opgas oliestook 13 geroepsrecht mogelijk voor voorwaardelijke vrijlating ombouwen NS zet meer en langere treinen in Geld nodig voor hartchirurgische centra „NIET BANG VOOR UITBREIDING BOYCOT BIJ SOLIDARITEIT EEG" 'olksgericht in Staphorst bel (01100) 8923 AA 9ti AA Terminus CARRER0 BLANCO DOOR BOM GEDOOD bmneti- en „NEDERLANDSE VN-DELEGATIE STEMDE BIJ VERGISSING TEGEN" Minister wil hogere dividenden toelaten Drie doden bij brand in café in Heerlen DUJARDIN vieux extra ffJOAG 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wetsontwerp bij tweede kamer ingediend (ADVERTENTIE) HAAG (ANP) Minister Van Agt van justitie wil dat ver adelden de mogelijkheid krijgen bij de rechter in beroep te gall als de gedetineerde niet op het vroegst mogelijke tijdstip florwaardelijk in vrijheid wordt gesteld of wanneer een voor- saardelijke invrijheidstelling wordt geschorst of herroepen. |m wetsontwerp hiertoe is thans bij jftweede kamer ingediend. Li beroep kan binnen dertig dagen ''„Kien ingesteld bij het gerechtshof j-nbcm. Het liof zal voor dergelij- i. beroepen een bijzondere kamer Leen. Het hof kan dan een beslis- van de minister vernietigen en m, opdracht geven alsnog een ande- beslissing nemen. L wetsontwerp wil verder een aa.n- bezwaren wegnemen tegen de hui- t-; regeling van de voorwaardelijke Vrijheidstelling. Zo kunnen tot een üïïerè gevangenisstraf veroordeelden Teen eerder tijdstip in aanmerking wnen voor voorwaardelijke invrij- tojosstelling, omdat in de berekening 0 de strafduur het voorarrest n;dt meegeteld. Volgens de bestaan- i£ regeling kan een gedetineerde f^rwaardelijk in vrijheid worden ge reld. a's tweederde en tenminste ne on 'maanden van zijn werkelijke ssftijd voorbij zijn. De 'werkelijke paf tijd' begint pas te lopen, als het jnnis onherroepelijk is. De eventueel foor de rechter afgetrokken voorlopi- p hechtenis valt daar dus buiten. In thans ingediende wetsontwerp joidt- bij deze berekening uitdrukke- ISRAËL KRIJGT MILJARD MSHINGTON (UPI) Een gezamen- jjjte commissie uit cle Amerikaanse iai33t en het huis van afgevaardigden fe het eens geworden over een toewij' - van 5,67 miljard dollar voor hulp bet buitenland in het belasting- jurl974. Van dit bedrag is 2,6 miljard Sölemd voor Israël. STAPHORST De rijkspolitie van stiphorst heeft twee jongemannen ongehouden, die ervan worden ver acht behulpzaam te zijn geweest hij een „volksgericht" in die plaats. Het gericht keerde zich tegen een 61-jarige inwoner van Staphorst, met wiens imoureuze escapades het dorp het niet eens was. Opgeschoten jongelui probeerden Toor het eerst in de nacht van maan dag op dinsdag de actie uit te voeren. D» Staphorster rijkspolitie kwam darbij, geassisteerd door politieman nen uit omliggende gemeenten tegen op een groep van ongeveer 100 jongelui te staan. Er ontstond een Èndgemeen tussen de politie en de ifflgd, waarbij zelfs met stenen werd aooid die uit de straat waren ge lald. Dank zij het beheerste politie- ifireden kon echter worden voorko- ca dat de Staphorster jeugd haar timen kon uitvoeren. Bij het treffen ssovelde een ruit van de patrouille- Egen van de politie. In de nacht van dinsdag op woens dag slaagden opgeschoten jongelui er wel in het erf van de Staphorster, die bet volksgericht onderging, vol te zet- jenmet ruim 30 boerenwagens. Da inhoud van de mestkar werd daar na op het erf gedeponeerd. rADVERTENTIE) bij GTI in goede handen GTI Warmtetechniek- Goes bv Goes Magdalenastraat 11 telefoon (01100) 8923 A SHV groep technische installatie De betekenis van de voorwaardelijke! invrijheidstelling is overigens veel ge-j ringer dan vroeger, zo merken minis-: ter Van-Agt en staatssecretaris Gla stra van Loon -van justitie in de memorie van toelichting op het wets-l ontwerp op. In 1959 bedroeg het: aantal vrijheidstraffen van een jaar en meer nog 7,9 procent van het totaal aantal 'veroordelingen tot vrij heidsstraf, in 1970 lag dat percentage nog maar op 2,7. Daarbij komt dat de rechter, als hij enige hulp van de reclassering gewenst acht, meer ge bruik is gaan maken van een gecom bineerde straf met een onvoorwaarde lijk en een voorwaardelijk deel. Jeugdgevangenis Tenslotte stelt het wetsontwerp voor de straf van jeugdgevangenis af te schaffen, evenals de afwijkende bepa lingen voor de voorwaardelijke invrij! heidstelling die met die straf samen hangen. De 'bijzondere gevangenis voor jongelieden', zoals hij staat om schreven, onderscheidde zich destijds door een progressiever regiem dat gericht was op verbetering en beroeps. I opleiding. Het onderscheid tussen .jeugdgevangenis en de overige Inrich tingen van het gevangeniswezen is echter achterhaald. Hel aantal veroor-| delingen tot straf in een jeugdgevan genis is ook sterk teruggelopen. OM EXTRA AANBOD OP TE VANGEN UTRECHT De kaartverkoop in treinen en op stations wordt vereenvoudigd en de loketdiensten worden versterkt. Het aantal controleploegen wordt uitgebreid van 23 tot 30; zij zullen vooral de stopreinen in- en uitgaan. Er komen 20 extra treinen en be staande treinen worden verlengd. Waar dat mogelijk is zal het materieel langer rijden zonder revisie. Dat zijn de voornaamste maatregelen die NS heeft uitgewerkt om de stroom extra reizi gers die per 7 januari verwacht wordt zo goed mogelijk op te van gen- Goed MID-nieuws voor bruidsparen Reserveert uw diner of receptie in ons MID-Hotel* en u ontvangt een GRATIS OVERNACHTING en ONTBIJT in een MID-Hotel naar keuze Vraag naar onze folder: 'suggesties voor recepties'! Boekingen of inlichtingen; HOTEL RESTAURANT CAFÉ to. station GOES - Tel. 01100-7501 Slot van pag. 1 voorafgaande rc- j gedragen door de Madrid, kardinaal Avathisch Zestien rijtuigen uit 1946, waarvan de sloop is uitgesteld, zijn weer aan het materieel toegevoegd en acht fabriéks- nieuwe treinstellen zijn versneld bruikbaar gemaakt. Om in de trein sneller en me?r kaart jes te kunnen verkopen krijgen de kaartjes zoals de conducteur die bij zich heeft de vorm van strips (zonder doorslag), waarbij de prijs per sectie steeds een gulden oploopt. Er is naar gestreefd de prijs van een kaartje zoveel mogelijk overeen te laten' ko men met die van hetzelfde kaartje dat aan het loket gekocht is. Wel komt er de gebruikelijke gulden voor afgifte in de trein bij. De conducteur kan alleen enkele rei zen afgeven en kaartjes tegen half geld voor de vastrecht klanten en de 60-65-plussers. Stations die tijdelijk zijn bemand worden zo lang mogelijk opengehouden. Er zijn vergevorderde plannen voor de centrale verkoop van maandabonnementen met betaling via de giro. Abonnementen kunnen al vijf dagen voor de geldigheid in voorver koop aangeschaft worden. De werkplaatsen blijven 24 en 31 decem ber open voor een inhaalprogramma. Spreiding De NS-verzoeken om spreiding van werk- en schooltijden zijn door de minister van verkeer en vvatei'staat doorgegeven aan defensie en onder wijs. De militaire instanties zegden medewerking toe voor de eerste veer tien dagen na 7 januari. De militairen zullen vrijdags tussen 13.00 en 16.00 uur met verlof gaan en komen zondag avond terug of maandagmorgen, maar in dat laatste geval vroeg: de appels zijn dan al om acht uur. De vijf nieuwjaarsbijeenkomsten, die verspreid over het land op 3, 7 en 8 januari voor het NS-personeel gepland waren, zijn afgelast. Het wordt niet verantwoord geacht om vooral op 7 en 8 januari een zo groot deel van het personeel aan het werk te ont trekken. De KLM heeft besloten de laatste van de vijf dagelijkse vluchten Rotterdam- Londen te laten vervallen. De Rotter damse wethouder van verkeer Polak heeft hier tegen geprotesteerd. Philips in Nederland heeft in novem ber 2.800 ton olie bespaard en ver wacht in december deze hoeveelheid met 75 procent te kunnen overtreffen. De raad van bestuur van Enka Glanz- stoff acht het niet noodzakelijk om i: januari tot werktijdverkorting over te gaan, hoewel dat begin deze maand nog ernstig werd overwogen. Vijf kerkelijke organisaties hebben in een verklaring gezegd bij ontslagen vanwege de oliecrisis niet in de eerste plaats te denken aan buitenlandse ar beiders. De organisaties zijn: de Sek- tie voor sociale vragen van de Raad van Kerken in Nederland, het inter kerkelijke bedrijfsapostolaat, "DISK' (dienst in de industriële samenleving Staatssecretaris Kooymans: Nederland had zich van stemming willen onthouden (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties heeft vorige week per vergissing gestemd tegen een amendement van Tanzania, waarin werd gezegd dat Portugal in de VN slechts zichzelf kan vertegenwoordigen en niet de Portugese kolonieën Angola, Mozambique en Guinee-Bissau. De Nederlandse delegatie wilde zich eigenlijk van stemming onthouden na Overleg met de andere acht EEG-landen, maar wist tijdens de stemming niet meer precies welk punt nu aan dc orde was. Dat heeft staatssecretaris Kooymans van buitenlandse zaken donderdagmor gen in de Tweede Kamer meegedeeld naar aanleiding van scherpe vragen van de heren Van der Lek (PSP), De Gaay Fortman (PPR) en Van Mierlo (D'66). Zi hadden er de staatssecretaris aan herinnerd dat de Tweede Kamer kort geleden nog in een motie heeft aangedrongen op snelle erkenning van het onafhankelijke Guinee-Bissau. De staatssecretaris deelde de Tweede Kamer nog mede dat de Nederlandse delegatie in het verslag van de VN-vergadering heeft laten opnemen dat zij niet had willen tegenstemmen, maar zich van stemming had willen onthou den. Volgens de staatssecretaris zijn dergelijke vergissingen bij de Verenigde Naties aan de orde van de dag. vanwege de kerken), het Interkerke lijk Vredesberaad en de Nederlandse afdelingen van de pauselijke commis sie 'Gerechtigheid en Vrede' en de katholieke vredesbeweging "Pax Chris- ti'. Radio Veronica heeft besloten de uit zendingen om twaalf uur 's nachts te staken om energie te sparen, maatregel gaat 1 januari in. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mogen de winkels voorlo pig nog (minimaal) verlicht zijn, om dat de tijd te kort is om ontheffingen te verlenen. Het overlegorgaan van de centrale on dernemersorganisatie in midden- en kleinbedrijf heeft donderdag een be roep gedaan op minister Lubbers van economische zaken om de beschikking beperking energieverbruik zodanig te wijzigen dat winkelverlichting uit vei ligheidsoverwegingen weer mogelijk is. In Zwolle is woensdagnacht ingebro ken bij een garagebedrijf, waarvan de eigenaar juist die nacht voor het eerst 's nachts het licht had uitgedaan. Hier door konden de daders ongemerkt een deur forceren en er met 10.000 gulden van door gaan. Op een anonieme tip heeft de politie in Noordwijk bij een 34-jarige kelner 600 liter benzine in beslag genomen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Duisenbergl van financiën heeft donderdag tic-1 Tweede Kamer meegedeeld dat dei dividenden die grote bedrijven over 1973 willen uitkeren, aan ruimere' grenzen gebonden zullen worden dan de regering tot nu toe wilde toestaan. De bedrijven zullen nu zelf mogen kiezen tussen maximaal een zelfde uitkering als over 1972, óf maximaal het gemiddelde van de dividenduitke ringen van de laatste vijf jaar. Volgens het eerdere regeringsvoor stel zou het dividend gebonden zijn aan het gemiddelde van de uitkerin gen over de laatste vijf jaar. Omdat de dividenden in 1972 in een aantal gevallen sterk opliepen, is de minister nu bereid de bedrijven de keuze te laten of zij eventueel de uitkering over 1972 willen handhaven. Dit voor komt, volgens de minister, een al te sterke terugloop in de dividenduitke ringen. De minister wees er donderdagmid dag in de Tweede Kamer op dat deze maatregel ertoe leidt dat in een aan tal bedrijven extra winst in het be drijf zelf blijft. Dat vindt hij geen enkel bezwaar, omdat dit macro-eco nomisch gezien gunstig uitwerkt op de spaarquoten en omdat een extra, liquiditeit voor het bedrijf zelf ook slechts gunstig kan werken. DEN HAAG Minister Van Ke- menade van onderwijs heeft don derdag de innovatiecommissies basisschool en middenschool ge ïnstalleerd. Van links naar rechts: de heer M. Baayens voorzitter commissie basisschool), minister Van Kemenade en drs. H- J. .Ja cobs voorzitter commissie mid denschool). Leden van de illegale Spaanse demo-! cratlsche oppositie hebben de hoop ge-j uit dat het In het land rustig zal blij-: ven. ..Ik hoop dat de regering het rus tig houdt en dat niet de noodtoestand, aordt afgekondigd", zei de socialisti sche leider Galvan. De Spanjaarden i liebben het nieuws in eerste Instantie: erg rustig soms bijna apathisch ver- werkt. Het premierschap wordt tijdelijk waar-j genomen door vice-premlcr Don Tor- cuato Fernandez Miranda (58). Miranda is een voorzichtig, nauwgezet professor in de rechten die zich ge-' staag binnen de regering heen opge werkt via de nationale beweging, de enige politieke organisatie in het land., Tot de dood van Carrero Blanco be kleedde Fernandez Miranda de func ties van vice-premier en secretaris-ge-j neraal van de beweging, waarin alle! krachten zijn verenigd die generalissi mo Franco steunen. Hoewel hij in de beweging een prominent figuur is. was hij toch een betrekkelijk glansloze persoonlijkheid, en het feit dat hij del twee functies kreeg, wekte dan ook vrij veel verrassing. DIEFSTAL VIA DE MAAG MAASTRICHT (ANP) De poli tierechter in Maastricht heeft de 28-jarige spoorwerker L. T. uit Maastricht wegens diefstal van 1000 veroordeeld tot 8 weken gevangenisstraf waarvan 6 weken voorwaardelijk met de bijzondere voorwaarde dat hij het gestolen bedrag binnen 8 maanden moet terugbetalen. De officier van justitie noemde het een wel heel uitzonderlijke diefstal. In een café had een vriend de man een briefje van duizend gulden laten zien, T. gris te het uit zijn handen, vouwde het op en slikte het in. De te hulp ge roepen politie nam hem mee naar het bureau maar daar kon zij wel de waarheid uit. hem krijgen, maar niet het briefje van dui zend gulden. Een gemeentearts stond ook machteloos. Volgens hem zou een laxeermiddel niets meer uithalen en het briefje toch al door de maagsappen zijn ver teerd. omdat het zes uur daarvoor was ingeslikt. De politie liet de man gaan na proces-verbaal te hebben opge maakt. T. bleek echter slimmer dan de medische wetenschap. Thuis nam hij een glas gesmolten boter met warm water in, waarna het bankbiljet te voorschijn kwam. Toen hij het de volgende dag bij een bank in Maas'richt liet wisselen, liep hij tegen de lamp. RAPPORT COMMISSIE AAN STAATSSECRETARIS: (Van onze departementale redactie) DEN HAAG De hartchirurgische centra moeten snel geld voor uitbreiding krijgen om per 1 januari 1976 per jaar 250 open hart operaties per centrum te kunnen uitvoeren. Op die datum zal de totale capaciteit aan open haroperaties niet boven de 2000 tot 3000 per jaar kunnen zijn. Reden: de tekorten aan cardiologen, anesthesisten en paramedisch personeel. Dit staat in een advies dat de commissie Inventarisatie Tekorten Hartchirurgische Om- tra aan staatssecretaris Hendriks van volksgezondheid heeft uit gebracht. Bekend Is dat met name de Neder- land,se Hartpatiënten Vereniging her- haaldelijk met Jtlem heeft gepleit de capaciteit versneld op te voeren. ZIJ beschouwt 2200 per jaar reeds nu als een minimum en meent dat de gewen ste maximale capaciteit zeker 3000 zou moeten zijn. Het grote huidige tekort is verergerd doordat Eindho ven Ls weggevallen als hartchlrurglseh centrum als gevolg van dc tegenstel lingen in de medische staf. Daardoor is geheel zuidelijk Nederland versto ken van capaciteit voor open hartope raties. Het mi uitgebrachte advies zegt over een eventuele ontwikkeling vanj de carxüochirurgie in Eindhoven dat] die in een latere fa.se (na 1975) zou moeten geschieden. Het advies heeft! betrekking op de gewenste ontwikke-1 lingen tot en met 1975. Voor Zuid- Limburg geldt hetzelfde als voor Eindhoven. Deze kwestie moet pri mair worden bezien door de Kernfa.-I culteit in Maastricht in het kader van cle ontwikkeling van de achtste medis-| che faculteit, zegt de commissie. Het advies stelt dat een minimale j capaciteit van 250 open hartoperaties! per jaar voor elk van de vijf academi-j sche centra (Groningen. Amsterdam Leiden, Utrecht. Rotterdam) en voor liet OLV-Gasthuis in Amsterdam nood zakelijk is om zo goed mogelijk te' werken. Al deze centra achten zich in| staat eind 1975 het aantal van 200 tot 250 te bereiken als de noodzakelijke middelen ter beschikking komen. Een grotere capaciteit dan 250 tot 300 per jaar is voor de academische ziekenhuizen ook in de toekomst moeilijk haalbaar- Belemmeringen: de wijze van financiering en de moeilijk-1 heid in een academisch ziekenhuis één afdeling sterk te doen uitgroeien in verhouding tot de andere afdelingen, en gelet op de taken die deze afdeling op onderwijs- en researchgebied heeft. zodat dc centra die In wn noodsitua tie verkeren op korte termijn met hun uitbreiding kunnen beginnen, ZIJ moeten niet eerst nog eens «-en j;iar wachten door minachten langdurige onderhandelingen over vergoedingen. Het gast er nu primair om de hart- cbirurgle snel van de grond te krijgen om in de ergste nood te voorden. Dc commissie vindt dat het miniate- elk ziekenhuiv makkelijker wc tatic van de ac een splitsing deel betrekkir trekking ling. Op kend kost. dat egt i mderhanddtn- i. Behalve de tende lekende :elinr: moeten srandoert dat Spoedig regelen De commissie vindt het van belang dat spoedig bedragen worden vastge steld en regelingen worden getroffen. HEERLEN Drie pensiongasten van hotel Ons Limburg in Heerlen zijn'bij een brand in het hotel om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 51-jarige ongehuwde H. K. J. Pel- zer, de 56-jarige gehuwde A. J. Vilain en de 37-jarige, eveneens gehuwde H. E. J. Muijtjens. De 82-jarige H. Hen driks is op het nippertje door de Heer) en se brandweer uit de vlammen zee gered. De brand is om kwart voor drie donderdagmorgen door een voorbii rijdende taxichauffeur ontdekt. Deze sloeg via zijn mobilofoon alarm en bleef luid claxonerend voor het pand staan waardoor de 82-jaar heer H. Hendriks gered werd. Op het moment dat deze uit zijn brandende kamer op de eerste verdieping naar beneden wilde springen arriveerde de brand weer, die hem via een ladder in veiligheid kon brengen. De 37-jarige H. Muijtjens heeft ook een poging ondernomen om ie vluch ten. Hij is aan de achterkant uit een raam gesprongen en kwam met zijn hoofd op een plat dak terecht. Ver moedelijk heeft hij daarop zijn be wustzijn verloren en is hij korte tijd later door de vuurzee ingehaald. De exploitant van het hotel, die normaal ook in het pand woont, had dit twee uur voor het ontdekken van de brand verlaten om de nacht bij een zieke dochter door te brengen. vergoedin worden getrc deze gelden aan cle uiioouw van ua cardiochirurgie ten goede» komen. Do commissie meent ook dat concentra tie van hartchirurg! r-ohc voorzieningen moet worden bevorderd. In een groot centrum kan de kwaliteit gemakkelij ker worden opgevoerd. Versnippering van krachten in een regio moet worden vermeden. Een concentratie van kindercardiolozie en kindercardiochirurgie is volgens dit advies gewenst. De gedachten over ontwikkeling van kindercardiochirur- gie gaan uit naar het Wühetailna Kinderziekenhuis in Utrecht. De ont wikkeling zou in nauwe samenwerking met hei St.-Antoniusz>'-kciihuis moeten geschieden. De commissie kan nog geen vastomschrcven uitspraak daaro ver geven. In een later stadium ia nader beraad nodig. „Dit is het vierde rapport sedert 1968 en aan de noodsituatie voor de hart patiënten is al die jaren niets veran derd Integendeel, de uitbreidingen die op stapel stonden, zijn er nog steeds niet en enkele hartchirurgische centra zijn gesloten". Dat zegt voorzitter H. Fier niging Har Hendriks op ,XT»> aan Fievet: „Ik trek er globaal de harde conclusie uit dat Nederland, dat inter nationaal zo voorop loopt met goede daden, zijn eigen zieke mensen laat doodvallen". Fievet vreest zelfs dat het nog slech ter zal worden. Aanleiding voor die angst is de personeelsstop die staats secretaris Hendriks heeft afgekondigd. Het is de bedoeling binnenkort een vereniging of stichting tot steun aan het Rotterdamse harteentrum (dat ge heel Zw--Nederland met drie miljoen inwoners bestrijkt) op te richten. On der 2000 ex-patiënten is al een actie daartoe aan de gang. (ADVERTENTIE) VAN WENNEKER ROOSENDAAL EUROPESE ENERGIE-COMMISSARIS SIMONET: BRUSSEL (ANP) Henri Si monet, Europees commissaris, belast met energievraagstukken, is weinig bevreesd voor reper cussies van de Arabische landen als er een echte EEG-solidari- teit zou ontstaan waarbij bij voorbeeld andere EEG-landen Nederland daadwerkelijk zou den helpen. De Arabische lan den kunnen ons niet kwalijk ne men dat we ons gemeenschappe lijk organiseren om te overle ven, zo zei hij donderdag in Brussel op een persconferentie. Simonet kondigde aan dat hij de ambassadeurs van de lidstaten bij de EEG (de permanente vertegenwoordi gers) gaat vragen voorlopig als 'ener giecomité voor de gemëenschap op te treden - Simonet hoopt dat dit 'energiecomitë' dan aan de hand van vrijwillig door de lidstaten verstrekte gegevens, toch nog voor 15 januari een balans zal kunnen opmaken van de energiesitua- tie in de gemeenschap. Simonet wil, samen met de permanen te vertegenwoordigers ook bezien of er een wettelijke basis gevonden kan worden om ook prijsgegevens ver strekt te krijgen. Simonet voelt wel, zo viel op te maken uit wat hij zei, voor het plan van Henri Kissinger, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, dat voorziet in samenwerking inzake de energiecrisis tussen de Verenigde Sta ten, Japan en Europa, maar hij zou liever eerst zien dat de kleinere lan den (Europa) zichzelf organiseren al vorens het tot samenwerking met an deren komt. Gemeenschappelijk Simonet onderkende dat de publieke opinie zich door de oliecrisis bedreigd voelt en grote economische moeilijk heden vreest. Dat is niet helemaal ten onrechte. De olieproducerende landen hebben in oktober besloten hun produktie te verminderen en de prijs op te jagen. Dat besluit zal in de toekomst van meer betekenis zijn dan het tijdelijk gedeeltelijk of gehele olie-embargo waartoe de landen eveneens besloten. Simonet benadrukte dat zonder een gemeenschappelijke benadering het olieprobleem niet overwonnen kan worden". huidige olie-embargo voortvloeien bil lijk over de lidstaten worden deeld. Simonet waarschuwde voor het ge vaar dat, als betrekkingen met de olieproducerende landen op louter bi laterale wijze tot stand komen, risico groot is dat ook de landen van de gemeenschap elkaar op de interna tionale oliemarkt gaan bestrijden door steeds hoger te bieden de olie prijzen nog verder opdrijven. In de huidige oliecrisis hebben de grote oliemaatschappijen een stabilise rende en positieve invloed uitgeoe fend. Wat niet wil zeggen dat ze uit de huidige moeilijkheden geen munt proberen te slaan, aldus Simonet. De overheid heeft volgens de Europe se commissaris, de plicht er voor te zorgen dat ze tegen de multinationale bedrijven kan optreden als ze het algemeen belang dreigen te schaden. Zonder onmiddelijk van een grotere controle te spreken moet de overheid v/el weten wat. er gebeurt en niet alles maar aan de ondernemingen zelf overlaten, zoals tot nu toe. Of de multinationale ondernemingen ook verplicht kunnen worden hun prijzen kenbaar te maken, kon of wilde Simo net niet zonder meer zeggen. EEG In het zojuist verschenen maandelijks conjunctuuroverzicht van de EEG (ge dateerd 30 november) wordt gesteld dat het nog moeilijk is de omvang te overzien van de moeilijkheden die de energiecrisis zal opleveren voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de gemeenschap. Volgens dit overzicht moet echter ge vreesd worden voor: een met vertra ging optredende 'demping' van inko mens en vraag: ongunstige gevolgen voor de handelsbalans van de gemeen schap ten opzichte van niet-lidstaien: geringere belastingontvangsten dan waren voorzien waardoor ook de in flatietendensen versterkt worden en gevolgen voor de werkgelegenheid. OESO De prijsverhoging van ongeveer 45 procent, waartoe de Arabieren in ok tober jongstleden zijn overgegaan, daarin nagevolgd door de andere OPEC-landen, bet-kent. een ernstig na deel voor de ontwikkelingslanden, die zelf geen olie hebben om te exporte ren, aldus de OESO in haar halfjaar lijkse economische prognose (econo mie outlook). Deze olieprijsverhoging betekent, dat de arme landen in 1974 ongeveer 2.5 miljard dollar meer zullen moeten neertellen om in hun oliebehoeften te kunnen voorzien. Dit is gelijk aan ongeveer een kwart van dé officiële ontwikkelingshulp, die de gezamenlij ke OESO-landen jaarlijks verstrekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 13