Badhuis te Nieuw-Namen gaat wellicht weer open 73 I i kader samenwerking nieuw. -kieldrecht burgemeester hulst vindt het positief juffrouw verschueren trad in het huwelijk b. en w. hulst willen gesprek over verbouw parochiehuis in Stichting beheer verenigingsgebouw komt van de grond JONGSTE EN OUDSTE VAN AARDENBURG GEKIKKERD Prijsuitreiking sinterklaasactie te Axel MARKTBERICHTEN nieuwjaarsreceptie oostburg 7 jan. Koffieconcert in Sas van Gent Stemerdingschool voor KRO-televisie 'Radio Walcheren' nu een stichting GESLOTEN Scbr<rdte VJIJDAG 21 DECEMBER 1973 W/SSI Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VIEUW-NAMEN' Het gemeen- Icbestuur van Hulst is bereid om het badhuis te Nieuw-Na- 1 nien voor het symbolische be drag van 1,- ter beschikikng je stellen aan de exploitant. De exploitatiekosten van het bad huis toezicht, verwarming, schoonmakn en onderhoud) ko men ten laste van de exploitant. del badhuis is enige maanden geleden eeslolen vanwege de steeds dalende he- lingstelling vooral van Nederlandse rijde. Voor een aantal, niet name ou dere. bewoners van de Belgische grens- I jemeente Kieldrecht betekent de af sluiting echter een ernstige handicap. !det college van Hulst wil in het ka der van de samenwerking tussen Kiel drecht en Nieuw-Namen tegemoet ko men aan de wensen van de Belgische bevolking en hebben de sluiting van het badhuis, op verzoek van de cul turele raad van Kieldrecht, nogmaals onderzocht. Burgemeester P. J. G. Molt- hoff stelde toen voor om het badhuis af te staan. Het woord is thans aan Kieldrecht. Ook op andere gebieden willen Nieuw-Namen en Kieldrecht meer samen gaan werken. De cultuur- raad van Kieldrecht en de dorpsraad ran Nieuw-Namen hebben, in samen werking met de sectie opbouwwerk van de intercommunale vereniging van bet Land van Waes- en de stichting semeenschapswerk te Hulst, besloten om de grensoverschrijdende samenwer king ter hand te nemen. Er zal een adreslijst van organisaties, instellingen en gemeenschapsvoorzieningen van Nieuw-Namen en Kieldrecht worden opgesteld en in groot aantal worden verspreid. Enkele afgevaardigden van de dorpsraad te Nieuw-Namen zullen als toehoorder gaan deelnemen aan de vergaderingen van de cultuurraad te Kieldrecht en omgekeerd zullen afge vaardigden van de cultuurraad als toe hoorder gaan deelnemen aan vergade ringen van de dorpsraad te Nieuw- Namen. Vier verenigingen zullen gaan deelnemen aan een samenwerkingspro ject: eerste hulp bij ongelukken afde ling Nieuw-Namen (vier leden van Kieldrecht), voetbalvereniging Nieuw- Namen (acht juniorleden van Kiel- ADVERTENTIE) NOG 9 DAGEN GERO CASSETTE-ACTIE Profiteer ervan GOES Van de Spiegelstraat 8.30- 9,30 uur: sociaal centrum. KWADENDAMME Wijkgebouw, 11- 11-45 uur: sociaal centrum. MIDDELBURG Open de Beuk 20.30 uur: filmavond. MIDDELBURG Gemeentehuis, 16, 16,15, 16.45 en 17 uur: hinderwetzittin- gen. Pronviciehuis, 15 uur: openoare hoor- zittdng. De Schakel, 20 uur: lezing drs. Ver meer. Schouwburg, 20 uur: Koning Lear. Koorkerk, 19.30 uur: kerstconcert Zeeuwse Muziekschool. OUD-VOsSEMEER Hof van Hol land, 20 uur: uitvoering Rederijkers. RILLAND-BATH Groene Kruisge- bouw, 16-16.30 uur: sociaal centrum. SOUBURG Middenhof, 18.30-20 uur: sosjale joenit. Zuiderparklaan, 19-20 uur, postzegel- beurs. VLISSI'NGEN De Piek, 20 uur: ■film, That foolish America. Bachten Komme; 18.30-20 uur: infor matiecentrale. Lutherse kerk, 20 uur: kerslzangdienst VOGELWAARDE 20 uur: toneeluit voering ODI. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: El Sid 14 jt. GOES Grand, 20 uur: De vier vuisten de lucht in, 14 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Lady sings the blues, 14 jr. VLISSINGEN Alhambra, 20 uur: Een vakantie op stelten a.l. GOES Museum 10-12 en 13.30-17 uur: Kastelen zijn de moeite waard. Uitleencentrum, 10-12 en 13.30-17 uur: schilderijen, wandkleden Jenneke Ram- meloó-Weyland. HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunste naars- KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux/Opus 2, 9.30-12 en 14-17.30 uur: Zeeuwse foto's Wijndel J. G. Jongens. Galerie 't Kot 10-18 uur: pentekenin gen Jos Burcksen. MIDDELBURG Van Benthem Jutting, 9-12 en 14-17 uur: werken Anton Pieck. Zeeuws Museum, 9.20-12 en 14-17 uur: tekeningen J. J. P. Oud. 'Artshop Six en Six 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunstenaars. NISSE De' Mooije Staak. 10.30-18 - uur: kunstwerken Messemaker- THOLEN Loods Deurloo, 10.30-16 uur: jubileum exp. WMZ. WESTDORPE Galerie Trouzaerte, 9-18 uur: keramische kunstwerken. Noord- Midden-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. Zeeuwsch-Vlaanderen te Temeuzen, te lefoon 01150-4444. Tholen en Sint-Philipsland, tel. 0011. drecht), KAV te Kieldrecht (28 leden van Nieuw-Namen) en gymnoclub ie Kieldrecht (vier leden van Nieuw-Na- Volgens het persbericht van de stich ting gemeenschapswerk te Hulst, staal, burgemeester Molthoff zeer positief te genover de plannen. Hij zei bereid t.e zijn subsidie te verlenen aan Belgische leden die lid zijn van een vereniging binnen de gemeente Hulst. De burgemeester zei voorts het toe te juichen dat er op langere termijn een echte samenwerking zou kunnen groeien tussen de gemeentebesturen van Hulst en Kieldrecht. Als het staatsrechtelijk problemen geeft moeten we het daar samen gaan doen: de gemeentebesturen samen met het particulier initiatief', aldus burge meester Molthoff. Andere zaken die worden aangesneden in het informatiebulletin van de stichting gemeenschapswerk. Jeugdwerk Heikant De huisvestingspositie van het jeugd werk in Heikant (Erica, jongensvere niging en soos De Kuil) is zeer pre cair. Gezien de onhoudbare toestand met betrekking tot de veiligheid over weegt het kerkbestuur het verdere ge bruik van de voormalige school te ver bieden. Het bestuur van de stichting gemeenschapscentrum Heikant, werkt reeds geruime tijd aan plannen voor een noodoplossing waarbij tevens een oplossing gevonden wordt voor het be- jaardenwerk. De werkgroep creatieve vorming ver volgt in januari haar activiteiten in het gemeenschapscentrum "Den Dullacrt'. De creatieve vorming heeft een ruimte in permanente huur. Voor de inrichting van de nieuwe ruimte werd 1.000, subsidie ontvangen van het ■omitó zo- merzegels. De bibliotheek verhuist ook uit de bin nenstad van Hulst. Vrijdag 11 januari opent de bibliotheek haar deuren in het gemeenschapscentrum 'Den Dul- laert'. Van 31 december tot en met 10 januari is de bibliotheek wegens ver huizing gesloten. Het bestuur van de sportraad beeft het gemeentebestuur van Hulst voorgesteld de sport subsidieregeling per 1 januari op enige punten te wijzigen. De leden van de aangesloten sportverenigingen gaan akkoord met de bestuursvoorstel len. TERNEUZEN Officiële opening Terneuzens Museum op 31 januari TERNEUZEN Het Terneuzens Mu seum. ondergebracht in het gebouw van openbare werken aan de Burge meester Geillstraat, zal op donderdag 31 .januari 1974 officieel worden ge opend. De datum is vastgesteld door het kersverse bestuur van de stichting Terneuzens Museum en oudheidka mer, dat bestaat uit de heren W. de Zeeuw, C. Maas, L. Heydens, C. van Minnen en de dames M. Korbee en S. Wolfert. Het museum zal geopend zijn op dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 17.00uur. De toegangsprijs is bepaald op een gulden voor wolwasse- nenen eh 35 cent voor kinderen. De eerste expositie die in de expositie zaal zal worden gehouden is die van het* uitleencentrum voor beeldende kunst in Zeeland. Deze tentoonstelling zal de hele maand februari te bezich tigen zijn. Bezoekers uit Zeeuwsch- Vlaanderen kunnen het materiaal le nen. Met het uitleencentrum is afge sproken dat in beginsel de collectie twee keer per jaar in Temeuzen zal zijn, zodat men in een later stadium het geleende werk kan terugbrengen en omruilen. Verder zullen er in het. museum vrij wel doorlopend wisselexposities zijn. Van onze adverteerders Service-avond van Datsun TERNEUZEN In het cultureel-cen- trum 'De Halle' te Axel werd woens dagavond een service-avond van Dat- sun-Nederland gehouden. Om 19.30 uuir sprak de Datsun-daeler voor Zeeuwseh-VIaanderen, de heer A V- Driel, een welkomstwoord. Hierna besprak de heer A- J. Waringa, marke ting-manager van Datsun-Nederland, enkele interessante zaken. Nadat iedereen nog in de gelegenheid was gesteld om opmerkingen te maken werd de avond afgesloten met de ver toning van de films: 'Race film 120 a coupe'. 'Veiligheidstest 120 y'. De be langstelling was matig. KOEWACHT KOEWACHT Donderdagmiddag om 14.30 urn- trad" mejuffrouw Marlies Verschueren te Koewacht in het huwe lijk met Rudy Baert. Mejuffrouw Verschueren is onderwij zeres aan de basisschool 'Heikelaar' te Koewacht. De zes klassen van school waren bij de plechtigheid in de kerk te Koewacht aanwezig en zongen onder leiding van meester J- "meets enige liederen. Het dames- en heren koor uit Koewacht, onder leiding van P- Apers, bracht ook enige liederen ten gehore. De orgelbegeleiding was in handen van G. van de Walle. De dienst werd geleid door pastoor Verschueren uit Breda. Na de dienst gingen de kin deren terug naar school waar ze een traktatie kregen aangeboden. HULST Het gemeentebestuur zal op 4 januari een gesprek hebben met de stichting parochiehuis in Nieuw- Namen over de aanpassing van het gebouw. Volgens een gemeentelijk plan kan het parochiehuis geschikt worden gemaakt voor allerlei sociaal- culturele activiteiten. Voor het open bejaardenwerk in Nieuw-Namen heeft het ministerie van erm al een subsidie toegezegd. Als b. en w. en de stichting tot overeenstemming zijn gekomen zal de gemeenteraad een voorstel worden gedaan, zo deelde burgemees ter P. J. G. Molthoff van Hulst don derdag mee tijdens zijn periodieke persconferentie. B. en w. willen de bepaling in de subsidieverordening dat de verenigin gen alleen subsidie krijgen voor leden woonachtig in de gemeente Hulst schrappen. Verschillende verenigingen hebben Belgische leden. „We willen dit gebaar maken over de grens heen om dit onderscheid weg te nemen",1 aldus de burgemeester. In de raadsvergadering in januari zal een voorstel worden behandeld over de verhoging van de presentiegelden voor de raadsleden alsmede het instel len van een onkostenvergoeding. B. en w. zijn al eens eerder met dit- voor stel gekomen maar kregen er toen geen steun voor. In 1974 zal de gemeenteraad het ont werp van een nieuw reglement van orde voor de raadsvergaderingen in behandeling nemen. B. en w. willen voorts de uitvoering van het Hulster Gemengd Koor in februari '74 steunen met een gemeentelijke garantie. Met de hoofden van scholen zal het college tenslotte overleg gaan voeren over een regeling voor het vervoer van de scholieren naar en van instructiezwembaden. Op de begroting is hiervoor al een post geraamd. Kerstfeest dames NKV HULST Woensdagavond hield de NKV vrouwenbond afdeling Pluist- in het patronaat te Hulst een kerstfon- dueavond. Mevrouw M. de Smit kon ruim 75 leden verwelkomen. De avond werd doorgebracht in gezellig san zijn. Het bestuur had gezorgd voor een gratis tombola. ST.-JANSTEEN De plannen om te komen tot een stichting die de exploi tatie en beheer van het verenigingsge bouw te St-Jansleen op zich neemt, hebben donderdagavond tijdens een vergadering in café 'De oude Arend' weer wat vastere vormen aangeno men. In principe werd besloten tot bel vormen van een bestuur en een contaetraad. De samenstelling hiervan- is overigens nog niet precies bekend omdat daarvoor gisteravond te wei nig vertegenwoordigers van de ver schillende verenigingen, die gebruik willen maken van bet verenigingsge bouw. aanwezig waren. Voorlopig voorzitter Polspoel bad 17 uitnodigin gen verstuurd naar de verenigingen binnen de gemeenschap. Ongeveer helft van die verenigingen waren tegenwnordigd. Momenteel is hel. verenigingsgebouw- eigendom van de parochie, die de ruimtes verhuurt aan de verschillende verenigingen. De voorgestelde huur verhogingen zijn bij de verenigingen niet in erg goede aarde gevallen en daarom werd het initiatief genomen om het gebouw in eigen beheer te nemen. De gemeente Hulst zou het. gebouw dan van de parochie moeten kopen. Tot nu toe zijn de gemeente en de parochie het nog niet over verkoopsom eens geworden. De vraag prijs is naar de mening van de ge meente te hoog. Als de gemeente het pand heeft gekocht kin hel. aan de stichting worden overgedragen. Voorzitter Polspoel zei het niet nodig te vinden nogmaals over de noodzaak van de aankoop van het verenigings gebouw te praten. Hij deelde mee dat de directeur van het gemeenschaps werk Hulst. C. W. A. van Leuven, de ontwerp-statuten had opgesteld, waar mee de aanwezigen zich konden vere nigen. Veel moeite hadden de verte genwoordigers met de vraag of in het bestuur iedere vereniging vertegen woordigd zou moeten zijn. Dat zou neerkomen op een bestuur van 17 leden. „Een bestuur van bij voorbeeld zeven leden, is niet erg democratisch. Het is geen voetbalclub waarbij iedereen hetzelfde doel heeft", zo werd gesteld. Voorlopig voorzitter Polspoel vond een dergelijke oplos sing ook niet zo geslaagd omdat er cp een dergelijke manier niet te wer ken is. Zijn voorstel om te komen tot het vormen van een bestuur en een contactraad werd aanvaard. Het is de bedoeling dat de amuse mentsclub, de NCB, bet NKV. de toneelvereniging, de muziekvereniging en de jeugdsoos Peace, de gidsen en kabouters, de voetbalvereniging, de bejaardenbond, veilig verkeer, het car navalscomité, het oranjecomité, de KPJ en de boerenbond van het bouw gebruik gaan maken. P. Ferket behaalde examen pakwerker CLINGE De heer P. Ferket, lid van de Clingse hondendressuurclub Saef- ting'ne heeft, op het oefenterrein de Bisschoppendreef t.e Clinge met goed gevolg het examen afgelegd voor pakwerker. Om dit examen te behalen moesten proeven met 4 Brabantse, Middelburgse en 1 Zeeuws-V1 aamse hond genomen worden. Als keurmees ters traden op de heren A. Sweres uit Breda, B, Melsen uit Halsteren er Minderhoud uit Domburg. Kerstfeest Vrouwenbond NKV CLINGE Onder voorzitterschap van mevrouw M. Vonck-van der Kelen de NKV-vrouwenbond afdeling Clinge in het Clingse Doprshuis Malpertuus een kerstfeest. De 100 aanwezige mes brachten de avond in gezellig samenzijn door, waarbij het. muzikale gedeelte werd verzorgd door het or kest Goossens uit Clinge. AARDENBURG De jongste inwoner en de oudste inwoonster van Aarden burg zijn donderdagavond in de 'Orde van de Aardenburgse Kikkers' opge nomen. Tussen half zeven en half acht kwam liet evenementencomité 'Aar denburg Kibkerstad' voor de bijzonde re gebeurtenis bij de familie De Vriend aan huis om de veertien dagen oude zoon Dimitri liet roodgele lint met de kikkermedaille om te hangen en hem een speelkikker. zo groot als hijzelf, aan te bieden. De 98-jarige mevrouw E. J. Boogaard- Maas viel de eer te beurt, om als oud ste inwoonster tot de Kikkerstand te worden verheven. Omdat het voor de hoogbejaarde vrouw zelf te vermoeiend was om een dergelijke enerverende beurtenis mee te maken, overhandigde het comité, bestaande uit voorzitter E. O. Cuelenaere, secretaris W. Dierick en commissie tevens raadslid W. Helden, de kikkerversierselen aan haar schoonzoon. Ook kregen de twee nieu we kikkers de bijbehorende oorkonde met kikkertje. Omdat het dit jaar voor de eerste keer is dat er kikkerordes werden uitgereikt aan Aardenburgers en buitenstaanders met een zekere verdienste voor deze stad, werden voor de aardigheid ook de oudste en de jongste er bij betrok ken. Volgens de heer Cuelenaere zal dat volgend jaar niet meer het geval zijn. Begrotingsfolder gemeente Hulst HULST Het gemeentebestuur van] Hulst zal in de komende «eken huls-1 aan-liuis een folder verspreiden met gegevens over de gemeentebegroting voor 1974. Vandaag, vrijdag, zal de raad de be groting behandelen en vaststellen in een vergadering die om 14 00 uur be-1 jrfnt. Uit de grote hoeveeheid cijfers i heeft men op het gemeentehuis een eenvoudig lijstje gemaakt van inkom-j sten en uitgaven die iri één oogopslag ec*n indruk geven van het gemeentelijk huishoudboekje. Zo blijkt dat aan de uitgavenkant de sociale zorg met 32.71 pet. van het totaal de hoogste pos*, is Daarna volgen openbare werken met 20,5 pet, onderwijs met 11.9 pet cul- tuur-sport-recrealie met 5,6 pet en volkshuisvesting 3,4 pet. De inkomsten komen voor bijna de helft, uit het ge meentefonds, 28,6 pet uit rijkssubsidies I en 10,9 pet uit gemeentelijke belastin-1 gen. 'Ons welzijn In de begroting 1974' is de titel van deze folder. MAANDAG 24 DECEMBER DE GEHELE DAG GEOPEND. LA PERRUQUE AXEL In 'De Halle' tc Axel heeft voorzitter W. Dieleman van de Stich ting Streekcenlrum Axel donderdag-1 avond de hoofdprijzen van de sinter-1 klaas actie uitgereikt. De prijsuitreiking werd bijgewoond door loco-burgemeester D. J. Oggel. het streekcentrumbestuur. dc prijs-1 winnaars en bestuursleden van de stichting Axelse hoerenkamer. In zijn openingsrede richtte de heer Dieleman speciaal het woord tot de heer Oggel. hij bracht de heer Oggel dank voor de goede samenwerking tijdens diens ambtsperiode als loco- burgemeester met het Axelse streek- centrum. „Steeds was u bereid de zaken van de Axelse middenstand ter harte 1e nemen", aldus de heer Diele man. Als voorbeeld haalde de heer Dieleman aan de directe reactie van Axels loco-burgemeester op de invoe ring van een eventuele autoloze zater dagmiddag tot het. ministerie van eco nomische zaken en het ministerie van verkeer en waterstaat. Verder wees de voorzitter op de steeds beter wor dende samenwerking met de Axelse marktkooplieden, in samenwerking waarmee deze najaarsactie gehouden werd. Hierna wendde de heer Dieleman zich tot de prijswinnaars. Hierna volgde de uitreiking van een gedeelte van de oprbrengst van de sinterklaasactie. Het streekcentrum Axel schonk het bedrag, groot 11.727 aan de stichting Axelse hoerenkamer. De heer Oggel, voorzitter van de hoerenkamer, dank te het bes-tuur van het streekcentrum en allen die medewerking hadden ver leend voor de gift. De heer Oggel memoreerde hierbij in het- kort de geschiedenis van de veertig jaar gele den opgerichte hoerenkamer. Loslopende pony tweemaal aangereden AXEL Een loslopende pon>. van de heer N. de R. uit .Axel, is woensdag avond omstreeks 9 uur op de Kinder dijk te Axel tot tweemaal toe aangere- De eerste maal werd de pony geraakt door een vrachtwagen, bestuurd door C. J. K. uit Vlissingen. Kort naaien liep het geheel van streek zijnde dier tegen een personenauto aan. De pony kwam er ongedeerd vanaf. De perso nenauto liep lichte schade op. OOSTBURG Raadsleden krijgen voorlichting in 'Hedenesse' OOSTBURG Vrijdag 11 januari kunnen de raadsleden van de drie West-Zeeuws-Vlaamse gemeenten Oost burg. Aardenburg en Sluis in Hede nesse' in Cadzand voorlichting krijgen over bejaarden-, maatschappelijk en jeugdwerk in het gebied. De bijeen komst. in de 'Open Hof' begint om 16.30 uur. OOSTBURG B. en w. van Oostburg houden maandag 7 januari een nieuw jaarsreceptie in het gemeentehuis. De receptie begint om 19.00 uur. VOGELWAARDE Kerstsamenkomst NKV-vrouwen VOGELWAARDE Woensdag vierden de dames van de NKV afdeling Vogel waarde het kerstfeest in het Dorps centrum te Vogelwaarde. Mevrouw Van Lare kon naast de 50 aanwezige dames ook zuster Josepha uit Boxtel verwelkomen, die met zang onder be geleiding van een gitaar er voor zorg-1 de dat de avond verder gezellig ver liep. Zuster Josepha gaf ook een dia voorstelling over het kerstgebeuren. KLOOSTERZANDE Kerstmiddag voor de bejaarden KLOOSTERZANDE Woensdag en donderdag hield het- Open Bejaarden- werk van Kloosterzande steeds voor circa 200 bejaarden uit Kloosterzande een kerstfeest. Beide dagen werd het feest gevierd in het. bejaardentehuis Sint-Anthonius, waar pastoor J. Ver ster en domina A. de Neeling beiden uit Kloosterzande, een kerkdienst ver zorgden, waaraan het kinderkoor van de heer J. Collet uit Groenendijk medewerking verleende. De bejaarden hielden een gezamenlijke maaltijd, waarna een gezellig samenzijn volgde. BRESKENS Kerstfeestdienst in hervormde kerk In samenwerking met de kerkeraad van de Nederlands hervormde kerk in Breskens houdt het bestuur van de zondagsschool 'Kindervriend' zondag middag in de hervormde kerk een kerstfeestdienst voor jong en oud. Deze dienst begint om half vijf en de kerk is vanaf vier uur geopend. Om op deze dienst een extra accent te leggen heeft de kerkeraad besloten de morgendienst te laten vervallen. Het programma be staat uit samenzang en de opvoering van het kerstspel 'Wat de vlammetjes vertellen.' Voorstellingen schooljeugd BRESKENS In de r-k kerk U- Breskens hebben de leerlingen van de r-k basisschool een drietal zang- en toneel voorstellingen gegeven In de kerk waren vele ouders en de kinderen van dc kleutesc'riool aanwe- zig om naar dc voorstellingen te kij ken. Het geheel stond onder leiding, van het onderwijzend personeel SAS VAN GENT SAS VAN GENT Het Amsterdams barokensemWe 'Musica da Camera' geeft /.omlag 23 december een koffie, concert in bet cultureel centrum 'De Speye' in Sas van Gent. Het ensemble bestaat uit Lucy van] Dael, barokviool. Ku Ebbinge. barok- hobo en blokfluit, Jaap ter Linden, cello en gamba en Ton Koopman, cla-j vecimbe! en orgel. Musica da Camera' is medio 1965 opgericht en legt zich toe op de vertolking van barokmuziek, waarbij ae historische uitvoeringsprak- tijken worden toegepast. Het concert in T)e Speye' begint om 12.00 uur. NIEUW NAMEN KI I It Kil IJ/,K*> Kerstfeest KAV NIEUW-NAMEN Onder voorzitter schap van mevrouw M. Leenknech: vierde de KAV afdeling Nieuw-Namen1 woensdag een kerstfeest in zaal R. Thilleman te Nieuw-Namen. Na eenj gezamenlijke maaltijd werd de avond verder in gezellig samenzijn doorge- j bracht. Het bestuur van de vereniging] had gezorgd voor een gratis tombola. SLUISKIL Twee gewonden bij aanrijding Sluiskil SLUISKIL Twee automobilisten zijn donderdagavond licht gewond ge-1 raakt bij een aanrijding op de rijks- j weg Temeuzen - Sluiskil ter hoogte van de Zevenaarpoldgrstraat. Het on-) geval ontstond toen A. C. uit Philippi-1 ne met zijn bestelwagen vanaf de j rijksweg linksaf de Zevenaarpolder- slraat wilde inslaan. De achter hem rijdende J- P. E. uit Breskens bemerkte dat te laat en botste achterop de auto van C. De auto van E. werd geheel vernield, d:e van C. zwaar beschadigd. Beide be stuurders zijn naar het -Juilanazieken- huis in Temeuzen gebracht, maar mochten na behandeling weer naar huis. UIT HET ZAKENLEVEN: J. Boone opende in Vlissingen grootste uitgaanscentrum van Zeeland: 'Hooischuur' VLISSINGEN Donderdagmiddag opende de heer J. Boone op de Boule-' vard te Vlissingen de bar-dancing "De Hooischuur', het grootste uitgaanscen trum van Zeeland- De bar-dancing is gevestigd in he: voormalige pand van hotel Delta. In] tweeëneenhalve maand tijd is het pand zo verbouwd dat er vele stemmige en sfeervolle ruimtes zijn ontstaan. Bij de inrichting heeft men gebruik ge maakt van origineel materiaal dat inl een hooischuur kan worden aangetrof fen. zoals eikenhouten balken en wa-: genwielen. Het etablissement heeft twee verdie pingen en herbergt zeven bars. Del heer Boone heeft voor deze zaak tier. personeelsleden in dienst. Er is een! ruime dansvloer met daarboven eer, knipperende lichtinstallatie, een zeep bellenblazer en twee schérmen, waarop kleurrijke dia's worden geprojecteerd. In de met. bijzonder veel bloemstuk ken versierde zaak werd donderdag middag ter gelegenheid van de opening een drukbezochte receptie gehouden. Daarop kwamen niet alleen familiele den en relaties, maar ook een delega tie van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen en vete- omwonenden van "De Hooischuur' de eigenaar geluk wensen. VLISSINGEN De Stemerdingschool uit Oost-Souburg komt zaterdag uit in het televisiespel Klassewerk van de KRO. In dit quizprogramms staat Frankrijk centraal. De leerlingen van de Stemerdingschool komen uit tegen de Piusschool uit Abcoude en van de Tamboerijnschool uit Zevenaar. De te levisie-uitzending, die werd opgeno- me.. in het Nederlands Congrescen trum te Utrecht, begint om kwart over Kerstavond OOSTKAPELI.E - De hervormde ge meente en de gereformeerde kerr. houden maandag een kerstavondieriv in de hervormde kerk. die 's avond* om 9 uur begint Voorganger is d* r R. O. Richard. Medewerking verlenen het gemengd koor 'Sursum Corda* en enkele leden van de brassband "Cr<- scendo'. VLISSINGEN Tijdens een bijzon dere bestuursvergadering \an Radio Walcheren in het Bcthesda-Kt. Jozef- ziekenhuis te Vlissingen is bekend ge maakt dat 'Radio Walcheren' een stichting Ik geworden. Til het .stich tingsbestuur zijn onder meer verte- genwoordigd de direkties van hel Be- thesda-St. Jozefzickenhui.s. het Gast huis en de Walcherse bejaardentehui zen, leden van het zogenaamde mede- werkersbestuur en de Zeeuwse con taktcommlssie voor visueel gehandi capten. Sinds ruim 9 jaar verzorgen de med'- werkers van 'Radio Walcheren' pro gramma's voor zieken en bejaarde:.. Aanvankelijk vonden alleen aktivitei- ten in Middelburg plaats, maar sinds ongeveer één jaar worden ook uit//-:, dingen in Bethesda-St. Jozef verzorgd. In het afgelopen jaar is bovendien gestart met net verlenen van mede werking aan het gesproken weekblad 'Ons Zeeland'. Dit gesproken weekblad is bedoeld voor mensen die niet (meer) in staat zijn zelf de krant te lezen zoals visueel gehandicapten er. bejaarden. Het aantal abonnees van dat gesproken weekblad is in korte tijd tot boven de honderd gestegen. Tot voor kort verzorgden de nitrn zestig vrijwilligers zowel de radioprn gramma's als de administratieve en bestuurlijke kant van 'Radio Walche ren'. Met de totstandkoming van de stich ting is dat gesplitst. De medewerkers verzorgen nu de programma's en he: gesproken weekblad en alles wat daarmee samenhangt zoals quizzen voor bejaarden, reportages, aankoop van materiaal enzovoorts. Het stich tingsbestuur vormt, de juridische basis en moet bijvoorbeeld ook zorgen dat de financiële basis wordt verbreed. Dit laatste is dringend nodig omdat het instandhouden en verbeteren van de apparatuur veel geld kost. Tot nu toe is de apparatuur bijeen gespaard uit incidentele akties en, bijdragen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het aantal steunende instellingen en personen te vergroten. Het bestuur Is als voigt samengesteld: voorzitter: J. P. Springveld (Bethesda St. Jozefziekenhuis); secretaris: drs. J. W. de Vletter: penningmeester: B G. de Graaf (Walcherse bejaardenhui zen); leden: C. G. Kroes rGasthuis Middelburg); A. J. de Jonge (nooJo- programmaleider); M. de Munck (hoofdtechnicus); C. A. J. van der Lijcke (contaktcommissie visueel ge handicapten). ADVERTENTIE Wij zijn van 24 december tot 2 januari. OPTICIEN een naam in brillen Sint-Jacobsstraat 14 Vlissingen Telefoon 2398.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 27