MUITIBONT Goes wil hulp van provincie in de kosten van het sluisproject Goes werft met andere gemeenten bedrijven Raad Goes akkoord met toetreding van PZEM tot SEP Storm sloeg gat in Brouwersdam B. en w.'s Kanaalzone vragen Belgen om 'milieugegevens' PARFUMS GUERLAIN PARFUMERIE VAN RIEMEN LjDAG J1 DECEMBER 1973 PROVINCIAL! ZEEUWII COUIANT WETHOUDER DRS. J. DIJKGRAAF: „ANDERS STAAT DE REALISERING OP LOSSE SCHROEVEN" PHM-EK WELLEMAN: 0VINCIE HEEFT HORELE 0PUCHTINGEN" GOES De gemeente Goes krijgt een nieuwe schutsluis, op achthonderd meter afstand van deOosterschelde. De sluis wordt feertien meter breed. De Goese gemeenteraad ging donderdag avond unaniem akkoord met een desbetreffend voorstel van b, en w. Dat hield automatisch In dat er ook een krediet van ruim drie miljoen gulden op ta fel werd gelegd. Met het hele project is bijna zestien miljoen gulden gemoeid. De raad besloot verder in een brief bij het pro aal bestuur èr op aan te dringen een zo hoog mogelijke bijdrage op tafel te leggen- De PvdA-er A. Welleman vond dat provincie dat 'moreel ver plicht' is. Wethouder drs. J. Dijkgraaf wees erop dat de rea lisering van de plannen op losse schroeven komt te staan, als het rijk en de provincie niet over de brug komen. Er is een paar jaar over de aanpas sing en verbetering van de schutsluis en het havenkanaal van Goes gespro ken. Over de afmetingen heerste niet tanaf het begin eenstemmigheid. Nu ging de raad zonder veel morren ak koord met het voorstel van b. en w. om de breedte vast te stellen op veer- lien meter. De raad besliste gister avond ook over 'bijkomende zaken', mals de aanleg van een nieuwe op haalbrug ter hoogte van de Krukweg to Wilhelminapolder met eveneens een doorvaartbreedte van veertien meter. Nu de raad positief op het voorstel van b. en w. heeft gereageerd, bete kent dat wel, dat de gemeente Goes ettelijke miljoenen guldens op tafel El moeten leggen. Een aantal kapi- lealwerken van de urgentielijst b ij de begroting 1974 kans als gevolg daarvan niet worden uitgevoerd en noet worden verschoven naar een la te tijdstip. Er kwamen donderdag- irond vanuit de raad wat opmerkin- en over die urgenties. Wethouder drs. 1. Dijkgraaf zegde toe dat men over paar maanden opnieuw met een ifentielijst in de raad zal komen; op mi moment dat er meer inzicht is b de hele afwikkeling van de zaak. De woordvoerder van de Christelijke Groepering J. P. G. van Ooijen over het situeren van de sluis achthonderd meter landinwaarts: „Goes, het cen trum van Zeeland beschikt 'over een scala van gunstige vestigingsfactoren. Goes is centraal gelegen, heeft goede w-eg- en spoorverbindingen, goede on derwijsvoorzieningen, een goed woon klimaat en goed geoutilleerde terrei nen. Door de situering van de sluis onderstrepen wij die gunstige vesti gingsfactoren. De variatie in terreinen neemt toe". Suiker Over de breedte van de sluis zei de GG-woordvoerder: irEen sluis is geen pond suiker, waarbij je even "basterd Inruilt voor witte'. Een sluis is ook geen auto, die je inruilt om met bij betaling een grotere, meer op de be- drijfsbehoefte aangepast te kopen. Een Sluis wordt gebouwd voor een lan ge reeks van jaren en juist dan is het zaak niet te kijken naar nü, maar naar hetgeen men bereiken wil. Dat betekent kijken naar de eisen die nu gesteld worden door enerzijds het hui dige type schepen en anderzijds het behoud van de werkgelegenreid c.q. de mogelijkheden tot werkgelegen heid in Goes. En dat laatste betekent een sluis van veertien meter. Raadslid Van Ooijen tenslotte: „De rijksinfrastructuursubsidie is voor wat Zeeland betreft ten einde. Een keihard gegeven voor Goes. Maar dat neemt met weg dat het college ongetwijfeld tal trachten een zo hoog mogelijke bijdrage van de provincie te verwer ven. Niet vergeten mag immers wor den dat opvoering voor rijksinfra structuursubsidie in een tijd, dat de subsidie nog wel werd verleend, ach terwege bleef. Bij gedeputeerde staten bestond, volgens het rapport van de Werkgroep ad hoe 1971 behoefte aan verder onderzoek. Het is redelijk de consequenties van dat verdere onder soek gezamenlijk bij te dragen". PvdA-woordvoerder A. Welleman wees er in de eerste plaats op dat zijn frac tie destijds moeite heeft gehad met die veertien meter. „Nu ligt er dan het voorstel, zonder garanties van provin cie, rijk en bedrijfsleven. Maar on danks dat willen wij de belangen op het gebied van de werkgelegenheid van de bestaande industrieën laten preva leren. Wij realiseren ons aan de andere kant dat wij een enorme last op onze schouders nemen. U heeft er alle mo gelijke moeite voor gedaan de midde len ter dekking rond te krijgen. De Goese gemeenschap zal de offers wel moeten brengen". Ontzettend teleurgesteld was de PvdA-er en dat vertelde hij verschil lende malen gisteravond over de bijdrage van het bedrijfsleven. Vol gens het voorstel legt het bedrijfsle ven 105.000,- op tafel. „Dit bedrag is nauwelijks bevredigend wanneer we bedenken dat er tijdens de discussies ln maart 1972 heel andere bedragen werden genoemd.'Wanneer we destijds geten bedragen hadden gehoord, had den we niks verwacht en waren we nu ook niet teleurgesteld geweest", ver duidelijkte raadslid Welleman. Hij drong er bij b. en w. op aan zo snel mogelijk een brief aan het provin ciaal bestuur te zenden, waarin om fi nanciële medewerking wordt ver zocht. Raadslid Welleman vond dat de Provincie bijvoorbeeld best de midde len op tafel zou kunnen leggen voor de aanleg van de brug bij Wilhelmina- dorp. „Dat zou al zeer welkom zijn, dacht ik", aldus de PvdA-er. Ook de VVD-fractle stemde volledig in met het voorstel van b. en w. De VVD- er J. Kakebeeke vroeg, voor wat de urgentielijst betreft, echter wel extra MET 10 TEGEN 9 STEMMEN GEEN BINDEND MANDAAT VOOR VERTEGENWOORDIGER GOES Met de ldeinst mogelijke meerderheid (10 tegen 9 stemmen) heeft de Goese gemeenteraad de aan sluiting van de PZEM bij de SEP goedgekeurd. De vertegenwoordiger van de gemeente Goes in de aandeel houdersvergadering, het PVDA-raads- lld P. Duinkerke, kreeg donderdag avond echter geen bindend mandaat mee. Voor toetreding stemden de CG- raadsleden, G. J. Eshuis, D. Vleugel, ir. H. Rakers, J. P. G. van Ooijen en D. Tanis, WD-vertegenwoordigers J. Kakebeeke en mevrouw Mol-de Jager, SGP-er A. Maljaars en de wethouders drs. J. Dijkgraaf en J. P. Lindenbergh. Het bleek tijdens de raadsvergadering overduidelijk dat het grootste deel van de raadsleden weinig gelukkig was met de procedure, die provinciale staten rond de toetreding van de PZEM tot de SEP hebben gevolgd. Het zat de verschillende woordvoer ders dwars dat provinciale staten (tweederde van het aandelenpakket) al ja heeft gezegd zonde de mening van de gemeenten (eenderde van de aandelen) te horen. CG-woordvoerder D. Tanis: „De pap is al gestort". PvdA'er Duinkerke (hij ADVERTENTIE van CHAMADE CHANT D'AROME MITSOUKO SALIMAR exclusief bij Klokstraat 10 Goes citeerde de PCZ): „Het stukje sala miworst is al afgeneden en verorberd. Wij kregen als gemeenten slechts een zeer bescheiden rol toebedeeld. We mogen het worstevelletje opruimen". Wethouder J. H. Roose: „Het provinci aal bestuur heeft een grote fout ge maakt door zich niets aan te trekken van de minderheid". Wethouder drs. Dijkgraaf: „We kunnen alleen nog maar achterhoedegevechten leveren". De Goese raad stond donderdagavond uitvoerig stil bij de vraag of de toetreding van de PZEM tot de SEP onlosmakelijk is verbonden met de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele. CG-raadslid Tanis meende op deze vraag ontekennend te moeten antwoorden. „De bouw van een twee de kerncentrale kan niet zonder meer door een besluit van de SEP worden gerealiseerd. Men heeft altijd een ver gunning nodig van de rijksoverheid". De heer Tanis noemde aansluiting noodzakelijk om een goede energie voorziening te waarborgen. „Vooral in deze tijd van energieschaarste is bun deling van krachten gewenst". VVD'er Kakebeeke kon zich in grote lijnen met dit betoog van de CG- woordvoerder verenigen. PvdA-fractie- voorzitter P. Duinkerke daarengegen meende dat aansluiting bij de SEP ongetwijfeld de bouw van een tweede kerncentrale tot gevolg zal hebben. „Het is nu al bekend dat een aantal SEP-leden zeer bepaald geen vestigings plaats van een kernenergiecentrale wensen in dichtbebouwde centra. Het is eveneens bekend, dat Zeeland in die kringen vrij gunstig in de markt ligt". Hij noemde toetreding dan ook onaanvaardbaar. Zoals gemeld is de meerderheid het college ook tegen aansluiting. De leden van het college hebben donder dagavond him visie ook nog eens uiteen gezet. De wethouders Dijkgraaf en Lindenberg vinden toetreding ge wenst in verband met de waarborg van goede energievoorziening. Burge meester mr. F. G. A. Huber en de wethouders L. H. de Leeuw en J. H. Roose koesteren bezwaren. Burge meester Huber acht de invloed van de SEP op de ruimtelijke ordening te groot. Wethouder De Leeuw meent dat er een nationaal energiebeleid moet worden uitgestippeld. Het gaat- wethouder Roose te ver toetreding te accepteren, zonder dat er sprake van een bekend beleid. aandacht voor de brandweer. Hij meende dat de verbeteringen op dit punt de hoogste prioriteit hebben. Historisch "Een historisch moment", riepen de wethouders Dijkgraaf en L. H de Leeuw beiden uit. Drs. Dijkgraaf: "We kijken nu wel zo 'n honderd jaar voor uit hoor mensen en wat het onvoor zien van 1974 betreft, dat vegen we nu met één klap weg". De wethouder van financiën verder: "Die ACW-subsidie moet er natuurlijk zo zonder meer komen anders kunnen we de zaak wel vergeten. We zullen het rijk en de provincie straks wijzen op het belang van hun bijdrage. We kunnen rustig zeggen: Helpen jullie ons niet. dan wordt de realisering van het hele project erg moeilijk. Over de hoofden van de raadsleden heen zou ik dan ook tegen de hogere Instanties willen zeggen: Neem de opmerkingen van de raadsleden van Goes goed ter harte". Wethouder Dijkgraaf kon zich levendig voorstellen dat de PvdA-er Wellman teleurgesteld was over de bij dragen van de bedrijven. "Maar het is aan de andere kant toch wel een feit dat het hier om een gemeentelijke voorziening gaat, waarbij niet zozeer het accent gelegd moet worden op de bedrijven, maar veel meer nog op de werkgelegenheid. Wel betreur ik het dat de bedrijven niet iets royaler over de brug zijn gekomen, dat wel". Wethouder De Leeuw bekeek de plano logische kant van de zaak: 'Tk geloof dat we, vooral op langere termijn ge zien, een gelukkige beslissing hebben genomen. De verbetering en verande ring van de - sluis kan ervoor zorgen dat Goes een göeie rol kan gaan ver vullen in eeh juiste werkverdeling in Zeeland". Over de snelheid waarmee de plannen moeten worden verwezenlijkt zei de heer De Leeuw: "We moeten met het realiseren beginnen zodra van de mi nister de definitieve goedkeuring van de plannen afkomt. Die hele zaak mag geen jaren meer duren, maar hoog stens maanden". Wethouder J.'H. Roose: "De enige con current voor' Goes op dit gebied in Midden-Zeeland is Bergen op Zoom. Het is dan toch wel schrijnend dat we moeten constateren dat we voor het Goese kanaal, zoals het er nu voor staat verstoken blijven van een rijks bijdrage, terwijl men voor de aanleg van de Theodorushaven in Bergen op Zoom toch wel over de brug kwam" Over de bijdrage van de bedrijven zei wethouder Roose nog: "De bedrijven moeten hier hoge kosten maken, ter wijl men aan rijkskanalen veel minder neer moet-tellen". Huis in Serooskerke publiek verkocht MIDDELBURG Notaris J. A. Jansc de Jonge te Middelburg heeft woe ris dag -riiiddag in het cafe*fah>*fle'Tièêr W. Huysse te Serooskerke het huis met grote tuin aan de Dorpsstraat 48 te Gapinge publiek verkocht. Het huis, groot 8 are 93 centiare, werd voor 42.600,- verkocht aan de heer R. v. d. Meer te Serooskerke. Voor. de open bare verkoping bestond veel belang stelling. RAAD AKKOORD MET TOETREDING TOT REGIONAAL ACQUISITIEFONDS RAAD PRAAT IN LATER STADIUM NOG EENS OVER HET EIGEN 'SALARIS' GOES De gemeente Goes stapt in het regionale acquisitiefonds. De Goe se gemeenteraad besloot donderdag avond om samen met Middelburg, Vïissingcn, Terneuzen en de haven schappen 'Vlissingen' en Terneuzen', bedrijven en industrieën te wijzen op het gunstige vestigingsklimaat. Dat wordt begeleid door een stuurgroep, waarin de burgemeesters van de vier gemeenten en de havenschapdirecteu ren zitting hebben. Die stuurgroep staat onder leiding van gedeputeerde A. J. Kaland. De havenschappen moe ten elk vijfduizend gulden inbrengen, en de deelnemende gemeenten ieder vijfentwintighonderd gulden. De gemeenteraad van Goes stelde dat- bedrag donderdagavond graag beschik baar. CG-woordvoerder ir. H. Rakers noemde het voorstel van b. en w. om mee te doen zelfs een 'verademing'. Hij meende, dat een gezamenlijke aan pak alleen maar is toe te juichen, Toch liet hij één waarschuwend geluid ho ren. De heer Rakers vond dat er moet worden vermeden, dat er bij het aan trekken van bedrijven een concurren tiestrijd mag ontstaan tussen de deel nemers aan het acquisitiefonds. De CG-woordvoerder plaatste nog kanttekening. In het bedrag, dat de raad beschikbaar stelde, zijn geen kos ten opgenomen van eventuele extra wervingsacties. Het raadslid stond er op, dat iedere extra actie aan de raad wordt voorgelegd, zodat de gemeente raad de gelegenheid krijgt om zich daarover uit te spreken. Reactie van achter de tafel van het college: "Van zelfsprekend'. PvdA-raadslid J. G. Welleman begroet te het voorstel ook al enthousiast. „Wij hopen, dat deze regionale aanpak ook wat zal opleveren voor onze gemeente. Wanneer een of meerdere bedrijven zouden besluiten zich in Goes te ves tigen, zal dat een welkome impuls zijn voor de werkgelegenheid en de mid denstand", aldus de heer Welleman. SGP-er A. Maljaars vond het eveneens een uitstekende zaak. van het college was met een voorstel gekomen om die vergoedingen met in gang van 1 januari 1974 vast te stellen op 85 gulden per vergadering. Momenteel wordt er voor een -raads vergadering 40 gulden betaald, en voor een commissievergadering 20 gulden, PvdA-fractievoorziter P. Duinkerke wil de niets van het voorstel van b. en w. weten. De PvdA'er vond het billijk, dat de vergoedingen voor het bijwonen van een raadsvergadering en een com missievergadering gelijk getrokken worden. Een 'salaris' van 85 gulden vond hij echter 'onaanvaardbaar'. De heer Duinkerke noemde een bedrag van 55 gulden het maximum. „Zo'n drastische verhoging lijkt me zeker in deze tijd van bezuinigen niet juist", zei hij onder meer. Dat werd groten deels onderschreven door VVD'er Ka kebeeke, die er overigens wel van over tuigd was, dat de financiële zaken geen beletsel mogen vormen om het raads lidmaatschap te aanvaarden. Het stand punt dat de heer J. P. G. van Ooijen namens de meerderheid van zijn frac tie naar voren bracht kwam hier op neer: zowel voor het bezoeken van een raadsvergadering als van een c missievergadering moet 40 gulden be taald worden. Broodnodig Vergoedingen Na uitvoerige discussies en drie stem mingen besloot de raad om de ver goedingen voor het bijwonen van raads- en commissïeverèaderingen nog niet te veranderen. De meerderheid De heer G. J. Eshuis was de enige, die hierbij uit de 'CG-boot' viel. Hij bracht naar voren, dat een verbetering van de positie van de raadsleden "brood nodig' is. „Als elk raadslid, dat se- rieus werkte, eens nagaat hoeveel tijd hij of zij besteedt aan het helpen van onze medeburgers, dan blijkt het voor stel van b. en w. nog nauwelijks vol doende". SGP'er Maljaars had begrip voor de redeneringen van de tegenstanders van het voorstel van b. en w. Hij schaarde zich wel achter het standpunt van de heer Eshuis. Wethouder drs. J. Dijk graaf (financiën) lichtte het meerder heidsstandpunt PvdA-wethouder L. H. de Leeuw vormde de 'minderheid' zo toe: „We zijn er toe gekomen, omdat de vergoedingen niet zo regel matig worden aangepast, als dat bij voorbeeld bij salarissen- het geval is. Bovendien moeten we het raadswerk aantrekkelijk houden. De vergoedin gen moeten dus zodanig zijn, dat het niks kost". De heer Dijkgraaf kon de meeste raadsleden echter niet overtui gen. Het voorstel van b. en w. werd met al leen de stemmen van de wethouders J. H. Roose, J. P. Lindenbergh, J. Dijk graaf en de raadsleden Maljaars en Eshuis verworpen. Het voorstel van de VVD en PvdA om de vergoedingen op 55 gulden per raads- en commissiever gaderingen te brengen, haalde het ook al niet: 12 vóór en 8 tegen. Toen kwam-raadslid Eshuis met de suggestie om de hele zaak te laten rus ten, en de nieuwe raad het volgend jdc^ er deze zaak te laten beslissen. Maar ook dat bracht geen uitkomst: 11 tegen en -9 voor. Toen bovendien nog bleek dat CG-raadslid Rakers zich had vergist (hij wilde vóór stemmen, maar deed het tegenovergestelde) maakte burgemeester mr. F. G. A. Hu ber er een eind aan met de opmerking: „We houden die hele zaak maar aan tot een volgende vergadering." Een greep uit de belangrijkste beslui ten, die de raad donderdagavond nam: De stichting 'Samenwerking Goes' mag aan de Meloenstraat, Perestraat, Perzikstraat en Pruimestraat te Goes 24 garages bouwen. De stichting "Poelwijck' te 's-Heer- Arendskerke wil het bejaardentehuis met 66 bedden uitbreiden. De raad be sloot om garantie te verlenen voor de lening van 2.500.000 gulden, die de stichting daarvoor moet afsluiten. Om een eind te kunnen maken aan wateroverlast in plan Zuid stelde de raad een krediet van 14.000 gulden be schikbaar. Er kwam 59.000 gulden op tafel voor de aanleg van openbaar groen en speel- werktuigen in het plan Goese Polder I. De openbare bibliotheek kreeg een extra subsidie van 18.00 gulden. Het 'Heer-Arendshuls' in 's-Heer- Arendskerke krijgt een nieuw verfje. De kosten: 6.500 gulden. De raad gaf toestemming om in het plan Goese Polder 2 een lap grond aan 'Sigma houw' te Tilburg te verkopen. 'Sigma bouw' gaat er 15 woningen bouwen. e De gemeente Goes gaat een nieuwe kraakpersaut-o voor het ophalen huisvuil kopen. Dat kost 123.000 gul den. De woningbouwvereniging 'Sint-Willi- brordus' kan 9 woningwetwoningen neerzetten in het bestemmingsplan 'Kom 's-Heer-Arendskerke'. De raad stelde een krediet 129.000 gulden beschikbaar voor een verbetering van de verwarming van het schoolgebouw aan de Albert Jos- chimkade in Goes. 67.000 werd gevoteerd voor de aan leg van een fietspad langs de Oranje- weg. De Koelmanschool mag van de ge meenteraad worden uitgebreid met twee lokalen. SAS VAN GENT De gemeente besturen van Sas van Gent, Axel en Terneuzen hebben 23 gemeen- ten in de Belgische Kanaalzone gevraagd om meer gegevens over lucht- en waterverontreiniging in het gebied. In de brief ver stuurd op initiatief van Sas van Gent herinneren de colleges van b. en w- eraan dat de Neder landse gemeenten erg veel taken hebben op het terrein van de milieuwetgeving. „Het vervullen daarvan of het treffen van afdoende maatregelen is praktisch onmogelijk als niet over het nodige materiaal kan worden beschikt en als er tussen u en ons op dat punt niet een nau were samenwerking ontstaat", zo schrijven de Zeeuwse-Vlaamse be stuurders. De 23 Belgische gemeentebestu ren krijgen volledige opening van zaken over het funcioneren van het Nederlandse meetnet voor luchtverontreiniging: er Is een .compete lijst bijgevoegd van dag en maandgemidaelden, die de snuffelpalen in de Kanaalzone hebben geregistreerd- De Zeeuws- Vlaamse colleges zouden soortge lijke gegevens uit België daar graag aan toevoegen. „Want", schrijven ze. ..maatregelen om het leefmilieu te verbeteren moe ten steunen op een zo compleet mogelijke kennis van zaken. Met andere woorden: het nemen van maatregelen dient vooraf te wor den gegaan door een inventarisa tie". Op een persconferentie don derdagmorgen voegde burgemees ter drs. W. R. V. Dusarduyn van Sas van Gent daar aan toe: „We staan met die metingen nog maar aan het begin, de normen en interpretaties zijn nog ver schillend en er wordt nog te weinig gedaan, zeker ook in Bel gië. Het is wel duidelijk dat dit een probleem is van heel Zeeuwsch-Vlaanderen en van het Belgische grensgebied en dat we dus moeten samenwerken. Het lijkt er helaas wel eens op dat men er nog te weinig van door drongen is, ook de gemeentebe sturen". De heer Dusarduyn laat er geen twijfels over bestaan dat hij de grensoontacten serieus wil aan pakken: „We hébben geen keus". SCHAREND1JKE De afgelo pen dagen is hard gewerkt aan het herstel van de Brouwers- dam tussen Schouwen-Duive- land en Goe ree-O verflakkee. De stormen van de afgelopen weken hadden over eea afstand van ongeveer tien meter een 2 tot 3 meter diep gat geslagen ln de asfaltbodekking van de ter plaatse meer dan tweehonderd meter brede dam. Daardoor was nog al wat zand van hel dijklichaam met de stroom meegesleurd. Vijfhonderd ton mij ris teen. alsmede 250 ton s torts teen is inmiddels aange voerd om het gat te dichten. Rijkswa terstaat verwacht, dat het gat dat in geen enkel opzicht enig gevaar opleverde voor de dijk. vandaag vrijdag van een laatste asfaltlaag kan worden voorzien. Op de foto: de werkzaamheden aan de Brouwersdam. KANDIDAATJ.DE WOLF DOET INTREDE IN WINSCHOTEN MIDDELBURG De heer J. de Wolf, theologisch kandidaat van de gerefor meerde kerken rvrijgemaakt) te Se rooskerke, die een beroep heeft aange nomen naar Winschoten zal daar zon dag intrede doen, na bevestigd te zijn door prof. drs. H. J. Schilder van Kampen in de morgendienst. De heer De Wolf is op 31 oktober 1946 te Serooskerke geboren, waar zijn vader waterschapsambtenaar Ik. Hij doorliep de christelijke HBS te Middelburg en de Theologische Hoge school te Kampen. Hij is bestuurslid van •Evangelisatie en recreatie'. (ADVERTENTIE) GEVESTIGD SEDERT 1929 NEDERLANDS GROOTSTE BONTMAGAZIJN AMSTERDAM - KEIZERSGRACHT 510 -TEL. 020-62693 NIEUWSTE MODELLEN 1973 Enkele prijsnoteringen uit onzekollektie van duizenden bontmantels, bontjasjes, stola's, etc. MATEN 38 TOT 50 Australisch Lam 390,- PersianerPattes 390,- NertsChevrette 595,- Nerts Murmel 995,- Persianer m.Nerts 1.395,- Br. Persianer 1.975,- Royal Pastel Mink 2.975,- Randi-Nerts 3.550,- CERTIFICAAT van echtheid bij iedere bontmantel'. ^f) REISKOSTEN voor 2 personen door geheel Nederland worden bij aankoop vergoed (2 dag-retours) Geopend: maandag t/m zaterdag 9-18 uur. WAARSCHUWING O MULTIBONT alléén gevestigd te AMSTERDAM Keizersgracht 510 naast schoenenzaak.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 11