J enquetrice eKker meelen regeltechnici operators 2 COMMERCIËLE MEDEWERKERS BINNENDIENST BALIE-CHEF 2 MAGAZIJN- medewerkers LEERLING- JANSEN DE WIT SCHIJNDEL B.V. JUNIOR-VERTEGENWOORDIGER LERAAR of LERARES MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER MACHINIST HULPMACHINIST J. G. Timmerman Droogbedrijf B.V. hoofd van de huishouding m General Electric Plastics BV. 24 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 MEI 1976 Vlissingen Hoechst-Holland N V is een onderneming binnen de inlornalionale chemisch/larmaceutische Hoechsl-groep. Er werken bi|na 3'00 Nederlanders. Hel hoofdkantoor en de vcrkooporganisaiie zi|n gehuisvest in Amsterdam. De fabrieken sraan in Breda, Vlissingen en Weert. Z<\ maken kunststoffen, lakken, gronosloften voor was middelen en Trevira, kunststof-platen en tollen. De basis van Hoechst is research. Specialisten op uiteenlopende gebieden zoeken samen naar oplossingen voor de problemen van nu en morgen. Per jaar geelt Hoechst meer dan 880 miljoen gulden Op korte termijn vragen wij voor verschillende fabrieken Belangstelling? Schrijf een brieI met gegevens over levens loop, ervaring en op leiding aan: Hoofd Personeelszaken, Hoechst Holland N.V., Postbus 65, Vlissingen, met vermelding van de letters OP in de linker bovenhoek van de brief. U kunt ook over dag telefonisch contact opnemen. Bel dan 01196-82056. (4-ploegendienst) De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het bedienen en controleren van de proces installaties. Afhankelijk van uw opleiding en ervaring kunt u in een van onze fabrieken tewerk worden gesteld. U komt hiervoor in aanmerking als u beschikt over een opleiding op het niveau van L.T.S. (richting metaalbewerken, proces techniek) MT.S.-procestechniek Bedieningsvakman A of B (VAPRO of PBNA) Scheepswerktuigkundige VD of A Landmachinist A of B Motordrijver KHV Korporaal machinist KM. Gunstige arbeidsvoorwaarden: Hoechst biedt naast het salaris: 8% vakantietoeslag, een 13e maand, een gunstige bedrijfsspaarregeling, een goede pensioenverzekering, een toeslag van 28'/2% voor het werken in de 4-ploegen dienst, vrij vervoer naar en van het werk en vrije bedrijfskleding. Bij het verkrijgen van een passende woon gelegenheid verlenen wij onze volledige medewerking. Hoechst Holland n.v. Vestiging Vlissingen c Massee - onderdeel van Thyssen- Bornemisza Europe N.V. is een groothandel in cv-apparatuur, sanitair, witgoed, elektro-technische artikelen, luxe aanbouwkeukens, gereedschap pen enz. met vestigingen in Goes en Dordrecht. Voor de vestiging Goes vragen wij op korte termijn voor resp. de afdelingen Ijzerwa ren/Gereedschappen en Sanitair. Bekendheid met de branche is uiter aard vereist. Voor eerstgenoemde vakature strekt het Covij-diploma tot aanbeveling. Leeftijd: 22-40 jaar. Voor onze afhaalbalie vragen wij een Bekendheid vereist met ijzerwaren, gereedschappen, centrale verwar mingsartikelen of sanitaire artikelen. Leeftijd: 30-50 jaar. Voor ons sanitair- en radiatorenmaga- zijn in Goes vragen wij Tot hun taak zal o.a. gaan behoren het verwerken van de aangevoerde goe deren, het verzendklaar maken van de orders en het assisteren bij het laden en lossen. Voor onze snelgroeiende nieuwe afde ling Keukens vragen wij op korte ter mijn een Leeftijd: 16-19 jaar. Belangstelling voor één van deze func ties Schrijf dan aan of neem telefonisch kontakt op met de heer J. D. Kloos terman, Postbus 87, Goes, telefoon 401100-14920. ge< B.V. Koninklijke Handelmaatschappij Wed. J. C. Massee Zoon, GoesDr. A. F. Philipsstraat 11Telefoon C1100 -149 20. Dordrecht: Kamerlingh Onnesweg 13-15, Telefoon 078-36566. fabrikante van pantykousen en sokken, vraagt voor spoedige indiensttreding een voor het rayon ZEELAND met standplaats Walcheren of Zuid-Beveland. Leeftijd: niet ouder dan 35 jaar. Verkoopervaring en ervaring in defoodbranche kan tot aanbeveling strekken. Salaris, premie dagvergoeding, alsmede autovergoeding zijn overeenkomstig de te stellen eisen. Uiotvoerige sollicitaties, met opgave van genoten opleiding en ervaring en met bijsluiting van een recente pasfoto, te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken. JANSEN DE WIT SCHIJNDEL B.V. Hoofdstraat 183, SCHIJNDEL Bloemen- en tuincentrum Dekker heeft letterlijk alles voor uw huis en tuin Wij hebben plaats voor een medewerker/onderhoudsman ervaring op het gebied van timmer- en laswerk zelfstandig kunnen werKen voor de juiste man goede salariëring en sociale voorzieningen aanvang zo spoedig mogelijk I bloemen en Langevielesingel 34, Middelburg, tel. 01180-25253 Het Bestuur van 'ST. MARTHA' School voor Individueel, Laser- en Middelaar Beroepsonderwijs. Grote Markt 15, Holst. roept sollicitanten op voor de volgende vacatures per 1 augustus 1976 - Ziekenverzorging 6 uur 8 uur Gezondheidsleer Godsdienst Lichamelijke oefening (akte J of M.O.P.)±12 uur A.V.O. 17 uur Combinatie Lichamelijke oefening met A.V.O.. eventueel tot volledig rooster is mogelijk en gewenst. Ns Nd of Nd 29 uur Schriftelijke sollicitaties met vermelding van personalia en refe renties te richten aan 't Bestuur van bovengenoemde school, Grote Markt 15 Hulst. Inlichtingen bij de directeur, telefoon 01140-2672. STICHTING VOOR JEUGD EN GEZIH IN ZEELAND Londensekaai 39, postbus 62, Middelburg. Tel. 01180-28555 Provinciale, algemene instelling voor jeugdbèscher- ming, omvattende voogdij-, gezinsvoogdij- en advies- burowerk. Wegens vertrek van een van onze medewerkers ont staat per 1 juli een vacature voor de functie van die tot t^ak krijgt de begeleiding van 40 jongeren. Geboden wordt een afwisselende en ambulante werk kring in een team van 15 maatschappelijk werkers. Twee praktijkleiders en een psycholoog zijn beschik baar voor begeleiding en consultatie. Het diploma maatschappelijk werk (soc. academie h.s.a.) of gevorderde studie hiervoor is vereist. Salaris volgens rijksregeling. Standplaats Middelburg of naaste omgeving. Een personeelscommissie is betrokken bij de selektie. Inlichtingen over deze functie bij de directie aan wie u ook uw schriftelijke sollicitatie kunt richten. Gevraagd: of iemand die daarvoor opgeleid wil worden Kortgene, tel. 01108-651 of 247 In de praktijk van P. H. Postma, J. L. van Ligten en J. H. Wolterbeek, internisten in het Bethesda-St.-Josephziekenhuis te Vlissingen, wordt ter uitbreiding van het secretariaat gevraagd een: SECRETARESSE Onze gedachten gaan uit naar iemand van 17-22 jaar met minimaal mavo opleiding, typediploma. Kantoorervaring strekt tot aanbeveling. Bij haar taak speelt naast administratieve werkzaamheden, het persoonlijke contact met patiënten een belangrijke rol. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan J. L. van Ligten, Multatuli- laan 4, Vlissingen. Elektrotechnisch buro Zeeland Dorpsstraat 82, Heinkenszand Gevraagd elektromonteurs en elektriciens Tel. 01106-1232 en 2088. Koningin Willielminaschool vonr Chr. MAVO Middenweg 2, Den Helder, tel. 02230-14671 Het bestuur vraagt per 1 augustus 1976 of z.s.m. daarna leraren/leraressen voor 32 uur (in een v.b.) 25-29 uur engels handelskennis bioligie of lich. opvoeding frans geschiedenis aardrijkskunde studielessen muziek 20 uur 15 uur 10 uur 10 uur 6 uur 5 uur Combinaties, ook met niet genoemde vakken, zijn mogelijk. Ook zij die stude ren, kunnen voor een benoeming in aan merking komen. Sollicitanten dienen ons christelijk on derwijs van harte te ondersteunen. Den Helder heeft een gunstige woningpo sitie en een fraaie ligging aan duin en strand. De school heeft ongeveer 500 leerlingen en ruim 20 docenten. Voelt u ervoor om ons team van enthou siaste leerkrachten te komen aanvullen, belt of schrijft u ons dan even? Graag! Mevr. D. J. W. Groot Enzerink. adj.directrice, tel. 02230-23990 (thuis) of Jac. O. Boon, directeur, tel. 02230-17700 (thuis), aan wie u ook uw sollicita tiebrief kunt sturen, adres: Jekerstraal 24, Den Helder. Nederlands Bureau voor Marktonderzoek zoekt een (liefst in bezit van auto en telefoon) voor enkele dagen per maand. Interessant werk (géén verkoop). Zij moet woonachtig zijn in Middelburg of omgeving en ook in een haar onbekend milieu rustig en accuraat kunnen werken. Zij krijgt een aanvangssalaris van f 62.- per dag (dat verhoogd kan worden tot f 74.-) plus lunch- en onkostenvergoeding. Zij kan tot 25 mei a.s. schriftelijk solliciteren, met vermelding van leeftijd, opleiding, huiselijke omstandig heden enz. Brieven adresseren Postbus 584, Amsterdam. &EMEENTE MIDDELBURG OPENBARE COMMISSIEVERGADERING De vaste commissie van Voorbereiding van de Ruimtelijke Ordening komt op woensdag 12 mei a.s. om 19.30 uur in de maquettekamer van het stadhuis in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan o.a. de volgende punten: antispeculatiebepaling, ontwerp- bestemmingsplan Nieuwlandseweg (begraafplaats/crematorium), be stemmingsplan Breeweg (algehele her ziening). Deze vergadering is openbaar en kan dus door iedereen als toehoorder wor den bijgewoond. Ingang stadhuis aan Lange Noordstraat. Dit is "DENNENHEUVEL" te Ossendrecht (N.B.) Zitje bij open haard van "Dennenheuvel". Hel herstellingsoord "Dennenheuvel" (max. 25 patiënten) vraagt wegens huwelijk voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een Leeftijd 30 jaar (ongehuwd). Voor deze functie is ervaring gewenst. Het bezit van INAS- of huishoudkundig diploma voor inrichtingen strekt tot aanbeveling. Sollicitatie schriftelijk of telefonisch te richten AA aan de directrice van het herstellingsoord ItM mej. Zr. S. C. Heyboer, l/\h Putseweg 40. Ossendrecht (N.B.). ■.-■.■.«.«.p.imri Ur-JÈi tei. (01647) 25 67. DENNENHEUVEL 7jn Wij hebben plaats voor (in dagdienst) Hun werkzaamheden bestaan uit onderhoudswerkzaamheden in extrusie. verpakkingen en laboratoria. Het werk richt zich op het gebied van pneumatisch/elektronische instrumentatie. Eisen: MTS-niveau met applikatiekursus meet-regeltechniek/Bemetel Minstens 5 jaar ervaring. Wij bieden een interessante funktie in een snelgroeiende onder neming en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij, die moeten verhuizen zullen geholpen worden bij het vinden van passende woonruimte en kunnen profiteren van een goede verhuiskostenregeling. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de Afdeling Personeels zaken, Postbus 117, Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 24