hoort-ziet-schrijft Zij staan in voor Miele Heimwee naar kind en kleinkind Onverzekerd rijden zonder rijbewijs: boetes en cel PZC/P Een hond is geen meubelstuk Puzzelrit Zeeuwse vereniging Den Haag door Zuid-Beveland Vlaamse gaaien weer in Zeeland provincie 11 2ATERDAG 8 MEI 1976 Zeeuwse afdeling, de heer A de W't. die ook hoofdbestuurslid is. Die bege leiding komt Juist dan tot uitdruk king ate er chartervluchten worden gemaakt of wanneer er reizen ln groepsverband plaats vinden. In dat geval regelt het hoofdkantoor ln over leg met de aanvrager alles, wat er al lemaal gebeuren moet. En dat ge beurt vanaf het tijdstip dat men zich aanmeldt voor een reis tot op de da tum van het vertrek. Op de dag zelf en dat ls wel eens een opgave, vooral wanneer er bijvoorbeeld 's morgens om half vier een toestel vertrekt zyn er altijd drie hoofdbestuursleden aanwezig, herkenbaar aan een band om de arm. die de mensen opvangen. En die gaan niet eerder weg. clan dat de laatste formaliteit is vervuld en de deur van het vliegtuig na de laatste passagier is gesloten Maar daar houdt de begeleiding niet op. Meneer de Wit Iaat me weten, dat ook op de plaats van aankomst con tactmensen van de vereniging vooi de opvang zorgen en informatie ver schaffen. in bepaalde gevallen vliegt er zelfs een reisleider mee, die zo no dig tijdens de vlucht geraadpleegd kan worden. Ook niet om uit te vlak ken is hel verzekeringspakket van de vereniging, dat elke bijverzekering overbodig maakt. Een unieke verze kering'. zo maakt de heer De Wit duidelijk, want die verleent dekking ongeacht leeftijd en ongeacht be staande ziekten of gebreken. En alsol dat allemaal nog niet mooi genoeg is. slooft de vereniging zich ook nog uit om losgeraakte familie-relaties in den vreemde te herstellen. Het gebeurt namelijk wel eens. dat kinderen emi greren en nooit meer iets van zich la ten horen. In dat geval, zegt de heer De Wit proberen wij die band weer terug te krijgen Van hem verneem ik ook dat de initiatieven tot een be zoekje aan de geémigreerde kinderen meestal ook door de emigranten zelf worden genomen. Heimwee is dan de grootste drijfveer. De heer De Wit en ook zijn vrouw weten dat uit eigen ervaring. „In de brieven houden ze zich erg groot", zegt mevrouw, maar tussen deregelsdoorleesje genoeg. Mijn'doch- ter Lenie zit in Canada En als je haar hoort is er geen beter 1 and d an Canada maar als er zou worden gezegdkom we gaan terug dan zou zij denk ik toch wel voorop lopen". Maar ook de kleinkinderen missen oma en opa erg. Dat blijkt wel uit de brieven die er op het Zanddorp in Middelburg binnenkomen, bij de fa milie De Wit. Mevrouw laat mij vrij moedig zo'n schrijfseltje lezen. Daar uit wordt duidelijk, dat de kleinkin deren het 'so bad' vinden, dat oma en opa 'so far away' zijn. Na lezing van deze brief krijg ik trouwens ook sterk het vermoeden, dat oma zelf het er maar moeilijk mee heeft. Zij gaat el ders in hei vertrek zitten, neemt de bril af en wrijft, zich in de ogen. Bij de foto. Voorzitter De Wit en zijn vrouw bekijken een foto van de kleinkinderen in Canada. Een hond is geen stuk speelgoed, schrijft mevrouw Joke van den Bosch-Lamme uil Middelburg. In haar brief heeft zij het over het lot van ene Pluto. Er zijn vrees ik vele Pluto's, die het slachtoffer worden van de nonchalante houding van zijn baas, die het beest aan de kant zette, waarschijnlijk alleen omdat ie er op uitgekeken was. Daarom vandaag aandacht voor Pluto. een middel grote bond, wit met bruine platen, een reu van twee maanden oud. Hij is schrijft Joke van den Bosch: „een van die stumperds die als pup in handen vallen van mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel ménsen die zich niet realiseren wat een hond precies is als ze er een in huis halen, mensen die een dier beschouwen asl een meubelstuk of een stuk speel goed. Als zo'n beestje dan niet pre cies doet zoals ze zouden willen en het nieuwe is er af dan wordt het weggedaan. Zo ging het ook met Plu to: waarom hij precies weg moest is niet bekend: hij werd gevonden op het Meiveld in Middelburg-Zuid. In het begin was hij erg schuw, nu niet meer. Hij is vriendelijk en enthou siast tegen iedereen ('allemans vriend'. belangrijk bij kinderen). Hij is een van de weinige honden die kunnen 'lachen' als ze blij zijn: Dan trekt hij zijn lippen op en komen z'n tanden bloot. Hij luistert goed en is intelligent: Hij Is nog erg speels maar als het nodig is dan staat hij zijn mannetje. Verder is hJj erg zindelijk en maakt niets kapot Deze bevinden werden gedaan in hel asiel op de Walcherseweg te Middelburg Daar verblijft Pluto momenteel, samen met andere honden <en katten*!), wachtend op een nieuwe baas- Een mens vraagt zich af waarom men zo'n goudstuk op straat zet?!! Bent u soms van plan een hond aan te schaf fen? En weet u wel precies wat u doét maar nog niet wat voor een u wilt? Stap dan eens naar een asiel: één van de honden die daar op een gezelligtehuis zitten te wachten is Pluto. de 'lachende' hond! Zijn vorige baas liet hem in de steek; misschien bent üdegene. diehem de rest van zijn leven wilt verzorgen om in ruil daar voor jarenlang van sdjn vriendschap en trouw kunt genieten!! En: bent u een van degenen die een hondje kopen "omdat de kinderen het zo leuk vinden geef die kinderen dan een pluche hondje, dat voorkomt veel dierenleed Of bent u iemand tile een hond koopt om mee te kunnen opscheppen Koop dan liever een supersnelle auto of een dure mantel'. onder redactie van Jacques Cats Op verjaardagen, met Kerst of tijdens de jaarwisseling hebben ze er het meeste weet van. Dan weegt voor veel ouders de af wezigheid van de kinderen die zijn geëmigreerd het zwaarst. Goed, er zijn de brieven en er zijn foto's van kleinkinderen. Zo af en toe is er zelfs misschien een telefoontje, maar de schei ding blijft. En daarmee het heimwee naar elkaar. Minstens zeshonderd families in Zeeland kunnen daarover meepraten. Ik zeg 'minstens' want ik ga hierbij uitsluitend af op het leden tal van de Nederlandse vereniging van ouders en emigranten van kinderen, afdeling Zeeland. En dat zijn er zeshonderd. Uit die sfeer van verbondenheid is twintig jaar geleden een vereniging ontstaan, die er alweer zoveel jaar lang voor ijvert om de band met de geëmigreerde kinderen te verstevigen met het organiseren van vliegreizen naar de emigratiegebieden en - wat wel het belangrijkste is - met het be geleiden van de ouders op hun verre trip naar kind of kleinkind. Maar daarover straks meer. Eerst even wat cijfertjes spuien om een indrukje te geven van de omvang van deze orga nisatie, die landelijk twintigduizend leden bestrijkt, verdeeld over twintig afdelingen. via die verenigingen is het mogelijk om te boeken voor een tachtig vliegreizen, naar welk oord ook ter wereld. Vorig jaar maakten 5654 leden daar gebruik van „De grootste kracht van onze vereni ging bestaat vooral uit de sociale be geleiding". zegt de voorzitter van de „Als alle ouders die hetzelfde verdriet hebben te verduren, zich aaneenslui ten. zouden we dan gezamenlijk niet sterk genoeg kunnen worden om een weerzien met de kinderen voor ieder bereikbaar te maken". Het is een ge deelte uit de notulen van de oprich tingsvergadering van de vereniging 'Ouders van emigranten', binnenkort precies twintig jaar geleden. En daarmee is meteen duidelijk gemaakt wat de beweegredenen waren om een dergelijke organisatie op te zetten Ouders en familieleden, die geëmi greerde verwanten hebben voelen, zich verbonden met elkaar, ze besef fen dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ze weten hoe het aanvoelt om als jarige oma een brief te krijgen van de kleinkinderen ln Canada, ze hebben het net zo goed te kwaad wanneer met de jaarwisseling de klok twaalf slaat en de hele familie bijeen is. op dat gezinnetje na dat ja ren geleden ergens in Australië een nieuw bestaan ging zoeken. ZAKEN IN HOGER BEROEP VOOR RECHTBANK VRIEND ZOU HEBBEN GEREDEN MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vrijdagmorgen - overeenkomstig de eis van officier van justitie mr. Th. Lebret in hoger beroep de in Paramaribo geboren J. P. W. voorheen te Terneuzen ver oordeeld tot twee boetes van elk 250,- een week hechtenis onvoor waardelijk en een week voorwaarde lijk wegens herhaaldelijk rijden zon der rijbewijs en met een onverzekerde auto. De auto werd verbeurd ver klaard. De kantonrechter had dezelfde straffen opgelegd, waartegen W. in hoger beroep was gegaan. W, momenteel gedetineerd wegens andere feiten, verklaarde vrijdagmor gen voor de rechtbank dat hij het eer ste feit van rijden zonder rijbewijs op 15 november 1974, erkende, maar niet de op 7 januari vorig jaar geconsta teerde feiten van rijden zonder rijbe wijs en in een onverzekerde auto. Vol gens zijn verklaring had toen een vriend in die auto gereden. De verbali sant had W. later thuis opgezocht en zei hem in de auto te hebben herkend. Dat was voor de officier van justitie aanleiding om bevestiging van het vonnis van de kantonrechter te vragen. De arrondissementsrechtbank behan- delde vrijdagmorgen uitsluitend hoger beroeps-zaken. Mejuffrouw J. J. V. uit Westdorpe was in beroep gegaan tegen een vonnis van ƒ200.- van de kanton rechter wegens het laten rijden in een onverzekerde auto die haar eigendom was. De auto was verongelukt toen ie mand anders, die volgens mejuffrouw V de sleuteltjes uit haar tas had ge pakt. achter het stuur zat. Mejuffrouw V betoogde echter dat de wagen wel WA-verzekerd was. Voor de officier was het duidelijk dat de auto pas na het ongeval bij de verzekering was opge geven en hij vroeg bevestiging van het vonnis. Motor Een botsing van een Duitse motorrij der met, een auto. op 25 augustus bij Domburg, werd uitgebreid behandeld. De Duitse motorbestuurder G. H. was in beroep gegaan tegen een hem door de kantonrechter opgelegde boete van 25,- omdat hij zich onschuldig voelde. Zijn meisje, nu echtgenote, die achte rop de motor zat, kwam door de bot sing zo ongelukkig ten val dat zij waar schijnlijk blijvend beenletsel heeft op gelopen. Er werden verschillende getuigen a dé charge - onder wie H's vrouw zelf - ge hoord. H. was met zijn motor rechts langs een voor hem rijdende auto ge- Sobere herdenking Franse gesneuvelde militairen 1940 KAPELLE - De jaarlijkse herdenking van de in 1940 in Zeeland gesneuvelde Franse militairen op de erebegraaf plaats te Kapelle zal dit jaar een zeer sober karakter hebben. De herdenking op zaterdag 15 mei is om drie uur 's middags en pasteur Jostin, voorzitter van Le Souvenir Francais in Neder land, zal op de Frans begraafplaats een korte toespraak houden, waarna de Franse ambassadeur in Nederland, graaf Jacques Senard, als enigp epn krans zal leggen. De plechtigheid zal worden bijgewoond door een dertigtal Franse oud-strijders. De korte plech tigheid zal worden gevolgd door een ontvangst in het gemeentehuis van Kapelle. Psoriasisvereniging VLISSINGEN - De Psoreiasis Vereni ging Brabant-Zeeland gaat binnen kort ook in Zeeland activiteiten ont plooien. Psoriasis is een huidziekte waar ongeveer 300.000 Nederlanders aan lijden. De vereniging heeft haar activiteiten tot nu toe alleen in Bra bant gehouden. Nu echter worden de werkzaamheden uitgebreid tot Zee land. De vereniging tracht informatie te ge ven omtrent Psoriasis, zowel aan pa tiënten als aan niet-patiënten, te neinde deaze huidaandoening uit de taboe-sfeer te halen en het leven van de Psoriasis-patiênt lichamelijk, gees telijk en sociaal te verbeteren. De ver eniging tracht dit onder meer te berei ken door de uitgaven van een twee- mandelijks tijdschrift en het organise ren van voorlichtingsavonden voor de leden. schampt, die rechts een smalle inrit wilde inrijden en daartoe eerst even naar links uitweek. H.. die met een snelheid van tachtig kilometer reed. wilde links passeren toen de auto ook juist naar links kwam en wilde er toen rechts voorbij rijden. Volgens de offi cier trof de automobilist geen schuld en had H. een beoordelingsfout ge maakt. Ook in deze zaak eiste de offi cier dezelfde boete als opgelegd door de kantonrechter. Bij verstek werd in hoger beroep 35,- boete overeenkomstig het vonnis van de kantonrechter geëist tegen mevrouw M. B.-C. uit Hulst wegens het rijden op een bromfiets zonder helm en tegen R. S. uit Naarden we gens het parkeren van een auto op een trottoir voor een duinovergang in Domburg ƒ25,-. Tegen J. C. G. uit 'Zaamslag werd wegens twee maal rij den in een onverzekerde auto, het in gevaar brengen van de verkeersvei ligheid en een botsing tegen enkele paaltjes, bevestiging van het vonnis van de kantonrechter geëist: een boete van 250,- en drie maanden ontzeg ging rijbevoegdheid voorwaardelijk plus twee maal 150,-. De rechtbank doet in deze zaken 21 mei uitspraak. TEN BATE VIERING JUBILEUM DEN HAAG - Ruim een jaar voor de viering van haar 55-jarig be staan komt de Zeeuwse Vereniging in Den Haag, „Zeelandia" naar Zuid-Beveland om geld bij elkaar te krijgen voor dat feest. Zaterdag 15 mei organiseert Zeelandia in Zuid-Beveland een puzzelrit, die gaat van Bath naar Hoedekensker- ke. Die rit is één van de activiteiten die de vereniging onderneemt om volgend jaar in juni genoeg geld te hebben om het 55-jarig bestaan te vieren. De heer M. Walrave. lid van de jubi leumcommissie: „Van de viering van het 50-jarig bestaan van Zee landia is niet veel terechtgekomen en daarom zijn we nu vroeg begon nen om er dit keer wel iets van te kunnen maken. We hebben in Den Haag al een actie om pennen te verkopen gehad, en er komt nog een Zeeuwse filmavond in Den Haag en een bingo-avond. Verder houden we al lang een krantenactie, en dan hebben we de puzzelrit We hopen zo'n zesduizend gulden bij elkaar te krijgen om volgend jaar op 11 juni het jubileum te vieren. Dat gaan we doen met een feestavond of met een gecombineerde bus-bootreis". De Zeeuwse Vereniging in Den Haag werd 55 jaar geleden opge richt om het contact tussen Zeeu wen die in Den Haag en omgeving wonen geregeld te onderhouden Men doet dat op ontspannings avonden en met een amateurto neelgroep. De vereniging Zeelandia heeft op dit moment ongeveer 250 leden. De puzzelrit. die men op 15 mei or ganiseert. heeft als startpunt Bath. De deelnemers kunnen vandaar tussen 11 uur 's morgens en 2 uur 's middags vertrekken. De rit voert hen langs landerijen, boomgaarden, langs de kust en door De Poel. Het is niet de bedoeling dat er op tijd gereden wordt, maar wel moet men voor 6 uur het eindpunt in Hoede- kenskerke bereiken. Het inschrijf geld bedraagt tien gulden die men bij de start kan betalen. Raadscommissie Middelburg spreekt over crematorium MIDDELBURG - De raadscommissie ruimtelijke ordening in Middelburg houdt woensdag 12 mei een vergader ing in de maquettekamer van het stadhuis, waarop onder meer gespro ken zal worden over het ontwerp- bestemminsplan N'ieuwlandseweg. Binnen dit bestemmingsplan valt het te bouwen crematorium op de alge mene begraafplaats. Verder komt ook het bestemmings plan Breeweg teen algehele herziening) en een voorstel om speculatie met oude woningen tegen te gaan, aan de orde. De vergadering begint om half acht 's avonds Technologische dienst Zeeuwse waterschappen vergadert in Goes GOES - Vrijdag 14 mei vergadert in het waterschapshuis in Goes het al gemeen bestuur van de technologische dienst Zeeuwse waterschappen. Op de agenda staat een aantal brieven en goedkeuringen die verband houden met de officiële start van de dienst. De bijeenkomst begint om 14.15 uur Vrouw licht gewond bij verkeersongeluk VLISSINGEN' - Bij een verkeersonge luk op de kruising Badhuisstraat Glacisstraat te Vlissingen is mevrouw M. A. van de V.-V. licht gewond ge raakt. Op de kruising kreeg mevrouw V, geen voorrang van een personenauto die van de Glacisstraat kwam. Deze werd bestuurd door mevrouw J. E K.-M. De bromfietsberijdster liep een snijwond aan haar linker bovenbeen op. De wond werd in het Bethesda/Sint- Josephziekenhuis gehecht. Viswedstrijd Westdorpe SAS VAN' GENT - De heer F Meche- linck uit Westdorpe houdt op 12 juni weer een internationale viswedstrijd op het viswater van de hengelsportver eniging 'De Platzak' te Westdorpe, De opbrengst van dit visevenement. komt geheel ten goede aan de verenigings kas van het Westdorpse kpninklijk ma- joretten. tamboer- en trompetterkorps 'De Flamingo's'. De wedstrijd begint 's middgs om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Op de dag van de wedstrijd kunnen de deelne mers zich van 11.00 uur tot 12.30 uur inschrijven in café 'Het Oude Raed- huys' te Westdorpe. PZC-bezorger L. Maas van het rayon Wolphaartsdijk-Oud Sab- binge ontdekte onderaan de dijk van het Veersemeer een jong hert ten reet dat zich vlug uit de voeten maakte in de richting van het meer. Van de heer A. L. Zuidweg te Krabbendijke ontvingen we bericht dal hij op 30 april tussen Rilland en de Kreekraksluizen vijf blauwe rei gers op een bouwland had zien staan, .betrekkelijk dicht bij elkaar. Bi7 een plas dicht bij de sluizen zal een grote groep scholeksters van enkele honderden exemplaren. Eerder deze week heb ik nog een koppel kuif eenden en 2 paar slo beenden gezien", aldus de heer Zuidweg. De heer P. J. Pennings uit Axel meldt dat hij een sloot een gevecht van zeer nabij heeft meegemaakt tussen een knobbelzwaan en een witte gans. waarbij de gans volko men onder water werd geduwd en ongetwijfeld verdronken was als briefschrjver niet lussen beide was gekomen. De zwaan zette hierna briesend een nieuwe aanval in. maar vanwege de verdubbelde weerstand zette het dier niet door en blies tenslotte de aftocht. ..Zon der omzien. in verwondering of ver ontwaardiging. De gans - die ik overigens hier nooit eerder m de sloot heb gehad - bleef de hele mor gen stil zitten om op verhaal te ko men. Het was voor een novum, be nieuwd ben ik echter", aldus de heer Pennings, „of het ook voor jullie weten iets ongewoons is." Ha. dal is het inderdaad. Hoewel in de Middelburgse vesten knobbel zwanen en tamme witte ganzen voorkome. hebben we een dergelijk gevecht nooit gezien en er ook niet van gehoord Mogelijk dat ze in de loop der jaren aan elkaar gewend zijn. Wel komt het in de broedtijd veelvuldig voor dat de zwanen el kaar verjagen'driftig zwemmend met opgebolde vleugels stevenen ze dan op elkaar af waarbij wel eens rake klappen vallen, maar al spoe dig gaat de partij die in het territo- riium niet thuis hoort op de vlucht. Maar elkaar onder water duwen, dat- vechtende wilde eenden wel doen, hebben we bij zwanen nooit gezien. Ook niet een duel zwaan- gans. Mogelijk dat de gans te Axel als 'een vreemde eend in de bijt' wrd gezien en daarom zo agressief werd behandeld. We vermoeden dat de knobbelzwaan dicht in de buurt een nest met eieren heeft. Va, Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen wippen we over naar het 'Klein Vlaanderen' in Middelburg, waar de heer en mevrouw Mulder de laatste dagen geregeld twee vlaamse gaaien in hun tuin en het er aan grenzende Seisbolwerk zien. Op 3 mei zagen zij de mooi gekleurde vleugels voor het eerst. Het is best mogelijk dat de gaaien óch op eén van de bolwerken gaan vestigen. De Vlaamse gaai is een van die typi sche soorten die de laatste jaren ge leidelijk aan - net als bijvoorbeeld de wielwaal, de zicarte kraai en ek ster - Walcheren aan het 'herove ren' zijn. De bomen en struikken hebben blijkbaar de goede hoogte bereikt waarin deze vogelsoorten zich gaan thuis voelen. Walcheren was voor de inundatie in oktober 1944 'de palm van Gods hand' zoals de dichter Jan Campert het noemae met prachtige, rustieke dorpjes, fraaie klederdrachten, en ongeloof lijk mooie flora en fauna. Door hel zoute water is zeer veel vernietigd, de herverkaveling die erop volgde heeft weinig meer van hl iandchap overgelaten. Met de actie 'Voor een verdronken Walcheren, een bevrijd Europa' is getracht het bomen en struiken bestand - waaronder zeer veel meidoorns - zoveel mogelijk te herstellen. Eerst vestigden zich hier de pioniers zoals grasmus en merel. Doch naarmate de begroeiing dich ter en hoger werd kwam, of beter gezegd keerde ook de tuinfluiter. de zwartkop en nog veel later de spot vogel terug. En zoals gezegd de laatste jaren ook de wielewaal, de vlaamse gaai, ekster en zwarte kraai. Msschien zulen m de toe komst ookde roeken en de blauwe reigers Walcheren herontdekken. Dit langzaam doch zeker door gaande herstel is een boeiend pro ces en dat geldt uiteraard voor alle streken waar het zoute water, hetzij in de oorlogsjaren, het zij in 1953. heeft toegeslagen. Het is de moede waard het herstel van de flora en fauna te noteren. Tot slot nog een melding van een zomervogel die we op 5 mei weer voor 't eerst dit jaar boven Middelburg zagen: de gier zwaluw, die is eindelijk ook hier weer teruggekeerd uit Afrika. Ze broeden ieder jaar in de stad onder dakpannen cn in muurspleten, in vele tientallen paren. Ook zagen we voor t eerst weer huiszwaluwen, eveneens met de warme luchtstro ming uit het zuiden, meegekomen. P SCHOLLEVAAR ADVERTENTIE, Een Miele is tot en met gekeurd Streng gekeurd. Door neutrale instanties. Op doelmatigheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Neem bijvoorbeeld de Miele wasautomaat en trommeldroger. De enige die in Nederland onderscheiden zijn met de .keurmerken van f èn Kema èn Wolmerk èn de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. eris geen betere

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 11