Raad Oostburg kiest nog geen plan voor jachthaven Breskens Twee weken voorwaardelijk voor Franse automobilist die frontale botsing veroorzaakte Vier weken cel voor steek met stiletto Raadslid Verhage: „Tweede kerncen trale moet er gauw komen" Reddingboot 'Jan Leis' te Burghsluis moet worden vervangen Keuring duiven WERKGROEP BESTUDEERT VIER PLANNEN IN PENSION TE VLISSINGEN MOTIE OM DE SUBSIDIES TE HANDHAVEN Alstublieft mevrouw hier is uw PZC! Plaats uw in de PZC 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 BIJ INHALEN FILE RECELRECHT TEGEN TEGENLIGGER; INZITTENDE ANDERE AUTO LIEP BLIJVEND LETSEL OP DAARNAAST BOETE VAN 800 GULDEN MIDDELBURG „We mngt-n dank- hiiar zijn «lat hier geen doden zijn gevallen. Verdachte- is gaan inhalen in een Tile. Het is gekkenwerk om uit een file te komen en zich dan weer tussen fle andere auto's te wringen. Dit voegde nir. Th. Lcbret donderdag- Domnunhh t iegde mr. Th. Lcbret d morgen als officier van justitie on de zitting van de politierechter te Middel burg de in Vlissingen wonende auto mobilist J. P. (25) toe. P. veroorzaakte in de vroege morgen vnn de 8ste autustus van dit Jaar op de Zuidsloeweg In de gemeente Vlis singen een ongeval, waarbij hij zelf flink werd gewond en de inzittenden van de andere auto. de broers van G. uit Roosendaal in het ziekenhuis te recht kwamen. Eén van hen liep daar bij blijvend letsel een verbrijzeld been op. Aan de hand van een drietal getuigen verklaringen reconstrueerde politic-, rechter mr. P. van Empel de totstand koming van de frontale botsing. Uit de verklaringen bleek dat de Frans man ondanks filevorming op de Zuid sloeweg die 8ste augustus zich ver schillende malen aan inhaalmanoeu vres waagde en zich bij naderend tegemoetkomend verkeer gevaarlijk tussen de in file rijdende wagens drulcte. De Vlissinger B. D. was één van de automobilisten die zo door P. werd ingehaald. „Ik moest, plotseling rem men om hem er nog tussen te laten. Daarna ging hij direct weer passeren en botste hij frontaal op een tegenlig ger". aldus D„ die zijn auto in de berm moest sturen om een botsing te vermijden. Officier mr. Lebret bestempelde de rijstijl van P. als 'zeer gevaarlijk'. Hij achtte bewezen dat de Fransman on verantwoord had gereden en eiste een gevangenisstraf van twee weken voor waardelijk. een geldboete van 800 gul den en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De officier kwam tot deze milde eis gezien de lichamelijke omstandigheden van P.. wiens bij het ongeval opgelopen verwondingen nog steeds niet waren genezen. De raadsman van P.. mr. C. H. Brink man erkende dat zijn cliënt te hard had gereden maar voegde daar onmid dellijk aan toe dat deze de tegenligger geheel niet had opgemerkt. „Anders zou het een regelrechte zelfmoordpo ging zijn geweest". De raadsman be pleitte grote clementie gezien de per soonlijke omstandigheden van P., die door een gebroken pols nog steeds niet. kon werken en met een 'mindere' Franse sociale weigering had te ma ken. Ergerniswekkend Politierechter mr. Van Empel was van mening dat de officier reeds ge noeg met fle omstandigheden rekening had gehouden en vonniste conform. De handelwijze ran P. betitelde hij als 'een van de meest vervelende en re- gerniswekkende mameren van rijden'. Op de zitting verschenen gisteren een groot aantal automobilisten die te recht stonden wegens rijden onder invloed. De Middelburger P. J. V. (23) reed op 17 september onder Wissen- kerke met, zijn auto van de weg door een te veel aan alcohol in zijn bloed. Zelf weet hij dit aan oververmoeid heid maar mr. Van Empel confron teerde hem met de uitslag van de bloedproef, die een promillage ran 1,25 had uitgewezen. pfficier mr. Lebret eiste in deze zaak de gebruikelijke tarief van 1 week gevangenisstraf en negen maanden rij ontzegging. De politierechter legde V. wel cle week gevangenis op maar beperkte de ontzegging tot zes maan den en de resterende drie legde hij voorwaardelijk op. De Vlissinger P. O. liep op 23 augus tus in Middelburg op simpele wijze tegen de lamp. Na uitgebreid café bezoek reed hij in de Gravenstraat bij het, wegrijden tegen een geparkeerde auto. Ook hier eiste mr. Lebret 1 week gevangenis en negen maanden ontzegging. Gezien de zwakke gezond heid van de Vlissinger legde de poli tierechter hem uiteindelijk een week voorwaardelijk, een geldboete van 500 gulden en een rij-ontzegging van zes maanden, waarvan drie voorwaarde lijk. op. De Vlissinger H. S. was zich op 8 september in zijn woonplaats te bui ten gegaan aan de drank na een geslaagde voetbalwedstrijd om vervol gens toch nog in zijn auto te stappen. Aanhouding bleef niet uit en een bloedproef wees een alcoholpromilla- OOSTBURG Het Oostburgse raads lid A. Verhage vindt dat er haast moet worden gemaakt met do bouw van een tweede kerncentrale bij Bors- selc. „Die kan ons behoeden voor een nog grotere energiecrisis", zei hij don derdagavond in dc raadsvergadering. De heer Verhage vond in de raad geen medestanders. Ook z'n opmer king 'een tweede kerncentrale in Zee land levert een bijdrage aan de Ne derlandse economie" mocht niet ba ten. Wel beloofde burgemeester A. Schipper als gemeentelijk vertegen woordiger in de aandeelhoudersverga dering van de PZEM hem de 'urgentieverklaring' door te zullen spe len- KERKELIJKE MUTATIES HERVORMDE Beroepen te Delfzijl: A. A. Drost te Lemmer. Te Delft: A. van Brummelen te Hierclen. Te Sint Annaparochie (toezegging): L. J. de Leeuw, vicaris te Utrecht. Te Grootegast-Doezum (toezegging): S. P. Nijdam te Drach ten. Aangenomen naar Lopik: G. van de Kamp. kandidaat te Amersfoort. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Zoetermeer: S. Land heer, kandidaat te Den Haag. GEMEEN- Beroepen te Enschede: J. Karens te Opheusden. Te Hoogeveen: J. van Vliet te Aagtekerke. Te Poortugaal: F. Harinck te Den Haag-zuid. Te Rotter dam-west: C. van den Poel te Yerseke. Te Randburg in Zuid-Afrika: J. van Haaren te Amersfoort. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Beroepen te C-ouda: M. van Beek re Opheusden. ge van 1.8 uit. In deze zaak eiste de officier 10 dagen gevangenis en negen maanden ontzegging. Mr. Van Empel reduceerde de gevangenisstraf tot een weck en legde een rijontzegging van zes maanden, waarvan twee voor waardelijk. op- Schrikhekken De 54-jarige automobilist H. S. uil Oosterhout raakte op 21 augustus na drankgebruik op rijksweg 53 onder Kapel le van dc weg. waarbij een aan tal schrikhekken ramde. „U moet wel een eind weg geweest zijn", zo stelde officier mr. Lebret. S. bleek die dag in Middelburg de sluiting van het, houtbedrijf Internat,ion te hebben af gewerkt, waarbij ook de drank om de hoek was komen kijken. Mr. Lebret eiste voor dit geval van rijden onder invloed een week gevan genis en een voorwaardelijke ontzeg ging ran negen maanden omdat S. zijn auto voor zijn werk moeilijk kon missen met echter een rijverbod in de weekends. Mr. Van Empel nam deze straf bijna geheel over maar verlicht te het rijverbod tot enkel de zondag. Automobilist P F. S. uit Sluiskil zag in september bij het oprijden van de Sluiskilse brug een tegemoetkomende wagen over het. hoofd en veroorzaak te zo een aanrijding, waarbij een inzittende flink werd gewond. Gezien zijn financiële omstandigheden werd hij veroordeeld tot 250 gulden en een voorwaardelijke ontzegging voor drie maanden. Dubbel pech De jeugdige Vlissinger R. D. (19) had op 27 december dubbel pech. Die dag in het bezit gesteld van zijn vaders auto reed hij in zijn woonplaats tegen een boompje. Met de mogelijke gevol gen bij thuiskomst voor ogen raakte de jongeman zo in paniek dat hij met zijn auto naar kenissen in Tilburg reed Daar werd hij bij een routine controle aangehouden en kwam de oorzaak van de beschadigde auto aan het licht. De zaak werd door de politierechter afgedaan met een boete van 100 gulden. De Vlissingse zeevaartscholier raakte eveneens in paniek toen liij in de Scheldestad door zijn schuld in bot sing kwam met een andere auto. Hij reed maar onmiddellijk door. Voor deze twee feiten werd hij beboet met twee maal 100 gulden. De politierech ter legde dc in Vlissingen wonende Fransman C. P. bij verstek die op 4 augustus onder invloed op zijn fiets in de Hobeinstraat. werd aangehouden, een boete van 100 gulden op. VLISSINGEN Voor tic in Burgh sluis gestationeerde reddingboot 'Pre sident .lan Leis' van de Koninklijke Zuid.Hollandse Maatschappij tol Red ding van Schipbreukelingen is ren ver vanger nodig. Het schip is momenteel bijna veertig iaar oud, zo blijkt uit het verslag over 1972 van de maat schappij. 'Ons streven is er in dit verband op gericht, in ons jubileumjaar 1974 (hel 150-jarig beslaan van onze maatschap pij) de gelden ter beschikking te krij gen om deze boot. alsmede eventueel een snelle kleinere, Ie kunnen bestel len. Hiervoor zal een bedrag van ten minste 2.000.000.nodig zijn', aldus het jaarverslag over 1972. dat door het overlijden van de directeur-secretaris van de maatschappij, de heer G. Quint, later is verschenen dan de bedoeling was, Op de 'Pr.esïdent Jan Leis' en op de 'Javazee' te Breskens werd een dec- ca geplaatst, die konden worden be kostigd uit de liquida tiegelden van het. Fonds Provinciale Watersnood in Zee land. Op de 'Javazee' werd tevens een chemisch toilet geplaatst, zodat de boot ook in dit opzicht zeer modern Voorts vermeldt hel; jaarverslag nog, dat te Burghsluis afscheid werd geno men van mat,roos C. A. Overbeeke. aan wie tevens de medaille voor 25 jaar trouwe dienst werd uitgereikt- In Breskens was matroos J. P. Fenijn eveneens 25 jaar in dienst. Ook hij kreeg een medaille. In Burghsluis trad, mevrouw C. van der Haven-Eikelen boom in dienst als extra-matroos, spe-, ciaal belast met de zorg voor zieken en gewonden. De heer A. P. de Munck; trad in Breskens in dienst als matroos. In 1972 ondernamen de boten van de maatschappij 70 tochten voor redding: of hulpverlening. In 34 gevallen ein digden deze tochten niet met daad werkelijke redding van personen. Bij de overige 36 tochten werden 88 per-' sonen behouden aan wal gebracht. Hiervan behoorden er 62 (70,45 pro- cent) tot de categorie watersporters. De reddingboten uit Burghsluis. Bres kens en Cadzand wisten 54 levens te redden, verdeeld over 17 tochten. GRAAUW Keurmeester H. Camoen uit, Rotterdam gaat zaterdag de dui ven van de leden van de cluivenhou- dersvereniging te Graauw keuren. De keuring begint om 13.00 uur in het clubgebouw van P. Caluwé te Graauw^ Daarna wordt een duivententoonstel ling gehouden tot zondagavond. POLITIERECHTER MIDDELBURG VEROORDEELT FRANSMAN TOT: MIDDELBURG Wegens po ging tot zware mishandeling GROTE VAART ASIAN ENTERPRISE 20 vn Hongkong nr Brisbane, BAROK 20 le Antwerpen CALA- MARES IB vn Koper nr Cristobal. CERES 2t te Le Havre verw.. CHEVRON EINDHO VEN 20 pass. Ualava 1st. nr Singapore, CHEVRON NAPLES 20. pass. Sa'oang nr Rastanura, CHEVRON NEDERLAND 23 to Lourencomnrques verw.. HOLLANDS BURCHT 20 pass Hakodake nr Whampoa. KELLETIA 19 vn Darwln nr Dampier, LE- LTKERK 20 Dakar nr Hamburg. LOPPER- SDM 20 te Rotterdam. MAASBREE 20 100 zo Socotra nr Forz. Golf. MACOMA 20 vn Halul Isl. nr Tranmere. MADISONLLOY 20 te Le Havre, NEDLLOY KINGSTON 21 te Kaapstad verw.. NEDLLOYD NILE 20 85 w Lissabon nr Dakar, NISO 20 vn Bonny nr Rotterdam, PHILIPPIA 20 te Bandharhas- har. ROTTE 20 100 zo Guadalkanaal nr Balboa. SEROOSKERK 20 te Rotterdam. STRAAT LUZON 20 190 ozo Melbourne nr Aucland. TJIWANGI 20 vn Sydney nr Bris bane, VITREA 20 60 w Djakarta nr Singa pore. VOORNE 20 te Mojl verw. ACTEON 20 te Calcutta. ADRASTUS 19 500 no Lourengo Marques nr Durban, AL- KES 19 510 zzw kaap Verd. eil. nr TenerUe. ALKMAART 19 te Pcmce. AMELAND 19 te Rotterdam. ANTILLA CAPE 19 100 o New York nr Houston. ARCHIMEDES 19 tc Ma- tnnzas, ATRISTÖTELES 20 te Lngunira verw., ATLANTIC CROWN 20 te New York. BALONG 10 180 ono Mozambique nr Dji bouti, BRITSUM 19 540 zo Hallfax nr Hamptonroads, CHEVRON KENTUCKY 19 50 o San Salvador nr Freeport. CHEVRON MADRID 19 vn Bahrein nr Rastanura. CHEVRON THE HAGUE 19 vn Rotterdam nr Zee. CHOLUTECA 19 vn Albany nr St. John. CRANIA 19 300 no Antigua nr Cura cao. DALLIA 19 285 ozo Abidjan nr Rotter dam. DANIELLA 19 40 O Kaap Race nr Le Havre. DELTADRECHT 19 70 Oz Dakar nr Weser. DILOMA 19 150 nw Muscat nr Sydney. DIONE 19 58 o Ascension nr Lave- ra. EEMHAVEN 19 145 nnw 'st. Paulsrocks nr Rotterdam. EEMLAND 20 vn Hamburg nr Zuid Amerika. ESSO EUROPOORT 19 660 w Santos nr Sao Sebastlao. ESSO NEDERLAND 19 110 no Lissabon nr Kara chi. GORREDIJK 20 vn San Juan del Sur nr Balboa. GREBBEDIJK 19 vn Le Havre nr Bilbao. GULP ITALIAN 20 te Bantry verw.. HEELSUM 19 630 zzo monrovla nr Le Havre, HERCULES 19 pass. A^oren nr Rot terdam. HILVERSUM 19 210 no Nassau Bahamas nr Duitsland, KAAP HOORN 19 195 zw Kp, St. Vincent nr Brest. KATELY- SIA 20 te Belfast. KATWIJK 20 ra Rotter dam nr Hamburg. KORATIA 19 te Mina al Pahal, LAARDERKERK 19 150 zo Madeira nr Dubla, LALIBELLA 19 250 zo 'new York nr Provldenne. LE1DERKERK 19 310 w Walvisbaai nr Le Havre. LEUVELLOYD 19 vn Bremen nr Antwerpen. LION OF JUDAH 19 t.hv. Port Elizabeth nr Rotterdam. LO- VELLIA 19 470 ono St. Helena nr Lavera. LYCAON 20 nr Hamburg. MACHAON 19 110 zzo Kp Blanc nr Apapa. MERCURIUS 19 1350 ozo Bermuda nr Rotterdam, METULA 19 170 wzw Freetown nr Tranmere, MUSIL- LOYD 19 vn Algiers nr Mostganem, NEDER EEMS 19 910 w Freetown nr Kaapstad, NEDER WESER 20 vn Karachi nr Colombo. NEDLLOYD DEJIMA 19 410 O St. John nr Gothenburg. NEPTUNUS 19 te Aruba. NTJ- KERK 19 vn Las Pnlmas nr Rotterdam. PALAMEDES 19 1200 wzw Bermuda nr Tor- toln. PERICLES 19 vn Orinoco nr Moengo, PHILINE 19 1200 w Djakarta nr Kbarg. eil., POELDIJK 19 500 zo Kp Sable nr Rotter dam. PRINSENDAM 20 te Kaapstad. QUEEN OF SHEEBA 19 210 w Oranje rivier nr Djibouti, ROTTERDAM 19 ra Nassau nr New York. RIJNBORG 19 ra Buonsbuttcl nr Amsterdam. SEPIA 19 500 ono Mombasta nr Plreau. STRAAT COOK 19 150 nw Kaap stad nr Recife. STRAAT KOBE 19 le Na- goya, STRAAT MADURA 19 vn Hongkong NR Singapore. STRAAT NASSAU 19 1000 zo Ceylong nr Durban. STRAAT SINGAPORE 19 vn Cochin nr Colombo. STRAAT TAL BOT 19 240 z Taiwan Shlmonnosekl. STRAAT TOREES 19 vn Dar es Salaam nr Singapore. STREEFKERK 20 te Das i.s- LAND VERW., THERON 20 te Piladelpbla verw.. TINTO 19 portlandblll nr Cristobal. TOLTEC 20 te Baltimore. ULYSSES 19 te Houston. VLIELAND 19 te Isle of Grain, VOLENDAM 20 te New York verw.. WIL LEMSKERK 19 455 w Madeira nr Genua. WOENSDRECHT 20 pass. St. Vincent. WO- NORATO 19 te Moji. ZAFRa'20 vn Zueitina nr Teesport. ZONNEKERK 20 te Doha. KLEINE VAART ALERT 20 vn Rotterdam nr ee, ANNE HERFURTH 20 10 z Dover nr Arklow. BRANDAR1S 20 30 n Algiers nr Famngusta. BRINDA pass. 20 Duinkerken nr IJmulden.- CONSTANCE 20 te Rotterdam. CORAL ACROPORA 20 45 zw Vigo nr Casablanca. DIEVERTJE pass. 20 St. Vincent nr La Pallice. EEMSMOND pass. 20 Noordhtnder nr Boston. FIDUCIA 20 50 no Noordhtnder nr Rotterdam, HOOP pass. 20 St. Vincent nr Casablance, 1MBER 20 50 ono Ouossant nr Vllagarcla. KATE 20 kw Washbay nr Plraeu, MAKIRI SMITS 20 5110 nw Flnister- re nr Freeport. MARITTA JOHANNA 20 20 no Tyne nr Amsterdam. MARTHA 20 te Rotterdam. MENNA pass. 20 Bru nr Roenneby. NASSAUHAVEN 20 te Rotter dam. NAVIGARE 20 24 wnw Cromer ni Vlaardingcn, POOLSTER 20 25 nw Kp Finlsterrc nr Casablanca, PRINSENBORG 60 no Esbjerg nr Heroeja, REGINA te Ham burg. STELLA DUVAL 20 dw Duinkerken nr Antwerpen. STELLA ORION 20 30 z Stavan- ger nr Haugesund. TUBAL 20 15 w Casqtiets nr La Pallice, VALIANT pass. 20 Downslng nr Rotterdam. VANGUARD pass. 20 gen nr Antwerpen, VEDETTE 20 Theems nr Antwerpen, VESTA 18 ra Ro terdam nr Londen ADINE pass 19 Longstone nr Inverness ATDAN 20 te Barbados. ANNEKE-B 19 te Rotterdam. ARCAS 19 dw Bougaroni nr Antwerpen. BERNARD JOHN 19 650 o St John nr Amsterdam. BIRKA pass 19 Bruns- buettel nr Felixstowe. BONNY 19 te Rotter dam, BOREAS 19 te Haifa, BRAGE 20 50 w Schevenlngen nr Kopenhagen, BREEVEER TIEN 19 90 zzw Tenerlfe nr Nouadhlbou, BRINIO 20 te Amsterdam, CAPELLA 18 tc Marleslad. CLAUDIA 18 te Delfzijl, COCCI- NELLE 19 vn Lissabon nr Lelzoes. CORIA 20 dw Amerland nr Delfzijl. DANIA 19 Hamburg nr Bremen. DEPENDENT 13 Par. DITA SMITS 19 te Lissabon, DUTCH ENGINEER 19 te Dordrecht. FRISIANA te Hamburg, GRUNO 20 te Rotterdam, HASEWINT 18 le Antwerpen. HERMAN BO- DEWES 19 o nno Sunk nr Londen, QUEL1NE BROERE 20 40 no Cape Dantifcr nr Rotterdam, JOLANDA SMITS 19 vorno. KIRSTEN SMITS 20 40 zw Belle 1ste nr Bordeaux. KRAFTCA 20 dw Splkero nr Pasajes. LIESBERTH pass 20 Brunsbuettel nr Gunnes. LOUISE SMITS 18 vn Esbjerg, LUMEY 18 te Sundsvall, MARE ALTUM 20 te Rotterdam. MARE IRATUM 19 burg. MARJAN 19 vn Rotterdam MATHILDA 19 140 w Freetown Rlco. NASSAUHAVEN 20 Rotterdam. NEELTJE BROERE 20 vn R terdam nr Dordrecht. NOVEL 20 ten an Teesbay, PARMA 20 vn Amsterdam nr I roet, ROCHAB 10 600 zo Bermuda nr 1 vanna, SCHIEHAVEN 19 vn Rotterdam Casablanca. STELLA NOVA 19 ten anker baal Cagliarl nr Antwerpen, SURVEYOR 20 te Bilbao. SYLVIA-4 20 te Hamburg, TARAS pass 19 Ouessant nr Barcelona. TUBAL pass 20 Barfleur nr La Pallice. TUVANA 20 vn Rotterdam nr Ravenna, TWIN 20 te Rotter dam. VISCOUNT pass 19 Nonhforeland nr HOOG EN LAAG WATER Zaterdag 22 december Vlissingen 0-13 177 12.31. 181 Terneuzen 0.41 195 12.58 198 Zierikzee 1.36 145 13.53 131 Hansweert 1.14 212 13-32 216 Wemeldinge 1.59 171 14.15 158 uur cm 19.02 173 19.28 185 19.49 148 19.59 201 19.54 171 heeft de politierechter te Mid delburg donderdagmorgen de in Vlissingen wonende Fransman A. C. C. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken. De man stak op 5 au gustus een Joegoslavische pen- siongenoot in Vlissingen met een stiletto. Dc Fransman trok dit wapen in het pension toen hij ruzie kreeg niet een groep daar ook verblijvende Joegosla- ven over een spelletje kaarten. Hij haalde daarbij uit naar een van hen die gclukkerwijs slechts oppervlakkig werd gewond. Ondanks de gering ver wondingen achte de politierechter po ging tot zware mishandeling bewezen- De Terneuzenaar G. P. H. werd even eens zonder dat hij op de zitting ver scheen veroordeeld voor een twee tal misdragingen tegenover zijn voor malige schoonvader. Op 7 september sloeg hij deze na een fikse ruzie in het gezicht en op 19 oktober onstond weer onenigheid tussen de twee, waarbij H. een vuilnisbak door een ruit in de wo ning van zijn vroegere aangetrouwde familie gooide. Voor de mishandeling legde politierechter mr. Van Empel de Terneuzenaar een week voorwaardelij ke gevangenisstraf op. Voor het 'vuil nisbak-geweld' werd H. veroordeeld tot. een geldboete van 250 gulden. De Vlissinger W R. werd veroordeeld tot. een week voorwaardelijk wegens een geval van* geweldpleging. R- maai de op 6 oktober de schipper van de RTM-rondvaartboot., die deze avond aan de Rotterdamse Kaai lag voor een jazz-optreden met een vlaggestok tegen de grond, waardoor de man gewond raakte. De schipper wilde echter R. tot kalm te manen. De Vlissinger was namelijk onder invloed van cle drank op het dek geklommen waar hij de scheepshoorn losriikte om mee te toeteren met de jazz-musici in de boot. Vanwege zijn iolige stemming had hij zich ook nog meester gemaakt van een vlag op het. schip, waarmee hij de schipper omver sloeg- R. bleek op de zitting een beetje *er- ontwaardigd dat de RTM er een straf zaak van had gemaakt. ..Ik beschouw het als een ongelukje", zo zou de schip per hem zelf gezegd hebben. Officier Dir. Lebret bleek weinig gevoelig voor dit argument.. Hij zag in deze zaak grote vergelijking met een eerder geval van geweldpleging, waaraan R. zich in juni van dit jaar schuldig had ge maakt- De Vlissinger had toen in een café in Middelburg na een ruzie een "colle- ga-barbezoeker' een bierglas in het ge zicht gedrukt. Voor dit feit was R. tot t.wee weken voorwaardelijke gevange nisstraf veroordeeld. Mr. Lebret eiste gisteren tenuitvoerlegging van deze straf, waartoe politierechter mr- Van Empel inderdaad overging- De politierechter veroordeelde twee jeugdige Duitsers, de 20-jarige M H. T. B. en zijn leeftijdgenoot. H. G- H. uit Essen tot een voorwaardelijke gevan genisstraf van een week en een geld boete van 300 gulden voor diefstal van een rekenmachine en een hoeveelheid bier in Goes op 7 september, waar zij die tijd verbleven als pop-musici. OOSTBURG Dc gemeenteraad van Oostburg heeft donderdagavond nog niet definitief gekozen voor één van de drie inrichtingsplannen voor de nieuwe Breskense. jachthaven- Het voorstel van h. en w. om provinciale waterstaat een plan besteksklaar te laten maken en daarin bruikbare ele menten te verwerken uit de twee alternatieve plannen die de Stichting Jachthavcnbclangen heelt ingediend vond geen genade bij dc raad. Una niem schaarden de raadsleden zich wel achter een voorstel van de heer A- de Feyter om de gemeente de jachthaven te laten inrichten, maar dc vraag volgens welk plan dat moet gebeuren nog even open te laten. Volgens het voorstel De Feyter moet uit vier mogelijkheden worden geko zen: het plan van provinciale water staat, het eigen plan van de Stichting Jachthavenbelangen, het in opdracht van de stichting door de Grontmij gemaakte plan en een nieuw plan dat. de beste elementen uit de drie andere plannen zou moeten bevatten. Een werkgroep, bestaande uit vertegen woordigers van gemeente, de Bresken se stichting en provinciale waterstaat moet nu de pro's en contra's van die plannen op een rijtje gaanzetten. Omdat men vreest dat die studie nogal wat tijd in beslag zal nemen aanvaardde de raad bovendien een motie van de heer Th. Cambier. waar in wordt aangedrongen op handhaving van de subsidietoezeggingen 13 ton van de DACW en ruim 3 ton van het ministerie van economische zaken). Dc raadsleden voelden zich geroepen om deze motie vast te leggen omdat er volgens burgemeseler A. Schipper een kans bestaat dat de gemeente de subsidies kwijtraakt als de knoop niet snel wordt doorgehakt. Gemeente Hij had dat argument trouwens ook gebruikt om de raad ervan te overtui gen dat de gemeente en niet. een particuliere instantie (de Stichting Jachthavenbelangen) de inrichting op TOERISTENBELASTING OOSTBURG 1973 BRENGT RUIM TWEE TON OP OOSTBURG De toeristenbelasting beert, de gemeente Oostburg dit jaar f 204.630 opgeleverd. De Oostburgse raad kreeg dit definitieve cijfer don derdagavond te horen van b. en w. zich moet nemen. Alleen de heer Cair bier had daar moeite mee. „We h« ven nu nog niet te beslissen wie fat gaat doen en volgens welk plan. Er is toch al een besluit om het te doen" zei hij. De overige raadsleden wilden het eet ter wel aan de gemeente overlap zonder nu al tc kiezen voor eer bepaald inrichtingsplan. Met name d=> heren Cambier en De Feyler hadden zich sterk gemaakt voor een nadero bestudering van de alternatieve plar.. nen van de Stichting Jachthavenbelan gen. „In de vorige raadsvergadering is ons toegezegd dat die alternatieven beke ken zouden worden. Welnu, ze zijn binnen gekomen, dan willen we ook serieus genomen worden. We moeten de verschillende plannen naast elkaar leggen met een kostenbegroting en een exploitat.ieopzet en daama kie zen", vond de heer De Feyter. Hij kreeg uiteindelijk zijn zin al noemde burgemeester Schipper het 'unfair' tegenover de provinciale wa terstaat, die al sinds 1069 (op verzoek van de oude gemeente Breskens) hezig is met het plan. Ook de heer De Feyter erkende het. 'eerst-geboorte- recht' van provinciale waterstaat, „maar dat. geldt niet. meer als dat plan veel duurder wordt", vond hij. Na een schorsing van ongeveer twin- tig minuten nam de raad zonder stemming het voorstel De Feyter en de motie Cambier aan. FAMILIEBERICHTEN Met droefheid geven wij kennis van de ge boorte van een leven loos geboren dochter tje en zusje. L. Dekker E. Dekker-Nellen Ilse Middelburg. 20 december 1973, Noordsingel 48. De heer en mevrouw ANNEVELDT-VAN THIEL geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van him dochter LIESBETH Zierikzee, 19 december 1973, Keetenstraat 86. Heden werd. tot onze diepe droefheid, zeer onverwacht van onze zijde weggenomen, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA CORNELIA VAN BOVEN echtgenote van Cornells de Bruine, op de leeftijd van 62 jaar. Rilland-Bat h: C. de Bruine Dordrecht: J. E. Francoijs-de Bruine J. J. Frangoijs Rijen: C. de Bruine M. de Bruine-Bot Goes: M. dé Bruine J. E. de Bruine-Verburg Woensdrechl: J. H. de Bhiine G. M. de Bruine-Govaarts Goudswaard: E. J. van den Hoek-de Bruine M. W. J. van den Hoek En kleinkinderen Rilland-Bath. 19 december 1973. Bathseweg 31. Correspondentieadres: Groen van Prinstererstraat 12, Goes. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 22 december om 10.30 uur vanuit 'Centrum', Hoofdweg 29. Rilland-Bath. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in 'Centrum'. Enige en algemene kennisgeving Na een_ geduldig gedragen lijden heeft God tot Zich genomen onze lieve broeder, zwager en oom WILLEM VAN DE LINDE op de leeftijd van 66 jaar. Baarland: C. Murre-v. d. Linde L. Murre Wemeldinge: J. van Oosten-v. d. Linde C. A. van Oosten Kloetinge: C. v. d. Linde C. L. v. Linde-Harinck J. v. d. Linde C. v. d. Linde-Minnaard Neven en nichten Goes, 20 december 1973. 'Schild en Hof'. Correspondentieadres: Schimmelpenninckstraat 12, Kloetinge. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december, om 10.00 uur, te Kloetinge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Oosterkerk te Goes. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed, mijn geliefde vrouw, opze moeder, behuwd- en grootmoeder NEELTJE MULDER echtgenote van Fieter de Nooyer, in de ouderdom van 71 jaar. Trooste God ons, dit zwaar verlies te dragen. Arnemuiden: P. de Nooyer Vlissingen: J. Jasperse-de Nooyer J. Jasperse Goes: B. de Nooyer M. C. de Nooyer-Rottier en kinderen AmemuidenB. de Nooyer N. cle rJooyer-Meulmeester en kinderen Arnemuiden: A. de Nooyer M. de Nooyer K. de Nooyer-Meulmeester Louw en An ja Piet en Riet. Arnemuidén, 20 december 1973. Prins Bernhardstraat 7. De begrafenis vindt plaats op DV maandag 24 december 1973, te 12.00 uur, op de begraaf plaats te Amemuiden. Vertrek vanuit het. ver enigingsgebouw van de hervormde kerk. Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man. onze lieve vader en opa PIETER ADRIAAN ROMIJN op de leeftijd van 64 jaar. D. Romijn-Pik Elly en Jan Hans, Annie en Michael Goes, 20 december 1973. Abelenstraat 2. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'St. Joanna' te Goes. Gele genheid tot bezoek dagelijks van 15.00-16,00 uur. De begrafenis zal plaatsvindenmaandag 24 december 1973. om 14.00 uur. op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na een langdurig, doch geduldig gedragen lij den. is nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ARIE BOECKHOUT op de leeftijd van ruim 82 jaar. J.. S. Boeckhout-Quaars Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, 20 december 1973. Dahliastraat 3. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het 'Bethesda-St. Josephziekenhuis', ingang Joost de Moorstraat. Bezoekuur van 18.30-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben zater dag 22 december a.s. om 14.00 uur op de be graafplaats t.e Koudekerke. Vertrek van het Jeugdhonk, Dorpsplein, om 13.45 uur. Na geduldig gedragen lijden, is toch nog on verwacht overleden, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader WILLEM ROELSE in de ouderdom van 88 jaar. Vlissingen: N. Roelse-de Pagter Amsterdam: A. Roelse A. M. Roelse-Gommers Souburg: P. de Grave-Roelse J. de Grave Zandvoort: E. Wagenaar-Roelse J. Th. Wagenaar Kleinkinderen en achterkleinkind Vlissingen, 20 december 1973. Bejaardencentrum 'Ter Reede'. Corr.adres: Zeewijksingel 9, Oost-Souburg. De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 24 december a.s. om 14.30 uur op de alge mene begraafplaats te Vlissingen. Vertrek van 'Ter Reede' om 14.15 uur. Heden overleed onze lieve, zorgzame moeder, groot-, overgroot- en betovergrootmoeder PIETERNELLA HEERENTHALS weduwe van Izaak Kestcloo, in de ouderdom van 91 jaar. 's-Heer-Hendrikskinderen: J, F. Kostense- Kesteloo Vlissingen: C. Kesteloo- Vergouwe Klein- en achter- kleinkinderen Goes. 20 december 1973. 'Huize Ter Valcke'. Correspondentieadres: Jac. v. Beierenstraat 10. 's-Heer-Hendrikskinderen. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december om 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Goes. Begrafenis- en crematievcrzorging S. M. OVERTOOM/ I. M. GROEN Rochussenstraat 3 VLISSINGEN Telefoon 3417. M. REIJERSE arts MIDDELBURG Op 27 en 28 december GEEN SPREEKUUR.* FAMILIEBERICHTEN Hedenmiddag 3 uur, VERS RUNDVLEES Abattoir, Seisweg Middelburg M. Vader.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 30