Raad Oostburg kiest nog geen plan voor jachthaven Breskens Twee weken voorwaardelijk voor Franse automobilist die frontale botsing veroorzaakte Vier weken cel voor steek met stiletto Raadslid Verhage: „Tweede kerncen trale moet er gauw komen" Reddingboot 'Jan Leis' te Burghsluis moet worden vervangen Keuring duiven IN PENSION TE VLISSINGEN WERKGROEP BESTUDEERT VIER PLANNEN MOTIE OM DE SUBSIDIES TE HANDHAVEN Alstublieft mevrouw hier is uw PZC! Plaats uw in de PZC 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER IRtj BIJ INHALEN FILE REGELRECHT TEGEN TEGENLIGGER; INZITTENDE ANDERE AUTO LIEP BLIJVEND LETSEL OP DAARNAAST BOETE VAN 800 GULDEN MIDDELBURG „We mogen dank- haar zijn dal hier geen doden zijn gevallen. Verdachte is gaan inhalen In een file. Nel is gekkenwerk om uil een file le komen en zich dan weer tussen de andere auto's (e wringen. Nil voegde mr. Th. Lebret donderdag- Donun nihli 1 iegde mr. Th. J/ibret d morgen als officier van justitie op de zitting van de politierechter te Middel burg de in YJissingen wonende auto mobilist .T. P. (25) toe. P. veroorzaakte in de vroege morgen van de 8ste autustus van dit. jaar op de Zuidsloeweg in de gemeente Vlis- singen een ongeval, waarbij hij zolf flink werd gewond en de inzittenden van de andere auto. de broers van G. nil Roosendaal in het- ziekenhuis te recht kwamen. Eén van hen liep daar bij blijvend letsel een verbrijzeld heen op. Aan de hand van een drietal getuigen verklaringen reconstrueerde politie rechter mr. P. van Empel de totstand koming van de frontale botsing. Uit de verklaringen bleek dat. de Frans man ondanks filevorming op de Zuid sloeweg die 8ste augustus zich ver schillende malen aan inhaalmanoeu vres waagde en zich bij naderend tegemoetkomend verkeer gevaarlijk tussen de in file rijdende wagens drukte. Tie Vlissinger B. D. was één van de automobilisten die zo door P. werd ingehaald. ,.Ik moest plotseling rem men om hem er nog tussen te laten. Daarna ging hij direct weer passeren en botste hij frontaal op een tegenlig ger". aldus D., die zijn auto in de berm moest sturen om een botsing te vermijden. Officier mr. Lebret bestempelde de rijstijl van P. als 'zeer gevaarlijk'. Hij achtte bewezen dat. de Fransman on verantwoord had gereden en eiste een gevangenisstraf van twee weken voor waardelijk. een geldboete van 800 gul den en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De officier kwam tot, deze milde eis gezien de lichamelijke omstandigheden ran P.. wiens bij het ongeval opgelopen verwondingen nog steeds niet waren genezen. De raadsman ran P.. mr. C. H. Brink man erkende dat zijn cliënt te hard bad gereden maar voegde daar onmid dellijk aan toe dat. deze-de tegenligger geheel niet had opgemerkt. „Anders zou het een regelrechte zelfmoordpo ging zijn geweest". De raadsman be pleitte grote clementie gezien de per soonlijke omstandigheden ram P., die door een gebroken pols nog steeds niet. kon werken en met. een "mindere' Franse sociale wetgeving had te ma ken. Ergerniswekkend Politierechter mr. Van Empel was van mening dat de officier reeds ge noeg met de omstandigheden rekening had gehouden en vonniste conform. De handelwijze van P. betitelde hij als 'een van de meest vervelende en re- gerniswekkende manieren van rijden'. Op de zitting verschenen gisteren een groot aantal automobilisten die te recht stonden wegens rijden onder invloed. De Middelburger P. J. V. (23) reed op 17 september onder Wissen kerke met zijn auto ran de weg door een te veel aan alcohol in zijn bloed. Zelf weet. hij dit aan oververmoeid heid maar mr. Van Empel confron teerde hem met- de uitslag van de bloedproef, die een promillage van 1.25 had uitgewezen. Officier mr. lebret eiste in deze zaak de gebruikelijke tarief van 1 week gevangenisstraf en negen maanden rij ontzegging. De politierechter legde V. wel de week gevangenis op maaT beperkte de ontzegging tot zes maan den en de resterende drie legde hij voorwaardelijk op. De Vlissinger P. O. liep op 23 augus tus in Middelburg op simpele wijze tegen de lamp. Na uitgebreid café bezoek reed hij in de Gravenstraat bij het wegrijden tegen een geparkeerde auto. Ook hier eiste mr. Lebret 1 week gevangenis en negen maanden ontzegging. Gezien de zwakke gezond heid van de Vlissinger legde de poli tierechter hem uiteindelijk een week voorwaardelijk, een geldboete van 500 gulden en een rij-ontzegging van zes maanden, waarvan drie voorwaarde lijk. op. De Vlissinger H. S. was zich op 8 september in zijn woonplaats te bui len gegaan aan de drank na een geslaagde voetbalwedstrijd om vervol gens toch nog in zijn auto te stappen. Aanhouding bleef niet uit. en een bloedproef wees een alcoholpromilla- OOSTBURG Het Oostburgse raads lid A. Verhage vindt dat cr haast moet worden gemaakt met de houw van een tweede kerncentrale bij Bors- sele. ..Die kan ons behoeden voor een nog grotere energiecrisis", zei hij don derdagavond in de raadsvergadering. De heer Verhage vond in de raad geen medestanders. Ook z'n opmer king 'een tweede kerncentrale in Zee land levert een bijdrage aan de Ne derlandse economie" mocht niet ba ten. Wel beloofde burgemeester A. Schipper als gemeentelijk vertegen woordiger in de aandeelhoudersverga dering van de PZEM hem de 'urgent-ieverklaring' door te zullen spe len- KERKELIJKE MUTATIES Beroepen le Delfzijl: A A. Drost te Lemmer. Te Delft: A. van Brammelen te Hierden. Te Sint Amiaparochie ('toezegging): L. J. de Leeuw, vicaris te Utrecht.. Te Grootegast-Doezum (toezegging): S. P. Nijdam te Drach ten. Aangenomen naar Lopik: G. van de Kamp. kandidaat, te Amersfoort. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Zoetermeer: S. Land heer, kandidaat te Den Haag. GEREFORMEERDE GEMEEN TEN Beroepen te Enschede: J, Karens te Opheusden. Te Hoogeveen: J. van Vliet te Aagtekerke. Te Poortugaal: F. Harinck te Den Haag-zuid. Te Rotter dam-west: C. van den Poel te Yerseke. Te Randburg in Zuid-Afrika: J. van Haaren te Amersfoort. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Beroepen te Gouda: M. van Beek te Opheusden. ge van 1.8 uit. In deze zaak eiste de officier 10 dagen gevangenis en negen maanden ontzegging. Mr. Van Empel reduceerde de gevangenisstraf tot een week en legde een rijontzegging van zes maanden, waarvan twee voor waardelijk, op. Sckrikhekken De 54-jarige automobilist H. S. uit. Oosterhout raakte op 21 augustus na drankgebruik op rijksweg 53 onder Kapelle van de weg. waarbij een aan tal schrikhekken ramde. „U moet wel een eind weg geweest, zijn", zo stelde officier mr. Lebret. S. bleek die dag in Middelburg de sluiting van' het houtbedrijf Internation te hebben af gewerkt, waarbij ook de drank om de hoek was komen kijken. Mr. Lebret eiste voor dit geval ran rijden onder invloed een week gevan genis en een voorwaardelijke ontzeg ging ran negen maanden omdat S. zijn auto voor zijn werk moeilijk kon missen met. echter een rijverbod in de weekends. Mr. Van Empel nam deze straf bijna geheel over maar verlicht te liet rijverbod tot enkel de zondag. Automobilist P. F. S. uit Sluiskil zag in september bij het oprijden van de Sluiskilse brug een tegemoetkomende wagen over het hoofd en veroorzaak te zo een aanrijding, waarbij een inzittende flink werd gewond. Gezien zijn financiële omstandigheden werd hij veroordeeld tot 250 gulden en een voorwaardelijke ontzegging voor drie maanden. Dubbel pech De jeugdige Vlissinger R. D. (19) had op 27 december dubbel pech. Die dag in het bezit gesteld van zijn vaders auto reed hij in zijn woonplaats tegen een boompje. Met de mogelijke gevol gen bij thuiskomst voor ogen raakte de jongeman zo in paniek dat hij met zijn auto naar kenissen in Tilburg reed. Daar werd hij bij een routine controle aangehouden en kwam de oorzaak van de beschadigde auto aan het licht. De zaak werd door de politierechter afgedaan met een boete van 100 gulden. De Vlissingse zeevaartsoholier raakte eveneens in paniek toen hij in de Scheldestad door zijn schuld in bot sing kwam met een andere auto. Hij reed maar onmiddellijk door. Voor deze t.wee feiten werd hij beboet met. twee maal 100 gulden. De politierech ter legde de in Vlissingen wonende Fransman C. P. bij verstek die op 4 augustus onder invloed op zijn fiets in de Hobeinst.raat werd aangehouden, een boete van inn gulden op. VLISSINGEN Voor tic in Burgh sluis gestationeerde reddingboot 'Pre sident. .lan Leis' van de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Red ding van Schipbreukelingen is een ver vanger nodig. Het schip is momenteel bijna veertig jaar oud, zo blijkt uit hel verslag over J972 van dc maat schappij. 'Ons streven is er in dit verband op gericht, in ons jubileumjaar 1974 (het 150-jarig bestaan van onze maatschap- pi.!) de gelden ter beschikking te krij gen om deze boot, alsmede eventueel een snelle kleinere, te kunnen bestel len. Hiervoor zal een bedrag van ten minste 2.000.000.nodig zijn', aldus het. jaarverslag over 1972. dat door hel. overlijden van de directeur-secretaris van de maatschappij, de heer G. Quint, later is verschenen dan de bedoeling was. Op de 'President Jan Leis' en op de 'Javazee' te Bres kens werd een dec ca geplaatst, die konden worden be kostigd uit de liquidatiegelden van het Fonds Provinciale Watersnood in Zee land. Op de 'Javazee' werd tevens een chemisch toilet geplaatst, zodat de boot. ook in dit. opzicht- zeer modern Voorts vermeldt hel. jaarverslag nog. dat te Burghsluis afscheid werd geno men van matroos C. A. Overbeeke. aan wie tevens de medaille voor 25 jaar trouwe dienst werd uitgereikt, In Breskens was matroos J. P. Fenijn eveneens 25 jaar in dienst. Ook hij kreeg een medaille. In Burghsluis trad mevrouw C. van der Haven-Eikelen boom in dienst als extra-matroos, spe ciaal belast met de zorg voor zieken en gewonden. De heer A. P. de Munck trad in Breskens in dienst als matroos. In 1972 ondernamen de boten van de maatschappij 70 tochten voor redding of hulpverlening. In 34 gevallen ein digden deze tochten niet met- daad werkelijke redding van personen. Bii de overige 36 tochten werden 88 per sonen behouden aan wal gebracht. Hiervan behoorden er 62 (70.45 pro- cent) tot. de categorie watersporters. De reddingboten uil Burghsluis. Bres kens en C-adzand wisten 54 levens te redden, verdeeld over 17 tochten. GRAAUW Keurmeester H. Camoen uit Rotterdam gaat. zaterdag de dui ven van de leden van de duivenhou- dersvereniging te Graauw keuren. De keuring begint om 13.00 uur in het clubgebouw van P. Caluwë te Graauw. Daarna wordt een duivententoonstel- ling gehouden tot, zondagavond. POLITIERECHTER MIDDELBURG VEROORDEELT FRANSMAN TOT: MIDDELBURG Wegens po ging tot, zware mishandeling GROTE VAART ASIAN ENTERPRISE 20 vn Hongkong nr Brisbane, BAROK 20 te Antwerpen CALA- MARES 10 vn Koper nr CrUlobal. CERES 2t te Lo Havre verw.. CHEVRON EINDHO VEN 20 pass. Ualava 1st. nr Singapore, CHEVRON NAPLES 20 pass. SabaJig nr Raslanura. CHEVRON NEDERLAND 23 le Lonrencomarques verw.. HOLLANDS BURCHT 20 pass Hakodake nr Whampoa. KELLETIA 19 vn Darwln nr Dampier. LE- LTKERK 20 Dakar nr Hamburg. LOPFER- SUM 20 le Rotterdam. MAASBREE 20 100 zo Socotra nr Perz. Golf. MACOMA 20 vn Halul 1st. nr Tranmere. MADISONLLOY 20 le Lr Havre. NEDLLOY KINGSTON 21 te Kaapstad verw.. NEDLLOYD NILE 20 85 w Lissabon nr Dakav. NISO 20 vn Bonny nr Rotterdam. PHILIPPIA 20 le Bandharhas- har, ROTTE 20 100 zo Guadalkanaal nr Balboa. SEROOSKERK 20 le Rotterdam, STRAAT LUZON 20 190 ozo Melbourne nr Aucland. TJIWANGI 20 vn Sydney nr Bris bane. VITREA 20 60 w Djakarta nr Singa pore. VOORNE 20 te Mojl verw ACTEON 20 te Calcutta, ADRASTUS 19 500 no Lourengo Marques nr Durban. AL- KE5 19 510 kaap Verö. el], nr Ter.erlfs. ALKMAART 19 te Ponce. AMELAND 19 te Rotterdam, ANTILLA CAPE 19 100 o New York nr Houston. ARCHIMEDES 19 Ir, Ma- tanzas, ATRISTOTÈLES 20 te Laguaira verw., ATLANTIC CROWN 20 le New York, BALONG 19 180 ono Mozambique nr Dji bouti. BRITSUM 19 540 zo Halifax nr Hamplonroads. CHEVRON KENTUCKY 19 50 o San Salvador nr Freeport. CHEVRON MADRID 19 vn Bahrein nr Rastanura, CHEVRON THE HAGUE 19 vn Rotterdam nr Zee. CHOLUTECA 19 vn Albany nr St. John. CRANIA 19 300 no Antigua nr Cura cao, DALLIA 19 285 ozo Abidjan nr Roller- dam. DANIELLA 19 40 o Kaap Race nr Le Havre. DELTADRECHT 19 70 Oz Dakar nr Weser, DILOMA 19 150 nw Muscat nr Sydney, DIONE 19 58 o Ascension nr Lave- EEMHAVEN 19 145 nnw 'si. Paulsrocks nr Rotterdam. EEMLAND 20 vn Hamburg nr Zuid Amerika, ESSO EUROPOORT 19 660 w Santos nr Sao Sebastlao. ESSO NEDERLAND 19 110 no Lissabon nr Kara chi. GORREDI.IK 20 vn San Juan del Sur nr Balboa. GREBBEDIJK 19 vn Le Havre nr Bilbao. GULP ITALIAN 20 te Bantry verw.. HEELSUM 19 630 zzo monrovla nr Le Havre. HERCULES 19 pass. Azoren nr Rot terdam. HILVERSUM 19 210 no Nassau Bahamas nr Duitsland. KAAP HOORN 19 195 zw Kp. St. Vincent nr Brest. KATELY- SIA 20 te Beltast. KATWIJK 20 vn Rotter dam nr Hamburg. KORATIA 19 te Mina al Fahol. LAARDERKERK 19 150 zo Madeira nr Dubla, LALIBELLA 19 250 zo 'new York nr Provldenne, LEIDERKERK 19 310 w Walvisbaai nr Le Havre, LEUVELLOYD 19 vn Bremen nr Antwerpen. LION OF JUDAH 19 t.h.v. Port Elizabeth nr Rotterdam. LO- VEL-LIA 19 470 ono St. Helena nr L-avera. LY'CAON 20 nr Hamburg, MACHAON 19 110 zzo Kp Blanc nr Apapa, MERCURIUS 19 1350 ozo Bermuda nr Rotterdam, METULA 19 170 wzw Freetown nr Tranmere. MUSIL- LOYD 19 vn Algiers nr Mostganem, NEDER EEMS 19 910 w Freetown nr Kaapstad, NEDER WESER 20 vn Karachi nr Colombo. NEDLLOY'D DEJIMA 19 410 O St. John nr Golhenburg. NEPTUNUS 19 te Aruba, NI.J- KERK 19 vn Las Palmas nr Rotterdam. PALAMEDES 19 1200 wzw Bermuda nr Tor- tola, PERICLES 19 vn Orinoco nr Moengo, PHILINE 19 1200 w Djakarta nr Kharg. ell„ POELDIJK 19 500 zo Kp Sable nr Rotter dam. PRINSENDAM 20 te Kaapstad. QUEEN OP SHEEBA 19 210 w Oranje rivier nr Djibouti. ROTTERDAM 19 vn Nassau nr New York. RI.JNBORG 19 vn Buensbutlcl nr Amsterdam. SEPIA 19 500 ono Mombasla nr Plreau. STRAAT COOK 19 150 nw Kaap stad nr Recife. STRAAT KOBE 19 te Na- soya. STRAAT MADURA 19 vn Hongkong NR Singapore. STRAAT NASSAU 19 1000 zo Ceylong nr Durban. STRAAT SINGAPORE 19 vn Cochin nr Colombo. STRAAT TAL BOT 19 240 z. Taiwan Shimonnosekl. STRAAT TOREES 19 vn Dar es Salaam nr Singapore, STREEFKERK 20 te Das 1.8- LAND VERW THERON 20 te Pll3delphla verw.. TINTO 19 porilandbUl nr Cristobal. TOLTEC 20 te Baltimore. ULYSSES 19 te Houston. VLIELAND 19 te Isle of Grain. VOLENDAM 20 te New York verw.. WIL LEMSKERK 19 455 w Madeira nr Genua, WOEN5DRECHT 20 pass. St. Vincent. WO- NORATO 19 te Mojl. ZAFRA 20 vn Zueltina nr Teesport, ZONNEKERK 20 Ie Doha. KLEINE VAART ALERT 20 vn Rotterdam nr ee. ANNE HERFURTH 20 10 7. Dover nr Arklow. BRANDARIS 20 30 n Algiers nr Famagusta, BRINDA pass. 20 Duinkerken nr IJmuiden, CONSTANCE 20 te Rotterdam. CORAL ACROPORA 20 45 zw Vigo nr Casablanca. DIEVERTJE pass 20 SI. Vincent nr La Pallice, EEMSMOND pass. 20 Noordhlnder nr Boston. F1DUCIA 20 50 no Noordhlnder nr Rotterdam. HOOP pass. 20 St. Vincent nr Casablance. 1MBER 20 50 ono Ouessant nr Vllagarcla. KATE 20 dw Washbay nr Plraeu. MAKIRI SMITS 20 500 nw Flnlster- re nr Freeport. MARITTA JOHANNA 20 20 no Tyne nr Amsterdam. MARTHA 20 te Rotterdam. MENNA pa** 20 Bruensbuettel nr Roenneby. NASSAUHAVEN 20 te Rotter dam, NAVIGARE 20 24 wnw Cromer nr Vlnardtngen, POOLSTER 20 25 nw Kp. Flnlstcrrc nr Casablanca. PRINSENBOR.G 60 no Esbjerg nr Heroeja, REGINA te Ham burg, STELLA DUVAL 20 dw Duinkerken nr Antwerpen. STELLA ORION 20 30 z Stavan- ger nr Haugesund, TUBAL 20 15 w Casquets nr La Pallice. VALIANT pass. 20 Downslng nr Rotterdam. VANGUARD pass. 20 Wielin gen nr Antwerpen, VEDETTE 20 monding Theems nr Antwerpen, VESTA 13 vn Rot terdam nr Londen. ADINE pass 19 Longstone nr Inverness. A1DAN 20 te Barbados, ANNEKE-B 19 te Rotterdam, ARCAS 19 dw Bougaroni nr Antwerpen, BERNARD JOHN 19 650 o St John nr Amsterdam, B1RKA pass 19 Bruns- buettel nr Felixstowe. BONNY 19 te Rotter dam. BOREAS 19 te Haifa. BRAGE 20 50 w Schevenlngen nr Kopenhagen. BREEVEER TIEN 19 00 Z7.w Tenerife nr Nouadhlbou, BRINIO 20 te Amsterdam, CAPELLA 18 te Marlestad, CLAUDIA 13 te Delfzijl, COCCI- NELLE 19 vn Lissabon nr Lelzoes. CORIA 20 dw Amerland nr Delfzijl, DANIA 19 vn Hamburg nr Bremen, DEPENDENT 13 le Par. DITA SMITS 19 te Lissabon. DUTCH ENGINEER 19 ie Dordrecht. FRISIANA 19 tc Hamburg. GRUNO 20 le Rotterdam. HASEW1NT 13 te Antwerpen. HERMAN BO- DEWES 19 8 nno Sunk nr Londen. JAC QUELINE BROERE 20 40 no Cape Danllfer nr Rotterdam, JOLANDA SMITS 19 te Li- vorno. KIRSTEN SMITS 20 40 zw Belle Isle nr Bordeaux. KRAFTCA 20 dw Splkero nr Pasajes. LIESBERTH pass 20 Brunsbuettol nr Gunnes, LOUISE SMITS 18 vn Esbjerg. LUMEY 18 te Sundsvall, MARE ALTUM 20 te Rotterdam. MARE IRATUM 19 te Ham burg. MARJAN 19 vn Rotterdam nr zee. MATHILDA 19 140 w Freetown nr Porto Rico. NASSAUHAVEN 20 vn Amsterdam nr Rotterdam, NEELTJE BROERE 20 vn Rot terdam nr Dordrecht, NOVEL 20. ten anker Tcesbay. PARMA 20 vn Amsterdam nr Bei roet. ROCHAB 19 600 zo Bermuda nr Ha vanna. SCH1EHAVEN 19 vn Rotterdam nr Casablanca, STELLA NOVA 19 ten anker baal Cagltart nr Antwerpen. SURVEYOR 20 te Bilbao. SYLVTA-4 20 le Hamburg. TARAS pass 19 Ouessant nr Barcelona, TUBAL pass 20 Barfleur nr La Palltce, TUVANA 20 vn Rotterdam nr Ravenna. TWIN 20 te Rotter dam. VISCOUNT pass 19 Northforeland nr Amsterdam. HOOG EN LAAG WATER -f NAP NAP uur cm uur Zaterdag 22 december Vlissingen 0.13 177 12.31 181 6.34 160 19.02 173 Temeuzen 0-.41 195 12.58 198 6.56 172 19.28 185 Zierikzee 1.36 145 13.53 131 7.32 134 19.49 148 Hansweert 1.14 212 13.32 216 7.29 188 19.59 201 Wemeldinge 1.59 171 14.15 158 7.32 154 19.54 171 heeft de politierechter te Mid delburg donderdagmorgen de in Vlissingen wonende Fransman A, C. C. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken. De man stak op 5 au gustus een Joegoslavische pen- siongenoot in Vlissingen met een stiletto. De Fransman trok dit wapen In hel pension toen hij ruzie kreeg met een groep daar ook verblijvende Joegosla- ven over een spelletje kaarten. Hij haalde daarbij uit naar een van hen die gelukkerwijs slechts oppervlakkig werd gewond. Ondanks de gering ver wondingen achte de politierechter po ging tot zware mishandeling bewezen. De Tenieuzenaar G. P. H. werd even eens zonder dat hij op de zitting ver scheen veroordeeld voor een twee tal misdragingen tegenover zijn voor malige schoonvader. Op 7 september sloeg hij deze na een fikse ruzie in het gezicht en op 19 oktober onstond weer onenigheid tussen de twee, waarbij H. een vuilnisbak door een ruit in de wo ning van zijn vroegere aangetrouwde familie gooide. Voor de mishandeling legde politierechter mr. Van Empel de Terneuzenaar een week voorwaardelij ke gevangenisstraf op. Voor het 'vuil nisbak-geweld' werd H. veroordeeld tot een geldboete van 550 gulden. De Vlissinger W- R. werd veroordeeld tot een week voorwaardelijk wegens een geval van geweldpleging. R- maai de op 6 oktober de schipper van de R-TM-rondvaartboot, die deze avond aan de Rotterdamse Kaai lag voor een jazz-opt-reden met. een vleggestok togen de grond, waardoor de man gewond raakte. De schipper wilde echter R. tot kalm te manen- De Vlissinger was namelijk onder invloed van de drank op het dek geklommen waar hij de scheepshoorn losrukte om mee te toeteren met de jazz-musici in de boot. Vanwege zijn jolige stemming had hij zich ook nog meester gemaakt van een vlag op het. schip, waarmee hij de schipper omver sloeg. R. bleek op de zitting een beetje -er- ontwaardigd dat de RTM er een straf zaak van had gemaakt. „Ik beschouw het als een ongelukje", zo zou de schip per hem zelf gezegd hebben. Officier mr. Lebret bleek weinig gevoelig voor dit argument. Hij zag in deze zaak grote vergelijking met een eerder geval van geweldpleging, waaraan R. zich in juni van dit jaar schuldig had ge maakt. De Vlissinger had toen in een café in Middelburg na een ruzie een "colle- ga-barbezoeker' een bierglas in het ge zicht gedrukt. Voor dit feit was R. tot t.wee weken voorwaardelijke gevange nisstraf veroordeeld. Mr. Lebret eiste gisteren tenuitvoerlegging van deze straf, waartoe politierechter mr- Van Empel inderdaad overging- De politierechter veroordeelde twee jeugdige Duitsers, de 20-jarige M. H. T. B. en zijn leeftijdgenoot H. G. H. uit Essen tot een voorwaardelijke gevan genisstraf van een week en een geld- boete van 300 gulden voor diefstal van een rekenmachine en een hoeveelheid bier in Goes op 7 september, waar zij die tijd verbleven als pop-musici. OOSTBURG Dc geincrnteraad ran Oostbnrg lieeft donderdagavond nog niet definitief gekozen voor één van de drie inrichtingsplannen voor de nieuwe Breskense jachthaven. Het voorstel van h. en w. om provinciale waterstaat een plan hesteksklaar tc laten maken en daarin bruikbare ele menten te venverken uil dc twee alternatieve plannen die de Stichting Jachthavenbelangen heeft Ingediend vond geen genade bij de raad. Una niem schaarden de raadsleden zich wel achter een voorstel van de lieer A- de Feyter om de gemeente de jachthaven te laten inrichten, maar de vraag volgens welk plan dat moet gebeuren nog even open te laten. Volgens het voorstel De Feyter moet uit vier mogelijkheden worden geko zen: het plan van provinciale water staat. het eigen plan van de Stichting Jachthavenbelangen, het in opdracht van de stichting door de Grontmij gemaakte plan en een nieuw plan dat de beste elementen uit de drie andere plannen zou moeten bevatten. Een werkgroep, bestaande uit vertegen woordigers van gemeente, de Bresken se stichting en provinciale waterstaat moet nu de pro's en contra's van die plannen op een rijtje gaan zetten. Omdat men vreest dat. die studie nogal wat tijd in beslag zal nemen aanvaardde de raad bovendien een motie van de heer Th. Cambier, waar in wordt aangedrongen op handhaving van de subsidietoezeggingen (3 ton ran de DACW en ruim 3 ton van het ministerie van economische zaken) De raadsleden voelden zich geroepen om deze motie vast te leggen omdat, er volgens burgemeseter A. Schipper een kans bestaat dat de gemeente de subsidies kwijtraakt als de knoop niet snel wordt doorgehakt. Gemeente Hij had dat argument trouwens ook gebruikt om de raad ervan te overtui gen dat de gemeente en niet een particuliere instantie (de Stichting Jachthavenbelangen) de inrichting op TOERISTENBELASTING OOSTBURG 1973 BRENGT RUIM TWEE TON OP OOSTBURG De toeristenbelasting heeft de gemeente Oostburg dit jaar 204.630 opgeleverd. De Oostburgse raad kreeg dit definitieve cijfer don derdagavond te horen van b. en w. zich moet nemen. Alleen de heer Cam bier had daar moeite mee. „We hoe ven nu nog niet te beslissen wie hi gaal. doen en volgens welk plan. Er k toch al een besluit om het te doen" zei hij. De overige raadsleden wilden bet ech ter wel aan de gemeente overlaten zonder nu al te kiezen voor e® bepaald inrichtingsplan. Met. name de heren Cambier en De Feyter hadden zich sterk gemaakt voor een naden- bestudering ran de alternatieve plan nen van de Stichting Jachthavenbelan gen. „In de vorige raadsvergadering is ons toegezegd dat die alternatieven beke. ken zouden worden. Welnu, ze zjjn binnen gekomen, dan willen we ook serieus genomen worden. We moeten de verschillende plannen naast elkaar leggen met. een kostenbegroting en een exploitatieopzet en daarna kie zen", vond de heer De Feyter. Hij kreeg uiteindelijk zijn zin al noemde burgemeester Schipper he-, 'unfair' tegenover de provinciale wa terstaat. die al sinds 1969 (op verzoek van de oude gemeente Breskens) bezag is met het plan. Ook de heer De Feyter erkende het 'eerst-geboorte- recht' van provinciale waterstaat, „maar dat. geldt niet. meer als dat plan veel duurder wordt", vond hij. Na een schorsing van ongeveer twin tig minuten nam de raad zonder stemming het. voorstel De Feyter en de motie Cambier aan. FAMILIEBERICHTEN Met droefheid geven wij kennis van de ge boorte van 'een leven loos geboren dochter tje en zusje. L. Dekker E. Dekker-Nellen Ilse Middelburg, 20 december 1973, 1 Noordsingel 48. De heer en mevrouw ANNEVELDT-VAN THIEL geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter LIESBETH Zierikzee, 19 december 1973, Keetenstraat 86. Heden werd, tot onze diepe droefheid, zeer onverwacht, van onze zijde weggenomen, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder MARIA CORNELTA VAN BOVEN echtgenote van Cornells de Bruine, op de leeftijd van 62 jaar. Riliand-Bath: C. de Bruine Dordrecht: J. E. Francoijs-de Bruine J. J. Francoijs Rijen: C. de Bruine M. de Bruïne-Bot Goes: M. de Bruine J. E. de Bruine-Verburg Woensdrecht: J. H. de Bruine G. M. de Bruine-Govaarts Goudswaard: E, J. van den Hoek-de Bruine M. W. J. van den Hoek En kleinkinderen Rilland-Bath, 19 december 1973. Bathseweg 31. Correspondentieadres: Groen van Prinstererstraat 12, Goes. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op zaterdag 22 december om 10.-30 uur vanuit 'Centrum'. Hoofdweg 29. Rilland-Bath. Gelegenheid tot. condoleren na. afloop van de begrafenis in 'Centrum'. Enige en algemene kennisgeving Na een geduldig gedragen lijden heeft God tot, Zic'n genomen onze lieve broeder, zwager en oom WILLEM VAN DE LINDE op de leeftijd van 66 jaar. Baarland: C. Murre-v. d. Linde L. Murre Wemeldinge: J. van Oosten-v. d. Linde C. A. van Oosten Kloetinge: C. v. d. Linde C. L. v. d. Linde-Harinck J. v. d. Linde C. v. d. Linde-Minnaard Neven en nichten Goes. 20 december 1973. 'Schild en Hof'. Correspondentieadres: Schimmelpenninckstraal, 12, Kloetinge. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december, om 10.00 uur, te Kloetinge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de Oosterkerk te Goes. Enige en algemene kennisgeving. Heden overleed, mijn geliefde vrouw,, onze moeder, behuwd- en grootmoeder NEELTJE MULDER echtgenote van Pieter de Nooyer, in de ouderdom van 71 jaar. Trooste God o ns, dit zwaar verlies te dragen. Arnemuiden: P. de Nooyer Vlissingen: J. Jasperse-de Nooyer J. Jasperse Goes: B. de Nooyer M. C. de Nooyer-Rottier en kinderen Arnemuiden: B. de Nooyer N. cle Nonyer-Meulmeest-er en kinderen Arnemuiden: A. de Nooyer M. de Nooyer K. de Nooyer-Meulrneester Louw en Anja Piet en Riet Arnemuiden, 2C december 1973, Prins Bernhardst.raat 7. De begrafenis vindt plaats op DV maandag 24 december 1973 te 12.00 uur, op de begraaf- plaats te Arnemuiden. Vertrek vanuit het ver enigingsgebouw van de hervormde kerk. Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa PI ETER ADRIAAN KOMIJN op de leeftijd van 64 jaar. D. Romijn-Pik EUy en Jan Hans, Annie en Michael Goes, 20 december 1973. Abelenstraat 2. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'St. Joanna' te Goes. Gele genheid tot bezoek dagelijks van 15.00-16.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 24 december 1973, om 14.00 uur, op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na. een langdurig, doch geduldig gedragen lij den. is nog onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man. onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ARIE BOECKHOUT op de leeftijd van ruim 82 jaar. J. S. Boeckhout-Quaars Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Koudekerke. 20 december 1973. Dahliastraat 3. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het 'Bethesda-St. Josephziekenhuis', ingang Joost de Moorstraat.. Bezoekuur van 18.30-19.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben zater dag 22 december a.s. om 14.00 uur op de be graafplaats te Koudekerke. Vertrek van het Jeugdhonk, Dorpsplein, om 13.45 uur. Na geduldig gedragen lijden, is toch nog on verwacht overleden, mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader WILLEM ROELSE ïn de ouderdom van 83 jaar. Vlissingen: N. Roelse-de Pagter Amsterdam: A. Roelse A. M. Roelse-Gommers Souburg: P. de Grave-Roelse J. de Grave Zandvoort: E. Wagenaar-Roelse J. Th. Wagenaar Kleinkinderen en achterkleinkind Vlissingen, 20 december 1973. Bejaardencentrum 'Ter Reede'. Corr.adres: Zeewijksingel 9, Oost-Souburg. De teraardebestelling zal plaatshebben maan dag 24 december a.s. om 14.30 uur op de alge mene begraafplaats te Vlissingen. Vertrek van 'Ter Reede' om 14.15 uur. Heden overleed onze lieve, zorgzame moeder, groot-, overgroot- en betovergrootmoeder PIETERNELLA HEERENTHALS weduwe van Izaak Kesleloo, in de ouderdom van 91 jaar. 's-Heer-Hendrikskinderen: J. F. Kostense- Kesteloo Vlissingen: C. Kesteloo- Vergouwe KJeiiv en achter kleinkinderen Goes, 20 december 1973. 'Huize Ter Valcke'. Correspondentieadres: Jac. v. Beierenst-raat 10, 's-Heer-Hendrikskinderen. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 22 december om 12.00 uur op de algemene be graafplaats te Goes. Begrafenis- en crematieverzorging S. M. OVERTOOM/ J. M. GROEN Rochussenst.raat 3 VLISSINGEN Telefoon 3417. M. REIJERSE arts MIDDELBURG Op 27 6n 28 december GEEN SPREEKUUR. FAMILIEBERICHTEN Hedenmiddag 3 uur VERS RUNDVLEES Abattoir, Seisweg Middelburg M. Vadss.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 28