Eerste pensiontehuis voor lichamelijk gehandicapten bereikte het hoogste punt Hollestelle BV in Goes is sinds maandag 'koninklijk' „Samenwerking van korpsen was in 1974 bijzonder goed" De lichtgewicht Singer Starlet 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT dinsdag 25 februari 1975 een miljoen gulden aan prijzen Te winnen in de Puzzelaktie Geven voor Leven fn deze Krant t.b.v. de kankerbestrijding in Nederland. Puzzel mee! De kleine compacte lichtgewicht machine van Singer met de slimme „één-hands-greep". Hij kan zig-zaggen en blindzomen. Maakt moeiteloos knoopsgaten en zet razend snel knopen aan. En dat is heel wat voor zo'n compacte lichtgewicht. Winkelwaarde 599,— En als u niet wint, heeft u nog geen pech, want er is al een automatische Singer zig-zag voor 349,— beurt gevallen. Het is plezierig dat dit nu eens met een middenbedrijf het geval is". Nadat burgemeester Huber de oor-1 konden had overhandigd, sprak de' directeur M. D. Hollestelle nog eenl kort dankwoord. ONDERDAK VOOR 29 LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN IN GOES 'GOES MOET MEEWERKEN AAN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTEN' GOES Voorzitter A. J. A. Veldkamp van de stichting Accommodaties Li chamelijk Gehandicapten in Goes heeft maandagmiddag de vlag gehesen ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van het pensiontehuis voor lichame lijk gehandicapten in Goes-Zuid. In oktober van het vorig jaar legde me vrouw A. M. E. Taillie-Slaats de eerste steen voor het tehuis, dat in zijn soort het eerste in Zeeland is. .Het. Joet ons genoegen dat de inte gratie van de gehandicapte in de nor male leefgemeenschap een steeds groeiende aandacht krijgt. Acties om alle openbare gebouwen toegankelijk te maken voor gehandicapten worden steeds meer gevoerd. Monumentale trappen, bordessen, draaideuren en dergelijke hebben de gehandicapten steeds geïsoleerd of onnodig afhanke lijk gemaakt. Laten we als gemeen schap bij de bouw of verbouw van gemeenschapsruimten de toegankelijk heid voor de gehandicapten steeds voor ogen houden". Dat merkte de heer Veldkamp op alvorens bij de vlag hees. Hij wees er verder op dat het geen toevalligheid is dat het eer ste pensiontehuis voor lichamelijk ge handicapten in Zeeland te Goes is geprojecteerd. „Als geografisch cen trum van Zeeland is Goes bij uitstek geschikt voor dit soort provinciale voorzieningen. Maar het geeft uiter aard wel bepaalde verplichtingen aan een gemeente als Goes". Dat het Goe- se gemeentebestuur die verplichtingen best ziet. gaf dt heer Veldkamp aan met een voorbeeldje. ..Het voormalige gebouw van de Keuringsdienst voor Waren gaat ingericht worden voor de Goese afdeling van het Zeeuws Insti- Evenementencomité Biervliet maakte koninginnedagprogramma BIERVLIET Het evenementenco mité te Biervliet heeft vrijdagavond in een vergadering onder leiding van voorzitter A. C. Goossens in het voor malige gemeentehuis het programma voor koninginnedag samengesteld. De morgen van deze dertigste april wordt gevuld met een gevarieerd clowns-programma voor de kleuters en de leerlingen van de eerste klas van de basisschool, 's Middags is er een puzzel-wandeltocht voor de overi ge kinderen van de basisschool. Voor de avond is een lampionoptocht vanaf de markt, vastgesteld. Voor het geval dat het slecht weer is, wordt er een alternatief programma opgesteld. Jongerenmis KLOOSTERZANDE In de parochie kerk van de H. Martinus te Klooster- zande werd een druk bezochte jonge renmis gehouden. Pastoor J. Verster uit Kloosterzande ging voor in de dienst, waarvan het thema was: "Een dag per week een nieuwe stijl van leven uitproberen'. De dienst werd opgeluisterd door het uit 50 leden bestaande jongerenkoor van Groenen dijk onder leiding van de heer C. Roctus. Het orkest onder leiding vam de heer J. Doornebos begeleidde de gezangen. tuut voor Kunstzinnige Vorming, e?: verheugt me dan ook dat met narï de «vethouder van culturele zaken c: op aandringt dat in dit gebouw eei lift wordt geïnstalleerd waardoor di: gebouw toegankelijk zal worden vow rolstoelpatiënten en andere gehandi capten. Een goed voorbeeld: zo xoo het in Goes met alle gebouwen nrë ten gaan", aldus voorzitter Veldkaci. Hij besloot zijn rede met de opn>- king: „Ik spreek de wens uit j wanneer in het najaar het geborr zijn functie gaat vervullen de ge«; Goese gemeenschap zal meeweixe aan een volledige integratie van bewoners". Het pensiontehuis, dat fc naam 'De Schans' krijgt toebedeel! gaat plaatsbicden aan 29 gehancfep. ten. Met. de bouw is ruim twee tri joen gemoeid. De stichting Accomnv. dalles Lichamelijk Gehandicapten i op 17 mei 1972 opgericht, in stichting participeren de gemeer.- Goes, de BOSK. Philadelphia, de A en de Betho. De bouw wordt ui te voerd door de firma Schrijver BV Goes in een ontwerp van het archfe tenbureau Rothuizen en 't Hoe?: Eeestavond In het klein patronaat te Hulst vod de jaarlijkse feestavond plaats van k gemengd zangkoor van de bond rc bejaarden en gepensioneerden e Hulst. Pastoor A. Fick uit Huls e de voorzitter van de Hulsterse ixci voor bejaarden en gepensioneerden ir. heer C. van de Walle richtten zich tot de ca. 45 aanwezige dames en hertc het woord. Daarna zat men aan aa een diner. De rest van de avond weró met dans en voordracht gevuld. J.Nieuwenhuyse van bezorgd over daling van wolprijzen GOES Het sihapenstamboek voor Zeeland en de articling Zeeland van de Nederlandse wolfedcratie hebben maandagmiddag in bet landbouwcen trum in Goes een algemene ledenverga dering gehouden. Voorzitter J. Nïeu- wenhuysc hield de leden in zijn ope ningswoord voor. dat de schapenhou derij nog steeds een rendabele zaak is. De heer Nieuenhuyse toonde zich ech ter wel bezorgd over de daling van de wolprijzen. De contributie voor het schapensta.m- boek wordt verhoogd van 15 tot 25 gulden. Uit het jaaroverzicht, dat. maan dag werd behandeld, blijkt dat het aantal leden van het schapenstamboek nogal stabiel blijft. Momenteel telt het schapenstamboek 216 leden. De heer Serrarens werd herkozen in het bestuur van de afdeling Zeeland van de Nederlandse wolfederatie. De heer C. D. Burgers wordt opgevolgd door de heer M. J. Boonman. De heren H. Goethals en I. J. Risseeuw werden herkozen in het bestuur van het scba- penstamboek voor Zeeland. Hun plaats vervangers zijn J. Serrarens en A van de Voorde. Tijdens de vergadering werd een film vertoond over "bronstinductie en bronstsynchronisatie' (het was de eer ste keer dat deze film in Nederland vertoond werd) en werden actualitei ten op het gebied van de schapenge zondheidszorg behandeld. Ook werden op de vergadering de be kroningen uitgereikt van de provincia le fokschapendag 1974 en de nationale tentoonstelling in Utrecht. Het meren deel van de ongeveer twintig prijswin naars was aanwezig om uit handen van ir. J. A. Beukeboom de prijzen tc ont vangen. Examen Voor het voorlopige diploma, voor scheepswerktuigkundige slaagden aan de middelbare school voor scheeps werktuigkundige (De Wellinge) te Mid delburg: J. van Gilst, Oost-Souburg; L. de Jong, Goes; M. Kruit, Middel burg; A. Geelhoed, Zoutelande; J. Heynsdijk, Vlissingen; K. Janse. Zou telande; P. van der Meulen, Oostka- pelle; A. Cevaal. Oost Souburg; M. Pac- zek, Oost-Souburg. Burgemeester Huber overhandigt de heer Hollestelle de oorkonde. BURGEMEESTER MR. F. G. A. HUBER OVERHANDIGDE OORKONDE EERSTE MIDDENBEDRIJF IN NEDERLAND MET HET PREDIKAAT GOES Het Goese constructiebedrijf en handelsonderneming Hollestelle B.V. mag sinds maandag het predi kaat 'koninklijk' voeren. Burgemeester mr. F. G. A. Huber van Goes overhan digde maandagmorgen de bij het pre dikaat horende oorkonde aan de heer m. D. Hollestelle. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in bet bedrijf, waarop HuZaVo-competitie HULST In sporthal Den Dullaert te Hulst werden vier zaalvoetbalwed- strijden gespeeld in het kader van de HuZaVo (Hulsters zaalvoetbal)-com petitie. De uitslagen in de tweede klasse luidden: BLZ uit Hulst speelde gelijk tegen Den Dullaert uit Hulst. De rust was 1-2 en de eindstand 4-4. De goals voor BLZ werden gemaakt door J. van Goethem (1) en J. Danc- kaeri (3). De goals voor Den Dullaert werden gemaakt door G. Thuy (3) en G. van Campenhout (1). Lijbaart uit Hulst won met 4-2 van 't Centrum uit Hulst. De rust was 2-1 en de eindstand 4-2. De goals voor Lijbaart werden ge maakt door H. de Cauwer (1), E. Mortier (1) en E. Crombeen (2). De goals voor 't Centrum door J. Willaert (1) en H. de Smet (1). De uitslagen in de eerste klasse luidden: Staf de Feber CCP uit Hulst won met 1-0 van Hans Boehle uit Hulst. De rust ging in met 0-0. De eindstand werd l 0. De winnende goal werd geplaatst door Adri van Cadzand. FC Taelman uit Hulst speelde gelijk tegen Bar de Smidse uit Hulst. De rust ging in met 0-0, de eindstand werd 2-2. Voor FC Taelman werden de goals gemaakt door P. Taelman (2). Voor Bar de Smidse werden de goals gemaakt door J. de Vliegher en H. Knibbeler. De stand van de compe titie in de tweede klasse luidt: BLZ 9 7 2 0 16 48-24 FC *t Centrum 11 7 0 4 14 36-24 Bouwbedr. Goos. 9 5 3 1 13 29- bv Den Dullaert 10 5 1 4 11 35-36 v. Kerckhoven 10 3 1 6 7 27-24 Lijbaart 10 2 1 7 5 30-41 GTI 11 2 0 9 4 33-71 S. de Feber CCP 10 7 2 1 16 48-17 10 5 3 2 13 24- 5 9 5 2 2 12 28-21 10 5 2 3 12 23-19 10 3 1 6 7 30-36 9 2 2 5 6 18-36 10 1 0 9 2 8-52 -s Boehlé FC Taelman bar de Smidse Bleyko Rap.-the Clip. Eggerm. RH. KVO-reizen HULST In haar laatste bestuurs vergadering besloot de KVO-kring Hulst- om deze zomer een paar reizen te maken. De leden gaan op 6 mei op reis naar Lourdes en op 28 mei volgt een driedaagse reis naar Londen. Bridgewedstrijden HULST De bridge-club 'Hulst' hield in sporthal Den Dullaert' te Hulst bridgewedstrijden, waarvan de- uitsla gen luidden: groep Al: mevrouw Bies- broeck - K. Blommaert. 72.22 procent; 2 echtpaar Nijenhuis 57,64 procent: 3 mevrouw Van den Dries - A. Bies- broeck 54.17 procent; 4 de heren J. Neve en G. Bar 51,39 procent: 5 de dames Louwen en Vroome 50 pro cent; 6 de heren W. Snuverinck en G Burggrave 45,63 procent; 7 ex-aequo de dames Van Roosmalen en Beaart 43.75 procent en mevrouw Holla W. d'Hondt 43.75 procent en 9 echtpaar Deltour 31,25 procent, groep B: 1 de heren T Card en C. Zwarekant 63.10 procent; 2 de heren C. Zilversehoor en D. Koopman 54,76 procent; 3 me vrouw Hiliige - A. Melchers 52,30 procent; 4 mevrouw Borm - A. Dujar- din 50.60 procent; 5 echtpaar Van de Velde 50 procent; 6 echtpaar De Kerf 47.02 procent; 7 echtpaar Heynürickx 42,86 procent; 8 de dames Stolte en Van Esbrooeck 39,29 procent, groep C: 1 het echtpaar Van Dijk 71.43 procent; 2 het echtpaar Beusenberg 59,14 procent; 3 ex-aequo het echtpaar Bakx en de dames Den Boer en Weemaes 48.81 procent; 5 het echt paar De Kort 47,62 procent; 6 de dames Bosch en Bogaert 46.43 pro cent; 7 de dames Van Damme en Melchers 40,48 procent en 8m me- wouw Bassie - A. Spekenbrinck 39.291 alle personeels- en directieleden aan wezig waren. Het is de eerste keer dat een middenbedrijf in Nederland zicli "koninklijk' mag noemen. Deze onder scheiding viel tot nog toe alleen grote bedrijven ten deel, zoals in Zeeland De Schelde' in Vlissingen, zaadhandel Van der Have in Kapelle en de bak- kerijgrondstoffenfabriek Zeelandia in Zierikzee. Onlangs heeft Hollestelle B.V. zijn honderdjarig bestaan gevierd. „Toen zijn we samen met de rijksconsulent voor handel, ambacht en diensten eens gaan bekijken of er geen koninklijk predikaat voor het bedrijf in zou zit ten", aldus burgemeester Huber. „Hol lestelle heeft namelijk een goede naam, in het bijzonder op gebieden zoals remvoeringen. centrale verwar ming en constructieberekeningen. En tot onze tevredenheid werd het predi kaat koninklijk inderdaad verleend". De rijksconsulent voor handel, am bacht en diensten, de heer A. Korstan- je, vond het maandagmorgen bijzon der verheugend dat Hollestelle B.V. als eerste middenbedrijf in Nederland zich "koninklijk' mag noemen. „De voorwaarden waaraan zo'n bedrijf moet voldoen zijn immers niet mis. De onderneming moet op haar gebied namelijk een vooraanstaande plaats innemen. De aard, de omvang en de soliditeit van het bedrijf moeten aan zienlijk zijn. De bedrijfsvoorzieningen, ook op sociaal gebied, moeten onbe rispelijk zijn. En als laatste voorwaar de moeten het bedrijf en de directie leden te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn", aldus de heer Korstanje. ,De eer van het predikaat 'koninklijk' is tot nu toe steeds grote bedrijven te' Sectie tennis sportvereniging viert lustrum ZAAMSLAG De sectie tennis van de sportvereniging 'Zaamslag' viert vrijdag het eerste lustrum in 'Rank' te Zaamslag. Van zeven tot acht uur wordt op deze avond jaarvergadering gehouden. Hierna treedt er een orkestje op en wordt de avond verder doorgebracht in een ge zellig samenzijn. Bejaardenbond hield jaarvergadering ZAAMSLAG De algemene bond van bejaarden, afdeling Zaamslag hield de jaarvergadering, onder leiding van de waarnemend voorzitter L. de Groote in De Rank te Zaamslag! Het pro gramma werd voornamelijk gevuld met voordrachten van eigen leden. De heer M. de Regt declameerde in Zuid- bevelands dialect, de heer P. Verhelst droeg onder andere een gedicht voor uit het begin van de eeuw over een ongeluk aan de Axelse Sassing. De heer F. de Jongesloot trad als laatste op. BURGEMEESTER SCHIPPER TIJDENS UITREIKEN ONDERSCHEIDINGEN AAN BRANDWEERLIEDEN: GROTE VAART Thomas verw, TOLOA 23 te Cristobal, TK- DENT AMSTERDAM 21 vn Santa Marta Rotterdam TRIDENT ROTTERDAM 21 n Rotterdam nr Antwerpen VASUM 24 t' Panamakanaal, VIANA 24 te Rotterdam. WESTERKERIC 23 te Rotterdam WEL- DRECHT 22 te Rotterdam. ABEL TASMAN 24 230 z Zeebrugge ACMAEA 23 te Stanlotr. ASTD LA CAPE 22 50 nw Oporto nr Lynaofi'. ARCA 2 maart te Reunion v DIJK 24 11 nw Vlieland nr Bremerhare: CAPISTERIA 26 te Bombay verw. CAPUW NIX 25 te Mena al Ahmadi, DIONE Z Mlzushlma nr Mena al Ahmadi GROTE- DIJK 24 100 w Plores nr Bermuda GDI? HOLLANDER 25 te Bantry KALÏD0N 1 maart te Tofclo verw, KERMT A 23 te Shtll- haven, KHAS1ELLA 23 le Stanlow KOPI0- NELLA 26 te New Plymouth verw, K0B1- TXA 27 te Pusan verwn KOROVINA 3 rz Ras Tanura nr Jeddah KRYPTOS 2 U Shellhaven verw, KYLIX 23 te Belle. MAASBREE 24 te Lymebay MACHAOS 3 31 ono Casquets nr Harburg MARtNCU tc Mena al Ahmadi MARISA 13 maar", u Brass River (Nigeria) verw. META 26 tb' Las Palmas verw. MOORDRECHT pas 24 Slbenlk nr Providence NEDER RHONE 21 630 z Colombo nr Kaapstad NEDLLOYD DELFT 24 85 zw Reunion nr Port Kclmc, NEDLLOYD NIGER 24 100 n Los Pslma, NISO 24 nv Lynaspoit nr Rollerdas ONOBA 8 te Beaumont verw. PATRO 5 Mena al Ahmadi verw. PHILIDORA 2S Beaumont verw SCHELDELLOYD 24 4» c St Helena nr Port Kelang STRAAT A1G0Ï 24 250 o Saigon nr Hongkong. STEAj FLORIDA 24 200 wzw Saba? r HOF STRAAT FORCADOS 25 te HogKog •STRAAT HONGKONG 24 to Keelung, V NA 24 te Schiedam (dokken), VITREA 24 Nligata WILLEMSKERK 24 15 '2 nr Singapore ZTITDERKERK Algiers n 1 60 ene SLEEPBEDRIJF HOOC EN LAAG WATER Woensdag 26 februari VM Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge uur cm 1.57 228 2.24 245 3.23 157 NAP uur cm uur cm 8,31 233 9.09 248 8.58 176 9 38 259 9^30 204 >0.42 212 2J.16 225 21.09 1« 21.49 239 21.51 170 MEDAILLES VOOR 17 BRANDWEERLIEDEN SCHOON DUKE In aanwezigheid v3n vele belangstellenden, voorname lijk brandweerlieden en hun echtgeno ten, heeft burgemeester A. Schipper van Oostburg zaterdagavond een aan tal vrijwilligersmedailles en brand- weermedailles uitgereilct. Hij deed dit tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweerlieden in zaal Wijffels te Sehoondijke. De heer Schipper herin nerde in zijn toespraak aan hei grote ren: vrijwilligersmedailles: 10 jaar: J. J. de Caluwë, J. A. Eingels. Gespeld voor 15 jaar werk: J. A. Lauret, J. C. Strijdonk, J. J. Zonnevijlle. Gespeld voor 20 jaar: H. W. Bonnewel, P. E. Cauwels. Gespeld voor 35 jaar: P. J. de Kramer. Brandweeronderecheidingen: J. Meij- aard, A. W. Aalbregtse, I. A. Tellier, F. W. Gijzeis, P. I. van der Walle, M. L. van Poucke, R. J Stokkerman, allen 12'/j jaar De heer P. J. de Kramer kreeg de onderscheiding voor 35 jaar trouwe dienst. Voor één van de onderecheidenen be tekende het opspelden van de versier selen tevens het eind van zijn brand weercarrière. De brandwacht eerste klas P. E. Cauwels, verlaat de vrijwil lige brandweer namelijk in verband met het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Na afloop van het officiële gedeelte werd op een gezellige manier de avond doorgebracht. Het "Orkest '67' met de twee Tobo's' ui Tilburg zorgde voor muziek. KIEINE VAART AARDENBURG H22 vn Rotterdam nr Bre men. ALTAIR 24 te Amterdam. ARCAS 22 te Alicante ARICA HOLWERDA 24 240 n Canarlsche ell nr Warrl BARKEN pass 23 RE 22 vn Rottedam a Kopehagcn, BIR- KA 22 te Rotterdam BOREAS 21 v Dor drecht nr Cadiz, BREEHEES 22 vn Rotter dam nr zee. BREEHORN 22 te Amsterdam BBEEVECHT 22 te Bonny BREVRTIN 22 50 no Gibraltar nr Cagliarl CANADA 22 vn Rotterdam nr Londen, CAPRICORN 21 vn Rotterdam r Lode, CLARISSA pass 24 Wight Piraeus COOLHAVN pass 23 Dover nr Havanna CORNELIS BROERE 23 vn Rotterdam nr Gdynia. DANIA 21 te Haifa, DIANA-V 21 le Rotterdam DUTCH ENGINEER 24 vn Rotterdam nr Purfleet DUTCH MATE pass 24 Landsend nr Le Havre. ENGELINA BROERE 21 vn Rotter dam nr Tees. FAVORIET 23 te Rotterdam FES 24 «e Rotterdam G ABRI ELLA 22 In Adriatische Zee nr Chioggia ISABEL pass 24 Valencia nr Barcelona. JACOBUS BROE RE pass 24 Hanstholm nr Par, JACQUELI NE BROERE 22 te Rotterdam JAN 22 vn Bston nr Barcelona JEAN-E 22 te Amster dam, JOHN-V 23 vn Rotterdam nr Klngs- lyn, LAURA 22 thv Kp. Tecs LENIE 22 vn Rotterdam nr Goole MAKIRI SMITS pass 24 Tunis nr Pasnjes MARANATHA 23 te Rotterdam, MARE SILENTUM 23 vn Rotterdam nr zee. MARKAB-2 21 vn Rot terdam nr Esbjerg MEGRZZ 24 80 zzw Marseille nr Marseille MENJE 23 vn Rot tedam nr Londen. METEOOR 21 vn King- sto r New York. NERLANDIA 22 te Rotterdam NETTY 21 v Zwijndrccht nr Seahara NEUTRON 24 te Vlissingen, NIEUWLAND 22 vn Rotterdam nr Lelth, PARMA pass 22 Lissabon nr Beiroeth PHI LIP BROERE pass 24 Portland nr Manches ter, PROCYON 21 TO Rotterdam r Telgn- mouth RAKET 22 to Rotterdam nr Gent ROERBORG 23 vn Amsterdam nr Utrecht SAMBRE 22 v Rotterdam nr Grimsby SANTA MARIA 21 vn Rotterdam nr Cork. SATURNUS 22 te Amsterdam. SEINE HA VEN pass 24 Kp. Barfleur nr Rotterdam SHOR THORN EXPRESS pass 22 Lissabon nr Cork, 3PITHEAD 23 400 zzw Azoren nr Southampton, STELLA NOVA 22 te Caglia rl THEANO 24 te Rotterdam TWIN 23 te Rotterdam TYRO 22 vn Rotterdam nr Belfast, VANGUARD 21 vn Amsterdam nr Ipswich, VEGA 22 120 no Kp. Vlllnno nr Dover VENUS 22 vn Amsterdam nr Mon trose VERNA 22 te Rotterdam. VIKING 23 te Rotterdam VINCENT 22 te Rotterdam. aantal alarmeringen, in totaal 40, over het jaar 1974. „Ik mag wel zeggen dat het voortreffelijk is gegaan. Dc sa menwerking was goed, er is geweldig opgetreden", aldus de burgemeester. Ten aanzien van de toekomst sprak de heer Schipper over de regionalisa tie van de brandweer. Hij wees er op dat het in de bedoeling ligt om de zelfstandigheid van de vrijwillige brandweer binnen die opzet te behou den. Alleen over de alarmering zoals die momenteel in Oostburg geschiedt altijd via één van de drie comman danten die daardoor wat; gebonden zijn maakte de heer Schipper een kritische kanttekening. „Et zou een ander systeem moeten komen", zo zei hij. De centraal commandant van de brandweer, de heer H. J. Bronneberg, opende de bijeenkomst. Hij richtte een speciaal woord van welkom aan de heer Schipper en aan de heer Speelman en zijn echtgenote. De heer Speelman „verzorgt de papierwereld van het brandweerwezen op de ge meentesecretarie", aldus de heer Bron neberg. Ook de commandant had goe de woorden over voor de samenwer king in het afgelopen jaar tussen de korpsen. Hij blikte bovendien even terug op de opleidingen van het afgelopen jaar: 18 tweedeklassers, 3 eersteklassers en 4 hoofdbrandwach ten deden examen. Momenteel zijn er tien in opleiding voor eerste klas brandwacht en eveneens tien voor tweede klas brandwacht, terwijl één korpslid bezig is voor het examen instructeursbevoegdhei d. Omdat er tussen de onderscheidenen één PTT'er zat was ook 'de heer Slot namens het telefoondistrict Breda aanwezig. Hij sprak er zijn vreugde over uit in dit gezelschap aanwezig te kunnen zijn. De heer Slot wees op de taak van de PTT om voor de verbin dingen te zorgen. Die enige PTT'er in het gezelschap onderscheidenen was de heer W. K. J. de Witte, die de vrijwilligersmedaile kreeg voor tien jaar werk bij de bedrijfszelfbescher- mingsorganisatie van de PTT-orde- dienst. De andere onderscheidenen wa-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1975 | | pagina 20