Procureur eist tien jaar tegen slager Grijpskerke Felle kritiek KvK op beleid bestuur Havenschap Vlissingen Bovenverdieping woonhuis in Goes uitgebrand PZC/p NSM-directie weert kritisch bulletin bedrijfsledengroep Kamer ziet weinig in provinciaal orgaan voor beleidsadviezen Industriebond CNV spant kort geding aan tegen Sanbella 'KORTHOUDEN' AD VIESCOMMISSIE IN ZAAK MONTEDISON AANLEIDING Motie kamer almanak Fietser gedood bij aanrijding met vrachtauto G. J. de Jager voorzitter landbouwschap Zeeland ZATERDAG 8 MEI 1976 MOTIE VAN AFKEURING KREEG ALLE STEMMEN MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland heeft ern stige kritiek op de wijze waarop het Havenschap Vlissingen functioneert. De Kamer nam tijdens haar vergader ing van vrijdagmorgen in de Middel burgse Schouwburg een motie aan waarin zij haar 'ernstige bezorgdheid' uitspreekt, vooral over de wijze waarop de uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samengestelde adviescommissie voor het Haven schap - in feite een commissie van de Kamer - haar taak kan uitvoeren. Voorzitter J. J Claas zei dat als "test case' had gediend de eventuele komst van het chemische bedrijf Montedison naar het Sloe. De heer Claas, die te vens voorzitter van de adviescommis sie voor het havenschap Vlissingen is, beklemtoonde dat zowel de vertegen woordigers van de ondernemers als de vertegenwoordigers van de vakcentra les unaniem van mening waren dat de commissie onvoldoende kon functione ren: „Grote problemen als arbeidsmarkt-technische zaken en so ciale zaken werden door het bestuur van het havenschap van de tafel ge veegd met de mededeling: „Wij het havenschap, zijn slechts grondverko- pers". De commissie is eensluidend in haar opvatting dat wij ten aanzien van deze aspecten toch gaarne duidelijkheid willen, en dat wij dit ook wenselijk achten met betrekking tot Montedis on. Wij achten ons daarover onvol doende geïnformeerd", zei de heer Claas. Van de vakcentrales stapten het NW en het NKV, samen de FNV, uit de commissie. Hoewel de CNV- vertegenwoordiger de bezwaren deel de, bleef deze aan. De heer Claas be treurde de stap van de FNV- vertegenwoordigers: „Jammer, als je er uitstapt omdat je niet direct je zin kan krijgen". Maar de heer Claas zei on middellijk daarna weer dat de hele commissie, ondernemers inbegrepen, niet gelukkig is met de wijze waarop die commissie kan functioneren. „Juist ten aanzien van het sociaal be leid was er in de adviescommissie een eenheid tussen werkgevers en werk- zell kan gaan MIDDELBURG - De motie, waarbij de Kamer van Koophandel en fa brieken in Midden- en Noord Zee land vrijdagmorgen het beleid van het Havenschap Vlissingen bekriti seerde, luidt als volgt: „De Kamer van Koophandel en Fa brieken in Midden- en Noord- Zeeland op 7 mei in vergadering bij een. gehoord de discussies over het functioneren van de Bedrijfsadvie- scommssie Havenschap Vlissingen. gelet op de aan de commissie opge dragen wettelijke taak en bevoegd heid ingevolge de wet op het Ha venschap Vlissingen en de daarbij behorende gemeenschappelijke re geling, spreekt haar ernstige be zorgdheid uit over de onbevredi gende wijze waarop blijkens het haar uitgebrachte verslag van het Havenschap functioneert binnen het totale bestuurlijke bestel in Zee land. Zij is in het bijzonder veron trust over de wijze waarop de advie scommissie binnen het Havenschap haar laak kan vervullen. Zij meent dat elders is gebleken dat zowel bij de inpassing van een havenschap binnen het bestuurlijk bestel, als de werkwijze van de adviescommissie beter en doelmatiger geschiedt, en verzoekt U het daarheen te leiden dat de adviescommissie van het Havenschap Vlissingen zich op die novereenkomstige wijze kan mam- festeren." ZEEUWSE Vriend Gisteren leidden onze werkzaam heden tot het voeren van een tele foontje met - laten we het algemeen houden - een politiebureau in een van de provinciale hoofdsteden des lands. Wij kregen een functionaris aan de lijn, die oris op enige vragen ver zocht een ogenblik aan het toestel te blijven, daar hij ter beantwoording eerst enige informatie moest inwin nen. En daar het weer mild was en wij geduldig, wachtten wij vierentwin tig minuten, zonder de politie beambte nogmaals te spreken en in tussen met het ene toestel aan het oor nog een aantal andere telefoon gesprekken voerend, zodat wij voor de omzittenden toch de indruk wek ten een bezig baasje te wezen. Toen wij na vierentwintig minuten wachten nog steeds geen taal of te ken van de intern informerende po litiebeambte waarnamen, hingen wij op en belden het bureel op nieuw. En toen hoorden wij, dal de betrok ken functionaris een paar minuten eerder het pand had verlaten. Zoiets stemt niet zonnig - en het doet een mens éven twijfelen over het antwoord op de vraag of de po litie werkelijk je beste vriend is. Toen het havenschap zei dat dit soort zaken niet bij het haven schap thuis hoorde en dit van de tafel veegde, heeft de hele bedrijfcadvic- scommissie gesteld dan ook als com missie niet bereid te zijn enig advies over Montedison uit te brengen. Ik ban daar niet gelukkig mee, maar in deze situatie was dit het meest juiste wat wc doen konden", aldus Kamer voorzitter Claas. Het meespreken over sociaal beleid door de Bedrijfsadviescommissie is daarom zo belangrijk, legde hij uil, omdat er bedrijven zich kunnen vesti gen, die met primaire arbeidsvoor waarden voorop lopen, daardoor zuig kracht uitoefenen op de omgeving, maar wier beleid zich onttrekt aan een in een c.a.o. gebundelde regeling. Met het bestuurslid van de Kamer dr. ir. J. Nijman was de heer Claas het eens dat de overheid nog moeite heeft met de positie van het havenschap tussen provincie en rijk in: „Ik heb de indruk dat de overheid het bedrijfsleven ne- m het ontwerpreglement weer aan be geert als dit zijn standpunten naar bui- ten brengt". De heer Claas was van oordeel dat er meer besprekingen tus sen'bedrijfsleven en de overheid moe ten komen. In dat verband wees hij nu de commissie 'snoeien'. 'Wassen neus Sprekende over Bedrijfsadviescom missie van andere havenschappen constateerde de voorzitter dal die van het Havenschap Tcrneuzen 'een was sen neus' is, on die van het Haven schap Delfzijl beter functioneert dan de commissies in Zeeland. Bestuurslid C. F. van der Peijl stelde voor contact op te nemen met Delfzijl en naar hun ervaringen te informeren. De heer C. Oreel, directeur van de N V. Haven van Vlissingen, constateerde dat het onbehagen van de adviescom missie ten aanzien van de houding van het Havenschap al jaren bestaat. Hij was het er niet mee eens dat twee vak bondsvertegenwoordigers uit de com missie waren gestapt, „maar ik kan het me wel voorstellen als je drie jaar ach ter elkaar ontwijkende antwoorden hebt gekregen. Ik vind voorts dat men ben weerhouden, Wij hadden in de commissie geen ruimte om belangen- behartigend werkzaam te zijn. Het ging er over meerboeien en onder- houdsbelasting. Het havenschap heeft de commissievoorstellen niet van de tafel geveegd, nee. het heeft de deur met een klap dicht gedonderd", aldus de heer Pel. Terugkomen was volgens hem toch niet onmogelijk als de situa tie zou zijn gewijzigd De heer J. M. Roose zag in de kritiek op het haven schap kritiek op de procedure van be drijfsvestigingen Voorzitter Claas was blij met de uiteenzetting van de heer Pel. maar uitte nog eens zijn waarder ing aan het adres van het CNV dat toch blijft meewerken in de commissie. Motie De heer W. Flohr constateerde ook bij de leden van de Kamer onbehagen en stelde voor dit accent te geven door een duidelijke verklaring. Uit zijn voorstel groeide een motie aan het ad res van het bestuur van het haven schap Vlissingen, die met algemene stemmen werd aangenomen, van het bestuur van de Kamer sloot De raden van de in het havenschap zich bij de heer Oreel aan: „Ons onbe hagen bestaat al sinds 1972. Al lang ook op contacten die er waren geweest hadden we een brief klaar liggen, tussen de adviescommissie en het be- waarin stond, dat we er mee gingen stuur van het Havenschap over een stoppen. Maar de houding van de on- ontwerpreglement, dat de postitïe van dernemers in de commissie was zo, dat de commissie beter regelt, en waaraan we ons van de verzending een tijd heb- SCHADE LOOPT IN DE DUIZENDEN deelnemende gemeenten Vlissingen en Borsele, alsmede provinciale staten, gedeputeerde staten en de ministeries van economische zaken, financiën en verkeer en waterstaat zullen een af schrift van de motie krijgen. De heer Claas wees er op dat dit voor het eerst in de geschiedenis van de Kamer van Koophandel is, dat zij een dergelijke motie heeft aangenomen. De Kamer koos voorts nog enkele leden in de Be- drijdsadviescommissie Havenschap Vlissingen. In de vakatures Zijlmans en Schoming weide aangewezen de he ren J. J. Claas als commissievoorzitter en H. P. van Heel (directeur Hoechst, Vlissingen). In de sinds kort bestaande vakature Hermsen zal de Kon. Mij. De Schelde nog een kandidaat aanwijzen. KAPELLE - De 54-jarige G. Veerhoek uit Kapelle is vrijdagmiddag bij een aanrijding in zijn woonplaats om het leven gekomen. De heer Veerhoek, die per fiets op weg was. werd op het kruispunt 'Vierwcgen' geschept door een vrachtauto. Hij was op slag dood. De heer Veerhoek reed met zijn fiets op het fietspad van Kapelle naar 's- Gravenpolder. Bij het kruispunt Vier- wegen verleende de vrachtwagenbes tuurder J. M. uit Wemeldinge. die vanaf de afrit van de rijksweg 58 na derde. de fietser geen voorrang. De heer Veerhoek werd geschept en over leed ter plaatse. Het slachtoffer genoot veel bekendheid in sportkringen. Hij was onder meer scheidsrechter en rapporteur geweest. Tevens trainde hij de jeugd van de voetbalvereniging Yerseke. In verband met zijn overlijden is de juniorenwed strijd Yerseke Cl tegen Temeuzen Cl, die vanmiddag zou worden gespeeld, afgelast. Jongetje (2) gewond bij aanrijding MIDDELBURG - Op de Langeviele- singel in Middelburg liep vrijdagmid dag omstreeks vijf uur de 2-jarige Thomas B. een beenbreuk op. Het jon getje raakte gewond doordat hij van- tussen stilstaande auto's de weg opliep en tegen een rijdende auto opbotste. Hij moest wordsen opgenomen in het ziekenhuis. provincie INDUSTRIEBONDEN NKV EN NW BOOS OVER CENSUUR UITGAVE MOCHT NIET BIJ UITGANG SLUISKIL - De directie van de N.S.M. in Sluiskil heeft de bedrijfs ledengroep van de industriebonden NVV en NKV vrijdag verboden om een nummer van hun bedrijfsle- denbulletin bij de uitgang van het bedrijf neer te leggen. In het blad werd geschreven over een aantal bedrijfszaken. zoals het uitblijven van de werkclassificatie, de problemen rond het arsenicum- houdend afval en geheimzinnigheid rond de benoeming van een nieuwe functionaris op personeelszaken. Het nummer, dat een oplaag heeft van 1000 exemplaren, zal nu op een andere manier worden verspreid. Districtsbestuurder Th. Ackermans van de Industriebond NKV zegt, ook sprekend namens zijn collega's van het NW, de 'censuur' van de NSM-directie een onaanvaardbare en onbegrijpelijke zaak te vinden. „Volgens één van de bijkomende bepalingen van de CAO zijn de bonden gerechtigd om informatie aan hun leden te verstrekken. De bedrijfsledengroep heeft in het ver leden al een keer of drie een infor matiebulletin uitgegeven, zonder dat dat problemen gaf. Ik bood het blad altijd ter kennisname aan de directie aan, waarna we een'stapel neerlegden bij de uitgang. Ook vrij dag heb ik een nummer aan de di rectiesecretaresse gegeven, in de verwachting dat we op dezelfde voet verder konden gaan. Nu bleek men echter plotseling bezwaren te heb ben: het blad roert algemeen be kende zaken aan. Akkoord, het is I met een beetje humor geschreven maar dat mag toch wel?" Van de kant van de NSM-directie werd vrijdag geen commentaar ge geven op de weigering. De indus- triebonden hebben inmiddels aan- gekondigd dat ze de zaak op 13 mei bespreken, wanneer ze ook een on derhoud hebben over ondermeer de werkclassificatie. 'ZEEUWSE KAMERS VAN KOOPHANDEL KUNNEN HET WEL ALLEEN AF' Rijkspolitie Axel pakt weggelopen Belgische jongens WEER PLEIDOOI VOOR VASTE OEVERVERBINDING MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Zeeland heeft zich vrijdagmorgen tijdens haar vergader ing in Middelburg uitgesporken over AXEL - Op de Langeweg te Axel heeft het SER-rapport betreffende de taak de rijkspolitie vrijdagavond twee en de positie Belgische knapen aangetroffen die handel. Met van huis waren weggelopen. De heide (Vlaamse) Kamer kinderen zijn later aan de grens bij Sas v: - - haald. an Kamers van Koop- andere Zeeuwse /as men van me- —j.. uj ning dat er geen centraal provinciaal Gent door huii ouders opge- adviesorgaan uit het bedrijfsleven voor het geven van beleidsadviezen hoeft te komen in een provincie als Zeeland, waar slechts twee Kamers S. uit Evergem. '8 avonds rond halt ae- va° K°°Pl>andol werkzaam zijn. ven staande. De agenten vonden het Men vindt zo n orgaan overbodig en vreemd dat de twee jongens een bun- nadelig en daarbij onnodig kostenver- deltje kleren bij zich droegen. Ze ver- hogend. Men is voorts van oordeel dat telden daarop dat ze donderdag waren de beide Zeeuwse Kamers wel gezzme- weggelopen. Waarom ze er vandoor hjk een beleidsadvies aan de overheid gingen is niet bekend. DEN HAAG - Het bestuur van het Landbouwschap heeft de heer G. J. de Jager uit Anna-Jacobapolder benoemd tot voorzitter van de gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouw schap. Hij is daarmee de opvolger van ir. D. Luteijn uit Kortgene, die met in gang van 1 mei werd benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap als opvolger van ir. C. S. Knottnerus. Tot plaatsvervanger van de heer De Jager werd gekozen de heer P. M. Ken ter uit Goes, die daarmee de heer P. Minnaard uit Goes opvolgt. Tot plaatsvervangend lid van de ge westelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap werd benoemd mr. G. W. Smallegange uit Goes (plaatsver vanger van de heer G. J. de Jager) als opvolger van de heer J. A. van der Bijl uit Zonnemaire. De heer W. de Jager uit Kapelle werd benoemd tot plaats vervangend lid van de hoofdafdeling tuinbouw. Tot nieuwe plaatsvervangende leden van het bestuur van het Landbouw schap werden onder anderen benoemd de heren G. J. de Jager uit Anna- Jacobapolder en F. de Roo uit Goes. kunnen uitbrengen als dat ndoig is. Men heeft ook geen behoefte aan amb telijke vertegenwoordigers in de Ka mers van Koophandel, maar er mogen wel overheidsvertegenwoordiger zit ting hebben in Kamercommissies, waar overheidsgelden worden besteed. Een consultatieplicht, die de overheid noopt tot verplicht raad vragen aan de Kamers, ziet men ook niet als wense lijk. Daarentegen voelt men wél voor een verplichting voor de overheid de Kamers wetten en dergelijke toe te zenden. Dit standpunt - het is ook dat van de Kamer van Koophande en fabrieken in Zeeuwsch-Vlaanderen - zal worden toegezonden aan het bestuuir van de verenigingen van Kamers van Koop handel, die de overheid zal inlichten. De secretaris van de Midden- en Noordzeewse Kamer van Koophandel, mr. W. M. Otten had eerst in een inlei ding het SER-rapport veruidelijkt, al vorens de Kamer tot haar unaniem standpunt kwam. De staatssecretaris van economische zaken heeft al in 1972 advies gevraagd over de positie van de Kamers aan de SER. Deze bracht op 19 maart haar rapport aan de staatssecretaris uit. De SER was voorstander van een orgaan CONFLICT MET GOES' BEDRIJF OVER ONTSLAGKWESTIE GOES - De Industriebond CNV heeft een kort geding aangespan nen tegen de directie van Sanbella Foundation BV te Goes. Inzet is het al of niet gerechtigd zijn van een ontslag, dat Sanbella aan een van haar werknemers wilde verlenen. Het kort geding dient donderdag 13 mei bij mr. Sieperda van de arrondïssements-rechtbank te Middelburg. In verband met overbezetting van 'de top' heeft Sanbella ontslag wil len geven aan eenstafwerknemer uit de commerciële sector. Deze kreeg de mededeling van de directie dat zijn dier.stvergband ingaande 1 april van dit jaar beëindigd was. De directeur van het gewestelijk ar beidsbureau in Goes, die de ont- siagvergunnmg al, dan niet moet verlenen, kwam tot de conclusie dat het ontslag in strijd was met het destijds bij Sanbella samengestelde en aangenomen reorganisatie- en doorlichtingsrapport, en verleende geen toestemming tot ontslag. De bedoelde werknemer kreeg nochthans geen toegang meer tot het bedrijf om zijn werkzaamheden weer normaal uit te oefenen. Aan dringen van de Industriebond CNV dit personeelslid in dienstverband te handhaven, sorteerde geen effect. Daarom besloot de bond namens zijn lid een kort geding tegen de Goese firma aan te spannen, dat donderdag om half twaalf zal-die nen. voor beleidsadviezen voor het bedrijf leven vanuit de regio, maar was uit; unaniem in standpunt wat de realis tic betreft. Een kleine meerderheid va; de SER vond dat een grote, provincial: Kamer van Koophandel wel zo'n or gaan kon zijn. Een grote minderheli zag meer in een niwue provinciale raai voor het bedrijfsleven, die zijn advie zen vanuit ETTs en Kamers vaa Koophandel moest krijgen, zo liehtt! de heer Oten toe. Voorzitter J. J. Claas zei aan het begi: van de vergadering dat bij "Den Has; mede op voorstel van de Kamer va Koopphandel voor Zeeuwsd Vlaanderen nog eens gepleit zal wor den voor de noodzaak van een vaslt oeververbinding over de Westerchtl- de. Bij een ontmoeting met de commit:- ris van de koningin in Zeeland mi" Boerden heeft het bestuur van de K. mer voorts gevraagd de mogelijkhe: van regelmatige contacten tussen hi: bestuur van de Kamer en het colleg; van gedeputeerde staten onder ogen t; willen zien. De Kamer keurde verde: de financiële rekening en verantwoor ding en balans over 1975 goed, die siir met een batig slado van ruim 69.000. In de commissie voor detailhandel et ambacht werden benoemd de heren J. K. Elenbaas te Poortvliet, P. A. Dek keer te Middelburg en J. S. M. Rade- makers te Bosschenhoofd. Voorzitter Claas nam afscheid van opud-Kamerleden uit de periode 1972- 1976 en dankte hen voor hun bijdra gen. Bij de rondvraag verzocht dir. i Nijman het Kamerbestuur de vinge: aan de pols te houden inzake d- nieuwe onroerendgoedbelasting. „Ern een 1 stenverschuiving naar het be drijfsleven en degenen die een grote: bezit hebben en er is wellicht een ho gere opbrengst voor de gemeenten, dan die uit die belastingen, die nudoo: de onroerend goedbelasting worden vervangen", zei hij. 'Luctor' GOES - Vrijdagavond is een boven- etage van een woning aan de Lelie straat in Goes volledig uitgebrand. Op de eerste etage en benedenverdieping werd aanzienlijke waterschade aan gericht. Hoe groot de omvang van de schade is. was gisteravond nog niet bekend. Wel is duidelijk, dat die schade in de dui zenden guldens loopt. De bewoners van het huis zijn tegen de brandschade verzekerd. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er wordt aan kortsluiting gedacht. De brand brak rond half negen uit. De bewoners slaagden enn het meubi lair van de benedenverdieping in vei ligheid te brengen. De brandweer van Goes rukte met 2 wagens uit en be streed het vuur met 3 stralen. Om streeks 9 uur waren de brandweer mannen de brand meester. Paspoortstraat wordt tijdelijk afgesloten SOUBURG - Met ingang van donder dag 13 mei is de Paspoortstraat in Oost-Souburg twee dagen afgesloten uoor alle verkeer. Deze maatregel is noodzakelijk in verband met werk zaamheden aan de riolering Het ver keer wordt deze dagen omgeleid, het geen is aangegeven door borden. EIS VALT TWEE EN HALF JAAR ZWAARDER UIT DAN VONNIS RECHTBANK MIDDELBURG „VERDACHTE GING BETER MET SLACHTVEE OM DAN MET VROUW" DEN HAAG - De procureur- generaal van het gerechtshof te Den Haag, mr. J. H. G. Boe kraad, heeft vrijdag tegen de 47-jarige slager M.B. uit Grijpskerke een gevangenis straf geëist van 10 jaar, we gens doodslag op zijn vrouw. De man was eerder door de rechtbank veroordeeld tot ze veneneenhalf jaar gevangenis straf. „Deze man zal met zijn slachtvee voorzichtiger omspringen dan hij met zijn vrouw deed", meende mr. Boe kraad. „Hij was gebrand op geld en dat loopt als een rode draad door de gebeurtenissen". Naast doodslag op zijn vrouw werd B. ook bedrieglijk bankbreuk ten laste gelegd. Geld vormde ook de aanleiding tot de doodslag. Daar de man vermoedde dat zijn (der de) vrouw bankpapier ter waarde van 5.000,- verborgen hield, mishandelde hij haar in de nacht van 23 op 24 no vember vorig jaar zodanig, dat zij aan de gevolgen overleed. De verdachte was weliswaar failliet verklaard, maar probeerde toch op allerlei manieren geld achter de hand te houden. Op een zeker moment vermoedde hij dat zijn vrouw het bankpapier in haar bezit had of mogelijk aan haar kinderen had gegeven, De vrouw weigerde echter hem daar over inlichtingen te verschaffen, 's Avonds ontstond daarover ruzie, wat de mishandeling tot gevolg had. B. kneep het slachtoffer onder meer de keel dicht. Hoewel zij 's morgens vroeg nog tekenen van leven vertoonde, liet de man haar hulpeloos achter en ging naar de zaak De vrouw werd later op de dag door haar 81-jarige moeder ge vonden. In het ziekenhuis te Middel burg overleed zij. Volgens het rapport van de psychiater is de verdachte volledig toereknings- vatbaar. De man vertoonde overigens ook tijdens de zitting van het ge rechtshof geen enkel spoor van be rouw. Het hof zal op 21 mei arrest wij- MIDDELBURG - Het eerste voetca- lelftal van de rijkspolitiesportvereni ging 'Luctor' uit het district Middel burg speelt op dinsdag 11 mei een oe fenwedstrijd tegen een team van 6 OCMA. Deze wedstrijd begint om 15." uur en wordt gespeeld op het spon complex van de OCMA aan de Nauss laan in Middelburg. Woonwagens mogei nog weekeinde in 'vrije veld' Terneuzen staan TERNEUZEN - De gemeentepolitic van Terneuzen heeft twee woon wagenfamilies, die in de buurt van Sint-Anna staan, tot maandag de tijd gegeven om naar een andere plaats uit te wijken. De wagens zijn afkomstig uit Bres- kens en staan sinds donderdag op hun huidige terrein. Voor de fami lies was deze week geen plaats in het woonwagencentrum van Sas van Gent. dat met 24 wagens al ruimschoots boven de capaciteit zit. Ook het woonv/agencentrum bij Sluiskil zag geen kans de wagens op te nemen. Omdat ze volgens de wettelijke be palingen niet in de vrije natuur mo gen staan, heeft de gemeente Ter- neuzen de politie gevraagd te zor gen dat de twee families zo snel mo gelijk verhuizen. Omdat één van de vrouwen voor haar astma in behandeling is bij een Sasse arts. waar ze zich vrijwel da gelijks moet melden, heeft de Ter- neuzense politie besloten dat de wagens dit weekeinde nog bij Sint- Anna mogen blijven staan. De ge meente Sas van Gent hoopt voor het verstrijken van die termijn een oplossing te hebben gevonden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 2