PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT AARDBEVING EIST ZEKER 600 DODEN PZC Marathon- bezuiniging duurt voort Grotere inspanning Z.-Vlaanderen als oeververbinding niet doorgaat Water voor het wild ^HÊLMÖ BOETIEK Noord-Italië zwaar getroffen HARING MET UITSTERVEN BEDREIGD vandaag Den Uyl niet eens met Duisenberg DUISTERE PRAKTIJKEN MET BV'S GEDEPUTEERDE MR. BOERSMA TIJDENS BEZOEK AAN OOST-ZEEUWSCH- VLAANDEREN: Bernhard bezocht Kreta tijdens dictatuur 219e jaargang no. 109 Zaterdag 8 mei 1976 Vanaf morgen moeder ook in spijker broek spijkervott, apijkerjurk, spijkerrok, vlot truitje Kom even binnen kijken LANGE DELFT 61 MIDOELB am ROME - Zeker 600 mensen zijn om het leven gekomen bij de zware aardbeving die donderdag het noordoosten van Itaüë heeft geteisterd. De ramp, de ergste sinds de aardbeving in het Joegoslavische Skopje in 1963, verwoeste vele steden in de streek Friuli. Van de bergen rollende enorme rotsblokken veegden daar de dorpen Osoppo en Forgaria volledig van de kaart. De schok, die door heel Europa werd gevoeld - ook in Nederland - deed talrijke huizen en flatgebouwen als kaartenhuisjes ineenvallen. Reddingsploegen vinden onder het puin nog steeds lijken van mensen. Gevreesd wordt daarom dat het uit- BERGEN - „Ik hoop, dat de biologen geen gelijk hebben, want anders is er volgend jaar geen haring uit de Noordzee, de Keltische Zee, en de Ierse Zee. Dan blijft alleen de haring uit de Hebriden over en dat is maar heel weinig". Dit zei ir. Th. J. Tien stra, directeur van de Nederlandse Visserijen tijdens het studieweekend voor de visserij in Bergen. Hij waar schuwde de vissers voor optimistische gedachten ten aanzien van het herstel van het visbestand en benadrukte, dat de huidige quotering al hoger ligt dan de biologen verantwoord achten. Het beeld, dat de heer Tienstra van de situatie in de visserij schetste was uit- ermate verontrustend, vooral op het gebied van de haringvisserij. Hij wees erop dat er op dit moment in de zee nog maar één jaarklasse haring is. die volwassen is en voor nakomelingschap kan zorgen. havenschap liet beleid van het Havenschap Yïis- slngen komt er niet best af bij de Ka mer van Koophandel. niet geschokt Opinie en achtergrond: Ed van Thijn is 'niet geschokt' door de kritiek op het PvdA-program; 'Blnnenhoffelijk'; Ge boorteregeling. voegen Het nieuwe wegenplan voor Schouwen gaat niet uit van de recreatieve ont wikkelingen, maar van de draagkracht van het eigen gebied. autopark Prognose: 1 joen auto's PAGINA 23 st. etienne weekend-tv Radio- en tv-programma's; strips. PAGINA 27 postbank Ondernemers achten het optreden van de postbank een gevaarlijk precendent. ZATERDAGKRANT PAGINA 17 arm en rijk PAGINA 18 Suriname PAGINA 19 sleutel .De sleutel voor het CDA ligt nu bij de KVP". aldus AR-fractievoorzitter Wim Aantjes. PAGINA 21 stones The Rollings Stones in 'Poppraet'; schaken - dammen - bridge. eindelijkc dodencijfer boven de 700 zal stijgen. Aan het reddingswerk ne men militairen, politiemannen en vrijwilligers deel. Ook de NAVO is in geschakeld. De NAVO- opperbevelhebber, generaal Haig, heeft in verband daarmee een mili taire oefening afgelast. De schok, die een kracht had tussen de 6,25 en 7 op de schaal van Richter, ver oorzaakte in het stadje Gemona een breuk in de gasleiding waardoor kleine brandjes ontstonden. De mensen in Udine en Porenone hebben gebrek aan water, elektriciteit en levensmiddelen. De Italiaanse president Leone is sa men met de minister van binnenlandse zaken en arbeid naar het rampgebied vertrokken. Uit de dramatische verha- Joemblatt boycot de presidentsverkiezing BEIROET (AFP) - De parlementaire fractie van Kemal Joemblatt, (18 van de 98 zetels), leider van links in Liba non, heeft besloten de verkiezingen van zaterdag voor een nieuwe presi dent te boycotten, zo is vrijdagavond in een communiqué dat in Beiroet werd gepubliceerd, meegedeeld. DEN HAAG - In het conflict tussen het partijbestuur van de PvdA en de socialistische minister Duisenberg (financiën) over het ontwerpprogram van de partij heeft premier Den Uyl vrijdagavond de zijde van het partij bestuur gekozen. „Ik begrijp de kri tiek van Duisenberg wel, maar ik zie de zaak toch anders dan hij", aldus de minister-president op zijn wekelijkse persconferentie. Duisenberg vindt het program te duur en meent dat de partij via dit program de bewindslieden in een eventueel tweede kabinet- Den Uyl te weinig be wegingsruimte laat. „Het program had ook voor mij wel wat korter gemogen. Het is trouwens al minder omvangrijk dan Keerpunt '72 (het vorige verkie zingsprogram van de PvdA)", aldus Den Uyl. „Het partijbestuur heeft een uitvoerige verantwoording gegeven bij het con cept over de haalbaarheid van het pro gram. Men is zich ervan bewust dat er in geschrapt zal moeten worden. Ik ben het niet met Duisenberg eens dat dat zal leiden tot frustraties in de par tij. Ik ben in ieder geval blij dat het program financieel kan worden inge vuld. Dat geeft het een grote voor sprong op het ontwerp-program van het CDA", aldus de minister-president BVD-ONDERZOEK KGBBERICHTEN DEN HAAG (ANP) - De binnen landse veiligheidsdienst onder zoekt in opdracht van minister De Gaay Fortman van binnenlandse zaken of de publicaties, waarin wordt beweerd, dat een aantal Ne derlanders. onder wie een kamer lid, agent van de Russische ge heime dienst KGB zouden zijn, meer zijn dan pure fantasie. Pre mier Den Uyl zei dit vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Het weekblad Elseviers Magazine is enkele weken met die publicaties gestart. Het blad noemde daarbij echter geen namen. Het dagblad De Limburger deed dat wel en noemde de voormalige Amsterdamse PvdA-wethouder Lammers en het PSP-tweede-kamerlid Van der Lek. Premier Den Uyl zei vrijdag niet over namen te willen praten. „De pers is vrij. Maar iemand die zoiets publiceert, moet wel heel goed we ten wat hij doet", aldus de premier. Hier is volgens hem duidelijk de verantwoordelijkheid van de vrije pers bij aan de orde. Het is eenvou dig om iemand op een nulliteit of op een smoes in opspraak te bren gen en dat kun je nog lang volhou den ook, zei Den Uyl. k£.i len van ooggetuigen blijkt, dat veel mensen hun leven hebben te danken aan het feit dat de aardbeving zich met een lichte schok aankondigde. Toen enkele minuten later de zware schok kwam. hadden zij al overhaast hun huizen verlaten. De aarde in het getroffen gebied schijnt echter nog niet tot rust te zijn MAJANO t Italië) - Reddingsploegen zoeken onder de puinhopen van een zes etage-hoog flatgebouw naar over levenden. gekomen. Vrijdagmorgen deden zich drie lichte schokken voor; volgens de politie hebben deze schokken geen slachtoffers geëist. Bij gemeentelijke verkiezingen in Engeland en Wales hebben de conser vatieven een duidelijke overwinning behaald op de Latjourpartij van pre mier Callaghan. Zij veroverden daar mee de politieke leiding in onder an dere Birmingham, Leeds. Rochdale en Cardiff. OTTERLO - De Otterlose brand weer is vrijdagavond vele malen uitgerukt. Niet voor brandjes, maar om de reddende hand uit te steken naar de 700 reeën, mouflons, wilde zwijnen en edelherten in het natio nale park de Hoge Veluwe. Deze dieren hadden nog nauwelijks vol doende water om in leven te blij ven. Een gevolg van de uitzonderlijke droogte in dit nog vroege voorjaar. In vorige jaren kwam de brandweer ook weieens in actie, maar dan om- op dit tijdstip te hulp moest schie ten. mag als uitzonderlijk worden aangemerkt. Een woordvoerder van het natio nale park vertelde, dat het dagen lang zal moeten regenen wil er weer een normale situatie ontstaan, „Voorlopig kunnen we wel uit de voeten. Mocht de droogte echter nog een week of drie aanhouden, dan zullen noodmaatregelen moe ten worden overwogen", aldus de woordvoerder Die kunnen bestaan uit het inscha kelen van loonwerkbedrijven. die tractoren met grote tankwagens kunnen inzetten. Dat is overigens een kostbare zaak. Probleem zal in dat geval dan ook zijn het verkrij gen van het nodige geld. Zeer waar schijnlijk zal er dan een beroep op het Rijk moeten worden gedaan. De vrijwel constante droge periode sinds eind januari betekent een nieuw record voor deze eeuw. Sinds februari heeft het slechts mondjes maat geregend en dit water is vrij wel direct verdampt, voordat het goed in de grond kon doordringen. Bosbranden Bosbranden in de Brabantse ge meente Bakel hebben vrijdag in to taal 35 tot 40 ha bos en hei verloren doen gegaan. Aanvankelijk dacht men dat meer natuurschoon ten prooi aan de vlammen was geval len. In het betreffende gebied zal door een aantal brandweerkorpsen geassisteerd door militairen van de legerplaats Oirscbot. een perma nente bewaking worden ingesteld. Foto: De brandweer vult een 'kolk' op de Hoge Veluwe. KNELPUNTEN: DEEENSIE EN ONTWIKKELINGSHULP DEN HAAG - Het kabinet is deze week niet gereedgekomen met de vaststelling van de ombuigingen in het beleid tot 1980; de zogenoemde I-prnr i-ritv>peratie. Premier Den Uyl zei vrijdagavond tijdens een onderbreking van het kabinets beraad dat men er eind volgende week wel hoopt uit te komen. Hij verklaarde dat de vertraging hem niet heeft verrast. Het kabinet heeft de afgelopen drie dagen aan de bezuinigingen gewijd: gewoonlijk vergadert men een dag in de week. In Sprendlingen bij Frankfort heb ben twee onbekenden vrijdag een poli tieagent doodgeschoten en een tweede ernstig verwond. Het gebeurde bij een meertje, waar vele verkoeling zochten De daders ontkwamerfm de wagen van een baadster De agenten waren naar het meertje gestuurd na een melding dat drie mannen daar vrouwen en meisjes lastig zouden vallen. la's op stapel, die nauw verband met elkaar houden. Tegelijk met de be zuinigingsnota van Duisenberg /.al aan het parlement een nota van mi nister Lubbers (economische zaken) over de economische structuur wor den ingediend. Volgens de minister president zal dit over een kleine twee .weken gebeuren, tenzij het kabinet er niet uitkomt. De vierde nota moet komen van minister Gruijters (volks huisvesting en ruimtelijke ordening) en gaat over het bouwbeleid op de lange termijn. „Wij maken goede voortgang met dc discussie, maar er zijn punten overge bleven waarop de ministers onderling van mening verschillen", aldus de minister-president. Hij erkende desge vraagd dat deze meningsverschillen met name liggen op het terrein van de defensie en van de ontwikkelingshulp. „Er zijn geen onvoorziene problemen. De moeilijkheden die zich voordoen hebben .wij namelijk aan zien komen" zei Den Uyl. Op het onderdeel van de defensie ver zet minister Vredeling zich heftig tegen pogingen van zijn socialistische r L .1 partijgenoot Duisenberg (financiën) LiOOnDeSlüg om ook dit departement fors aan de Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan beleidsombuigingen te laten mec-beta- met een wetsontwerp, dat nieuwe len. Vredeling heeft daarbij vooral de grenzen stelt aan het beslag, dat bij de steun van zijn collega Van der Stoel werkgever op loon gelegd kan «er van buitenlandse zaken, terwijl mag den. worden aangenomen dat de christen- Loonbeslag kan volgens het ontwerp democratische ministers in het kabi- niet liggen op wettelijk verplichte in- net ook van mening zijn dat in het de- houdingen of op pensioenlnhoudingen. fensiebudget niet meer gesneden mag Bovendien wordt het deel dat. de worden. werknemer bij loonbeslag toch zelf in Minister Pronk van ontwikkelingssa- handen krijgt, verhoogd van f 16.- tot menwerking (ook PvdA) heeft soortge- 90 pet van het minimumloon. Op het lijke problemen met Duisenberg voor deel. dat de werknemer in handen wat betreft zijn begroting voor de ko- moet krijgen, kan echter wel alimen'.a- mende jaren. Pronks positie in het ka- tiebeslag worden gelegd. Da- kan al- binet is echter wat minder sterk ge- leen voor lopende alimentatie, worden nu zijn eigen partij in het voor- De zogenaamde nadere vleeskeuring lopig program al heeft gekozen voor wordt afgeschaft, aldus een ander minder geld voor ontwikkelingshulp wetsontwerp, waarmee de mïnister- dan aanvankelijk de bedoeling was. Het is niet onwaarschijnlijk dat bet uiteindelijk van dit touwtrekken zal afhangen hoeveel de definitieve be zuinigingsoperatie zal opleveren. Hoe wel tot voor kort algemeen werd aan genomen dat de ombuigingen van het beleid moesten leiden tot een bezuin iging van 10 miljard gulden in 1980. wilde Den Uyl vrijdagavond dat be drag niet herhalen. Hoeveel het dan wel zal worden wilde hij niet zeggen. De discussie in het kabinet over de 1-procentsnorm is gekoppeld aan een besluitvorming over de problemen in de sociale sector. Het staat vast dat er wijzigingen zullen worden aangebracht in het pakket van sociale voorzienin gen. Daarover zal minister Boersma (sociale zaken) een nota indienen bij de Tweede Kamer. In totaal staan bij het kabinet vier no- Italiaanse groep wil door aanslag toeristen weren MILAAN tUPli - Een anonieme man heeft, vrijdag een Italiaanse krant tele fonisch meegedeeld dat de rechtse ex tremistische groep 'Ordine Nuovo' verantwoordelijk is voor de brand in een hotel in Cortina d'Ampezzo. Bij de ontploffing en de brand kwamen don derdag een Mexicaanse toerist en 3 Italianen om het leven. De onbekende vertelde de krant Cor- riere Delta Seradat het de tweede ac tie van de groep was tegen het buiten landse toerisme in Italië. „De aanslag is de tweede fase in de oorlog tegen alle hotels", zei de man, „deze zomer zal het vooj geen enkele buitenlander in Itaüë veiüg zijn". raad vrijdag akkoord is gegaan. UTRECHT (ANP) - De Industriebond NKV wil dat via wijziging van de fail- lissementswet een eind kan worden gemaakt aan duistere praktijken met besloten vennootschappen. „Tal van bv'tjes" die in de schulden zitten, vra gen faillissement aan. Als zij dan hun schulden op de gemeenschap hebben afgewetneld. zeten zij, onder een an dere naam hun bedrijf voort. Wette lijk is dat geoorloofd maar feitelijk is het zwendel", aldus een woordvoerder van de Industriebond NKV. Districtsbestuurder J. A. Stehmann van de Industriebond NKV is in één week tijd gestuit op twee bv's in West-Brabant die op deze manier - overigens met de wet in de hand - de bedrijfsverenigingen, dus in feite de gemeenschap, laten opdraaien voor het wanbeheer dat is gevoerd. De schulden van de bv's zijn overgeno men. het faillissement is afgewikkeld en drie dagen later wordt het bedrijf onder een andere naam voortgezet en met vaak dezelfde werknemers. FINANCIËLE STEUN NODIG VAN DE RIJKSOVERHEID HULST - „Indien de oeverbinding over en onder de W'esterschelde er niet ■zou komen, zullen er andere, grotere inspanningen nodig zijn om het taak stellend karakter dat gedeputeerde staten Zeeuwsch-Vlaanderen toedich ten, te handhaven. Het gebied zal zich in dat geval op dezelfde manier moe ten kunnen ontwikkelen, al zal er dan niet aan kunnen worden ontkomen, dat die ontwikkeling langer duurt dan vanneer de verbinding er wel komt." Deze mening verkondigde gedepu teerde mr. J. P. Boersma vrijdagmid dag in Huist aan het eind van dè tweedaagse toernee die hij langs de Oost-Zeeuws-Vlaamse gemeentebes turen maakte. Doel van de reis. die voor een deel werd meegemaakt door gedeputeerde A. L. van Geesbergen, was om visies te horen op het voorontwerp-streekplan Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Concreet komen die grote inspannin gen volgens de heer Boersma onder meer neer op financiële steun van de rijksoverheid bij het tot ontwikkeling brengen van de Axelse Vlakte. Verder op een intensievere acquisitie om on dernemingen naar hei gebied te halen (havenschap) en mogelijk ook op een snellere verbetering van de infra structuur. De bestaande veerdiensten zijn een ander aspect. Als de oeverver binding er niet mocht komen is het volgens de gedeputeerde zaak. dater voor wordt gezorgd dat er tussen Vlis- singen en Breskens zo snel mogelijk dubbeldekkers komen. In zijn algemeenheid is de heer Boesma van mening dat. als men Zeeuwsch-Vlaanderen inderdaad wil beschouwen is een volwaardig deel van Nederland men ook bereid zal moeten zijn de politiek erop te richten. Wan neer een ontsluiting door middel van een vaste oeververbinding niet tot de mogelijkheden behoort, zal er deson danks in Zeeuwsch-Vlaanderen geïn vesteerd moeten worden. Ten aanzien van de Axelse Vlakte (de gedeputeerde noemde het: 'geen gemakkelijk ge bied') meent de heer Boersma dat tij dig een begin moet worden gemaakt met de inrichting door middel van het aanleggen van de hoofd-infrastructuur. zoals insteekhavens en wegen. Als het besluit over de oeververbinding negatief uitvalt, zal dat volgens de heer Boersma wel hard ingrijpen. Verstrek kende gevolgen voor het streekplan zullen er volgens hem echter niet uit voortvloeien. Datzelfde kan worden opgemerkt met betrekking tot een Baalhoekkanaal. Zeeuwsch- Vlaanderen noemt de gedeputeerde ondanks de onzekerheden 'een gebied, niet zonder kansen'. Aanvaardbaar Sprekend over zijn ervaringen tijdens de gesprekken met de vijf Oost- Zeeuws-Vlaamse colleges van burge meester en wethouders, merkte de ge deputeerde op dat de gemeentebestu ren het voorontwerp-streekplan be schouwen als een aanvaardbaar stuk. Niettemin is de heer Boersma op be paalde punten kritiek niet bespaard gebleven. De gedeputeerde heeft begrip voor de (Slot zie pagina 7 kolom l) ATHENE - Het grootste Griekse dagblad Ta Nea plaatste vrijdag op een bin- nenpagina een foto van het bezoek dat prins Bernhard in juli 1972 - dus tijdens het junta-regime - heeft ge bracht aan de stad Chania op het eiland Kreta. Dit bezoek, waaraan indertijd zowel van junta- als van Nederlandse zijde in het geheel geen ruchtbaarheid is gegeven, vond plaats in zijn capaci teit van inspecteur-generaal van de Nederlandse strijdkrachten; op de nabijgelegen NAVO-raketbasis zijn tijdens de dictatuur doorlopend Nederlandse militairen opgeleid. Bij de tamelijk onduidelijke foto. waarop men de prins het plaatse lijke hotel Xenia ziet betreden, plaatst de krant onder de kop: „Be rnhard we hebben je door" een iro nische brief van de inzender ervan, Vangelis Karayannis.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 1