Van Houwelingen nu favoriet eindzege ronde Noord-Holland PZC/, r ~*2r Conditietest scheidsrechters PRIEM 4e IN SPANJE SPOORBOMEN ZEVEN MINUTEN DICHT IN VIERDE ETAPPE VIERDAAGSE VAN DUINKERKEN lezers schrijven KNVB WIL VAN DER KROFT VIA GEDING HANDHAVEN ZATERDAG 8 MEI 1976 sport 22 mis wam DEN HELDER - De eerste werkelijke warme dag in het nationale wielersei- zoen heeft in de tweede etappe van de Ronde van Noord-Holland geleid tot slag en slachting. Adrie van Houwe lingen, de nieuwe leider in het klas sement, sloeg zijn slag met Piet van Leeuwen, die opnieuw met de eerste binnenkwam. 'Geslacht' werden in de eerste plaats Jan Huisjes, de ont troonde leider en Hans Langerijs. Het tweetal dat na de eerste dag deel uit maakte van de top-zes moesten twee minuten prijsgeven. Langerijs en Huisjes van de Sokaploeg betaalden de prijs voor de passiviteit van hun ploeggenoten. Zij moesten, slechts twee man sterk, in een kop groep van twee dozijn renners de lei derstrui verdedigen tegen ploegen, die in aantal veel sterker waren vertegen woordigd. Amstel had vier man voorin, Michelin en Van Erp ook, de militairen nog altijd drie Van het Soka-zestal waren Brusing, Kramer. Van Katwijk en Maas afwezig, toen het beeld van de koers al onder Edam werd bepaald. Daarmee veroordeelden zij hun kop man op dat moment. Jan Huisjes en Hans Langerijs. vorig jaar winnaar van Olympiads Ronde, tot monnikkenwerk. Het tweetal, dat op de eerste dag de strijd gemakkelijk aankon, bezweek COVS PROTESTEERT TEGEN UITSLUITING LEO VAN DER KROFT ZEIST - De centrale organisatie van voetbal scheidsrechters (COVS) heeft vrijdag een telexboodschap naar de wereldvoetbalbond (FIFA) in Zurich gestuurd, waarin wordt geprotesteerd tegen het afvoeren van Leo van der Kroft van de lijst van scheidsrechters voor de olympische spelen in Mon treal. De tekst van het telexbericht is als volgt: „De COVS, de Nederlandse or ganisatie van voetbalscheidsrechters, tellend ruim 11.00 leden, onder wie de scheidsrechters aangesloten bij de be langenvereniging betaald voetbal, heeft met verontwaardiging kennis ge nomen van de uitsluiting van Leo van der Kroft voor Montreal. Protesteren hiertegen met grote klem en eisen her roeping van dit besluit." ATHENE - Het Poolse nationale voetbalelftal heeft voor de tweede keer in twee weken een nederlaag geleden. Na de nederlaag tegen de Fransen (0- 2), moesten de Polen donderdag in Athene hun meerdere erkennen in Griekenland: 0-1(0-1). Minister Van Kemenade en de kritiek Dezer dagen hield de provinciale on derwijsdeskundige inr. J. A. Lander voor het NKV-Zeeland in Terneuzen een voordracht over de Contourenno ta, waarin minister Van Kemenade een geheel nieuw onderwijsstelsel ontwerpt, dat nog al wat kritiek heeft uitgelokt. Hier volgen enkele opmer kingen bij het betoog van de Terneu- zense spreker. Het uitgangspunt van Van Kemenade is: „Ieder kind moet op school een ge lijke startpositie krijgen." Een voort reffelijk standpunt. Alleen, de school is onmachtig die te geven: die startposi tie is grotendeels afhankelijk van de sociale afkomst van het kind. Slechts een zeer intelligent en energiek kind uit een sociaal misdeeld milieu met ouders, die deze eigenschappen weten te waarderen, maakt nog wel eens een uitzondering op die algemene regel. Nuchter en verstandig merkte de spre ker aan het einde van rijn betoog dan ook op. dat het wegwerken van sociale verschillen een maatschappelijk pro bleem is, dat met alleen via het onder wijs kan worden opgelost. Alles wat de school kan doen is het kind een solide hoeveelheid kennis en begrip meegeven, opdat het zich later zo goed mogelijk kan redden. Maar juist dat mag men van het nieuwe stel sel met rijn individueel onderwijs, dat het kind laat leren volgens eigen be-~ gaafdheid, naar eigen smaak, belang stelling en overeenkomstig eigen tempo en dat bovendien werken zal met leerkrachten, die niet alle bevoegd zijn. niet venvachten. Dit onderwijs moet leiden tot een soort van half anal fabetisme. precies zoals in de VS en Zweden, waar de kinderen bij het ver laten van de lagere school niets eens goed kunnen lezen, schrijven en reke nen. De vereniging van kleuter- en ba sisonderwijs in scholen voor 4- 12-jarigen zal vermoedelijk ook geen gunstige invloed hebben op de kennis verwerving. Het is twijfelachtig, of men in onderwijzerskringen staat te trappe len om die nieuwe basisschool binnen te treden Terwijl de onderwijsdeskundige nog wel waardering kan opbrengen voor de nieuwe basisschool, ligt de midden school (12-16 jaar) moeilijker voor hem Zijn mening is begrijpelijk, want wan neer men met aandacht de plannen van de Contourennota met deze mid denschool heeft gelezen, is men nog even ver als toen men begon, men krijgt van de inhoud van die midden school niet het flauwste idee. Over het beweerde voordeel, dat de kinderen met 12 jaar nog geen keuze behoeven te doen. behoeft na het voorgaande niets meer gezegd te worden. Het wan trouwen van de tweede kamer jegens dit product van de ministeriële ver beeldingskracht is te begrijpen De onderwijsdeskundige was wijs ge noeg zich niet uit te spreken over de toekomst van de bovenschool 16-19 onder de druk van de kwantitatief veel sterker vertegenwoordigde ploe gen. Zij voelden de warmte, de dorst en de wind veel meer dan de anderen, die het werk met meer mensen konden delen op deze lange hete dag. Als goede tijdrijder heeft Van Houwe lingen die de sprint van een kopgroep na vijf man won zich als eerste gega digde voor de eindoverwinning gemeld De uitslag van de tweede etappe van Alk maar naar Den Helder over 178 kilometer is. 1. Van Houwelingen lAmsteli 4.28.54 'met bon. 4 28 391. 2. Hordijk (PLeu de Nillei 4.28 59 '4.28 441. 3. Groen (Michelini z.t. (4.2849). 4. Van Leeuwen (Van Eerp' 4.28.54 5. Luberding iVan Erp) z.t.. 6. Petersen Deni 4.29.41, 7. Hassink 'Amstel) 4.29.41. 8 Spijker (Amstel) z.t, 9 Van Gerwen 'Jan van Erp i z.t., 10. Van Vliet (Amstel) z.t.. 11 Havik (Breudenill z.t.. 12. Ribbcrs iMlchelini z.t 13. Jacobs (Michelin) z t 14. Koot (Ned> z.t 15. De Lange (Michelini z.t.. 16 Groenewe- gen (Olympia) 4.30 49. 17 Huisjes 'Sokai z.t. 18 Van Lamoen (Batavus) z.t. 19. Van Trijen (Militairen) z t20. Brokelman (Boscche ZEIST (ANP) - De Koninklijke Nederlandse Voetbalnond wil dat Leo van der Kroft als scheidsrechter blijft aangewe zen voor de Olympische Spelen van montreal. De Hagenaar werd van de 'Montreal-lijst' af gevoerd en vervangen door Charles Korver als gevolg van naar het heette 'discutabele leiding' bij de Europa-cup wed strijd Real Madrid-Borussia München Gladbach. De Voetbalbond heeft de FIFA in Zü- rich per telex gevraagd de maatregel tegen Van der Krofi binnen acht da gen ongedaan te maken. Als dat niet gebeurt, zal de KNVB geen andere scheidsrechter afvaardigen naar Mon treal. Bovendien overweegt het be stuur betaald voetbal in dat geval een kort geding legen de FIFA aan te spannen. Overigens is de KNVB officieel nog steeds niet óp de hoogte gebracht van de maatregel tegen Van der Kroft. Het enige is een telefoontje geweest dat van Zeist uitging en het berichtje in het FIFA-bulletin, warin Korver voor- Dat zit snor! Ja dat rit snor! Dank zij de zeer vele protesten die er gerezen rijn tegen de verplichte valhelmdraagplicht, per 1 april 1975, waartegen ook ondergete kende, namens de vele vrouwen in fol kloristische dracht gekleed, heeft mo gen actie voeren is per 5 mei 1976 (de Nationale Bevrijdingsdag) het ook voor de velen die nog trouw gebleven rijn aan hun folkloristische streek- dracht een ware Bevrijdingsdag gewor den van bovengenoemde verplichting. Vanaf 5 mei mag n.m. per z.g. Snor fiets met. een afgestelde K.M. snel heid van 20 k.m. per uur deelgenomen worden aan het gemotoriseerd verkeer, zonder dat gehate blikken hoofddek sel Inderdaad niet alleen voor de ge noemde vrouwen, maar ook voor zeer velen die om welke reden dan ook geen valhelm kunnen of willen dragen, een grote verademing. Met groot genoegen kon dan ook mijn echtgenote deze be vrijding vieren, door met de SNOR FIETS een bezoek te brengen aan onze kinderen en kleinkinderen te Aagte- kerke, zonder te kort te doen aan de mooie Zeeuwse hoofdtooi. Graag zul len wij aan degenen die nadere inlich tingen wensen over onze ervaringen met het nieuwe vervoermiddel, zowel schriftelijk als telefonisch informeren. De voormalige Antivalhelmactieleider. J. Pielerse. Rentmeesterlan 30 Middelburg Tel 01180-13307. jaar) die in de contourennota een wazig verward beeld vertoont Tenslotte kwamen de kosten van hei wetenschappelijk onderwijs ter sprake In de Contourennota wordt tegen de universiteiten en hogescholen een stel selmatige. campagne gevoerd. Zij wor den voorgesteld als kostbare instellin gen ten dienste van een kleine groep bevoorrechten, die aldus beslag leggen op gelden, nodig voor andere soorten onderwijs, in het bijzonder dat aan achtergestelde groepen. Deze demago gische voorstelling van zaken, ko mende van een minister-hoogleraar, gaat voorbij aan het feit. dat de uni versiteiten en hogescholen een leven svoorwaarde zijn voor de samenleving: dat de wetenschap, die daar beoefend wordt, tevens een uitgangspunt is van economische vooruitgang. Bovendien behoren de studenten in meerderheid al lang niet meer tot de bevoorrechte groepen: die tijd ligt achter ons. De conclusie is gewettigd, da: de plan nen van de Contourennota het onder wijs niet vooruit, maar achteruit brengt. A. M. v d Giezen Middelburg Staalbouw) z.t.. 21. Zijlstra (Militairen) z.t.. 22. Van der Steen (Militairen) z.t., 23 Lange rijs iSoka) z t., 24 Verwaayen (Batavus) Algemeen Klassement: 1 Adrl van Houwe lingen (Amstel) 8.08.34. 2 van Leeuwen (Var. Erp) 8.03.44. 3. Van Vliet (Amsteli 8.09 26. 4. Havik 'Bleu de Nil) 8.09.36 5. Huisjes (Soka) 8 10 29. 6. Langerijs iSokai 8.10.44. 7 Hordijk (Bleu de nih 8 1127. 8 Groen (Michelini 8 1132, 9. De Lange (Michelini 8.1224 1U Koot (Van Erpi z.t.. 11 Hassink (Amsteh z.t.. 12 Van Gerwen (V8n Erp' Z-t 13 Spijker lAmsteli z.t14 Jacobs'Michelini 8 12 31.15. Lubberding (Van Erp' 8.12.44. 16. Ribbers 'Michelini 8.13.31. 17 van Lamoen (Batavus) 8 13.32. 18. Van der Steen (Militairen) z t.. 19 Petersen (Den) 8.15 03. 20 Mutsaars (Van Erp) 8 22.08 Dagploegenklassement: 1 Van Erp 13.27,29 2. Amstel 13.28.16. 3 Michelin z t4. Militai ren 13.32.27, 5 Bleu de nille 1E.43 37, 6. Soka 13.45.40 7. Batavus 13.47.33. 8. Denemarken 13.54 16 Algemeenploegenklassement: 1 Amstel 24.56.08. 2. Jan van Erp 24.58.58. 3M Michelin 25.03.09. 4. Militairen 25 13.09, 5. Soka 25.15.09, 6 Batavus 25 26 35, 7. Bleu de NU 25.27.51. 8. Denemarken 25 39 01 komt als aangewezen scheidsrechter voor Montreal In dal bulletin staat geen woord over Van der Kroft. LENS - Het zal Freddy Maertens weinig gedeerd hebben dat hij vrijdag in de eindsprint van de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerken in de straten van Lens geklopt werd door Serge van Daele en de Fransman Corbeau. Een gesloten spoorweg-overgang bevrijdde hem van de helft van de serieuze concurrentie. De bomen gingen dicht, toen een kopgroep van achttien man was gepasseerd en bleven zeven minuten gesloten, genoeg om elf van de eerste tweeëntwintig uit het algemeen klassement op slag kansloos te ma- C.D.A. 'Visie', omtrent de levensvatbaarheid van het allang op politiek stapel staande luchtkasteel CDA. „Waarvan voor de tewaterlating de laatste hob bels schijnen te zijn weggenomen. Het is met aan de meest zekerheid gren zende waarschijnlijkheid, hoe geloof waardig menigeen zich ook tracht op te stellen, dat het geen lang leven be schoren zal zijn, omdat het naar mijn mening zich weldra te pletter zal lo pen op de rotsen verankerd in het voor de partners zo dierbare evange lie. Talloze geschiedenissen staan de drie partners ter beschikking om zich aan te kunnen toetsen. Eveneens is dit het geval voor de uiterlijke aanhangers, welke zich innerlijk meer gebonden voelen met een partij waarvan rij me nen dat die hun stoffelijke belangen meer en of beter behartigt Terwille van de plaatsruimte wil ik mij beperken tot slechts twee treffende voorbeelden, De eerste van het omschreven echt paar v/elke te kennen hadden gegeven ook tot de christengemeente te willen toetreden Hen werd een advies ver sterkt. Zij meenden dit maar gedeelte lijk te moeten opvolgen, de afloop voor hen is fataal geweest De tweede betreft een groot gedeelte van de uiterlijke aanhangers welke zouden bemerken indien zij zich had den onderwoerpen aan de zedelijk heidsnormen zoals van iedere burger in onze samenleving wordt geist en ver wacht dat de voedsclrappcr van weleer nog steeds de dienst uitmaakt. Geen enkele mogelijkheid wordt ohbenut ge laten om iedereen die afwijkt van de door hen aangelegen maatstaf, te brandmerken als socialist en liever nog als communist. Is dit nu wel eerlijk, zo vragen wij ons af. om anders denkenden aldus te be titelen Is het niet eerder zo. dat men met oogkleppen voor. zich tracht te onttrekken aan de invloed van de nog steeds rondgaande 'geest' welke met aanziet wat voor ogen is. maar naar de innerlijke beweegredenen van de mens. Uit de dezer dagen herdachte geschie denis valt af te leiden dat de woorden van mens niet bepaald rijn. maar zijn daden, een van de trouwste aan hangers had zijn heer en meester ver zekerd. bereid te rijn met hem in het gevang en desnoods de dood te zullen ingaan. Eer het avond was kraaide voor de derde maal de rode haan en werd de door zijn meester voorspelde verloochening bevestigd. Enkele hoogwaardigheidsbekleders hebben hun stem via de verschillende nieuwsmedia in den lande laten door klinken. Zowel pro als contra waren hierin te beluisteren Niemand van deze prominenten heeft doen opmer ken dac een huis wat in zichzelf ver deeld is, en waarvan naar ik meen ge sproker. kan worde, geen bestaans recht heeft Met deze eenvoudige opmerkingen menen wij terecht 'de schipbreuk' van het door velen zo begeerde 'luchtkas teel' in het vooruitzicht te mogen stel len. C Kosten St r-kiUpsland CAMBRILS - Jose Antonio Gonzales Linares heeft vrijdag de tiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Spanjaard had voor de 226 kilome ter tussen Nules en Cambrils een tijd nodig van 6 uur 14 minuten en 10 se conden (gemiddelde snelheid 36,256 km-u). Kees Priem finiste als vierde De Uitslag van de Uende etappe van Nules naar Cambrils over 226 kilomeier is. 1 Gon zales Linares (Spa) 6.14.10 14.00), 2 Peru- rena (Spai 6 1412 (6.14.08) 3 Oliva (Spa) 6 14.12, 4 Pnem 'Nedi z.t. 5. Andlano (Spa) z.t.. 6 Thurau (Wdli z i 7 Kuiper iNedi z.t 8. Baert Bel) zt. 9 Knetemann iNed) z.t 10. Allan (Austri z.t. II Jacques (Belt z t12 Martins (Porti z t 13 Van Sprineel iBeli z.t. 14. Fuehs (Zwi) zt15. Van Nes te (Bel) z.t.. 31. Pronk (Nedi z.t 35 Van den Hoek (Ned1 zt. 41. Allng (Nedi 6.29.26. 42 Van Katwijk (Ned) zt. 53 Karstens (Nedi z54 den Hertog (Ned) z.t 55. Prinsen (Ned) zt. 60 Smit (Ned) z 1 68 Tabak (Ned) 6M40.56. De belg Van der Veeken slaakte de strijd Algemeen klassement. Jacques iBcli 47 58.23 2. Thurau (Wdli 48.02.08. 3. Agos- tinho (Port) 48.02 16 4 Manzaneque iSpa' 48 04.24. 5. Kuiper (Nedl 48 02.2-5. 6. Knete- mann (Nedl 48 02.37. 7, Fuchs (Zwi) 48 02 40. 8. Gonzales Linares iSpa) 48.02.45. 9. Ocana :Spa) 48.02.47 10 Pronk iNedi 48.02.50. 11. Tamames (Spai 48.02.51. 12 Priem (Ned) 48 02.57. 13. Pesarrodono (Spa) 48.03.07. 14. AJa iSpai 48. 03.22. 15. Nazabal (Spa) 48 03 23. 31. Van den Hoek (Ned) 48 09.35. 43 Karstens (Ned) 48.26,21. 45. Den Hertog Ned) 48.31 41. 48 Van Katwijk (Ned) 48.36.30. 51. Prinsen (Ned) 48.39 39. 53 Aling Ned) 48.45.34, 62. Smit (Ned) 48 54 40. 68. Tabak (Ned >49 26 50 Dagploegenklassement: 1 Kas 18.42 34. 2 Tl-Raleigh 18.4236. 3 Frisol z t.. 4 Teka z t. 3 Super Serzt. Algemeen ploegenklassement: 1 Ti-Raleigh 143.53 29. 2 Super Ser 143 54.54. 3 Kas 143.56 12. 4 Teka 143 56.31. 5. Ebo 144 07.22. 3 Frisol 144.09 31 Klassement van de groene trui. 1 Elorriaga 102 pnt. 2 Priem 95 pnt. 3 Thurau 8T pnt. 4. Perurena 84 pnt 5. De Gauwer 80 pnt. 6. Kuiper 71 pnt 9 Smit 50 Pnt. ken. Tot de slachtoffers behoorden alle Nederlandse deelnemers. De beslissing werd ingeleid door De- lepine en Verschuer, die in Avesnes op 46 km van de finish een demar rage plaatsten. Aangezien de ge vaarlijke Fransen J. P. Danguil- laume en Hinault direct reageer den, was Maertens wel genood zaakt in actie te komen, temeer daar zijn ploeg door het uitvallen van Tabak aan kracht heeft verlo- De hergroepering kwam twin tig kilometer voor de finish tot stand, waarna gesloten spoorbo men verhinderden, dat één van de Fabeltjes >an Billy Strenk Uit de razende reactie van Billy Strenk in de PZC van zaterdag 24 april j.l is te concluderen, dat hij doeltreffend is ge raakt door mijn reactie wat betreft de stichting van Strenk. Uit zijn fabelach tige verhalen kan men concluderen dat Strenk een zeer goed leerling is ge weest van het regime in het destijds bezette Polen. Strenk spreekt in zijn reactie over landverraders, collabora teurs en infiltranten. Ik verzoek hem hierbij enkele vragen in het openbaar te beantwoorden A. heeft Strenk zich verdienstelijk ge maakt bij de bezetters van Polen vanaf september 1939 Hij werd toegelaten tot een middelbare school, voor vele Polen was dat een droom, voor hun waren de scholen hermetisch afgeslo ten. B. Waar en wanneer" heeft Strenk zijn militaire opleiding genoten en waarom werd hij ongeveer 25 jaar na de oorlog tot luitenant bevorderd. C Het Poolse gebied lot aan de Oder- Neisse grens r. remde hij Duitse gebie den onder Pools bestuur. Heeft Strenk du geleerd op een Duits- of een Poolse school Als Billy Strenk deze vragen positief kan beantwoorden kan hij wat mij be treft doorgaan met het werven van do nateurs voor zijn stichting. A Eibin. een Pools Oudstrijder Souburg VLISSÏNGEN - Het zit wel goed met de conditie van de grote meer derheid van de Walcherse voetbal scheidsrechters! Dat bleek vrijda gavond toen op het sportpark Bo- nedijke in Vlissïngen 49 arbiters de jaarlijkse conditietest aflegden: 45 scheidsrechters slaagden en slachts vier lukte het niet de drie kilome ter af te leggen binnen de vastges telde tijd (15 minuten en 30 secon den, terwijl de ouderen er zelfs 1,5 minuut langer over mochten doen). Opnieuw was het een gevarieerde loop met onder meer sprinten, zo snel mogelijk achteruit lopen, dra achtervolgers nog aansluiting vond. De uitslag van de vierde etappe van St Mand naar Lens over 185 kilometer is: 1. Vandaclc (Bel) 4 uur 13 min. cn 9 sec. (met bonificatie), 2. Corbeau (Fra) op 2 sec. Imet bon.), 3. Maertens (Bel) op 19 sec. (met oon.), 4. Planckaert (Bel) op 21 sec., 5. Jean Pierre Danguillaume (Fra) z.t., 6. Dard (Fra) z.t., 7. Delepine (Fra) z-t., 8. Thomas (Bel) z.t., 9. Legeay (Fra) z.t., 10. Sibille (Fra) z.t. Algemeen klassement: 1. Maertens 13.50.53. 2. Danguiliaume op 11 sec, 3. Hinault (Fra) op 31 sec-, 4. Legeay op 1.05, 5. Planckaert op 1.16, 6. Le Gouil- loux (Fra) op 1.17, 7. Sibiilc op 1.25, 8. Delepine op 1.27, 9. ce Meyer (Bel) op 1.34, 10. Dard z.t. Grappenmakers ofpseudo-helden Met verbijstering zullen velen en dan vooral Zeeuwen zoals ondergetekende, zich hebben afgevraagd wat of zulke lieden bezield, om het standbeeld van Vlissings grootste zoon. de grootste vlootvoogd aller tijden, nog groter dan Nelson, met gele menie te besmeuren. Wat een heldendaad! Die schoften zijn uit hetzelfde hout gesneden als diege nen die destijds het standbeeld van Generaal Van Heutz in Amsterdam bekladden Nu deugt er van het vroe gere koloniale stelsel, volgens die be krompen zielen niets meer Terwijl we toch met respect en bewondering tegen de vroegere kolonisten dienen op te zien. mensen, die zeer dikwijls onder barre omstandigheden, uit het niets van oerwoud en jungle wat opbouw den waar én zij èn de bevolking van profiteerden. De daders dienen te weten wat admi raal De Rui ter tijdens de vierdaagse zeeslag zei: „Beter is het voor het va derland te sterven dan als schelmen lopende, hetzelve als prooi der vijan den te laten en indien gij malkander getrouwelijk bijstaat, dan is de over winning in Gods hand". C. J. Hamelink, Middelburg ven in de looppas, onderdelen, die vele malen moesten worden her haald. kortom: een uitstekende ïn- tervaltraining. De test was ditmaal zelfs verplicht voor KNVB- scheidsrechters en arbiters, die van de afdeling naar de KNVB zullen promoveren De 42-jarige Klaas Osinga uit Mid delburg (die ook het volgend sei zoen weer zal fluiten) bewees op nieuw rijn voortreffelijke conditie en finishte als snelste met. een tijd van 12.02. Met zijn 47 jaren was Kees Eisma uit Vlissïngen de oud- WEINIG DEELNAME SCHOLIERENATLETIEK GOES - Voor de scholieren wedstrijd die de Goese atletiekvereniging AV '56 morgen, zaterdag, in het kader van het KNAU-jubileum houdt hebben zich tot nu toe slechts vijfentwintig deelne mers aangemeld. Lenie Polfliet van AV '56 „We hebben alle scholen in de omstreken aange schreven. maar het is duidelijk moei lijker om de jeugd van elf tot en met veertien jaar te bereiken dan lagere schooljeugd. Toch verwacht ik dat er meer liefhebbers zijn, die zich mis schien op de dag zelf nog laten in schrijven" De jongeren van 13 toten met 14 jaar moeten op het sportpark Het Schenge aan twee onderdelen deelnemen een loop- en een technisch nummer. Na de plaatselijke wedstrijden volgen regio finales, waarna op Papendal de lande lijke televisiefinale wordt gehouden. De wedstrijden in Goes beginnen om tien uur. Don tegen de rest De 1-mei-rede van Don in Goes is ge denkwaardig in meerdere oprichten. Voor je geestesoog verschijnt het beeld van de geroutineerde politicus op ver- kieringstournee, alles afkrakend be halve de eigen club. De VVD, de CPN, de CHU, het CDA (vooral in Zeeland), waardeloos! Wat opvalt, is. dat de CPN drie keer genoemd wordt in één adem met de VVD. Nu willen we proberen Don een eindweegs tegemoet te ko men. Je behoort te structureren. Zo zijn er in Zeeland bijvoorbeeld liberale boeren (nog lid van de VVD), die in toenemende mate belangstelling ver tonen voor tradities en methodes van de arbeidersbeweging. Zij beschouwen zich terecht niet meer zozeer als ondernemers, maar als agrarische wer kers. Steeds scherper verklaren deze boeren zich tegen de EEG, en voor een nationale politiek. Het is duidelijk, dat hier een mogelijkheid ontstaat van samenwerking tussen CPN en WD. in ieder geval aan de basis. Dit is iets an ders dan het gesjoemel aan de top tus sen PvdA en WD inzake de abortus wetgeving, deze samenwerking ver driet overigens zeer Dons eigen Rode Vrouwen. Dat de CPN zo nadrukkelijk genoemd wordt is een nieuwigheid, of juister: het is een terugval naar de koude oorlog. De basis hiervoor is niet aanwezig onder de bevolking: wij waarschuwen Don. De oorlog in Viet nam, het failliet der Drezen. de corruptieschandalen, de economische crisis; dit alles en nog veel meer gaat met langs de mensen heen Laster en leugens - Don heeft het notabene over de 'versuffende werking van de CPN' - lonen met meer. Interessant is .vooral wat Don niet aanroert, de prijscom pensatie per 1 juli. Dit in tegenstelling met Schepers in Breskens. Wij geloven hier de sleutel te vinden van Dons her leefde anticomunisme. De voorstel len van de FNV-top, inhoudende een feitelijke loonsverlaging, zijn in overleg met de regering ontworpen. De afwij zing hiervan door de werkers is een klap voor de regering en de onderne mers. En dus ook een klap van beteke nis voor de Den Uyl-fans. Verschrikke lijk. niet om over te spreken Wie kun nen we er de schuld van geven? De communisten zij roepen immers steeds de werkers op om de crisis niet op rich af te laten wentelen, zo lijkt de redenering te zijn. Dit is een groot compliment dat we dankbaar in ont vangst nemen. Maar het is meteen een belediging voor de werkers: vanuit hun klassepositie denken rij na. en komen voor een deel op eigen kracht tot.de zelfde conclusies als de communisti sche werkers Wij zeggen zeer nadrukkelijk tot de so cialistische kameraden (waaronder we eens misschien Don kunnen rekenen): mensen, laat je niet opjutten tot een 'twee fronten oorlog', dat loopt niet goed af voor jullie, en ook niet voor ons land. Denk nog eens aan Vietnam, de Drezen. de corruptie en de crisis, later gaven jullie ons gelijk. Juist nu. in een tijd van crisis, is een verdere samenwerking tussen de communisten en socialisten van leven sbelang dit behoort plaats te vinden zonder 'de rest' te verketteren. B. van Mourik, Vlissïngen. ste deelnemer en lfij bleef met 16.03 ruimschoots binnen de 17 minuten die hij mocht gebruiken voor de 3 km Onder de 49 scheidsrechters waren 2 arbiters uit Bergen op Zoom en 1 scheidsrechter uit Goes Alle andere deelnemers waren afkomstig van Walcheren Vertegenwoordigers van de KNAU latletiekunie) hielpen met de tijdwaarneming. Tot besluit was er een fondue-avond. Op de foto de scheidsrechters in ac tie. Weer vrijstelling voor Jan Timman DEN HAAG - Schaakgrootmeester Jan Tiniman heeft wederom een jaai vrijstelling van militaire dienstplicht gekregen. De vrijstelling loopt tot mei 1977. De Nederlandse topschaker had een verzoek tot vrijstelling ingediend om In de gelegenheid te zijn aan enkele grote schaakevenementen deel te nemen. Timman treedt volgende week vrijdag aan in de Euwe-vierkamp tegen onder meer de Russische wereldkampioen Karpov. In oktober gaat Timman met Sosonko en Donner naar de Schaak olympiade in Israël. ZAANDAM (ANP) - Gerrie van Ge rwen, die donderdagmorgen met de Nederlandse wielerploeg naar Praag zou vertrekken om deel te nemen aan de Vredeskoers, heeft om persoonlijke redenen op het laatste moment moe ten afzeggen. In zijn plaats is nu in de ploeg opgenomen Cor Schuurman. AVO-Nederland Zoals ieder jaar houdt de Vereniging AVO-Nederland - van 10 tot en met 15 mei - een grote landelijke kollekte, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het welzijnszorgwerk voor rninder-validen. AVO-Nederland helpt iedere minder- valide ongeacht levensbeschouwing, politieke gezindheid; lidmaatschap van AVO-Nederland is geen voor waarde om geholpen te kunnen wor den. In een T.V.-uitzending van de stichting Socutera op woensdag 12 mei a s., 's avonds om 20.25 uur, Nederland wordt aandacht aan het werk van AVO-Nederland besteed. Wat doet AVO-Nederland feitelijk? Bijvoorbeeld: wanneer, ondanks alle in acht genomen voorzichtigheid een voetganger, brommer, fietser of auto mobilist (veiligheidsriemen vast) be trokken raakt bij een verkeersongeval; Wat kan de AVO doen? De AVO helpt dan bij de erugvoering van de gehan dicapte in rijn gewijzigde omstandig heden naar zijn directe omgeving; ver leent hem assistentie bij omscholing en zoeken naar maatschappelijke kan sen; dat kan rijn het assisteren bij het opzetten van een eigen zaak of be- drijfije): door raadsman te rijn waar dat nodig is; bij een noodzakelijke aanpassing van de woning; bij de ver strekking van een invalidewagen, eec auto of een ander vervoermiddel: bi; aanvragen om een uitkering. Alge mene Bijstandswet, de Wet op de Ar- beids Ongeschiktheid; de Algemert Arbeidsongeschiktheidswet, enz Daarnaast helpt en stimuleert de AVO bij: de realisering van aangepaste va kantiehuisjes, caravans, zwembaden, sporthallen, sociëteiten, sportr. spel-, en de toegankelijkheid voor gehandi capten van alle openbare gebouwen, de samenwerking met alle mogelijke diensten en instellingen, werkzaam op het terrein van gehandicaptenzorg. De AVO helpt overal waar rij kan bijdra gen tot het welzijn van gehandicapten, helpt ook financieel middels haar landelijke AVO-Hulpfonds en middels de plaatselijke of regionale afdelingen Al deze AVO-aktiviteiten kosten uiter aard veel geld Men kan meehelpen deze te realiseren door; 1 Lid te worden van de AVO voor 12.- per jaar; 2 be gunstiger te worden van de AVO voor ieder bedrag vanaf 5 <of meer); 3 U aan te melden als collectant voor de jaarlijkse AVO-kollekteidit jaar van 10 tot en met 15 mei 1976); 4 te geven als u straks de AVO-kollektenbus of lijst wordt voorgehouden. Voor alle verzoeken om advies of hulp kunt u zich wenden tot AVO- Nederland Bos en Lommerpiantsoen 1, Amsterdam-W. TEelfoon: 020-872401 Het secretariaat van het provinciaal AVO-bestuur Zeeland is gevestigd Van Kleffenslaan 18 te Middelburg tel. 01180-29639. Avo consulent voor Zee land is de heer C. C J. van der Pol. Rouaanse kaai nr. 13 Middelburg, tel. 01180-11594. J. F Oele Adj. secr. afd. Zeeland Middelburg IADVERTENTIE De stoere stofzuiger uit Denemarken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 22