VNO: DE POSTBANK GEVAARLIJK PRECEDENT ■fpzcZ zee Personeelsbezetting Internatio-Muller moet verder omlaag AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Overheid krijgt meer greep op kapitaalmarkt Asia Fund: nieuw beleggingsfonds ECD treedt op tegen prijsdumping merkjenever VAD speelt beurs parten ZATERDAG 8 MEI 1976 financiën en economie 27 Amsterdamse wisselmarkt Montrrol Puljn Bruiwl PrnnWon DEN HAAG (ANP) - Het Verbond van Nederlandse Onderne mingen vindt het optreden van een postbank in ons land een ge vaarlijk precedent. Het verbond meldt dit in zijn orgaan De on derneming' van deze week. Van het optreden van een postbank moet. volgens het VNO. een aantasting van de posite van het particulierebankwezen worden gevreesd die niet in het belang is van het bedrijfsleven. het het verbond gewenst dat na publi- katie van het rapport van de commissie-Oort er voldoende tijd wordt geboden voor een open discus sie. Daaraan'zullen dan ook het bedrijfsle ven en de wetenschap moeten kunnen deelnemen. Wellicht dat hiertoe een nieuwe, maar nu breed samengestelde, commissie moet worden gevormd. Niet om zaak op verantwoorde wijze te AMSTERDAM - Asia Fund is de naam van een nieuw beleggingsfonds, dat is opgericht door de Amro Bank met de Deutsche Bank, Societe Generale (Frankrijk) en Nomura Europe NV. De beleggingen van het fonds zullen, aldus de Amro Bank. plaats vinden in Japan en Zuidoost-Azie. In de periode van 12 tot 25 mei kunnen Nederlandse belangstellenden via de Amro Bank in het fonds inschrijven tegen een voor die periode vsstgestelde koers van 50 dollar plus 5 pet uitgifte- kosten per participatie. Nomura Securities in Japan verzorgt de beleggingsadviezen en transacties. De directie van het Asia Fund is geves tigd in Luxemburg, waar de Luxem burgse vestiging van de Societe Gene rale Alsacienne is aangewezen als de- potbank. DEN HAAG (ANP) - De Ëconomiscne Controledienst is vrijdagmorgen op getreden tegen enkele filialen van FT Drankenserviee in Rotterdam. Dord recht en Zwijndrecht. Het bedrijf had merkjenever onder de vastgestelde minimumprijs aangeboden. De contro ledienst heeft volgens eigen zeggen in ieder geval 1000 flessen in beslag ge nomen. Tegen FT Drankenservice is proces-verbaal opgemaakt. Waar schijnlijk komt de /.aak al aanstaande dinsdag voor de rechter. FT Drankenservice gaat intussen ge woon door met de actie. De Economi sche Controledienst kan alleen optre den wanneer zij de overtreding zeil constateert. FT Drankenservice publi ceerde donderdag een open brief aan minister Lubbers waarin de minimum prijsmaatregel wordt aangevochten. Zo'n bank van de overheid kan alleen maar succes boeken ten koste van de bestaande banken. Het VNO meent te weten dat interdepartementale commissie-Oort, die aan het kabinet advies moet uitbrengen over het uit bouwen en integreren van de Rijks postspaarbank en de Postcheque- en girodienst ook zal adviseren een post bank op te richten. Zo'n bank zal zocli onder meer bezig houden met hel ver lenen van krediet aan het bedrijfsle ven, de landbouw en de middenstand. Het verbond schrijft zich niet aan de indruk te onttrekken dat de motieven om een postbank te wensen eerder in het politieke dan in het zakelijke vlak moeten worden gezocht Via een post bank krijgt de overheid, zo zegt het VNO een veel grotere greep op het bankwezen en via het bankwezen op de kapitaalmarkt Daardoor worden haar mogelijkheden voor een selectiel beleid vergroot. Een selectief beleid betekent echter per definitie een dis criminerend beleid dat het VNO om die reden dan ook altijd heeft afgewe zen. In de praktijk kan het haast niet an ders, of dit leidt tot politieke concur rentie doordat e staat taken van het bedrijsleven aan zich gaat trekken die het particuliere bedrijfsleven op ade quate wijze vervult. Het bedrijfsleven zal dan plaats moeten maken voor de overheid als onderneemster Het VNO meent dat aan het streven Van de overheid naar een postbank een halt moet worden toegeroepen. Die postbank wordt geleidelijk en bij stuk jes en beetjes opgedrongen. Discussie Het verbond meent dat dat het tijd wordt dat de discussie over de moder nisering van de Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst en de wenselijkheid van een postbank in alle openheid wordt gevoerd. Daartoe lijkt doen beoordelen. Een breed samenges- op partljoverwegingen en partijvoor- telde commissie kan voorkomen dat ei keuren zijn gebaseerd, aldus hei ver- besluiten worden genomen die te zeer bond. ADVERTENTIE I STICHTING COMITÉ HULPVERLENING ZUID-OOST-AZIË (v/h Comité Hulpverlening Zuid-Viëtnam) RESULTATEN '75TELEURSTELLEND S BANKPAPIER AMSTERDAM 'ANP *»n- rr. Vttkoopprlji».::i birJcpepta K«-:a«-:>d ir. 1 Beignet* Cr >100) Uullw uivk '10W Hal Ure IIOOOO' PorlUgew r-r ilOOI Car. adeu-dollar Franse .1001 Zwitserse 100. Zweedse kroon ilOOi Noorse kroon li 00. Deense kroon DOOI Ooslenr ach. 'lOOi Spaanse pes. DOOI Griekse drachme <1( Finse mark 'lOOi Joeuosl. dinar <100. 50.7S-02.7f 4771-50.7: 4S.&048.M BEURSI.NDICE: Banken Verzeker. Handel enz Algemeen 1252 IZJ7 em Steun aan vluchte lingenkampen in Gedeelte van een vluchte lingenkamp in Thailand. Thailand 0 SU RIN CHANTABURI 0 NOORD-OOST THAILAND 0 SI KKIEU Frankrijk 0 PARIJS 0 SAINT-ETIENNE 0 LE HAVRE 0 MARSEILLE Betere resultaten Golden Tulip Hotels AMSTERDAM - De omzet van de Gol den Tulip Hotels in Nederland heeft in 1915 bijna f100 min bereikt. De be drijfsresultaten zijn in de meeste ho tels verbeterd. De totale omzetstijging was procen tueel hoger dan de kostenstijging. De kamerbezetting steeg tot 64.2 pet ter wijl het bedbezettingspercentage steeg van 54,3 pet tot 55,6 pet, zo blijkt uit het jaarverslag. Totaal is voor ruim f26 min geïnves teerd in nieuwbouw in de hotels te Boekelo en Den Bosch. Drie hotels traden toe tot de keten nl. Carlton te Amsterdam, Derion te Maastricht en Lion d'Or te Haarlem, terwijl het Rijn hotel in Rotterdam en Gooiland te Hilversum uittraden. Het totale aantal Golden Tulip Hotels in Nederland is nu 27. Humanitaire hulp voor Vietnamese, Laotiaanse en Cam bodjaanse vluchtelingen in de vorm van voedsel, kleding, dekens, muskietnetten, medicijnen en huisvesting. NODIG: 1.100.000,- Hulpverlening gekoppeld aan en/of ondersteuning van de Evangelieverkondiging aan behoeftige naasten in of uit Zuid-Oost Azië, in gehoorzaamheid aan Gods Woord zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. GIRO 2914600 tnv STICHTING COMITÉ HULPVERLENING ZUID-OOST-AZIË Postbus 1527. Groningen GOUDMArtKT AMSTERDAM 'ANP. - GdUdpil dam 14.00 uur per kg. 10.360 li 200. /.ilv.-;- prijs Idem 376/403.50. WERKVOORRAAD HBG GESTEGEN RIJSWIJK (ANP) - In de eerste dri' maanden van 1976 is de hoeveelheid nog uit te voeren werken bij de Hol landsche Beton Groep (HBG) toege nomen met circa f190 min tut circa f2800 min totaal. De eerder uitgesproken verwachting over een verdere stijging van de resul taten in 1976 1975 f20.6 min winst i blijft, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gehandhaafd. Dit Is donderdag meegedeeld in de jaarver gadering. De stijging van de werkvoorraad is vrijwel geheel het gevolg van buiten landse orders. Onderhandelingen over een groot havenproject in Saoedi- Arabiê zijn in een vergevorderd sta dium, waarbij Interbeton samenwerkt met een buitenlandse maatschappij. Wanneer dit werk wordt verkregen zul len ook andere onderdelen van de •groep bij de uitvoering worden betrok ken. Hogere winst Bank Bondsspaarbanken AMSTERDAM - Vorig jaar heeft de Bank der Bondsspaarbanken NV ge profiteerd van het aanzienlijk verbe terde spaar- en renteklimaat. De provisie-inkomsten verdubbelden van f 2.8 min tot f 5.5 min terwijl ook de in terestbaten stegen en wel van f 6.8 min tot f7.8 min. Hiertegenover stonden slechts weinig gestegen kosten zodat een forse hogere winst kon worden be reikt (f2.4 min tegen f0.5 mini. zo blijkt uit het jaarverslag. De directie acht het van belang de ei gen vermogenspositie te versterken en zal de aandeelhouders dan ook voor stellen niet tot. dividenduitkering over te gaan maar denettowinst geheel te reserveren. ROTTERDAM - Ondanks het feit dat Internatio-Muller reke- ning houdt met een minder sterke stijging van de bed rij fs- en personeelskosten in 1976, zal niettemin in de komende periode oe werkgelegenheid in de structureel zwakke sectoren van de groep een vermindering moeten ondergaan, wil de con tinuïteit van de andere onder nemingen niet in gevaar wor den gebracht. Hierbij wordt speciaal in de hoofd groep Industrie aan Etna en Daaldcrop gedacht, maar ook in Werktuigbouw r:\-u rr wat mensen over blijken te z.jrv Om hoeveel arbeidsplaatsen het In totaal ot valt echter nog niet te zeggen aldu- de voorzitter van be stuur de heer H F Schenk, in een toe lichting op het Jaarverslag. De aanpassingen vergen meer tijd dan oorspronkelijk aangenomen werd. In 1975 daalde het personeelsbestand van Invmal!"-.Muller van 15.888 tot 15.100. waarvan onveranderd 2500 in het bui tenland werkten. Naar het zich laat aanzien, tekent er zich in de Westeuropese economie een periode van lichte opleving af. Bezien in dit perspectief dient het lopende jaar zich beter aan. De vervanglngs- vraag neemt toe bij de maatschappijen ZEER VEEL INDUSTRIE TERREINEN BESCHIKBAAR AMSTERDAM (ANP) - Begin dit jaar was in Nederland direct dan wel op korte termijn uitgeefbaar circa 7000 ha terrein met de bestemming indus trie en handel. De verkoopwaarde daarvan ligt tussen de f 2 en 2,5 mil jard. In voorbereiding is nog eens circa 9000 ha. In de periode van medio 1973 tot me dio 1975 werd in totaal ongeveer 2000 ha industrieterrein verkocht of in erf pacht uitgegeven. Dit blijkt uit een enquete di: het tijdschrift VastGoed- Markt in de afgelopen anderhalf jaar bij alle gemeentebesturen in ons land heeft gehouden met uitzondering van die in Zuid-Holland, waarvan de gege vens werden samengesteld door het Economisch Technologisch Instituut in die provincie. Het grootste direct en op korte termijn beschikbare aanbod van industrieter reinen hebben Groningen (1555 hai. Zuid-Holland (1370 ha) en Noord- Brabant 11275) hai. De meeste ter reinen in voorbereiding worden aange troffen in Noord-Brabant (2860 ha) en Noord-Holland (1500 ha». De hoogste verkoopscore werd geboekt door Noord-Brabant met een aandeel van rond 20 pet in de totale landelijke uitgifte van industrieterreinen over genoemde periode. Limburg en Gro ningen delen de tweede plaats met elk circa 12 pet. Vorige Laatste AKZO f20 ABN 100 AmRo f 20 Deli-Mij f75 Dorritschc- f20 Dordlsche Pr Heiuckcn f 25 Hcii 'n H f25 II.A.L Hold I lOf Hoogov. f20 HVA-Mljen eert KNSMceill 101 KLM f 100 Kon Olie f 20 NaLNed I 10 Ommeren Cerl Philips f 10 Robceo f 50 Rolinco f50 Soheepv U f 50 Unilever f 20 104.10 160 10 140.00 138.50 sa. ai 55.30 115 00 108.30 141 50e 135.00c.' 88.5U 100.50 127.40 94.70 192.80 193.10 74 109.20 109 0( 8.00 id 09 8.00 ld 70-95 800 id 71-95 8 00 id 701 8.00 id 7011 8 00 ld 70III 8 00 id 70-91 8.(1(1 id 09-70 8.00 id 70-77 7 75 id 71-90 7 75 id 73-98 101.20 101.20 99.10 101.80 100 60 101.00 101.80 96,50 90.40 90.10 102.10 98.10 6 25 id 07-92 0.00 id 67-92 5.75 id 651-90 93,80 10120 91.70 1 94.10 93 GO 888(1 88.80 88.50 88 50 88.40 88.40 90.70 90.80 88.IU 88.10 87,10 87.10 K 4 25 id 61-91 4.25 id 631 4 25 id 63n 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3 50 ld sL47 3.50 id 53-83 3.50 id 50-86 90.90 8! 50 80.60 8970 8380 80.80 90 40 81 50 80.40 3.25 id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 id 55-95 d 1974 108.50 108.20 74-82 105 1(1 105.00 74-99 105,20 104.91) 1) 105 20 102.80 9.00 id 75 00 8 75 id 70-90 8.75 id 70-95 8.75 id 75-00 8.50 id 70-85 8 00 id 69-76 8.00 id 69-94 8 00 id 71-96 .25 id 73-98 '.00 id Gfll-fll .00 id 0611 i.OO id 651-90 4 102.00 101.90 1 10050 92.00 100.70 90.40 09.00 38.00 96.80 89.50 88.20 88 60 87 80 1.25 id 65-90 86.00 i.OO id 58-88 87 35 i.OO ic! 64-89 86,30 .75 id 58-88 87.60 50 id 58-89 85 Oil .50 id 59-84 91 10 .50 id 60-85 9() mi .50 id 62-92 80 80 .50 id 62-93 80.4(1 4 75 id X-XA 4 50 id DU 11.00 Raiff 74 50 id 71 0 00 Sch Ned 104 90 i.OO id 86 10 86.50e - 10750 101 60 101.50 10150 101.10 8.00 Wesll D7, 6 00 ld X 86.50 80 80 9.12 id pbr 105,50 105.40 1 LOO W Ulr 74 108.50 108 50 9 d0 id 74 104.80 104.40b 8 50 id 70 101.05 101 05 8.25 id 70 99 50 99.50 '950 99.2C 7.50 1(171 I 7.50 id 711) 7,00 id 72 93 01 110 10 93.60 92 50 93.50c 101.90 110.20 10110 110.00 103 70 103.50 99-90 101.50 145.10 101.10 100.50 100.20 119.00 99.60 108,50 108.50 103.30 108.10 101 55 106.20 103.00 102.30 101.20 100.80 97.20 100.90 99.80 101.50 100.10 100.10 - 96.90 10 KLM 68 15 id 59 10 Kon.Zool 11.00 Maasv O 9.50 Maasv.OT 9.00 Maasv.O T 9.75 Masse;- -75 625 MenetiaGh 5 75 NbkMldd 11 00 Naulnv 7- 5.00 Nederh 10 00 GasU 74 9.50 id 15j 8.75 id 75 92.501: 92-50 94.70 94 70 94.811 94.80 95.80 95.80 95 00 94.80 100.30 10050 92 50 92.50 I" 109-60 92.40 104.00 104 10 101 10:101.00 105.50 105.50 92 40 92.30 .5 95.60 96,00 i 108.60 109.00 105.80, 105.00 101,70 101.60 102.00 102.20 98.50 98.30 34.00 33.10 107.80 107.50 104 30 101.10 1.50 Id (18 i.75 id 65 i,75 NM13 7- 92.50a 92 no 91.90 91.80 98.00 93.10 91 10 95.50 90.40 5.25 id 04 4.75 id 61 7.75 Pecluney 8.00 Peck CL 9.75 Pllillps75 8.0(1 Philips72 •1.00 1(1 51 5 75 PontH 95 50 106.30 1 95 001 0 70 SHV73 1.75 id 7(1 LOU SlavH 71 1.00 SmitNG: .75 THV 72 J.75 Unilev 1,0(1 UuilcvtiO 12 VMKG9 475 VNU 7; 400 Villair. ,72 93.70b 93 71 102.00 18 90 88 7(1 1.90 81 90 5.60b 95.60b - 9170 12.10 100 4(1 92.10 17.70 881U 58.80 58.90 50 Haag 521 67.20 50 ld 5211 70.05 SO R Kruis 76.65 A.B.N [5 AmRo" >5 Ball Ned W BosKalls (5 Buhr.T !5 Furn 73 75 Gelder ?5 Gist Br 15 H meijer io Holec ill IHC Hull 15 Knppa73 ill Kluwer (5 NSM (5 KBB (5 KLM 5 K.N.IMP. 15 KSH 73 10 Lvons N 15 M illlOsll 115.00 115.00 10,70 00.00 00.00 Amh.Schbw n.^ ot AssSl R'da AUDET Aul.ScrvcV An: Id Rl lQS.OOe 105.20 100.00 108.00 300.00e 300.00 182,00e 178.00 1343.00 1340.0C Buhrm.Teu Calve-D eer id 0 pet cert Cc-nir.Suik. Ceteco Cindu-Key Crane ,ed Desseaüx Dikkers DrO-.Hoiu Drogc- Duiker .App Econosto Elsevier id cert EM8A 95.50 180.20 180.20 35.00 48.00 600.00a 73.00a 92,00a 241.00 1230.00 1 ~37T0 326.80 Ford Auto Fr.Gr.Hyp. Fumess Gamma H pet PW Gel.Delft c Gelder eert Gcld.Tram Gerofabr Giésseiv Gist Broc 36.70d 16.00(1 257.00 188.00 112.00 79.00a IHC Holland 23.80 tnd.Maatseh 220.20 IBB Kc.ndor 70.00 Interlas 150 0(1 InternatioM 30,00 Kor,.Ned.Pap Krasnap.sky 1. KSH Lar.dreécGi Macintosh v. Petr Merieba Meiaverpa Moeara En. 1-10 144,50 e 07.00c 2210.00 L50 293.00 1.00 77.10 '10 145 10 1.00 110.50 - 2360.00 400 270.00a - 3350.00 '.00 662.00 40.IK 285.00 262.00 Ned.Bonlw Ned.Crochet Ned.dagbl Nutrieia VB Nijverda! OGEM Hok Orensiein Paltlie Philips Pont Hon: Porcel Flr.- Proosi&Bi (kers Rees RlVA 33' Rohle&Jisk 3' RommenholL 80' Rijn-Schelde 12' Sanders 12' Schecpshvp Sehev.Expl. Schokbelun Schlumbergi lUe 119.00 126.50 120.00 30.20 30.10 2980.00 18.80 18.00 1(1411.0(1 1040.00 40.00b 350.00 .50 Schuiicma 14 0.00 Sc huppen 381.00 Schutters'. 67.00 67 Slavenb.Bnk 2340,00 2330 id Cert 234.00 233 Stevin Gr 88.50 Telegraal THV line: Hlb.Hvp.l Tllb. Wa 1 ei Tw.Kabelt Ubbink Unil cerl ssKsr us 'gj (ien.Motors I87.0U :88oi sSF 'ti s SOOlnlAinV ic! 68 ItilBk"! 40.20 39.30 tcpnjren (und- 'Snl i In de handels- en Industriesector. De onderneming van Technische Aanne- ming zullen wat minder en die van Transport wellicht vertraagd van deze ontwikkelingen profiteren Vertrouwen InternaUo-Mu!Jer gaal hel lopende jaar ondanks de onzekere factoren met een flinke dosis vertrouwen tegemoet De resultaten zullen verbeteren, met name in de tweede helft van het Jaar Dankoj de sterke financiële positie zal men de mogelijkheden tot verdere groei door autonome uitbreiding en acquisitie kunnen benutten. De gang van zaken tot nu toe loopt parallel aan de ver wachting. De nadruk zal de eerste twee jaar lig gen op consolidatie na de snelle groei van de afgelopen Jaren Ook houdt rnen de ogen open voor nieuwe moge lijkheden Hierbij wordt gedacht aan gebieden als Australië. Indonesië en Erazlhe en naar activiteiten aan de handel m minerale olJen en bijvoor beeld luchtvracht Voor Intemalio-Muller Is 1975 een teleurstellend jaar geweest. De omzet daalde van f3020 min tot f 2929 min en de nettowinst van f42.4 min tot f 15.3 min of per aandeel van f20 van f 10,41 tot f3,76. Het dividend wordt verlaagd van 24 pet tot 10 pet Het nettorendement op het eigen ver mogen onderging een daling van 12.5 pet tot 4,2 pet. Gezien de inflatie zou een rendement volgens het bestuur ongeveer 14 pet moeten zijn. maar meer dan 12 pet is nauwelijks haal baar. en dat geldt zeker nog niet voor 1976. Alg Fondst-no 113 50 America Fnti 155410 Asd Beiese f' I55.üu Het Internationale Monetaire Fond' (IMFi biedt op 2 juni 780.000 ounce (a 31.1 gram» goud aan. Het wordt de eer ste van een serie veilingen waarop 25 miljoen ounce zal worden verkocht ten bate van een speciaal ontwikkelings fonds voor de armste landen. Het IMF heeft meegedeeld dat het van plan is de eerstkomende twee jaar zes tien veilingen te houden, ongeveer om de zes weken, EIND'75 MINDER WERKNEMERSIN DE NIJVERHEID DEN' HAAG (ANP) - Het totaal aantal werknemers in de industrie, openbare nutssector en delftstoffenwinning be droeg eind december 1975 17.300 min der dan drie maanden daarvoor. Dil betekent een vermindering van over bijna alle bedrijfsklasscn. aldus blijkt uit cijrers van het CBS. Alleen in de sector delfstoffen vermeerderde het aantal werknemrs met 100. De grootste daling met 3.800 werkne mers deed zich voor in de voedings- en genotsmiddelen industrie (min 2,5 pro cent). Daarnaast vloeiden 1.500 werk nemers af in de kledingindustrie (min 5.4 procent). In vergelijking met cijfers van een jaar terug blijkt dat de perso neelsbezetting in totaal is teruggelo pen met 54.400 werknemers. De totale omzet in de betreffende be drijven bedroeg in hel laatste kwartaal van 1975 43 miljard gulden tegenover 40.4 miljard gulden in het overeenkom stig kwartaal van 1974, hetgeen over eenkomt met een stijging van 6.3 pro cent. Vergeleken met het jaar daarvoor steeg de totale omzet over 1975 met 1.8 procent. Hetaandeel voorde export in de totale omzetwaarde daalde van 41.5 in 1974 tot 40.1 procent vorig jaar. AMSTERDAM (ANPj - De psychologi sche invloed van de VAD-plannen be gint de Amsterdamse effectenbeurs steeds duidelijker parten te spelen. Zo stond de markt vrijdag bij hervatting van de handel zwaar onder druk vat) flink aanbod. Alle actieve fondsen moesten bij opening dan ook flink ter rein prijsgeven, met uitzondering van Deii Mij, die fi.50 hoger begon op f99.50. Van de internationale waarden verloor Hoogovens het meest, nl. f2.20 op f53,10, waarbij echter ook de slechte gang van zaken bij Estel een rol speel den. Akzo moest f 1,50 terug naar f41. Unilever f0,90 naar f125, Philips f) naar f29,80 en Koninklijke Olie f0,50 naar fl 27.20. KLM verloor f2 op f106.30 en Hein- eken f3,50 op f 142.50. Van de grote banken was .ABN f3 lager op f316 en Amro Bank f 1.50 op f70.50. Nationale Nederlanden ging f0,70 omlaag naar f93.70 en HVA f 0.80 naar f47.50. In de scheepvaartsector was KNSM f2 op haar retour. De andere fondsen deden het eerder kalmer aan met een verlies van fl voor de HAL op f87.50. van f 1.50 voor Van Ommeren op f234.50 en f 0.30 voor Scheepvaart Unie op f117. De staatsfondsen waren weer onveran derd tot iets lager. Ook de lokale markt stond weer be hoorlijk onder druk en winsten van enige betekenis moesten met een lan taarntje worden gezocht. Tot deze .laatste categorie behoorden onder meer Meneba met een winst van f 3 op f 111 en THV met f7 winst op f 162. In mindere mate konden ook fondsen als Ubbink. Rademakers. Riva. Rommen- 'hoeller. Vezelverwerking en AUDET nog enig terrein winnen- Proost en Brandt was f9 lager op f 173 onverkoopbaar. Nutricia verloor f2,50 op f62.50 en Bols f2,40 op f85.10. Na een reeks laatkoersen werd Crane fors lager op f560 weer verhandeld. Ex- dividend was HBG ongeveer f 5 lager. Nogal flauw waren verder ook Beers, De Telegraaf. NDU, Bos Kalis, Ver enigde Glas, Van Dorp. Dikkers en Ne- dap.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 27