Drink Claeryn moet zijn FRANCO VERLOOR ZIJN TROUWSTE VAZAL ARP: „DISTRIBUTIE VOOR NADERE STUDIE TOT 21 JANUARI OPSCHORTEN" „Niets misdaan, en toch de cel in'9 taaringr tips Reeks moties en amendementen Andriessen: „Wiegel kan aanvallen niet waarmaken" 3 binnen- en buitenland ISRAËL STELT VOORWAARDEN EXTRA BOMEN VANAF 27 DECEMBER Commissie-Ervin wil honderden geluidsbanden tP& 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VOTIE-ROOLVINK TIJDENS DEBAT MACHTIGINGSWET (ADVERTENTIE) hm NEDERLANDERS I MOORD NIET BORINGEN fflV KOSTE LANDSCHAP DEN HAAG Acht op de tien Nederlanders gaan akkoord met verandering van liet landschap en de bebouwing voor het zoeken naar en het naar boven brengen van aardolie of aardgas. Aldus hiilkt uit het resultaat van een cnauête van het NIPO, het Ne derlands Instituut voor de Publie ke Opinie. Alleen bij de PPR-stemmers, die uitzonderlijk behoudend zijn ten aanzien van landschap, steden dorpen, ligt het percentage jager. Toch mag, als het gaat om de actuele olie- en aardgaswin ning, ook van zeven op de tien PPR-stemmers (69 procent) het landschap en de bebouwing ver andering ondergaan. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tijdens de artikelsgewijze behandeling van de machtigingswet in de tweede kamer diende het AR-kamerlid Roolvink afgelopen nacht om een uur een motie in om de gehele benzinedistributie uit te stellen tot 21 januari. Eerder op de dag had de regering een voorstel tot uitstel van de distributie tot 11 januari met klem van de hand gewezen. Roolvink deed zijn voorstel omdat de ARP van mening is dat het na de oorlog niet meer toegepaste middel van distributie zeer zor«"uldig dient te worden uitgewerkt en dat er bij ambtenaren en publiek beslist geen paniekstemming mag ontstaan. De ARP wil een nadere stu die omdat er verschillen die omdat er op verschillende terreinen veel haken en ogen aan de distributie vast zitten. Tijdens het antwoord van de regering donderdag hield minister Lubbers van economische zaken de kamer voor. dat de bevredigende olievoorraden het re sultaat zijn van het de laatste weken door het kabinet gevoerde beleid. „We doen alle moeite via onze internatio nale contacten onze raffinaderijen aan de gang te houden", aldus de minis- Engelsman zonder pas nacht in politiecel opgesloten AMSTERDAM (ANP) De vreemdelingen dienst van Amstelveen ireet niet goed raad met tie woedende En- jelsman Peter Gibney (31), manager voor Europa van het Ameri kaanse reisbureau Con tinental Royal Services op Schiphol-Oost, die de nacht van woens dag op donderdag door agenten van cle Amstelveense politie in een cel gevangen is ge houden alleen omdat hij zijn paspoort niet hij zich had. jdet een Amerikaanse vriend, Gregory, had ik de avond in Amster dam doorgebracht", al dus Gibney donderdag avond na ziin vrijla ting. „Ik heb zelf geen auto en was blij, dat Gregory me even naar mijn woning in Am stelveen bracht. Vlak voordat we daar arri veerden en tevens vlak bij het Amstelveense politiebureau werden we aangehouden door een politieauto. Het was een gewone routi necontrole, maar de agenten verzochten ;ös beiden even mee ie gaan naar het bu reau. Ik deed dat maar, hoewel ik met sa autocontrole feite lijk niets te maken hsd". In het bureau vroegen o'e agenten Gibney zijn paspoort. Hij zei, dat hij dit niet bij zich had, maar dat hij het gaarne even van huis wilde halen als ze dat aódig achtten. „Ik woon hier vlak tegen over aan het Buiten plein", zo deelde hij hen mede. „Ik kan zo terug zijn". Maar de agenten ston den hem dat niet toe. „Als buitenlander dient u zich op straat steeds met uw paspoort te kunnen legitimeren" zo werd hem voorge houden, waarop hij ge leidelijk aan veront waardigd begon te ge raken. Volgens de Britse ge woonten vroeg hij ver dunning om een advo caat te bellen, maar dat was helemaal tot het verkeerde adres gericht. Hij mocht niet telefoneren en werd als een misdadiger in een cel gezet. Een hoofdinspecteur liet hem de voegende ochtend uit de cel ha len en zette de heftige discussie voort. „Met die man was moeilijk te praten", zei hij la ter. „Hij begon zijn woede op mij te ver halen, maar ik v wist niet wat er 's nachts gebeurd was". „Deze hoofdinspecteur deed het voorstel de kwestie in der minne te schikken, maar ik wilde van geen over eenkomst meer ho ren", aldus Gibney. „Ik had niets misdaan en was de hele nacht op gesloten geweest. Ze deden maar alsof dat niet erg was". Kort na 9 uur kreeg hij tenslotte gelegen heid zijn paspoort van huis te halen, maar als onderpand hield men zijn geld en andere be zittingen vast. Nadat hij zijn paspoort had getoond kreeg hij alles terug ook zijn vrij heid. Dat geschiedde echter pas nadat eenadvoca te, door Gibney ijlings gebeld terwijl hij zijn paspoort haalde, een bemiddelende rol op het Amstelveense poli tiebureau had ge speeld. De advocate, mevrouw mr. G. Hart kamp. wees er later op, dat Gibney welis waar geen paspoort bij zich had, maar dat dat met duizenden toe risten ook het geval is. Bang het te verliezen, laten zij het dikwijls in het hotel achter, ter wijl ze de stad bekij ken. Bovendien beschikte Gibney wel over een toegangsbewijs tot de luchthaven Schiphol, waar hij zijn bureau heeft. Deze plastic kaart is voorzien van zijn handtekening en een foto en is getekend door de luchthavendi rectie. De agenten na men daar 's nachts kennelijk geen genoe gen mee. „Gibney woont al lVs jaar in Nederland", al dus mevrouw Hart kamp. „Hij heeft zijn werk op Schiphol en staat ingeschreven bij dp vreemdelingen dienst in Amsterdam. Het is toch op zijn zachtst gezegd bijzon der onhebbelijk om dan zo tegen een En gelsman op te treden. In Engeland lean men na zo'n behandeling met veel kans van sla gen via de rechter smartegeld van de staat eisen", aldus de raadsvrouwe, „maar in ons land gaat dat min der gemakkelijk en zet het minder zoden aan de dijk. Ik kan nog niet zeggen welke stap pen ik zal onderne men". (ADVERTENTIE) 1) Hartig hapje: Toastje met stukje gemarineerde haring ot rolmops. Garneren met tomaat. I 2) Kippers: Zó op 't brood öf even bakken met mes- puntje boter öf kort koken 'in bodempje water. 3) Bokking: Gefileerd of gesneden. Garneren met dun schijfje augurk. 4) Maatjesharing: ln mootjes op toast (met stukje tomaat). Cocktail: 1 dl. room, 2 dl. tomatenketchup, 4 dl. mayonaise en naar u. smaak sherry ot cognac VERVOLG KANTLIJN standers van Nixon zullen meer dan ooit fel tegenover elkaar komen te staan. Er zou nog weer van een gro tere verdeeldheid onder de Amerika nen sprake zijn. Laird heeft er deze week voor ge pleit dat het huis uiterlijk in maart zijn beslissing neemt: impeach ment of niet. Maar zelfs in het geval dat niet tot een dergelijke procedure wordt besloten, is het perspectief voor Nixon als president volkomen ver dwenen. Hij moet de vier jaar vol ma ken als een 'lame duck een president- met-een-lam-handje. De gloriedagen van Richard Milhous Nixon zijn voor bij. ZWARTRIJDERS BRENGEN NETTO 50 MILJOEN IN DEN HAAG De invoering van de benzinedistributie heeft ongeveer 200.000 zwartrijders ertoe gedwongen zich te melden. De extra-opbrengst daarvan bij een gemiddelde opbrengst van de motorrijtuigenbelasting van circa 300 miljoen, zal volgend jaar 60 miljoen bedragen. Van die 60 miljoen moet echter wel het bedrag worden afgetrokken dat anders via boeten, die aan opgespoor de zwartrijders worden opgelegd, wordt geind. Een voorzichtige raming van het ministerie van financiën geeft daarvoor een bedrag van circa 10 miljoen per jaar aan. ter, die erop wees dat de Europese landen al maanden voor de produk- tiebeperking en de boycot grote voor raden hadden aangelegd. Lubbers acht te het dan ook zeer gunstig als alle maatregelen in 1974 zullen resulteren in gelijk blijven van de beschikbare hoeveelheid olie. „Maar dat is een zware opgave". Winkelverlichting De minister ontraadde de motie-Por- theine (wd), waarin werd gevraagd de winkelverlichting pas na de kerst dagen te doven. De minister zei dat hij met de organisaties in het midden- en kleinbedrijf overleg had gepleegd voordat de maatregel werd genomen. De minister van economische zaken zegde toe de mogelijkheid van premie verlaging voor WA-autoschadepolissen te onderzoeken. „In een prijsverlaging voorziet de prijzenwet echter niet. Het lijkt mij dat de ontwikkeling van de schadecïjfers nu zo langzamerhand wel hard wordt", aldus de minister. Drs. Boersma van sociale zaken zei dat er wel stakingen zouden kunnen uitbreken over secundaire arbeids voorwaarden die partijen bij de ver nieuwing van cao's kunnen overeen -komen. Hij meende dat stakingen te gen de 30,— onrechtmatig zijn. „Om dat de machtigingswet, waarvan die 30,een uitvloeisel is, op democra tische wijze tot stand is gekomen". „Ondanks het feit dat de eerste kamer voor 1 januari de machtigingswet niet zal behandelen, zullen de beschikkin gen zo zijn dat iedere werknemer over de maand januari zijn 30,— krijgt", aldus minister Boersma. Hierover zal dan overleg worden gevoerd met de stichting van de arbeid. Oliestook Voorrang wordt gegeven aan het om bouwen van oliestookinstallaties voor centrale verwarming van wooncom plexen, waar de bewoners geconfron teerd worden met sterke stijging van de stookkosten. Dit zei staatssecretaris Van Dam van volkshuisvesting. Op korte termijn zal met betrokkenen, ook met degenen die de ombouw van oliestookinstallaties in aardgasinstal laties ter hand nemen, overleg worden gepleegd. Minister-president Den Uyl zei vast te- hóuden aan de werkingsduur van één jaar van de machtigingswet. Een sug gestie vanuit de kamer om deze ter mijn terug te brengen tot een half jaar, wees hij van de hand. Volgens de premier is het niet verantwoord de werkingsduur van de wet op een half jaar te stellen. MACHTIGINGSWET Tijdens het debat in twee de termijn over de machti gingswet werden gisteren de volgende moties ingediend: IDe beperking etalage-, rekla- me- en feestverlichting mag pas na de kerstdagen ingaan. Over deze drastische maatregel moet overleg gepleegd worden met bet rokkenen f vvd-fractie 2 De inwerkingtreding van de machtigingswet moet uitgesteld worden: eerst en tenminste veertien dagen tevoren dient de tweede kamer in kennis gebracht te worden van de voorgenomen maatregelen op grond van de wet (cpn-fractie). 3 De overheidsuitgaven moeten nog met 1 miljard beperkt worden boven de reeds aange kondigde geblokkeerde 500 mil joen; beperkingen dienen gevon- te worden bij de consumptieve uitgaven (wd-fractie). 4 De regering moet de kamer een overzicht geven van voor- en nadelen van drie systemen ben zinedistributie: 1. het gekozen sy steem. 2. iedere ingezetene krijgt benzinebonnen ongeacht het auto bezit, 3. een bepaald rantsoen voor de autobezitters en een bepaald rantsoen voor alle ingezetenen (fracties van ds "70, d '66 en ppr). 5 De machtigingswet mag niet gebruikt worden voor een an der beleid dan voor verwerke lijking van de doeleinden van de wet noodzakelijk is. Het gebruik mag niet leiden tot verdergaande inbreuk op privacy (chu-fractie). 6 Het kabinet moet nagaan, of evenwicht in de beperkingen niet slechts een gerlngc-re, maar ook een verdergaande beperking van overheidsuitgaven dan de ge dachte ƒ750 miljoen vereist (frac ties van chu, kvp en arp). 7 Het gemeenschappelijk europe- se energiebeleid moet onder andere gericht zijn op een even wichtige verdeling van de energie dragers in het bijzonder aard- Olie en hierbij moeten de be staande en de te verwachten be hoeften van de gemeenschap als geheel, en die van de afzonderlijke lidstaten uitgangspunt zijn (frac ties van pvda, kvp, d '66, wd, ds '70 en chu). De ingediende amendementen waren: Amendementen INiet een kamermeerderheid, maar reeds dertig kamerleden kunnen bepalen of een geno men maatregel op grond van de machtigingswet binnen tien dagen nader besproken moet worden (fracties van chu, kvp en arp). 2 bij onderzoek naar het naleven van de maatregelen moet de prevacy prevaleren, en alleen ambtenaren met opsporingsbe voegdheid op grond van het wet boek van strafrecht mogen optre den als er een ernstig vermoeden van overtreding is (wd-fractie). 3 De maatregelen mogen niet langer dan een half jaar van - kracht zijn (wd-fractie). 4 Organisaties moeten inspraak hebben hij het treffen van prijsmaatregelen (fracties van wd en d '66). (Van onz correspondent) JERUZALEM „Israël heeft ingstemd met de opening van de conferentie in december, onder voorwaarde dat de werkelijke discussies over de vrede later plaatsvinden, na de verkiezingn en onder verantwoordelijkheid van een nieuw kabinet", aldus premier Golda Meir vandaag in haar verklaring voor het Israëli sche parlement. Twee andere punten waarover zij geen twij fel liet bestaan: Israël zal het niet accepteren als de conferentie ook maar enigszins in verband wordt gebracht met de Vei ligheidsraad. Israël zal onder geen voorwaarde akkoord gaan met deelname aan de conferentie van enigerlei Palestijnse organisaties, in welke fase van de onderhandelingen dan ook. Vooral de laatste verklaring is toch wel opvallend aan de vooravond van de conferentie. Naar aanleiding van Golda Meirs verklaring ontwikkelde zich een fel debat tussen regeringspar tij en oppositie. Daarbij bestond er geen verschil van mening over de noodzaak naar Genève te gaan. Wel werd de regering in felle termen een te flexiblele houding verweten. Een van de punten waarop het debat zich bijvoorbeeld toespitste, was de vraag of Israël wel of niet op de sabbath aan de conferentie mag deelne men. (Slot van pag. 1) 16 uur op vrijdagmiddag. Het maan dagochtendappel zal 'stipt' om 08.00 plaatsvinden. Hierdoor worden de mi litairen grotendeels buiten de spits gehouden. NS zet voor hen extra treinen in, vijf in totaal en verster king van drieëndertig treinen. Voor het streekvervoer zijn voldoende autobussen en toeringcars beschik baar. Deze kunnen over gasolie schikken zodra ze voor het gebruikt worden. KLM Tenslotte gaf de minister enkele cij fers over vluchtbeperkingen bij de KLM in december van dit jaar: in totaal vielen 287 vluchten uit, te we ten in het binnenland 42, Europa 182, intercontinentaal 61 en charters 2. De voorziening van brandstof voor vlieg tuigen blijft een punt van voortduren de zorg. Bij de NS zal niet extra bespaard hoeven worden; niet op de te verle nen diensten en niet in de personeels omvang. De minister verklaarde donderdag in de commissie voor verkeer en waterstaat dat de oliecrisis de nood zaak van een goed werkend openbaar vervoer nog eens extra onderstreept heeft. De distributie van benzine zal volgens hem leiden tot een vergroting van de passagiersomvang bij de NS. Daarom mag volgens hem niet gekort worden in de dienstverlening. De hoofddirecties van de NS zullen geen beperkingen opgelegd krijgen bij het aannemen van nieuw personeel. Aan een personeelsstop in welke vorm dan ook wordt niet gedacht, verklaar de de minister uitdrukkelijk. Aan bestaande rechten uit hoofde van de huidige wachtgeldregeling wordt niet getornd. Wel wordt gedacht aan de mogelijkheid om de lasten uit hoofde van wachtgeld over meerdere jaren uit te spreiden. M zacht 'ffl licht tintelfris FELLE WOORDENWISSELING IN TWEEDE KAMER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Het Nederland se volk doet er beter aan om maar niet naar het 'whishfull1 H5y,-dikninght thinking' van de heer Wiegel te luisteren, want hij kan helemaal niet waarmaken dat het kabi net socialistische nivellerings hobby's erdoor wil drukken. Wiegel en de VVD kunnen hun opinie wel proberen op te drin gen aan het Nederlandse volk, maar nogmaals: hij maakt het niet waar". Deze frontale an- val kwam donderdagmiddag in de tweede kamer van KVP-lei- der Andriessen bij de behande ling van de machtigingswet Oppositieleider Wiegel kreeg het woord voor een politieke reactie op een interruptie van Andriessen. Wiegel zei uit verschillende uitspraken van kabinetsleden en leden van regerings fracties op te maken, dat men wel degelijk probeerde om de inkomensni vellering versneld erdoor te drukken met als machtsmiddel de machtigings wet, die deze week in behandeling Wiegel kreeg het uiterst moeilijk toen hij door Terlouw (D'66), Van Thijn (PvdA) en Andriessen (KVP) herhaalde malen werd onderbroken. „Kan de heer Wiegel één voorbeeld geven, waarmee hij zijn verhaal, waar iets onzuivers in zit, waarmaakt?", informeerde Terlouw. Wiegel hield het op de al eerder door hem aangehaal de uitspraken. „Voorbeelden", riepen de leden van de fracties van de pro gressieve drie in koor. CPN-leider Bakker mengde zich ook nog in de strijd van de drie fracties tegen Wiegel: .Misschien is het beter, dat Wiegel in een fractievergadering maar eens met zijn fractiegenoot Van Aardenne uitmaakt waarom zijn extra -'-beurt nodig is. Hij heeft veel tijd nodig, maar de inhoud van zijn betoog is summier". De discussje verlegde zich meer en meer naar de vraag hoe de parlemen tair.: verhouding is tussen regering en parlement. Toen Wiegel over allerlei I amendementen begon, die op de machtigingswet zijn ingediend, riep i Terlouw: „U gebruikt, nu uw spreek tijd om een stemverklaring af te leggen. Als u nu uw betoog eens afrond' met het noemen van dat ene concrete voorbeeld". Wiegel kreeg in zijn beschuldigingen aan het adres van het kabinet de steun van De Erauw (DS70) en Koe koe": 'Boerenpartij). KVP-leider An driessen nam nog kort het woord na bet betoog van Wiegel: „De VVD- leider heeft alleen maar gesproken over de machtsverhouding regering- parlement, maar dat was helemaal niet aan de orde. Verder heeft hij niets gezegd. Premier Den Uyl is dui delijk geweest, toen hij zei dat de nota inkomensherverdeling een ge woon parlementair voorstel wordt, dat normaal behandeld kan worden in het parlement. Hij heeft duidelijk ge maakt, dat men pertinent niet de machtigingswet wil misbruiken, zoals de heer Wiegel denkt". Het nogal onverwachte politieke in termezzo van de overigens nogal saaie behandeling van de machtigingswet veroorzaakte in de Kamer herhaalde malen uitroepen (ook van regeringsle den), lachpartijen en hoongelach. An driessen kreeg zelfs applaus van de linkse drie voor zijn felle aanval op Wiegel. Wiegel daarover: „Zo zie je, dat Andriessen voor het eerst applaus oogst van de linkse drie. De regerings coalitie zit hecht in elkaar'.' WASHINGTON (AFP) De senaats commissie voor de Watergate-zaak heeft woensdag het Witte Huis ge vraagd om 481 geluidsbanden en hon derden documenten. jyjADRID Met de dood van Luis Carrero Blanco, heeft de bijna 90- jarigê Spaanse dictator Franco zijn laatste vertrouweling die hem sedert de Spaanse burgeroorlog was overge bleven, verloren. In 1938 werd hij door Franco opgenomen in de generale staf en kreeg de leiding over de marine, in 1936 hij het begin van de burgeroor log het enige onderdeel van de Spaan se krijgsmacht dat onverdeeld de zijde van het revisionisme van Franco koos. Dat ging ten koste van een groot aan tal jonge marine-officieren die over de kling werden gejaagd wegens mui terij ten gunste van het republikein se volksleger. Een trouwer vazal /dan Carrero Blanco heeft Franco nooit gehad en in de afgelopen 35 jaar is de rijzige admiraal de beschermen de schaduw van de kleine generaal geweest. In blinde trouw aan Franco en diens princi pes. was admiraal Carrero Blanco een fanta sieloos aanhanger van de status quo van de overwinning na de burgeroorlog. De verslage nen zouden volgens hem voor altijd verslagen moeten zijn en de overwinnaars zouden vol gens hun ongetwijfeld goddelijke roeping, voor altijd tot de overwinnaars moeten beho ren. Hij werd daardoor de verpersoonlijking van de onverzoenlijkheid, want 35 jaar lang de overwinnaar uithangen, eist de geharnaste vuist van de sterkste gebald te houden en toe te slaan op elk moment dat de verslagenen spreken om iets anders dan genade, recht op te eisen. WERELDGEBEUREN Wanneer er in Spanje een vrije pers zou zijn geweest, zou admiraal Carrero Blan co door cartoonisten van de oppositie onge twijfeld zijn getekend als een domme bruut. Hij heeft daar helemaal het postuur voor. Op zijn grote lange lichaam stond een eigenlijk te klein hoofd, met kleine zwarte ogen, waar boven zware borstelige gitzwarte wenkbrau wen; een laag voorhoofd en weerbarstig kort geknipt zwart haar, gecamoufleerd door de goudgegalonneerde marinepet, of soms een zwarte borsalino. Zolang hij deel heeft uitgemaakt van de Spaanse regering, woonde hij in een sombere flat in de Calle Hermanos Becquer en was daar de nooit groetende, altijd zwijgzame buurman van prinses Irene, die na haar huwelijk enkele jaren in hetzelfde flatgebouw woonde. Er woont ook een kapper en een importeur van dameslingerie van wufte Itali aanse herkomst. Deze fantasieloze man was voorbestemd om generaal Franco te overleven, wegens zijn ijzersterke gezondheid en Spartaanse levens wijze. Hij zou de generaal moeten opvolgen en de troon moeten afstoffen voor de kroon prins van Spanje, Juan Carlos. Die taak is nu weggelegd voor Torcuato Fernandez Miranda, een andere ijzeren hein uit het. Spaanse regime, die het premierschap heeft overgeno men. Carrero Blanco werd 4 maart 1903 geboren in Santona in de provincie Santander (Nooró-Spanje), die aan het Baskenland grenst. Hij trad toe tot de marineschool in 1918, nam na het eindexamen deel aan de operaties in Spanies koloniale oorlog in Marokko. In 1923 was hij officier op een kruiser. In de laatste jaren van de Spaanse monarchie studeerde hij aan de onderzeeboot- school van Madrid en volgde ook enkele cursussen in dezelfde specialiteit aan de krijgsschool van Parijs. Hij deed dienst op twee onderzeeboten, maar was vooral bekend als theoreticus en sinds 1935 professor in marinetactiek op de marineschool van Ma drid. Bij de militaire opstand van 18 juli 1936 was hij in Madrid, nam zijn toevlucht in de ambassade van Mexico, daarna in de ambas sade van Frankrijk, en pas in 1937 lukte het hem de nationalistische zone te bereiken en zich aan te sluiten bij de Franco-troepen. Hij was eerst liaison-officier tussen marine- en legerkorpsen, is later korte tijd commandant geweest van een torpedoboot jager en daarna van een onderzeeboot. Daarna werd hij op nieuw militair bureaucraat als hoofd van de stafsectie van de marine tot het eind van de burgeroorlog. Na de burgeroorlog kwam hij terug als professor in marinetactiek aan de Madri- leense marineschool. Op 7 maart 1940 had hij de rang van kapitein en werd door Franco benoemd tot .staatssecretaris van het minis terie van het regeringshoofd". Sinds 1951 is Carrero Blanco lid van het kabinet, In 1963 promoveerde hij tot schout bij nacht en pas in 1966 bereikte hij de rang van admiraal. Op 22 september 1967 werd hij benoemd tot vice- voorzitter van de regering en op 14 maart 1972 bepaalde Franco bij speciaal decreet dat de vice-voorzitter (d.wjz. Carrero Blanco) bij Franco's overlijden automatisch regerings hoofd zou worden, indien er nog geen rege ringshoofd was benoemd. Op 8 juni 1973 werd hij benoemd tot minister-president met recht van tijdelijke opvolging van generaal Franco. Hij benoemde een kabinet, waarin hij op de belangrijkste posten geharde falangisten plaatste en daar mee de macht van de technocraten van Opus Dei enigszins verzwakte. Op de technische ministeries handhaafde hij wel ultra-rechtse, meestal briljante technici van deze katholieke lekenorde, maarte politieke ministeries kwa men terug bij de F Directie: F. von de Velde, K. Scherphuis en W. F. de Pogter. Hoofdredacteur: G. A. de Kok. Adjunct-hoofdredacteuren M. P. Dieleman en C von der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Wolstraat 56-60, fel. (01184) 5144. Middelburg: Markt 51, fel. (01130) 7651. Goes: Grote Markt 2, tel. (01100) 6140- Terneuzen: Nieuwsfraat 22, tel. (01150) 4457. Hulst: 5feenstraat 6, tel. (1140) 4058. In de avonduren is de centrale ■edactie bezet van zondag t/m vrijdag vanof 20.00 uur: (01184) 5144. Telefoonnummers buiten kan tooruren tedoctie: (01184) 4799. Advertentie-afdeling: (01186) 584. 's Zaterdags (01184) 5144 /an 9.00-11 -30 uur. Voor klachten bezorging op zo terdag: de plaatselijke kontoren van 9.00-11230 uur. Expeditie: (01184) 2751. OverI, adv. ook zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Maan- dog- t/m vrijdagavond van 20/30 tot 22.00 uur. (01184) 5144. Abonnementsprijzen per kwartaal 30,15; franco per post ƒ33,per maand ƒ10,20 losse nummers 0,45 (inclusief 4% btw). Advertentietarieven: 52 cent per mm; minimumprijs per advertentie 7,80; ingezon den mededelingen 2'A x tarief. Brieven bureau van dit blad f 1,50 meer. Volledige tarieven met contract prijzen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4-/o btw. Giro: 35 93 00, Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 3