PROVINCIALE ZEEUWSE COUR/ Aanvraag extra bonnen vanaf 27 december CARRERO BLANCO DOOR BOM IN RIOOL GEDOOD Kamer verwerpt motie-Drees Duinen bij Cadzand nu niet in gevaar geen personeelsstop bij ns twijfel aan authenticiteit communiqué waarin eta verantwoordelijkheid opeist nachtelijk debat over machtigingswet situatie hotel 'noordzee' niet onveilig „TENZIJ STORM VAN ZELFDE KALIBER ZOU TERUGKOMEN" verhindering Jlóe jaargang - nummer 301 Vrijdag 21 december 1973 (Van onze parlementaire redactie) PEN HAAG Al vanaf 27 december zijn er bij de gemeentehuizen en ANWB-kantoren aanvraagfor mulieren verkrijgbaar voor extra benzinetoewijzing. Bij de extra toewijzing zal rekening gehouden worden met de reeds verstrekte bonnen. Van het totaal aantal kilometers, dat men jaarlijks rijdt, wordt 13.000 kilometer voor privé-gebruik aangerekend. Op het privé-gebruik zal een korting van 40 procent worden toegepast en op het aantal zakelijk gereden kilometers een korting van 25 pro cent. Dat heeft minister Westerterp van verkeer en waterstaat donderdag in de tweede kamer ver- Maard. Iedere maand zal opnieuw bekeken -orden of het toegepaste systeem rcor extra toewijzing veranderd moet soiden, zei de minister. Voorlopig Toelde hij er niets voor om voor privé-gebruik van zakenauto's slechts ;ÓöO kilometer te rekenen, zoals VVD bepleit had. Ook voelde hij niets toor uitstel van de invoering van de tenzinedistributie tot 11 januari. Ook ia 11 januari is het nog niet te laat roor extra toewijzing, meent de mi nister, die ervan uitgaat, dat iedereen op 7 januari start met een volle tank. Of over drie maanden het distribu tie-systeem veranderd wordt wist de minister nog niet. Wel dacht hij sn bepaling, dat slechts bonnen j ren kunnen worden aan auto's ook WA verzekerd zijn. De minister hl daarmee voorkomen, dat men rakken koopt en op het kenteken daarvan benzinebonnen krijgt toege wezen. „Wie die verzekering er dan ook nog yoor over heeft mag die bonnen dan hebben",- zei Wester- terp. De minister voelde weinig voor de gedachte van Drees (DS'70) en Ter- louw (D'66) om bij een volgende „bonnen-ronde" benzine toe te wijzen per Nederlander en niet per auto. moet benzine bespaard worden en die moet dan ook bespaard worden door de mensen, die benzine gebruiken. Dan kunnen we geen benzine gaan geven aan mensen die vroeger geen benzine gebruikten, meende Wester terp, die het verder onrechtvaardig vond om vrijgezllen en alleenstaanden op deze manier dan extra te treffen. Buitenlandse automobilisten kunnen KJ de grensovergangen aanvraagfor- nulieren krijgen voor een stamkaart, rerklaarde Westerterp. Op die stam kaart kunnen zij maximaal zeven keer teüg liter tanken. Deze bepaling is vooral gemaakt ter ondersteuning van do horeca en het toerisme, bewindsman. Het openbaar vervoer kan volgens Westerterp de grotere toeloop van passagiers na 7 januari wel opvan gen, De Nederlandse Spoorwegen rullen extra treinen ken in de Randstad zullen tijdens de spitsuren al 20 zijn. In de ochtenden zullen in heel het land treinen extra ingezet worden. Voor het avondspitsuur denkt men aan 40 treinen extra en verder op de dag nog eens 35. De sloop van 50 rijtuigen is VEN HAAG Minister Wester terp van verkeer en waterstaat aan het looord in de tweede ka mer tijdens liet beantwoorden van vragen over de komende benzïne- distributie. Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2, 5, 6,7, 9,11 en 19. Binnen- en buitenlands nieuws op de pagina's 1, 3 en 13. Sport op de pagina's 15 en 17. Radio en t.v. op pagina 20. Financieel nieuws op pagina 21. uitgesteld en er wordt gedacht aan bestellingen van nieuw rollend mate rieel op korte termijn. Nog voor de zomervakantie van volgend jaar zal een maximumsnel heid gaan gelden op de Nederlandse wegen, kondigde de minister verder aan. Voor de meeste wegen bedraagt die 80 kilometer. Voor autowegen (herkenbaar aan het vierkant bord met auto) zal waarschijnlijk honderd kilometer gaan gelden. Voor de auto snelwegen zal in ieder geval een mini mumsnelheid worden vastgesteld (mo gelijk 60 kilometer). De minister weet nog niet of hij hier ook een maxi mumsnelheid gaat invoeren. Zonodig zal die vastgesteld worden op 120 of 130 kilometer, dacht de minister don derdag nog. Donderdagnacht gaf minister Wes terterp van verkeer en waterstaat nog enige aanvullende regelingen door met betrekking tot de benzinedistributie. Deze waren: Plattelandsbewoners krijgen) wan neer de afstand tussen him woning en het werk meer dan 15 kilometer be draagt en het openbaar vervoer ontoe reikend is, extra benzine. De bedrijven van de werknemers moeten zich dan tot de rijksinspecteurs wenden; .Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers kan collectief meer benzi ne worden aangevraagd. De werkne mers hoeven in dat geval dus niet naar de gemeentesecretarieën; Voor 7 januari zal er ook een distributieregeling worden getroffen voor bromfietsen die op zogenaamde „viertakt" (zuivere benzine) rijden. Op 2, 3 en 4 januari kunnen de berijders van de brommers aanmel- dingskaarten krijgen bij posten die worden ingericht bij ANWB, Wegen wacht' en postkantoren. Als de kaart wordt uitgereikt, krijgt men een merkteken in het frame geslagen. De hoeveelheid benzine die men krijgt toegewezen is acht bonnen van twee liter per vier weken. Minister Westerterp zegde D: van DS'70 toe dat andere mogelijkhe den voor distributie zullen worden onderzocht. Dat zal trouwens maande lijks gebeuren. De minister was van mening dat nu alle regelingen zijn getroffen om de distributie op 7 janu ari van start te kunnen laten gaan. Militairen Voor de militaire verlofgangers zijn ten aanzien van het weekeindeverlof speciale regelingen getroffen. Het weekeinde verlof gaat in tussen 13 en (Zie slot pagina 3 kolom 1 MADRID, BORDEAUX (AP, UPI, AFP, RTR, DPA) Generaal Franco's rechterhand, de Spaanse premier, admiraal Carrero Blanco is donderdag in het centrum van Madrid door een bomaanslag gedood. De bom, die een gat sloeg van 15 meter diep, was geplaatst in een riool onder het wegdek en werd op afstand, vermoedelijk vanuit een huis, tot ontploffing gebracht. De ETA, de Baskische onafhankelijkheidsbeweging zou de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich hebben genomen. In een communiqué, dat in Bprdpaux in handen van de pers werd gespeeld, staat dat Carrero werd gedood uit protest tegen de onderdrukking, uit wraak voor de dood van 9 ETA-leden en om de per soon van Carrero Blaneo zelf. De president van de Baskische 'regering in ballingschap', De Leizo- la ontkende echter in Parijs dat de ETA iets met de aanslag van doen heeft gehad. Bij de aanslag werden ook de chauf feur van de premier en zijn lijfwacht gedood. Carrero Blanco had juist DEN HAAG De tweede ka mer heeft de afgelopen nacht te gen half twee een motie van dr. Drees (ds'70), waarin deze voor stelde de machtigingswet maar weer in te trekken, verworpen. Drees stelde voor de bestaande wetten te wijzigen zodat de re gering toch de nodige bevoegd heden zou krijgen. Voor de mo tie-Drees stemden uitsluitend de fracties van DS'70, WD, SGP, GPV,, RKPN en de Boeren Partij. Het- zag er vanochtend vroeg naar uit dat de machtigingswet zou worden aangenomen- De meerderheid van de kamer heeft zich tijdens de debatten neergelegd bij de noodzaak om strin gente voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde de energiecrisis en da; verbonden economische terugval hoofd te kunnen bieden. De regering zegde uitdrukkelijk toe de machti gingswet met omzichtigheid te zullen toepassen. Weinig kans werd vanmorgen vroeg ge geven aan een motie die de ARP-afge- vaardigde Roolvink om een uur 's nachts nog indiende en waarin hij vroeg de benzinedistributie uit te stel len tot 21 januari. De stemming over de moties (zie pagi na 3) werd pas tegen half vijf vanoch tend verwacht. Na het nachtelijk debat is de kamer met kerstvakantie mis bijgewoond in een kerk in de wijk Salamanza. Hij reed de route van de kerk naar zijn bureau dagelijks. De auto van de premier werd meters ver de lucht ingeslingerd en kwam terecht op de binnenplaats van een 15 meter hoog gebouw. De politie maakte later bekend dat vanuit de kelder van ge bouw no. 104 aan de Claudio Coello een ondergrondse tunnel was gegraven naar het midden van de straat. Daar was een bom bevestigd aan een anti- tankgranaat. De combinatie zou vanuit de woning zijn ontstoken. Twee jongelieden die de benedenver dieping hadden gehuurd, zijn volgens de politie verdwenen. De aanslag viel samen met een proces in Spanje tegen tien leiders van ver boden linkse vakbewegingen. Wegens onwettig vergaderen zijn tegen de tien celstraffen geëist van 12 V: tot 20 jaar. Na de aanslag werd besloten het pro ces voort te zetten. Twintig betogers werden bij de rechtszaal gearresteerd. Foto boven: MADRID Het gigantische gat dat geslagen werd na de hevige exr plosie donderdagmorgen in de Spaanse hoofdstad, waarbij de Spaanse premier Carrero Blanco om het leven kwam. Foto onder: De Spaanse premier admiraal Luis Carrero Blanco, die donderdag is gedood door een bomaanslag toen hij een kerk in Madrid verliet. Rouw De Spaanse minister van voorlichting Linan kondigde een officiële rouwpe- riode van drie dagen af. Hij prees de overledene als „een groot patriot, een illuster zeeman, voorzichtig staatsman en een voorbeeld van loyaliteit van trouw wiens leven voortdurend was gewijd aan de dienst van Spanje". Car rero Blanco was de eerste Europese regeringsleider sinds de tweede wereld oorlog die door geweld om het leven kwam. Van alle kanten kwamen don derdagavond telegrammen van rouw- (Zie slot pagina 13 kolom 5) CADZAND De duinen bij Cadzand- Haven, met name die bij het hotel Noordzee lopen voorlopig geen ge vaar. Ook het hotel, dat door de duinafslag in de stormnacht van vrij dag nog maar even tien meter van de stijle glooiing af is komen te staan, is buiten gevaar. „Er is niets aan de hand, tenzij er weer een storm van het kaliber van vrijdag zou komen. Ee.. tweede situatie van 1953 zou het hotel en het duin daar zeker niet overleven". Dat zei ir. L. Uildriks, hoofd technische dienst van het wa terschap Het Vrij van Sluis, gevraagd naar de gevarenfase, waarin hotel en duin verkeren. Zoals bekend werden er vrijdag stormvlagen van windkracht 11 gemeten De eigenaar van het hotel, de heer P. M. Faas heeft samen met zijn kok de heer W. van de Voorde en zijn ober de beer J. Risseeuw zelf een voorlopi ge beveiliging van puin en stenen gestort aan de voet van het afgesla gen duin, vlak voor zijn hotel. De materialen heeft hij gekregen van het waterschap, waarmee overleg over de ze voorlopige bescherming is ge pleegd. Donderdagmiddag laat voor zonson dergang legden de heer Faas en zijn helpers voorlopig de laatste hand aan de provisorische duinvoethescherming. Zijn hotelbedrijf draait normaal door. De eerste "kerstgasten' zijn al gearri veerd en straks wacht hem een reeks kerstdiners. „Natuurlijk draaien we gewoon door", zei de heer Faas desge vraagd. „Op dit moment is er nog niets aan de hand, maar ik wil voor komen, dat er een gevaarlijke situatie ontstaat". Daarom is hij we! minstens veertien keer met jeep en aanhangwa gen heen en weer gereden naar de opslagplaats van het waterschap, om puin en stortsteen te halen. Hoewel het waterschap zelf de" herstellings werkzaamheden aan de duinglooiing op de plaats bij hotel Noordzee nog niet ter hand heeft genomen, heeft het er mee ingestemd, dat de heer Faas zelf daarmee is begonnen. „Hij doet dat wel in de geest zoals wij het ons ook hadden voorgesteld. Maar het is natuurlijk maar een voor- Urgenter Het waterschap is zelf eerst begonnen aan zaken, die nog urgenter zijn: het herstel en beschermen van de afkle- vende glooiing bij hotel Beun. en het dichten van de grote gaten die door het jongste stormweer in de Westdam zijn gevallen. Ook aan de strandhoofden dient er het een en ander te geschieden. Die liggen bij de kop zo laag, dat men er bij dood tij op een stand van min 1 meter 50 NAP nog niets aan kan doen. Men wacht daarom het giertij van volgènde week vrijdag en zater dag af, om het werk aan de strand hoofden van het Cadzandse strand voor te zetten. Men gaat dan ballas ten dat wil zeggen, de stenen wee: de hoofden brengen en aanvullen. Het. definitieve herstelwerk komt maanden later. Plan Er zijn destijds door het waterschap Het Vrije van Sluis twee plannen ..iitworpen om de Cadzandse duinen, met name die ter hoogte van hotel Noordzee een betere beveiliging te geven. Er is uiteindelijk gekozen voor 'plan twee'. Populair gesproken komt dat neer op het 'opvullen' van de 'put' achter de duinen, ongeveer ter hoogte waar nu hotel T>e Wielingen' staat. Zowel hotel De Wielingen, dat achter de duinen in de diepte ligt-, als hotel Noordzee zullen dan moeten worden afgebro ken. Als de 'put' achter de duinen dicht is, zal daar plaats zijn voor de beide, weer opgebouwde hotels, waar van 'Noordzee' verreweg het oudste is, en 40 jaar bestaat. Het is niet nodig dat de hotels eerst worden afgebroken. Zij kunnen blijven door draaien, terwijl de werkzaamheden voor de nieuwe, betere situatie wor den uitgevoerd. In 1971 is het plan naar gedeputeerde staten gegaan. Er zijn daarna schattingsrapporten opge steld, die in de betreffende commissie kritisch zijn bekeken. Met een aanvul lend advies van provinciale waterstaat zijn plan en rapporten weer terugge gaan naar g.s. Dit college heeft het geheel, voorzien van een aanbevelings- voorstel weer naar rijkswaterstaat ge stuurd. „Ik geloof wel dat het plan nu in Den Haag is, maar ik weet niet of het de tafel van de minister al heeft bereikt", aldus ir Uildriks. Hij wees er op dat ook de inflatie hier nog parten speelt. „Met de herbouw van de hotels mee gaat het om tonnen. Maar tegen de tijd dat het plan de minister heeft bereikt, moet er aan vullende begroting komen van wie weet 35 procent. De minister moet dan ook zo'n aanvullingsvoorstel weer goed keuren. „Het is een ingrijpende zaak, en het schept bovendien een precendent", aldus de heer Uilriks. Al in lm Dezer dagen heeft men oude militaire kaarten gevonden, waaruit blijkt, dat de situatie in 1860 op dezelfde plaats toen net zo precair was. Maar in de loop der jaren hebben wind en zee er voor gezorgd, dat er weer een behoor-i lijke duinaanwas kwam. Aan die duin-1 aanwas is de laatste decennia ge knabbeld. bet ergst in 1S33. Zoals gezegd, tenzij dezelfde noodtoe stand van dat rampjaar weer zou terugkeren zit men nog wel veilig op en achter het Cadzandse duin. Hoewel mensenhanden veel werk zullen moe ten verzetten. Ook wat de voorlopige beveiliging betreft, was ir. Uilriks ook gematigd optimistisch over de hulp van de natuur: .De nu afgeslagen duinen (op sommige plaatsen 5 tot 6 meter) zullen wel weer wat aanwaai- L.£*|yj wdtire ten aanzien va Wat heeft innerd. Laird NIxc nister van defensie - afgelopen Jaar als adv sident: hij werd naar gehaald toen de scha. tergate in volle omvi i de z uwd i post bij ntltjn schijnt, vertrekt Laird i drijfslc-ven hij krijgt het blad Reader's Digest hield hij deze weck een afscheidsbij eenkomst. Hier en daar werd zijn ver trek uitgelegd als een 'iuia.Mli: verlaten van een zinkend schip', maar Laird heeft geprobeerd deze indruk weg te nemen. Hij zei niet te geloven in 'im peachment.'. met andere woorden; het schip is niet in zinkende staat. Naar zijn overtuiging is er ln het huis van afgevaardigden géén m<-':nierheid te vinden, bereid orn een afzettingsproce dure op gang te brengen. We! vond hij dat het hills daarover spoedig een be sluit behoorde te nemen. De huidige Onzekerheid over een 'impeachment' van de president moet naar het oor deel van Laird worden weggenomen. Er ligt nog altijd een voorste! tot 'impeachment' van Nixon in hut huis van afgevaardigden op oen definitieve afdoening te wachten. Het huis moet een dergelijke prrxiedure via een gewone meerderheid (do helft plus één) op gang brengen. Is het besluit eenmaal genomen, dan wordt een for mele beschuldiging opgesteld, waarna deze naar de senaat wordt gezonden. Een lid van het huis krijgt de opdracht deze zaak bij de senaat te behandelen, hij fungeert in dat geval als een soort openbare aanklager. Vervolgens onder zoekt de senaat de aanklacht, waarbij de opperrechter, voorzitter van het hooggerechtshof, als president van de senaat fungeert. Impeachment' kan slechts met een tweederde meerder heid in de senaat worden uitgespro ken. Indien dit ge beurt is vanaf dat ogenblik de presi dent afgezet en als ieder ander ondergeschikt aan het ge wone strafrecht. De mogelijkheid dat deze procedure thans op gang komt is theoretisch nog altijd aanwezig: er moet in het huis van afgevaardigden nog crver het. voorstel worden gestemd. Dat zal gebeuren zodra de Juridische commissie van het huis deze affaire grondig heeft onderzocht. Vandaar het aandringen van Laird op spoed. Er zijn maar weinig Engelse woorden die in een zo korte tijd een zo al gemene klank hebben gekregen als dat befaamde 'impeachment.'. Het gaat hier om de Engelse vorm van het Fran se 'empéchement'. verhindering, belet sel. Beide woorden gaan terug op een latiinse vorm van dezelfde betekenis. In Engeland is dit begrip al eeuwen in het staatsrecht in zwang: er werd en wordt een procedure mee aangeduid, gericht tegen dienaren van de koning hoge staatsambtenaren ze wordt begonnen in de 'Commons', "net lager huis, waarna de lords', het hogerhuis, als rechtbank optreden. Dit model was aan de 'founding fathers' de auteurs van de Amerikaanse grondwet wel bekend: zij namen het. in de Ameri kaanse constitutie over. Een aardige bijzonderheid is in dit verband, dat de 'impeachment'-procedure in Engeland een belangrijk element is geweest op weg naar de parlementaire democra tie, De koning zelf werd immers als 'un-impeachable" beschouwd, hij was on-afzetbaar, 'the king can do no wrong", de koning is onschendbaar, om een bekende Nederlandse term te ge bruiken. Wilde men echter de koning duidelijk maken dat hij verkeerd han delde, dan besloot men zijn adviseurs of zijn voornaamste dienaren aan te klagen. Tegen hen v.-erd dan een 'lm- peachment'-procedure aanhangig ge maakt: zij immers hadden de koning misleid. Een aantal bekende 'impeach- ment'-zaken uit ae Engelse historie hebben deze achtergrond, zij waren een poging om bet absolutisme van de koning te doorbreken. In latere jaren toen' de parlementaire democratie eenmaal hecht was gevestigd was in dit opzicht Impeachment* overbo dig. Men kon volstaan met het opzeg gen van vertrouwen in één of meer ministers. Laird heeft deze week in Washington gezegd er niet in te geloren dat een meerderheid Ln het Amerikaan se huis van afgevaardigden zal beslui ten een impeachment-procedure aan hangig te maken. Hij kon wel eens ge lijk hebben: er zijn nogal wat over wegingen, die er naar bet oordeel van Amerikaanse politici voor pleiten niet tot impeachment te besluiten. Ze zijn van praktische en formele aard. ze hebben ook met de politiek te maken. Praktische bezwaren zijn vooral gele gen in de lange duur van de procedu re: met de formulering van de aan klacht en met de behandeling in de senaat zullen maanden, zo niet jaren, gemoeid zijn. zodat een uitspraak pas kan worden verwacht tegen het einde van Nixons ambtstermijn. Bij sommi gen zijn er vooral bezwaren van for mele aard: er moet namelijk uiterst zorgvuldig worden gehandeld, want het ontbreekt vrijwel aan precedenten. Bo vendien moet in de overweging worden betrokken dat er voor de president geen beroep mogelijk is: het gaat hier om een veroordeling in eerste en in laatste instantie tevens. De politieke bezwaren tenslotte hebben te maken met de invloed van de procedure op het Amerikaanse volk: vóór- en tegen- Voor vervolg zie pagina 3 kolom 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 1