Raad Oostburg kiest nog geen plan voor jachthaven Breskens Twee weken voorwaardelijk voor Franse automobilist die frontale botsing veroorzaakte Vier weken cel voor steek met stiletto Raadslid Verhage: „Tweede kerncen trale moet er gauw komen" Reddingboot 'Jan Leis' te Burghsluis moet worden vervangen Alstublieft mevrouw hier is uw PZC! Plaats uw in de PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 BIJ INHALEN FILE REGELRECHT TEGEN TEGENLIGGER; INZITTENDE ANDERE AUTO LIEP BLIJVEND LETSEL OP DAARNAAST BOETE VAN 800 GULDEN MIDDELBURG „Wc mogen dank- baar zijn dat hier kccji doden zijn gevallen. Verdachte is gaan inhalen in ren file. Hei is gekkenwerk oin uit een file ie komen en zich dan weer tussen de andere auto's tc wringen. Dit voegde mr. Th. Lebret donderdag- Dnmmmhh t iegdc mr. Th. Lebret d morgen als officier van justitie op de zitting van de politierechter te Middel burg de in Vlissingen wonende auto mobilist ,1. 1'. (2.ï) toe. P. veroorzaakte in de vroege morgen van de flste autustus van dit. jaar op de Zuidsloeweg in de gemeente Vlis singen een ongeval, waarbij hij zelf flink werd gewond en de inzittenden van de andere auto. de broers van G. int Roosendaal in het ziekenhuis Ie- recht kwamen. Een van hen liep daar bij blijvend letsel een verbrijzeld been op. Aan de hand van een drietal getuigen verklaringen reconstrueerde politie rechter mr. P. van Empel de totstand koming van de frontale botsing. Uit de verklaringen bleek dat. de Frans man ondanks filevorming op de Zuid sloeweg die 8ste augustus zich ver schillende malen aan inhaalmanoeu vres waagde en zich bij naderend tegemoetkomend verkeer gevaarlijk tussen de in file rijdende wagens drukte. Do Vlissinger B. D. was ëën van de automobilisten die zo door P. werd ingehaald. „Ik moest plotseling rem men om hem er nog tussen te laten. Daarna ging hij direct weer passeren en botste hij front-aal op een tegenlig ger". aldus D„ die zijn auto in de berm moest sturen om een botsing te vermijden. Officier mr. Lebret beslempelde de rijstijl van P. als 'zeer gevaarlijk'. Hij achtte bewezen dat de Fransman on verantwoord had gereden en eiste een gevangenisstraf van twee weken voor waardelijk. een geldboete van 800 gul den en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De officier kwam tot deze milde eis gezien de lichamelijke omstandigheden van P.. wiens bij het ongeval opgelopen verwondingen nog steeds niet waren genezen. De raadsman van P.. mr. C. H. Brink man erkende dat zijn cliënt te hard had gereden maar voegde daar onmid dellijk aan toe dat deze de tegenligger geheel niet had opgemerkt. „Anders zou hei een regelrechte zelfmoordpo ging zijn geweest". De raadsipan be pleitte grote clementie gezien de per soonlijke omstandigheden van P., die door een gebroken pols nog steeds niet. kon werken en met een "mindere' Franse sociale wetgeving had te ma ken. Ergerniswekkend Politierechter mr. Van Empel was van mening dat de officier reeds ge noeg met de omstandigheden rekening had gehouden en vonniste conform. De handelwijze van P. betitelde hij als 'een van de meest vervelende en re- gerniswekkende manieren van rijden'.' Op de zitting verschenen gisteren een groot aantal automobilisten die te recht stonden wegens rijden onder invloed. De Middelburger P. J. V. (23) reed op 17 september onder Wissen- kerke met. zijn auto van de weg door een te veel aan alcohol in zijn bloed. Zelf weet hij dit. aan oververmoeid heid maar mr. Van Empel confron teerde hem met de uitslag van de bloedproef, die een promillage van 1,25 had uitgewezen. Officier mr. Lebret eiste in deze zaak de gebruikelijke tarief van 1 week gevangenisstraf en negen maanden rij ontzegging. De politierechter legde V. wel de week gevangenis op maar beperkte dc ontzegging tot zes maan den en de resterende drie legde hij voorwaardelijk op. De Vlissinger P. O. liep op 23 augus tus in Middelburg op simpele wijze tegen de lamp. Na uitgebreid café bezoek reed hij in de Gravenstraat bij het. wegrijden tegen een geparkeerde auto. Ook hier eiste mr. Lebret. 1 week gevangenis en negen maanden ontzegging. Gezien de zwakke gezond heid van de Vlissinger legde de poli tierechter hem uiteindelijk een week voorwaardelijk, een geldboete van 500 gulden en een rij-ontzegging van zes maanden, waarvan drie voorwaarde lijk, op. De Vlissinger H. S. was zich op 8 september in zijn woonplaats te bui ten gegaan aan de drank na een geslaagde voetbalwedstrijd om vervol gens toch nog in zijn auto te stappen. Aanhouding bleef niet uit en een bloedproef wees een alcoholpromilla- OOSTBURG Het Oostburgse raads lid A. Verliage vindt dat er liaast moet worden gemaakt met de bouw van een tweede kerncentrale bij Bors- sele. „Die kan ons behoeden voor een nog grotere energiecrisis", zei hij don derdagavond in de raadsvergadering. De heer Verhage vond in de raad geen medestanders. Ook z'n opmer king 'een tweede kerncentrale in Zee land levert een bijdrage aan de Ne derlandse economie" mocht niet ba ten. Wel beloofde burgemeester A. Schipper als gemeentelijk vertegen woordiger in de aandeelhoudersverga dering van de PZEM hem de 'urgentieverklaring' door te zullen spe len- KERKELIJKE MUTATIES HERVORMDE Beroepen te Delfzijl: A. A. Drost te Lemmer. Te Delft: A. van Brummelen te Hierden. Te Sint Annaparochie (toezegging): L. J. de Leeuw, vicaris te Utrecht. Te Grootegast-Doezum (toezegging): S. P. Nijdam te Drach ten. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Zoetermeen S. Land heer, kandidaat te Den Haag. GEREFORMEERDE GEMEEN TEN Beroepen le Enschede: J. Karens te Opheusden. Te Hoogeveen: J. van Vliet te Aagtekerke. Te Poortugaal: F. Harinck te Den Haag-zuid. Te Rotter dam-west: C. van den Poel te Yerseke. Te Randburg in Zuid-Afrika: J. van Haaren te Amersfoort. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Beroepen te Gouda: M. van Beek te Opheusden. ge van 1.8 uit.. In deze zaak ejste de officier 10 dagen gevangenis en negen maanden ontzerging. Mr. Van Empel reduceerde de gevangenisstraf tot een week en legde een rijontzegging zes maanden, waarvan twee waardelijk, op- Schrikkekken De 54-jarige automobilist H. S. uit Oosterhout raakte op 21 augustus na drankgebruik op rijksweg 53 onder Kapelle van de weg, waarbij een aan tal schrikhekken ramde. „U moet wel een eind weg geweest zijn", zo stelde officier mr. Lebret. S. bleek die dag in Middelburg de sluiting van het- houtbedrijf Internation te hebben af gewerkt, waarbij ook de drank om de hoek was komen kijken. Mr. Lebret eiste voor dit geval van rijden onder invloed een week gevan genis en een voorwaardelijke ontzeg ging van negen maanden omdat S. zijn auto voor zijn werk moeilijk kon missen met echter een rijverbod in de weekends. Mr. Van Empel nam deze straf bijna geheel over maar verlicht te het rijverbod tot. enkel de zondag. Automobilist, P. F. S. uit Sluiskil zag in september bij het oprijden van de Sluiskilse brug een tegemoetkomende wagen over het hoofd en veroorzaak te zo een aanrijding, waarbij een inzittende flink werd gewond. Gezien zijn financiële omstandigheden werd hij veroordeeld tot; 250 gulden en een voorwaardelijke ontzegging voor drie maanden. Dubbel pech De jeugdige Vlissinger R. D. (19) had op 27 december dubbel pech. Die dag in het bezit, gesteld van zijn vaders auto reed hij in zijn woonplaats tegen een boompje. Met de mogelijke gevol gen bij thuiskomst voor ogen raakte de jongeman zo in paniek dat hij met zijn auto naar kenissen in Tilburg reed. Daar werd hij bij een routine controle aangehouden en kwam de oorzaak van de beschadigde auto aan het licht. De zaak werd door de politierechter afgedaan met een boete ran 100 gulden. De Vlissingse zeevaartscholier raakte eveneens in paniek toen hij in de Scheldestad door zijn schuld in bot sing kwam met een andere auto. Hij reed maar onmiddellijk door. Voor deze twee feiten werd hij beboet met twee maal 100 gulden. De politierech ter legde de in Vlissingen wonende Fransman C. P. bij verstek die op 4 augustus onder invloed op zijn fiets in de ITobeinst.raat werd aangehouden, een boete van 100 gulden op. VLISSINGEN Voor de in Burgh- sluis gestationeerde reddingboot 'Pre sident Jan I-els' van de Koninklijke /.uid.Hollandse Maatschappij tot Red ding van Schipbreukelingen is een ver vanger nodig. Het schip is momenteel bijna veertig jaar oud, zo blijkt uit het verslag over 1972 van de maat schappij. 'Ons streven is er in dit verband op gericht, in ons jubileumjaar 1974 (het 150-jarig bestaan van onze maatschap pij) de gelden ter beschikking te krij gen om deze boot, alsmede eventueel een snelle kleinere, te kunnen bestel len. Hiervoor zal een "bedrag van ten minste 2.000.000,nodig zijn', aldus het jaarverslag over 1972. dat door het overlijden van de directeur-secretaris van de maatschappij, do heer G. Quint, later is verschenen dan de bedoeling was. Op de 'President Jan Leis' en op de 'Javazee' te Breskens werd een dec- ca geplaatst., die konden worden be kostigd uit de liquidatiegelden van het. Fonds Provinciale Watersnood in Zee land. Op de 'Javazee' werd tevens een chemisch toilet geplaatst, zodat de boot ook in dit opzicht zeer modern Voorts vermeldt het, jaarverslag nog. dat te Burglisluis afscheid werd geno men van matroos C. A. Overbeeke. aan wie tevens de medaille voor 25 jaar trouwe dienst, werd uitgereikt.. In Breskens was matroos J. P. Fenijn eveneens 25 jaar in dienst;. Ook hij kreeg een medaille. In Burghsluis trad mevrouw C. van dei' Haven-Eikelen boom in dienst als extra-matroos, spe ciaal belast, met de zorg voor zieken en gewonden. De heer A. P. de Munck trad in Breskens in dienst als matroos. In 1972 ondernamen de boten van de maatschappij 70 tochten voor redding of hulpverlening. In 34 gevallen ein digden deze tochten niet met daad werkelijke redding van personen. Bij de overige 36 tochten werden 88 per sonen behouden aan wal gebracht. Hiervan behoorden er 62 (70,45 pro cent.) tot. de categorie watersporters. De reddingboten uit Burghsluis, Bres kens en Cadzand wisten 54 levens te redden, verdeeld over 17 tochten. Keuring duiven GRAAUW Keurmeester H. Camoen uit Rotterdam gaat. zaterdag de dui ven van de leden van de duivenhou- dersvereniging te Graauw keuren. De keuring begint om 13.00 uur in het clubgebouw van P Calwwë t.e Graauw. Daarna wordt een duivententoonstel- ling gehouden tol. zondagavond. POLITIERECHTER MIDDELBURG VEROORDEELT ERANSMAN TOT: IN PENSION TE VLISSINGEN MIDDELBURG Wegens po ging tot zware mishandeling GROTE VAART ASIAN ENTERPRISE 20 vn Hongkong nr Brisbane. BAROK 20 (e Antwerpen CALA- MARES 19 vn Koper nr Cristobal. CERES 21 to Le Havre verw., CHEVRON EINDHO VEN 20 pass. Ualava Isl. nr Singapore. CHEVRON NAPLES 20 pass. Sabang nr Rastanura. CHEVRON NEDERLAND 23 to Lourencomarques verw.. HOLLANDS- BURCHT 20 pass Hakodake nr Wliempoa. KELLETLA 19 vu Darwln nr Dampier. LE- LYKERK 20 Dnknr nr Hamburg. LOPFER- SUM 20 te Rotterdam. MAASBREE 20 100 70 Socotra nr Pcrz. Golf. MACOMA 20 vn Halul Isl. nr Tranmere. MADISONLLOY 20 le Le Havre. NEDLLOY KINGSTON 21 te Kaapstad vent.. NEDLLOYD NILE 20 85 w Lissabon nr Dakar, NISO 20 vn Bonny nr Rotterdam. PHILIPPIA 20 le Bandharhas- hor. ROTTE 20 100 zo Guadalkanaal nr Balbon. SEROOSKERK 20 te Rotterdam. STRAAT LUZON 20 190 ozo Melbourne nr Aucland. TJIWANGI 20 vn Sydney nr Bris bane, VITREA 20 60 w Djakarta nr Singa pore. VOORNE 20 le Moji verw. ACTEON 20 te Calcutta. ADRASTÜS 19 500 no Luurengo Marques nr Durban. AL ICES 19 510 zz.w kaap Verd. ell. nr Tenerlfe. ALKMAART 19 te Ponce. AMELAND 19 te Rotterdam. ANTILLA CAPE 19 100 O New York nr Houston, ARCHIMEDES 19 te Ma- tanzas. ATRISTOTELES 20 te Lagualra verw.. ATLANTIC CROWN 20 le New York. BALONG 19 180 ono Mozambique nr Dji bouti. BRITSUM 19 540 zo Halifax nr Hamplonroads. CHEVRON KENTUCKY 19 50 o San Snlvador nr Freepori. CHEVRON MADRID 19 vn Bahrein nr Rastanura. CHEVRON THE HAGUE 19 vn Rotterdam nr Zco. CHOLUTECA 19 vn Albany nr St. John. CRANIA 19 300 no Antigua nr Cura cao. DALLIA 19 285 ozo Abidjan nr Rotter dam. DANIELLA 19 40 o Kaap Race nr Le Havre. DELTADRECHT 19 70 Oz Dakar nr Wcscr. DILOMA 19 150 nw Muscat nr Sydney. DIONE 19 58 o Ascension nr Lave- ra. EEMHAVEN 19 145 nnw 'st. Paulsrocks nr Rotterdam. EEMLAND 20 vn Hamburg nr Zuid Amerika, ESSO EUROPOORT 19 660 w Santos nr Sao Sebastlao. ESSO NEDERLAND 19 110 no Lissabon nr Kara chi. GORREDIJK 20 vn San Juan del Sur lir Balboa, GREBBEDIJK 19 vn Le Havre nr Bilbao. GULF ITALIAN 20 le Bantry verw.. HEELSUM 19 630 zzo monrovia nr Le Havre. HERCULES 19 pass. Azorcn nr Rot terdam. HILVERSUM 19 210 no Nassau Bahamas nr Duitslnnd. KAAP HOORN 19 195 zw Kp. St. Vincent nr Brest. KATELY- SIA 20 tc Belfast. KATWIJK 20 vn Rotter dam nr Hamburg. KORATIA 19 te Mina al Fahal. LAARDERKERK 19 150 zo Madeira nr Dtibla, LALIBELLA 19 250 zo 'new York nr Provldcnne. LEIDERKERK 19 310 w Walvlsbnal nr Le HRvre. LEUVELLOTD 19 vn Bremen nr Antwerpen. LION OF JUDAH 19 t.hv. Port Elizabeth nr Rotterdam. LO- VELLIA 19 470 ono St. Helena nr Lavera, LYCAON 20 nr Hamburg. MACHAON 19 110 zzo Kp Blnnc nr Apapa. MERCURIUS 19 1350 ozo Bermuda nr Rotterdam, METULA 19 170 wzw Freetown nr Tranmere. MUSIL- LOYD 19 vn Algiers nr Mostganem. NEDER EEMS 19 910 w Freolown nr Kaapstad, NEDER WESER 20' vn Karachi nr Colombo. NEDLLOYD DEJIMA 19 410 o St. John nr Gothenburg. NEPTUNUS 19 tc Aruba, NIJ- KERK 19 vn Lns Paltnas nr Rotterdam. PALAMEDES 19 1200 wzw Bermuda nr Tor- tola, PERICLES 19 vn Orinoco nr Moengo. PHILINE 19 1200 w Djakarta nr Kharg. ell.. POELDIJK 19 500 zo Kp Sable nr Rotter dam. PRINSENDAM 20 Ie Kaapstad. QUEEN OF SHEEBA 19 210 w Oranje rivier nr Djibouti. ROTTERDAM 19 vn Nassau nr New York. RIJNBORG 19 vn Buensbuttel nr Amsterdam. SEPIA 19 500 ono Mombasia nr Plreau, STRAAT COOK 19 150 nw Kaap stad nr Recife. STRAAT KOBE 19 te Na- goya. STRAAT MADURA 19 vn Hongkong NR Singapore, STRAAT NASSAU 19 1000 zo Coylong nr Durban. STRAAT SINGAPORE 19 vn Cochin nr Colombo. STRAAT TAL BOT 19 240 z Taiwan Shimonnoseki. STRAAT TOREES 19 vn Dar cs Salaam nr Singapore. STREEFKERK 20 te Das IS LAND VERW.. THERON 20 Ie Plladelphla verw.. TINTO 19 portlandblll nr Cristobal, TOLTEC 20 te Baltimore. ULYSSES 19 te Houston, VLIELAND 19 te Isle of Grain. VOLENDAM 20 tc New York verw., WIL LEMSKERK 19 455 w Madeira nr Genua. WOENSDRECHT 20 pass. St. Vincent. WO- NORATO 19 le MoJI. ZAFRA 20 vn Zueltina nr Tcesporl. ZONNEKERK 20 Ie Doha. KLEINE VAART ALERT 20 vn Rotterdam nr ee. ANNE HERFURTH 20 10 z Dover nr Arklow. BRANDARIS 20 30 n Algiers nr Famagusta. BRINDA pass. 20 Duinkerken nr IJmulden. CONSTANCE 20 1c Rotterdam. CORAL ACROPORA 20 45 zw Vigo nr Casablnnca. DIEVERTJE pass. 20 SI. Vincent nr Lu Pallice. EEMSMOND pass 20 Noordhlnder nr Boston. FIDUCIA 20 50 no Noordhlnder nr Rotterdam, HOOP pass. 20 St. Vincent nr Casablance, IMBER 20 50 ono Ouessant nr Vllagarcln, KATE 20 dw Washbay nr Plracu, MAKIRI SMITS 20 500 nw Flnister- re nr Freeport. MARITTA JOHANNA 20 20 no Tync nr Amsterdam, MARTHA 20 te MENNA pass. 20 Bruensbuettel nr Roenneby. NASSAUHAVEN 20 te Rotter dam. NAVIGARE 20 24 wnw Cromei Vlaordlngen. POOLSTER 20 25 nw Flnlsterre nr Casablanca, PRJNSENBORG 60 no Esbjerg nr Heroeja.. REGINA te Ham burg, STELLA DUVAL 20 dw Duinkerken Antwerpen. STELLA ORION 20 30 z Stavan- ger nr Haugesnnd. TUBAL 20 15 w Casque); nr La Pallice, VALIANT pass. 20 Downslng nr Rotterdam, VANGUARD pass. 20 Wielin gen nr Antwerpen, VEDETTE 20 monding Theems nr Antwerpen. VESTA 18 vn Rot terdam nr Londen. ADINE pass 19 Longstone nr Inverness, AJDAN 20 te Barbados, ANNEKE-B 19 te Rotterdam. ARCAS 19 dw Bougaroni nr Antwerpen, BERNARD JOHN 19 650 o St John nr Amsterdam. BIRKA para 19 Bruns- buottel nr Felixstowe. BONNY 19 tc Rotter dam. BOREAS 19 le Haifa; BRAGE 20 50 w Scheventngen nr Kopenhagen. BREEVEER TIEN 19 90 zzw Tenerlfe nr Nouaclhibou. BRINIO 20 te Amsterdam. CAPELLA 18 Marlestad. CLAUDIA 18 te Delfzijl, COCCI- NELLE 19 vn Lissabon nr Leizoes. CORIA 20.dw Amcrlnnd nr Delfzijl, DANJA 19 Hamburg nr Bremen, DEPENDENT 13 Por. DITA SMITS 19 te Lissabon, DUTCH ENGINEER 19 le Dordrecht. FRISIANA te Hamburg. GRUNO 20 te Rotterdf HASEWINT 18 te Anlwerpen, HERMAN BO- DEWES 19 8 nno Sunk nr Londen. JAC QUELINE BROERE 20 40 no Cape Dantlfer nr Rotterdam. JOLANDA SMITS 19 te LI- vorno. KTRSTEN SMITS 20 40 zw Belle Isle nr Bordeaux. KRAFTCA 20 dw Splkero nr Pasajes. LIESTjERTH pass 20 Brunsbuettel nr Gunnes. LOUISE SMITS 18 vn Esbjerg. LUMEY 18 te Suudsvall, MARE ALTUM 2( le Rotterdam. MARE IRATUM 19 te Ham burg. MARJAN 19 vn Rotterdam nr zee MATHILDA 19 140 w Freetown nr Porto Rlco. NASSAUHAVEN 20 vn Amsterdam ni Rotterdam, NEELTJE BROERE 20 vn Rot terdam nr Dordrecht. NOVEL 20 ten ankei Teesbny. PARMA 20 vn Amsterdam nr Bei roet. ROCHAB 19 600 zo Bermuda nr Ha vanna. SCHIEHAVEN 19 vn Rotterdam m Casablanca, STELLA NOVA 19 ten anker, baal Cagllarl nr Antwerpen. SURVEYOR 20 te Bilbao. SYLVIA-4 20 tc Hamburg, TARAS r Barcelona, TUBAL pass Pallice. TUVANA 20 vn Rotterdam nr Ravenna, TWIN 20 te Rotter dam, VISCOUNT pass 19 Northforeland nr Amsterdam. HOOG EN LAAG WATER Zaterdag 22 december Vlissingen 0-13 177 12.31 181 6.34 160 19.02 173 Terneuzen 0.41 195 12.58 198 6.56 172 19-28 135 Zierikzee 1.36 145 13.53 131 7.32 134 19.49 148 Hansweert 1.14 212 13.32 216 7.29 188 19.59 201 Wemeldinge 1.59 171 14.15 156 7.32 154 19.54 171 heeft de politierechter te Mid delburg donderdagmorgen de in Vlissingen wonende Fransman A. C. C. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken. De man stak op 5 au gustus een Joegoslavische pen- siongenoot in Vlissingen met een stiletto. De Fransman trok dit wapen in het ppnsion toen liij ruzie kreeg met een groep daar ook verblijvende Joeeosla- ven over een spelletje kaarten. Hij baalde daarbij uit naar een van hen die gclukkerwijs slechts oppervlakkig werd gewond. Ondanks de gering ver wondingen achte de politierechter po ging tot zware mishandeling bewezen. De Terneuzenaar G. P. H. werd even eens zonder dat hij op de zitting scheen veroordeeld voor een twee tal misdragingen tegenover zijn voor malige schoonvader. Op 7 september sloeg hij deze na een fikse ruzie in het gezicht en op 19 oktober onstond weer onenigheid tussen de twee, waarbij H. een vuilnisbak door een ruit in de wo ning van zijn vroegere aangetrouwde familie gooide. Voor de mishandeling legde politiereiSiter mr. VSn Empel de Terneuzenaar een week voorwaardelij ke gevangenisstraf op. Voor het 'vuil nisbak-geweld' werd H. veroordeeld tot een geldboete van 250 gulden. De Vlissinger W- R. werd veroordeeld tot een week voorwaardelijk wegens een geval van geweldpleging. R- maai de op 6 oktober de schipper van de RTM-rondvaart.boot, die deze avond aan de Rotterdamse Kaai lag voor een jazz-optreden met een vlaggestok tegen de grond, waardoor de man gewond raakte. De schipper wilde e oh ter R. tot kalm- te manen. De Vlissinger was namelijk onder invloed van de drank op het dek geklommen waar hij de scheepshoorn losrukte om mee te toeteren met de jazzmusici in de boot. Vanwege zijn jolige stemming had hij zich ook nog meester gemaakt van een vlag op het schip, waarmee hij de schipper omver sloeg. R. bleek op de zitting een beetje -er ontwaardigd dat de RTM er een straf zaak van had gemaakt. „Ik beschouw het. als een ongelukje", zo zou de schip per hem zelf gezegd hebben. Officier mr. Lebret bleek weinig gevoelig voor dit argument. Hij zag in deze zaak grote vergelijking met een eerder geval van geweldpleging, waaraan R. zich in juni van dit jaar schuldig had ge maakt. De Vlissinger had toen in een café in Middelburg na een ruzie een "colle- ga-barbezoeker' een bierglas in het, zicht gedrukt. Voor dit feit was R. tot twee weken voorwaardelijke gevange nisstraf veroordeeld. Mr. Lebret eiste gisteren tenuitvoerlegging van deze straf, waartoe politierechter mr Van Empel inderdaad overging- De politierechter veroordeelde twee jeugdige Duitsers, de 20-jarige M. H. T. B. en zijn leeftijdgenoot H. G. H. uit Essen tot een voorwaardelijke gevan genisstraf van een week en een geld boete van 300 gulden voor diefstal van een rekenmachine en een hoeveelheid bier in Goes op 7 september, waar zij die tijd verbleven als pop-musici. WERKGROEP BESTUDEERT VIER PLANNEN MOTIE OM DE SUBSIDIES TE HANDHAVEN OO.STBURG Dc gemeenteraad van Oostburg beeft donderdagavond nog niet definitief gekozen voor één van de drie inrichtingsplannen voor de nieuwe Brcskense jachthaven. Het voorstel van h. en w. om provinciale waterstaat een plan beslcksklaar 1c laten maken en daarin bruikbare ele menten tc verwerken uit de twee alternatieve plannen die de Stichting Jachtbavenbeiangcn heeft ingediend vond geen genade bij de raad. Una niem schaarden dc raadsleden zich wel achter een voorstel van de beer A- de Fcyter om dc gemeente de jachthaven te laten inrichten, maar de vraag volgens welk plan dat moet gebeuren nog even open tc laten. Volgens het voorstel De Feyter moet. uit vier mogelijkheden worden geko zen: het plan van provinciale water staat. het eigen plan van de Stichting Jachthavenbelangen. het in opdracht van de stichting door de Grontmij gemaakte plan en een nieuw plan dat de beste elementen uit. de drie andere plannen zou moeten bevatten. Een werkgroep, bestaande uit vertegen woordigers van gemeente, de Bresken- se stichting en provinciale waterstaat moet nu de pro's en contra's van die plannen op een rijtje gaan zetten. Omdat men vreest dat die studie nogal wat tijd in beslag zal nemen aanvaardde de raad bovendien een motie van de heer Th. Cambier. waar in wordt aangedrongen op handhaving van de subsidietoezeggingen (3 ton van de DACW en ruim 3 ton van het ministerie van economische zaken). De raadsleden voelden zich geroepen om deze motie vast te leggen omdat er volgens burgemeseter A. Schipper een kans bestaat datde gemeente de subsidies kwijtraakt, als de knoop niet snel wordt doorgehakt. Gemeente Hij had dat argument trouwens ook gebruikt om de raad ervan te overtui gen dat de gemeente en niet. een particuliere instantie (de Stichting Jachthavenbelangen) de inrichting op TOERISTENBELASTING OOSTBURG 1973 BRENGT TWEE TON OP OOSTBURG De toeristenbelasting heeft de gemeente Oost burg dit jaar (204.630 opgeleverd. De Oostburgse 'raad kreeg dit definitieve cijfer don derdagavond te horen van b. en w. zich moet nemen. Alleen de heer Cam bier had daar moeite mee „We hoe ven nu nog niet te beslissen wie het gaat. doen en volgens welk plan. Et is toch al een besluit om het te doen" zei hij. De overige raadsleden wilden het ech ter wel aan de gemeente overlaten, zonder nu al le kiezc-n voor een bepaald inrichtingsplan. Met name de heren Cambier en De Feyter hadden zich sterk gemaakt voor een nadere bestudering van de alternatieve plan nen van de Stichting Jachthavenbelan gen. „In de vorige raadsvergadei-ing is ons toegezegd dat die alternatieven beke ken zouden worden. Welnu, zo zijn binnen gekomen, dan willen we ook serieus genomen worden. We moeten de verschillende plannen naast, elkaar leggen met een kostenbegroting en een exploitatieopzet en daarna kie zen". vond de heer De Feyter. Hij kreeg uiteindelijk zijn zin al noemde burgemeester Schipper het 'unfair' tegenover de provinciale wa- terstaat, die al sinds I96D (op verzoek van de oude gemeente Breskens) bezig is met het plan. Ook de heer De Feyter erkende het 'eerstgeboorte recht' van provinciale waterstaat, „maar dat. geldt niet meer als dat plan veel duurder wordt", vond hij. Na een schorsing van ongeveer twin tig minuten nam de raad zonder stemming het voorstel De Feyter en de motie Cambier aan. FAMILIEBERICHTEN Met. droefheid geven wij kennis van de ge boorte van een leven loos geboren dochter tje en zusje. L, Dekker E. Dekker-Nellen Ilse Middelburg. 20 december 1973, Noordsingel 48. De heer en mevrouw ANNEVELDT-VAN THIEL geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter LIESBETH Zierikzee, 19 december 1973, Keetenstraat 86. Heden werd, tot onze diepe droefheid, zeer onverwacht, van onze zijde weggenomen, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA CORNELIA VAN BOVEN echtgenote van Cornelis de Bruine, op de leeftijd van 62 jaar. Rilland-Bath: C. de Bruine Dordrecht: J. E. Francoijs-de Bruine J. J. Francoijs Rijen: C. de Bruine M. de Bruine-Bot Goes: M. de Bruine J. E. de Bruine-Verburg Woensdrecht: J. H. de Bruine G. M. de Bruine-Govaart-s Goudswaard: E. J. van den Hoek-de Bruine M. W. J. van den Hoek En kleinkinderen Rilland-Bath. 19 december 1973. Bathseweg 31. Correspondentieadres: Groen van Prinstererstraat 12, Goes. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 22 december om 10.30 uur vanuit 'Centrum', Hoofdweg 29, Rilland-Bath. Gelegenheid tot. condoleren na afloop van de begrafenis in 'Centrum'. Enige en algemene kennisgeving Na een geduldig gedragen lijden heeft God tot Zich genomen onze lieve broeder, zwager en oom WILLEM VAN DE LINDE op de leeftijd van 66 jaar. Baarland: C. Murre-v. d. Linde L. Murre Wemeldlnge: J. van Oosten-v. d. Linde C. A. van Oosten Kloetinge: C. v. d. Linde C. L. v. d. Linde-Harinck J. v. d. Linde C. v. d. Linde-Minnaard Neven en nichten Goes, 20 december 1973. 'Schild en Hof'. Correspondentieadres: Schimmelpenninckstraat 12, Kloetinge. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december, om 10.00 uur, te Kloetinge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Oosterkerk te Goes. Enige en algemene, kennisgeving. Heden overleed, mijn geliefde vrouw, onze moeder, behuwd- en grootmoeder NEELTJE MULDER echtgenote van Pieter de Nooyer, in de ouderdom van 71 jaar. Trooste God ons, dit zwaar verlies te dragen. Goes: B. de Nooyer M. C. de Nooyer-Rottier en kinderen Arnemuiden: B. de Nooyer N. de Nooyer-Meulmeester en kinderen Arnemuiden: A. de Nooyer M. de Nooyer K, de Nooyer-Meulmeester Louw en Anja Piet en Riet Arnemuiden. 20 december 1973, Prins Bernhardstraat 7. De begrafenis vindt plaats op DV maandag 24 december 1973, te 12.00 uur. op de begraaf plaats te Arnemuiden. Vertrek vanuit het ver enigingsgebouw van de hervormde kerk. Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa PIETER ADRIAAN ROMIJN op de leeftijd van 64 jaar. D. Romijn-Pik Elly en Jan Hans, Annie en Michael De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'St. Joanna' te Goes. Gele genheid tot bezoek dagelijks van 15.00-16.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 24 december 1973, om 14.00 uur, op de Algemene Begraafplaats t.e Goes. Na een langdurig, doch geduldig gedragen lij den, is nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man. onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ARIE BOECKHOUT op de leeftijd van ruim 82 jaar J. S. Boeckhout-Quaars Koudekerke, 20 december 1973. Dahliastraat 3. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het 'Bethesda-St. Josephziekenhuis'. ingang Joost de Moorstraat. Bezoekuur van 18.30-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben zater dag 22 december a.s. om 14.00 uur op de be graafplaats te Koudekerke. Vertrek van het Jeugdhonk. Dorpsplein, om 13.45 uur. Na geduldig gedragen lijden, is toch nog on verwacht overleden, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd-, groots en overgrootvader WILLEM ROELSE in de ouderdom van 88 jaar, Vlissingen: N. Roelse-de Pagter Amsterdam: A. Roelse A. M. Roelse-Gommers Souburg: P. de Grave-Roelse J. de Grave Zandvoort: E. Wagenaar-Roelse J. Th. Wagenaar Kleinkinderen en achterkleinkind Vlissingen, 20 december 1973. Bejaardencentrum Ter Reede'. Corr.adres: Zeewijksingel 9. Oost-Souburg. De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 24 december a.s. om 14.30 uur op de alge mene begraafplaats te Vlissingen. Vertrek van Ter Reede' om 14.15 uur. Heden overleed onze lieve, zorgzame moeder, groob, overgroot- en betovergrootmoeder PIETERNELLA HEER ENTHALS weduwe van Izaak Kesteloo, in de ouderdom van 91 jaar. Vlissingen: C. Kesteloo- Ver gouwe Klein- en achter kleinkinderen Goes, 20 december 1973. 'Huize Ter Valcke'. Correspondentieadres: Jac. v. Beierenstraat 10, 's-Heer-Hendrikskinderen. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december om 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Goes. Begrafenis- en crematieverzorging S. M. OVERTOOM/ I. M. GROEN Rochussenstraat 3 VLISSINGEN Telefoon 3417. M. REIJERSE arts MIDDELBURG Op 27 en 28 december GEEN SPREEKUUR. FAMILIEBERICHTEN Hedenmiddag 3 uur VERS RUNDVLEES Abattoir, Seisweg Middelburg M. Vader,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 6