Vermiste Belgische vissers na 36 uur ronddobberen op vlot aan land bij Cadzand Reddingmaatschappij: uitzonderlijk geval Westerterp: Zoomweg niet doortrekken tot grens België Actiegroep open Vissershaven: achterdocht Jegens waterstaat CHANEL PARFUMERIE VAN RIEMEN 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 27 NOVEMBER !W] BEMANNING GEZONKEN KOTTER WEER HEELHUIDS THUIS SCHIPPER: „NOOIT MEER TERUG NAAR ZEE" CADZAND „Godelieve, we zijn er weer mciske..." Deze mededeling maakte maandagmorgen vroeg een eind aan de grote onzekerheid waarin schippersvrouw Godelleve Vandlercn- donck-Rnppe in het Belgische Helst langer dan een etmaal had verkeerd. Een kwartier nadat de sinds zaterdag middag vermiste vijf Belgische vissers van de kotter 'Alca-Torda' uit Zee- brugge in de nacht van zondag op maandag op het strand bij Cadzand waren gesmeten, belde schipper Ed- mond Vandierendonck vanuit hotel Noordzee zijn vrouw In Heist op. „Godelieve, we zijn er weer meiske..." Maandagmiddag is de stem van me vrouw Vandierendonck nog hees van de doorstane emoties. In het huis aan dePannestraat in Heist zegt ze: „Ik had de drie kinderen al verteld dat pappa pech had met de boot en dat ze hem aan het zoeken waren om hem naar huis te slepen. Wat moest ik anders zeggen? Ik wist het niet. meer". Toen zondagnacht de telefoon rinkelde, schoten bij haar 'duizend gedachlen' door het hoofd. ..Maar iets negatiefs verwachtte ik toch niet". Na de blijde tijding uit Cadzand greep Godelieve Vandierendonck haar fiets autorijden was tot drie uur verbo den') om de familie van de overige drenkelingen te waarschuwen. Meteen na drie uur reed men uit Heist weg, op weg naar hotel Noordzee in Cad zand. „Onderweg kreeg één van ons nog een lekke band. Maar we hebben steeds op elkaar gewacht, omdat we gezamenlijk wilden aankomen". Tegen half vi.ïf in de morgen had in het. hotel de hereniging plaats tussen de schipbreukelingen en hun familie. Schipper Vandierendonck: „De hotelei genaar suste me toen ik het wat te lang vond duren voordat ze kwamen. Hij zei: die zün in Heist natuurlijk in paniek geraakt" Maar intussen had de familie ook een dokter gewaar schuwd en via dê Visserijvereniging Heist werd burgemeester Emanuel Desutter van Knokke/Heist ingelicht. De burgemeester was aanwezig bij de verwelkoming en 's-middags liet hij zich nog eens uitvoerig voorlichten over de gebeurtenissen. Grondzee Ruim 36 uur dobberden Edmond Van dierendonck met de vier andere be manningsleden. zijn broer WiUv, de matrozen Silveer Debaene, Albert Osaer en het jongmaatje Johan De- seek (17) doelloos op de wilde Noord zee. Hun schip Alca-Torda werd op ongeveer tien mijl ten oosten van de Noordhinder door een zware grondzee overspoeld. In een oogwenk was het. schip zinken de. Het was toen zaterdagmiddag, tien voor half zes, en het was al bijna donker. De schipper en twee andere bemanningsleden lagen in hun kooi. Edmond Vandierendonck: „Mijn broer Willy waarschuwde ons. Alleen ge kleed in onze hemden zijn we naar boven gerend en meteen op het vlot gestapt". Het vlot kreeg men maar gedeeltelijk vol- want één van de luchtcomparti- menten sloeg lek. „Het ding sloeg tweemaal tegen de kotter aan. De tweede keer bleef het vlot achter de radarantenne hangen Zo snel was het schip al gezonken". Twee maal maakt, te de schipper gebruik van het. mes dar. hij in zijn zak droeg: eerst om het vlot los te kappen, en vervolgens om matroos Silveer Debaene te be vrijden. die met een been in het tuig van de mast beklemd was komen te zitten. „Anders was Silveer er ge weest,". constateerde Edmond Vandie rendonck maandagmiddag nuchter. Radiocontact Zaterdagmiddag vroeg had Vandierendonck voor het laatst de stem van haar man gehoord op de visserijband van de radio. Hij praatte toen met een collega op zee. Daarna was er geen teken meer van de Alca- Torda vernomen. De schipbreukelin gen hebben weinig gemerkt van de zoekactie door vliegtuigen van de Ma rine-Luchtvaartdienst die van het vliegveld Valkenburg waren opgeste gen na een oproep door Scheveningen- Radio. „Vliegtuigen heb ik maar even gezien. Ik ontstak een vuurpijl, maar er kwam geen reactie". Schipper Vandie rendonck was vooral hang dat het vlotje zou worden overvaren: „Op korte afstand kwamen schepen voor bij. maar niemand had ons in de gaten". Het toplichtje van het red dingsvlot was kapot. .,Het lampje moet je ontsteken door de draden met batterijen te verbinden. Maar we kregen dit niet voor elkaar". Zeemuar Zondagavond, na meer dan 24 uur rondzwalken op de ruwe zee. dreef het vlot in de richting van de zee muur van Zeebrugge. De vloed bracht de vijf mannen langzaam naar de thuishaven, maar het. ging niet snel genoeg. Het ti.i draaide en met. de ebstroom ging het weer terug de zee in. ..Niemand had ons gezien", zegt schipper Edmond. „We gaven de hoop op". Het vijftal begon aan de tweede en laatste nacht op de Noordzee. „We waren verkleumd en uitgeput. En toen we plotseling een zware golf voelden aankomen, zeiden we tegen elkaar: nu is het gebeurd. Maar toen voelde ik ineens iets van onderen. Ik zeg tegen Silveer: ik geloof dat we aan de grond zitten, tussen de golven door (ADVERTENTIE) parfums eau de toilette eau de cologne keken we vlug even naar buiten. Ik meende dat we bij de pier waren aan beland". In werkelijkheid zag Van dierendonck de contouren van hotel Noordzee, hoog op de Cadzandse dui nenrij. Volgens mij zijn we aangespoeld, zei ik tegen de anderen". Op dat ogenblik werd het rubbervlot met een zware brandingsgolf meegenomen en tegen de duinvoet gesmeten. ..Uit alle macht grepen we ons aan de struiken vast en krauwden we in het zand. Mijn broer .Willy klom als eerste naar bo ven en bonsde op de ramen". Krankzinnigen De eigenaar van hotel Noordzee in Cadzand, de heer P. M. Faas (lid van de reddingsbrigade in Cadzand) werd om twee uur uit zijn slaap gewekt door een harde schreeuw. „Er brulde iemand 'Schipbreukehngen' en 'Laat ons binnen'. De kreten gingen me door merg en been. Ik keek door een raam en zag vijf mannen staan die eruit, zagen als een stel krankzinnigen. Ze waren volkomen overstuur, door nat. verkleumd, ze beefden verschikke- lijk en konden nauwelijks lopen. Mijn vrouw en ik hebben ze binnen op verhaal gebracht. Toen kwam het ver haal eruit van de schipbreuk en al die uren die ze op zee hadden rondgedob berd. Ik heb meteen de familie van schipper Vandierendonck gewaar schuwd. Zijn vrouw kon nauwelijks uit haar woorden komen toen ze hoorde dat haar man veilig in Cad zand was. Om half vijf vertrokken ze met de inmiddels gearriveerde fami lieleden naar Heist". De vijf schipbreukelingen spoelden aan op bet strand even ten zuiden van hotel Noordzee, ongeveer tussen de twee houten trappen van het strand naar de duinen. „Die trappen hebben ze niet gezien. Ze zijn zo het duin opgeklommen. Hun handen en voeten hadden nogal geleden van het zeewa ter, maar echt gewond waren ze niet", aldus de heer Faas. „Als je dat red dingsvlotje ziet en bedenkt dat het maar voor de helft functioneerde en dat er vijf mannen in zaten, dan geloof je niet dat deze mensen het leven er hebben afgebracht. Als ze honderd meter in de Zwin-mond te recht waren gekomen waren ze er geweest ze waren daar in het rustiger water gaan liggen en van kou en ellende omgekomen". Het rubberen reddingsvlot op het terras van hotel Noorzee in Cadzand. Nooit meer Edmond Vandierendonck zei maan dagmiddag: „Ik ga nooit meer varen als visser. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd: als ik ooit bang ben geweest, hou ik er meteen mee op. Ik hen nu vreselijk bang geweest. Misschien ga ik op de vismijn werken. Ik zie nog wel". De anderen zeiden maandag door te gaan met vissen. Edmond. Willy, Sil veer en Albert hadden zeven jaar met elkaar gevaren. Op 5 maart. 1967 stap ten zij gezamenlijk op de toen nieuwe Alca-Torda. Jongmaatje Johan Deseck werd maandag zeventien jaar. „Hij heeft zich kranig gehouden", zei schip per Vandierendonck. „Hij hield de slappe kant van het vlot om hoog". REDDINGBOTEN VOEREN NIET UIT Zoekactie zonder resultaat CADZAND De inspecteur van de Koninklijke Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, de heer B. R. de Jong uit Schiedam, heeft zich maandag in Cadzand op de hoog te gesteld van de gebeurtenissen. „De maatschappij is er eigenlijk niet bij betrokken geweest, want de vijf mannen zijn zelf aan land gekomen. Dat opblaasbare red- dingvlot heeft zijn nut wel bewe zen". De heer De Jong zei desgevraagd dat de reddingmaatschappij niet op de hoogte was van de schip breuk van de Alca-Torda. „Wij zijn niet gewaarschuwd en daar om is ook de reddingboot in Breskens niet gewaarschuwd. Dat komt omdat het schip voor het laatst buiten de 50-mijls-zone is gezien en omdat het geen Neder landse bestemming had. Alles is volgens de regels verlopen. Alleen lag dit uitzonderlijke geval buiten de regels. Achteraf zou je kunnen zeggen: had het niet anders moe ten gaan. Die zaak ga ik nu eens onderzoeken. De maatschappij is in elk geval niets te verwijten". Ook de reddingboot van Zeebrug ge is niet uitgevaren, Volgens inspecteur De Jong had het uitva ren van reddingboten onder de gegeven omstandigheden geen zin. „Er was een schip vermist, maar niemand wist waar het pre cies had gelegen. Je begint dan eerst met een zoekactie door vliegtuigen. Als dit enig houvast heeft gegeven, kun je met de eigenlijke redding beginnen. Maar die zoekactie door de marine luchtvaartdienst leverde geen re sultaat op". De marine-luchtvaartdienst beves- actie heeft bijna een etmaal ge duurd. Maar er is niets gevonden. „Nu is dat ook moeilijk bij ruwe zee. Het is zoeken als naar een speld in een hooiberg", aldus een woordvoerder van de marine- luchtvaartdienst, die was gewaar schuwd door Scheveningen-Radio. Ook Ostende-radio heeft zaterdag nog een oproep aan de scheep vaart doen uitgaan. -.Toen we hoorden dat de zoekactie van de Nederlandse vliegtuigen zonder resultaat was gebleven, was onze conclusie dat de Alca-Torda met man en muis was vergaan. De was de positie van het schip niet bekend", zo zei men maandag bij Ostende-radio. PVDA-ZEELAND STELT OP 15 DECEMBER LIJST VOOR STATEN VAST VLISSINGEN Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid zal tijdens de op zaterdag 15 december in de Prins van Oranje te Goes te houden jaarvergadering de definitieve kandi datenlijst voor de provinciale staten verkiezingen in 1974 vaststellen. Voorts zal tijdens deze vergadering het programma voor deze verkiezin gen worden vastgesteld. Uit het jaarverslag blijkt, dat het ledental van de Partij van de Arbeid in het jaarverslag, dat 30 september als afsluitingsdatum heeft, is gestegen van 2625 naar 2642. De ledentallen van de meeste afdelin gen bleven nagenoeg constant. Afdelin gen met een stijging van het ledental waren onder meer Middelburg (725- 739), Zierikzee (121 - 140) en - Sint- Maartensdijk (57-64). Relatief aanzien lijke dalingen werden geregistreerd in de afdelingen Goes- (191-183) en Bres kens (85-78). In het verslagjaar een afdeling Oostelijk Zeeuw Vlaanderen opgericht en kortgeleden fuse: Jen de afdelingen in West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De werkgroepen van het gewestelijk bestuur kwamen, aldus het jaarver slag. niet tot al teveel activiteiten. De drukke werkzaamheden in verband met de tweedekamerverkiezingen wa ren hien-an een van de oorzaken. Tot stand kwamen een sectie 'gemeente gewest-provincie' en een werkgroep jeugdzaken. De rekening 1972-1973 sluit met een voordelig saldo ƒ2794,90. In de begroting is ƒ3500 gereserveerd voor raads- en statenver kiezingen en 2000 voor activiteiten van de afdelingen. De vergadering, die openbaar is, be gint om tien uur 's ochtends. Auto tegen boom bij Terhole TERHOLE Maandagmiddag om streeks 14.00 uur werd een auto be stuurd door F. P. uit Clinge. geheel vernield bij een botsing tegen boom naast de rijksweg tussen Terho le en Rustwat. P. Liep hierbij enkele lichte snij wonden in het gezicht op. Het ongeluk gebuerde doordat P. op een zeker moment de macht over het stuur verloor. Klokstraat 10, GOES fADVERTENTIE Schipper Vandierendonck met zijn vrouw, de wederzijdse ouders en burgemeester Desutter van Knokke/Heist. Deze PEUGEOT 104 waarde 8.595 met zuinige, krachtige 50 pk motor, 135 km/u; voorwielaandrij- ving; versnellingspookje; draaistraal slechts 492 cm; schijfremmen voor. trommelremmen achter; vier portieren; rondom veiligheidssloten; automatische remkrachtverdeler en rembijsteiling is' iedere week één van de weekhoofdprijzen, die u kunt winnen wanneer u voor 1 deelneemt aan de Nationale Puzzelactie (t.b.v. de Stichting Natuurbehoud en Natuurbeschermingseducatie) in deze krant. B. en w. Ter neuzen: „GEMEENTE KAN WEL MEEPRATEN IN HAVENSCHAP" TERNEUZEN B. en w. van Ternett- zen vinden dat de gemeente wel dege lijk medezeggenschap in het haven schap Terneuzen heeft. De gemeente raad fcrijet echter niet de notulen van de dagelijks bestuursvergaderin gen ter inzage. Dit schrijven ze in de motie van antwoord op vragen van raadsleden die de begroting 1974 on der de loep hebben genomen. B. en w. herinneren eraan dat het havenschap uit verschillende samen werkende lichamen bestaat, waaron der de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent. „Op zichzelf legt dat al natuurlijk wel beperkingen op in de respectievelijke vertegenwoordiging. Twee leden van het gemeentebestuur van Terneuzen hebben zitting in het algemeen bestuur. Van die leden mag verwacht worden, dat zij de gevoelens van de raad kennen en daarvan doen blijken. De notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur liggen altijd ter in zage voor de raadsleden, met de mo gelijkheid daar in de raadsvergaderin gen op in te gaan". Overigens wijzen b. en w. erop dat de standpunten die in het havenschap worden ingenomen onder de verant- woodingsplicht van het college aan de raad vallen". Wij achten het dan niet reëel te stellen dat deze medezeggen schap weinig of niets voorstelt". Belg aangehouden na omverrijden verkeersborden TERNEUZEN De automobilist J. E. C. K. uit Gent is maandagavond aangehouden aan de grens bij Sas van Gent. Hij had op de noordelijke brug van de Westsluis te Terneuzen twee verkeersborden geramd, waardoor de ze waren afgebroken. Na dese aanrij ding was de Belg doorgereden in de richting Sas van Gent, waar hij werd ingerekend. De botsing ontstond, toen K. bij het inhalen van een andere auto in een slip raakte. Prijzen puzzel 11 actie behoud natuur DEN HAAG Puzzel nummer 11 van de actie behoud natuur leverde ab op lossing de volgende zin op: „Voor het beginnen past het bezinnen". De week- hoofdprijzen hingen naar: Een auto, Peugeot 104: J. Nagelgast, Karei Door- manstraat 95, Oss; Phllips-kleurentelevisie: D. P. Holleman, Blokweg 45a, Rot- terdam-Zuid; Samengestelde prijs a 970: Mej. A. C. Tlieloosen, St. Maarten», poort 2, Maastricht; Voor 850 Bauknecht-apparaten: Mevr. M. J. Hocckw Huyg, Glipperweg 96, Heemstede; Hometrainer fiets Carnielli: J. A. Doom- heim. Schubertlaan 4, Apeldoorn; Singer-naaimachine: D. Bargerbos, Brilwet 2, Zuidhorn (Gr.). Andere prijzen waren voor: doos a 12 bus sprême D. de Graaf-Verduyn, Violierslraat 35, Breskens. Readers Digest atlas: A. Bolieman. Leliestraat 3, Terneuzen. Setje Orlane oogmake-up: J. Verduïjn, Mauri!»- straat 1, Sas van Gent. Victoria kersenbonbons: C. L. Duininck, Statenlaan 10, Middelburg. ABN-spaarboekje met 100: mevrouw Cammelot-Zondag, P. Eloutstraat 2, Domburg. „RIJKSWEG 59 IS AL GOEDE AANSLUITING" UITERLIJK 1979 WEG TEN ZUIDEN VAN BREDA (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Westerterp van verkeer en waterstaat voelt er niets voor de Zoomweg door te trek ken in de ricbing van de Belgische grens. De bewindsman heeft dat maandagmiddag laten weten tijdens een vergadering van de vaste commis sie voor verkeer en waterstaat in de tweede- kamer. De bewindsman stel de, dat de rijksweg 59 van Hetjnin- gen naar De Kreek al een goede aansluiting geeft op rijksweg 17, die naar de Belgische grens loopt. Een vraag is nog, op welke manier een aansluiting gemaakt moet worden tussen de grensplaats Putte en Korte- ven. Daarover zal minister Westerterp overleg plegen met het provinciaal bestuui' van Noord-Brabant. De be windsman zette uiteen, dat de Belgen hebben besloten een snelweg van Ant- Putte zal daarop naar toe een aansluiting moeten worden gemaakt. Minister Westerterp roeide niets voor de suggestie van het twee de kamerlid Giebels (PvdA) om de Zoomweg een meer westelijk gelegen tracé te geven en op die manier een noord-zuid-verbinding te maken. De minister meent, dat dan (e veel scha de wordt toegebracht aan natuurge bieden- De KVP'er P. A. M. Comaliaea dwong er maandag tijden» de behan deling van het rijkswegenplan xt eens op aan. dat snel een oplo®? wordt gezocht om de situatie o? ie weg Pc tte-Hoogerheide minder gevaar lijk te maken. Minister Westerterp deelde is Ja woord op vragen vanuit de commissi» nog mee. dat uiterlijk m 1979 een weg ten zuiden van Breda zal zijn «np- legd, waardoor het verkeer dat rijks weg 58 volgt, niet meer door de pad hoeft. De verbinding Breda-Roosea- daal zal worden omgebouw tot autos nelweg en er wordt naar een oplos sing gezocht om het kruispunt Enen- Leur uit de hoofdroute te nemen. Rijkswaterstaat bekijkt op dit mo ment of dat kan worden bereist ooor de rijksweg vanaf Princenbage name lijk van Etten-Leur te laten lopen. TOELICHTING IN VERGADERING PVDA VLISSINGEN „DIRECT ONAFHANKELIJK BUREAU INSCHAKELEN" VLISSINGEN Het verbaast de ac tiegroep 'Vissershaven open' dat b en w van Vlissingen nog stec.ls niet zijn overgegaan tot het inschakelen van een onafhankelijk technisch bureau om een alternatief plan te ontwikke len voor de zeeweringsverbetering tus sen Keizershoofd (standbeeld De Ruy- ter) en de Oranjedijb. Een deputatie van de aciegroep bracht dit maanda gavond naar voren In een ledenverga dering van de afdeling Vlissingen van de Partij van de Arbeid. De heer P. Visser van de aciegroep vond het weinig raadzaam de alternatieven af te wachten, die rijkswaterstaat zelf op tafel zal brengen. „Wij zijn achterdochtig jegens rijks waterstaat," zo formuleerde hij, „om dat rijkswaterstaat nergens met open vizier strijdt." In een kort betoog stelde de heer Visser, dat ondanks de gerustellende mededelingen van b. en w. het gevaar niet is verminderd. .Rijkswaterstaat is in deze partij." aldus de heer Visser, „alternatieve plannen van deze zijde zullen extra vagante kosten meebrengen". Daarom wil de actiegroep onvermin derd vasthouden aan het standpunt, dat een onafhankelijk ingenieursbu reau 'nu en direct' een alternatief plan moet- maken. „De verbondenheid van de stad met de rivier, die er van oudsher is. mag niet verloren gaan," aldus de heer Visser, die met het huidige plan van rijkswaterstaat, afge zien nog van het verloren gaan van de vissershaven, ook niet gelukkig kon zijn met de oplossing die voor de Koopmanshaven is gekozen. Deze ha ven, aldus de heer Visser, krijgt dan een steile wand die bij laag water zeveneneenhalve meter hoog zal zijn 'vanaf het Bellamypark loopt men teren een soort muur aan.' In een dergelijke oplossing zag de heer Visser een parallel met Bres kens. Als mogelijk alternatief noemde de heer Visser de opname in de verbeterde zeewering van één grote rol (sluisdeur) die hooguit twee drie maal per jaar bij abnormaal hoge waterstand gesloten moet worden. De ze oplossing, aldus de vertegenwoordi ger van de actiegroep, betekent be-i houd van het historisch bezit en een bijdrage aan het welzijn en algemeen nut. Statenlid de heer M. J. van Poelje wilde de actiegroep in één opzicht waarschuwen: men moet rijkswater staat niet teveel als een 'vijandige mogendheid' gaan zien. De heer Van Poelje meende, dat rijkswaterstaat al le inventiviteit zal willen aanwenden om de unieke Vlissingse situatie met een open Vissershaven te behou den. LAMMERENBURG Aan het begin van de vergadering sprak de voorzitter, de heer NV. Wisse, de teleurstelling van het PvdA-afde- lingsbestuur uit over de manier, waar op in de recente begrotingszitting van de Vlissingse gemeenteraad 'achteloos werd meegedeeld, dat het winkelcen trum Lammerenburg van de baan was.' De heer Wisse: „Wij vonden dit als afdeling nogal van belang voor het geheel woon- en werkklimaat in Vlis singen. Nu is er een plotselinge beleids ombuiging. Jammer, dat niet vrtagd is wat de meedenkende men sen er van vinden." In deze in het Oranje-Groene Kruisge- bouw gehouden vergadering gaf de heer Van Poelje toelichting op het advies voor het concept voor het provinciaal verkiezingsprogramma. Hij sneed daarbij terloops de oliecri sis aan, die naar de mening van de heer Van Poelje van veel grotere betekenis zal zijn dan werd wacht. „De financiële mogelijkheden van de provincie Zeeland zijn echter niet zo ongunstig, dat men niets meer ter hand zou kunnen nemen," vond hij. Zich tot het verkiezingsprogramma bepalend merkte ïrj op dat hieruit solidariteit spreekt met de zwakkeren in de Zeeuwse samenleving. Hij signa leerde een tendens naar veidere de mocratisering met tijdige informatie aan de kiezers, stimulering van de gelijke kansen voor iedereen 'vanaf de start' en een visie op de ruimtelijke ontwikkeling die er uiteindelijk op gericht is die dienstbear te maken aan de inwoners van de provincie. INDUSTRIE Over de benoeming van <xu"TmTJ ris der koningin zei hü het »g«n vinden - maar ^ondwetteUjk nog onmogelijk - dat de staten voorzitter kiezen. Men kan er w alleen maar .streven dat de sw namen mogen nomemen. Icingstoename, zo vcnoigde J- K gelukkig niet meer zo hard. na» hoeft men op dit moment nlei w haken naar mriustnevestigmge Ossenissc en bij let - j, Baalhoekkanaal. Er is J ruimte - bij rings bedrijven -in vussus en op de Axelse vlakte. De heer Van Poelje f nig gelukkig met de naar ajn te oostelijke situering wtrecbe!dê. verbinding over ie ,®^1. Weinig verrukt was de hea^ dfl je ook over den J1^' ^erbrol- energietarieven voor de gre ^jïelljls kers tot stand komen. Het^dag bestuur van de PZEM, aiQu» Van Poelje, ™f.zo tarieven v^-^L^fteen over de de mogelijk omjte beti«en l(fe vestiging van een beanj q. nl. breiding van Pechine5 energ,;e!a. met de beslissing ojer dg rief-.De tanefet^^w®1jn de staten". «sam>hrek De vergadering had d°°rbreedVoerig weinig gelegenhena f0ncept- over het advies voor verkiezingsprogramma burgemees- en in dit verband maax ter drs. Tb. J. W«tmoest gen de opmerking, dat ^gj-e worden geconstateerd geweest behandeling mogehjK wanneer ditadvi g£geven stadium in bespreons bestuur sa- De door het ^^^kandidatenlUst mengestelde ad door de voor provinciale stiten eestfund. afdeling VUssane® ook de De vergadering o»®" ateerde mr. kandidatuur vanj£jteunen, wat in p. Boersm» fe onM s eerste instantie gt het geweste geweest. LH o«nt dat de Jw*r g» bcsiU"rok üt Pid.\-risie als

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 4