Kennisnemen van eikaars mogelijkheden wezenlijk element EEG-landbouwbeleicP Tien plaatsen voor nieuw stadhuis in Sas van Gent Zangvereniging 'Intermezzo' in Sluiskil ontwikkelt zich goed KERSTRIT VAN DE ZEEUWEN IS NU WANDEL- TOCHT EXTRA MATINEEVOORSTELLINGEN OP KERST- EN ZONDAGEN VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 extïA ZEEUWSCH-VLAANOEREHI SLUISKIL Het gaat de zangvere niging Intermezzo' in Sluiskil, ont staan in oktober 1972 na een me ningsverschil in het r-k koor over de dirigent, de heer G. de Wijn, voor de ivind. Het koor bestond bij de op richting uit 13 leden van het kerk koor en 4 nieuwe leden. De doelstel ling van het koor is: bekende klas sieke, lichte klassieke en volksliede ren te brengen. Het in de oprich tingsvergadering gekozen bestuur van 5 leden heeft om de vereniging goed te laten functionaren een regle ment samengesteld. De vereniging is algemeen en voor alle gezindten toegankelijk. Tot op heden is de vereniging uitgegroeid tot een 30-tal leden en groeit nog steeds aan. Na een jaar intensief werken is een repertoir opgebouwd van een 20-tal liederen, onder andere Slavenkoor, Nonnenkoor, The Holy City. Piu non si trovano, de Twaalf Rovers, Lascia chio pianga, Ave Ma ria van Schubert en Arcadel. Wiege lied van Brahms en Schubert, Pel grimskoor, Island of dreams. Du bist die rose von Wörthersee, Glühwürmchen, La Paloma, Skotse Trije enz. Het eerste optreden is in Hulst geweest voor de personeelsvereni ging van het St-Liduinaziekenhuis. Er lopen in en buiten Sluiskil con tacten voor concerten met verenigin gen en instellingen, zoals met een personeelsvereniging in Hulst en met. het open be jaarden werk in Sluiskil. Wanneer er bij instellingen of verenigingen (bejaarden en perso neelsverenigingen in Zeeuwsch- Vlaanderen) belangstelling voor een nptreden, kan men zelf komen luis teren in het repetitielokaal of con tact opnemen met het bestuur (tele foon 01157-882). Er is voor dit doel een speciale bandopname gemaakt, npgenomen in de r-k kerk te Sluis- til, die men ten alle tijde kan ko nen beluisteren. fndien er in Sluiskil of omgeving zrouwen zijn, maar vooral mannen >f jongens en meisjes die lid willen worden zijn deze van harte welkom. Belangstellenden kunnen terecht in Het Wit-Gele-Kruisgebouw tegenover de hervormde kerk, waar de vereni ging elke maandag vanaf acht uur 's avonds reperteert. „Wij hebben nu een mooi repertoire opgebouwd on der de bekwame leiding van de heer De Wijn, en de geest onder onze leden is zeer goed. Wij hopen op een goede samenwerking met het vereni gingsleven in Sluiskil om zo een steentje bij te dragen om het cultu rele leven zo op een hoger peil te kunnen brengen, wat als dooelstel- ling in ons reglement opgenomen is'", aldus de voorzitter, de heer M. de Smet. ING. A. DE FEIJTER TIJDENS VIJFTIENDE 99 „NOODZAAK TOT AANVAARDING ÉÉN BELEID" TERNEUZEN „In de landbouw sector is het kennisnemen van eikaars mogelijkheden een onmisbaar element om te komen tot een wezenlijke Euro- pees agrarisch beleid. De boeren in de verschillende lidstaten zijn niet gebaat bij spectaculaire uitspraken of resoluties. Zij zijn alleen gebaat bij een besef van onderlinge afhankelijk heid en 'n daaruit voortvloeiende nood zaak tot aanvaarding van één ge meenschappelijk beleid". Tijdens de opening van de drukbezochte, vijftien de Zeeuws-VIaamse studiedag in het Luxortheater te Terncuzen, georgani seerd door het landbouwconsulent- schap en het stichtingsbestuur, bracht voorzitter ing. A. de Feijter uit Cad- zand dit ais belangrijkste uitgangs punt voor het uiteindelijk welslagen van een goed functionerende EEG naar voren. „Nu kunnen we van mening verschil len over onderdelen en over de pe riode die er nodig is voor de gelijk schakeling van zaken die op belasting technisch en op het sociaal gebied lig gen. Dat. er een gelijke behandeling voor alle landen hiervoor moet komen is een dwingende eis. We kunnen ons de luxe niet permitteren om per land uitzonderingsposities te creëren. Deze dienen meestal de kleine groep beroeps bevolking in de landbouw niet. maar zijn veelal politiek gericht en rallen dan uit ten gunste van de consumenten in het betreffende land". Als voorbeeld haalde ing. De Feijter de revaluatie van de gulden aan. die in eerste instantie tegen de inflatie was gericht, maar uiteindelijk politiek werd gebruikt om de consument terwille te zijn. „De landbouw die feitelijk aan de inflatie onschuldig was. werd het kind van de rekening", aldus de heer De Feijter. „Een compensatie is ons be loofd. Deze zal echter lang niet toe reikend zijn. Maar troost u met de ge dachte. dat we in mei nogmaals met de minister mogen praten. Hopelijk heb ben onze landbouwvoormannen dan intussen iets geleerd van de vakbon den". Verdras van Rome In het verdrag van Rome van 1958 werd volgens de heer De Feijter opge nomen, dat. de landbouwproduktie in die gebieden moest plaatsvinden die ..hiervoor van nature en qua verbin dingslijnen het meest geschikt waren". Wat is er momenteel aan de hand? Via kunstmatige ingrepen blijven margina le gebieden in produktie en belemme ren de positieve ontwikkelingskansen van de van nature aangewezen gebie den". stelde ing. De Feijter. „Nu zal ik de laatste zijn om te verkondigen dat de mensen in die gebieden moeten ver pauperen. Integendeel. Zij hebben ook recht op een menswaardig bestaan. Alleen mogen de ingrepen daar niet ten koste van andere gebieden gaan, Mogelijkerwijs zullen er alternatieven moeten worden gevonden". Volgens de inleider moet er naar een 'evenwichtig patroon' voor het verdere landbouwbeleid binnen de EEG wor den gezocht, zodat er een aanvaardbare basis ontstaat, waarop de boer zich een volwaardig bestaan in de samenle ving kan opbouwen. .Dit eerste recht behoort gestalte te krijgen via een pas send inkomens- en sociaal beleid, in gelijke gerechtigheid met andere groe pen van de bevolking. Inleidingen Na de oficiële opening van de stu diedag voor Zeeuws-VIaamse landbou wers werd het. woord aan drie inlei ders gegeven, die onder 't motto "hoe werken en denken boeren in onze EEG- bUurlanden' over hun ervaringen in drie verschillende EEG-ianden spra ken. Een aandachtig gehoor luisterde eerst naar landbouwer A. Grootes, oorspron kelijk afkomstig uit het Noordhol landse Schagen, maar sinds tien jaar boer in de Duitse provincie Nieder-Sak- sen. Als pionier en boerenzoon kwam hij via drie jaar Frankrijk in Duits land terecht en begon daar op een boerderij van bescheiden grootte. Mo menteel beheert hij een landbouwbe drijf van ongeveer 125 hectare. Naar zijn zeggen richt de Duitse boer zich de laatste tijd vooral veel op de graan- verbouw. Het subsidiebeleid schijnt in zijn nieuwe vaderland gunstig te zijn. de te betalen belastingen worden veel al geheven naar aanleiding van ge schetste boekhoudingen en niet aan de hand van precies bijgehouden boekhou dingen. Over de landbouwsituatie in Frankrijk en België spraken respectievelijk ir. P. Tilma en de heer F. J. Willems. Na de inleidingen ontspon zich na de middagpauze een levendige discussie tussen de aanwezigen en de forumle den. MIDDELBURG Op tweede kerstdag houdt, evenals voorgaande jaren motor- en autoclub De Zeeuwen* de traditionele kerstrit. Ook dit jaar wordt dit een evenement waaraan door het hele gezin kan worden deelgeno men. Daar het bestuur van deze autoclub het niet passend vindt om in deze tijd van benzineschaarste een autotocht te or ganiseren. hebben de uitzetters van de ze kerstrit, de heren C. Boogaard en W. van Berendonk, een route vastge steld die te voet dient te worden afge legd. De nadruk ligt hierbij duidelijk op het wandelen, zodat er geen sprake is van een prestatieloop of iets derge lijks. De opzet van deze wandeltocht is verder gelijk aan een puzzelrit, dus met route-opdrachten en controlepos ten. Er zal echter geen sprake zijn van een bestuurder en een kaartlezer, daar iedere inschrijver zelf een controle- kaart ontvangt en dus het traject ge heel naar eigen inzicht kan afleggen. Voor deze gezinswandeltocht kan van af 13.30 uur ingeschreven worden in de kantine van de sporthal te Vlissingen. De lengte bedraagt circa zes kilometer, welke afstand moet worden afgelegd met een gemiddelde loopsnelheid van vier kilometer per uur. Iedere geklas seerde deelnemer ontvangt een prijs. In afwachting van de prijsuitreiking na afloop van de 'rit' zal bingo speeld worden. Viswedstrijd in kerstsfeer VROUWENPOLDER Dc hengel- sportvereniging Middelburg hield za terdag een kersthengelwedstrgd aan het strand bij Vrouwenpolder. De vangst bedroeg 25 bovenmaatse bot ten met een totaalgewicht van b*/: kilo. De prijzen werden uitgereikt in café restaurant Duvekot in Breezand. Te vens werd een grote verloting gehou den Evenals voor de viswedstrijd waren hierbij prijzen beschikbaar ge steld, die bestonden uit enkele soorten wild.' De prijswinnaars waren: 1 J- P Docfing (2 vissen. 690 punten) 2 A. J. Dekker 2-630; 3 J. Hendnkse 3-570, 4 C. Peperzak 1-465; 5 E. Bauer ?-420; 6 F. A. Minderhoud 1-385; 7 P. Slabber 1-335; 8 J. Bouwens 1-320; 9 I. Davidse 1-295; 10 F- Hendriks 1-260. „IN FEITE MAAR TWEE REËLE MOGELIJKHEDEN", ZEGT COMMISSIE MEESTE VOLDOEN NIET AAN EISEN SAS VAN GENT Na bestudering van een aantal alternatieven blijven er in feite maar twee reële mogelijk heden over voor de situering van het nieuwe stadhuis in Sas van Gent: op het Keizer Karelplein of op een nog te dempen deel van de westelijke ka- naalarm in Sas van Gent. Tot die voor zichtige conclusie komt een commis sie(tje), bestaande uit stedebouwkim- dige ir. J. Bolk, architect C. Schoonis en chef algemene zaken van de ge meente R. Slock in een rapport over liet nieuwe stadhuis, dat men 'een ver kenning van mogelijkheden' noemt. De commissie zegt weliswaar niet on omwonden dat er maar twee moge lijkheden overblijven, maar de andere acht alternatieven, die zijn bedacht voldoen niet of onvoldoende aan de eisen. Men heeft die eisen in zeven punten geformuleerd: Het stadhuis moet in Sas van Gent komen in de buurt van het stadscentrum, het moet bijdragen aan een 'face-lifting' van het centrum en een 'uitgesproken karak teristiek element' vormen. Verder moet. een 'sterke' architectuur in re latie tot de omgeving mogelijk zijn, moet er in de buurt voldoende par- keermogelijkheid zijn en mag de werving van gronden geen tijdrovend karwij worden. De commissie is met tien mogelijke plaatsen op de proppen gekomen, waarbij steeds bezwaren en voordelen zijn aangetekend: Handhaving en uitbreiding van het huidige stadhuis. De commissie acht die mogelijkheid niet. zo aanwezig, de verwervingskosten zullen te hoog zijn. de uitbreidingsmogelijkheden te klein, terwijl er onvoldoende parkeerruimte voorhanden is. Men vindt het huidige raadhuis nauwelijks een 'markant her kenningspunt'. Verbouwing en uitbreiding oude klooster aan de Westkade. Hier over is men positiever: een restau ratie van de gevel is mogelijk met hulp van monumentenzorg, er is vol doende ruimte, ook om te parkeren, en het sluit goed aan bij het centrum. De architectonische mogelijkheden zijn vrij beperkt. Verbouw r.k. jongensschool aan de Kloosterlaan. Dit alternatief heeft praktisch dezelfde voordelen als het klooster. Verbouw r.k. pastorie aan de Markt. De commissie vindt de ligging vrij gunstig al is er geen par keerruimte bij de hand. De geluids hinder van de Walzemolen is echter een probleem evenals de hoge ver wervingskosten. Situering op het Keizer Karelplein. Het enige nadeel daarvan is volgens de commissie dat de parkeerruimte op het plein kleiner wordt. Situering op de gedempte westelijke kanaalarm. Die plaats biedt allerlei mogelijkheden. Een probleem vormen de hoge kosten van demping. Overigens heeft ook de Sasse middenstand de demping al bepleit om de parkeer ruimte in Sas van Gent te vergroten. Situering aan Oostkade op terrein hervormde kerk. De commissie vindt dit geen gekke plaats, maar het ver dwijnen van de kerk zou een gemis zijn voor het stadsbeeld. Situering aan het einde van de Oostdam. Groot nadeel hiervan: de geïsoleerde ligging ten opzichte van het centrum. Situering in h6t plantsoen aar Westdam. De commissie ziet er moge lijkheden in als de relatie met het centrum ('face-lifting') minder duide lijk. Situering aan de Visserslaan in Philippine. Volop mogelijkheden, maar dit voldoet niet aan de eis dat het stadhuis in Sas van Gent moet ko men en is dus meteen als reële mo gelijkheid afgevoerd, samen met hand having van het bestaande stadhuis en de situering aan het eind van de oostdam. De andere alternatieven kun nen volgens de commissie nog hele maal in discussie blijven. WEEKEINDDIENST ARTSEN WEEKENDDIENST ARTSEN WIJK VERPLEEGSTERS ENZ ZEEUWSCH- VLAANDEREN. CENTRAAL ALARMNUMMER 01150- 4444. DATUM 22 en 23 DECEMBER. Artsen: Terneuzen: H. Nijsten. W. de Zwijger laan 17, tel. 2324. Oostburg en Aardenburg: N. J. Rijk. Oude Kerkstraat 2, Aardenburg, tel. 01177-1466. Zuidzande, Cadzand, Sluis en Retran- chement: G. U. M. de Meijer, Sluis, tel. 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176- 1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas. IJzendijke, tel. 01176- 1366. Breskens en Groede: L. van den Berg, Groede, tel. 01171-366. Axel: K. Boor, Noordstraat 8. tel. 1666, 21/12: C. A. Schiltman, Nieuw- straat 36, tel. 1777. Sas van Gent en Omstreken: M. Die- rick. Graaf Jansdijk 185A, Westdorpe, tel. 1255. Hulst: W. Eysink, Glacisweg 50, tel. 2060. Hoek, Sluiskil en Philippine: H. Hof stee, Julianastraat 10. Hoek, tel. 01154- 1345. Hontenisse: R. G. Buwalda. Clooster- st-raat 72, Kloosterzande, tel. 01148- 1277. Zaamslag: W. L. Fraanje, Plein 42, Zaamslag, tel. 01153-1244. Koewacht, Clinge en Sint-Jansteen: H. A. A. Brabers, Julianastraat 23, Clinge, tel. 01140-2361. Apotheken: Terneuzen: A. J. Klaassen, Noord- straat 54, tel. 2090. Dierenartsen: Axel en Zaamslag: J. F. de Haas, Zaamslag, tel. 01153-1366. West Zeeuwsch-Vlaanderen: J. P. J. van de Vijver, Oostburg, tel. 01170- 2103. Tandartsen: West Zeeuwsch-Vlaanderen, spreek uur: za. en zo. 12.00-12.30 uur: A. van Herk, Oostburg, tel. 01170-2493. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. spreeku ren: za. 10.00-10.30 en 18-18.30 uur. zo. 12.00-12.30 uur G. A. M. Vermeulen, Herengracht 13, Terneuzen, tel. 01150- 2004. WIJKVERPLEEGSTERS: Biervliet. Breskens, Groede en Hoofd plaat, Schoondijke en IJzendijke: zr. Snel, Havenstraat 16, Biervliet, tel. 01152-216. Aardenburg, Cadzand, Oostburg en Sluis: zr. Ancilla, Bootstraat 15, Aar denburg, tel. 01177-1746. Terneuzen: zr. Vermeylen, Langs de Kreek 13a. tel. 3829. Sluiskil, Hoek en Philippine: zr. Eus- tella, J. Hobeinstraat 2, Philippine, tel. 01159-306., b.g.g. 01157-451. Sas van Gent: zr. Zwartelée, Wal- straat 13, tel. 1407. Hulst en Hontenisse: zr. Colsen, J. Everaertstraat 25, St. Jansteen, tel. 01140-2368, b.g.g. 01140-3223. Axel, Koewacht, Zaamslag en Zuiddor- pe: J. van Exel, Polderstraat 13, Zaamslag, tel. 01153-343. KERSTDIENST ARTSEN WIJKVER PLEEGSTERS ENZ ZEEUWSCH- VLAANDEREN CENTRAAL ALARMNUMMER 01150- 4444. DATUM 25 EN 26 DECEMBER. Artsen: Terneuzen: 25/12 K. Jiskoot, Oester putten 2, tel. 2303. 26/12 J. G. Stevens, Scheldekade 27. tel. 2020. Oostburg en Aardenburg: 25/12: G. U. M. de Bruijckere, Brouwerijstraat '8, Oostburg, tel. 01170-2323. 26/12: J. W. Beek, Zuidzande, tel. 01170-2424. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: 25/12: Chr. Kalkman, Biervliet, tel. 01152-345. 26/12: A. E. Lievens, IJzendijke, tel. 01156-1266. Breskens en Groede: H. H. Hauer, Breskens, tel. 01172-1566. Axel: C. A. Schiltman, Nieuwstraat 36, tel. 1777. Sas van Gent en Omstreken: Fr. Puy- laert. Oostkade 19, Sas van Gent, tel. 1366. Hulst: J. G. A. Niesten, Gr. Bagijn- straat 16, tel. 3373. Hoek, Sluiskil en Philippine: 25/12: H. G. v. Haelst, Spoorstraat 46a, Sluiskil, tel. 01157-444/451. 26/12: M. Jongsma, Julianastraat 2, Hoek, tel. 01154-1356. Hontenisse: H. G. Buwalda, Clooster- straat 72, Kloosterzande, tel. 01148- 1277 en J. W. ter Burg, Groenedijk 52, Kloosterzande, tel. 01148-1377. Zaamslag: C. Verboom. Axelsestraat 2, Zaamslag, tel. 01153-1377. Koewacht, Clinge en Sint-Jansteen: L. J. Adriaansens, Hoofdstraat 34, St. Jansteen, tel. 01140-2928. Apotheken: Terneuzen 25/12: M. E. M. Hamann, Noordstraat 69, tel. 2060. 26/12: A. J. Klaassen, Noordstraat 54, tel. 2090. Dierenartsen: Axel en Zaamslag: C. J. Cijsouw, Axel, tel. 01155-1488. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: W. Kapsenberg, Sluis, tel. 01178-1225. Tandartsen: West Zeeuwsch-Vlaanderen, spreek uur: di. en wo. 12.00-12.30 uur: A. van Herk, Oostburg, tel. 01170-2493. Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, spreeku ren: za. 10.00-10.30 en 18-18.30 uur; zo. 12.00-12.30 uur: G. A. M. Vermeulen, Herengracht 13, Terneuzen, tel. 01150- 2004. WIJKVERPLEEGSTERS: Biervliet, Breskens, Groede, Hoofd plaat, Schoondijke en IJzendijke: zr. de Causmaecker, Europastraat 3, IJ zendijke, tel. 01176-1367, b.g.g. 01152- 383 en zr. Adriaanse, Marijkeplein 7, Groede, tel. 01171-367. Aardenburg, Cadzand, Oostburg en Sluis: G. de Jonge, Badhuisweg 12, Cadzand, tel. 01179-1367. Temeuzen: zr. Leenhouts, v. Steenber genlaan 68, tel. 3360. Sluiskil, Hoek en Philippine: zr. Ville- rius, Rozenlaan 5, Hoek, tel. 01154- 1495. Sas van Gent: zr. Zwartelée, Wal- st raat 13, tel. 1407. Hulst en Hontenisse: zr. Maenhout, Kerkstraat 3, Clinge. tel. 01140-2071. Axel. Koewacht, Zaamslag en Zuiddor pe: M. Geleensen, Bachstraat 61, Axel, tel. 01155-2145. Ballonnenactie peuters 'Gildehuis' SLUISKIL Dinsdagmorgen om 11 uur lieten de kinderen van de peuter speelzaal in het 'Gildehuis' te Sluiskil 30 ballons opgelaten. Dit gebeurde in het kader van de landelijke ballon actie om subsidie te verkrijgen, gen. Hengelwedstrijd Zaterdag 22 december om half twaalf organiseert café Dallinga in Temeuzen bij de watertoren een grote viswed strijd waaraan iedereen kan deelne men. Inschrijven in café Dallinga tot half elf zaterdagmorgen. Schieting Aan de konlngsschieting bij J. de Guchteneire. uitgaande van de bejaar denbond van oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen namen 55 personen deel De koningstitel kon niet toegekend worden, aangezien niemand de ko ningsvogel afschoot. Deze werd ver loot. De uitslag luidde: hogevogcl E. de Nijs Koewacht, eerste zijvogel F Ferket Stekene (B). tweede zijvogel A. de Bakker Boschkapelle. grootste aantal (4) A. Stevens St-Jansteen. Schieting SLUISKIL Uitslag kalkoenschleting in café "Dallinga' te Sluiskil zaterdag 15 december. Het aantrl deelnemers aan deze schieting was 40. De hoogvo gel zowel als de eerste en tweede zijvogel werden afgeschoten door B. Ivens uit Sluiskil. Het grootste aantal vogels (4) was ook voor B. Ivens die dus met 4 kalkoenen huiswaarts keer de. Uitslag schieting zondagavond in café "Dallinga'. De hoogvogel was voor me vrouw Snoeys uit Sluiskil, De zijvo gels werden niet afgeschoten. De vlie gende vogel was voor J. Fopma uit Sluiskil, en de meeste vogels (4) wer den afgeschoten door mevrouw Ivens uit Sluiskil. Er waren 20 schutters. Kaartwedstrijd GRAAUW De leden van de boeren bond en KPJ afdeling Graauw hielden een kaartwedstrijd in het verenigings gebouw te Graauw. De uitslag luidde 1 J. Heyens; 2 F. de Waal; 3 A. Bruggeman; 4 H. Mangnus; 5 A. Hey ens; 6 A. Roelands. 7 A. van Eerden burg; 8 R. Steyaert; 9 H. de Waal; 10 L. Steyaert. Prognostiekwedstrijden CLINGE Aan de prognostiekwed- strijd bij Fr. Ras in café-restaurant Troubadour' te Clinge namen 89 per sonen deel. De uitslag luidde: eerste prijs mevrouw F. Ras, de extra prijs was voor H. Stevens. Schietingen Zaterdag 22 december: Hulst: W. Blommaert; Zuiddorpe: L. Vermuë; Kloosterzande: R. van Kruyssen; Hengstdijk: Konlngsschieting P. van Dijk. Zondag 23 december: Koewacht: A. de Kind: Kloosterzande: R. van Kruyssen; Lamswaarde: P. van Oe- velen; Hulst: S. Blommaert. Dinsdag 25 december: Koewacht: O. de Molen; Hulst: W. Blommaert; Graauw: P. de Caluwé; Hengstdijk: P. van Dijk; Zuiddorpe: konings- schieting Willem-Teil. Woensdag 26 december: Klooster zande: De Linde; Kapellebrug: Cyr. de Kind; Lamswaarde: P. Claessens. 'Hava Naguila' trad op CLINGE Di* volksdansgroep Naquila' te Vogelwaarde heeft de J 1 gelopen week enkele optreden, T» zorgd. In Clinge verzorgden de tiener» k geren en senioren een prograrnm» het gemeenschapshuis op uibvxilitei I van de Zeeuwse invaUdentonliW dag waren de jongeren en de «enlorêi te gast bij de vrouwenbond van h» NVV te Temeuzen. Deze vrouwenw, hield een feestavond in hotel T> I Vriendschap' te Temeuzen. waarh een 100-tal dames deelnamen. De be de optredens, die muzikaal werden begeleid door accordeonist Nico Bi' ontving 'Hava Naquila' veel blljim van waardering. Het geheel stond de avonden onder leiding van damifl i der O. Vosveld. Bezinningsdag te St.-Jansteen SINT-JANSTEEN De afdeling Sint Jansteen van de katholieke bond tm bejaarden en gepensioneerden hfeu een bezinningsdag in het verenigtn», gebouw te Sint-Jansteen. De bijeenkomst werd geopend een eucharistieviering, geleid dow pastoor H. van Leemput uit Heikan- die tevens de kerstpredikatie hield, l> voorzitter van de afdeling, de heer c van Aert, zette uiteen wat er dit Ja; voor de bejaarden en gepensioneerd® bereikt was op het gebied van aow aww. vakantietoeslag en kinderbijsl«' Hierna vertoonde de heer W. Blom- maart dia's over Sint-Jansteen en ors geving en gaf hierbij de nodige toe lichting. De bijeenkomst werd verder in gezellige sfeer doorgebracht. On» veer 200 bejaarden woonden de bij eenkomst bij. Lezing voor NFO-Hulst HULST Onder voorzitterschap var, de heer M. Vael uit St-Jansteen is ia De Koning van Engeland' te Hulr een bijeenkomst gehouden van de Ne- derlandse Fruitteelt Organisatie, kring Hulst. De heer J. Ruissen, van de rijks tuinbouw voorlichtingsdienst uk Goes hield een lezing over mogelijkhe den tot het verkrijgen van rentesubfi. dies. Daarna gaf de heer H. Moeliker van de rijks tuinbouw voorlichting* dienst uit Terneuzen een uiteenzetting van de fruitteelt in Zuid-Duitsland. Met. kleurendia's werd dit toe» licht. Balavond CLINGE Vanavond vrijdag, is et in café-restaurant Troubadour" ti Clinge een balavond voor de perso neelsleden van de NV De Hoop uit Temeuzen. Daarvoor nemen ze dcc! aan een diner. ,De vier vuisten de lucht in", is een superkolder- en knokfilm, die zondag als matineevoorstelling in de Hul ster bioscoop De Koning van Enge land' draait. De zelfde film wordt saterdag, zondag, eerste, -en- -tweede kerstdag ook in hetLuxprhteater m Terneuzen vertoond. Tweè gezworen kameraden, gespeeld door de ac teurs Terence Hill en Bud Spencer, zorgen in deze komische western /oor veel vermaak en hilariteit. Dp zaterdag, zondag en tweede kerstdag brengt de bioscoop van Hulst de historische film The brid ge on te river Kwai' op het witte ioek. In Temeuzen draait verder op de middagen van zondag, eerste en tweede kerstdag een kostelijke Fran se film van Louis de Funes. Titel is De gendarme op vrijersvoeten'. Ook een erotische filmproduktie ont- bfeekt deze week niet aan het Luxor-programma. Het verhaal gaat over een zogenaamde masseuse met 'Strelende handen'. Bekende sterren als Ursula Anderas, Alain Delon, Capucine en Charles Bronson zijn in de film De rode zon' in het Oostburgse Ledeltheater te zien. Essentie van de inhoud is het zoeken naar het gouden zwaard door een krijger en een verstotene. Deze. rolprent is van zaterdag tot, en met woensdag in de vertoning. Op zondagmiddag en de middagen van eerste en tweede kerstdag wordt er een tekenfilm over Ducky Luke' ge draaid. Deze magere cowboy schiet sneller dan zijn schaduw en bezorgt de toeschouwers niet zelden angst en lachstuipen. Op dinsdag- en woensdagmiddag wordt verder de spannende geschiedenis van een En gels krijgsgevangenenkamp ver toond. In dit kamp trachten Duit sers de baas te spelen. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, bij het tragisch overlijden van mijn geliefde vrouw en zorgzame moeder EMMA A. M. M. VAN HAELST betuig ik, mede namens mijn kinderen en familie, mijn oprechte dank. A. V. A. Boeding Familie Van Haelst Familie Boeding Vogelwaarde, december 1973, Vogelweg 2. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom MICHIEL CASTELEIJN betuigen wij onze oprechte dank. Groede: fam. M. van Haneghem-Casteleijn Iz. van Haneghem Waterlandkerkje: S. Casteleijn-Albregtse Neven, nichten en achterneven en •nichten Groede, december 1973. DR. G. HOFMAN vrouwenarts AFWEZIG van 22 tot 30 december. F. A. J. HAMANN tandarts TERNEUZEN HEDEN AFWEZIG AFWEZIG W. N. Th. M. B. GIE- LEN, arts HULST 24, 27 en 28 dec. 1973. Waarneming: W. Eysink, huisarts Hulst, Glacisweg 50, tel. 2060. PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PZC Stoomtram Breskens- Maldegem AARDENBURG Wijziging dienstregeling rond de feestdagen. Op maandag 24, donderdag 27, vrijdag 28 en maandag 31 december zal worden ge reden als op zaterdagen. Goedgekeurd door de rijks hoofdinspecteur van het verkeer in het district Zee land bij beschikking van 18 december 1973 nr. 73.093. TARIEVEN WORDEN Deze tarieven zijn goedge keurd door de rijkshoofd inspecteur van het verkeer in het district Zeeland bij beschikikng van 18 decem ber 1973 nr. 73.096.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 34