De Zeeuwse kunstkring naar 'kunstmarkten' toe wil 'Ons Zeeuwsch verleden' is weer verkrijgbaar Wessels 'Zeeuwsch Verleden': vijftig verhalen uit het boeiende oude Zeeland Hoop op integratie Zeeuwse en Terneuzense Muziekschool Zeeuwse bevolking in 1973 minder gegroeid dan in '72 HOOFDLIJNEN VOOR INRICHTING GREVEIÏNGENBEKKEN WORDEN NIET BELANGRIJK GEWIJZIGD Zeeuws Tijdschrift rond iubilea ETI- stichting Zeeland ItfUOAO 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALB ZEEUWSE COURANT 9 burgemeester mr. F G. A. Huber van Goes krijgt van de heer P. herdruk van 'Ons Zeeuwsch verleden', EERSTE EXEMPLAAR VOOR BURGEMEESTER HUBER BOEKWERK VAN GOESE HISTORICUS WAS NA DE OORLOG NERGENS «EER TE KOOP GOES Burgemeester mr. F. G. Huber van Goes heeft donderdagmid dag liet eerste exemplaar gekregen ran de herdruk van 'Ons Zeeuwsch rerleden'. Het boekwerk heeft een oplage van 1000 stuks, en is geschre- ten door de inmiddels overleden Goe- 5e historicus A. M. VVessels. 'Ons Zeeuwsch verleden' verscheen oor spronkelijk in 1933 en bevat beschrij vingen van de folklore, de historie, de plaats- en persoonsbeschrijvingen en de kerkhistorie van Zeeland. Het boek telt 16 gravures. De herverscbij- nmg is het gevolg van een samenwer king tussen het Arnhemse antiquari aat Gijsbers en Van Loon en de Vlissingse boekhandelaar P. A. C. Bik ker. De heer P. A. C. Bikker vond, dat het fraai uitgevoerde boek 'voor heel Zee land van belang is'. Het vertelde, dat Ons Zeeuwsch verleden' .na de tweede vereldoorlog nooit meer in de boek- Laat planten niet in de kou staan MIDDELBURG Nu de vele vrije dagen aanbreken lijkt het me nut tig. u te attenderen op de kamer planten die menig kantoor en ja- Mek sieren. Grootgebracht in een kunstmatig warm klimaat kunnen de meeste soorten beslist niet te gen de langdurige lage temperaiut- ren, waaraan ze, zelfs al blijft het buiten dooien, bloot komen te daan. 'Een oplossing is misschien, dat ten. ieder er minstens één mee naar huis neemt, zodat voor het met liefde en zorg opgekweekte groen, dat over het algemeen van tropische of subtropische oor sprong is. ook prettige dagen zul len zijn. Is het kantoor of de fa briek centraal verwarmd dan kunt U bijvoorbeeld de termostaat op 5 a 10 graden Celcius afstellen en de planten op een tafel op circa anderhalve meter van de vensters zetten. Mocht de ruimte geduren de de vakantie niet op een laag pitje verwarmd zijn. denkt u dan vooral ook aan liet tijdig afsluit ten en aftappen van de waterlei ding? Het kan u bij een eventuele koudegolf veel narigheid bdspa- P. Schollevaer ren. Examens GOES De heren S. Dingemanse en J. G. 'van Klinkenberg, vertegenwoor digers bij Pik's Automobielbedrijf te Goes slaagden op 17 december te Gothenburg (Zweden) voor het schrif telijk examen Diploma Volvo Trans port Konsulent. Bij de stichting leerlingwezen van de BEVAM is bij gehouden examens in Voorschoten geslaagd als monteur motorvoertuigen de heer Gerard Gijs- sel te WemelcUnge. winkels heeft gelegen. Omdat de auteur een Goesenaar was, werd be sloten het eerste exemplaar van de herdruk aan burgemeester Huber te overhandigen. De Goese burgemeester was er bijzonder mee in z'n schik. „Ik ben erg verguld, en ik hoop dat het succes heeft", zei hij tijdens de korte bijeenkomst, die ook werd bijge woond door de weduwe van de au teur- Eigenlijk twijfelde burgemeester Huber er niet aan, dat het boek gretig aftrek zal vinden. „In Zeeland en in Friesland leeft nog een extra liefde De heer J. A. van Loon vertelde hoe de herdruk tot stand is gekomen- Volgens de heer Van Loon lijkt het erg eenvoudig om een herdruk te laten verschijnen. Aan de hand van enkele voorbeelden toonde hij aan, dat dit in de praktijk echter tegen valt. Hij was ervan verzekerd, dat 'Ons Zeeuwsch verleden' in een be hoefte voorziet. Hij verwachtte dan ook, dat het boekwerk door heel wat al worden aangeschaft. STICHTING ZEELAND IN BULLETIN: Stijging van 0,8 procent tot juli MIDDELBURG In haar negende bulletin spreekt de stichting Zeeland als verwachting uit, dat de bevolking van Zeeland dit jaar langzamer zijn gegroeid dan in 1972. Een v spelling, die 'met een grote mate van waarschijnlijkheid' kan worden ge maakt, aldus de stichting in het bulle tin. Daarbij verwijst men ernaar, dat er in de periode van 1 juli 1972-1 juli 1973 sprake was van een bevolkings stijging met 0,8 pet. In de periode juli 1971-juli 1972 was er een stijging van 1,5 pet, over heel 1972 was de stijging 1 pet. Als oorzaken van de minder sterke bevolkingsgroei noemt het bulletin het dalens aantal geboorten en een daling van het vestigingsoverschot. Daarbij signaleert men: dat de daling van het geboortecijfer niet. bijzonder, maar v/el iets afwijkt, van het landelijk beeld: er is een lichte aanwi.jziging, dat Zeeland wat 'nahinkt.' Voor Zee land komt men per duizend inwoners in de periode juli '72-juli'73 op 15,8 geboorten, landelijk is dat 15,3. De Zeeuwse steden boeken hogere scores: Middelburg en Vlissïngen 16,7, Goes 16,5 en Terneuzen 18,3. Als mogelijke verklaring geeft de stichting Zeeland ■het betrekkelijk groot aantal jonge gezinnen, dat zich van buiten de pro vincie in de vier grootste Zeeuwse steden gevestigd heeft.' Het sterftecijfer is nagenoeg constant gebleven. De vestiging in Zeeland was in 1972 geringer dan in het topjaar 1971, de stichting Zeeland komt tus sen 1 juli 1971 en 1 juli 1972 op een saldo van 8,3 pet, over 1972 op een saldo van 4,2 pet en tussen 1 juli 1972 en 1 juli 1973 op een percentage van 3,7. Migratie Bezoek dagrecreatie minder massaal (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG De hoofdlijnen voor inrichting van het Greve lingenbekken zoals die zijn neer gelegd in de nota 'De inrichting van het Grevelingenbekken', zullen niet belangrijk worden gewijzigd. Wel zullen-er wat on derlinge verschuivingen zijn. Men gaat er nu van uit, dat het bezoek van dagrecreanten aan het Grevelingenbekken minder massaal zal zijn dan destijds bij de opstelling van de nota werd verondersteld. Dat betekent, dat het potentieel aan dagre creatieterreinen minder omvangrijk hoeft te zijn en dat er een zekere verschuiving naar natuurbehoud Ir. L. W. Walgemoed van de hoofd afdeling openluchtrecreatie van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk schrijft dat in een artikel in het decembernummer van het tijdschrift „Trefpunt" van CRM. De heer Walgemoed geeft een overzicht van de voorbereiding van de inrichtingsplannen en hij maakt duide lijk, dat volgens een tussentijdse prog nose het aantal dagrecrcanten dat het Grevelingenbekken bezoekt voor de periode 1980-1985 wordt geschat op circa 35.000. Ir. Walgemoed geeft aan, dat in de randzones mogelijk plaats is voor en kele parkeerterreinen en dat voor het overige dergelijke terreinen op het oude land moeten worden gevonden. Dat geldt ook voor gebouwde verblijfs- accommodatie- Natuurgebieden zul len meer geïsoleerd moeten liggen om een ongestoorde ontwikkeling te kun nen doormaken. provincie bi nationaal kader zou zijn toebedacht' ging de stichting Zeeland ook na waar de vertrekkende bevol king uit het volle westen heenging. De cijfers hebben betrekking op 1971 en; men signaleert, dat de grootste stro men gericht waren op Gelderland (30.9 pet). Utrecht (14,5 pet), Noord-1 Brabant (23.5), Zeeland komt op 9,4 pet van het aantal migranten. Overijs sel (6,1) en Limburg (1.9) liggen! lager. 'De rol van Zeeland in het geheel moet bescheiden worden ge noemd. alhoewel het saldo relatief gesproken ook weer niet gering is.' zo zegt men. Het bulletin bevat verder onder meei informatie over het onderzoek naar de woon- en leefsituatie van de bui tenlandse werknemers- Er wordt voorts melding van gemaakt, dat de Zeeuwse sportraad bezig is met de planning van sportaccommodaties voor welk doel men de gemeenten heeft gevraagd een opgave te geven van de herkomst van gebruikers van sporthallen en sportzalen en de tijd van gebruik. Verder zal voor dat doel begin volgend jaar worden begonnen met een peiling van de wensen bij bet verenigingsleven over de wensen voor het gebruik van sportaccommoda ties. GOES Hel na de tweede we reldoorlog niet meer verkrijgbare boek 'Ons Zeeuwsch Verleden' vol ware en niet waar gebeurde verhalen Is thans weer verkrijg baar. Uitgeverij Gijbers A Van Loon uit Arnhem heeft het boek van de Goese historicus A. M. Wessels in een ongwljzlgde uitga ve opnieuw uitgebracht. In het boek, dat in 1933 voor het eerst verscheen, wordt In ruim vijftig verhalen de rijke historie en de vele folkloristische en traditione le gebruiken van Schouwen, Tho- len, Noord- en Zuid-Jicveland, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaande ren geschetst. Verhaald wordt bijvoorbeeld hoe ds. John. Lulnirtgh in 1747 uit Ter- neuzen voor de Fransen vluchtte naar DirkslancL De kerkeraad van Terneuzen en dje classis Walche ren namen tiaar echter geen ge noegen mee en dienden bij de weggelopen predikant een nota in van Zeeuwsch L. 147.10.7 (omge rekend naar de waarde van de gulden in 1933 was een Zeeuwsch L. zes gulden waard) voor de kosten van zijn beroeping en scha deloosstelling voor de diaconie. Door deze nota te betalen (ds Luiningh kon nog L. 22.0.0 afdin gen) kreeg hij de fel begeerde akte van losmaking. „Wie zich opmaakt om de Zeeuw se he Historie te beoefenen, zal ten zeerste worden verrast door haren rijken inhoud, die schier onuitputtelijk is. Vooral nu door een wetsbepaling de Archieven van iedere plaats voor belangstellen den toegankelijk zijn. is de weg om dieper in de Historie van ons geliefd Zeeland door te dringen, geëffend", zo schreef A. M. Wes sels In 1931 in het voorwoord van zijn boek. De talrijke gege vens waaruit hij heeft geput, steunen op de kronieken van Me lis Stoke. Smallegange, Bor, Van Meteren, Gargon. De Hullu, Romer, Schotel, Ab Utrecht Dres- selhuis. Kesteloo en vele anderen. ..Niet tegenstaande deze bronnen litteratuur hebben wij ons niet tevreden gesteld met bestudering alleen", aldus Wessels. „Persoon lijk hebben wij de talrijke plaat sen bezocht en de gegevens ge toetst, verschillende archieven na- geplulsd. beschreven bouwwerken betreden en daarna onze indruk ken vastgelegd". En hij besluit zijn voor woord met: „Men kenne aan dit werk geen bindend gezag toe. Een onverwachte archiefvondst, een vertaling van een nog niet bewerkt document, kan soms aanleiding zijn tol ec-n radicale wijziging in eer. beschouwing. Wij moeten derhalve altijd voorzich tig zijn. en mogen ons nooit inbeelden het zeker te weten". Wessels vertelt, zijn lezers over de Sabbatstrijd in Zeeland, de psalment roebelen, Liesjesdag in Walcheren, een kerkelijk oproer in Vlissingen, het verzonken Bor- redamme. de tragedie van Re;- merswaal, de legende van de Roompot en Wenstenschouwen het mirakel van Vrouwenpolder en Veere's blinken en verzinken, de anti-toga-beweging en hare gevol gen (..Je kunt geen dominee meer van koplui onderscheiden'.). Over het huwelijksleven in Goes in de zeventiende eeuw schrijft Wessels: „Als men in Ter Goes wilde huwen, moest men eerst onder verhoor bij den burgerva der, die op vaderlijke wij» naar lelijk onderzocht of de bruid en bruidegom wol gedoopt was. Was dit in orde dan werd de graad der bloedverwantschap nagegaan. Vervolgens moest de jongeman tot 25 jaar en de maagd tot :winlig Jaar schriftelijk bewijzen dat zij permissie hadden van dc ouder:-. Maar daarna kwam er oen toer puntje aan de orde. namelijk het onderzoek of geen van beiden afspraken had met een ander inzake de trouwpartij. Dit puntje gaf nog al eens aanlei ding tot wrijving, want als een afgewezen minnaar zich wilde wreken schreef deze aan den bur- gemeester dat de bruid hem trouw had beloofd, zodat dit dan eerst uitgezocht moest worden. Als dan tenslotte alle?, in orde was. de trouw belasting in de stadskas was gestort en het hu welijk was voltrokken, wees de burgemeester nog op twee raads besluiten. Ten eerste was dit een besluit dat het feest niet buiten de wallen van de stad mocht worden gevierd en het tweede bepaalde dat het feest niet langer mocht duren dan tot de volgende dag 12 uur. Deed men het langer, dan werd een strenge boete toe gepast. Ook werd vermeld dat het gehuwden verboden was te twisten. Als een der dienaren van den Baljuw zoo iets hoorde, kreeg het echtpaar dadelijk 20 reis boete. Herhaalde zich dit voor de tweede keer dan werd het veertig reis. Hielp deze tweede keer ook niet, dan werd het echtpaar voor de Goessehe Vierschaar gebracht, waar zij streng onder handen werden genomen". BURGEMEESTER VAN WAES EN DE HOORZITTING 380 KV-LIJN komen, dan rti Er had behorc- we dit nu doet Ook de i sele's burgemi met Juist w „Ons alterr.ai! worden ge zier noouvre om standpunt dis', wij mnemi-r. '<-n :u\n- laatste zin had moeten luiden: ..als wn logisch gevolg van onze opvatting dat we de bescherming moeten bevorde ren van de Poel en van de kkcnv.-hali- ge polders ten zuiden daarvan". Bromfietster ernstig gewond VLISSINGEN Op hi-t kruispunt Nieuwe VlissIngseweK-Noordber-ksi- weg bij West-Souburg is de bromfirt- ster mcj. L. II. uit Vlihslrigrn donder dagmorgen omstreeks kwart over acht vrij ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Zij werd bulten bewustzijn per ambulance naar het Vlissingse ziekenhuis gebracht. De aanrijding ontstond doordat de Goese automobilist. J. de B geen vrije doorgang verleende aan de bromfict ster toen hij vanaf de Vh.sslng.sewes rechtsaf de Noordbeekseweg !ri m d. De automobilist zou door het. rode licht, zijn gereden. De .schade aan de auto was gering, die aan de bromfiets aanzienlijk. ADVERTENTIE) Wmê aardigs mee naar huis te nemen heb je geenreden en geen excuus nodig. Doe es wat terug. Schenk haar Bols Apricot Brandy. IN JANUARI OVERLEG STERRENWACHT BEKIJKT VENUS MIDDELBURG Donderdag 27 de cember houdt de volkssterrenwacht 'Philippus Lansbergen' in Middelburg (Noordbolverk 35) een openbare le zing- en Waarneemavond over de pla neet Venus. Deze planeet is op het ogenblik 'avondster' en is door zijn nabijheid nu uitermate helder. Op 27 december staat de kleine maan sikkel vlakbij Venus (een zogenaamde conjunctie). Als 'toegift'/voor de ster renkijkers is er dan nóg de planeet Jupiter die vlakbij Venus en de maan staat. Venus vertoont duidelijk schijngestal ten zoals ook de maan. Deze schijnge stalten zullen door een telescoop kun nen worden bekeken. De avond begint om zeven uur. GS-lID: „TWEE SCHOLEN OP ZO'N BEPERKT GEBIED IS EEN SLECHTE ZAAK" MIDDELBURG In de donder dagmiddag in het gebouw van de Stichting Zeeland gehouden vergadering van de Zeeuwse Culturele Raad heeft gedepu teerde A. L. van Geesbergen als lid van deze raad de hoop uit gesproken dat een integratie van de Zeeuwse en de Terneu zense Muziekschool binnenkort tot de mogelijkheden zal beho ren. In januari is er een bespre king over deze zaak, naar aan leiding van het uitgebrachte in terim-rapport. Integratie zou voor Zeeuwsch-Vlaanderen van grote betekenis zijn, zo zei de heer Van Geesbrgen in een kort commentaar, „om op zo'n be perkt gebied met twee muziek scholen te werken is een slech te zaak". Een belangrijk onderwerp, dat in deze vergade.ring ter sprake kwam was de to neelaccommodatie in Goes, waarover cle Zeeuwse Culturele Raad een ge sprek heeft gevoerd met b. en w. van Goes. De voorzitter van de ZRC, de heer J. -T. van der Weel, kondigde aan dat de raad in 1974 tot een uitspraak moet komen over het karakter van de accommódatie, die Goes nodig heeft. Daarbij gaat het er vooral om, of deze Goese toneelaccommodatie van j lokale of van provinciale betekenis) moet zijn. De agendacommissie van de ZRC zal zich hierover thans bera den. De ZRC kon zich verenigen met öe gedachte, die in de 'nota collecties beeldende kunst' waren neergelegd en waarin onder meer wordt voorgesteld te bevorderen dat er een overleg tot stand komt tussen de organisatoren van tentoonstellingen van beeldende kunst in Zeeland. Een ander voorstel in deze nota is te bevorderen dat er een tentoonstellingsconsulent komt die mede ten dienste zal staan van de musea en oudheidkamers in Zeeland. Consulent De rol van laatstgenoemde functiona ris kwam eveneens aan de orde bij de bespreking van de nota 'tentoonstel-, lingsbeleid beeldende kunst'. Mr. Van der Weel constateerde daarbij, dat het gaat om een principe-suggestie. De ZRC-raad vindt dat de behoefte aan een tentoonstellingsconsulent aanwe zig is. die daarnaast taken kan vervul len, die met zijn functie samenhangen. De ZRC laat vooralsnog open, waar deze functionaris als werknemer moert: worden ondergebracht. In de nota over het tentoonsteïlings- beleid wordt verder voorgesteld van Zeeland een subsidie te vragen van ten hoogste 13.500 voor het samenstellen van een reizende collec tie van grafische kunst uit Zeeland, en bij inwilliging van dit verzoek, benoe ming van een jury voor de samenstel ling van een dergelijke collectie. De ZRC kon zich eveneens, behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen, verenigen met de "aanbevelingen voori een betere toepassing van de BKR, de' Kunstenaars Regeling. In een aantal gemeenten in Zeeland wordt de regeling naar genoegen toe gepast, In andere gemeenten laat de toepassing te wensen over. Bij de behandeling van de nota Integra tie kunstzinnige vorming in Zeeland stelde ZRC-dl ree leur H. W. A. Koon met nadruk, dat het hier niet om een stuk gaat dat de betrokken sectie vut de raad als mode! wil zien; do gehele zaak ligt nog open. De raad ging voorts akkoord met het voorste! de aanmoediging sprij-. voor jong Zeeuws talent (tot 35 jaar) in 1874 in óe sector van de literatuur toe te kermen. Meegedeeld werd nog, dat het Anjer fonds een bedrag van 4090 beschik baar heeft gesteld voor de totstundko- ming van een map documentatie over in Zeeland werkende beeldende kun stenaars. Het bedrag is vooral be doeld voor de omslag van deze map. Aan het slot van de vergadering bracht mr. Van der Wee] dank aan de vice-voorzitster, mevrouw E. J. van den Broecke-de Man voor het werk. dat zij veie jaren heeft gedaan in het verband van de NOGC. de stichting Nationaal Overleg voor de Gewestelij ke Cultuur, het samenwerkingsorgaan van de provinciale culturele raden. Mevrouw Van den Broecke is daarin zowel lid van het dagelijks bestuur als van het algemeen bestuur, maar zal zich in maart. as, terugtrekken. Mevrouw R. Sanderse-Jacobs werd in haar plaats in het dagelijks bestuur benoemd en de hierdoor vanuit Zee land opengevallen plaats in het alge meen bestuur werd aangevuld door de benoeming van mevrouw J. C. Rc-itr- ma-d'Ancona. IN PLAATS VAN TRADITIONELE KERSTSALON: OOK MEER KLEINERE TENTOONSTELLINGEN MIDDELBURG De Vetrenlglng van Zeeuwse Beeldende Kunstenaars 'De Zeeuwse Kunstkring', die elk jaar de kerst-expositie in de Vleeshal van het naar een andere vorm van exposeren toe. In plaats van één grote kerstsalon overweegt het bestuur om, te beginnen in 1974, twee tentoonstellingen, één in de zomer en één in de winter te hou den. Terwijl in de kersttcntoonstelling nu nog het accent wordt gelegd op een esthetische presentatie van een keuze uit het werk van leden van de kunst kring, zullen de toekomstige exposities meer liet karakter van een kunstmarkt moeten krijgen. Han ter Keurs uit Goes, waarnemend voorzitter van De Zeeuwse Kunstkring zegt. over deze plannen: „We willen ge makkelijker een breder publiek kun nen bereiken en tevens meer en vooral jonge leden van onze vereniging de ge legenheid bieden hun werk tentoon te stellen en te verkopen. Door dergelijke kunstmarkten wordt 'het bovendien mogelijk om meer en gevarieerder werk te tonen, bijvoorbeeld ook gra fiek enz. Belangrijk is tenslotte, dat op deze markten ook lager geprijsde schil derijen. keramiek enz. kan worden ge- vonden zodat de gevraagde bedragen j de bezoekers niet behoeven a/ te schrikken". j Het bestuur van de Zeeuwse Kunst kring. dat zich nog beraadt over de uit eindelijke aanpak en de plaats of plaatsen, niet alleen Middelburg maar bijvoorbeeld ook Vlissingen, Goes enz.. waar deze kunstmarkten zullen wor den gehouden, wil intussen het esthe tische element in de presentatie van werk van haar leden toch niet verloren laten gaan. Deze met zorg voorbereide esthetische presentatie wil de kring namelijk hand haven in kleinere tentoonstellingen, die.vaker kunnen worden gehouden en die het werk van één of enkele leden zullen omvatten. Doelstelling Han ter Keurs wijst erop, dat achter grond van deze en andere plannen de wens van de Zeeuwse Kunstkring is om, .zoals dat ook elders gebeurt, tot een herwaardering van de doelstel lingen te komen". Bij dit streven gaat het bestuur er overigens van uit, dat de bestaande functies van de kunstkring kunnen worden uitgebreid zonder dat grotere of kleinere aantallen leden zich zodanig 'vervreemd' zouden voelen, dat zij de vereniging zouden verlaten. Aangezien De Zeeuwse Kunstkring op de eerste plaats een expositievereni ging is vindt men het voor de hand lig gend dat ook fh de toekomst aan het tentoonstellen de meeste aandacht wordt besteed. Het bestuur gaat er voorts van uit dat. een kunstenaars vereniging van de soort en omvang als deze kunstkring samen met officiële j en andere instanties en groeperingen j kan streven naar de behartiging van j culturele belangen door onder meer i het contact teussen kunstenaar en sa- j menleving ie bevorderen. De kring is ook bepaald ontevreden over de wijze waarop tot nu toe het publiek over de beeldende kunst wordt geïnformeerd en over de gebrekkige educatieve begeleiding die exposities van kunstwerken van bijvoorbeeld de musea in Zeeland krijgen. Het bestuur van de kring, die nog be ziet op welke wijze zij het beste kan meewerken om in deze situatie verbe tering te brengen, overweegt een sta tutenwijziging om aldus een 'specifiek niet-'kunstenaarsliömaatschap' van de vereniging mogelijk te maken. Uit- gansgpunt daarbij is. dat 'de mogelijk heden van de kunstkring door ae nu al aanwezige verscheidenheid van haar 'eden vooral op maatschappelijk-cul- Wreel gebied zal kunnen worden uit gebreid*. Voor wat het eigenlijke tentoonstel- lingswerk betreft heeft men tenslotte het plan gevat om eigen collecties met die van andere kunenstaarsverènigin gen ln het land uit te wisselen. Vleeshal Het bestuur van de vereniging, dat bij de verwezenlijking het traditionele as pect van de Zeeuwse Kunstkring zo veel mogelijk in ere wil houden 'Han ter Keurs: „Wij voelen weinig voor een kunstenaarscollectief zoals bijvoor beeld in Bergen op Zoom is opgericht") heeft ook de kerstexpositie 1973 nog op de traditionele wijze ingericht. De tentoonstelling in de vertrouwde omgeving van de Vleeshal in het stad huis in Middelburg, omvat werk van niet minder dan dertig leden van kring. Ofschoon het. voor het meren deel om schilderijen gaat., is er toch ook plaats Ingeruimd voor verschillen de andere kunstuitingen zoals kera miek van onder meer Leo Frenke uit Souburg, touwplastieken van Jacque line van Langevelde uit Breskens en tapijten van Eis van Kraaij uit Mid delburg. Beledbouwwerk is er te zien in brons, hout, marmer, hardsteen, ijzer en beton. Nieuw op deze zestiende kerstsalon is fotografisch werk van Peter Andringa uit. Groede en edel zedv/erk van Cees Mulder uit Mid delburg- Beeldhouwwerk is er te zien ziin ongetwijfeld de kunstschilders Louis Heijmans (83) en Piet BuU'iuis (75). Jongste is Peter van Beveren (21). die met. zijn 'art information centre' eveneens voor een novum op deze ten toonstelling zorgt. Elke bezoeker die dat wenst kan tijdens de tentoonstel- lingsdagen aan Peter van Beveren ge- ge-, ens over kunstenaars uit de gehele wereld vragen. Op de kerstexpositie, die in totaal 180 werken omvat, is tenslotte ook een stand te vinden van het Zeeuwse uit leencentrum voor beeldende kunst. De opening van de expositie wordt vanmiddag, vrijdag, om vijf uur ver richt door de "Vlissingse architect J. Jobse. De tentoonstelling duurt tot en met 13 januari. MIDDELBURG Het vijfde nummer van het Zeeuwse Tijdschrift in 1973 donderdag verschenen heeft heeft bijna het karakter van een speciale uit gave. Het is een zeer groot deel ge wijd aan de jubilea, die de stichting Zeeland en het ETI dit najaar hebben gevierd, het 25-jarig bestaan. Het tijdschrift bevat namelijk dc- drie inleidingen, die tijdens de jubileumvie ring zijn gehouden: "De betekenis ttn de dienstensector in de regionale ont wikkeling en voor de ruimtelijke or dening' van prof. dr. J. G. Lambooy. Van drs. M. C. Verburg ETI Lrec- teur is de beschouwing over het regionaal-economisch onderzoek en de ordening van de nationale ruimte en drs. A. J. H. Mutsaers schrijf: over Wijfentwintig jaar stichting Zeeland Boven zijn samenvatting van de ciic- cussie op de bijeenkomst zette J. .T. Tevel Wan een kapstok, die zowat alles kan dragen.' De resterende redactiepagina's van dit. vijfde nummer van de drieëntwintigste jaargang van het Zeeuwse Tijdschrift worden gevuld door bijdragen van re dacteur M. P. de Bruin en de vaste ru briek Tijdschrft' van K. Cijsouw die een aantal zaken "in de marge' van recen te gebeurtenissen in Zeeland signa leert. De Bruin wijdt een lezenswaar dige beschouwing aan Pieter Lodewjjk Tak, 'wiens klare taal was meniger bevrijder' naar aanleiding van de bio grafie over Tak van ar. G. W, B. Borrie. Verder schreef hij 'God loff avance. God beten verlies' een artikel naar aanleiding van de promo tie van J. P. van de Voort op het proefschrift over de Westindische plantages van 1720-1785 over Zeeland en de slavenhandel. D:t mede naar aanleiding van de promotie van J. P. van de Voort op een proefschrift over de Westindische plantages tussen 1720 en 1795. Examen SINT-ANN ALAND He' christelijk gemend zangkoor uit Scherpenisse heeft onder leiding van de heer J. Wesdorp een aantal kerstliederen ge zongen voor de bejaarden 'e Sint- Annaland. De bijeenkomst werd ge houden in het bejaardencentrum "De Schutse'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 9