SCHRIJVER VAN 'HAMELEN' GELOOFT IN CREATIEF KIJKEN rrrrrrm Vrij Uit Vrij Uit Radioweekblad over boekenweek Structuuronderzoek culturele integratie Nederland-Vlaanderen Tv-opnamen van 'Hollands Glorie' pas in 1916 Internationale jazzquiz Reserveer nu uw autovakantiereis Panda en de meester-schavuit tfOfrtóOAG 27 FEBRUARI 1974 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 Harry Geelen doet over afleveringen drie dagen „Vroeger was kinder-tv zo oubollig" AMSTERDAM Harry Geelen (35) de man die voor de KRO de serie .Runt u mij de wee naar Hameien vertellen meneer?" heeft bedacht, beeft weinig moeite met schrijven Hij is wat je noemt een „snelschrij ver'. Bij het jubileum van koningin Juliana schreef hij in een paar dagen de tekst voor een kindermusical-el pee- Even snel als hij de liedjes bedacht componeerde Joop Stokkermans aan de andere kant van de telefoonlijn de muziek. Hameien maakt Harry Geelen altijd twee afleveringen vooruit. Met alleen is dat nodig voor de mensen achter de schennen, als hij ziek wordt kan de serie toch door gaan. Er zijn vier vaste mensen: Rob de! Nijs. Ab Hofstee, Martin Brozius en; Loeki Knol. Zij die in een aflevering; .en gastrol spelen zijn bij Geelen al bekend als hij het verhaal schrijft want hij kiest ze zelf uit. André van den Heuvel heeft een tijdje tot zijn aangetrouwde familie behoord en door hem kent hij veel mensen van het toneel. De Nederlandse acteur vindt het leuk om in Hameien te spelen. ,D'r zijn er een paar die niet kunnen en ééntje, ik noem z'n naam niet. wil alleen voor een exorbitant hoog bedrag. Die had artistiek geen enkele boodschap zei hij en wilde daarom alleen voor veel geld". Geelen kan zich wel indenken dat er acteurs zijn die huiverig zijn voor kinder-tv toneel. ..Als je de traditie van die kinderseries ziet kan ik hetl me best voorstellen dat ze zouden I weigeren. En bovendien, als je geen' cndpren hebt. kijk je toch ook niet naar die kinderseries!". Wat er vroe ger aan kinder tv-kost werd gepresen teerd ging altijd „op een oubollige, padvindersmanier", vindt de schrijver. „Zo van. kom 'ns jongens, klap eens in de Harry Geelen had daar geen zin in. Hij richt zich in eerste instantie met op de kennis, de woordenschat van de ianderen waarvoor hij schrijft. Anders leren ze er nooit iets bij. redeneert hij. Geelen gelooft in creatief kijken: ..De kinderen moeten him eigen inter pretatie geven van wat er gebeurt en wordt gezegd. Ze moeten denken: dat gebeurt zeker daar of daarom. Maar het moet niet te ingewikkeld gemaakt worden want dan lopen ze weg. Het moet vooral wonderlijk zijn". Rattenvanger Wat Geelen op het kinderwerk van vroeger ook tegen heeft is de muziek. Altijd weer die verdomde muziek van Lien Dreese. Logge, lompe rit mes". Stokkermans die voor Hameien componeert maakt juist veel moeilij ker schema's en maatwisselingen dan voor „volwassen" liedjes: „Dat vindt hij artistiek nodig. Er gebeuren grilli ge, schichtige dingen waardoor hun aandacht blijft". Toen Harry Geelen achttien aflever ingen terug met de serie begon ging hij uit van het oorspronkelijke emd van „De rattenvanger van Hameien". Dat eindigt met de rattenvanger die met de kindertjes achter zich aan in de bergen verdwijnt. Harry Geelen is daar begonnen met zijn verhaal. Chirs Hinze ontbindt in juli 'Combination' UTRECHT De Chris Hinze Com bination zal in juli worden ontbonden. De fluitist-orkestleider Hinze heeft dit meegedeeld. Bij deze groep zijn vijf musici en twee roadmanagers betrok ken. Voortaan wil Hinze een deel van het jaar zijn activiteiten concentreren op solistische bezigheden, compositie- opdrachten. platenprodukties en het schrijven van materiaal voor een nieuwe Chris Hinze Combination waarmee de resterende maanden zal worden opgetreden. In april gaan als onderdeel van Eeytor.c Productions op het nieuwe label Keytone Records de eerste pla ten uitkomen. Met Combinations hui dige ritmische duo John Lee en Gerry Brown zijn opnamen gereed voor langspelers van de Amerikaanse alt saxofonisten Gary Bartz en Charlie Mariano. In maart zit pianist-organist Jasper van 't Hof in de studio's. In zijn gezelschap bevinden zich de Poolse altist-violist Zbiegniew Seifert en gita rist Wim Overgaauw. Verder zullen een plaat met klassie ke gitaarmuziek en het solo-album van de Duitse gitarist Siggi Schwab worden uitgebracht. Keytone Records gaat door Dureco vertegenwoordigd worden, voor de publiciteitswerkzaam- heden heeft Hinze CBS' Kees de Bak ker weten te strikken. Hier tegenover staan de verminder de activiteiten van het Keytone Mana gement Impresario Utrechtenaar wim Wigt heeft inmiddels met de heroprichting van WEM-Agency weer voor zelfstandigheid gekozen. Emd maart verschijnt op CBS door Chns Hinze en pianist Louis van Dyke uitgevoerde muziek van J S. Bach, waaronder delen van de Mat- Jheus Passie en oorspronkelijk voor de viool gecomponeerde st ukken. ®LVERSUM Vara's Radioweek- oiad zal deze keer ter gelegenheid van Qe Boekenweek aandacht besteden hei 'lezen'. Er zal door onder anderen de onderwijspsycholoog uscar de Wit en de criticus Kees Fens gesproken worden over het leren le- J?",' '!et Plezier in het lezen en het takgebruik in de verschillende media, vanmorgen (woensdag) 10.00 uur via Er is met veel veranderd in de loopl der serie gelooft hij. Alleen- „Ik schrijf het kundiger. Dat komt ook door zo"n vast team. Dat werkt veel prettiger. De vorm is er nu duidelijk Het wordt ook volwassener benaderd nu. In het begin beschouwde iedereen het meer als een kinderstuk" Hameien wordt door hem omschre ven als een sprookje waarin continu onverwachte dingen gebeuren. De kin deren die er naar kijken zajn tussen de negen en veertien jaar oud. De i kijkdichtheid is gemiddeld 35 procent en daar zitten ook 3 5 miljoen volwas-1 senen bij. De waardering van Hame ien bedraagt 73. dat is hoger dan de, „Stratemakeropzeeshow". Als Corona- tionstreet bezig is en Hameien begint,. schakelt een derde deel van de kijkers naar Coronatlonstreet over. Harry Geelen heeft op een sprook jesachtige sfeer gemikt omdat hem die aansprak. Hij werd daarbij geïn spireerd door boeken als „Alice in wonderland" en „In de ban van de ring" van Tolkien. ..Er is een grondge dachte die alle avonturen bindt. Ik kan het emde rekken zolang ik wil. Ik weet ook niet hoe 't afloopt". Harry Geelen. wiens naam ook aan Oebele was verbonden, schrijft een Hamelendeel in een dag of drie maar hij zit er wel eens een week tegenaan te hikken. Gelukkig is er nog ander werk dat zijn aandacht afleidt. Hij is als tekenaar ..creative director", ver bonden aan de Marien Toonder Studi- Nieuwe series NOTA VAN HET ANV NOTA GUNSTIG ONTVANGEN DEN HAAG Het Algemeen Neder lands Verbond heeft in een not3 een onderzoek bepleit naar de structuur van de culturele integratie van Neder land en Vlaanderen. Een studiecom missie onder leiding van de algemeen voorzitter dr. W. H. van den Berge, heeft hierover een nota samengesteld, die gunstig is ontvangen, zowel door Nederlandse als Belgische bewindslie den en politieke partijen, aldus het ANV. Al eerder, in 1962, werd over de Bel gisch-Nederlandse culturele samen werking in de naaste toekomst gerap porteerd. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van ge meenschappelijke structuren en orga nen en aan een gezamenlijk optreden naar buiten. Op deelterreinen is er wel het een en ander gebeurd, maar telkens bleek dat het praktische werk op deze deelterreinen leed onder het gebrek aan passende structuren aldus het ANV. In 1970 is in België de culturele auto nomie ingevoerd, waardoor inhoude lijk en structureel snel voortgang kan worden gemaakt met de culturele inte gratie van Nederland en Vlaanderen Volgens het ANV is het nodig, dat na gegaan wordt op welke terreinen ge streefd moet worden naar integratie en welke consequenties dit zou moe ten hebben. Ook dient een urgentielijst te worden opgesteld van deelprojec ten die zo spoedig mogelijk worden wijze miljoenen bespaard worden, meent het ANV. Bijzonder grote geldverspilling zou het zijn als er niet een open universiteit zou komen voor het gehele Neder landse taalgebied, aldus de nota Verder zouden maatregelen moeten worden getroffen voor de erkenning van gelijkwaardigheid van diploma's van het hoger beroepsonderwijs in Ne derland en het hoger technisch onder wijs in België. Dit dient te gebeuren1 in het kader van de Nederlands-Bel gische betrekkingen, daar in België de onderwijsvraagstukken niet onder de culturele autonomie vallen. Gesignaleerd wordt voorts, dat er tal van initiatieven en vormen van Neder lands-Vlaamse samenwerking zijn op het terrein van het volksontwikkelings werk. Het is gewenst, dat de Der.odig- de gelden beschikbaar worden gesteld voor het uitwerken van concrete objec ten van integratie op dit terrein, aldus het ANV. Hij heeft momenteel twee nieuwe series In zijn hoofd- Onder leiding van regisseur Bram van Erkel zijn al opnamen gemaakt voor een kinder- Jetective-serie voor leerlingen van de hoogste klassen van de lagere schooi. Bob de Lange. Andrea Domburg, Steye van Brandenberg spelen erin. Titel: .Moord en brand, uitzending 4 april. Misdaad voor kinderen: Geelen: .Ja ik zie geen verschil tussen kinderen en volwassenen als het om misdaad op het scherm gaat. Als het goed is voor grote mensen is het ook goed voor kinderen Daarin moet je niet hypocriet zijn. Maar die kinderen worden in dezelfde wereld groot als wij uiteindelijk". Een andere serie waar Harry Gee- ten aan heeft gewerkt is Q en Q. twee1 jongetjes uit verschillende milieus ö:e :els ontdekken dat op een misdrijf lijkt en dat gaan uitpluizen. Er komen dertien halfuurs afleveringen. Hij zit al acht jaar bij de KRO „gebakken". Voor kindertoneel ..Ze vragen je niet voor een volwassenen-1 serie. Daarom ben ik er zelf maar mee gekomen". Var. Hameien naar een serie voor volwassenen vraagt wel enige omschakeling in denken. En je moet de dialoog aanpassen, je verplaatsen in een andere mentaliteit. Geelen ..stoeit" met het idee. Voor de vorm van de algemene struc tuur gaat het ANV uit van de nood zaak van een gemeenschappelijk top orgaan Vastgesteld dient ie worden met welke vraagstukken net zich bezig heeft te houden en welke consequen ties zijn voor het verder functioneren van reeds bestaande lichamen. Het on derzoek en de studie kunnen het bes1, worden verricht door een speciale werkgroep van een beperkt aantal per sonen, meent het ANV Het ANV wijst in zijn nota op belang rijke vraagstukken, die op vrij korte termijn om een oplossing vragen. Of schoon provincies en gemeenten een belangrijke taak hebben als het om grenscontacten gaat, zijn het voor een belangrijk deel de rijksoverheden, die oplossingen mogelijk moeten maken. Het gaat dan niet alleen over vraag stukken op het terrein van de cultuur Ook op dat van de welzijnszorg en het onderwijs dienen belemmeringen als gevolg van staatkundige scneiding te j worden weggenomen Als voorbeeld wordt de kwestie van de ene gezamenlijke openbare oibliotheek genoemd, die men in de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-N"ass3u wil. maar er niet kan komen. De wetgeving op het openbare biblio theekwerk vordert in beide landen. Er zijn geen belemmeringen voor nauwere samenwerking, maar gewaakt dient Ie worden dat ze niet alsnog worden aan- gebracht bij de parlementaire behande ling van de wetsvoorstellen, aldus het ANV. Het verbond vindt het met verant woord als niet alsnog alles wordt ge daan om een universiteit voor de twee Limburgen tot stand te brengen Ideëel en zakelijk is een geïntegreerde1 opzet nodig, zakelijk omdat op deze HILVERSUM De AVRO heeft het voornemen het boek van Jan de Har- tog „Hollands Glorie" te verfilmen. De auteur heeft daar onlangs zijn toes temming voor gegeven. Het wordt waarschijnlijk een serie van dertien delen, w aarvan de helft op zee wordt gefilmd. „Hollands Glorie" is een boek waar-| in de stoere daden van de Nederland se bergers en zeeslepers worden gero- j mantiseerd. John van de Rest zal de| regie gaan voeren. Dat is de reden waarom de AVRO hem een contract van drie jaar heeft aangeboden. Dat contract zal wel verlengd moeten worden, want voorlopig is er nog geen gelegenheid de serie te realise ren. De opnamen starten pas in 1976. Veel later is de verfilming dan op het scherm te zien. De oorzaak van dit late tijdstip is j de noodzakelijke intensieve voorberei ding. De serie wordt bovendien de duurste uit de geschiedenis van de tv en daar moet de AVRO nog even voor sparen. Hoe de rolbezetting er uit zal zien. is nog niet bekend. Annie Schmidt schrijft serie voor de AVRO HILVERSUM Annie M. G. Schmidt heeft de AVRO toegezegd een nieuwe comedy-serie te zuilen schrij ven. De achtdelige serie wordt het volgende winterseizoen op het scherm gebracht. De tekstschrijfster heeft in het ver-: leden veel series exclusief voor de I VARA geschreven. Pension Hommeles en Ja Zuster, nee Zuster, zijn daar; enkele hoogtepunten van Annie Schmidt heeft nog geen contract bij de AVRO getekend voor de nieuwe serie, maar dat zal spoedig gebeu- ren. Deze beslissing betekent dat de schrijfster het komende seizoen niet voor de VARA actief zal zijn. Dat neemt niet weg dat ze in de toekomst ook weer voor deze omroep kan gaan werken- Even puzzelen HILVERSUM (ANPi De Nederland se voorronde voor de jaarlijkse inter-1 nationale jazzquiz van de Europese I Radio Unie wordt zondag 7 april in Hilversum gehouden. De winnaar van deze voorronde wordt door de NOS radio afgevaardigd naar de internatio- nale jazzquiz, die op 3 mei in Kopenha gen wordt gehouden en waaraan wordt deelgenomen door jazzkenners uit Bel gië, Italië, Nederland. Noorwegen. Zwe den, Denemarken. Finland en Frank rijk. De eerste prijs, die vorig jaar werd ge wonnen door de NOS-vertegenwoordi- ger Rob Goudzwaard, bestaat uit een reis voor twee personen naar een jazz festival naar eigen keuze in Amerika De tweede prijs is een dergelijke raitj naar een Europees jazzfestival. No. 4324 Horizontaal: 1 hen, 3 vrouwelijk dier; 5 plechtige verklaring: 8 achter in ontwikkeling, 11 overheidsbesluit. 13 kledingstuk; 18 bevoorrecht, 23 vogel; 24 tijdstip: 25 geurig kruid. Verticaal: 1 kleefmiddel; 2 voorzetsel; 3 in het aangehaalde werk (Lat.afk); 4 éen der Verenigde Staten; 6 vuur; 7 bovenbeen; 8 vlaktemaat; 9 het stdeds voorkomen in een bepaald versprei dingsgebied; 10 gelaatsdeel; II afgele gen. kreet; 14 boom: 15 zoogdier; 16 draaikolk, 17 spruit: 19 rondhout; 20 dandy; 21 geestrijke drank; 22 symbool voor neon. Oplossing vorige NEDERLAND-1 KANAAL ;29 20.20 uur: (KRO) STUDIO VRIJ 22.05 uur DE SCHILDER VAN ASWOENSDAG Over de schilder Ruud Wacken 22J0uur NOS» IAATKTE NIEUWS 22.35-23 20 uur (TKI.EAC) HOE WORD IK DE COWPITER I* BAAS? tekent ne Je meer 3 10 uur De boerderij, de mensen af (1); L>:« NOS) TI-TA-TOA KN AAK NIEUWS V AN GEWEST TOT GEWEST Reportage over de Transvaal wijk in Leeuwarden. STICHTING SOCUTERA JOURNAAL EN WEEKOVERZICHT POLITIEKE PARTIJEN Uitzending van de RKPN 20.30 uur N EDERLAND8 SONI ESTI A AL In een directe uitzending vanuit bet Jaarbeurs Congres Centrum m Utrecht wordt het liedje gekozen, waarmee Mouth er. MacNeal Nederland zullen vertegen woo rdi gen op het Eurovisie Songfestival, dat 6 april In Brigfatn 'a ordt gehouden. 21.45 uur: DAT GEVOEL VAN TWIJFEL Een Engelse televisiefilm over een Jongeman Tom. die aan de vooravond van zijn trouwdag eraan begint te twijfelen of hij wel rijp is het huwelijk. 22.40 uur DEN HAAG VANDAAG LAATSTE NIEUWS NEDERLAND-2 KANAAL 32 18.45 uur (NOS) Tl-TA-TOVEN'AAR 18.55 uur: NIEUWS 19-05 uur: (KRO) ANNA EN DE KONING VAN SIAM 'Het rapport van Chulalongkom.' 19.30 uur: (IKOR-KRO-RKK) KENMERK 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEKOVERZICHT HEERTJE OOLARGOL ATELIER 18.33 uur: HOE? TECHNIEK IN DE KUNST 10.20 uur FILMMUSEUM VAN DE SCHATERLACH 19.35 uur. KORTWEG 19 40 uur: MEDEDELINGEN: WEERBERICHT 19.45 uur: JOI RN A AL 20.15 uur: VERKIEZINGEN 1974 20.27 uur: DAVE ALLEN KWEBBELSHOW 21.15 uur: PANORAMA 22 DO uur; BILATERAAL Eerste van een serie liedjesprogramma's. 22 40-22 50 uur: LAATSTE NIEUWS BKLGië FRANS 13.20 De arbeider* contra het kapitalisme 14 00 Schooltelevisie. 1645 Feu vert. gevarieerd programma met os. de finale van Jeu* en vedettes 18.25 Tempo, vr.JtfUJdsmagazii* voor de jeugd, met vandaag de comedienne Arme Marie Fernere 1855 Is- manége er.chanteé. 19D0 Antenne soi: 0.5 Les enfant* des autres. 19-45 Journaal 20.15 Verkiezingsprogramma. 20DO Chansons a ia carte: le club des artiates. 21.20 Face a l'opinion. discussieprogramma- 22 DO A filmpje van Jean Lenica. 22 DO Journaal FRANKRIJK RIJSEI. 12.30 Miditrente 13-00-1330 Journaal 16.20 Vocrr de jeugd. 18 20 Act. 18.40 Voor de kleuter*. 1850 Voor de jeugd. 19 20 Reg. act. 19.45 Journaal. 20 18 A oovsera ouveris. 20.35 De drie waarheden, act. 22.10 Muz&ekma- g&zirte. 22.40-2255 Nieuws. WOENSDAG 12.00 Den Oever - Cent raai: regionaal programma. 13.00 Nieuws. 13.11 Dingen van de dag. 13D5 (S) Een middagje Stoomradio: een programma vol goede jeugdherinneringen. 16.00 Nieuws. 16-03 (S) Wagen 107 in sterbezetting, hoorspel. 16.45 (S) Dansorkest met solisten. 17.10 CS) Metropoie Orkest. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Dingen van de dag. Politieke Partijen: 18.20 Uitzending van de Anti Revolutionaire Partij. VARA. 18.30 S) Tekst en muziek: cabaretprogTamma, EO: 19.00 Klankbord. 19.15 (S) Wij hebben eer. woord voor de wereld: geestelijke liederen. 19.45 Bijbelstudie. 20.00 <S) Grammofoonmuziek. 20.05 Het Christelijk onderwijs in beweging, themaprogramma. 20.25 Het geslacht van Garderen. hoorspelserie (9). 21 00 EO-Met terdaad 21.07 De grote opdracht nieuws van zending en evangelisatie. 21.15 (S) Grammofoonmuziek 21 DO Avondsiuiting. TROS: 21.30 (S) Specialiteiten a la carte: een muzikaal wensprogramma. 22 20 Aktua. 22.30 Nieuws. 22 40 Prometheus XIII. science-fiction serie (10). 23.00 SIn Pim Jacobs' Noten bar. 23.55-24.00 Nieuws. DONDERDAG AVRO 07 00 Nieuws. 07.11 Ochtendgymnastiek. 07.20 Dag met een plaatje. (08.00 Nieuws. 08.11-08D1 Raiojoumaal. 08.50 Morgenwijding. 09.00 Toppers van toen (gr.). 09.35 Waterstanden. 09 40 Schoolradio. 10.00 <S) Voor de kleuters. 10.10 (S j Mono) Arbeidsvitaminen: populair verzoekplatenprogramma. (11.00 Nieuws. 11.03-11.05 Radiojournaal.) 11.30 <S) Rondom Twaalf een uur allerlei voor iedereen, met om De Groenteman en om 11.55 Beursberichten WOENSDAG 12.00 (S) Vtn twaalf tot twee. met om 12D6 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12D0 Nieuws; 12 41-1250 Echo; 13.00-13.05 Raden maar „14.00 Huisbezoek- NOS: 14.10 Onder de groene linde: Oude liedjes en balladen. 14.30 (S) Aspekten van de kamermuziek. 15.30 Nieuws. 15.33 Spiegel van Duitsland. 16.00 Meer over tuinder: de slem van de sprekende minderheui. 17D0 Overheidsvoorlichting: Terzake- 17.30 Nieuws. NCRV: 17D2 (S-) Hier en nu.4 NOS. 18.00 Bopthema's en swingsessions: jazz uit de jaren 1935-1955. 18.30 Nieuws. 18.41 Spiegel van Groot-Brittannië. 19 00 Openbaar Kunstbezit 19.10 RVU Jongeren en milieu een programma n.a.v. de Milieucompetitie, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van de Verenigde Naties. 19.50 Den Haag vandaag 20.00 Nieuws 20.05 (Si Woensdagavond Mi iziekmagazine. 2355-24.00 Nieuws. DONDERDAG NCRV: 07.00 Nieuws. 07.02 Hei levende woord 07.08 SPreludium; klassieke muziek <gr.). 07DO Nieuws. 07.41 (S) Hier en nu. 07.55 Aangestipt: programma- overzicht. 08.00 (S) Te Deum laudamus gewijde muziek (gr.). 08.24 Op de man af - een evengeüsch commentaar bij de tijd. 0830 Nieuws. 0836 Gymnastiek voor de huisvrouw. 08.45 (S) Podium voor de vrouw: maatschappij-informaties. 09.20 (S) Voor de zieken. 10.00 Schoolradio. 1030 Nieuws. 10D3 SSelect pas verschenen grammof oonplaten 11.10 'S; Radio Kamerorkest met solist, klassieke muziek. 11.40 Hier en Nu - extra De Britse verkiezingen. WOENSDAG Ieder heel uur 2 minuten nieuws. 12.03 Radiojournaal. 12.06 (S) Zet 'm op. 14.03 De Hitvisser een toppopprotramma. 15-02 Oes van Z.jtveid. 17.03 Radiojournaal. 17.06 Postbus 700. verzoekplatenprogramma. NOS: 18.02 Joost mag niet eten 19.02 Hééé Ton van Duitmoven?!. waarin o.m. om 10 02 Gouwe Ouwe er. om 2255 Mededelingen. 00.02 Metro's Midnight Music. 01.02 Take it easy 02.02 Hilversum III lacht 04.02 - 07.00 De Meucieur s Methode. DONDERDAG Ieder heel uur 2 minuten nieuws. TROS 07.02 Vaak 's ochtends, met oa verkeersinf ormatie KRO: 09X13 KRO-op-drie: Uit de lucht gegrepen 11.03 (S) Verzoekplaten. r ADVERTENTIE K"°°"5bunea,ow per week tot 15/6— Dit is één voorbeeld uit de vele mogelijkheden die u vindt in de Vrij Ud Autovakinbereizen gids. Verkrijgbaar bij alle grote SheU- stabons. A.N.WD. kantoren, assurantietussenpersonen die met Nationale-Nederlanden samen werken en de Rabobanken. autovakantiereizen Tc«. aan ae voordeur gebeid werd, "rok Jollipop misge- noegd een wenkbrauw op „Ik kom. ik kom prevelde hij. ter wijl hij zonder te kijken zijn livrei-jas greep en aanschoot. Daardoor merkte hij niet dat het kledingstuk verwisseld i was. en hij zag er dan ook erg morsig j uit toen hij de deur opende. „Zwer vers worden geweerd", begon hij. „En leveranciers gelieven zich aan de ach terdeur te...". „Welke zwervers"? vroeg rechercheur Snappers bevreemd; en Panda voegde daar aan toe: .Je lijkt zélf wel een zwerver W wacht eens! Dat is het jasje var. Joris, dat je aan hebt"! j „In-inderdaadstamelde de bedien-; de geschokt. ten vreselijk® vergissing, meneer Panda Wij maken een héél slechte indruk! Koe kan dit zijn gebeurd? Wat deed dit eh vod :n onze keuken"? „Goedbloed heef: het verwisseld -tel de Snappers vast. ..En dat betekent dat hij in de keuken :s. Laat me ar langs"!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 13