CEBECO-HANDELSRAAD BLIJ MET DE FUSIE AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Fusiebesprekingen Stenfert Kroese en Kluwer Deens disconto verhoogd „PUBLIEK SLECHT BESCHERMD TEGEN MISLEIDENDE RECLAME" Beurs zet herstel door Betalingsbalans verslechterd ,fj0AG 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 21 Voorzitter Geluk: duidelijke vo ordelen DEVENTER (ANP) Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese BV te Leiden en Kluwer NV te Deventer zijn bespre kingen begonnen over een volledige samenwerking. Indien de fusie tot stand komt zal Stenfert Kroese onder de huidige lei ding in Leiden gevestigd blijven. Vak bonden en personeelsvertegenwoordi gingen zijn ingelicht, aldus Klu wer. Het hoofdaccent van Stenfert Kroe se lag aanvankelijk op medische uit gaven. Daarnaast werd het fonds eco nomie ontwikkeld, dat reeds geduren de vele jaren een vooraanstaande plaats inneemt. Het omvat zowel handboeken als uitgaven voor onder wijs en wetenschap. Bij Stenfert Kroese zijn 15.mensen werkzaam. KOPENHAGEN (ANP) De Deense centrale bank heeft donderdag een verhoging van haar bankdisconto van acht tot negen procent bekendge maakt. De verhoging gaat op 21 de cember in. Het disconto stond sinds 11 juli jl. op acht procent. aangesloten regionale en plaatselijke organisaties) als geheel. Daarbij dient er voor te worden zorggedragen dat boer en tuinder aan de voet hun in vloed blijven houden wat betreft de regionale taken, in de komende maan den zal in gesprekken de besluitvor ming moeten worden voorbereid. AMSTERDAM (ANP) De fusie tussen drie grote landbouw coöperaties: Cebeco te Rotterdam, Handelsraad van de Aartsdio- I cesane Boeren- en Tuinders Bond te Arnhem, Centrale coöpera tie van de (katholieke gewestelijke) land- en tuinbouwbond te Haarlem, heeft duidelijke voordelen gebracht, ook financiële. Voorzitter A. M. Geluk van de door de fusie ontstane Coöperatie. Cebeco- Handelsraad, zei dit donderdag in Am sterdam in de algemene vergadering, waarin de balans werd opgemaakt van bet eerste boekjaar, juli 1972-juli 1973, van de nieuwe onderneming. De resultaten van de organisatie waren volgens de heer Geluk zodanig dat men zonder een stap opzij te hoeven gaan de nadelen kon opvangen van de decon fiture van de Coöperatieve Stlchtse Olie- en Lijnkoekenfabriek S.O.L., waar bij Cebeco Handelsraad als deelnemer en als leverancier betrokken was. De commissie organisatiestructuur Cebeco-Handelsraad, zo vertelde voor zitter Geluk, heeft in juli jongsleden een discussienota verspreid volgens welke tal van functies landelijk in één onderneming van de aan- en verkoop coöperatie dienen te worden samen gebracht. Het gaat om het tot stand brengen van één financiële verantwoor delijkheid gekoppeld aan één beleids verantwoordelijkheid van de Cebeco- Handelsraadgroep (topcoöperatie en ste kalenderkwartaal snel toe. De olie crisis deed de laatste weken ook del vraag naar vaste brandstoffen stijgen. TIENDUIZEND GULDEN VOOR EEN GOED IDEE EINDHOVEN (ANP) Een be loning van 10.000.- is ullgi-kci-nl aan de heer R. Gerlnfsma, die werkzaam Is bij het Philips Tech nisch Service Centrum In Amster dam. voor een idee ter verbete ring van oen HIFI-stereo-radio- versterker. Dit gebeurde voor de eerste maal sinds op I Januari dit Jaar de maximal! Boer-consument Omzet De algemeen directeur van Cebe Handelsraad, de heer F. de Wit, gaf een overzicht van de gang van zaken in de eerste vijf maanden van het op 1 juli 1973 begonnen boekjaar. In die tijd werd een omzet van 625 miljoen bereikt, 20 procent meer dan in de| overeenkomstige periode vorig jaar.' Die stijging kwam vooral door hogere prijzen. De meststoffenomzet in de genoem de periode lag hoger dan vorig jaar, maar over het. hele boekjaar 1,973-1974 wordt eenzelfde omzet verwacht als in het vorige boekjaar. De prijzen van granen en voerarti kelen bewogen zich, zij het wisselend, op een hoog niveau. Vooral bij niet onder het .EEG-heffingssysteem vallen de mengvoedergrondstoffen was dit zo. Graantelers toonden een zekere te rughoudendheid hij hun verkopen, zo dat de omzet van binnenlandse granen achterbleef. De revaluatie van de gul den versterkte de terughoudendheid nog. Daartegenover steeg de omzet in geïmporteerde granen. De prijsbewe ging van de overzeese granen in de afgelopen weken had ook een prijs stijging bij de binnenlandse granen tot gevolg. Het veredelingsbedrijf van Cebeco- Handelsraad in Lelystad introduceerde het nieuwe wintertarweras Clement. De belangstelling hiervoor is zo groot dat het in Nederland al 40 procent var met wintertarwe bezaaide oppervlakte zal innemen. Ook internationaal trekt het ras sterk de aandacht. Naar graszaden bestaat allerwege een grote vraag. De omzet in bestrij dingsmiddelen steeg met 25 procent, onder meer doordat in 1973 voor het eerst de bestrijding van afrijpingsziek- ten in graan is toegestaan. De omzet van de afdeling land- en tuinSouwmechanisatie vertoont een voortgaande stijging, die voor een be langrijk deel te danken is aan aard appel- en maïsteelt. Er werden meer ligboxenstallen voor rundvee en meer varkensstallen geleverd; de afdeling be- drijfs- en winkelartikelen had een be vredigende omzetgroei. Sommige afdelingen kampten met verlengde leveringstermijnen. De om zet in aardolieprodukten, beperkt in de lange droge zomer, nam in het laat- J)c heer F. de Wil. algemeen directeur van de Cebeco-Handelsraad, betoogde tijdens de vergadering: de agrarische ondernemer moet verder kijken dan de eigen agrarische activiteiten op bel ei gen erf. Hij moet de straat inkijken, de straat waarlangs het agrarische pro- dukt na veel verhandeling en verwer king de consument bereikt. Het is nodig, vond de heer De Wit. dat da organisaties van de boer een belang opbouwen in de richting van de con sument, opdat de boerenproduktie, deel van de voorzieningsketen, ook zo ver mogelijk onder verantwoordelijk heid van de hoer wordt begeleid. Daar door worden ervaringen opgedaan en kan op on' 'kkelingen worden vooruit gelopen. De oplossing betekent het niet, als de organisaties van boer en tuinder een aandeel hebben in de le vensmiddelenvoorziening. Maar door op de v/eg naar de consument aanwe zig te zijn, door daarin een aandeel te hebben, vergroten ze wel hun moge lijkheid om voor het merendeel van de; markt dat niet zij maar anderen be heren, de beste leverancier te zijn. ning Idc* cril MEF.R LIJNVERKEER OP ZESTIENHOVEN, MINDER VRACHT VERVOER ROTTERDAM (ANP) dienstverkeer op de F luchthaven Zottlenhoven Het lijn-1 Reclame-uitgaven in 1972: 1,74 miljard gulden DEN HAAG (ANP) Volgens de berekeningen van de Nederlandse Re-1 clame Stichting hebben de uitgaven voor reclame in Nederland in 1SI72 j 1,74 miljard gulden bedragen tegen, 1.69 miljard in 1971. Per hoofd van de; bevolking kwam dit neer op 130 gul-; den (v.j. 127 gulden). De reclame-uitgaven van het bed rijf v1 leven (naar de consument) beliepen1 1.1 miljard gulden '82 gulden per. hoofd van de bevolking) tegen 1,06 miljard (80 gulden per hoofd van de bevolking) in 1971. De overige vormen van reclame ideële-1 triële reclame, personeels- en rubrieks- triële reclame, personeels- en rubriek-1 advertenties) vergden in 1372 64(1 miljoen gulden '48 gulden) tegen 630 miljoen (47 gulden) in 1971, «tirnhoven is dit Jaar nt lorgraomr-n. Het |H-r charter liep terug it. Er is een stijgend ii-lmr.icht over <le weg beschikbare cijfers) procent minder is dan I 426 'la-rivm op deze taar Rotterdam werden wordt ra lm gecompen- hogere bezettingsgraad htt-n naar Londen en i. Over het geheel geno-l issagierevcrvoor In 1973 zijn dan dat van 1972 oer per lijndienst liep met 4.7 procent, het zelfs mot meer dan de volgens de luchtim- I reëel, omdat in 1972 erd vervoerd aLs gevolg] ist Liking In Engeland, houdt men hiermee nog is het charterver net 45 procent terugge- Konsumenten Kontakt wil wetswijziging: DEN HAAG (ANP) Het grote publiek wordt met de huidige middelen, zoals vrijwillige codes, nog onvoldoende beschermd tegen diverse vormen van misleidende reclame. Tegen dergelijke reclame moet er een wettelijke regeling komen, die zowel straf rechtelijke als civielrechtelijke bepalingen bevat. Dat is een van de conclusies van een rapport dat het Konsumenten Kontakt heeft opgesteld over misleidende reclame. Het rapport is bedoeld als een aan zet voor zo'n wettelijke regeling. In liet strafrechtelijke gedeelte van die re geling moeten ernstige vormen van misleiding strafbaar worden gesteld. Dat vindt het Konsumenten Kontakt echter niet voldoende. In het civiel rechtelijke deel zou de mogelijkheid moeten worden geschapen misleiden de mededelingen via snelle procedures (zoals een kort geding) te laten ver bieden. Het Konsumenten Kontakt- vindt ver der dat- consumentenorganisaties een verbod op bepaalde misleidende uitin gen moeten kunnen vragen. Die orga nisaties zouden daarnaast schadever goeding moeten kunnen vragen na mens en ten behoeve van een groep benadeelde consumenten. De rechter zou dan één algemene uitspraak moe ten doen, zodat niet langer elke indi viduele consument een apart proces hoeft te voeren. Het Konsumenten Kontakt bepleit ver der één reclamecollege, een contact punt van consumenten, producenten, reclamemakers en media, dat zich met alle vormen van reclame bezig houdt. Dat college dient kostbare pro cessen te vermijden en ervoor te zor gen dat de minder ernstige gevallen van misleiding niet buiten schot val len. Voorts moet de bewijslast in ge schillen omgekeerd worden. De recla memaker moet zijn beweringen in voorkomende gevallen maar waarma ken. De minister moet volgens het Konsu menten Kontakt mogelijkheden krij gen om reclame voor produkten die veiligheid en gezondheid kunnen be dreigen, te verbieden. In de warenwe' moeten concrete regels komen, waar mee bijvoorbeeld wetenschappelijke claims, die op de gezondheid slaan, aan banden kunnen worden gelegd, aldus het rapport. EUROPESE COMMISSIE: GEEN BEZWAAR TEGEN SAMENWERKING VAN CHEVRON EN SHV BRUS (A.NP) De Europcs i de r be- éeiikorrist voor algemene samenwer king die Chevron-Oil Europe Inc. (ze- tel staat in Delaware-L'SAen de Steenkolen Handelsvereniging NV (SHV-Nedcriand) al in oktober 1969 hebben gesloten en sindsdien verschei dene keren hebben aangepast. Chevron en de SHV hebben, volgens de tussen hen gesloten algemene overeenkom*.". met gelijke kapitaalaan delen gemeenschappelijke dochteron dernemingen opgericht onder de; naam 'Caïpam NV' die voortaan del distributie van hun produkten in Bel gië, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Denemarken verzorgen, v/aar Che-| vron en de SHV voorheen hun eigen distributienetten hadden. Ze hebben voor een tijdsduur van ten minste 501 jaar hun distributienetten en alle daarmee samenhangende activa (in-| stallaties, materiaal enz.) bij Calpam: ingebracht. In elk '/an de genoemde landen is een Calpam vennootschap opgericht-, die zorgt voor de distribu tie van kerosine, huisbrandolie, stook olie, asfalt, en aardolieprodukten voor| slaat de overeenkom-,' alleen op aard olieprodukten voor de bevoorrading van schepen. De bevoorrading van de gemeenschappelijke dochteronderne-| mingen-Calpam vindt plaats door de; verschillende filialen van Chevron, in het kader van bevoorradingsovereen komsten, die geen exclusiviteitsclausu- eies bevatten. AMSTERDAM (ANP) Het hcr s-i-l van woensdag op de Amsterdam- bij opening voortgezet. Bij ©en ruime n* affaire overtrof de vraag het aan-1 lx»d. Het lijkt er op dat de markt eindelijk een bodem krijgt, aldus en-i Het Engelse aanbod voor Unilever van de afgelopen dagi-n is opgedroogd en de vraag naar dit fonds deed de, koers f 260 stijgen tot f 103, Vourj Kon. Olie bestond ©en redelijke vraag,! waartegenover geen aanbod stond, j Het olie-aandeel begon f2,20 hoger op f 87.90, Akzo (ex f 1,20 interimdivi dend) bleef iets achter en opende 40 j cent lager op f47,70. maar trok daar na iets aan. Hoogovens opende f 1.501 hoger op f 57,50. terwijl Philips 70 cent kon toevoegen op f 32,80. De banken zetten het herstel ever, eens krachtig voort. BIJ de cultures startte HVA f 2,50 hoger op f 78. Am sterdam Rubber en Dell lagen er lets) gemakkelijker bij. Evenals woensdag deelden scheepvaartfondsen niet in de vaste stemming. Ook nu weer moesten de koersen soms fors terug, De winst van Van Ommeren op woensdag ging bij opening geheel verloren. Het fonds opende f8 lager op f310. KNSM startte f4.90 lager op f120, HAL moest f2.50 prijsgeven op f 126.50. terwijl NSU 60 cent, terug moest naar f35,10. Heineken avanceerde 80 cent op f210, KLM moest f2 terug naar f 63.50, terwijl Nationale Nederlanden f J ,20 in herstel was op f 64.40. Bij redelijke omzetten zetten de staatsle ningen het herstel voort. Op een kalme lokale markt, waar de winsten in de meerderheid waren, ging de belangstelling.vooral uit naar de aandelen van baggerbedrijven. Ste- vin was 12,50 hoger op f 63 niet te krijgen, terwijl Bos Kalis f 3 ln prijs steeg tot f 79. Bij de aannemingsma&t- schappijen bood men tevergeefs f 51 hoger op 178 voor BAM, terwijl Uden- hout 120 hoger op f301 van eigenaar verwisselde. Aan de vaste kant waren verder onder meer Van Wijk Textiel,, Van der Giassen-De Noord. KNP, In- terlas, Norit. Wessanen, Van Nelle, Unikap. Grasso (uit de rode cijfers), Bergoss, Nutricia, Kappa en RSV. Vulcaansoord maakte, mede door winstnemingen, een zware val. Na de laatkoersen van de afgelopen gingen de aandelen op f 900 maar liefst f250 goedkoper over in andere handen. Aan de verlieszijde waren eveneens Orenstein en Koppel. Baten burg, Kiene, Duiker, VRG-Papier en Drukkerij De Boer. De meeste internationals en de gro te banken konden gedurende beursti/a nog verder aantrekken. Bij de scheep vaartfondsen trad een herstel op. Bij de cultures konden HVA en Deli zich verder herstellen. Nationale Nederlan den moest een stapje terug doen. De staatsfondsenmarkt bleef een op gewekte stemming te zien geven. De winsten beliepen gemiddeld 1 a 1.5 punt. Ook de BNG-leningen lagen vas ter in de markt. ANP-CBS BEI DEN HAAG (ANP) De lopende rekening van de betalingsbalans op traiiKaclfebaxln beeft ln hel derde kwartaal van 1973 een tekort van 120 miljoen vertoond. Dit In een verslechtering van 1.4 miljard bn opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 1972. Na globale oorrectle voor seizoenin vloeden bedroeg het tekort op do lopende rekening in het verxlagkwar- taal bijna 0.7 miljard, nadat Iwt eerste kwartaal van dit. jaar een over schot van bijna ƒ1.7 miljard en het tweede kartaal van ruim 2.5 miljard hadden opgeleverd. Deze omslag aldus ae staten-generaal verstrekte over- de staten generaal gerst rekte over zicht. was voor het grootste deel het gevolg van een verslechtering van de handelsbalans. Internationale concern» 755 Industrie 1135 Scheepvaart 103.1 Bang. en verzekering**. 123.8 Pompen en motoren uit voorraad? Zwanenburg - Tel. 02907 - 35 41 ACTIEVE AANDELEN Vorige Laatste koersen koersen 49,30 230,00 52,80 145,50 99,50 AKZO 20 ABN 100 AmRo 20 A. Rubber 750 Deli-Mij 75 Dorische P. 20 108, Dorische P. Pr 103,50 Heineken Hold 197,50 Heineken 25 215,20 H.A.L. 200 129,00 Hoogov. 20 56,00 HVA Mijen HVA m AplRec KLM 100 Kon. Olie 20 KNMS 100 NAT. Ned 10 Ommeren Cort. 318,00 Philips 10 32,10 Robeco 50 191,50 Rolinco 50 129,50 Scheepv Un 50 85,70 Unilever 20 100.40 STAATSLENINGEN 75,50 65,50 85,70 124,90 63,20 236,50 55,50 145,50 99,50 111,30 110,70 199,00 217,10 127,50 58,00 78,50 64,50 87,90 123,50 64,00 313,00 32,80 192,00 129,50 87,00 103,40 8 Ned. 69-94 92,50 92,70 8 id 70-95 92,20 92,70 8 id 71-96 92,10 92,40 8 id 701-85 94,80 95,70 8 id 7011 93,50 95,90 8 id 70 III 93,50 93,90 8 id 69-76 95,20 96,70 8 id 70-77 95,20 89,40 96,70 7% id 71-96 89,90 89,80 TA id 73-98 89,30 TA id 70-78 94,10 94,80 TA id 69-94 88,60 89,10 7!4 id 71-96 87,80 88,20 TA id 72-97 87,40 87,80 TA id 71-81 91,90 92,10 7,2 id 72-97 85,20 85,60 7 id 66191 87,40 88,00 - id 6611 87,50 88,20 7 id 69-94 85,50 82,90 86,00 614 id 631-93 83,20 614 id II 82,80 83,20 614 id 68III 82,80 83,30 614 id 68IV 82,80 83,20 6'/. id 66-91 85,40 85,60 614 id 67-92 81,10 81,40 6 id 67-92 79,90 80,40 5% id 651-90 82,60 82,90 524 id 6511 82,20 82,60 5'A id 641-89 80,80 81,20 514 id 6411 80,30 80,70 5 id 64-94 76,70 77,30 414 58-83 83,80 83,90 414 id 59-89 78,00 78,50 414 id 501-r 82,90 83,50 414 id 6011 76,70 77,60 4L id 63-93 73,60 74,20 414 id 64-74 97,90 98,20 414 id 59-84 82,60 83,00 414 id 60-90 74,30 75,10 414 id 61-91 75,00 75,90 414 id 631-93 73,50 74,00 414 id 631 72,90 73,50 4 id 61-86 79,00 79,50 4. id 62-92 .72,50 73,00 324 id 3-93 71,00 71,70 314 id st 47 64,10 64,80 314 id 51-76 94,00 94,20 314 id 53-83 82,40 82,90 79,20 315 id 56-86 78,90 314 id 48-98 63,70 63,90 324 I 50-90 67,90 68,20 314 id 54-94 68,90 69,10 3L '55 95 69,00 69,20 314 id 55-85 78,00 78,00 crootb 36,70 3 id 37-81 84,50 85,50b 3 id rb 46 83,40 84,20 3 id 47-76 92,50 92,50 3 'T. Ind. 37 95,00 95,00 8% BNG 70-95 97,60 97,80 814 id 70-83 96,00 96,80 814 id 73-84-98 94,60 95,70 Pre hicies en gemeenten 314 A'dam 17 88,20 89,00 314 id 48 90,00 90,00 5% R'dam 65 4'A id 52 Bank-, krediet en verzekering - n 8'A i.. 70-85 94,40 95,10 8'A id 70-96 92,90 93,80 9 id 69-76 95,70 96,40 8 id 69-94 91,20 91,70 8 id 71-96 90,90 91,70 8 id 72-97 91,00 91,80 8 id 73-79 93,30 94,00 714 id 70-79 93,30 94,20 7% id 72-81 93,80 94,30 7,6 id 73-98 86,80 87,40 714 id 72-97 86,30 86,80 714 id 71-79 90,90 91,90 714 id 73-98 84,40 84,80 7 id 661-91 88,60 88,70 7 id 6611 86,20 86,70 7 id 66IV 86,00 86,50 7 id 72-97 82,30 83,20 7 id 73-83 88,80 89,30 614 id 67-92 84,20 84,60 614 id 68-93 82,80 83,50 614 id 72-82 88,50 89,00 614 i 67-92 82,40 82,80 6'4 id 67-92 80,60 81,00 6 id 57-82 88,30 88,80 6 id 651-90 83,30 83,60 6 id 6511 83,10 83,40 5"' id 651-90 82,30 82.50 514 id 6511 82,20 82,30 514 id 65-90 80,20 80,40 514 id 58-83 86,90 87,30 5'A id 64-89 79,50 79,60 5'A id 65-90 79,90 80,10 5 id 58-88 80,70 80,70 5 id 64-89 80,00 80,10 4% id 58-88 78,60 78,90 4'A id 58-89 76,90 77,40 4'4 id 59-84 82,30 82,30 414 id 60-85 80,50 80,60 414 id 62-92 74,80 75,00 4'A id 62-93 73,60 74,00 4'A id 52-77 90,00 90,60 8'A ABN 70-70 97,00 100,00 8 id 70-76 94,50 96,00 8 id 71-86 90,50 90,50 8% id 73-88 90,00b 90,60b 8 AmRo 69-75 98,40 93,80 98,65 8 id 69-76 95,20 8 id 70 78 91,25 91,25 'A iu 71-76 95,00 95,50 7% id 71-86 88,50 89,10 714 id 7-' 88 83,50 85,10 7 id 73-80 88,30 89,80 714 Mees&H 72 89,00 89,00 714 BNG rsp 52 229,00 229,00 TA ExpFin 66 8 1 nse PI 92,00 92,50 7 Nat.bkMid 97,75 97,80 'A id 65 86,00 88,20 7 Natlnv 72 87,50 8 NMB 70 91,80 93,50 614 id kap 72 80,00 81,00 7'A NOT 73 82,60 7 id 66 6 id 64 80,70 8 N wat sch 89,20 89,70 8'A Rijnl Dis 90,00 89,00 8 Slav B 71 88,50 90,50 Hypotheekbanken 'ANDBRIEVEN 9 FrGr. HB 73 II 7 FrGr. HB 72 I 7 id Q 6 id DW X-XA 4'A id DU 8 Raiff 71 VA id 72 8 Westl DZ 92,00 6 id X 78,00 78,30 9 id pbr 96,50 96.10 8'A We.Utr 70 94,10 94,50 8'A id 70 92,60 8 id 71 90,50 91,00 T' i 7." 85,00 7 A id 711 86,80 87,60 7'A id 72 II 91,00 7 id 72 82,60 82,90 6 7/8 id pbr 96,00 96,20 5 Seh.H.Ned. 86,50 86,00 Handel, industrie en diversen 4 Ahold 4 'A Akzo '--o-Phar 8'A BOZ 80,00 75,10 74,80 94,00a 80,00 74,50 75,00 854 ia 854 Eredero VG 85A Br. VG 73 854 Bre VB 754 id 8 Br.Petr. 7" id 66 754 id 72 6 id 65 854 Ceehom 754 CMC 72 6% id 67 8 Elsevier 9 Gelder v '71 7 Hein. Bier 8 Hoogcv 71 8 id 72 654 id 66 Indole 6 Kon. Zout '4 Koudijs 554 KSH65-71-80 454 KSH63-69-78 Meneba 66 6 Nederh 854 N GasU 7j 854 id 15j id 70 71 8 id 72 7% id 72 754 id 66 754-id 66 754 id 73 654 id 66 654 id 68 id 65 654 N, Staatsm. ing-D-S 8* Pakh 79 7% id 73 7 id 7 id 72 754 id BIH 66 654 ii 67 654 id 64 454 id 61 754 id Pechiney 8 Peek CI 8 Philips 72 4 id 51 5% ont Houi 6 Pegem 57 554 id 58 5 id 58 6 PGEM 57 6 id 34 4 54 5' 7% Re Antw 654 Rt-RijnPijp 85.50 86,00b 84,00 85,00 93,50 92,50 92,00b 92,50b 91,00 86,50 80,00a 79,00a 87,00a 89,50 89,50 91,00 91,25 85,75 86,00 87,50 88,00 100,00 102,00 32.00 82.00 99,00 89,00 91,50 91,50 88,30 99,00 89,50 91,30 91,30 89,20 88,00 88,00 89,50b 89,00 87,00 95,50 94,00 94,50 88,20 90,00 87,60 85,30 86,10 88,00 85,40 80,10 87,90 82,00 96.70 85,00 82,00 96,10 95,00 94,50 09.20 91,50 88,20 85,00 86,30 88,00 86,00 80,50 80,10 82,00b 97,50 85,00 82,00 81,50 82,00 82,00 86,25 83,00 89,50 87,80a 87,00 82,00 82,00 82,00 86,25 85,00 85,00 85,50 79,00 81,00 84,00 83,00 81,00 89,00 80,50 85,00 84,50 80.00 82,00 82,00 83,00 80,90 5'A id 93,05 93,50 4% id 62 7 1/8 Rijn-Sche! 76,00 75,50 8 Schiphol 78,50 8'A Shell '71 92.50 93,50b A id 72 86,20 87,00b 8.9 SHV 7' 101,20 100,80 8,9 SHV 73 102,00 102,00 8% 70 94,20 94,50 6 Smit N 65 83,50 83,30 TA THV 72 80,50 81,00 TA Total 72 83,75 84,25 8 Unilev. 70 95,00 96,50 6 id 66 80,00 80,50 7 1/8 VMF 69 74,50 75,20 5 id 58 90,20 90,00 5 id 62 81.50 82,00 6'A Wije-s 66 86.50 Kerkelijke en liefdadige instellinge 7 DOTP 67 78,00 77,00b uchtvaa en spoorwegen 7 KLM 68 82,00 82,00 5 id 60 95,00 94,80 4% id 59 87,00 87,00a 8 A NS 70 94,70b 95,60 7'A id 72 84,00 84,50 4id 57 85,00 3 A id 55 93,10 93,50 remie-o- 2A Alkm. 56 62,50 2A A'dam 51 62,00 62,00 2 A id 561 66,50 66,50 2A id 5611 73.00 72,00 2A id 56III 69,90 67,00 2 A id 59 65,20 67,50 2A Breda 54 64.40 62,05 2A Dordr 56 65,90 65,90 2 A Eiudh 54 61,60 62,05 2A Ensch 54 65,80 65,05 2 A 's-Grav 52 72,00 75,00 2A id 5211 71.20 7] .05 2 A Rode IT 0 64.00 67,00 2A R'dam 521 75,60 2A id 5211 72,15 72,15 2A id 57 73.00 73,05 2 A Utrech, 52 103,50 105,40 2 A ".oil 57 75,00 76,00 2 A id 59 79,05 79,00 .iternati n '.e instellingen TA Eur I 72 85,50b 85,50 5% id 64 81,00b 80,00 5?i id 65 75,50b 75,50b 3 Int Am 71 87,50 87,50 7 id 68 83,00 83,00 8'A IntBnV H 92,00 92,50 4A id 61 85,00 85,00 4A id 62 79,50 79,50 3 A id 55 99,00 99,00 3SA KSG 64 84,00 83,50 5% id 65 82,10 82,50 4% id 62 7 A Petr Of 50 125,00a 122,00a 7 All Brew 84,10 3 A Eng WL 29,00 6'A Rothmans 5 Co Franc 90,10 91,00b 5 PipeLine 82,10 83,50b 4'A Noorw 93,50 4 NorskHydr 66,00 66,00 Converteerbare obli. s 4% kzo 70,50 71,80 6 ABN 86,00 6'A Amro 73 90,00 92,50 5'A Amro 110,35 117,25 8'A Ball Ned 94,00 95,50 7 BOZ 90,00a 6'A Buhrm 99,00a 98,50 7% Elsevier 125,00b 7'A Furness 89,00 89,30 4?4 Gelder 5% 'ist-Bro. 6'A Grinten 7'a Hagemeijer TA Plnlec 5'A Hoogov VA IHC Hull 53A Indola TA Kappa 1973 6'-4 Kiuwer 5'A KLM VA K. N Pap. TA KSH 73 7 Lyons N TA Macintosh 7 Meteoor 7 NBM-Bouw TA Nederh. VB 6 A 1MB Ta Nutricia 8 Nijverdal 6'A :lips 424 Philips 7') Proost&B 6'-4 Rolinco 6'A id 1000 8 Sanders 7 Skol Br. 5k Tilb. Wat 6'-4 VMF 6 Vihamy 8'4 Vih-Butt 7 Wessanen VANr GLEN Bank-, krediet AMEV Amfas As: t-R'dam Ennia Kass ss Mecs&Hope LCredietb NMB Slavenb.Bnk id Cert Fr.Gr.Hyp.bk Tilb.Hyp.bk WestUtr.Hyp Scheepshypb INDUSTRIE ACF Ahog-BOB Ahold AMAS Asd Droogd Asd Rijtuig Aniem Nat. Arnh.Schwb Assrttrrg Audet Aut.ScrewW Aut.Ind.Rt Ballast-N BAM Batava Batenburg Beek van Beers Begemann Bergoss BerkeiP Blydist Boer Druk Bols Be umij W Bos Kalis BOZ Braatbouw Bredero vb id cert Bredere VE id cert B ïrmann 1 id cert 89;60 89,50 81,00 80,00 100,00a 100.00 87,50 87.50 73.50 ~z 215.00b 215,00b 83,00a 82,50 86.00 86,50b 120,00 73,00 73,00 129.00 128,00 82,30 82.40 76,50 73.00 80,50 82,20 80,10 80,30 80,00 30,50 143,50 147,00 114,50 94,00 94,00 96,50 96,70 91,75 94,00a 88.00a 88,00 72.50 74,00 76,50 75,50 97,00 90,50 94,80 94,80 83,20 83,20 95,00 98,00 94.00 94,50 zen 117,00 117,00 95,00 95,00 86,50 88,00 151,00 152.00 171,60 173.00 115,00 123.00b 36,20 38,00 120.20 122.20 2330,00 2410,00 233,00 241,00 75,50 80,00 115,00 106,00 270,00 275,00b 2i00,00a2300,00b 224,50 235,00 37,00 37,00 76.00 77,50 47,00 48,00 92.00 95,00 138.00 138,00 17,50 17,00 106.00 107,00 725.00 740,00 195.00b 202,00 108,00 108,00 1205,00 1245.00 42,00 40,50 73,00 78,00 1480,00 1480,00 1235,00 1250,00 155,00 170,00 52,50 55,00 74,00b 75,00a 241,00 252,00 136.00 140.00 720.00 735.00 260.00 255,00 101.00 101.00 65,10 69,50 76,00 79,50 306,00 300,00a 302,00 1377,00 1375,00 1395,00 382,50 382,00 380,00 380.00 67,80 69,80 Calve-D cert 149.80 153,00 id 6 pet cert 1200.00 200,00b Centr. Suiker 750.00b 770,00b id cert 770.00b Ceteco 158.00 id rart 157,00 158.00 Chamotte 70,20 71,50 Cindu-Key 39,50 39,60 Cont. 3r. Tr 20,00 Cra- Ned 970,00 980,00 Desseaux 62,00 62,00 Dikkers 52,00 Dr. Ov. H-.utb. 200,00b 203,00 Droge 1473,00 1472,00 Duiker Apr 490,00b 485.00 Econosto 43,50 43,70 Elsevier 472.00 479,00 id cert 470,00 478,50 EMBA 241.00 242,00 Enkes 80.00 81,00 Fokker 22,50 23,40 Ford Auto 850,00a 840,00a Furness 85,50 85.60 Gamma H 37.20 38,00 id 5 pet PW 17,20 17,00a Gelder cert 58.40 58,50 Gero fabr 62.00b 62.00a Gi essen 410.00 424.00 Broc. 56.00 57.00 id cert 56.00 57.00 Gc udsmit 90.00 92,00 .Grasso 115.00b 122X10 Grinten 190,00 195,00 Grofsmed. 114.00 115,00a Hagemeijer 93,00 92.50 Hambro Occ 79.00 79.00 Hellingman 24.00 24.00 Hero Cons. 175.00a Heybroek Hoek's Mach 80.00 81,50 Holec 187.00 195,00 Holl. Beton 50.00 51,00b Icu cert 66,20 68,00b IHC Holland 52,50 53,50 Ind Maatsch 207,00 208,00 IBB Kon dor 76.50 75,00 Interlas 153,00 161,00 Internatio M 57,50 59,00 Inventum 1035,00 1030,00 Kappa Pap cert 147.00 150,00 Kemo Kempen en B 63.50 Key Houtb 2890.00 890,00a Kiene S 207.00 203.00 Kloos 93,00 99.00 Kluwer 93.00 90.50 Kon. Bijenkorf 86,90 87,80 id cert 87.00 87.50 ;i 6 cum. Kon Ned Pap 67,50 69.30 Koudijs 720,00 733.00 .rasnapolsky 90.00 KSI 51.00 55,50 KVT 74,00 75.00 Kwatta 85,00 87,00b Landre G! 103.50 108,00b Leidsche Wo! 165.00 165,00 Lindet-Jacob 246.00 248,00 Lijmf Delft 107,00 115,00 Macintosh 105.50 106.50 Matubel Meneba 142.00 142.00 Metaverpa 2560.00 2560,00 Met Bet. 45.50 45,50 Moluksche 76,00 77,00 Mijnb. W. 1000,00 100C.00 Naarden 42,00 44.00b Naeif 91,00 97,00 Nat. Gronibez. 60,00 59.10 NBM-Bouw 76.00 78.00 Nedap 360.00 360.00 Nederhorst 35,50 37,50 Ned Bontw 295,00 295.00 Ned Dagbl. 170,00 170.10 id cert 425,00 425.00 Nelle 3000,00b3240.00 id cert 293,00 329,00 Netam 82.00b 82.00 Nie af 250,00 Nierstrasz 1750,00 850.00 Norit 80.00 82.50 Nutncia GB Nutricia VB Nyma Nijverdal Ogem Holding Orenstein Oving-D-S Pakhoed H id cert Pale. -g Pal the Philips gb Pont Hout PorceL Fles Proost Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reis Co Riva id cert Rohte Jisk Rommenholder Rijn-Schelde Sanders Schev. Expl. Sehokbeton Schuitema Schuppen Schuttersveld Stevin Gr. Stoomsp Tw Tab Ind. Phil. Telegraaf THV Intern Tilb. Waterl. Tv/. Kabelf. Ubbink Udenhout Unikap Unii. eert id 7 pet id 6 pet V. d. Vlïet-W. Ve..eta Ver. Glasf. Ver- Hand. Sch. var Ver. N. Kleerm Ver.N.Uitg. lij Ver. Touwfabr. id cert Vezel verw. Vihamy Butt VRG Papier Vulcaansoord Wegener C id cert Wessanen Wijers Wijk en Her. Zaalberg 90.00 90,00 40,10 75,5 34.10 94.50 94,50 42,00 76,00 33,80 238,00 230,00 215,00a 200,00a 122,50 123,00 122,50 123,00 82,00 82,50 103,00 100,00 31,00 32.00 310,00 310,00 87,00 87,00 194,00 194,00 340,00b 360,00b 119,00 118,00 435,00aj 80,00 80,00 190,00 182,00 180,00b 182,00 66,00 66.50 603,00 610,00 190,00 193,00 190,00 13,70 13,70 1080,00 1020,00 118,50 122,00 252,00 258.00 998,00 1000,00b 60,50 63,00b 114.00 113,50 .128,00 132,50 37.00 88,50 242,00 243,00 262,00 275,00 365,00 370,00 199,50 200,00 281,00 301,00 225,20 239.00 101,00 103,60 84.50 84,50 69,50b 70,50 117,00 41,00 560,00 435,00 129,50 365,00 98,00 93,00 490,00 100,00b 628,00 1050,00a 58,50 55,00 122,50 101,50 692,00 109,00 118,00 40,00b 565,00 438,00 133,00 365,00 100,20 94,00 492,00 103,50 621,00 910,00 55,00 125,50 105,00 730,00 109,50 '-'inbouw en petroleum M .well Petr. Moeara Enim id 1-10 ld 1-4 Sarakreek 108,70 110,00 180,00 181,00 2300,00b 2450,00 2410,00 47,80 48,00 DIVERSEN Holl. Am. Lijn 63,00 63,00 Oostzee 730,00a 720,00a Geld Tramweg Ant. Brouwerij Ant. Verffabr. 132,00 136,00 El. Mij. Aruba 142,00 142,00 Sur Brouwerij Hur.ter Dougl 34.50 35,00 Alg. Fondsenb. 100,00 100,00 America Fund 184,00 184,00 Asd Belegg. D 152,50 153,00 Converto 560,00 560,00 Goldmines 159,00 158,80 Holland F 123,00 125,00 IGl 615,00 625,00 In ter bonds 511,00 511,00 Ned. Vastgoed 540,00 540,00 Binn. Belf. VG B ree vast 97,50b 105,00 Dutch Int. 91,00 93,50 IKA Belegg. 145,00 145.00 Nefo 57,20 58,50 O'oani 70.50 71.40 Rolinco 73,00 72,50 Uni-Invest 73,00 74.00 Utilico 109,10 108.40 Wereldhaven 95,00 90,00 Leveraged 19.00 18,50 Tokyo Pac. H.S 20,50 Tokyo Pac H. 27.00 27,50 Concentre 206.00b 207.00 Europafonds Unifonds 382,00 388.00 Eurunion 1139,00 1145.00 Finance-Un 239.00 241.00 Valeurop 630,00 630.00 Chemical F Col. Growth Dreyfus F Fidelity F Investors M Japan Fund Lehman Corp Madison F Manhattan Massaehus Oppenheimer Steadman Technology F Value T Vance, and Gevaert Photo Petrofina Solvay "i. Miniere Hoechst Mannesmann All. Breweries Imp. Chem. Dai-Ichi-K. Nippon Eelctr. Pioneer El, Sanyo Electr. Sony Corp. 10,70 10,40 5.00 5,00 11.20 11,10 13.40 13,25 8.00 8.00 5,75 6,00 14.75 13.50 8.30 8,10 2.50 2,50 10.00 10,00 6.90 6.90 2.30 2,30 5.90 5,70 2.40 6.00 6,00 90.00 90,00 68,00a 165,00a 20.00 920.00 428.00 446.00 135,00a 130.00a 355,00 355,00 335,00 350,00 28,00 28.50 23.00 22.50 24,00 Certificaten Canada Alcan 38,25 37,85 Bell Teleph. 39,75 39.00a 3ovis Corp. 2,05 2,05 Can. Brewer 3,95 3.70 Can. Pc.oiric 15,00 15.00 Oil 31,50 30.75 Husky Oil 20,75 20,75 Imperial Oil 38,50 39,95 Inland Nat. G 9,60 9,60 Int. Nickel 32,40 32.25 Shell Canada 51,15 50.75b Cities Serv, 53 25 Colgate- 29,20 27/75 Columbia Gas 25.90 26,00 Cons. Edison 18X0 18,40 Cont. Can. Control D 39,00 39X0 Curtiss V/ 14.40 13,90 Dow Chem. 5G.00 DuPont Eastm. Kod. :i6.oo Exxon Corp. 91.00 90X0 First. N.C.C. 41,25 43X0 Ford Motor 41X0 Gen. Cable 7.75a Gen. Cigar 11,75 12X0 Gen. Electric 61,00 Gen. Foods 25.00 23,60 Gen. Motors 50,00 Gen. Teieph- 25,50 Gilet, te 33X0 Goodrich 15,50 Goo-year 13.50 Greyhound 15,20 15,00 Gulf Oil 21,90 21.70 Honeywell 75.00 76.00 IBM 260.00 258.00 Int. Flavors 74,00 74,00 Int. Tel. T. 28,40 28,'K) Kennecott 39X0 39X0 Kroger 17,10 18.30 jasco D 9,75 9X0 Litton Ind. 69,00 Lockheed 4,00 LTV Corp. 10.00 Marcor Mart. Mar McDonnalI Minnesota National Can. Nat. Cash Reg. Nat. Dist. C. N.A. Philips Occidental Penn Cent.-. iCo Philips F Polaroid Corp. Procter C. RCA Ccrp. R^p Steel Reynolds Ind. Sears Shell Oil South Pac. 19,70 14,00 15,75 23,50 23,25 40.70 40.85 83.00b 35.00b Ver. State: N-Amerika Admiral Corp. 10.05 Afczona 19,00 Am. Cyanamid 20.75 Am. Metal 50.30 Am. Motors 8.25 Am. Smelt c 22.30 Sperry Rand 43,25 44.00 tandard Br. 43.25 Sterling Dr. 27,00 26.00 StudebakerW. 23.00b 38.10 Sun Oil Comp 58,00 57*73 Tandy Corp 2U0 21.00 Texaco 23.75 Texas Instr. 101X0 Transam Corp 9.20 Union Pac. 82X0 83.10 U.S. Steel 34X0 Westinghouse 32.00 33.60 Woolworth 18.00 1800 Voorlopig genoteerde fondsen Am. Standard 10X0 10X0 Am. Te) 48,65 50.00 Aandelen Ampex Corp. 3,80 3.90 Amsted Ind 38.00 38,25 Pye Hold 285X0 270,00 Anaconda 24X0 24.90 ico Corp 2,60 2,50 (oh raties) Ark Louis 24,75 106,00 24,00 AtL Richf. 104,10 8ti Amrob. 73 95X0 95X0 Bethl Steel 30,00 30,85 9 Sch.hyp. Ned. 99,00a Boeing Corp 14,75 13,60 Burlington (claims, scrips, stockdJv Burroughs 200.00 204.00 Celanese 28,00 27,00 Ofaam Bel. Mij Chadboum 1X0 1.50 Philips GB 7,75 Chessie Sys. 53,75 Pioneer Elec Chrysler 16X5 16,70 Reiss Co 5J)0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 21