voor sinterklaas chocolade letters melk puur fi deGruyter schouderhar Feiten over Israël en de Arabieren tam konijn 500 gram zure haring confiture groentesoep panklaar supra koffie 25og, 750gram hapklare brokken QM 100 gram^f^aiaj. spekulaas rosé d'anjou deGruyter 85 gram coladrink 135 gram ISRAËL De Eiland-dijk ISRAËL ABORTUS DONDERDAG 21 ,/Uiepvries op schaal 1000 gram van 675 voor halfvolle houdbare liter van 77 voor Jê2Q grote pot 6-8 stuks van/298 v< betuwe aardbeien 450 gram van 149 unox 4 borden blik van nelle snelfilter en normaal van 235 1 /2 literblik van 127 voor van 127 voor deGruyter 400 gram van 118 voor alliance 0,7 liter van 350 voor deGruyter 9 voor een unieke stunt van deGruyter waarbij de ^10% KORTING weer ^om de hoek komt kijken. Let op! sint's 1818 Weekaanbiédingén geldig Pm 30 oktober Dagversaanbiedingen geldig t/m 26 oktober stad. Zou hij daar inspraak kuruien hebben, zoals hij wel in Israël kan? Hierover hoeft hij niet te twijfelen. U meent dat het Palestijnse land be roofd is. Ik zeg u dat vrijheid voor Palestijnen belangrijk is, maar ook voor de Israëli's. De overlevenden van de concentratiekampen, de vluchtelin gen uit Europa hebben toen zij erets (land) Israël bereikten een uitspraak gedaan n.l.: nooit zal dit ons meer aangedaan worden! en wij jonge Is raelis' weten dit ook. Wij willen in vrede leven, maar terug gaan naar de tijd voor 194S is niet mogelijk meer. Die tijd is voorbij. En de Arabieren die ons de zee in willen drijven, weten dit maar al te goed. Wij willen samen met de Palestijnen leven, niet alleen op hüri voorwaar den, doch ook op de onze. Een staat waarin allen in vrede kunnen leven moet mogelijk zijn. maar niet met de bedoeling de staat Israël van de kaart te vegen. Uw stelling dat wanneer er geen staat Israël zou zijn, er geen drama's als in Maiilot. Kirjat Shenro- neli, München etc.. zouden hebben plaatsgevonden, vind ik heel absurd. U spreekt wel over en gelooft wel in een Israël waarin het christendom is ontstaan, doch ontkent tegelijkertijd het bestaansrecht van Israël voor het jodendom. Tenslotte schrijft u dat u ik neem aan dat u dai zo bedoelt een goed christen bent, doch u dient zich als christen te realiseren, dat; indien ei' geen staal; Israël zou bestaan, uw Messias nooit zou kruinen komen. R. L. Geiler, Goes. voorbij was, ontving iedere Arabier in Israël het staatsburgerschap; had recht op een universitaire opleiding; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van godsdenst en voor de eerste keer kreeg ook de Arabische vrouw stem recht. Mej. Jansen ik ken ook Arabieren in Israël, die klagen over het Israëlische bestuur, maar ik ken er ook die bloed gaven gedurende de Jom-Kippur oor log, die vochten tegen hun broeders van de Arabische buurlanden, die geld bijeenbrachten voor de staat Israël. Het Palestijnse probleem is niet al leen een fout van Israël, zoals u het ziet, maar ook dat van de Arabische staten, die in 1948 Israël aanvielen en via de radio's, Cairo, Damascus en Amman de Palestijnen opriepen het land zo snel mogelijk te verlaten. U schrijft vervolgens dat uw vriend dr. 1. Shanak alleen kan protesteren omdat hij Israëli is en geen Arabier, anders zou hij strafbaar zijn. Helaas kan ik uw mening in deze niet delen, daar ik weet dat ook Arabieren kun nen protesteren tegen bepaalde maat regelen. Het is een feit dat niet alleen de Palestijnen een anti-Israëlische po litiek voeren. Soms zijn het ook Is raëli's zelf, waarvan u er toevallig een ontmoet heeft. Ir. I. Shanak tracht door b.v, het woord coveren voor het Palestina-comité in Amsterdam sym pathisanten onder de goyim te vinden voor zijn denkwijze, welke tegen Is raël gericht is, Maar als jood moet hij zich toch realiseren hoe moeilijk het is te leven in Damascus of enig andere Arabische Naar aanleiding van liet ingezonden schrijven van mej. .1. Jansen in dc PZC. van 16 dezer, zou ik als Israëliër mijn mening naar voren willen bren gen. IJ schrijft dat de terreurgroepen Haganah en Stern in 1947-48 het vluchtelingenprobleem veroorzaakten, liet blijkt dat u niet op de hoogte bent met de geschiedenis en het ont staan van deze groepen; namelijk ik zou u eraan willen herinneren dat Ilaganah een Hebreeuws woord is. hetwelk verdediging betekent. Deze verdedigingsgroep ontstond in 1920 cn eindigde in 1948, waaruit liet officiële Israëlische leger ontstond. In 1941 Veranderde de naam Haganah in Palmach, welke samenwerkte met het Britse leger. Vanaf het begin van 1947 ging men over tot het verdedigen van de Kibbutzim; echter deze groep werkte nooit samen met de Stern- groep. Integendeel het is meermalen gebleken dat de Haganah niet alleen tegen de Stemgroep, doch ook tegen de Irgungroep heeft geopereerd, door o.a. het opblazen van een ammunitie-' schip. Voordat de staat Israël werd gesticht, sloot de Grand-Mufti van Jeruzalem, Husseini, in 1936 vriendschap met; Hit ler om met wapens (verkregen van de Nazi's!), een Jihad (heilige oorlog) aan t;e vangen tegen de joodse inwo ners in Palestina. Het terreur tegen de joden begon en is tot op heden niet geëindigd. Toen de onafhankelijkheidsoorlog Zoals de heer J. J. Schrocvcrs in zijn ingezonden stuk van j.l. 15 oktober naar voren bracht, moet dc Eiland- dijk op deltahoogte worden gebracht, en wordt er waarschijnlijk niet gelet op een mooi uitzicht op zee wat le begrijpen is. De gemeente Vlissingen en rijkswater staat zullen; veiligheid voor de mens, en niet te vergeten, de grote materia- le schade die er bij een dijkdoorbraak zou ontstaan op de eerste plaats stel len. We denken aan vernieling van huizen, sluiswerken, hefbrug, ferryboot, mari- nebouw, binnenhavens, de schade zou dan niet te overzien zijn. De ondergetekende heeft zelf van 1918 tot 10 mei 1940 in de Dijkstraat op het Eiland gewoond. Het is menig maal gebeurd, dat bij november-stor- men het water een meter onder de kruin van de dijk stond, en dat; hel: water bij golfslag over de dijk vloog. Dan veroorzaakte het grote geulen in de dijk. het water liep op straat, overstelpte de riolen, en kwam dan zo de huizen binnen. De kruin van de dijk. heeft, het gelukkig altijd gehou den, anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Hel; drong in die tijd niet eens door hoe gevaarlijk het eigenlijk was, om. da" nen. Het duurde inimeP en dan werd er niet Ik wilde hiermee mar" tinpen. voor mijnheer» dat vroeger wel eens niet alleen kan gaf uitzicht op z&, «MJL mooi vind. Maar ook f eerste plaats moet ga® ligheid van mens en land. Ik las verder m stuk. U had nog «Mj Wat is rijkswaters»" denk dat u dat maar. tefstaat moet overlaten, wel verder uitwerken.^. Torenstraat 18, In de PZCI van 9 oktober is er in de. rubriek 'Lezers schrijven' een brief gepubliceerd van mejuffrouw J. Jan sen ((bios) die in haar artikel het Palestina Comité In bescherming neemt tegen de opmerkingen van ds. Y. van de Schoot en (Is. J. A. l'en- Jdiigs. In dit artikel gebruikt zij ech ter meer cinioncle feiten dan dc 'hard facts' die ook Internationaal geaccep teerd worden. Zo wordt door haar' opgemerkt dat, en u oiteer ik hel, artikel: „de mensen, die in 1948 in Palestina woonden en gedeeltelijk nu nog wonen, zij hel; dan als tweederangs burgers' onder het; bestuur van de staat Israël, die in naam wel een democratische recht staat is maar dan op de manier van Zuid-Afrika en Rhodesië. Deze zinsne de doet mij sterk demagogisch aan, maar van de demagogie is het Palesti na Comité cq. aanhangers niet geheel gevrijwaard, daar zij niet door feilen wordt gestaafd. A. Aaraibieren spelen namelijk een aoüieve rol in het politieke leven. Hun belangen worden op effectieve wijze vertegenwoordigd in het parlement. (Zie hierbij onder andere de grote Arabisohe vertegenwoordiging in de Knesset en hun openbare functies). B. De regering van Israël heeft veel gedaan om de ontwikkeling van het plaatselijk bestuur in Arabische dor pen te stimuleren (82,5 procent van de Arabische bevolking leeft in stre ken met eigen lokaal bestuur. C. In 1949-'50 bebouwden Arabische en Druzen boeren 69.000 ha land, waar van 1600 ha bevloeid. In 1971 echter werd er door hen 94.000 ha bewerkt, waarvan 4400 ba bevloeid gebied. In 1949 waren er, maar vijf landbouw machines bij de Arabische landbou wers in gebruik. Nu zijn dat er meer dan 960. Verder kan men wijzen op de finan ciering van irrigatie en landontgin- nigsplannen voor de Arabische boeren. Als gevolg hiervan is de produktie bij hen dan ook tot het zesvoudige geste gen. Vijfjarenplannen met bedragen van meer dan 100 miljoen Israëlische ponden ten bate van de Arabische landbouwers zijn geen uitzondering (voorzieningen als wegen, stromend water, telefoon, elektriciteit en scho len voor Arabische dorpen). Dit alles is dan nog opgezet buiten en behalve het lopende overheidsbudget voor pro jecten voor de bevolking als geheel. D. Vijfenzestig procent van de Arabi sche arbeidem is lid van de Hista- droet, welk hen organlrieert en opleidt en die hun professionele en sociale rechten behartigt. Hiervoor (Ontvangen zij hetzelfde loon als joden voor gelij ke arbeid en genieten zij ook alle voordelen van de sociale wetgeving en van de arbeidswetgeving (als u Israël dan ook bezoekt ziet u Arabi sche en joodse arbeiders broederlijk naast elkaar werken). Plet gemiddelde jaarlijks inkomen van een Arabisch gezin te Nazareth plus minus 7.000 Israëlische ponden is clan ook nauwe lijks minder dan dat van een stedelijk joods gezin. E. De vooruitgang worclt echter het best geïllustreerd döor bet sterftecij fer dat onder de Arabieren is gedaald van 20 per duizend in 1948 tot 6,2 per duizend in 1971 (en dit is clan ook een van de laagste sterftecijfers ter we- reld). Tevens daalde.de zuigelingen:,, sterfte van 68 tot" 38 per duizend F. Voor de ontwikkeling van de mens is het onderwijs de pijler waarop alles rust,' Daarom heeft de Israëli sche regering zich, ondanks conserva tieve tegenstand, ontzettend grote of fers getroost om hst Arabische be- volksdeel mee te laten genieten van de rijke Arabische cultuur. Het ge bruik van Arabisch op scholen en in het dagelijks leven worclt dan ook aangemoedigd. Er wordt vrijelijk on derricht gegeven in de Arabische taal (naast het Ivriet is het Arabisch ge steld als spreektaal in de Kriesseth) en geschiedenis, de Islam'en de chris telijke godsdienst. Verder verschijnen er drie Arabische dagladen en onge veer 20 Arabische tijdschriften. De Arabische radio-uitzenclingen bevatten zelfs voorlezingen uit de Koran en de nationale t verzorgt een dagelijks pro gramma met nieuws, informatie en - amusement in het Arabisch (iedereen die Israël bezoekt kan dit constate ren). In Akko wordt een gemengd zo,- merkamp gehouden om de contac ten tussen Joodse en Arabische jeugd aan te moedigen. Haifa heeft een gemengde joods-Arabische school etc. Deze zes punten zijn zomaar een greep uit het dagelijks leven van Is- Geachte mejuffrouw Jansen. Nog en kele opmerkingen tot slot als de re dactie dal; toestaat. U moet het georganiseerde optreden tegen Israël van de Palestijnen toch echt niet vergelijken met fouten, die stellig in de staat Israël gemaakt worden. Overigens blijf ik ar bij: Wat 'Palestina' is weet niemand. Nog min der wat Palestijnen zijn, maar er js een felle anti-Israël bedrijvigheid waar de Arabieren graag gebruik van maken, dan zijn ze er zelf "niet de dupe van. Waarom zouden de Arabieren trouwens zich over het 'Europese' probleem van de jaren 33-45 en de joodse vlucht naar huis druk maken? Verder maakt u gelooi' en evangelie 'in wezen' (zoals de kerk al eeuwen deed) los van ons zg. O.T., Tenach, want daar in gaat bet om 'gelovig handelen in .politiek kader' Maar speciaal op dat gebied .houdt men blijkbaar liever de handen vrij! En hebt u de meerderheid' achter u. Als 'de politiek' nog 's bekeerd wordt en macht tot redelijkheid gestemd wordt, zal de opzet van de Messias het Vrederijk" duidelijk zijn. Voorlo pig stemt de arena van de VN 'met, 105 stemmen' voor toelating van de Palestijnen, die vernietiging van de staat Israël in de zin hebben. Wie zal voor Israël opkomen? Maar Israël kent dat al zo lang, het raadsel is, dal het overleeft; maar daarbij 'toeschou- wer' zijn? Het is mij de laatste tijd nog al sterk opgevallen dat de Roomse Kerk; de bisschoppen van genoemde .kerk, zich nog al druk maken over abortus. Dan komen ze met dat mooie woord: Gij zult niet doden. Hebben die bisschop pen nooit gehoord van de brandsta pels waar veel. brave mensen werden verbrand? Toen werd het woord: 'Gij zult niet doden, niet gebruikt' laat de vrouw eigen baas in 'naar-buik wezen Respect fully Yours. Leonard van Loo Gouwestraat 39, O. Souburg. raël. Als men de situatie van de Arabieren dus de arbeidende bevol kingsklasse moet vergelijken met die van de Arabieren onder Arabisch be stuur in landen als Syrië, Egypte, Irak etc., dan komt men voor verras sende conclusies te staan ten aanzien van dc welvaart die men in respectie velijke landen geniet. 1-Iet is dan ook niet verwonderlijk dat het m'erfendeel der Arabieren dal, in 1948 in Israël is gebleven er dan ook de voorkeur aan geeft om onder Israëlisch bestuur verder te leven. De Israëlische regering spaart dan ook kosten noch moeite om de Arabi sche bewoners te integreren in het Israëlische staatsbestel. De enig sto rende factor hierbij is de pressie die door het PLO (Palestine Liberation Organisation) wordt uitgeoefend door middel van bomaanslagen op Arabi sche arbeiders, moord op hoogwaar digheidsbekleders etc. dit om maar niet sarneij te werken met de Israë liërs. Enige handlangers van deze organisa tie, te weten de twee gevangen geno men Nederlanders, hebben zich ook laten lenen, voor de desintegratie van de Israëlische'- maatschappij daar zij aantekeningen bij zich hadden cq in structies voor het maken van bom men. Waar zijn deze bommen meestal voor bedoéld? I-Iet PLO beweerde voor aan slagen tegen militaire doelen. In de ogen van deze guerilla's zijn dat ech ter ook eenvoudige Arabische arbei ders, Israëlische burgers en Israëli sche militairen (en deze valt men liet liefst het laatst aan). Aangaande de aantijging dat Israël sinds 1948 moedwillig' Arabieren ver jaagd heeft, moeten ook hier weer met een korreltje zout genomen wor den. Op 6 september 1948 verklaarde do Beyrouth Tpiegrah 'Het l'eit dat er vluchtelingen zijn is liet rechtstreekse gevolg van de afwijzing door de Ara bische staten van het verdelingsplan en van de joodse staat. Op 14 mei 1948 riepen Arabische zen ders de Arabische bewoners van liet toenmalige Palestina op om weg te trekken uit; hun woonplaatsen en wel om de volgende redenen: A. Zij wilden aantonen dat er geen Arabier onder joods bestuur wilde leven, B. Meer bewegingsvrijheid creeëren ten behoeve van hun legers (deze pasten namelijk de verschroeide aar de tactiek toe). Zie onder andere voor punt A de grote Egyptische krant Akhbar al- Yon. van 12 oktober 1969 waarin deze opmerkte dat '15 mei 1948 kwam en op dezelfde dag riep de Moefti van Jeruzalem (Amin-a) Hoessein! was tij dens de tweede Wereldoorlog bondge noot van I-Iitler en vertoefde dan ook in Duitsland) alle Arabieren van Is raël op het land te verlaten omdat de Arabische legers in aantocht waren om strijd te leveren'. Nu zal ik ook geen Israëlische goed prater zijn en ik zal dus ook niet beweren da,|; er nooit een Arabier door Israelis van huis of land is verdreven. Deze dingen gebeuren in een oorlog (zie hierbij bijvoorbeeld de verdrijving van Duitsers in het, door Polen geannexeerde deel van Dui tsland Maar daartegenover staan de pogin- jgen van joodse kant om de Arabieren tot blijven te bewegen. Plet meest bekende voorbeeld is 'The Haifa Appe al' waarin de burgemeester Sjabtai Levi en de Histadroeth onder meer ook door in het arabisch gestelde aanplakbiljetten de arabische bevol king smeekten te blijven (Bulletin on the occasion of the World Refugee Year 1959-1960, vol. 5 no. 1 Nog enige feiten: (zie Keesing's Histo risch Archief 22-28 augustus 1948 p. 7726) de Melkietische Patriarch Maxi- mos V Hakim toen 'aartsbisschop van Galilea verklaarde „de vluchtelingen waren er zeker van dat him afwezig heid uit Palestina niet lang zou duren en dat zij binnenkort na een week of twee terug zouden keren. Hun leiders hadden hun beloofd dat Arabi sche legers de 'Zionistische bandieten' vlug zouden verslaan en dat er geen reden was om bang te zijn van een langdurige ballingschap". (Wij zijn na tuurlijk niet verbaasd meer als de aartsbisschop deze opmerking zal ont kennen Op 19 februari 1949 schreef de Jor daanse krant Falastin in een zeldzame bevlieging van eerlijkheid: „De Arabi sche staten die de Palestijnen hadden aangemoedigd hun tehuis tijdelijk te verlaten om de binnenvallende Arabi sche légers niet in de weg te staan, hebben hun belofte om deze vluchte lingen te helpen nooit gehouden". Nu moeten echter mensen als Arafat en Habsj ons niet doen vergeten dat ondanks gewelddadig Arabisch verzei; tegen het Zionisme er ook Arabieren v/aren die in een joodse immigratie naar Palestina en bet oprichten aldaar van een joodse maatschappij de mo gelijkheid zagen voor'een constructie ve samenwerking van de twee volke ren ten bate en ten nutte van beide en ten gunste van een vruchtbare ontwikkeling van het m.o. Voorbeel den daarvan zijn de verklaring van de Sherif Hoessein van maart 1918, de gesprekken tussen Chaim Weizmann en de Emir Feisal en vervolgens hun gemeenschappelijke verklaring, even als de brief die Feisal in maart 1919 aan Felix Frankfurter (later opper rechter in de Supreme Court van de VS scheef. 1 Maar ondanks deze ontwikkelingen zien wij dat tussen 1936-1939 meer dan 500 joden gedood werden dooi' Arabische terreurbenden, maar het aantal van hun Arabische slachtoffers was veel hoger. Op 15 oktober 1938 schreef de correspondent van de New York Times „De extremistische volge lingen .van de Moefti bereiken spoedig 'hun doel door hun meer ge matigde politieke tegenstanders te eli mineren. Meer dan 90 pet- van de slachtoffers van de onlusten in de la-tste dagen warenArabieren die door Arabieren werden gedood. Tot. slot wil ik eindigen waarmee mejuffrouw J. Jansen begint namelijk een persoonlijke bekentenis maar dan door prof. dr. R. J. Zwi Werblosky (hoogleraar aan de Hebreeuwse Uni versiteit in Jeruzalem) ..Als' Zionist ben ik ook pro-Arabisch en pro-Pales tijns. Het zijn alleen de Arabieren en de Palestijnen die geloven dat zij, om Arabisch te zijn, anti Israëlisch moe ten zijn. Een Israëli en Zionist is geenszins verplicht anti Arabisch of anit-Palestijns te zijn. Integendeel, ik vraag me af of sommige Palestijnse leiders van de vroegere Moefti Amin- al Hoessein i tot Ya-sir Arafat en Geor ge Habasj niet in zekere zin anti- Palestijns zijn, net zoals Adolf Hitler in zijn diepste wezen anti-Duits was. Onder een bedrieglijk pro-Duitse faca de bracht hij ongelijk over zijn volk en verwaarloosde wat Duitsland wer kelijk nodig had Ik acht hel dus geen onzin naar een trieste paradox te beweren dat Habasj en Arafat en dej anderen in bepaald opzicht anti-Pales tijns zijn. F. L. M. Lafort - Axel. i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 8