„Overheid moet op de nullijn blijven „Nederland krijgt er zeker nog twee miljoen auto 's bij Luchtbrug yoor hartpatiënten voor 80 pet. rond RAAD MHP IN DISCUSSIENOTA: 55 PTT spaart 50.000 bomen met dunnere telefoongids Westduitse abortuswet aanvaard Afgestudeerden bezorgd over democratie VU PZCA Dat was een goeie van meneerTrip voorde Heineken Pretkaartenwedstrijd, Portugal welkom in Raad van Europa MAN DOODT VROUW jr^ Tc Onderhandelingen met Fransen bijna rond KRUIDENDOKTER SPEELT MEE IN FILM OVER EIGEN LEVEN ETEN EN SNOEPEN IN SCHOOLKANTINE IS EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 55 ZATERDAG 8 MEI 1976 UTRECHT - In beginsel moet de overheid op de nullijn blijven staan voor haar uitgaven. De collectieve lasten mogen geen gro ter beslag op het nationaal inkomen doen. Integendeel, zij moe ten naar verhouding omlaag doordat de overheid zich beperkin gen gaat opleggen. Dit zegt de Raad van Overleg voor Middel baar en Hoger Personeel, nieuwe partner in het sociaal- economisch overleg, in een discussienota. bevorderd. Regelingen voor winstaf roming of vermogensaanwasdeiing in de nu voorgestelde vorm zijn bij de huidige stand van zaken niet bevorder lijk. De Raad MHP is wel voorstander van ondernemingsgewijze winstdeling. Regionale spreiding Wat de werkloosheid betreft, betere regionale spreiding van de werkgele genheid is nodig, evenals maatregelen voor her-, om- en bijscholing; aanpas sing van opleidingen van toekomstige maatschappelijke behoeften; her oriëntatie op het begrip passende ar beid. Rekening moet worden gehou den met de stabilisatie van het bevol kingstotaal en de groei van het niet- actieve deel daarvan door tendensen Het overheidsbeleid ter verbetering van de economische situatie is onvol doende. Het zal in het teken moeten staan van een streven naar stabiliteit en het bestrijden van onevenwichtig heden. De hoogste voorrang moet d( bestrijding van de inflatie hebben. In flatie trekt namelijk de inkomensver houdingen scheef, verkleint de bespa ringen, veroorzaakt werkloosheid er heeft een ongunstige invloed op de concurrentiepositie van ons land. De loonkosten moeten worden gema tigd. want het aandeel van het arbeid sinkomen in het totaal is nu te hoog, zegt de Raad MHP. Het systeem van prijscompensatie moet worden gewij zigd. Kostenstijgingen, die het gevolg zijn van verbetering van collectieve voorzieningen moeten niet meer wor den gecompenseerd. De wel te compenseren kostenstijgin gen moeten gedurende enkele jaren voor een deel niet ln loonindexering, maar in niet-nivellerende belasting plannen worden uitgevoerd. Daardoor zal de looncompensatie voor een be langrijk deel van zijn spiraaleffect worden ontdaan. Tegelijkertijd dient de overheid een krachtig prijsbeleid te voeren, ook waar het de eigen tarieven betreft. Het algemene rendementsniveau moet worden verbeterd ten behoeve van het investeringsklimaat. Er moeten maat regelen op lange termijn komen waar door de investeringsgeneigdheid wordt mensverhoudingen mag niet worden ingegrepen. Bruto loonstijgingen zul len moeten worden beperkt tot volle dig in procenten uit te keren gedeelte lijke compensaties voor prijsstijgin gen. Koopkrachtdalingen die uit be perkingen voortvloeien moeten even tueel in de belastingen worden ge compenseerd. De Raad MHP pleit voor volledige doorvoering van de inflatiecorrectie. Verdere structurele aanpassingen van loongrenzen moet achterwege worden gelaten. Een totale heroriëntatie van het sociale verzekeringspakket is dringend noodzakelijk. Met uitbrei ding van rechten dient men voorzich tig te zijn. Vormen van oneigenlijk gebruik van de sociale verzekerings wetten moeten worden tegengegaan. Integratie van alle medische diensten, van de uitvoeringsorganen van de ww en de wwv wordt noodzakelijk geacht. Democratisering Wat de democratisering van de onder neming betreft wordt gepleit voor een zodanige samenstelling van raden van commissarissen en raden van bestuur tot verhoging van de leerplichtige dat daarin de factoren arbeid, kapitaal leeftijd, arbeidstijdverkorting en ver- en hel algemeen belang behoorlijk laging van de pensioengerechtigde mede zijn vertegenwoordigd recht- DEN HAAG - De PTT meent per jaar 50.000 te kunnen sparen door telefoon-abonnees minder gidsen te verstrekken, de pagina's anders in te delen en voor de gidsen dunner ■papier te gebruiken. In de telefoon districten Den Bosch en Utrecht heeft alleen al de verstrekking van minder woonplaatsen omvattende gidsen een papierbesparing gege ven van veertig procent, zo bericht de PTT-personeelskrant Aangete kend. In die twee districten is voor Eind hoven en omgeving een afzonder lijke gids verschenen alsmede voor het Utrechtse Randmerengebied. i.e. de nieuwe polders met inbegrip van Amersfoort. Hilversum, Barneveld en Harderwijk. Deze besluiten zijn de uitkomst van een onderzoek hoeveel abonnees over alle num mers wil beschikken. Van elke tien antwoordden slechts twee abonnees die vraag bevestigend. Voorts wil de PTT afstappen van de regel dat voor elk toestel een gids wordt verstrekt. Vele bedrijven ont vangen nu aanzienlijk meer gidsen dan in de praktijk nodig blijkt te zijn. Voor de districten Den Bosch en Utrecht heeft, dat een besparing in papier-, druk- en ver spreiding s- kosten van totaal 1,4 miljoen gulden gegeven. leeftijd. Grondige studies moeten worden on dernomen in het belang van een in komensbeleid op lange termijn. Daar toe moet ook met alle betrokkenen worden overlegd. In de huidige inko- streekse invloed van vakbeweging en overheid op de samenstelling van het ondernemingsbestuur wordt afgewe zen. De Raad MHP blijft voorstander van ondernemingsraden, waarvan de bestrijfsleiding deel uitmaakt. ADVERTENTIE BONN - Het jarenlange touwtrekken in West-Duitsland om de hervorming van de abortuswet, de zogenaamde Paragraaf 218, is ten einde. Het verzei van de christendemocratische meer derheid in de Bondsraad (vertegen woordiging van de deelstaten) werd donderdag met de vereiste absolute meerderheid in de Bondsdag afgewe zen. Voor afwijzing waren 265 afgevaardig den van de regeringspartijen SPD en FDP en één afgevaardigde van de op positionele CDU. De wet kan nu in de door SPD en FDP besloten vorm bin nen zeven weken van kracht worden. Voor de stemming werden zelfs de af gevaardigden in het Europese parle ment in Straatburg teruggehaald. Volgens de nieuwe abortuswet is on derbreking van de zwangerschap al leen in bepaalde gevallen geoorloofd Bijvoorbeeld als het leven van de zwangere vrouw gevaar loopt, haar ge zondheid in gevaar wordt gebracht, aangenomen kan worden dat de ge zondheid van het te verwachten kind ernstig is aangetast, de zwangere vrouw verkracht is of zich in zo'n ha chelijk positie bevindt dat voortzetting van de zwangerschap niet van haar verlaned kan worden. AMSTERDAM (ANP) - 230 afgestu deerden aan de vrije universiteit in Amsterdam hebben deze week in een verklaring hun bezorgdheid uitge sproken over de democratie aan deze universiteit De opvatting van de universiteitslei ding, als zou de levensbeschouwelijke (gereformeerde) doelstelling van de v u onverenigbaar zijn met CPN- sympathie of activiteiten, vormt voor de afgestudeerden 'een ernstige be dreiging voor de in voorafgaande jaren verworven en ook wettelijk vastge legde universitaire democratie binnen-buitenland 13 Als uitnodiging voor STRAATSBURG (ANP) - Na de raad van ministers heeft ook de assemblee (parlement) van de Raad van Europa Portugal min of meer al een welkom toegeroepen. Portugal kan nu, wan neer het zelf wil, het lidmaatschap aanvragen. Als de aanvraag nog voor september komt, kan de assemblee een gunstig advies uitbrengen aan de ministerraad zodat er niets meer in de weg staat voor Portugal om het negentiende lid te worden van de Raad van Europa. De Raad van Europa bereidt een ontwerp-conventie voor ter bestrijding van het terrorisme. Over twee weken zal dit ontwerp gereed zijn. De Neder landse senator mr. F. Piket (chu) is in Straatsburg gekozen tot vice- voorzitter van de assemblee' van de Raad van Europa Mr F. Piket (48) uit Den Haag neemt sinds 1969 deel aan het parlementaire werk van de Raad van Europa. Na echtelijke ruzie ROTTERDAM - Een echtelijke twist is donderdagavond in Rotterdam- Zuid geëindigd in doodslag. Het slachtoffer is dc 19-jarige Ramlah W. B„ die door haar 20-jarige echtgenoot met een contra-gewicht van een raam zodanig op het hoofd werd geslagen, dat ze overleed. Directe aanleiding was dat de vrouw volgens de man weigerde het eten klaar te maken voor het tweejarig dochtertje. Toen ze het huilende kind ook nog sloeg werd het de man te veel. Volg het voorbeeld meneer Trip. Koop een krat Heineken bij uw winkelier cn vraag er zo'n setje pretkaartcn bij. Op die pretkaartcn kunt u een dolle, dwaze, hartoluke. leuke zin schrijven. Gewoon om feestje, enfin, u kunt zelf wel wat bedenken. Bovendien kunt u dan meedoen aan dc Heineken Pretkaarten- wedstrijd. En misschien een prijs uit duizenden winnen, l'w winkelier weet er alles van. CASTEREN (ANP) - Willem van de Moosdyk, beter be kend als de kruidendokter uit Casteren. zai zelf een rol spelen in een speelfilm die een Franse maatschappij wil maken over zijn leven. Volgens de raadsvrouw van de heer Van de Moosdijk, mevrouw mr. M. van der Pias-Kluit, zal de heer Van de Moosdijk een gedeeltre van zijn eigen leven spreien. De onderhan delingen met betrekking tot de filmrechten en het filmcontract zijn praktisch rond. De Franse maatschappij heeft de heer Van de Moosdijk een behoorlijk aanbod gedaan, aldus mevrouw Van der Pla.vKluiL Meer wil zij daar op dit moment niet over zeggen. Momenteel wordt nog onderzocht ol het meespelen van de heer Van de Moosdijk in de film wel te rtjmen is met zijn ter beschikking stelling van de regering. In een eerder stadium zei dr. J. van Borssum Waalkes. di recteur van de njkspsychiatrische inrichting waar de heer Van de Moosdijk gedurende enkele dagen per week wordt verpleegd, geen be zwaar te hebben tegen de verkoop van de filmrechten. Toen was echter nog niet bekend dat de heer Van de Moosdijk ook zelf een rol zou spelen. Willem van de Moosdijk werd in 1973 voor een overval op een em ployé op het grenswisselkantoor veroordeeld tot 2.5 jaar gevangenis straf en onvoorwaardelijke tbr Bij deze overval, waaraan ook Willems broer Frans deelnam, werd 1.2 mil joen gulden buitgemaakt. Daarvan is nog bijna 1 miljoen gulden spoor loos. Sedert de zestiger jaren verkocht Willem van de Moosdijk genees krachtige kruiden. In verband daarmee werd hij al eerder veroor deeld wegens oplichting en het on geoorloofd uitoefenen van de ge neeskunst. Momenteel voert mevrouw Van der Pias-Kluit ook onderhandelingen met een Duitse uitgeverij over een nieuw boek over het leven van de Caste ree kruidendokter. Al eerder verscheen een boek over de handel en wandel van Willem van de Moosdijk. met abt titel 'Koopman in ijdele hoop'. EENDERDE BEWONERS RIJNMOND WIL VERHUIZEN ROTTERDAM (ANP) - Eenderde van de bevolking in het Rijnmond gebied wil in de komende drie jaar verhuizen. Een kwart van de men sen, die willen verhuizen, geeft de milieuverontreiniging ais reden op.'Dat staat in het rapport van twee bureaus die in opdracht van het openbaar lichaam Rijnmond een onderzoek hebben gedaan naar de woningbehoefte in het Rijn mondgebied. Eenderde van de mensen, die willen verhuizen, is daadwerkelijk op zoek naar een andere woning. Van de be volking van de binnensteden in het Rijnmondgebied wil 44 procent ver huizen. Gezien de kwaliteit van de woningen in de binnensteden noemt het dagelijks bestuur van het open baar lichaam Rijnmond dat geen verbazingwekkend cijfer. Bijna tweederde van de mensen die graag willen verhuizen, geeft er de voorkeur aan te (blijven) wonen in stedelijke milieus. Het dagelijks be stuur van Rijnmond noemt dat op merkelijk in een tijd dat velen me nen dat het gros van de bevolking wil wonen in kleme stadjes oi landelijke dorpen. Van de 44 procent die in de binnensteden van woning wil ver anderen is slechts eenderde op zoek. Volgens de onderzoekers is dat te verklaren uit het geringe aanbod van woningen in binnensteden, vooral in de binnenstad van Rot terdam. De uitkomsten van het rapport ge ven geen opmerkelijke tegenstrij digheden met het tot nu toe ge voerde beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, meent het da gelijks bestuur. Bonden verbaasd over uitblijven beleidscommissie voor scheepsbouw UTRECHT - De Industriebond CNV en de Unie BLHP hebben de minister van economische zaken, drs. R. F. M. Lub bers, schriftelijk laten weten ver baasd te zijn dat de beleidscommissie scheepsbouw nog niet met de werk zaamheden is begonnen. Tijdens het overleg op 5 april is tot uitdrukking gebracht dat in verband met de ernstige situatie in de scheeps- bouwindustrie grote haast is geboden. Des te meer verbaast het de Industrie bond CNV en de Unie BLHP dat sedert dat tijdstip in feite niets meer is ge beurd. In hun brief aan de bewindsman vragen de beide bonden de minister wat daarvan de oorzaak is. Volgens de bonden moet de commissie op zeer korte termijn met het werk beginnen. ARTSEN IN HOUSTON AKKOORD HOUSTON-DEN HAAG - Voorzitter Henk S. Fievet van de Nederlandse Hartpatiënten Vereniging is in de Verenigde Staten bezig een „lucht brug" te slaan voor het opereren van hartpatiënten, die in ons land jaren op de wachtlijst moeten staan. De over eenkomst daartoe met de hartchirur gen in het imposante St. Lucas Medi cal Centre in de Texaanse hoofdstad Houston (drie miljoen inwoners) is zo goed als rond. Dinsdag is Fievet in de Verenigde Sta ten aangekomen, waar hij inmiddels Minister Vorrink grijpt niet in DEN HAAG - Minister Vorrink (volksgezondheid en milieu) is niet van plan de eet- en snoepgewoonten in schoolkantines te laten veranderen. Het D'66-kamerlid Beekmans leverde begin maart in schriftelijke vragen kritiek op de samenstelling van de consumptiegoederen in de kantines. De minister meent echter dat het ligt in de sfeer van de persoonlijke verantwoordelijkheid om een weloverwogen keuze te maken om te komen tot een "evenwichtig voedings patroon." Wel kondigt de bewindsvrouwe aan dat er meer zal worden gedaan aan het ver spreiden van schoolmelk Van de 13.000 scholen in Nederland wordt er op 700G schoolmelk uitgedeeld. De verbetering van deze voorziening zal komen uit de EEG-pot. De Europese commissie zal binnenkort een voorstel in die richting doen. RESULTAAT ONDERZOEK: ONDANKS ECONOMISCHE RECESSIE: DEN HAAG (ANP) - De groei van het Nederlandse autopark is niet te stuiten en er zullen zeker nog twee mil joen auto's bijkomen. De groei zal pas ophouden als het verzadigingspunt is be reikt en dat zal omstreeks 1990 het geval zijn. Er zullen dan ongeveer zes miljoen au to's in ons land zijn, tegen nu 3,7 miljoen. Dit is de uitkomst van een studie over de verdere ontwikkeling van het Nederlandse autopark, die drs. K. Mulder, hoofd van de afdeling Marktonderzoek van Shell Neder land Verkoopmaatschappij heeft gemaakt over de verdere ontwikke ling van het Nederlandse autopark. Zijn conclusie is, dat er een aantal ontwikkelingsprocessen aan de gang zijn. die men niet of nauwelijks kan beïnvloeden en die. of we het willen of niet, ertoe zullen leiden, dat het aantal auto's in Nederland voorlopignogflinkzalblijvengroeïen. In de studie wordt het een mer kwaardig verschijnsel genoemd, dat in Nederland meer nieuwe persone nauto's worden verkocht dan ooit tevoren, terwijl we toch ln een tijd van economische recessie met veel werklozen beleven en het autorijden de laatste tijd veel duurder is ge worden. Ondanks dit alles zijn er in 1975 per saldo ongeveer 200.000 nieuwe auto's bij gekomen Deze massamotorisering is volgens de studie een welvaartssymptoom, een gevolg van het gestegen wel vaartspeil. Wetenschappelijke on derzoekers hebben een nauwe rela tie gevonden tussen de omvang van het autobezit en het reële nationale inkomen per hoofd van de bevol king. „Als we de oorzaak van de massamotorisering zouden willen wegnemen, zouden de voor de con sumptie beschikbare inkomens zo ver moeten worden verlaagd, dat de mensen geen geld meer hebben om auto's te kopen. We zouden dan bij voorbeeld 30 procent van ons natio nale inkomen aan ontwikkelings hulp moeten besteden. Geen haal bare kaart", concludeerde de studie. Het openbaar vervoer is ook al geen oplossing. Dat is tot nu toe wel ge bleken, want de geweldige propa ganda die nu al een aanial jaren voor het openbaar vervoer wordt gemaakt, heeft geen resultaat ge had. Er zit geen enkele groei in het vervoervolume van het openbaar vervoer en er zijn goede redenen om te verwachten, dat dit tot in de verre toekomst zo zal blijven Het fundamentele menselijke verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid maakt, dat men de voorkeur geeft aan eigen vervoer. Dezelfde factoren, die het autobezit en het autogebruik bepalen (wel vaart en vrijheidsdrang) zijn ook verantwoordelijk voor de suburba nisatie: het wegtrekken uit de grote steden naar voorsteden en omlig gende plaatsen. Men wil ergens gaan wonen, waar de omgeving ple zieriger is en de huizen en de grond goedkoper zijn dan in de stad. De vaak verkondigde mening, dat de auto de oorzaak is van de suburba nisatie geeft een vertekend beeld van de situatie. De werkelijke oor zaken zijn de gestegen welvaart en de vrijheidsdrang. Nieuwe impulsen zijn te verwachten van een verkorting van de arbeid stijd. De mensen uit de hogere in komensgroepen. die wilden subur- baniseren, hebben grotendeels hun wensen al vervuld Jeugd Zij. die nu in de rij staan voor de suburbanisatie - die eveneens bij draagt tot het autobezit - behoren tot de midden- en lagere inkomens groepen. Zij zouden het terecht on rechtvaardig vinden als de deur nu werd dichtgedaan. Resumerend zegt de studie, dat de mensen niet alleen graag auto's wil len hebben en ermee willen rijden, maar dat zij door de ontwikkelingen in onze maatschappij die auto's ook steeds meer nodig hebben. De stu die wijst er verder op. dat de nieuwe generaties 'autominded' zijn: voor ongeveer een kwart miljoen jongens en meisjes, die ieder jaar de leef tijdsgrens van 18 jaar passeren, is de auto een vanzelfsprekende zaak. De onderzoekingen van de Shell naar de gemiddelde kilometrage kloppen met de uitkomsten van het CBS. de RAI en de Bovag. Sinds 1965 is de gemiddelde kilometrage constant op ongeveer 17.000 kilome ter per jaar. Daarmee is het 'schrikbeeld' com pleet: het aantal personenauto's groeit naar zes miljoen en het ge middeld aantal per auto afgelegde kilometers daalt niet wat neerkomt op een fiinke toeneming van de ver keersdrukte. diverse gesprekken heeft gevoerd met het hoofd van het hartchirurgisch team, prof Denton Cooley (50). Reeds eerder was een vertrouwensarts van de hartpatiënten in Houston aangekomen om met de diverse medici de nodige contacten te leggen. Als zodanig fun geert dr P. van der Schaar, de harte hl- rug. die enkele jaren geleden in het nieuws kwam door de Eindhovense ziekenhuiskwestie Van der Schaar kreeg ontslag doordat bestuur en staf van het Catharinazie- kenhuis niet met hem samen wilden werken. Als gevolg van het tumult in dit ziekenhuis, gepaard gaande met wanbeheer e.d.. ontnam de toenmalige minister Stuyt (volksgezondheid) het ziekenhuis zijn vergunning om hartehi- rurgie te plegen. Dr. Van der Schaar kreeg achteraf juridisch gelijk en het ziekenhuis moest hem drie ton schade vergoeden. Van der Schaar en Fievet hebben vrij dag een hartoperatie mogen bijwonen, die onder leiding van prof. Cooley ge schiedde. „Ik ben er zeer van onder de indruk", zei de NHV-voorzltter. „Die Cooley is een geweldenaar, over wie zelfs ai een boek is verschenen, ge schreven door een medewerker, die hem ai 15 jaar assisteert In het St. Lu cas Medical Centre worden 380 harto peraties per maand verricht dat is meer dan in een Nederlands centrum per jaar". Een van de vijf „En dan te bedenken", aldus Fievet dat dit centrum er maar een van de vijf is. die er in deze reusachtige stad be staan. Wij hebben nu enkele keren met prof Cooley en zijn staf gesproken en de bereidheid ons te helpen is aanwe zig. Hij staat er zeer welwillend tegen over en we moeten nu zien de zaak rond te krijgen. Kwesties als prijzen ed. moeten nog worden doorgepraat maar onze missie is - dat kan ik wel zeggen - nu al voor 80 procent ge- Andere acties Mocht vergoeding door de ziekenfond sen worden geweigerd, dan zullen de hartpatiënten op een of andere manier actie voeren. Eventueel ook financieel om de benodigde gelden bijeen te krij gen. Waarschijnlijk ziet men kans om binnen de f25.000 de reis heen en weer en behandeling in Houston rond te krijgen. Een Bredaas reisbureau is al druk met de voorbereidingen ln de weer. NHV-voorzitter Fievet hoopt nu dat de luchtbrug binnen enkele maanden in werking kan worden gesteld. „Dan zullen zeker enkele tientallen patiën ten tegelijk naar de VS gaan. Verdere details weet ik nog niet", zei hij dins dag. ..maar gegadigde patiënten kun nen zich al opgeven: Nederlandse Hartpatiënten Vereniging, postbu^ 2002. Breda". De zeerechtconferentie van de Ver enigde Naties houdt van 7 augustus tot 17 september een vijfde zitting in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Het besluit hiertoe is vrij dag genomen op ehet einde van de vierde zitting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 13