Terneuzens damesbiijart: een zeer serieuze zaak ?a Staf de Moor uit Axel helemaal 'gek van judo' exit* Kent U Zeeuwsch-Vlaander en? dames dinsdagavond in hotel 'centraal' aan markt „het is een individuele sport als je iets doet, doe je het zelf" ZEEUWSCH-VLAANDEREN OEFENEN IEDERE Positieve reacties van echtgenoten „Ik ben een doe-figuur" Sport(hal)varia FOTO-PUZZEL ZEEUWSCH-VUANDEREN i jflJOAG 21 DECEMBER 197J le dames aan het werk in hotel Cen» iical in Ter neuzen TERNEUZEN Hotel 'Centraal' op de markt in Terneuzen herbergt sedert september van dit jaar een voor Zeeuwsch- Vlaanderen, wellicht voor geheel Zeeland, unieke vereniging: een biljartclub louter en alleen voor dames. Dat dames aan het biljarten zijn geslagen is geen nieuwtje, ook niet in Terneuzen. Want Joke van Tiel-Breur overigens geen lid van deze club maar van BW is dit jaar zelfs Zeeuws kampioene geworden. Die weinige vrouwen die willen bil jarten worden meestal zoals bij voorbeeld Joke van Tiel wel geac cepteerd als lid van een reeds be slaande biljartclub die meestal uit. sluitend uil mannenleden bestaat. Zo echter niet bij een aantal vrouwen die lid willen worden van de biljart vereniging van hun man. Zij werden niet geaccepteerd en besloten toen relf maar het initiatief te nemen en een eigen biljartclub op te richten. EDy Katern beheerster van hotel Centraal' en daardoor nauw betrok ken bij de oprichting van deze da- mesbiljartclub over die beginfase: „We hebben het niet genomen dat ze ons niet als lid accepteerden van de reeds bestaande biljartclubs. Daar om besloten we om dan maar een eigen club- op te richten. Ik moet seggen dat- ik het, vooral in het begin, niet zo erg zag zitten. Maar 'net is hartstikke gezellig". De week na de Terneuzense kermis rijn de dames begonnen. Eerst met zijn zevenen, hun aantal is nu reeds gegroeid tot tien. Iedere dinsdag avond draaien ze de rollen om. Dan mag manlief thuis blijven omdat zijn vrouw moet gaan biljarten. „De reacties van de mannen die moeten thuisblijven zijn uiterst positief, meestal komen zij hun vrouw opha len. Op dat punt zijn er weinig problemen", vertelt Elly Katern. ONWENNIG Wanneer we dinsdagavond de biljar tende dames aan het werk zien blijkt duidelijk dat het merendeel van de dames voordien nog nooit gebiljart heeft. Een enkeling han teert de biljartkeu met iets vaste re hand. Het doet nog een beetje lachwekkend aan, maar ze laten niets aan het toeval over om het spelpeil te verhogen, ze hebben zelfs Joke van Tiel-Breur in de arm geno men. Zij geeft nu af en toe wat richtlijnen aan de dames. Voorzit ster Ineke van Cadsand: „Voorlopig doen we nog niets anders dan trai nen. Het is hartstikke leuk en de stemming is uitstekend. We zijn ook van oordeel dat de groep niet te groot moet gaan worden. Er kunnen nog wel een paar vrouwen bij komen maar aan noodzakelijk is het niet" Elly Katern vult Ineke van Cadsand aan: „Een belangrijk feit is dat er geen echte goede biljartsters tussen zitten. Het onderlinge krachtsver schil is nog niet zo groot. Daarom is het zo gezellig. Als er iemand bij komt die veel te sterk is dan gaat voor de minderen, die de boventoon voeren, de aardigheid eraf. Daarom is het maar goed dat Joke van Tiel-Breur geen lid bij ons is. Zij is veel te goed voor ons. Daar is dan voor beide partijen geen aardig heid aan. Ik vind het wel fijn dat ze ons een beetje wil helpen". HANDICAPWEDSTRIJDEN Dat de dames het serieus menen met hun biljartplannen blijkt uit het feit dat ze reeds nu contacten aan het zoeken zijn om straks ook tegen andere clubs te kunnen spelen. Wel ke clubs dat zullen moeten worden valt niet zo moeilijk te raden: clubs die alleen uit mannen zullen be staan. Want andere damesclubs zijn er nog niet. althans niet in de buurt, om tegen te kunnen spelen. De eer ste wedstijd die op het programma staat is in januari tegen de biljart club 'Zonder Naam' de tegenhanger van de dames. Het is de mannen- club van hetzelfde hotel 'Centraal'. Het belooft dus een prestigeduel te worden. Ieneke Cadsand: „Het moe ten natuurlijk handicapwedstrijden worden. Ze moeten zich een beetje naar ons aanpassen anders is de aardigheid er ook weer gauw af. We zijn nog maar kort bezig". Als een rode draad loopt het woord gezelligheid door het relaas van ae biljartende dames. „Het is gezellig en dat moet het blijven" is hun devies. „Er wordt op dinsdagavond door ons heel wat afgelachen. We biljarten tot een uur of twaalf en daarna gaan we nog even aan de bar zitten. Het gebeurt dikwijls dat het een uur of drie is voor we naar huis gaan", vertelt voorzitster Ineke van Cadsand. Ook op dat punt ver schillen de dames dus weinig van de heren. Wie op dinsdagavond hotel 'Centraal' binnen loopt kan beter zijn mond houden tegen de dames die aan het biljarten zijn. „Wie op merkingen heeft laten we betalen. Maar meestal valt het wel mee. Er valt aan de bar natuurlijk wel eens een woordje vooral van de aanwezi ge mannen. Ze nemen ons nog niet helemaal serieus", aldus Ineke van Cadsand. Momenteel bepalen de dames zich dinsdagavonds nog tot het uitreke nen van de gemiddelden. Wanneer van iedereen zijn gemiddelde be kend is zal men gaan spelen om het clubkampioenschap. Opvallend is de opkomst van de dames. Vorige week dinsdag ontbrak slechts een speelster, Loes van Puijvelde, op het appel. De nieuwe vereniging als naam heeft men voor Vrouwenvere niging Centraal, kortweg WC, geko zen heeft één speelster in de gelederen die tijdens de Zeeuwse kampioenschappen, die volgens han dicap werden gespeeld beslag legde op ae derde plaats. Dat was Willy Krijger, echtgenote van Gerrit Krij ger die zelfs enkele jaren achter elkaar kampioen van Terneuzen eer ste klas libre is geworden. De gemiddelden van de dames schommelen ongeveer tussen de 0,5 en 1,00. Het sterkste gemiddelde heeft op dit ogenblik Trudy Krom- brink met een gemiddelde van bijna één. De WC bestaat uit ae volgende dames: Ineke van Cadsand. als voorzitster, Trudy Krombrink, als secretaresse. Joke Schmidt, als pen- ningeesteresse en de leden Susie Hertsveld, Jannie Riemens, Marietje v. d. Velde, Rina Post-ma, Loes van Puijvelde, Elly Katern en Willy Krij ger- AXEL „Wat ik mooi vind. hoeft een ander nog niet mooi te vinden. Vlijn vrouw geeft niks om judo en toch kunnen we het. dacht ik. goed met eikaar vinden." zegt judoka en vormingsleider Staf de Moor in zijn riante woning in Axel. Zijn devies is dan ook: leven en laten leven. Zijn passie voor judo brengt overigens wel met zich mee dat hij het meren- deel van de vrije tijd op pad is. Vrouw en kinderen drie meisjes en een Jongen /Jen hem weinig buiten de vakantietijd. Voor de judosport moeten dus of fertjes gebracht worden en daar komt Diny de Moor spontaan voor uit. „We hebben gelukkig nu iets om naar uit te kijken: de kerstvakantie. Voor de kinderen is het ook een enorm fees: als hij weer thuis is Ze vechten om naast hem aan tafel te zitten. Dan denk fk wel eens waar heb ik dat aan verdiend. Maar zon der flauwekul: het is natuur!: ik hartstikke leuk." Het worden, dat staat nu reeds vast. plezierige feest dagen voor het gezin De Moor. „Ik vind het altijd weer geweldig fijn om thuis te zijn. Wat spelen met die kleine mannen en zo. Misschien komt het omdat ik zo weinig thuis ben. Je hebt dan zo veel te vertel len." Het is erg gezellig in huize De Moor. Het haardvuur brandt en op de achtergrond klinkt een muziekje. De Moor zit-heerlijk onderuit gezakt in een luie stoel. Een toonbeeld van rust, zo cp het eerste gezicht. Tij dens de judotrainingen een geheel ander beeld: uiterst geconcentreerd, fel en tot op zekere hoogte veelei send. Waarom judo? Staf de Moor; .Ja waarom precies judo. Ik ben er inderdaad gek van. Het is een indivi duele sport. Als je iels doet, doe je het zelf. Ik werk graag samen maar op een bepaald moment wil ik toch graag iets alleen doen. Als .ie ie mand op de grond legt heb je het zelf gedaan. Judo is bovendien een erg veelzijdige sport. Het vraagt erg veel van het spierenstelsel. Ik kan niet buiten judo. Een echte judoka komt altijd trainen. Het is inder daad een passie." „Ik heb overigens niets tegen teamsporten. In wezen doe ik alle sporten Maar judo heef-, nu eenmaal mijn hart gestolen. He: heeft iets met het individuele te maken. Heb ik altijd gehad trou wens. Ik scharrelde maar wat aan. Op mijn dertiende jaar reed ik op de fiets naar de zesdaagse en de week daarop naar Gent." Op de levensschool te Hulst gaat Staf de Moor geheel anders te werk dan bij zijn judobezigheden. „Ik ga traag om met mensen. Werkende jongeren is een groep waarop de mensen vaak aanmerkingen hebben Zo in de trant van: dat is ook niets. Die gaan op de vijftiende jaar a! werken. Over het algemeen zijn het echter hartstikke fijne jongens en meiden. Je merkt ook dat iets voor hen betekent. Ik werk altijd erg relationeel. Met alles. Er moet eerst een relatie, een band. zijn voordat ik iets kan doen." .Jk heb bijvoorbeeld nu een meisjesgroep en die meisjes voelen niets voor sport. Waar ligt dat aan? Moeten we niet naar ande re vormen zoeken. Dat vraag ik me wel eens af. Die meisjes komen zo van de huishoudschool en ze zeggen dat ze van sport doodziek worden. Waardeloos. Ik verwijt de leerkrach ten niets. Het gaat om systemen. Met die groep heb ik nu gepraat over maatschappelijke problemen. Wat gebeurt er met je als je geld gaat. verdienen. Ze denken vaal: dat. ze, nu ze geld verdienen, er zijn. Het is echter vaak een schijnvolwassen- heid. Ik probeer ze nu in te laten zien dat ze nog al wat laten liggen lebben. Daar kunnen ze zelf wat jan doen." .Momenteel werken we met keuze- lakketten. Marlou Hol is daarmee jegonnen. Dat is erg goed bevallen. Daar zijn de werkende jongeren nee gebaat. Ze doen iets gemoti veerd. Er zijn jongens bij die ju doën bij het leven. Zonder dwang en dan vind ik, dat je iets bereikt hebt." Als verzorger-coach van de nationale judoploeg werkt hij op een wat andere basis. Immers als het goed is, zijn die jongens gemotiveerd. Sa men met Wim Ruska heeft hij de leiding in handen. Dat. betekent dat hij nu al een jaar ieder weekeinde in het trainingscentrum Papendal te vinden is. In theorie is Wim Ruska trainer en Staf ae Moor verzorger. In de praktijk wallen beiden elkaar aan. Staf de Moor: .Ja wat is je AXEL Judoka Staf de Moor is in Zeeuwsch-Vlaanaeren reeds lang een bekende figuur als leider van de judoschool Delta' met vestigingen in Terneuzen, Clinge. Hulst. Axel en Zaamslag. Hij is in het beet van de derde dam. Samen met enkele hel pers geeft hij op ai die afdelingen les. Daarnaast is hij verzorger van de Nederlandse Judoploeg. Hiermee is hij vrijwel alle weekeinden kwijt. Zijn hoofdberoep is vormingsleider aan de Levensschool te Hulst. Hij is getrouwd met een ex-verpleegster en in het bezit van een ClOS-diploma. Het gezin heeft vier kinderen. Hij omschrijft zichzelf als een doe-fi guur. „Ik moet bezig met iets zijn. Het liefst werk ik met mensen. Bezig zijn. Als ze me drie dagen achter een burau zetten, aan was ik na drie maanden weg. Ik wil mezelf zijn en dat lukt me". taak precies. Da: moeilijk om dat precies af te bakenen. Ik help bij blessures en probeer dan een jongen re stimuleren die in de put zit. Meer de psychologische kant van de zaak dus. Maar ook hier geldt: je moet het samen doen. Jongens, trainers, begeleiders en bestuur." „In de beginperiode zijn er nogal problemen geweest. We hebben een meerjarenplan opgesteld zodat we getalenteerde jongens zouden kun nen bereiken. We hebben naar het Europees en wereldkampioenschap jongens meegenomen die daar wel licht qua capaciteiten nog nie: aan :oe waren. Da: heeft bij de andere jongens, die zich al zeker waanden /an een plaats in de ploeg, kwaad bloed geze' We hadden echter van te voren gezegd dat de mogelijkheid aanwezig was dat jongens die niet hard genoeg zouden trainen niet mee zouden gaan. Dat is gebeurd. De zaak is nu uitgepraat. Er zijn geen moeilijkheden meer." Door de judosport. heeft hij heel wat van de wereld gezien. Hij Is onder meer met Anton Geesink naar Japan geweest om daar ervaringen op te doen. Geesink heeft zich in middels uit de judosport terugge trokken en verdient nu zijn geld dooT op krachtige wijze zijn tegen standers tegen het canvas te gooien. Staf de Moor: .Dat is gewoon catch. Ze verlakken de zaak waar ;e bij staat. Heeft niets met sport te ma ken. De mensen trappen er echter in en de jongens verdienen er veel geld mee. Mag je ze dat kwalijk nemer. Ik weet het niet. Het zou mij nie: liggen. Anton is nu eenmaal erg op geld gebrand. In de judo ziet hij het niet meer zitten. Ze willen, vind hij, niet naar hem luisteren. In het be stuur zitten volgens hem alleen maar gefrusteerde mensen. Dat is natuurlijk niet waar. Die menven proberen het ook zo goed mogek.u: te doen". Zijn vrouw kan helemaal geen waardering opbrengen voor de wijze waarop Geesink zijn brood verdient. .-Dat worstelen. Nee, daar moet niets van hebben. Niets voor mij." Judo. Het neemt, een overheersend i- rol in in he' leven van het gezin De Moor. Vrijwel dagelijks loopt ieder een in en uit in de Van Miüdelhove- straat te Axel. Als het enigszins kan is iedereen welkom. Hij zwaar, zijn vrouw; lof toe. „Bij haar kan alles. Ik heb het alleen we! eens jarnmer gevonden da: er voornamelijk ken nissen van mijn kan: komen. Door he: werk. Veel judoërs enz. Daar komt nu verandering in. Ze :s nu ook actief in het verenigingsleven. Dan komen er ook mensen van haar kant. Dat vind ik fcjn. Moet je stimuleren vind ik. Je moet elk- aar tot. op zekere hoogte vrij kun nen laten. Daar raak ik steeds meer van overtuigd. Het is een kwestie van groeien. De laatste tijd gaat het toch erg goed hé Diny." Ze zijn tevreden en daar komen ze graag voor ui:. „Ik ben altijd weer blij als ik in Zeeuwsch-Vlaanderen kom. Ik heb nog eens een aanbie ding gehad om sportleraar aan de politieschool te worden. Een goede baan. Ze kwamen het zelf vragen dus ik had alleen maar ja te zeggen. Ik heb he: met gedaan, vooral ook omdat we pas het huis hadden ge kocht. Maar els cat niet het geval was geweest had die baan waar schijnlijk ook niet aangenomen. Ik heb er geen moment spijt van ge had. He: werk aan de levensschool bes-alt me en we wonen hier gewel dig. Een fijne woning plezierig werk en ruimte waar de kinderen kunnen spelen. Wat wil je nog meer?" OOSTBURG Na een spannende en sportieve wedstrijd hebben Mc- Fiehuiqua en Velocitas elkaar geen duimbreed toegegeven. Op het elek tronische scorebord van de Oostburg- se sporthal prijkte na twee keer twintig minuten zal voetbal in de sporthal De Veerhoek' te Oostburg een 3-3 stand. Een stand die de krachtsverhouding tussen de twee teams goed weergaf. Door deze uit slag overigens staat de ploeg van McFiehuiqua er nog steeds best voor in ae competitie. Tot nog toe moes ten ae sporthalmannen geen enkel punt afstaan. In de B-poule zorgde OBV voor een verrassende uitslag. De biljarters ver sloegen de ploeg van Hof ter Mude met niet mis te verstane 5-2 cijfers. Een verdiende uitslag voor de bil jarters. die kennelijk de queue eens goed in het krijt gezet hadden. Ok- topus won met alleszeggende 7-1 c;j fers van het tegenvallende van Ha! en Kareis, terwijl Blijf Fit ae zesde achtereenvolgende nederlaag moest incasseren. Triomfator werd de goed draaiende poleg van WIK die de score 12-2 op het bord liet aanteke nen. Standen poule A: McFiehuioua 6 11. Velocitas 7 10. Oktopus 7 9. Ver- i 6 S. Jansen sport 7 7, Admi nistratief Personeel 7 6. Van Ha! en Kareis 3 4. Leraren 6 3, Amro 6 2. Poule 3: WIK 7 13. Peugeot 7 li. Hof ter Mude 7 10. OBV 7 8. Alheo 7 6. Winkeliers 6 5, Verauyn II 6 4, Riemens 6 3, Blijf Fit 6 0. BASKETBAL In de basketbalcompeiitie wonnen de dames van Christelijke Mavo met 14 8 van de tegenstanders Operatie. De dames van Eloy I wonnen, zoals ver wacht. met ruim verschil van Eloy II. Aan he: eir.d van ce wedstrijd stond een 66-3 score op het bord. KWL I het er geen twijfel over be staan sterker te zijn dan de Soos da mes. Met 76-10 wonnen de rijkssch--- lengemeenschappers van de Soos B:i de heren was het team van KWL I eveneens succesvol. Met 30-19 werd de ploeg van de lagere technische school verslagen. De leraren gaven x»k op de vrije zaterdag hun lesje. Eloy was het slachtoffer van deze ijver: met 48-26 wonnen de docenten /an de Eloyers. Christelijke Mavo en Globetrotters hadden aan een hele wedstrijd niet genoeg om uit te ma ken wie ae sterkste was: het einde twam bij 31-31. Reden voor de orga- lisatie om te zijner tijd nog vijf -ninuutjes aan deze wedstrijd te bre:- jn om alsnog een beslissing te kr:>- ?en. Een stroom briefkaarten, zoals in tijden niet meer is voorgekomen, overspoelde afgelopen dagen ons re- nactiebureau. En eigenlijk is dat niet zo vreemd, als men bedenkt dat honderden mensen dagelijks langs ons zoekplaat je komen. Talloze pa tiënten van het St-Antoniuszieken- huis te Oosrburg schenen er van uit hun kamer op te kunnen kijken. De waardebon van een tientje gaat deze week naar een vrouw, die of nog in het Oostburgse ziekenhuis ligt of intussen als gelukkige moe der er uit gekomen is. Mevrouw L. L. E. van den Oever-d'Hoore. Hoog straat 39 te Sluis, schrijft het vol gende als oplossing. „Heden zater dag' 15 december 1973 zie ik uw lotopuzzel nummer 119 in de krant, Voor mij geen probleem. Vandaag is het de honderdste dag dat ik opge nomen ben in het gebouw dat nog gedeeltelijk op de foto zichtbaar is. Mijn' kamer is niet te zien, doch ik ienkt me bij het vraagteken, rechts boven. Mogelijk wordt deze vraag londerdag aanstaande (was giste ren) beantwoord: zoon of dochter. 'Jw puzzel betreft echter de versie ring in de rode ballustrade voor het 5t-Antoniusziekenhuis te Oostburg", 'roficiaat, mevrouw Van den Oever. Het blijkt uit de vele, vaak lange iplossingen dat men over het alge neen erg veel plezier in de fotopuz zel heeft. Dokter J. W. Beek te Zuiózande schrijft bijvoorbeeld: „Ik amuseer me altijd geweldig met uw fotopuzzels, hoewel ik de meeste ervan niet kan thuisbrengen". Rest verder nog te vertellen, dat het sier lijke werk vervaardigd is door de Middelburgse kunstenaar Nico van den Boezem. En nu dan de volgende fotopuzzej, nummer 120. Niet zo'n moeilijke dachten we. niet voor Oost- en niet voor West-Zeeuws-Vla mingen. Stuur uw antwoord weer op een kaartje aan de PZC-redactie, Nieuwstraat 22 Terneuzen. Zet in de linkerbovenhoek: fotopuzzel Kunt u Zeeuwsch-Vlaanderen?' Succes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 35