Opslagloods en schuur door brand verwoest Dijkgraaf Wolfert van de 'Braakmanpolders' ridder in orde O.N. BOONEf ZCR in informatiemap: woningen en woonwijken kunnen minder monotoon Zeeland mag voor f 13 miljoen gulden werken uitvoeren Eerste ontheffingen voor beveiligingsverlichting '*r Raad Oostburg: geen uitstel dijkverhogingen leeuwse ALMANAK Benzine in beslag genomen Man met pistool aangehouden na ruzie in straat Duiveland wil spoedige sluiting Oosterschelde K V BIJ AFSCHEID VAN WATERSCHAP Fruitteeltdag in Kapelle Veel vraag naar Nederlandse uien PROVINCIAII ZEEUWSE CO« VRIJDAG 21 DECEMBER I973 Twee branden in gemeente Hulst ■nl'rfi'jfinüiJlB IT BS De restanten van de loods aan de Linïedijk buiten Hulst. OORZAKEN NOG NIET BEKEND HULST Aan de Linïedijk bui ten Hulst is donderdag een op slagloods met een grote hoeveel heid hooi en stro door brand verwoest. De brandweer, die na een telefonische melding door woonwagenbewoners uit het nabijgelegen kamp, binnen tien minuten ter plaatse was, kon de loods, die toebehoort aan de heer C. Voets uit Hulst, niet meer redden en heeft do zaak laten uitbranden. Een vonkenregen waaierde aanvankelijk over het woonwagenkamp uit. De brandweer hield de situatie nauwlet tend in de gaten tot het gevaar voor het kamp geweken was. Met de na blussing en het uit elkaar trekken van het hooi en het stroo is men nog enkele uren bezig geweest. In de loods stonden ook enkele landbouw machines, die tijdig konden worden weggehaald, onder andere met mede werking van enkele kampbewoners. Over de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. De schade loopt in de tienduizenden guldens. Sint-Jansleen Donderdagavond moest de Hulsterse brandweer opnieuw uitrukken, voor een brand in een schuur aa.. Hoofdstraat in de bebouwde kom van Sint-Jansteen. In de schuur, eigendom van de heer Bleijenburg, lagen camavalsartikelen opgeslagen. De achterkant en het dak van de schuur, alsmede een groot deel van de inboedel werden door de brand verwoest. Aan de voorkant van de schuur wist de brandweer de brand te stuiten, waarmee het gevaar voor de omliggende bebouwing was geweken. De brand werd bestreden met een hoge en een lage drukspuit. De sohade kon donderdagavond nog niet bij benadering worden opgegeven. De rijkspolitie te Hulst stelt een on- derzoek in naar de oorzaak van de branden. OOSTBURG De gemeenteraad Oostburg vindt dat de verhoging van de dijken langs de tVcsterschelde be slist geen verder uitstel duldt. Una niem verzocht de raad donderdag avond het college van b. en w. om in die geest een brief te sturen aan de minister van verkeer en waterstaat. „Wij zijn bijzonder ongerust over het tempo waarin de verbetering ran de zeeweringen wordt uitgevoerd", zo verwoordde de heer I. de Bruyne de mening van de raadsleden. De heer Th. Cambier voegde er aan toe: „We zien Liever dat de dijkverhogingen in 1980 dan in 1981 klaar zijn". Burge meester A. Schipper had geen moeite met de uitspraak van de raad. „Ver der uitstel van het werk is onverantr woord. De jongste storm heeft dat aangetoond", vond ook hij. (ADVERTENTIE) In geval van storing is voor de abonnees op onze servicedienst dit weekend beschikbaar: de heer A. A. van Glabbeek, Luteijnstraat 9, Arnemuiden, telefoon (01182) 1633. Belg En deze bracht onze sportredac tie mee na het bezoek aan Feyen- oord-Standaard Luik (2-0), woensdag. Onze man koorde tijdens de rust hoe een Nederlandse toe schouwer aan een Belg op de tribune vroeg, ivat-ie van 'abortus provocatus' dacht. - ..Nou", zei de Belg. „twee-nul op verplaatsing". (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Boers- ma van sociale zaken heeft voor 13 miljoen gulden aan werken goedgekeurd die in Zeeland zul len worden uitgevoerd in het ka der van het extra werkgelegen heidsprogramma, waartoe de regering in oktober van dit jaar besloot. Bij de vaststelling van het programma werd bepaald, dat Zeeland in totaal 20 miljoen zou krijgen van de 750 miljoen die in het extra werkgelegen heidsprogramma zijn uitgetrok ken. Voor geheel Nederland heeft de mi nister voor 326 miljoen aan objecten voor uitvoering goedgekeurd. Het ac cent is zoveel mogelijk gélegd op milieu- en structuurverbeterende wer ken, ook al ten behoeve van het aangepaste beleid in verband met de energiebesparing en versterking van het openbaar vervoer, terwijl een aan tal relatief veel energie vragende ob jecten voorshands is aangehou den. Het bedrag van 326 miljoen is volgt over de betreffende provincies verdeeld: Groningen 49 miljoen; Fries land 46 miljoen; Drente 46 miljoen; Overijssel 27 miljoen; Gelderland 16 miljoen; Noord-Holland 19 miljoen; zuid-Holland 29 miljoen; Zeeland 13 miljoen; Noord-Brabant 55 miljoen; Limburg 26 miljoen. De nu goedgekeurde objecten zullen op korte termijn in uitvoering worden genomen. Omtrent de bestemming van het resterende deel van de eerste fase vindt momenteel in overleg met de betrokken BCW's nader beraad plaats, teneinde zoveel mogelijk te kunnen inspelen op de recente ontwik kelingen. De regering heeft onlangs besloten dat ook de tweede fase van het extra werkgelegenheidsprogram ma 1973 ad f 185 miljoen zoveel mo gelijk zal worden bestemd ter bestrij ding van de gevolgen van de energie crisis. De werken in Zeeland waarvoor nu goedkeuring is verleend zijn; aanleg van een riolering, bouw van een ge maal en persleiding bij Schuddebeurs, reconstructie van de Heerstraat in Sint-Jansteen, riolering van de Wilhel- minastraat en de Nieuwedijk in We- meldinge, riolering en bestrating van de Graaf Jansdijk in Westdorpe, deel 1, bouw van een toiletgebouw en verbouw van toilet-gebouw en kantine Braakman, verbreding van de West burg in Zierikzee, aanleg van een weg van het ziekenhuis tot het postkan toor in Terneuzen, aanleg van een parkeerterrein bij het zwembad in Hulst, aanleg van een rijwielpad Zuid- zande-Potjes, riolering St. Anna in Oostburg, herstraten van de Sint An-, nastraat in Oostburg, reconstructie van een deel van de Walsoordense- straat in Hulst, verlenging van de kademuur aan de Sloehaven in Vlis- singen en de bouw van munitiebun kers bij het magazijncomplex van de fensie in Ritthem. MIDDELBURG De Middelburgse politie heeft donderdagmiddag proces verbaal opgemaakt tegen de Middel burgse mevrouw E. G. die in een schuurtje achter haar woning een voorraad van 50 liter benzine had opgeslagen. De politie ontdekte dat bij een controlebezoek. De brandstof was opgeslagen in een stalen vat en een jerrycan. Het pro ces-verbaal werd gebaseerd op over treding van de brandbeveiligingsveror dening. De benzine is in beslag geno men, MIDDELBURG De Middelburgse politie heeft donderdagavond de 37- jarige W. O. uit Middelburg aangehou den en ingesloten na een ruzie die omstreeks half tien ontstond in de Rijnstraat. De man zou daarbij heb ben gedreigd met een pistool. Het wapen is in beslag genomen. Bij de ruzie, die de politic kwalificeert als 'een soort familieruzie' sneuvelden en kele ruiten van een woning in de RijnstraatDe politie is nog druk bezig met het onderzoek over de toedracht en oorzaak van de ongere geldheden. NIEUWERKERK Ook het gemeen- tebestuur van Duiveland heeft de commissie Klaasesz gewezen op de noodzaak van een zo spoedig mogelij ke afsluiting van de Oosterschelde. In een telegram aan de commissie wijst het gemeentebestuur op de 'meerma- ien ingestelde dijkbewaking en vooral op de enkele malen voorgekomen bij zonder hoge waterstanden met de daaruit voortvloeiende gevaarlijke si tuatie'. Het gemeentebestuur vraagt de commissie Klaasesz het advies uit te brengen, om de Oosterschelde op een zo kort mogelijke termijn af te sluiten. -j '-L I' l m - Mr. Van Aartsen speldt aljkgraaf Wolf art de onderscheiding op. (ADVERTENTIE) TUSSEN KERST EN KEUKENS EN TEGELS KIJKEN BOUWMATERIALEN Korendijk 20, Middelburg. Tel. 01180-4951 27, 28 en 29 december geopend 1. 2 Januari geopend „EEN MAN DIE GEEN TIJD VERLOREN LIET GAAN" HOEK Bij zijn afscheid als dijkgraaf van het waterschap T>e Verenigde Braakmanpol ders' is de heer H- P. Wolfert donderdagmiddag ridder ge worden in de orde van Oran- je-Nassau. Tijdens een buitenge wone algemene vergadering in het waterschapshuis speldde de commissaris van de koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen, hem de versierselen behorende bij de onderscheiding op. De heer Van Aartsen kenschet de scheidende dijkgraaf als ie mand, die het algemeen belang 1965 de 'Braakmanpolders' werd ge vormd uit 43 tot dan toe zelfstandige kleine polders. Dijkgraaf Wolfert diende zonder voorbij te gaan aan individuele belangen. Hij herinnerde aan de moeilijke beginperiode toen in heeft ook die start meegemaakt: hij is negen jaar voorzitter geweest van het waterschapsbestuur. Waarnemend dijkgraaf P. de Jonge stond wat langer stil bij die negen jaar. Hij vond dat in die periode veel tot stand was gebracht, maar wees er tevens op dat de opvolgers van de heer Wolfert, drs. R. C. E. Barbë nog voor heel wat problemen zal komen te staan. Met name noemde hij: dijk verzwaringen, de ruilverkaveling, de inpoldering van de Mosselbanken (waarvoor in '74 de concessie wordt verleend) en de zuiveringstaak. Geen waafdering toonde de heer de ,Jonge voor de fusieplannen met het 'Axeler Ambacht': „Als dat zou gebeuren, wa- KAPELLE Donderdag 10 januari wordt in De Vroone* in Kapelle de jaarlijkse Zeeuwse fruitteeltdag ge houden. De heer P. Gruys van de proefboomgaaxd "De Schuilenburg'. Dr. W. Kemmers van het centraal bu reau in Den Haag zal een inleiding houden met als onderwerp De toekom stige afzetsituatie in het zuidwesten'. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. VLISSINGEN Volgens de Neder landse uienexporteurs bestaat er dit jaar bijzonder veel belangstelling in het buitenland voor de Nederlandse uien. Vorig ja3r werd in de periode juli tot en met november 122.922 ton geëxpor teerd en in dezelfde periode van dit jaar is export met 35.000 ton toegeno men tot 157.115 ton. De export was verhoudingsgewijs vorig ja3r ook ai bijzonder hoog. De grote belangstelling in bet buiten land is volgens de exporteurs voor een deel het gevolg van de slechte oogsten (door droogte) elders en de goede kwaliteit van de Nederlandse uien. .Daarom bestaat er een grote vraag naaar de Hollandse uien en niet alleen van die landen waarop normaliter voor onze export zijn aangewezen, maar ook voor verre bestemmingen", aldus een exporteur. Het areaal uien is dit jaar ongeveer 20 procent groter dan vorig jaar maar men verwacht niet dat de totale oogst ook navenant groter zal zijn; in vele gebieden blijft de opbrengst ver on der normaal. Eén en ander heeft tot gevolg dat de telers goede prijzen ma ken voor hun product. In november werd zo'n 45 tot 50 cent per kilogram betaald. SOEPEL BELEID IN ZEEUWSE CENTRA IN VLISSINGEN AL MEER DAN VEERTIG VLISSINGEN In verschillende Zeeuwse plaatsen zijn donderdag al meteen ontheffingen verleend voor het laten branden van verlichting nodig voor beveiliging van ondernemingen (winkels en dienstverlenende bedrij ven)- In de meeste plaatsen kwamen 's ochtends al mensen op gemeentehui zen en politiebureaus informeren over de mogelijkheden tot ontheffing op de ministeriële beschikking 'beperking elektriciteit', waaruit bleek, dat met in gang van donderdag alle etalagever lichting een half uur na sluitingstijd van do winkels uit moet zijn. In die zelfde beschikking staat, dat elek trische verlichting na die tijd alleen is toegestaan wanneer dat nodig is voor de beveiliging. Hiervoor moeten ont heffingen worden aangevraagd, die de burgemeester als hoofd van de po litie mag verlenen, deelden woordvoerders van verschil lende Zeeuwse centrumplaatsen mee, dat de beschikking met de nodige soe pelheid zal worden toegepast. In Goes laat men het de eerste dagen bij waar schuwingen. Wat de ontheffingen voor veiligheidsverlichting betreft, dit zal van geval tot geval worden bekeken. In Vlissingen werden donderdag al meer dan veertig dergelijke ontheffin gen verleend. Inspecteur L. E. Schuller deelde mee. dat het Vlissing.se politie korps de kwestie van de ontheffingen voor Kerstmis wel rond kan krijgen: „We werken er met drie man aan. In een aantal gevallen kunnen we meteen voorschrijven hoeveel licht er mag branden ter wille van beveiliging, Dat komt omdat hier en daar techni sche ingrepen nodig zijn". Hoofdinspecteur M. van Geldere van de Middelburgse politie deelde mee, dat de politie de burgemeester telefo nisch adviseert aan de hand van de bij de besohikking verstrekte criteria De heer P. Roovers, voorzitter van de Middelburgse Ondernemers Centrale, zei de maatregel 'nogal paniekerig' te vinden: „Volgens mij was het niet no-, dig geweest. Nu hebben een aantal middenstanders schade geleden. Voor al zij, die 's avonds open waren. Alle andere zaken waren onverlicht en dat geeft nu niet bepaald een uitnodigend karakter aan een winkelstraat'. De Vlissingse Middenstands-Centrale heeft ook nog geen standpunt ingenomen- VMC-voorzitter G. F. Karstanje: „Ik heb het alleen gelezen in de krant- Voorlopig zou ik zeggen: hou de vei ligheidsverlichting maar gewoon In Terneuzen heeft hoofdinspecteur korpschef de bevoegdheid gekregen van de burgemeester om de ontheffin gen te verlenen. Voorlopig mag in Ter neuzen de veiligheidsverlichting zonder meer blijven branden. Ook in Terneu zen wil men zo snel mogelijk starten met het van geval tot geval bekijken van de aanvragen tot ontheffing. re de Draakmanpolder' beter niet ge boren". Namens gezworenen, hoofdin- landen en personeel overhandigde de heer De Jonge de dijkgraaf een oude kaart van Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdingeland De Caluwe noemde dijkgraaf Wolfert 'een man die als hem een probleem werd voorgelegd geen tijd verloren liet gaan". Hij vond dat de heer Wolfert in de achterlig gende jaren 'de kern heeft gevormd voor teamwork en teamgeest'. Felicitaties en dankwoorden aan het adres van de geridderde dijkgraaf kwamen ook van burgemeester J. C. Aschoff van Terneuzen. Namens de Zeeuwse Waterschapsbona en de Zeeuws-Vlaamse collega-dijkgraven zei de heer J. B. Becu: „U bent er in geslaagd om hier eenheid te vormen en diezelfde inbreng had u in de waterschapsbond". De zuiderburen wa ren vertegenwoordigd in de persoon van dijkgraaf Rijckaert van De Zwar te Polder'. Hij toonde veel waardering voor de goede samenwerking met zajn Nederlandse collega. Chef technische dienst van de "Braakmanpolders* A. óe Ruyter betuigde namens het personeel z'n dank voor de prettige samenwer king met de dijkgraaf: „Er is weinig verloop geweest onder het personeel, dat tekent wel de goede sfeer", vond hij. De kersverse ridder van Oranje-Nas- sau toonde zich duidelijk onder de indruk van de loftuitingen aan zijn adres. Ook hij herinnerde aan de moeilijke start van de 'Braakmanpol ders'. „Maar we hebben er in groter verband weer iets eigens voor terug gekregen", meende hij. De heer Wolfert maakte van de gele genheid gebruik om z'n stem te laten horen tegen verdere concentratie van de waterschappen. „Moet er nu afge broken worden wat we in negen jaar hebben opgebouwd? Moet alles wel groter?" vroeg hij zich af. De hesr Wolfert bedankte iedereen met wie hij in de afgelopen negen jaar heeft- samengewerkt, waarbij hij de perso neelsleden een voor een de revue liet passeren. Na afloop van de vergadering toog het gezelschap waarbij tal ran relaties van het waterschap naar restaurant 'De Braakman', waar ieder een persoonlijk afscheid kon nemen van de dijkgraaf. De afscheidsreceptie werd bijzonder druk bezocht. ADVERTENTIE WAARDEBEPALING FACTOR WONEN IN CULTUURPAKKET ONDERSCHAT „WONEN HEEFT MEER MET CULTUUR TE MAKEN DAN NAAR DE SCHOUWBURG GAAN" MIDDELBURG Met de uit gifte van 'n informatiemap over wonen en woonomgeving heeft de Zeeuwse Culturele Raad een poging gedaan aan te geven, dat het anders kan met het houwen in Nederland, dat er andere, minder monotone woningen en woonwijken kunnen worden ge bouwd. De Zeeuwse Culturele Raad stelt daarbij dat de bewo ner bij het planning- en bouw proces kan worden betrokken zonder dat dit extra tijd of geld behoeft te kosten. De eerste exemplaren van deze infor matiemap wonen en woonomgeving zijn donderdagmiddag aan de leden van de Raad uitgereikt tijdens een in het gebouw van de Stichting Zeeland gehouden vergadering van de Zeeuwse Culturele Raad. De map, die in een voorlopige oplage van 500 stuks Is ge drukt, zal begin januari op zo ruim mogelijke schaal in Zeeland worden verspreid, onder meer onder de leden meentebesturen en de Provinciale Pla nologische Dienst. Directeur H. W. A. Koch van de Zeeuw se Culturele Raad lichtte bij de presen tatie toe dat de map in de toekomst verder zal worden aangevuld; aan de hand van de reacties op het verschij nen van de map wil men selecteren, welk materiaal voor de aanvulling de voorkeur verdient. De map 'Over Wonen', waarin een groot aantal belangwekkende publika- ties over dit onderwerp zijn gebundeld, is een werkstuk van de sectie wooncul- tuur van de Zeeuwse Culturele Raad. De voorzitter van deze sectie, de Vlis singse architect W. Messer, onthulde onder meer, dat in de map meer infor matie is bijeengebracht dan waar som mige stichtingen en instellingen, die al vele jaren op dit terrein werkzaam zijn, kans toe zagen. De heer Messer steldo onder meer, dat het in de na-oor- logse jaren vooral heeft ontbroken aan inzicht als het ging om de waardebe paling van de factor wonen. Publika- ties, die de weg wezen naar beter wo nen en een betere woonomgeving zijn nog nooit voldoende gecentraliseerd, zo moest de heer Messer vaststellen; 'uitgaven op het gebied van de ruimte lijke ordening hebben geleid tot het ongenoegen, dat we nu beleven in het wonen'. Op de vraag, waarom juist de Zeeuwse Culturele Raad zich over dit onder werp boog, antwoordde de heer Mes ser: „Er bestaat landelijk geen coördi natie van deze zaak. Dat hebben we ontdekt, anders hadden we kunnen zeggen het hoeft niet". In een kort voorwoord wordt hierop in de map 'Over wonen' eveneens een antwoord gegeven. „Omdat wonen", zo wordt gesteld, ,ais het er op aan komt, meer met cultuur te maken heeft dan naar de Schouwburg gaan. Omdat wo nen een directe en heel wezenlijke cul turele uiting van ieder mens is". Doolhof „En ook", zo stelt de sectie wooneul- tuur van de ZCR, „omdat het met het wonen in die zin niet zo best gesteld is. Voor de gemiddelde bewoner de directe belanghebbende is de wereld van woningbouw en stedebouw een doolhof waarin hij zich óf niet waagt óf nauwelijks meer uit komt. Hij komt er dan ook nauwelijks aan te pas". Met de map wil de ZRC dus proberen aan te geven dat het anders kan. „Deze informatiemap is daarvan een beschei den begin", aldus het voorwoord. In de map is een keur van publikaties over beter wonen en nieuwe woonvor men bijeengebracht, met meningen, uit spraken en suggesties hoe het anders kan, evenals publikaties over reeds ge realiseerde projecten, die voorbeelden zijn van betere vormen van woning bouw. De behandelde onderwerpen zijn daarbij gegroepeerd in nieuwe woonvormen, stadsvernieuwing, be schouwingen over inspraak, inspraak procedures, beeldende kunst en woon omgeving en beeldende kunst en ar chitectuur. Voorts zijn adreslijsten op genomen van landelijke organisaties die zich met deze onderwerpen bezig houden, adressen voor interieurvoor lichting en de adressen van de hierbij in Zeeland betrokken organisaties. Op voorstel van de voorzitter van de ZCR, mr. J. J. van der Weel, werd be sloten in dit geval nog over te gaan tot gratis verspreiding van de map. Met portikosten mee vergt de uitgave én verspreiding een bedrag van 3000,- of 6,- per exemplaar. VRIJ ZACHT Wolkenvelden met vooral in het zuid westen van het land van tijd tot tijd enige regen, die over het algemeen van weinig betekenis is. Matige tot vrij krachtige zuidoostelij ke wind. Maximumtemperaturen van 6 graden bij de Wadden en in het Noordoosten tot omstreeks 10 graden in het zuidwesten van het land. Vooruitzichten voor zaterdag en zon dag. 'Af en toe regen en temperaturen in het algemeen boven normaal'. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor zaterdag: aantal uren zon: nul tot 3; min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal; max. temp.: van onge veer normaal tot 3 graden boven nor maal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Voor zondag: aantal uren zon: nul tot 4; min. temp.. van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal; max. temp.: van onge veer normaal tot 3 graden boven nor maal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Normalen voor 22-26/12/1973: min. temp. max. temp. Den Helder 2 6 Vlissingen 2 6 Eelde -1 4 Vlv Zd Limburg 0 5 De BUt 0 5 Gem. over Ned. 1 5 ZON EN MAAN 20 december Zon op 08.45 onder 16.30 Maan op 04.48 onder 13.35

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 2