De mensen van de Amro Bank maken't u zo makkelijk mogelijk. 16 AMRO BANK) de krant is 'n alledagsvriend MACHINESAMENSTELLERS BANKWERKERS kapper/ster PHOVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Ho, hier is 't," wijst de fotograaf. We staan precies voor de deur. Wat meteen opvalt is de kleurige wijdmazige vitrage en het vele groen voor de ramen, 't Maakt het huis net iets vriendelijker dan de andere. Dirk-Jan Bruyn (26) staat al in de deur. Met een „konden jullie het vinden?" en een breed gebaar loodst hij ons langs dozen keukengerei en rollen linoleum de gang door. „Let niet op de rommel," horen we uit de kamer. Dat moet Yvonne (24) zijn. Achter een kopje koffie komt het gesprek toch al gauw op de oorzaak van de wanorde in huize Bruyn: de verbouwing van de keuken. Want daar zijn we per slot voor gekomen. „Een hele operatie, ook voor de portemonnee," zeggen we langs onze neus weg. Dirk-Jan lacht hartelijk. ,Ja, jullie zullen wel precies het naadje van de kous willen weten. Prima hoor. Nou, punt één: we wisten waaraan we begonnen toen we dit huis kochten, 't Is van '52 en niet volgens de laatste mode, maar we wilden persé een bestaand huis. Je kunt er dan zoiets eigens van maken, vinden we. En waar krijg je er voor f95.000,-zo'n mooi aangeklede tuin bij?" „Bovendien is 't vlak bij ons werk," zegt Yvon terwijl ze nog eens inschenkt. „Punt twee," vervolgt haar man, „zijn we rasechte spaarders. Om te kunnen kopen hadden we vanYvons salaris via haar Privérekenins elke maand f 600,- laten overschrijven op onze Eigen Huis Spaarplan rekening. Dat kan automatisch. AmrOmaat sparen heet dat, meen ik." We knikken. „Nou, en omdat we 't sparen gewend waren, besloten we toen we hier eenmaal zaten door te gaan voor het opknappen van het huis. Geen f 600,- per maand hoor, maar wel steeds 250,-. Op een Spaar-Plus-Rekening. We hadden uitgerekend wat 't huis ons in de maand kost en f 250,- kon er mooi af. Nou, verleden maand hadden we de f 4.500,- voor de keuken. Zullen we eens gaan kijken?" Het tegelwerk is al gedaan. Mooi donkergroen. Een fraai zachtgroen aanrechtblok met dubbele spoelbak staat klaar voor inbouw. „Hoe vinden jullie 't plafond?" vraagt Yvonne nog naknipperend van het flitslicht. „Vakwerk van meneer hier." En inderdaad, verlaagd schrootjesplafond, verzonken spots, dik voor mekaar. „We hebben wel meteen de verzekering op het huis verhoogd," gaat Dirk-Jan zakelijk verder. „Want stel je voor." En na even pauze: „We zien het echt als een investering, hè. Een meerjarenplan om je huis meer waard te maken. -Zm 't Volgende op ons lijstje is de bad kamer. Maar misschien wordt dat wel lenen, hoor. Want dat zal wel een flinke stuiver kosten. Ik ga denk ik veel zelf doen. 'k Heb 2 weken terug bij de Amro dat boek „Maak het maar" gehaald. Prima ideetjes gezien!" Bij 't weggaan horen we Yvonne zeggen: „Die voortuin, daar moeten we ook 'ns wat aan doen." I I Amro Priverekemng Naam voor betaal- of sala risrekening. Kan alles mee be taald worden. Ook acceptgiro's. Maakt automatisch sparen mo gelijk. Biedt keuze uit Euro- of betaalcheques. Levert d.m.v. duidelijke rekeningafschriften en handige opbergmap over zichtelijke boekhouding op. Rood staan kan worden afge sproken. Mits niet langer dan 6 maanden achter elkaar en tegen 1% rente per maand over het be- willen vasthouden? drag dat je rood staat. recht afzagen. Plet Eigen Pluis Spaarplan Unieke Amro spaar vorm om zo snel mogelijk aan geld voor huis, inrichting en verhui zing te komen. Geeft 6%%* rente, zonder vastzetten. Stok achter de deur: bij opname voor 'n andere gele genheid dan de koop van 'n eigen huis betaalt men 2% opna mekosten. Dat geldt ook voor alle opnames binnen 1 jaar. Extra-voordeel: Eigen Huis Spaarders krijgen bij aan koop van 'n huis een premie van 0,5% op hun hypotheek wanneer dat een van de vele hypotheek mogelijkheden van de Amro is. De premie is maximaal gelijk aan 't totaal van de bijgeschre ven rente. In het geval-Bruyn was dat toch mooi over de 250 gulden. Op advies van de bank kozen zij een annuïteitenhypo theek. Aardige bijkomstigheid: bi) ope ning van 't Eigen Huis Spaar plan krijgt u de zeer succesvolle en informatieve pocket „Huizen en Verhuizen". AmrOmaat sparen Spaarmethode die zoden aan de dijk zet: elke maand een vast bedrag van uw Amro Pri- verekening laten overschrijven op uw spaarrekening. Of alles wat aan 't eind van de maand boven een bepaald be drag resteert. AmrOmaat is een zeer effectieve manier van spa ren voor wie snel resultaat wil. Rekeningafschriften hou den u steeds op de hoogte. Stop pen of veranderen is altijd mo gelijk. Spaar-Plus- tisch elk jaar aangepast aan de stijgende herbouwkosten. De Bruyns betalen f 110,- bij een verzekerd bedrag van f 110.000,-. s/eNTIUTT/E-AfiiviË *eil*6N Lenen De Amro Bank heeft drie verschillende manieren om de verbouwing te financieren. Af hankelijk van het bedrag en van de periode waarover u wilt te rugbetalen, kunt u kiezen uit een 2e hypotheek, een woningverbe- teringskrcdiet en Continu Cre- diet. Amro's nieuwste manier van lenen. Over dat Continu Crediet: u stapt één keer naar de bank om 't bedrag af te spreken waarover u maximaal wilt beschikken en u kunt daar dan voortaan altijd vrij over beschikken, wanneer en hoe u maar wilt. Zodra u 't bedrag (geheel of gedeeltelijk) opneemt gaat u af lossen. De hoogte van de maan delijkse betaling is vooraf afge sproken. Bedraagt minimaal 3% per maand van 't afgesproken bedrag. Meer aflossen mag ook. En opnieuw opnemen kan ook. Als u maar zorgt onder 't afgesproken bedrag te blijven. Kortom: 'n manier van lenen met veel vrijheid, waarmee u voortaan altijd over geld-achter- de-hand beschikt. Voorbeelden: geleend mndl. betaling rente per bedrag 3% (incl. rente) maand* f 4.000,- f 120,- 1,25% f 5.000,- f 150,- 1,15% f 8.000,- f 240,- 1,00% f 15.000,- f450,- 0,90% Speciale spaarrekening van de Amro waarop zónder vastzet ten momenteel 2% meer rente wordt gegeven dan op gewone spaarrekeningen (op dit moment 5s/4% i.p.v. 33/i%).* Wel wordt over opgenomen bedragen 1% opnamekosten be rekend. Hierdoor bij uitstek ge schikt voor 't onderbrengen van geld dat als reserve bedoeld is en dat waarschijnlijk niet snel hoeft te worden opgenomen. Maar óók geschikt voor doelen waar je 't geld niet één- twee-drie voor bij elkaar hebt. Want elk bedrag dat u langer dan een half jaar kunt missen is voordeliger belegd op 'n Amro Spaar-Plus-Rekening dan op een gewone spaarrekening. Verzekering van het huis zelf Officiële naam: uitgebreide opstalverzekering. Dekt het huis al tijdens de bouw tegen schade door o.a. brand en storm. Na oplevering zijn ook an dere risico's gedekt (bijv. water schade). Om onderverzekeren te voorkomen kan verreweg 't bes te een polis op „indexbasis" worden genomen. Het verzeker de bedrag wordt dan automa £r worden alleen rentekosten berekend. Het rentetarief varieert van 0,90 tot 1,45% per maand en is afhankelijk van de hoogte van 't afgesproken kredietbedrag. De rente (aftrekbaar voor de belasting) wordt per maand berekend over het op dat mo ment nog terug te betalen be drag. Bij onverhoopt overlijden voor uw 65-stc wordt de restant schuld kwijtgescholden tot maxi maal f 20.000,-. 'Rentepercentages onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. I1 Documentalisten i J Stuurt u mij een pakketje nadere J informatie over de Amro j diensten die op deze pagina ter I sprake komen. I NaamI Ik ben wel/geen klant Amro Bank. J (Deze bon in een J ongefrankeerde J envelop stoppen J en adresseren J aan: Amro Bank, J Antwoordnr. 2523, Amsterdam.) }ji4-pzc amro bank j Bmyns verbouwen jeuken. MIDDELBURG Christelijke Scholengemeenschap Walcheren lyceum havo Elzenlaan 4, telefoon 01180-28015 Gevraagd per 1 augustus 1976, DOCENTEN voor: NEDERLANDS 10 u FRANS 10 u1] ENGELS 40 u waaronder le gr. v.b. GESCHIEDENIS 15 u (in de onderbouw is de didactiek gebaseerd op zelfwerkzaam heid) NATUURKUNDE SCHEIKUNDE BIOLOGIE TEKENEN HANDVAARDIGHEID LICH. OEFENING 1) in combinatie met het Christelijk Lyceum te Goes: 25 u. 2) in combinatie met het Christelijk Lyceum te Goes: 17 u. Men kan ook solliciteren naar een kleiner aantal uren dan ge noemd. Gegadigden moeten bereid zijn medeverantwoordelijkheid te dragen voor het christelijk karakter van de school. Sollicitaties te richten aan de rector, drs. H. Stegeman, die ook inlichtingen verstrekt; (telefoon thuis 01180-13839). 11 u2) 13 u 30 u ±16 u 4 u 14 u J. G. Timman - DuegMijf B.V. Korigene Tel. 01108-651 vraagt BOEKHOUDER Leeftijd vanaf 30 jaar. Vereisten: Enige jaren ervaring en in het be zit van een M.B.A.-diploma. Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adres. Gevraagd: een telefonist(e) voor enkele nachtdiensten per week Gevraagd: een taxichauffeur TSXICEHTRfiLE VLISSINGEN 8.V. Hendrikstraat 14 - Vlissingen tel. 01184-16000 MACHINEFABRIEK j. DE JONGE B.V. AMAC Onder bovenstaand merk fabriceren wij sinds tientallen jareni landbouwmachines, in hoofdzaak rooi- en verwerkingsapparatuur voor aardaDDelen etc. Door de regelmatig toenemende vraag naar onze produkten in binnen- en buitenland hebben wij voor direct plaatsingsmogelijk heden voor Wij bieden u goed werk tegen een goede beloning, in een modern en groeiend bedrijf. Naast de gebruikelijk voorzieningen als vrije werkkledingver- strekkingen en vakantietoeslag wordt op het eind van het jaar een gratificatie verstrekt. Bovendien wordt dan nog een extra be drag ter beschikking gesteld in de vorm van een aantrekkelijke loonspaarregeling. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan ons adres: Machinefabriek J. de Jonge B.V. Cingeldijk 14, 's-Heerenhoek Voor telefonische inlichtingen no. 01105-1657; buiten werktijd no 01105-1633. DOMBURG Wij zoeken voor het aanstaande seizoen zelfstandig werkend (ook part-time) Wij bieden afwisselend werk en hoog loon. Normale werktijden. Dameskapsalon POSTMA Tel. 01188-1304 (na 18.00 uur)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 16