KRITIEK OP SELECTIE VOOR HET SCHAATSDUEL TEGEN NOORWEGEN Sportraad ontstemd over zoveelste uitstel bouw zwembad Heinkenszand LEIDER ZEELAND SPORT MOEST PUNT AFSTAAN AAN DELTA SPORT Ajax wint mn Real KOOPMAN El WAN DER LINDE BEIDE REMISE Timman toernooi voorzitter van geesbergen: uitdaging te blijven fungeren ondanks moeilijkheden energiebeperking „een beetje paniekvoetbal" jan derksen: het is niet eerlijk wat de tc heeft gedaan wint Piet Kleine wint selectiewedstrijd Gantwarg en Sy leiden, Wiersma op 2 punten Marathon-dames promoveren naar 1e klas afdeling LOTING WK IS NUT VRIJ Hordijk in kwartfinales Marokko wil niet tegen Zaire spelen Voorzitter Griekse voetbalbond wil spelers beboeten STANLEY ROUS: IK DENK NIET AAN AFTREDEN Spanje in Parijs tegen Zd-Slavië Grote inschrijving Kerstschaakkamp BERD0LL WIJST AANBOD VAN FEYEN00RD AF LjDAG 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWS! COURANT 15 voor aanvullende werkgelegenheid, die bij te vertellen energie kosten, met 20 procent in de bijdrage te besnoeien. „Wat de minis ter precies bedoelt met dit energiege- llen wat precies bedoeld wordt met energiegebruik en als de adviescommissie (die rechtstreeks ad viseert aan de minister, sport red» dat bruik, tijdens de bouw van deze pro- maar laat zoals bet is, vind ik dat MIDDELBURG Ontstemd heeft het bestuur van de Zeeuw- je sportraad gisteravond kennis gnomen van het feit, dat de bouw van het open zwembad van Heinkenszand voor de zo veelste maal is uitgesteld. Het was slechts een miniraadje (be slaande uit voorzitter-gedepu- (erde A. L. van Geesbergen, vi- ce-voorzitter I. W. Bakker, de leden L. Kooistra en J. P. J. Ruisaard en adviseur drs. A. ,J. H. M. Mutsaers, directeur van je stichting Zeeland, terwijl als belangstellende aanwezig was crm-inspecteur voor sportzaken W- Bertus) maar het protest, vooral van de heer Bakker, was er niet minder om. De kleine kring van sportraadbestuur- (slechts vier van de dertien wa- naar Middelburg gekomen) kreeg voorziter v. Geesbergen te horen liet Heinkenszandse zwembad ten offer was gevallen aan de ministeriële maatregel om projecten in de sector jee ten of na hun totstandkoming, niet duidelijk geworden", verklaarde de heer Van Geesbergen. Drs- Mutsaers fronste de wenkbrau wen omdat volgens deze adviseur eerst was afgesproken, dat alle pro jecten iels zouden laten vallen in- plaats van één project helemaal te schrappen. Later vroeg drs. Mutsaers zicli af of wellicht niet het Meiveld in Middelburg-Zuid, een recreatieproject, wat getemporiseerd had kunnen wor den. Hij veronderstelde zelf al dat dit waarschijnlijk niet kan: „Dit werk is aan de Heidemaatschappij uitbesteed, zodat in dit geval de zwakste instan tie een veer moest laten". onbegrijpelijk. Ik wil dan ook met klem protesteren tegen deze handel wijze". AL 12 JAAR dan ook de vergaderingen kan laten samenvallen met de commissieverga deringen. Tenslotte werd afgesproken, dat het routinewerk gedelegeerd zal worden naar de voorzitter en de se cretaris, en dat na 7 januari onder zocht zal worden hoe de vervoerspro blemen het best opgelost kunnen den. NIET E1EGANT „Moest dat nu zo plotseling", wilde voetbalbondvoorzitter Bakker weten, „want er is geen contact geweest tussen de sportraad en de provinciale adviescommissie voor aanvullende werkgelegenheid. Het is niet zo ele gant gespeeld om ons zo voor het blok te zetten". Voorzitter Van Gees bergen: „Het is in haast gegaan, een beetje paniekvoetbal, door de druk, die het departement heeft uitgeoefend. Overigens begrijp ik dit ergens niet: het gaat hier om werken ter oplos sing van de werkeloosheid". Voorzit ter Van Geesbergen wilde de leden wel die ene zekerheid geven: „Op het volgende lijstje staat het zwembad van Heinkenszand als eerste". Daarmee was de heer Bakker overi gens niet tevreden. Hij stelde: „Het is onzorgvuldig van het kabinet er niet De Zeeuwse voetbalbondleider was te meer ontstemd omdat deze zaak zich al twaalf jaar voortgesleept. „Telkens als Heinkenszand naar voren gescho ven werd kwam er iets tussen omdat het ging om projecten waarbij een groter bevolkingsdeel was betrokken. Ik vind dit erg, erg jammer", ver klaarde hij. Voorziter Van Geesbergen liet ten- slote weten, dat het dagelijks bestuur zijn verontrusting aan de adviescom missie en de minister zal kenbaar maken en dat getracht zal worden om het Heinkenszandse project alsnog op gevoerd te krijgen in de sector voor aanvullende werken. TWEEDE KRACHT UITDAGING De energiebeperking speel de sport raad op twee terreinen parten. In eerste instantie zal het in het volgend jaar moeilijk worden om de vergader ingen bij te wonen, omdat vele leden op de auto zijn aangewezen en met de 15 liter per week weinig kunnen doen. „Toch zie ik het", aldus de sportraadvoorzitter, „als een uitdaging om als sportraad te blijven fungeren en de sport in zijn algemeenheid te blijven dienen". In een latere bespre king merkte de heer Van Geesbergen op, dat er wellicht meer centraal vergaderd moet worden om de moei lijkheden wat te omzeilen terwijl men Een tweede streep, die de energiecri-J sis door de sportraadrekening zette, was de maatregel, dat de aanstelling! van een tweede sportkracht drie maanden uitgesteld zal moeten wor den, gelet op de grote onzekerheid, die de crisis ook financieel veroor-1 zaakt. De heer Van Geesbergen haalde daarbij aan, dat de provincie in grote onzekerheid verkeert over de exploita tie van de Oosterschelde, waarop heti verkeer naar schatting 20 tot 30 pro l cent zal afnemen, hetgeen voor de provincie anderhalf miljoen gulden minder aan inkomsten betekent. Hoe belangrijk een tweede man is bleek de afgelopen weken door de ziekte van sportraadseeretaris Paul Diepstraten: vergadering moesten worden afgezegd en een weekeinde in Hontenisse kon niet doorgaan. „Daar mee is gelijk bewezen hoe moeilijk het is om als sportraad te fungeren met een eenmanspost", merkte de voorzitter op. De adviescommissie voor de sociaal- culturele infrastructuur in Zeeland (de zogenaamde plancommissie), kon nog niet ingelicht worden over de sportaccommodaties in Sas van Gent en Axel, omdat de drie Oost-Zeeuws- Vlaamse gemeenten took Temeruzeni nog projecten moeten inbrengen en er van het ministerie nog richtlijnen moeten komen. HEERENVEEN (ANP) In II. \een zijn donderdag wlmkiusMr den gehouden voor de Nitii-riand schaakkampioenschappen. De k'-i ploegleden die liet komende weekei de uitkomen In de interland Ncd< land Noorwegen (ook op de km» Ijsbaan Thialf) lilelden zich rusii hoewel Piet Kleine het klasse inf over twee afstanden (l.">0(i en 30 meter) won. IK- 'gr-passeenlen' vo de landen wedstrijd Derks» Vriend en Ike Koning handhaafd zich ditmaal redelijk. Bij de springt was Jos Vaientljn. in elk geval n dit seizoen verstoken van belangrlj wedstrijden (zowel nationaal als temationaal), «-en klasse apart. De uitslagen zi.'n: Allrounder» 1500 en 3000 meter i 1 Piet Kleine 30 300 (2:1.9 1 4.4!/» 2-i. 2 Harm Hulpets 911: I (2.14.6 -2- en 4 41 f. 4 3 Jar. Dorks 91.800 (2.14.7 -3 en 4 41.4 -3 t. 4 Kla Vriend 92250 '2 15.6 5 en 4.42 3 I 5 Hans van Helden 92.683 2.17.8 en 4.40.5 6 Jacques de Kon: 92.676 (2.14 9 -4- -r. 4 46 8 Sprinters '500 en 1000 meter» I Jos ValenUJn 64.250 (41.0 1.25.5 1 i; 2 Piet dc Boer 86.100 '4 GOES In de afdeling le klas da mes van de Zeeuwse zaalhandbal com pel]'tie moest leider Zeeland Sport een teer laten tegen het bezoekende Delta Sport uit Zierïkzee (7-7). Hontenisse team opnieuw niet tot winst, van Walcheren II werd met 8-1 verloren. In de heren le klas had Walcheren irinig moeite met Schelde Sport, dat rijn vierde nederlaag in succcesie leed (30-12). Delta Sport I versloeg Fortu- a II met 23-16. Olympus II blijft de Wders in de heren le klas goed volgen. Volharding moest tegen de flssingers genoegen nemen met een Ml nederlaag. In de dames 2e klas nrd Marathon I uit Vlissïngen de «rste Zeeuwse kampioen. Door een 3- I overwinning op DHC promoveren de Marathon-dames naar de eerste as, WALCHEREN Het begon allemaal niet zo leuk. voor ontbraken waardoor er aan de basis opstelling nog al wat moest worden sopstelling nog al wat moest worden veranderd. Dat bleek echter niet zon der succes. Reeds na vier minuten spelen had Walcheren een 3-1 voor sprong opgebouwd door doelpunt' van Peet van de Wege. Daarna ging het gelijk op.. Schelde Sport zag de mogelijkheden en In de twaalfde mi nuut was het verschil nog maar één doelpunt 5-4. Walcheren zag het ge vaar bijtijds en ging een versnelling hoger spelen waardoor de marge weer groot genoeg werd (8-4). De wedstrijd werd harder omdat een aantal niet geroutineerde spelers te veel overtredingen maakte. Scheids rechter J. de Jonge deelde echter de juiste straffen uit hetgeen voor Lau rens Dierikx te laat bleek. Een ge kneusde pols was het resultaat. Wal- oheren kon echter de stand op voeren tot 11-7. Vooral in de eerste tien minuten van de tweede helft was Walcheren superieur en liep uit naar een 20-7 stand. Daarna zakte het spel peil zo erg dat er weinig moois meer te zien was. Wat Walcheren ook pro beerde men kwam niet los. Schelde Sport kon daarentegen nog vijf maal scoren en de achterstand terug bren gen op 20-12. Voor Walcheren werden de meeste doelpunten gescoord door Peet van de Wege terwijl ook Huub van Pamelen en Hans Houmes vele malen doel troffen. DELTA SPORT De Zierikzeese ploeg heeft het vooral in de eerste vijftien minuten van de wedstrijd moeilijk gehad tegen Fortuna II. Verdedigend klopte het hij beide partijen niet al te best waardoor de doelpunten als rijpe appels uit de bomen vielen. Delta Sport dat aanvallend iets meer varia tie kon brengen had dan ook geen moeite orn de tweede helft de eindo verwinning veilig te stellen (23-16). VOLHARDING De Goesenaren kon den in eerste instantie de jeugdige Olympus-ploeg aardig bijhouden. Ze misten in tegenstelling tot Olympus echter net dat kledne beetje geluk dat nodig is om de winst in eigen huis te houden. In de slotfase echter was Olympus de betere ploeg. Er werd door Volharding te zenuwachtig ge speeld waardoor veel balverlies op trad, hetgeen bij Olympus niet het geval is. Was Jaap Dagevos in de eerste helft de man die Volharding aan de doelpunten hielp, in de tweede helft werd hij door manverdediging volkomen aan banden gelegd. Stand heren le klas: Walcheren MADRID (UPI) Ajax heeft woensdagavond voor 20.000 toe schouwers de vriendschappelijke wedstrijd tegen Real Madrid in liet Bernabeu-stadion gewonnen met 4-3. Bij dé rust was de stand 1-1. De doelpunten van Ajax wer den gemaakt door Rep (2), Suur- bier en Steffenhagen. Voor Real scoorden Netzer (2) en Del Bos- DUSSELDORF (SID) Hoe onzeker het resultaat ook is, één ding staat bij de bepaling van de groepsindeling voor de eindronden van het toerliooi om het wereldkampioenschap voetbal \ast: de loting (op 5 januari in Frank fort) is niet 'vrij'. Dat wil zeggen: de zestien landen worden niet klakkeloos in een beker gegooid en trekken maar. In dat geval bestaat namelijk de mogelijkheid dat er een groep ontstaat met West-Duitsland, Brazilië, Italië en Nederland, of één met Zaïre, Australië, Haïti en Zweden, wat na tuurlijk tot elke prijs moet worden vermeden. In het eerste geval zouden 'zekere" kwartfinalisten bij voorbaat zijn uit geschakeld (per groep gaan twee lan den over), in het tweede zou één der 'dwergstaten' zich hoe dan ook kwali ficeren. Het is dus duidelijk dat er geplaatst moet worden. Maar hoe is nog niet beslist. Het organisatiecomi té van de WK. buigt zich enkele uren voor de loting in een geheime verga dering over het probleem. Met deze wetenschap heeft speculeren weinig zin, maar, rekening houdend met geo grafische herkomst en sterkte, zoveel mogelijkheden zijn er nu ook weer niet. Nederland kan volgens insiders rekenen op een groep met een Zuida merikaans land (mogelijk wereld kampioen Brazilië), een ander Euro pees land (vermoedelijk niet West- duitsland, maar eerder iets uit het oosten) en één der zwakkere broe- GRONINGEN (ANP) Na de vierde ronde in het Niemeyer jeugdschaak toernooi in Groningen is nog maar een deelnemer vrijwel zeker van een Plaats in de finale-poule voor het Eu ropees juniorenkampioenscliap. Dat is (Ie Pool Adam Kuligwoski. Tegen Aldo Anselmo scoorde hij opnieuw het vol le punt- In een remise-achtige stelling blunderde de Monegask, waardoor Ku ligowski tegen de verwachting toch nog tot winst kwam. De heide Nederlanders remiseerden- Hennie Koopman en de Westduitser Peter Mack maakten er bepaald geen probleem van. Na de 20e zet was het pleit beslecht, beide had den immers belang bij de halve winst. Ook Meindert van der Linde, haalde vroegtijdig remise, In tijdnoodfase bood de nationale jeugdkampioen, die een pion meer had, remise aan waarop de Spanjaard Fraguela dankbaar in ging. De partij tussen de Rus Makarychey en de Deen Over Kroll werd in een on duidelijke stelling afgebroken. Koopman deelt nu met Mack en IJs- lander B.jarnason, die wat geforceerd van de Belg Goormachtigh won, de tweede plaats met een vol punt achter stand op Kuligowski. De uitslagen wareu: Afgebroken partijen derde ronde: Pinter-Bloch Va-'/s; Goormachtigh- Smith 1-0; Swanton-Hellmayer afgehr. Vierde ronde: Anselmo-Kuligowski 0-1; Mack-Koop- man Va-Vb; Makariyche-Kroll 1-0 Van der Linde-Fraguela Va-Va; Bjama- son-Goormachtigh 1-0; Guddahl-Nixon 1-0; Bloch-Marjanovic Va-1/:; Smith- Pinter 0-1; Hanau-Salonen 1-0; Mestel- Spacek l-0;Inkiov-Passertti 1-0; Wedberg-Oney 1-0; Urzica-Swanson afgebr.: Ott-Miranda Va-Va; Knighi Garvrilakis Va-Va; Pisani-Bencini- Hellmays 0-1. De stand aan kop na de vierde ronde: 1 Kuligowski pnt; 2 Makarychev 3l/a pnt; 3 t/m 5 Koopman, Mack.en Bjar- nason 3 pnt. Delta Sport Olympus II Schelde Sport SIOS EMM II Volharding Fortuna 0 0 16 157- 73 1 1 11 124- 92! 1 1 11 112- 85 0 4 6 117-131 0 5 6 108-122! 0 5 6 105-123! 1 6 3 110-1621 1 6 1 79-124 ZEELAND SPORT De Vlissingse dames zijn hun eerste punt kwijt. In de thuiswedstrijd tegen Delta Sport kwamen ze niet verder dan een gelijk spel (7-7). Delta Sport, deze middag weer compleet, bleek een zeer moei lijk te bespelen ploeg. Speelsters als Rïa Schaalje en Nel Verheij blijven iedere minuut van de wedstrijd ge vaarlijk. Zeeland Sport dat in deze wedstrijd bijzonder nerveus was heeft dan ook zeker niet te klagen. Het kampioenschap ligt weliswaar binnen bereik maar dan zlllen de dames iets meer zelfvertrouwen moeten krijgen. Stand dames afd. le klas: Zeeland Sport Olympus II Walcheren II Delta Sport 7 6 5 4 1 0 13 62-45 0 1 8 45-31 1 3 5 42-43 5 1 1 3 3 40-39 5 1 0 4 2 2 4 0 13 1 16-33 HOBART (RTR) De Nederlandse kampioen Jan Hordijk, die langzamer hand geacclimatiseerd raakt in het vijfde werelddeel, heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het open kampioenschap van Tasmanië in Ho- bart. Hij versloeg de Australiër Ham mond met 6-3, 7-5. Twee geplaatste spelers werden uitgeschakeld: de West duitser Karl Meiier (nummer vijf) verloor met 6-4, 6-3 van de Mexicaan Marcelo Lara en Vladimir Zednik (nummer acht) werd met 6-3, 6-2 ver slagen door Jaz Singh. De laatste acht worden gevormd door Cajolle (Fr), Holoc-ek (Tsj. si Lara (Mex), Hordijk (Ned), Singh (India), Dibley (Austr), Meyer (Fr) en Giltinan (Austr). RABAT (AFP) Marokko heeft aange kondigd de tweede wedstrijd voor de voorronden van 't wereldkampioen schap voetbal tegen Zaïre van zondag a.s. niet te willen spelen uit protest te gen de wijze waarop de eerste wed strijd in Kinshasa werd geleid. Zaïre kwalificeerde zich in die wedstrijd voor de eindronde door Marokko met 3-0 te verslaan. Dat gebeurde op 9 decem ber. Maar de Marokkanen protesteer den bij de internationale voetbalfede ratie, Bij het eerste doelpunt zou de bal de lijn niet hebben gepasseerd. In een schrijven aan de FIFA waarin hij aankondigt dat Marokko de over-; bodig geworden wedstrijd van zondag] aanstaande in Tetouan niet zal spelen, j zegt team-manager Mehdi Zelmedjd dat de beslissing is genomen „uit protest tegen de partijdige en ontoe laatbare handelingen" tijdens de wed strijd in Kinshasa. Volgens de Marok kaan zijn Zaïre en de Egyptische scheidsrechter en zijn assistenten op de hoogte gebracht. 9.4 2 (42.5 5- er 1.29.6 3 4 Andrc Kraayc veld 87.500 (42.0 -3- en 1,31.0 4 5 Jan Pasman 88 600 '42.7 -6- en 1 31 8 6 6 Tjibbe Hoés 88.600 (43.'J 1" 1.31.2 -5 7 Jan Bazen 88.850 (422 -4 en 1.33.3 -9 ATHENE (UPI) George Dcdes. de voorzitter van de Griekse voetbal bond, wil de spelers van het nationale elftal, dat woensdag in Athene met 2*1 verloor van Zuidslavië, een boete op leggen van 25.000 Drachmen 'onge veer 2400 gulden) elk. Door deze uit slag in groep zeven van de voorronden i in het toernooi om het wereldkampi oenschap kan Zuidslavië met Spanje gaan uitmaken wie naar de eindron den in West-Duitsland gaat. „Het spel van onze ploeg was onaanvaardbaar", aldus Dedes in een verklaring die in alle Griekse kranten is gepubliceerd. „Hier waren mannen aan hel werk die het niet kon schelen te verliezen. Het ging hen slechts om hun eigen voordeel". Volgens Dedes hadden de Span jaar-j den de Griekse spelers de man 3.000 gulden beloofd plus een vakantie op Mallorca. „Maar hoe het precies was. zou men de spelers moeten vragen", aldus Dedes. De bondsvoorzitter is| van plan een uitgebreid onderzoek ini te stellen. De situatie is echter in zoverre ge-| compliceerd. dat de Grieken de-Span-: jaarden niet geheel terwille hebben, kunnen zijn. Daarvoor hadden ze met, één doelpunt verschil moeten verlie zen. Er gaan nu geruchten dat ook van Zuidslavische zijde aantrekkelijke premies te verwachten waren. Dej compromis-uitslag (precies twee doel punten verschil, ergo een beslissings-1 wedstrijd) zou in dit geval een verkla ring zijn. I/INDEN (UPI) ..Ik denk niet juu aftreden". Met deze uitspraak laat Si Stanley Rous, wal hem betreft, reei toekomst. De belklredt sin functie In «le de football lijk zeer voor- ei. De indruk enoegen nam, Drost bracht een verloren stand. Hij had geluk dat MIDDELBURG SPEELT TEGEN RSC MIDDELBURG Zondag speelt het eerste elftal van Middelburg een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen het eerste van het Souburgse RCS. De wedstrijd begint om 14.30 uur op de terreinen van de Nadorst in Middelburg. ZURICH De FIFA heef: bekend ge maart dat de beslis sjms wedstrijd tus i sen Spanje en Zuidslavië in de voor i ronde van het wereldkampioenschap 'groep 7) zal worden gespeeld op woensdag 16 januari in Parijs. De wed strijd was noodzakelijk geworden om dat beide landen gelijk zijn geëindigd. JAN DERKSEN LEEN PFROMMER HEERENVEEN Jan Derksen kan het nog altijd maar moeilijk verkrop pen dat hij slechts als reserve in de Nederlandse ploeg voor de schaatsin- terland tegen Noorwegen Is opgeno men. „Ik vind de manier waarop de technische commissie geselecteerd heeft niet eerlijk", zegt de 22-jarige Amsterdammer, en hij wordt daarbij door zijn trainer Leen Pfrommer on dersteund. „Ik heb mij heftig verzet tegen het niet selecteren van Jan Derksen", aldus Pfrommer. „Maar de technische commissie stelde: afspraak is afspraak. Er was niets meer aan te doen. Joist de wedstrijd vandaag in Heerenveen heeft echter bewezen dat er op de manier van selecteren wel iets aan te merken valt. Alle kern ploegleden hebben nu de met-kern- ploegleden, Harm Kuipers uitgezon derd, immers achter zich gelaten". De afspraak die de technische com- - missie met. Leen Pfrommer maakte, was dat de eer-ste drie wedstrijden voor de selectie van de Nederlandse kampioenschappen tevens als selectie voor de schaatsinterland zouden gel den. Toen na die wedstrijden het klassement werd opgemaakt bleek dat de helft van de kernploeg niet bij de eerste zes voorkwam. Jan Derksen had niet alleen Harm Kuipers, maar ook Karei te Winkel, Ron Nooitgedagt en zelfs Wim Beukers voor moeten laten gaan, terwijl Klaas Vriend en Sj-aak de Koning nog verder in het klassement moesten worden gezocht. De technische commissie besloot toen Piet Kleine, Hans van Helden, Jan Palsma, Harm Kuipers, Karei te Win kel en Ron Nooitgedagt voor de inter land aan te wijzen. „Maar een eerlijke kans heb ik niet gehad", zegt Jan Derksen. „Toen we in .Amsterdam voor de eerste selectie wedstrijd kwamen hadden ze hele maal niet op ons gerekend. Er moest geïmproviseerd worden om de kern ploeg ook te laten rijden, maar we werden niet tussen de regionale rij ders geplaatst. We moesten gewoon tegen elkaar rijden. Erg veel inspira tie was er toen natuurlijk niet meer en dat is uit de tijden wel gebleken. In Deventer, toen er weer een 500 en 5000 meter werd verreden, was ik vastbesloten om beter voor de dag te komen maar we troffen verschrikke lijk slecht weer. Toen was voor mij de kans verkeken". Jan Derksen heeft niet alleen kri tiek op de selectieprocedure van de technische commissie, hij heeft het ook op de TC zelf. „Vier selectiewed strijden zijn er geweest, ik heb nooit een lid van de technische commissie gezien. Dat was vorig jaar met Wynia wel anders". „Ik had óók verwacht dat ze meer zouden kijken, omdat ze per slot van rekening ook mee aan het beoordelen zijn gegaan", aldus Leen Pfrommer. „Ik vind dat de tech nische commissie zich met het organi satorische deel van de wedstrijden bezig moet houden. Als het om de technische kant van de zaak gaat moeten ze dat overlaten aan de trai ner. Die is daar per slot van rekening voor aangesteld". Leen Pfrommer werkt met zijn kernploeg natuurlijk in de eerste plaats naar de Nederlandse kampioen schappen toe, waar over de definitie ve samenstelling van de ploeg die naar de Europese en wereldkampioen schappen wordt afgevaardigd, wordt beslist. „Maar de jongens van de re gio moeten zich via de selectiewed strijden voor dat Nederlandse kampi oenschap zien te plaatsen. Dus rijden zij zich te barsten, maar ik trek me daar niets van aan. Wij blijven aan onze trainingsopbouw vasthouden. Daardoor kon het ook gebeuren dat de jongens van de kernploeg op 4 december in Amsterdam niet in de top zaten. Iedereen van de TC begon toen echter al vraagtekens te plaat sen. Doet Pfrommer het wel goed, zitten de juiste mensen wei in de kernploeg, vroeg men zich af. Maar ik bouw zoals ik vind dat het moet gebeuren. En dat de vorm stijgt heeft iedereen vandaag kunnen zien. Een man als Beukers bleef hier bijvoor beeld op de drie kilometer liefst tien seconden achter bij Jan Derksen". Toch wil Pfrommer niet beweren dat Nederland het komend weekeinde in Heerenveen Noorwegen niet met de sterkst mogelijke ploeg tegemoet treedt. „De Noren zijn er fel op gebrand om te winnen", aldus Pfrom mer. „Zij hebben het afgelopen week einde indruk op mij gemaakt in de landenwedstrijd tegen Zweden, maar ik heb gehoord dat de omstandighe den daar ideaal waren, terwijl de Noren tijdens hun trainingskampen ook steeds uitstekende omstandighe den aantroffen. Wij hebben dat echter, geen enkele keer gehad". Het Thialfstadion in Keerenveen zal; zaterdag en zondag beslist niet voi!o-| pen. In de voorverkoop loop: he:; bepaald niet storm. Directeur Marl us i Roeper van het ijsstadion verwacht j bij goed weer zo'n 5000 toeschouwers' over beide dagen. Het publiek mag echter op een spannende wedstrijd rekenen waarin Nederland beslist niet zo superieur zal zijn als vorig jaar in Kongsberg het geval was. Bij de sprinters, waar Jan Bazen, Johnny Olof, Eppie Bleeker en Piet de Boer voor Nederland starten, lijken de No ren wat sterker, terwijl bij de all- rounders de balans we! in het voor deel van Nederland zal doorslaan. j Het is nog niet zeker of Hans van i Helden wel zal starten. De Heeren- veener heeft een scheur in het rib- kraakbeen die vooral op de korte afstanden een ernstige han«iicap ople-l vert. Heftige bewegingen zorgen dan namelijk voor fikse pijn. Als Van Helden besluit niet te starten zal Jan! Derksen er tenslotte toch bij zijn. I VLISSÏNGEN Het traditionele kersttoernooi dat morgen (zaterdag) plaatsvindt van de schaakclub Kou«Ir- kerkc belooft dit Jaar een groot suc ces te worden. Op dit moment Is «r al een record inschrijving binnen van schakers van allerlei kaliber. Zo komt bijvoorbeeld de schaakclub man, in leeftijd variërend van 9 tot 16 samengesteld wordt uit schakers' van de hele provincie. Om maar ra paar namen te noemen: Simon Sanders en Jan van de Pias se uit Middelburg. Jan de Lange en Jaap Tholenaar uit Goes, Max van Eekhuut en Joop van den Berg uit Vkssingen, terwijl er uit Zeeuwseh-Vlas.-.deren ook een aantal spelers naar de overkant komt. Op het ogenblik zijn er al ongeveer 7'J aanmeldingen binnen en were tart1: Vos overweegt dan ook al om een grotere ruimte t« huren, omdat er ongetwijfeld nog meer schakers zich zullen melden. Een sucoes due voor deze sympathieke schaakclub die in zijn 40-jarig bestaan dit toernooi voor de vierde achtereenvolgende maal or ganiseert. Zoals bekend wordt er ge speeld in viertallen en elke schaker krijgt een uur en 15 minuten bedenk- kunnen aan dit toernooi deelnemen er. moeten zich melden bij secretaris Cl. Vos. Aanvang 10 uvr m café Dorps- zicht te Koudekerke. ANGERS (UPI) Mare Berdoll. de 20-jarige spitsspeler van Angers, heeft een aanbod van Feijenoord afgewezen. De topscorer in de Franse eerste divisie '13 doelpunten in 19 wedstrij den» acht zich te jong om de interna tionale stap te maken. Berdoll: ..Ik ben pas anderhalf jaar prof. Natuur lijk heb ik het aanbod overwogen. LONDEN* (RTR) Jan Timman heeft woensdag in Londen een inter nationaal schaaktoernooi gewonnen. Hoewel er nog een ronde gespr-eld moet worden, is de 22-j3rige Neder lander na de overwinning, die hij woensdag op de Westduitser Hecht behaalde, onbereikbaar gewordpn voor de concurrentie. Tlmm3n heeft nu 6.5 punten. De EngeLsman Ray. mond Keene bezet met 5 punten de tweede plaats. De uitslagen van achtste ronde zijn: Keene 'GB» - Vujacic 'Z-SU 1-0. Timman 'Ned» - Hecht (W-Dld) 1-0, Markland 'G3> - OTCe'.i (Be-lg) 0-5, 0-5. Stean 'GBt Reahevsky (VS) a*g., Karaklaic (Z-Sl) - Webb 'GB) afg. Stand na acht ronden aan de kop: 1 Timman 6,5 punt, 2 Keene 5, 3 Hecht 4,5.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 15