Gevaarlijk inhalen veroorzaakt grote autoschade: boete f200,- i kantongerecht middelburg iwataheifs ij KERSTRIT VAN DE ZEEUWEN IS NU WANDEL TOCHT 'Radio Walcheren' nu een s: tichting Stemerdingschool voor KRO-televisie Ledenvergadering judovereniging m MARKTBERICHTEN 'Open huis' op ticeede kerstdag GESLOTEN Scbr<7$te VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 00 VERKOCHT SCHADE TE EHBO-examens VLISSINGEN VLISSINGEN jllDDELBURG „Het is wel ere n;lar (lat er in dit geval zoveel schade |5 ontstaan die drukt op de nog smalle maatschappelijke schouders van deze verdachte". Dit zei de officier van justitie mr. J. Kolkmani woensdagmor gen tijdens de zitting van de Middel burgse kantonrechter bij de behande ling van de zaak tegen de VUssinger It, L. O. die terecht stond omdat hij 0p 20 augustus met zijn auto op de Bouevard dc Ruyter in zijn woon- plaats met zijn auto bij een onover- ilclitelijke bocht een ander had inge haald waardoor hij in botsing kwam met een tegenligger. 0. gaf toe dat hij fout is geweest. „Ik was met de neus van mijn auto naast de achterwielen van de voorligger en wilde er toen weer achter gaa'n". Hij vertelde dat hij zijn auto heeft moe ien verkopen om de schade aan de tegenligger te kunnen vergoeden. O. Kon de auto houden omdat hij er vrienden mee vervoerde die hem de benzine vergoedden. De officier, die twee boetes van honderd gulden eiste, noemde dit wél een smalle basis om i een auto te houden. Kantonrechter mr. A, Veenhoven hal veerde de eis tot twee boetes van vijftig gulden waarbij hi,i rekening lueld met de geringe financiële draag kracht van de verdachte. Aan'M. P. J. uit Arnemuiden was ten laste gelegd dat hij bij de Stations- brug te Middelburg met zijn auto de bocht naar links te krap had genomen waardoor hij in botsing kwam met een andere auto. Mevrouw C. J., die als getuige werd gehoord, zei dat ze langzaam over het middenvak van de Stationsstraat reed en toen werd aan gereden. J. voerde aan dat het motre gende en zijn auto -slipte. Er bleef verschil van mening bestaan tussen verdachte en getuige over de plaats waar het ongeval gebeurde op of vóór het kruisingsvlak. De officier nam de tekening van de politie als uitgangs punt en eiste een boete van 50,- 0ok de kantonrechter was van oor deel dat P. de bocht naar links niet goed had genomen en veroordeelde hem conform de eis. In de aangehouden zaak tegen J. M. uit Vlissingen die terecht stond omdat hij als directeur van een nv aanspra kelijk zou zijn voor het niet naleven van de distelverordening, eiste de offf; cier een boete van 20,-, M. betoogde (ADVERTENTIE) NOG 9 DAGEN GERO CASSETTE-ACTIE Profiteer ervar koop nu. BIJ SPEOinaLZflAW^ GOES Van de Spiegelstraat 8.30- 9,30 uur: sociaal centrum. KWADENDAMME Wijkgebouw, 11- 11.45 uur: sociaal centrum. MIDDELBURG Open de Beuk 20-30 urn-: filmavond. MIDDELBURG Gemeentehuis, 16, 16.15, 16.45 en 17 uur: hinderwetzittin gen. Pronviciehuis, 15 uur: openbare hoor zitting. De Schakel, 20 uur: lezing drs. Ver meer. Schouwburg, 20 uur: Koning Lear. Koorkerk, 19.30 uur: kerstconcert Zeeuwse Muziekschool. OUD-VOSSEMEER Hof van Hol land, 20 uur: uitvoering Rederijkers. R1LLAND-BATK Groene Kruisge- bouw, 16-16.30 uur: sociaal centrum. SOUBURG Middenhof, 18.30-20 uur: sosjale joenit. Zuiderparklaan, 19-20 uur, postzegel- VLISSINGEN De Piek, 20 uur: film That foolish America. Bachten Komihe, 18.30-20 uur: infor matiecentrale. Lutherse kerk, 20 uur: kerstzangdienst VOGELWAARDE 20 uur: toneeluit voering ODI. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: El Sid 14 jr. GOES Grand. 20 uur: De vier vuisten de lucht in. 14 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Lady sings the blues, 14 jr. 'L1SSINGEN Alhambra, 20 uur: Een vakantie op stelten a.l. GOES Museum 10-12 en 13.30-17 uur: Kastelen zijn de moeite waard. Üitleencentrum, 10-12 en 13.30-17 uur: schilderijen, wandkleden Jenneke Ram- meloo-Weyland. HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunste naars. KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaüx/Opus 2, 9.30-12 en 14-17.30 uur: Zeeuwse foto's Wijndel J. G. Jongens. Galerie 't Kot 10-18 uur: pentekenin gen jos Burcksen. MIDDELBURG Van Benthem Jutting. 9-12 en 14-17 uur: werken Anton Pieck. Zeeuws Museum, 9.20-12 en 14-17 uur: tekeningen J, J. P. Oud. Artshop Six en Six 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunstenaars. NI!-. De Mooije Staak. 10.30-18 uur: kunstwerken Messemaker. THOLEN Loods Deurloo, .10.30-16 uur: jubileum exp. WMZ. 1VESTDORPE Galerie Trouzaerte, 9-18 uur: keramische kunstwerken. rd- Midden-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444, Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen, te lefoon 01150-4444. Tholen en Sint-Philipsland, tel. 0011. dat hij niet aansprakelijk is waarbij- hij zei dat de huurovereenkomst toen op naam van een ander stond. Er is in dit geval een onderzoek ingesteld waaruit, is gebleken dat hij wel aan sprakelijk is volgens de officier. Ook de kantonrechter deelde die mening en legde M. een boete van 15,- op. Mistlampen K. de N. stond terecht omdat bij In (le bebouwde kom van zijn woon plaats Vlissingen had gereden met een auto die behalve de stadslichten ook mistkampen voerde terwijl daartoe volgens de politie geen aanleiding was omdat het zicht wel 700 meter was. ,Er waren mistbanken en ik voerde de mistlampen uit veiligheidsoverwe gingen", aldus Dc N. die zei met dichte mist van huis vertrokken te zijn. „Toen tegenliggers knipperden met hun lichten omdat ze mijn mist lampen blijkbaar hinderlijk vonden, heb ik ze uitgedaan". Dit laatste had de politie trouwens ook geconsta teerd. „Vergeten lichten uit, te doen toen er geen mist meer. w,as", stelde de offi cier. Hij wilde dit feit bestraft zien met een boete van ƒ25,-, Dc kanion- rechter halveerde dc cis tot een boete van 12,50, „U 'ond de mist thuis wel dicht en u bent zo blijven rijden". I was zijn mening- Na een eis van ƒ15.- kreeg mevrouw A. K. uit Vlissingen een boete van 10,- omdat ze haar auto voor haar woning fout geparkeerd had. „Ik laad de boodschappen uit en werd binnen even opgehouden", vertelde ze. Twee boetes met een totaal van ƒ75,- etste de officier tegen de autobestuur der F. V. uit Middelburg die bij de verkeerslichten op de Schroeweg in I zijn woonplaats door een rood licht i was gereden en over een doorgetrok ken witte streep naar een andere rijbaan. „Mijn voorligger stopte voor het gelej licht en dat had ik niet verwacht zodat er snel langs gereden ben om| een botsing te voorkomen want ach-| ter me reden ook auto's", zei V. De officier noemde het een beoorde lingsfout en de kantonrechter zei dat| het 'geheid fout' was. Hij legde V. twee boetes op met een totaal van vijftig gulden, de normale boete voor het. door een rood verkeerslicht rij den. MIDDELBURG BEtVECINGSFEEST VOOR OUDEREN WORDT HERHAALD MIDDELBURG Vrijdag 4 januari wordt bi de Middelburgse sporthal aan de Nassaulaan voor de tweede maal een bewegingsfeest voor ouderen ge houden, onder auspiciën van het dien stencentrum voor bejaarden, ..Het Schuttershof'. Ook nu weer kunnen de deelnemers zich bezig houden met al lerlei hal- en andere spelen om de spie ren fit te krijgen- Het eerste, experimentele bewegings feest, dat in oktober is gehouden, werd een enorm succes. Niet alleen wa: belangstelling toen erg groot, er ren zo'n 150 deelnemers, maar men was ook algemeen enthousiast over het re sultaat. Het bewegingsfeest is niet al leen bedoeld om de conditie te verbe teren, maar eveneens om de onderlinge contacten te bevorderen. Het tweede bewegingsfeest waarop evenals de vorige keer ook aan volks dansen wordt gedaan begint om half twee- Omdat vervoer in auto's door de benzinedistributie problema tisch wordt, zal het feest worden afge last. als de weersomstandigheden te slecht zijn. Hierover zullen 's morgens in het dienstencentrum inichtingen zijn te verkrijgen. De deelnemers moe ten zacht schoeisel meenemen ter be scherming van de sporthalvloer. MIDDELBURG Op tweede kerstdag houdt, evenals voorgaande jaren de motor- en autoclub 'De Zeeuwen' de traditionele kerstrit. Ook dit jaar wordt dit een evenement waaraan door het hele gezin kan worden deelgeno men Daar het bestuur van deze autoclub het niet passend vindt om in deze tijd van benzineschaarste een autotocht te or ganiseren, hebben de uitzetters van de ze kerstrit, de heren C. Boogaard en W. van Berendonk, een route vastge steld die te voet dient te worden afge legd. De nadruk ligt hierbij duidelijk op het wandelen, zodat er geen sprake is van een prestatieloop of iets derge lijks. De opzet van deze wandeltocht is verder gelijk aan een puzzelrxt, dus met route-opdrachten en controlepos ten. Er zal echter geen sprake zijn van een bestuurder en een kaartlezer, daar iedere inschrijver zelf een controle- kaart ontvangt en dus het traject ge heel naar eigen inzicht kan afleggen. Voor deze gezinswandeltocht kan van af 13.30 uur ingeschreven worden in de kantine van de sporthal te Vlissingen, De lengte bedraagt circa zes kilometer, welke afstand moet worden afgèlegd met een gemiddelde loopsnelheid van vier kilometer per uur. Iedere geklas seerde deelnemer ontvangt een prijs. In afwachting van de prijsuitreiking na afloop van de 'rit' zal bingo ge- speeld worden. Officiële publikatie VLISSINGEN HINDERWET Nummer A 10.036. 2de afdeling. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Vlis singen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie, bureau al gemene zaken, een verzoek met bijla gen ter inzage ligt van de heer A, le Due. wonende Middelburgsestraat 104 te Vlissingen (Oost-Souburg) om ver gunning tot het uitbreiden van een leg- pluimveebedrijf op het perceel, Mid delburgsestraat 104 te Vlissingen, (Oost-Souburg), kadastraal bekend ge meente Vlissingen, sectie Q nummer 102. Gedurende tien dagen, te rekenen van af 24 december 1973, bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijke be zwaren tegen het verlenen van de ver gunning bij hun college in te brengen. Voorts zal op dinsdag 8 januari 1974, te 10.00 uur, ten gemeentehuize een openbare zitting gehouden worden, waarin mondeling bezwaren inge bracht kunnen worden. Op het genoemde bureau kan van de terzake ingekomen bescheiden kennis genomen worden. De aandacht wordt erop gevestigd, dat inwoners van de gemeente Vlissingen later slechts tot beroep bij de kroon gerechtigd zijn indien zij, in persoon of bij gemachtigde, op de bovenge noemde zitting zijn verschenen. Zij die met in deze gemeente wonen, kunnen, ten einde van hun beroepsrecht ge bruik te kunnen maken, volstaan met het tijdig indienen van een bezwaar schrift. Vlissingen, 21 december 1973, IVHA VOORLICHTING OVER VEILIGHEID TIJDENS FEESTDAGEN MIDDELBURG Naar aanleiding van de vele ongelukken die elk jaar weer met de feestdagen gebeuren gaf mevrouw I". Sas-Land, contactlid van het Instituut voor huishoudelijke voorlichting (IVHA) donderdagmor gen tijdens het spreekuur in het ge bouw Nieuwstraat 39B te Middelburg voorlichting aan belangstellenden over liet onderwerp: 'Veiligheid in huis rond de aanstaande feestdagen'. Zij liet daarbij zien hoe met gebruik making van eenvoudige en brandvrije materialen als flessen, aardappelen en dergelijke eenvoudige en veilige kan delaars kunnen worden gemaakt. Zij gebruikte daarbij ook eierdozen en aluminiumfolie. Mevrouw Sas wees verder op de gevaren van ondeugdelij ke en verkeerd aangebrachte kerst boomverlichtingen en het gebruik van electrische snoeren. Kerstbijeenkomst in Getuigeniskerk MIDDELBURG De gereformeerde vrouwenvereniging 'Rondom Gods Woord' belegde woensdagavond in de getuigeniskerk samen met de bewo ners van het tehuis 'Singelzicht' een kerstbijeenkomst. Het programma vermeldde behalve een gezamenlijke declamatie van: 'De morgenster is opgegaan" onder meer ook zang met begeleiding van een muziekgroepje van het tehuis en voorts een blokfluitgroep met piano- hegeleiding. Na de pauze werd tenslot te met behulp van dia's een kerstver haal verteld. Meditatiedienst in Engelse kerk MIDDELBURG In de Engelse Kerk te Middelburg wordt zondag 23 de cember een meditatiedienst gehouden, die in het teken staat van bet nade rende kerstfeest. De dienst, die is voor bereid door leden van hervormd/gere formeerde jongerengroep, begint om half ell' 's morgens. Aan de hand van verschillende bijbel teksten. gedichten en muziek is het de bedoeling om de bezoekers via het meditatie-karakter van de dienst op .de eigenlijke bedoeling en betekenis van het kerstfeest te brengen. VLISSINGEN VLISSINGEN Tijdens een bijzon dere bestuursvergadering van Radio Walcheren in het Bethesda-St. Jozef- ziekenhuis le Vlissingen is bekend ge maakt dat 'Radio Walcheren' een stichting is geworden. In bet stich tingsbestuur zijn onder meer verte genwoordigd de clirektïes van het Be thesda-St. Jozefziekenhuis. liet Gast huis en de Walcherse bejaardentehui zen, leden van het zogenaamde mede- werkersbestuur en de Zeeuwse con- taktcommissie voor visueel gehandi capten. Sinds ruim 9 jaar verzorgen de mede werkers van 'Radio Walcheren' pro gramma's voor zieken en bejaarden. Aanvankelijk vonden alleen aktivitei- ten in Middelburg plaats, maar sinds ongeveer één jaar worden ook uitzen dingen in Bethesda-St, Jozef verzorgd. In het afgelopen jaar is bovendien gestart met het verlenen van mede werking aan het gesproken, weekblad 'Ons Zeeland'. Dit gesproken weekblad is bedoeld voor mensen die niet (meer) in staat zijn zelf de krant te lezen zoals visueel gehandicapten en bejaarden. Het aantal abonnees van dat gesproken weekblad is in korte tijd tot boven de honderd gestegen. Tot voor kort verzorgden de ruim zestig vrijwilligers zowel de radiopro gramma's als de administratieve en bestuurlijke kant van "Radio Walche- Met de totstandkoming van de stich ting is dat gesplitst. De medewerkers verzorgen nu de programma's en het gesproken weekblad en alles wat daarmee samenhangt zoals quizzen voor bejaarden, reportages, aankoop van materiaal enzovoorts. Het stich tingsbestuur vormt de juridische basis en moet bijvoorbeeld ook zorgen dat de financiële basis wordt verbreed. Dit laatste is dringend nodig omdat het instandhouden en verbeteren van de apparatuur veel geld kost. Tot toe is de apparatuur bijeen gespaard uit incidentele akties en bijdragen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het aantal steunende instellingen en personen te vergroten Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter: J. P. Springveld (Bethesda- St, Jozefziekenhuis); secretaris: drs. J. W. de Vletter: penningmeester: B. G. de Graaf (Walcherse bejaardenhui zen); leden: C. G. Kroes (Gasthuis Middelburg): A. J. de Jonge (hoofd programmaleider): M. de Munck (hoofdtechnicus): C. A. J. van der Lijcker (contaktcommissie visueel ge handicapten). UIT HET ZAKENLEVEN: J. Boone opende in Vlissingen grootste uitgaanscentrum van Zeeland: 'Hooischuur' VLISSINGEN Donderdagmiddag opende dc lieer J. Boone op de Boule vard te Vlissingen de har-dancing 'De Hooischuur', het grootste uitgaanscen trum van Zeeland. De bar-dancing ls gevestigd in het voormalige pand van hotel Delta. In tweecneenhalve maand tijd is het pand zo verbouwd dat er vele stemmige en sfeervolle ruimtes zijn ontstaan. Bij de inrichting heeft men gebruik ge maakt van origineel materiaal dat in een hooischuur kan worden aangetrof fen, zoals eikenhouten balken en wa genwielen Het etablissement heeft twee verdie pingen en herbergt zeven bars. De heer Boone heeft voor deze zaak tien personeelsleden in dienst. Er is een ruime dansvloer met daarboven een knipperende lichtinstallatie, een zeep bellenblazer en twee schennen, waarop kleurrijke dia's worden geprojecteerd. In de met bijzonder vee! bloemstuk-, ken versierde zaak werd donderdag middag ter gelegenheid van de opening een drukbezochte receptie gehouden. Daarop kwamen niet alleen familiele den en relaties, maar ook een delega tie van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen en vele omwonenden van 'De Hooischuur' de eigenaar geluk wensen. VLISSINGEN De Stemerdingschool uit Oost-Souburg komt zaterdag uit in het televisiespel Kiassewerk van de KRO. In dit quizprogramma staat Frankrijk centraal. De leerlingen van de Stemerdingschool komen uit tegen de Piusschool uit Abcoude en van de Tamboerïjnschool uit Zevenaar. De te levisie-uitzending. die werd opgeno- in het Ne 'in lands Congrescen trum te Utrecht, begint om kwart over Oranjemolen voor publiek opengesteld VLISSINGEN In verband met de komende feestdagen en aansluitende vakanties is de Oranjemolen te Vlissin gen enkele dagen voor het publiek te bezichtigén. Gedurende de openstelling is de molen, als de weersomstandighe den dit toelaten, volledig in werking. De molen is gedurende de feestdagen opengesteld op vrijdag 28 december van 13.30 tot 17.00 uur. fn op zaterdag 29 december van 8.30 tot 12.00 uur. Wijzigingen programma kerstherberg Vlissingen VLISSINGEN Het programma van de kerstherberg te Vlissingen is voor Bachtenkomme en voor Edenburg ge wijzigd. Op eerste kerstdag is er 's middags in Bachtenkomme een film voorstelling en 's avonds stijldansen en op tweede kerstdag treedt 's mid dags hel bêjaaidénkoor Cou Agitazio- ne op. waar 's avonds een filmvoor stelling volgt. Het volksdansprogramma, dat aanvan kelijk in het vestzakt.heat.er Edenburg zou zijn, is verplaatst naar jeugdher berg De Scheldestroom. Het door de Volksdansgroep Vlissingen verzorgde programma begint 's avonds om acht uur. Gevonden voorwerpen VLISSINGEN Aan het politiebu reau te Vlissingen werd in de week van 12 tot en met. 19 december aan gifte gedaan van de navolgende voor- werpen: gouden oorring, goudkleurige oorbel met sierring, zwarte en bruine handschoen; div. sleutels, want bruin mei wit gevoerd; gouden ring met steen; 'olauw-griis kinderoverhemd: grijze linker handschoen; herenhand schoen gevoerd lichtbruin; gouden da- mesring met 3 steentjes; herenhorlo ge; boeren speld; dameshandschoen; portefeuille met papieren; wollen ge streepte das; blauwe alpino; bruine knipportemon. met papiertjes; sleutel aan touwtje; zwarte gereedschapstas. Afdeling gevonden voorwerpen is geo pend van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot met 12.30 uur en van 16-00 uur tot en met 17.00 uur. Zaterdags van 11.00 uur tot en met 12.00 uur. GEVONDEN VOORWERPEN Bij 't politiebureau te Vlissingen werd in de week van 6 tot en mét 12 december de volgende gevonden voor werpen aangegeven: microfoontje van een casetterecorder; gebreid pennenetui. linker zwarte gla cé-handschoen, gebreide zwarte da meshandschoen met leer, bruine per- tomonnee met inhoud; geel tasje met inhoud; 1 zwarte jurk; diverse sleu tels; portemonnee met inhoud; bruine schoudertas; twee bankbiljetten; gou den armband; verz. plaatje QZZ 481; 1 paar handschoenen en 1 paar over handschoenen; bruine lederen porte monnee zonder inhoud; grijze poes; fietstas; kinderjas van teddybeerbond: zilveren armbandje met muntjes. Kerstmiddag voor bejaarden in Vlissingen VLISSINGEN Bijna 180 bejaarden uit Vlissingen hielden donderdag een kerstmiddag in liet 'Scheldekwartier' te Vlissingen De organisatie van de middag was in handen van een groep bejaarden-vrij willigsters van de stichting maatschap pelijke dienstverlening Walcheren. De middag werd financieel mogelijk ge maakt door de charitas-instelling. De kerstmiddag begon met een eucha ristieviering. waarna de bejaarden kof fie kregen aangeboden- Het uit 110 jon geren bestaande jeugdkoor onder lei ding van de heer A. van de Dries uit j Vlissingen verzorgde een optreden. Aan het eind van de middag kregen de be-| .iaarden een presentje. Onder de genodigden was mevrouw M. Westerhout-van Sparrentak. echtgenote! van de burgemeester van Vlissingen. •lvcera van Hoechst, I> Baut en Egge». Ut EHBO-diploüia de Kolf. L. Geaeel, L. N. J. van Dijke, R de Nooyer, F A. Schipper, J. H. R i Meyer. T. J. Kikkert, A. van Drie;. C. A A, A. Rademaker. 1 kandidaat werd! dokter Pc!. VROUWENPOLDER Viswedstrijd in kerstsfeer VROUWENPOLDER De hengel, sportvereniging Middelburg hield za terdag een Iterslhengelwedstrijd aan het strand bij Vrouwenpolder. De vangst bedroeg 25 bovenmaatse bot ten met een tolaalgcwicht van 6'.j{ kilo. De prijzen werden uitgereikt in café restaurant Duvekot in Breezand. Te j vena werd oen grote verloting gehou-j den. Evenals voor de viswedstrijd, waren hierbij prijzen beschikbaar ge-1 steld, die bestonden uit enkele soorten wild. De prijswinnaars waren. 1 J- P. Docfing (2 vissen. fi!>0 punten) 2 A J. Dekker 2-630; 3 J. Hendrik» 3-570; 4' C. Peperzak 3-465; 5 E. Bauer 2-420; 6' F. A. Minderhoud 1-385; 7 P. Slabber 1-335; 8 J. Bouwens 1-320; 9 I. Davidse 1-295; 10 F- Hendriks 1-260. WESTKAPELLE NCVB hield kerstfeest In de hal van de christelijke school hield de NCVB afdeling Westkapelle voor leden en genodigden haar kerst feest. Na een openingswoord door de presi dente, mevrouw P. Williboordse-Hui- bregtse werd de kerstiiturgie behan deld. Een uit de leden gevormd koor zong drie kerstliederen, waarna me vrouw Dominicus-Westerbeke, decla meerde. Na de pauze werd gezamenlijk hel "Ere zij God' gezongen en vertelde mevrouw Lievense-Flipse een kerstver haal. De avond werd besloten met koorzang en declamatie door mevrouw Verhulst-Simonse. waarna mejuffrouw Jo Theune deze avond met dankgebed beëindigde. Vergadering VVV-Westkapelle WESTKAPELLE Vandaag, vrijdag,; houdt de WV te Westkapelle een ledenvergadering in cafetaria "De Fon tein'. Op de agenda staat onder ande l re de bespreking om de contributie te verhogen. De secretaris, de heer F P. Dominicus, en de penningmeester, de heer L. A. Flipse, zullen het jaarver slag en het financieel jaarverslag le-, zen. Hervormde vrouwen hielden kerstviering WESTKAPELLE De hervormde vrouwengroep 'In Dienst der Kerk' te Westkapelle hield haar kerstviering in het hervormd jeugdgebouw. De presidente mevrouw F. van Mari-' on-Melis, behandelde in samenwerking met enige leden de kerstliturgie. Een koor zong enkele liederen, hierna las mevrouw P. Faasse-Roelse een kerst verhaal voor. Ds. W. Oosthoek sloot de bijeenkomst, met een dankgebed. De volgende bijeenkomst is op dins dag 8 januari. AAGTEKERKE Bijeenkomst voor middelbare scholen De commissie middelbare scholieren bijeenkomst van de gereformeerde ge-, meenten houdt zaterdag 22 december in Middelburg van 's morgens 10.15 tot! 's middags 16.30 uur een bijeenkomst voor middelbare scholieren vanaf 15 jaar. Ds. G. A. Zijderveld van Middel burg en de heer I. A. Kole godsdienst leraar te Gouda, houden een korte i inleiding waarna de bijeenkomst: wordt afgerond met een forumge sprek. NIEUW- EN ST. JOOSLAND NIEUWLAND De judovereniging 'Nieuwland' hield haar eerste algeme ne ledenvergadering in het dorpshuis. Ondanks de geringe belangstelling; vond toch de bestuursverkiezing plaats. Als voorzitter werd gekozen de heer A. van Peenen en het bestuur werd uitgebreid tot 7 leden. De secretaris, de heer F. A. D. van Nieuwlande schetste het verloop vanaf de oprich ting en meldde 105 leden. wat. voor een jonge vereniging in een dorp een respectabel aantal genoemd mag wor- Na de bestuursverkiezing werden de statuten en huishoudelijke reglemen ten behandeld en aangenomen. De voorzitter bedankte alle aanwezi gen voor hun medewerking en sprak de hoop uit dat deze vereniging nog lang mag blijven bestaan. KOUDEKERKE Plattelandsvrouwen' vierden kerstfeest De afdeling Koudekerke van de Ne derlandse Bond van Plattelandsvrou wen hield haar jaarlijkse kerstavond in hotel 'Walcheren' le Koudekerke. De presidente, mevrouw Jobse opende de bijeenkomst en heette de aanwezi gen hartelijk welkom. Hierna voerden de bestuursleden de liturgie uit. Na de pauze bracht een viertal dames enige kerstliederen ten gehore en werden dia's vertoond. Tot slot van de kerst avond dankte de presidente allen die aan het slagen van de bijeenkomst hadden meegewerkt. OOSTKAPELLE Kerstfeest zondagsschool OOSTKAPELLE Dinsdagavond. Ie', kerstdag, wordt in de hervormde kerk het kerstfeest gevierd van de zondags-1 school "De goede herder'. De aanvang] is 7 uur. De kinderen met leidsters en leiders werken mede aan een door de! school samengestelde liturgie. Voorts zullen de oudere kinderen een kerst-] spel opvoeren 'Vandaag is het feest'. Acht kinderen nemen tijdens dit kerst-1 feest afscheid van de school. MAANDAG 24 DECEMBER DE GEHELE DAG GEOPEND. LA PERRUQUE WEEKEINDDIENST ARTSEN WEEKENDDIENSTEN ARTSEN WIJKVERPLEEGSTERS. ENZ. WAL CHEREN Datum 22 en 23 december Centraal alarmnummer: (II100-1141. Ambulance bij ongevallen: <11184-3515. Arisen: Middelburg, za. 0.00-24.00 uur: J. de la Haijze. Seisdam 22. tel. 4305; zo. 0.0U j 24.00 uur: P. H. Schram, De Kram men 14. tel. 4664. 24-12: 0.0024.00 uur. A. W. Boerwinkel.. Noordweg 214. tel. 2460 en M. Reijer se. Seisweg 29. tel. 3456. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 uur en 17.80 38 uur. Middelburg-Zuid: (alleen) patiënten I van J. J. Jansen en S. M. P. F. Jansen 1 Schrama: zie onder Souburg. Nieuw land en Arnemuiden. Vlissingen: za, 0.00-24.00 uur. E. Kant/ Badhuisstraat 121, tel. 2190; zo. 0X10 j 24.00 uur: A. H. van Dijk. Koudekerk seweg 52, tel. 3459. Serooskerke. Veere, Oostkapelle en Grijpskerke: J. V/. Oosterhol, Markt 10. Veere, tel. 01181-271. Westkapelle. Zoutelande, Koudekerke en Domburg: vr. 18.00-zo. 24.00 uur: L. I Sloos, Middelburgsestraat 94. Koude kerke. tel. 01185-1231. Arnemuiden. Souburg en Nieuwland J. J. Jansen, Rijksweg 5, Nieuwland. tel. 01182-1340. Tandarts: za. 09.00-10.00 v.m. en zo. 11.00-12.00 uur vm: G. H. P. J. Miljoen. Eem- straat 5. OostSouburg. lei. 01183-1530 I Dierenarts: Consult alleen na telefonische af-1 spraak. R. M. Barkema, Middelburg, tel. 01180-3118. Apotheken: Middelburg: L. v. d. Boogert. Vrijland- straat 79. tel. 7471. Vlissingen: J. H. Tan-Meijer. Schelde i straat 26. tel. 2025, Wijkverpleegsters: Middelburg en Nieuwland: zuster Loc werse. H. Dunantlaar. 128, Middelburg. tel. 01180-3919, b.g.g.Oostkapelle, tel. 01188-1914,Pankreigeféberg 1 r.t Cr11 Groene Kruis Vlissingen: C. J. Radjsta- ke. Sottegemstraat 38. tel. 2286. Oranje-Groene en Wit-Gele Kruis Vlis-1 singen: D. A. I. Geldof. Gr. v. Prins te rerlaan 116, tel. 3120. Veere. Vrouwenpolder. Serooskerke. Gapinge, St-Laurens. Aagtekerke en Domburg: zuster Corrie, Noordstraai 27. Domburg, tel. 01188;1427. Oranje-Groene, Wit-Gele en Groene, Kruis Souburg en Rittbem: W. Minet, Zuiderzeestraat 86, Te). 01183-1736. 1 Koudekerke, Zoutelande. Meliskerke en Blggekerkc: N. de Back, West-: straat 17, Koudekerke, tel. OJ.185-1318. I KERSTDIENSTEN ARTSEN. WIJK-! VERPLEEGSTERS ENZ WALCHE I REN DATUM 25 EN 26 DECEMBER CENTRAAL ALARMNUMMER: 01100-1 4444. AMBULANCE bij ongevallen: 01184-1 3515. Artsen: Middelburg: di. 0.00-24.00 uur: J. de la| Haijze, Seisdam 22. tel. 4305. wo. 0.00-24.00 uur: P. H. Schram, de- Krammen 14. tel. 4664. Visites aanvragen voor 10 uur] Spreekuur voor dringende gevallen I 12.30-13.00 uur en 17.30-18 uur. Middelburg-Zuid: (alleen) patiënten! van J. J. Jansen en S. M. P. F. Jansen- Schrama: zie onder Souburg, Nieuw land en Arnemuiden. Vlissingen: ai. 0.00*4 uur: G. de Greef. Badhuisstraat 114. tel. 2121. wo. 0.00-24 uur: E. Kant. Badhuis straat 121, tel. 2190. Serooskerke, Veere, Oostkapelle en! Grijpskerke: J. P. Bekker, Dorpsstraat 2. Oostkapelle. tel. 01188-1276. Westkapelle, Zoutelande, Koudekerke en Domburg: vr. 18.00 - zo. 24.00 uur: H. Frima, Duinweg 59. Zoutelande, tel. 01186-282. Arnemuiden. Souburg en Nieuwland: N. Kapteijn, Lekstraat 6, Souburg, tel. 01183-1630. Tandarts: di. 25/12 J. D. W. Rombouts, Langevie- le 47, Middelburg, tel. 01180-2882. wo. 26/12 W. Krommenhoek. Rouaan-; sekaai 23, Middelburg, tel. 01180-3320. Dierenarts: Consult alleen na telefonische af spraak: L. Jobse, Grijpskerke, tel. 01189-1389. I Apotheken: Middelburg: L. v. d. Boogert. Vrijland straat 79. tel. 7471. Vlissingen: J. H. Tan-Meyer, Schelde- straat 26, tel. 2025. WIJKVERPLEEGSTERS: Middelburg en Nieuwland: 25 32: C. Wapenaar. Pr. Marijkeplein 5, tel. 3533. 26/12: N. Schout. Verl. Oude straat 1 Veere. tel. 01181-208. Groene Kruis Vlissingen: A. M. van Sabben. Sottegemstraat 22, tel. 2914. Oranje-Groene en Wit-Gele Kruis Vlis-i singen: D. A, I. Geldof, Gr. v. Prinste- rerlaan 116, tel. 3120. Veere, Vrouwenpolder. Serooskerke, Gapinge, St. Laurens. Aagtekerke er.' Domburg: zr. v. a. Slïkke, Oude Dom- burgseweg 22, Oostkapelle, tel. 01188- 1472. Oranje-Groene. Wit-Gele en Groene Kruis Souburg en Ritthem: W. Verha gen. Stemerdinglaan 119. tel. 01183- 1541. Koudekerke. Zoutelande. Meliskerke] en Biggekerke: N. de Back, West-j straat 17,. Koudekerke. tel. 01185-1 1318. AARjMm.i.rmtJ NIEUW- EN ST. JOOSLAND Bingo vv Nieuwland NIEUW- EN SINT JOOSLAND lenden zal dc voetbalvereniging sant houden in café "De Nieuwe 'ïTffcop'? Veerstraat 6 u- Nieuw- en Sint -Joosland. Aanvang 20.00 uur. Met dc bingo zijn hazen, konijnen, fazanten en andere prijzen te winnen. Na dc bingo is er dansen met Toe Rhitb- mer Stars' uit Hoogerheide. Voor pupillen en junioren is er bingo van NIEUW- EN SI NT,. JOOSLAND Op tweede kerstdag wordt In de christe lijke lagere school aan de Molenweg te Nieuw- en Sinl-Joosland "open huis' gehouden. Iedereen Is van 11.0(1 uur tot 22.00 uur welkom. Er is gelegen heid aan gezelschapsspelen mee te doen, zoals biljarten, sjoelen, dammen en kaarten. Voor de jeugd worden films gedraaid en er is een peuter- en kleuterhoek. Tegen kleine vergoeding lean men kol fie. thee. warme chocolademelk en brood krijgen. Degenen die slechter ter been zijn kunnen nummer 1243 bellen. Zii worden clan opgenaaid en ook weer thuisgebracht. VEERE NCVB vergaderde VEERE De afdeling Veere van de NCVB en de gereformeerde vrouwen vereniging 'Eunice' hielden gezamer; lijk hun kerst vergadering, onder lei ding van mevrouw Geerse-Gideon.se. in de in kerstsfeer versierde zaal van hel verenigingsgebouw te Veere Deze avond werd begonnen met een geza menlijke broodmaaltijd, waarna een kerstliturgie werd afgewerkt waaraan verschillende leden hun medewerking verleenden. Het dameskoor onder leiding van mevrouw Wouters-Pietcr-e zong vijf kerstliederen Na de pauze werd "net kerstverhaal voorgelezen door mevrouw Kasse-Dingemanse. De op donderdag 10 januari 3974, Dan z&l de heer Hijkoop ui: Middelburg spre ken over 'Rwanda', welke lezing h:J houdt met behulp van dia's. Carillon luidt kerstfeest le Veere in VEERE Maandag 24 december wordt het carii'.on van de stadhuisto ren te Veere van 23.30 to; 23.55 uur bespeeld. Om 23.55 uur wordt het kerstfeest ingeluid me; de zogenaarr. de 'change ringing', het afwisselend luiden van 8 grote klokken. Na dc klokslag van 24 uur volgt traditiege trouw "Ere zij God'. Het carillon word bespeeld door stadsbetaardier Piet Broerse. ADVERTENTIE Wij zijn Kerstavond OOSTKAPELLE De hervormde ge meente en de gereformeerde kerk houden maandag een kerstavondieost in de hervormde kerk. die 's avonds om 9 uur begint. Voorganger is ds. E. R. O. Richard. Medewerking verlenen het gemengd koor 'Sursum Coraa' en .enkele leden van de brassband 'Cre scendo'. een naam in brillen Sint-Jacobsst lissingen Tel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 5