30-2-6 leesdienst'. Yerse ke: 9.30-6 ds. v.d. Poel, 2 lees dienst. Vrije evangelische gemeente: Goes: 10 en 5 ds. Raven; Wemeldinge: 10 en 14.30 dhr. Bijlsma; Yerseke 10 en 2.30 ds. Enter. Ver. van vrijz. Hervormden: Goes: 'Turfkade). 9.30. Doopsgez. Gem.: Goes: 10.30 ds. Vooi stra. Leger des Heils: Goes: 10 en 7.30 kap. Bor; Yerseke: 10-6 uit luit. Geus. Zevendedags-adventisten: Goes (za terdag): 11. Zevendedag-Adventisten: Goes: (zater dag) 11. Ger. Gem. in Nederland: Kruiningen: 9.30-2-6 leesdienst; Yerseke: 10-1.45- 5.45 leesdienst; Goes: 8.45-2.30-6.30 dienst. Volle Evang. Gem.: Goes (lokaal Wijn gaardstraat) 10 Samenkomst: Kruin ingen (Dorpshuis): 7 Samenkomst. R.-K. Kerk: Goes: Parochiekerk: 8.30- 10; zaterdag: 19; De Hoogte: 11,30: Hansweert: 10.30; zaterdag: 18; 's- Heerenhoek: 7.30-9-10.30: zaterdag: 19: Heinkenszand: 9. 10.30: zaterdag: 19; 'Kruiningen (Dorpshuis)' 9. Kwaden- damme: 8. 10.30; zaterdag" 19.30; Le- wedorp 8. 10; zaterdag 19, Ovezande: 8-10; zaterdag 19; Rilland-Bath: 10; za terdag: Yerseke- 9: zaterdag 19.15. P: storale zondagsdienst: 12-24 uur. GGO-St.-Krol, ZZB Ph. Pontenagel. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat'. 10 en 4' leesdienst: Kamperland: 10 en 5 leesdienst, Kortgene: 10. 2.30. 6 lees dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgpmaakt): Goes: (Koningskerk. Nassaulaani 10.45 ds. Schelling, Kamerpaland: 10 45 ds. Woudt. 15 ds. Urban. 15 leesdienst. Oud Geref. Gemeente: 's-Gravenpolder. 9.30. 2. 6 dienst- Chr. Geref. Kerk: Biezelinge. 10 en 3 ds. Compagner, Goes: 10 en 5 ds. Visser. BEVELAND ALARMNUMMER 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vrijdag 20.00 uur tot zondag 23.00 uur: J P Deen, Valckeslotlaan 30. tel. 14373. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk. Heinkenszand. Nieuwdorp, 's-H Arendskerke: G. A. C. Aarnoutse te Nieuwdorp, tel. 01196)12327. Hansweert, Yerseke: P. Polderman te Yerseke. teL 01131-1300, Kruiningen. Krabbendijke. Rilland- Bath C A. Donker te Krabbendijke. tel. 01134-1544. De praktijk van de artsen J. Geldof. E. Th. Klapwijk. J. M. A. Kole. A Kor- stanje. H. H. M. Zwartelé wordt waar genomen door S. E. J. Wöstmann, Nieuwstraat 18a, te Ovezande. tel. 01195-450. Kloetinge. Kapelle, Wemeldinge. de praktijk van de artsen A. J Eckhardt, E. F. Fatjee-Schaeffer en D. Vreeswijk wordt waargenomen door: H. J. En- tink. Kloetinge tel. 01100-16857. De praktijk van B. J. H Hasken te Kamperland wordt waargenomen door J. A. v. Arkel te Wissenkerke. tel. 01107-318. De praktijk van W. J. Klein Wassink te Colijnsplaat wordt waargenomen door: H. Janssen te Kortgene. tel. 01108-319. Chirurgendienst: dr. M. J. de Bruin te Goes. tel. 01100- 27659. Tandartsdiensten: A. G H. Lauman, Clara's Pad 71 te Heinkenszand, tel. 01106-1288. za. zond. 9-10 uur v.m. Apotheek: De Goesche apotheek, Klokstraat 19. tel. 27104. Ziekenauto's; Atuo Streekziekenhuis De Bevelanden. tel. 01100-27000 's-Heerenhoek, tel. 01105-1273; Krabbendijke, tel. 01134-1527 b.g.g. 1323: Kamperland, tel. 01107-234; Kapelle. tel. 01102-1999. Dierenartsen: De praktijk voor Noord- en Zuid- Beveland wordt waargenomen door: J. L. J Gaakeer te Ovezande. tel. 01195- 283, visites zo mogelijk voor 9.00 uur aanvragen. Walcheren L. Jobse. te Grijpskerke, tel. 01189-1389. consult alleen na tele fonische afspraak. Wijkverpleging: Goes en Wilhelminadorp: zr. T. M J. Coomans. tel. 17970. Oudelande, Ellewoutsdijk. "s- zHeerenhoek. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, Nisse. 's-H. Hendrikskinde ren. 's-H. Arendskerke, Driewegen. Ovezande. Heinkenszand, Kwaden- damme, Hoedekenskerke, Baarland: zr. C. A. Korstanje. Warande 2. Hein kenszand. teL 01106-1615. Zuid Beveland Oost zr. Noordhoek te Yerseke, tel. 01131-1488. N.-Beveland. Wolphaartsdijk: zr. S. J. de Bruin-Dees, Veerweg 28. Kamper land. tel. 01107-634. Wemeldinge. KapeUe-Biezelinge. Kloe tinge, 's-H. Abtskerke, 's-Gravenpolder en Kattendijke: zr. P. K. M. de Munck. Pr. Beatrixwee 58. Wemeldinge tel 01192-1213 Dierenartsen: S. Bergsma te Zierikzee. tel. 01110-2180 uur se: A Rins x? 1 01666 L 8.30- SCHOUWEN-DUIVELAND. THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND 8 EN 9 MEI Schouwen-Duiveland: alarmnummer 01100-14444. Tholen. Sint-Philipsland: alarmnum mer 0011. Artsen: Vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur wordt, de praktijk van W. Bontkes en J B. Visser te Zierikzee en L. Lodiers te Noordgouwe waargeno men door: A. W. van Geer te Zierikzee. tel. 01110-2080 Westhoek. Brouwershaven: v.a. vrijda gavond 18.00 uur tot maandagmorgen 8 00 uur wordt de praktijk van J Sten- ger te Haamstede en L. A. M. Bruel te Brouwershaven waargenomen door: H, J. Simons te Renesse, tel. 01116-1280. Spreekuur za-zo 11.30-12.00 uur en 16.30-17.00 uur Bruinisse. Oosterland. Nieuwerkerk. v.a vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur wordt de praktijk van H Speelman te Oosterland en J. Richard te Nieuwerkerk waargenomen door: F. Buitendijk te Bruinisse, teL 01113-1280. Stavenisse. St-Maartensdijk. St- Annaland en Scherpem&se. «patiënten dokter v. d. Beli: J. M. v. d. Bel te St- Maartensdijk. tel. 01666-2400. St.-Philipsland. Nw.-Vossemeer. P. van Herel. te Nw-Vossemeer. Tholen" ën Poortvliet. Oud-Vossemeer. Tholen en Scherpenisse: «patiënten dokter Padt): Th. A. Bos. te Tholen iel. 01660-2542. Scherpen! spr. uur v 9.30 uur Wijkverpleging: Oud-Vossemeer. Poortvliet Tholen en St-Philipsland: zr mevr Van Strien te St-Phllips!and. tel. 01677-682. St-Maartensdijk. Scherpenisse. St- Annaland en Stavenisse: zr. Priem le Stavenisse. tel. 01663-546. Dreischor. Haamstede. Kerkwerve. Renesse: za. tot 12.00 uur zr. Werk man. Vloedstraat 1, te Kerkwerve. teL 01110-2309 en za.-zo. zr Kunst, te Scharendijke. tel. 01113-280. Nieuwerkerk. Ouwerkerk. Oosterland. Sirjansland en Bruinisse zr: A C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. 01113-1203. Veiling Goes/Krabbendljke Groen per sluk kropsla I 24-26; II 3-30. bloemkool 3 per kr 95-111: 4 per kr 57-101: 5 per kr 49-77; 6 per kr 16-65: 7 per kr. 1S-50: 8 per kr 15-40: be- rbo:; radijs 59-65; per kg rabarber 5068. prei 47-68. witlof II 180-200; IIX 108-136. aar dappelen grote 147: drielingen 93. aardbeien per doos 1165 Veiling Bergen op Zoom. Aardbei «glas» I 132-164. II 103-128. andijvie 50-63. bloemkool 28-13, snijbonen 480-610, savooi 98-140. bos- peen 65-72. postelein 121-138, prei 20-68, ra barber 27-48. radijs 34-62. spinazie 15-18. to maten 10 40 12.20. uien 67-108, W1UOH02-2I2. gold del 30-75, jonstan 45-70, asperge 2.50- 7.80. Kasaardbeien p. doos van 200 gram. I 138- 162. II 125-129. Bloemkool x3 87. x4 92-105, x6 50-92, x8 31-58. xlO 18-39, xl2 15-22, x!5 cloordiAfw. 15-31. Rabarber 21-35. Asper ges 8.20-9 - p kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT Vrijdag 7 mei Cons/mpUeaardappelen. bintje, klei. 50 mm opwaarts April' laten 29,50. bieden 29. slot 30. Mei slot 143.50. Stemming: mei prijshoudend. Openstaande posiUes: 7 mei. APRIL 679. mei plus 13. 6 mei; april plus 11. mei plus 13 Dagomzet: AARDAPPELTERMIJNMARKT Vrijdag 7 mei. Consumptieaardappe len. bintje, klei. 40 mm opwaarts. No vember: laten 25. bieden 24.70. slot 25. April: laten 28. bieden 27.50. slot 28. Mei: laten 143. bieden 142. slot 146.50. Stemming, november prijshoudend, mei onregelmatig, april pnjshoudend. Openstaande posities: 7 mei: novem ber 2211. april 683. mei 417. 6 mei: no vember plus 16. april plus 36. mei min 15. Dagomzet: november 19. april 40, mei 282. VEILING MIDDELBURG V'njdag 7 rnei Aardappelen Koopmans blauwe kriel 62 Nieuwe aardappelen: Eer stelingen 406-425; Paprika kg: 155-252: Bloemen: afrikanen 17-20; duizendschoon 16-17: violen 11-14. Appelen: Golden Deli cious II: 60-65 3 6. 65-70 49-54 70-80 77. Groente. Galsandijvie n 14-52; Natuursla 28-40. Natuurspïnazae 46-55. Kassnljbonen 551-595. krom 422-452, Bospeen 117-121; Boskrolen 77-126; Rabarber 34-58. Radijs 16-63. Ramenas 23-49; Prei A 34-54. B 25. Peterselie kistje 139-252; Selderij bos 14-17. Uien kg 61-137. Breekpeen 30-36; Kom kommers 1 41-51 58-65. n 76-91 53. 61-76 41-58. 51-6! 33-39. 41-51 36-43. 36-51 28-30, stek kg 42-67. krom kg 60-68. Tomaten Al 207-224. BI 215-221. Cl 180-202. CC I 135. AU 182, Bil 187, CXI 149. Appelen: Jonathan II 60-65 46. 65-70 63-75, 70 83. 60 54. HD 18. IU 55-60 25. 65-70 33: Winston I 60-70 72-80, 55- 60 30. Groente. Witlof BU 265-276, aIw. 175-181. stek 38; Winterbloemkool: I: 4 76-108. 6 35-92. 8 21-59. 10 16-37; II: 3 74-&7, 4 28-89. 6 18-73. 8 15-57. 10 15-37. 12 15-i6. 15: afw. 3 50-60. 4 21-51. 6 15-39, 8 15-30. 10 15-16. Volgende week veiling op maandag, woens dag en vrijdag om 1 uur. dinsdag extra vei ling van bloemkool om 2.30 uur. V EILING TERNEUZEN Per stuk: sla 2 46-48. bloemkool: a. 112. &2 53. 136. "o2 15-61. c2 27. afw. 20-24. Per bos; selderij 21-29. peterselie 14-20. peen 117. kro ten 78-84, asperges a 445-460. a2 377-400. b blauw 301. C 243, c blauw 158 Per kg: prei 63-67, rabarber 64-75. spinazie 55. kassnlj bonen 1 533-550. krorn 434. uien ongesor teerd 71-100. VEILING BARENDRECHT Vrijdag 7 met WiUof A H 220-300. B n 160-220. bloemkool: 6 stuks per bak 130-200. 8 stuks 90-130. 10 stuks 70-120. 12 stuks 60-90. andijvie A 83-91 B 53-56, bospeen 93-144, chin, kool 148-194 kroten 90. peter selie 8-35. postelein 108-158, prei 36-77. ra barber 60-63, selderij 7-35. aardbeien 162-Ï68. 173-176. snijbonen 470-720, sperzie bonen 560-850. spinazie 15-45. uien 118-133. bintjes 165. irene 160. vroege aardappelen kriel 530. Ai.CRTENTIE) Alle werkzaamheden betreffende BEGRAFKNISSEN in Middelburg en alle plaatsen op Walcheren I. N VERHULST Singelstraat 15. huize Romerswaele' Middelburg, telefoon 01 JBOl 13602 'b.g.g. 12865»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 33