RUS PETROSJAN EN JOEGOSLAAF PLANINC WONNEN IBM-T0ERN00I FELLE STRUD ONDANKS 10 REMISES OP KSH-TOERNOOI SPANNING IN CADETSTRIJ IS NOG VOLOP AANWEZIG VAN PAGEE IN SELECTIE WERELDTITELSTRIJD 470 AGUSTA LANTSHEER EN BRAM MALJAARS BESTE COMBINATIES OP STREEKC0NC0URS WALCHERE POSEIDON WON BRUINVISTOERNOOI sowjeTui tegen CHILI beljawski jeugdtitel 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 6 AUGUST Zo won Petrosjan AMSTERDAM De wedstrijd tussen Petrosjan en Radulov (1—0) liad het volgende verloop: Wit: T. Petrosjan (Rusland). Zwart: I. Radulov (Bulgarije). 1 c-2c4 c7c5; 2 Pgl— f3 Pb8- 3 Pbl—c3 e7e5; 4 g2—g3 g7—g6; 5 a2a3 Lf8—g7 6 Tal—bl Pg8—e7; 6 Tal—bl Pg8e7; 7 Lfl—g2 a7—a5; 8 d2d3 0—0; 9 Lel—g5 17—16; 10 Lg5—d2 d7—dG; 11 0—0 Le8—e6; 12 Pf3—el f6—15; 13 Pel—c2 d6—d5; 14 b2b3 d5d4; 15 Pc3—b5 f5—f4; 16 b3b4 b7—b6; 17b4xc5 böxcö; 18 a3—a4 Dd8—d7; 19 Pc2—al Le6—h3; 20 Pal—b3 Lh3xg2; 21 Kglxg2 e5—e4; 22 Pb3xc5 f4—f323 e2xf3 e4xf3 24 Ddlxf3 Tf8xf3; 25 Pc5xd7 Tf3xd3; 26 Ld2—g5 Pe7—f5; 27 g3—g4 li7—h6; 28 Pd7c5 Td3—e3; 29 Pb5xc5 d4xc3; 30 g4xf5 h6xg5; 31 f5—1'6 Lg7—18; 32 Pc5e4 C3c2; 33 Tbl—b2 Pc6—d4; 34 Tfl—cl Ta8e8; 35 Pe4xg5. Zwart geeft het op. Tigram Petrosjan en de Joegoslaaf Al- bin Planninc zijn ec aequo op de eer ste plaats geëindigd in het IBM- schaaktoernooi. Petrosjan ontvangt hier een glazen bokaal vit handen van de heer A. A. G. Kraak, directeur IBM- Nederland. VEEL DEELNEMERS OP LAATSTE CONCOURS BIJ GAP1NGE (Door Tim Krabbé). AMSTERDAM In de laatste ronde van het IBM-schaaktoer- nooi, zaterdag gespeeld, ging het om de toernooizege tussen twee spelers, de Rus Petros jan en de Joegoslaaf Planinc. Dat was verwacht, maar wat niet verwacht was, was dat er op het allerlaatste moment nog een derde serieuze kandidaat voor de eerste prijs was bijgekomen, die echter ook het eerst van de drie weer afviel. Dat was de ex-Tsjech en toekomstig Amerikaan Kavalek, die door een (on nodige) nederlaag tegen Spasski in het begin van liet toernooi en door verschillende afgebroken partijen ron den lang een onopvallende rond speel de. Toch stond hij zaterdagmorgen om tien uur, toen de laatste ronde begon, gedeeld met Petrosjan en Planinc op dc eerste plaats. De reden daarvan was dat hij vrijdag alsnog zijn ver schillende malen afgebroken partij te gen Timman uit de 11e ronde na 116 zetten had weten te winnen. Na een moeizaam eindspel met torens, onge lijke lopers en een pion meer voor Kavalek. Maar Kavalek viel ook het eerste weer af: na anderhalf uur was zijn partij («het - zwart) tegen Szabo al remise. Een merkwaardag resultaat, want Kavalek had zich öok wel eèn ver.ies kunnen permitteren; hij was al zeker van een gedeelde derde plaats. De vlugge remise was hoofdzakelijk het gevolg van een onverstandige ningskeuze van Kavalek, een openings keuze mat een zekére recente historie. In de veel gespeelde Tartakower-vari- ant van het damegambiet, is sinds de zesde matchpartij Fischer-Spasski de zet 14. Lb5 een strijdpunt. Fischer behaalde er een overwin ning mee, omdat Spasskï de beste verdediging, hem door zijn secondant Geiler meegedeeld, voor het hord ver geten bleek te zijn. In het onlangs gehouden AVRO-toemooi liet Geiler deze zet in praktijk zien, met zwart tegen Timman. Het bleek een zeer sterke mogelijkheid. Timman verloor snel. Dat was nu ook.weer niet nodig geweest, zoals Geiler in een analyse liet zien; met een andere 20e zet had Timman goede kansen op remise kun nen krijgen. Die andere 20c zet speelde Szabo nu tegen Kavalek en pas toen konden ze eindelijk zelf aan hun partij beginnen. Die was in vier zetten, op de 24e dus, remise. Zwart stond in de slotstelling een waardeloze pion voor, er was inderdaad niets te beginnen. Een ge weldige verdienste van de opening zelf een voordelige remise met zwaï is alles wat je van een opening ka wensen), maar als openingskeuze mi; lukt, want als je moet winnen zou je meer hebben aan een stelling vol strijd waarin je misschien een fractie minder staat, dan aan een remisestel ling die theoretisch misschien beter genoemd zou kunnen worden. Enfin, Kavalek was dus al vlug uitgeschakeld, want na anderhalf uur was in ieder geva. al duidelijk dat Petrosjan van Radulov zou gaan win nen. Gezegd moet worden dat de Bulgaar Petrosjan ook wel precies het spelletje liet spelen dat hem ligt. Radulov begon over een breed front (zwarte pionnen op d4, e4 en f4) aan te vallen. Petrosjan bepaalde zich tot een aanval op het stuttende pionnetje op c5, dat hem. al vlug in de schoot viel. Ondertussen leverde de zwarte aanval niets anders op dan een voor j Petrosjan gunstige combinatorische dameruil, en al spoedig was de zwarte stelling hopeloos. Radulov spartelde nog een uurtje door, maar dat had geen betekenis. Toen wist P.aninc allang dat ook hij moest, winnen. Dat zal hem weinig- hebben uitgemaakt, want hij speelt altijd al zijn partijen alsof hij wereld kampioen kan .worden door net die ene partij te winnen. Zowel de ope ning als de tegenstander waren gun stig voor hem De opening was een soort eigen gebrouwen variant van het Spaans waar hij alles van weet (een spoedig Lc5 met zwart), en de tegenstander was Enklaar, iemand die net zomin als P.aninc de strijd ooit uit de weg gaat. Al spoedig begon die strijd zich gunstig voor zwart te ontwikkelen, omdat een witte pion die naar d5 was doorgeschoven om de loper op a8 ruimte te ontnemen, juist de Planinc- loper die ondertussen op b(> was terechtgekomen veel ruimte schonk, en die pion van d5 werd zwak toen zijn ondersteuning op c4 was verdwenen. Planinc dacht nog een uur na over een kwaliteïtsaffer van En klaar. Hij had het kunnen aannemen maar wat hij speelde was zekerder. Volgens Enldaar was dat liet eerste moment waarop Planinc gedwongen was iets te bedenken dat hij nog niet bij deze lijfvariant in liuisanalyses op het bord had geliad. Een kleine tacti sche slag op f2, mogelijk gemaakt door nog steeds dc bewuste loper, was de beslissing van de partij. En daarmee hadden Planinc en Pe trosjan samen dit IBM-toernooi ge wonnen. Allebei even verdiend, maar het is zonneklaar dat Planinc veruit de favoriet van het publiek is. Zijn strijdlust is ongeëvenaard, zijn stellin gen zijn altijd de moeite waard om verhit over te discussiëren, zijn spel is veel minder moeilijk te begrijpen dan dat van Petrosjan. die in hogere zin een veel sterker schaker is. Pla ninc zal nooit wereldkampioen wor den, Petrosjan za. nooit zeven partij en in één toernooi winnen (zoals Planinc heeft gedaan en dat zijn er ook wel eens negen geweest), laten we het daar maar op houden. Het hele toernooi is uutermate ge slaagd geweest, en de laatste ronde was daarvoor symbolisch. Waar scha kers er doorgaans van gruwen om vroeg in de morgen te spelen (dat, en niet geld is de voornaamste oorzaak ervan dat Larsen n.ooit meer in Ne derland speelt), daar werd nu in allé vroegte gestreden zoals een toernooi directeur het zich maar zou kunnen wensen. Quinteros-Ribli werd in een ver to reneindspel ondanks een pluspion voor Ribli remise. Smejkal vijzelde zijn matige resultaat nog wat op met een overwinning op de ongelukkige Langeweg, die nu weer op een goede afwikkeling niet inging omdat hij door verkeerd te.len had gemeend dan een pion te zullen verliezen. Smejkal kwam er nog mee op 50 procent, Daar ook bleef Timman op, door een nederlaag na bijna zeven spelen tegen Spasski, die in een eind spel met torens en Ongelijke lopers (alweer) een pluspion tot winst wist te voeren. De langste partij was An- dersson-Donner. Tot laat in de middag probeerde de Zweed een moeilijk eindspel van paard (en pluspion) te gen Donner tot winst te voeren. Toen dat eindelijk gelukt was, was ook hij dank zij twee overwinningen in de laatste twee ronden (zijn enige twee) toch nog op 50 procent gekomen. De uitslagen van de partijen uit de laatste ronde van de grootmeester- groep zijn: Petrosjan - Radulov 1-0; Szabo - Kava lek Vs-Vs; Quinteros - Ribli Spasski - Timman 1-0; Enklaar - nine 0-1; Smejkal - Langeweg 1-0; Don der - Andersson 0-1; Ree - Marovic Vs. De eindstand is: 1 Planinc en Petros jan 10; 3 Kavalek 9Vj; 4 Spasski 9; 5 Szabo 8Va; 6 Marovic 8; 7 Timman, Andersson, Ribli, Smejkal en Donner 7 12 Ree en Radulov 6: 14 Enklaar en Quinteros 5V2; 16 Enklaar 4'/a. HOOGEZAND Na de dit weekeinde gespeelde tweede en derde ronde in het internationale KSH-damtoernooi te Hoogezand staat de Zwitser Andre as Kuyken met één punt voorsprong aan de top van het klassement. Van dc twaalf partijen werden er twee remise hetgeen in het geheel niet wil zeggen dat er behoudend is gespeeld. Integendeel, er waren vele sensatione le dingen te beleven. Zo was daar dc remise van de Canadees Lefevre, die in een vrijwel verloren stand nog een moeilijke remise-variant vond. Dit lot grote wanhoop van Andreiko die zijn spijt hier over niet goed kon bedwin gen en liet remise-eindspel van drie dammen tegen een dam nog een aan tal zetten bleef doorspelen. De Cana dees liet zich echter niet vangen. Spectaculair was eveneens het duel tussen Wiersma en Kuyken die in liet middenspel een uiterst ingewikkelde stand hadden. Beiden geraakten in hevige tijdnood en vernuftig sloegen de spelers zich in grote haast door de moeilijkheden heen met als resultaat een vier om vier remise-eindspel. Gordijn verzuimde in deze ronde te winnen van De Jong die in een niet al te moeilijke combinatie was gelopen. De Hagenaar had wel een bepaald winstplan maar kwam onverwacht; nog voor de grote moeilijkheden bij het ten uitvoer leggen hiervan en moest toen nog de remise forceren. In de derde ronde zorgde Baba Sy, als vanouds, weer voor de nodige sensatie. In een zeer moeilijke positie verraste hij Andreiko met een combi natie die hem nog remise moest ver schaffen. Daar zag het echter niet, naar uit. 'Maar op miraculeuze wijze wist de Sènegalees in dit eindspel nog een punteodeling te bereiken, Een tweede tegenvaller voor de oud-we reldkampioen, Andreas Kuyken kwam hierdoor onverwacht en geflatteerd op kop. In een verloren stand tegen Rabatel ploeterde de Zwitser zich in' hevige tijdnood door het aantal voor geschreven zetten. De Franse kampi oen liet zich verleiden eveneens snel te spelen. Hierdoor verknoeide hij niet alleen zijn winstkansen maar ver loor zelfs nog. Wiersma die drie kwar tier te laat achter het bord verscheen behaalde tegen Smith wel wat voor deel maar niet genoeg om de Ameri kaan ongèrust te maken. De Ameri kaanse kampioen Barrow versloeg ge decideerd Lefèvre die zoveel gaten in zijn positie had dat Barrow een da verende combinatie niet kon missen. Gordijn behaalde tegen De Ruiter in een klassiek duel wel voordeel maar de man uit Deventer verbrak juist op tijd de stand en meer dan remise zat er toen voor de Hagenaar niet in. De uitslagen van de partijen, die zon dag in de derde ronde van de ere- groep werden gespeeld zijn: Kuyken- Rabatel 2-0; Smith-Wiersma 1-1; Lefeb- vre-Barrow 0-2; Baba Sy-Andreiko 1-1; De Jong-Cazemier 1-1: De Ruiter-Gor- dijn 1-1. De stand na drie ronden Kuyken 5; 2 Andreiko, Cazemier en Wiersma 4; 5 Gordijn, Baba Sy, De Jong, De Ruiter en Barrow 3; 10 Smith 2; 11 Lefebvre en Rabatel 1. In de tweede ronde waren alle partij en in remise geëindigd. De duels wa ren: Rabatel (Fra)-De Ruiter (Ned) 1- 1; Gordijn (Ned)-De Jong (Ned) 1-1; Cazemier (Zwi)-Baba Sy (Sen) 1-1; Andreiko (Rus)-Lefebvre (Can) 1-1; Barrow 6VS)-Smith (VS) 1-1; Wiers ma (Ned)-Kuyken (Zwi) 1-1. De uitslagen van de partijen die zon dag in de derde ronde van de neven- groepen werden gespeeld, zijn: hoofd groep: Van den Hoek-Teer 1-1; Don- ka, ndane-Slaby 0-2; Jansen-Eefje Nieu- wenhuizen 2-0; Mensonides-Pershad 1- 1; Gregoire-Otten 0-2; Badiali-Bruch 1- 1De ranglijst wordt aangevoerd door Badiali, Van den Hoek. Pershad, Bruch en Jansen met 4 punten. Jeugdgroep: Wierenga-Brouwers 1-1; Mulder-Lammerts 0-2; Capelle-Keizer 2-0; Hofstee-Hijlkema 1-1; Van den Meerendonk-Buurke 1-1; Winter-Clerc 0-2. De eerste plaats van het klasse ment wordt gedeeld door Van den Meerendonk en Clerc met 5 pun ten. De uitslagen van de wedstrijden, die zaterdag werden gespeeld, zijn: hoofd groep, tweede ronde: Bruch (Tta)-Van den Hoek 1-1; Otten-Badiali (Ita) 1-1; Pershad (Sur)-Gregoire (Bel) 1-1; Elly van Nieuwenhuizen-Mensonides 0-2; Slaby (Bel-Jansen 0-2; Teer-Donkadane (Ceylon) 2-0. Jeugdgroep: Brouwers-" Capelle 1-1; Hofstee-Mulder 1-1; Van den Meerendonk-Wierenga 2-0; Winter- Lammerts 2-0; Clerc-Keizer 2-0; Buur- ke-Hylkema 0-2. WISSELBEKERS KWAMEN DEFINITIEF IN BEZIT GAPINGE Agusta Lantsheer uit Oostkapelle met haar pony Salto en Bram Maljaars uit Vrouwenpolder met zijn paarci Wervelwind zijn zater dagmiddag op liet derde en laatste streekconcours Walcheren van dit sei zoen uitgeroepen tot beste combina ties over 1973. Beiden bleken aan het slot van het streekconcours, dat gehouden werd aan de Gapingsewcg tussen Veere en Gapinge, het hoogste puntenaantal te- liebben behaald over de drie wedstrij den. Voor hun prestatie werden beide rijders definitief eigenaar van dc door het Middelburgse bedrijf Bergwerff beschikbaar gestelde wisselbekers. Het concours van zaterdag telde een kleine zestig combinaties en trok een vrij goede publieke belangstelling. Het parcours van de heer Baas werd dooi de kenners als vrij zwaar bestempeld, 's Morgens werden de verschillende dressuurwedstrijden voor beginnelin gen en voor meer gevorderden afge werkt. 's Middags werden de deelnemers in beslag genomen door de springcon coursen, Als bijzondere attracties wer den daarbij nog een stoelendans voor pony's en een jachtrit gehouden. Het concours werd zoals gebruikelijk afge sloten met de parade, waaraan alle pony- en paarden-combinaties, onder leiding van paradecommandant G. Quist, deelnamen. Na de inspectie van de parade werden de uitslagen bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. De verschillende wedstrijdonderde len werden beoordeeld door een jury bestaande uit bondsvertegenwoordiger A. den Exter met echtgenote, me vrouw A. J. Hansen uit Kerkwerve, mevrouw J. van Gorsel uit Heinkens- zand en de heer L. Klompe uit Drei- schor. De uitslagen; dressuur pony's (Bl): 1 Henry Lantsheer met Salto, Oranje zon; 2 Linda de Buck met Sonja. Gouwe Rijers: 3 Karolien Harting met Avantie, Gouwe Rijers. Dressuur pony's (B2); 1 Martin Guepin met Cendy, Gouwe Rijers. Dressuur paarden (Bl): 1 J. Vader met Kokette, Veerse Dijkruiters; 2 mejuffrouw A. Kalkman met Harald, Fortius en A. Maljaars met Lucky Boy. Oranjezon. Dressuur paarden (B2): 1 mejuffrouw L. Scheele met Flora, Walcheren. Dressuur pony's (L), ring 2: 1 Jaap Joosse met Amorette, Gouwe Rijers; 2 Marjo Crucq met Dameldo Walche ren; 3 Agusta Lantsheer met Salto Oranjezon. Ring 3: 1 Deborah Oreel met Sabrine, Fortius; 2 Jolanda Crucq met Skippy Walcheren; 3 Lutina Wat- tel. Dressuur pony's (M): 1 Louisse van de IJssel met Richard, Gouwe Rijers. Dressuur paaiden (L): 1 A. Maljaars met Wervelwind, Oranjezon; 2 G. Quist met Fury, Walcheren; 3 C. de Visser met Elza, Oranjezon. B-sprin gen pony's: 1 Marjo Crucq met Da meldo, Walcheren. B-springen paar den: 1 K. Coppoolse met Tamara, Gouwe Rijers. L-springen paarden: 1 A. Maljaars met Wervelwind, Oranje zon; 2 R. Steendijk met Karien, Wal cheren. Ilspringen pony's 1 Gouwe Rijers; 2 Jolanda Crucq met Skippy, Walche ren; 3 Jaap Joosse met Amorette, Gouwe Rijers: M-springen pony's: 1 Agusta Lantsheer met Salto, Oranje zon. Z-springen pony's: 1 Louisse van de IJssel met Richard, Gouwe Rijers. M-springen paarden: 1 G. Quist met Fury, Walcheren; 2 H. Mali». Bento, Oranjezon. Z-SDrincJf1 1 A. Wattel met Rexa, Oranw, Stoeltjes rijden pony's AnV; Berg met Danny, Walcheren'-' paarden: 1 A. Maljaars R. Steendijk, Walcheren- 3' Breel, Veerse Dijkruiters B*w binatie van de dag hij óp Jolanda Crucq, Walcheren si? tercombinatie van de dag jaars, Oranjezon. 1 Beste combinatie over l<m pony's; Agusta Lantsheer iCJ met 134 punten; 2 Loukv? IJssel, Gouwe Rijers 13' vJ.': binatie over 1973 bij depsï?-- Maljaars. Oranjezon 126 potSl Quist, Walcheren 122 punten MONTEVIDEO - De Soa'o% winnaar van groep 9 uk C" zone van de kwalificatie 'er voor de eindronde van he*t», kampioenschap voetbal 'wh plaats in West-Duitsland men iën tegen Chili. In de healsst» strijd (groep 3, ZuidamerkJ^i ne) versloeg Chili zondag in v-! deo (Uruguay) Peru met i\w had drie minuten voor rur Bailetti een voorsprong genos- de laatste seconden van dé helft maakte a minuten na n winnende doel merikaanse 2 zich terugtrol ieder hun bhi wonnen. seraATVr,: rust maakte Reir,o>:; ac VEERE De spanning bij de strijd om de wereldtitel C'adet is nog steeds volop aanwezig. Majic, de Joegoslaaf die dc Iielc weck aan de leiding van het Jdassement heeft gezeild, is in de tussenstand na acht wedstrijden een eind gezakt, omdat hij het afgelopen weekend tweemaal een protest tegen zich kreeg en daardoor naar de laat ste plaats 111 die twee wedstrijden zakte. Maar aangezien de twee slecht ste wedstrijden na afloop van negen wedstrijden de laatste wordt van morgen (maandag) gevaren wor den afgetrokken, staat hij feitelijk nog steeds op kop. Achter hem staat de Engelsman Barrow, die ook zater» dag en zondag zijn positie verbeterde met tweemaal een eerste plaats en eenmaal een derde. De coach van Majic maakt zich geen zorgen: „Ook met tweemaal een laat ste plaats staat hij nog steeds aan kop. Maandag is de laatste wedstrijd en dan zal het ook wel lukken". Op de volgende plaatsen staan de huidige kampioen Owen, de Pool Za- walski (die tot nu toe telkens Krzysa- tor is genoemd omdat in de officiële startlijsten zijn voornaam verwisseld was met zijn achternaam, wat trou wens hij alle Polen het geval was) en de Belg Winters, die vlak bij elkaar liggen. Als alle wedstrijden gevaren zijn en bij al deze zeilers de slechte wedstrijden zijn afgetrokken zal blij ken dat het puntenverschil niet bijster groot zal zijn. Ook daarachter is de spanning groot: na zondag is de Pool Misiosaszelc weer de Nederlandse equi pe Marieke en Karei Bos voorbijge stoken. Zaterdagavond smeekten de jeugdige zeilers om harde wind, nadat vrijwel alle wedstrijden de afgelopen week waren bekort vanwege de zachte wind. Zondagmorgen stond er echter zoveel wind, dat de organisatie zich genoodzaakt zag de mörgenwedstrijd af te gelasten, zeer tegen de zin van de zeilers zelf. Die gingen er vanuit: bij wereldkampioenschappen moet er met alle soorten wind gezeild worden. De wedstrijd werd toen verplaatst naar zondagmiddag, waarvoor het uit stapje naar België werd opgeschoven. De voorspellingen, dat de Australiërs bij de harde wind, sterk- naar ypren zouden komen werd niet bewaarheid; dezelfde boten als voorgaande dagen lagen op kop. Alleen de Joegoslaaf Majic moest verstek laten gaan en zeilde op de zevende plaats achter de kopgroep. Later beging hij bij één van de boeien een fout en werd hij voor de tweede maal als laatste ge klasseerd. Ook de Nederlanders, Marieke en Ka- rel Bos, die zaterdag tweemaal bij de eerste tien waren geëindigd, liepen een achterstand op en werden vijftien de. De gebroeders Van Leeuwen ein digden met de harde wind als achtste, wat hen weer wat dichter achter Marieke Bos in het klassement bracht. De Pool Misiaszek kwam zaterdag middag I11 een avlndschlfting van onge veer dertig graden terecht, die hem zijn eerste plaats kostte en hem ver in de achterhoede terugwierp, woon slecht gevaren. Ik nam risico om alleen een lange slag onder de wal te maken, terwijl de rest de andere kant opging. Met die schifting liep het fout", zo verklaarde de Pool. in, in de eerste ij er nauwelijks v vijf maanden - Van diezelfde 1 den Barrow ei steeds beter varen, in de et strijden kwam 1" te pas, „ik het kunnen trainen. Maar ik geloot dilj aardig in vorm begin (e komen'. dus Nigel Barrow. Dal dc tób zaterdag hun maag vol hadden nn: zachte wind blijkt wel uil liel feil (1 dc Engelsman Graeme Wüdine 's na dags opgaf. „Ik ging gewoon acM? uit. Toen hoefde liet v.ui mij i> meer". Ook hij wenste meer tón: Zpndag. lag. hij, lange lijd oji ioj maar. moest tenslotte toch tam némen met een vierdo pWi, MEDEMBLIK Sjoerd en Eric VoJ- lebregt hebben in de slotrace van de strijd om de Nederlandse 470-titel, die reeds in de voorlaatste race definitief In handen was van de broers Van Werkhoven, de aansluiting met de nieuwe landskampioenen gemist. De wereldkampioenen finishten als vijfde en bleven op de derde plaats in de totaal rangschikking. De tweeling uil Warmond zint op revanche in het wereldkampioenschap te Kiel, waar in totaal zes vaderlandse teams zullen uitkomen. Uitgezonden zullen worden de Van Werkliovens, Hans van Pagee, Kees van der Vlugt, Leenaars, Mole naar en de Vollebregts, die hun titel verdedigen. De Middelburgse zeiler Hans van Pagee behaalde in de race van zaterdag een zesde plaats, wat ook zijn eindklassering werd. Op de harde wind van vrijdag volgde een zwakke draaiende wind in de ïaatete race. Vooral in de kruisrakken liepen enkele zeilers grote achterstan den op, omdat ze zich niet aan de elementaire zeilregels hielden. Volle- bregt lag aanvankelijk bij de eerste drie. Ook hij ging echter in een kruisrak volledig de mist in. De Ja panner Komatsu eindigde weliswaar achter de Vollebregts, maar verzamel de iets minder punten dan de Kaag zeilers en behield zodoende zijn twee de p.aats in het totaal achter de Van Werkhovens, Ook in de laatste race vochten Joop en Robert van Werkho ven fel mee. Achter Van Vianen bezet ten zij de tweede plaats en verstevig den hierdoor hun eenzame positie in de top van de ranglijst. Opvallend in liet eindklassement - is de plaats, die de vier Japanners bij de eerste elf innemen. Pas dit seizoen hebben de Oosterlingen zich in Europa laten zien en zij hebben zich direct een vooraan staande plaats in deze nieuwe olympi sche klasse verworven. Insiders reke nen de Japanners dan ook tot de kanshebbers voor de wereldtitel. De snel sterker geworden bezetting va.n de 470-klasse in alle Europese landen betekent voor Nederlands sterkste 470-teams, de familie-équipes Vol.e- bregt en Van Werkhoven, dat zij in Kiel het uiterste zullen moeten geven om Nederland in de voorste gelederen te houden. De uitslag is: 1 v. Vianen (Ned); 2 v. Werkhoven (Ned); 3 Nomiya (Japan); 4 v. Pari don (Ned); 5 Vollebregt; (Ned): 6 v. Pagee (Ned); 7 Komatsu (Japan); 8 Otami (Japan); 9 Leenaars (Ned); 10 Schol ten (Ned), Eindklassement.: 1 v. Werkhoven 11,7 pnt: 2 Komatsu 32 0; 3 Vollebregt 33,4; 4 Nomiya 36,1;' 5 v. d. Vlugt (Ned) 41,4; 6 v. Pagee (Ned) 43,4; 7 v. Vianen (Ned) 58.0; 8 Leenaars 64.7; 9 Otami 65.0; 10 v. Paridon 73.0. SAS VAN GENT Geheel volgens de verwachtingen hebben de Ridderkerkse waterpoloërs van Poseidon '56 het vijfde Zuidstraat- toernooi van de Bruinvis in Sas van Gent gewonnen. De ze derde klas club won het toernooi voor de tweede maal, maar de tegenstan ders werden ondanks het klasserverschil (Ganze en Schelde spelen vierde klas en de rest komt uit de kring) niet afgemaakt. De grootste overwinning werd be haald op dc Krabben uit Bergen op Zoom, die later op dc vijfde plaats eindigden. Dc organiseren de club De Bruinvis uit Sas van Gent was zondag erg onfortuin lijk. Hoofdoorzaak daarvan was liet feit dat veel spelers niet aanwezig konden zijn door onder meer vakantie of deelname aan de lange baanwedstrijd Damme- Brugge. Daarom moesten spelers worden ingezet die nog maar aan het begin van een polocarrière staan. De Sas van Gentse club won geen een wedstrijd en ein digde op de laatste plaats. Over het algemeen worden er zondag wedstrijden op hoog ni veau gesepeeld, Zo waren de du els tussen Scheldestroom-Posei- don (1-4) en die tussen Ganze en Schelde (4-2) wedstrijden waar de spetters van afvlogen. Vierde klasser Schelde uit Goes slaagde er zelfs in om van de latere winnaar van het toernooi met maar 1-3 te verliezen. Poseidon won achtereenvolgens van Ganze 0-4; De Krabben 0-8; Schelde 1-3; Bruinvis 1-7 en Scheldestroom 1- 4. Hoewel het al snel duidelijk was dat Poseidon weer met de Zuid- straattrofee (een geschenk van de middenstand van Sas van Gent) naar huis zou gaan werd om de tweede en derde plaats een felle strijd geleverd. Ganze, Scheldestroom en Schelde behaal den. allen zes punten zodat het doelsaldo de beslissing moest brengen. Ganze bleek uiteindelijk de sterkste ploeg met een saldo van negen doelpunten. Ter verge lijking: Poseidon had een doelsal do van 23. De laatste jaren wordt het toernooi van De Bruinvis ge plaagd door slecht weer. Dat had voor de zoveelste maal tot gevolg dat er nauwelijks publiek was opgekomen dat wat zielig onder parapluus het geburen volgde. Na afloop reikte erevoorzitter M. L. Remery de prijzen uit. De eindstand is: 1 Poseidon; 2 Ganze; 3 Schelde stroom; 4 Schelde; 5 De Krabben; 6 De Bruinvis. Een van de vele felle aanvallen tijdens het waterpolotoernooi van de Bruinvis in Sas van Gent. THORNABY (RTR) - Althui'! Heljavski heeft het toernooi oral; wereldtitel voc Britse plaats I nen. Zaterdag i ronde van de zijn grootste c janovic. Dc Zuid nederlaag terug' r tiansen (VS) en IV derde plaats. Dc I digde als tweede'. In het eitidfehsE bezette Roy Dieks de met Cooperej Wales gedeelde achtste plaats a üj nederlaag in de slotronde testa De uitslagen van de partijen laatste (11e) ronde zijn: Freile (Ecu) - Stean (Eng) M;tel" (Ned) - Miles (VS) - Leow (Si - Marjanovic (Z! - Bloc-h (Zaf) Cooper (Wal) Vs-'A. j De eindstand in de hoofdgroepk.; Beljavski G'/;; 2 iMles 8; 3 Chri»' Marjanovic en Stean 7Va; -6 Bloö e Leow 5; 8 Dieks en Cooper i1-' Biriescu 37a; 11 Roudsari 2l/a; i2F«Ji 2. ZWEMPLOEG BELGRADO IS UITGEBREID UTRECHT De Koninklijke Kö landse zwembond heeft vrijdag ten voor de strijd om de vjere®- pioenschappen 1973 in BelgraM vens een estafetteploeg op aer meter wisselslag dames w ven, Daartoe wordt de zwempre reeds voor deelneming aan d® strijden is aangewezen, ïntgoW-; Alie te Riet Zwemlusl/DenHo;^ en Annette Segaar (Surae). Da tieve samenstelling van de e»* ploeg zal in Belgrado plaatsvin®' advies van de medische co®- van de KNZB kon Corrle GraM- Vos niet voor deelname in ta king komen. RECORDS BIJ DAMME-BRUCffi BRUGGE (BELGA) - De heW® ste uitslagen van de zondag ge»- I. nge-afstandzwemwcdstrljfl Brugge luiden: Dames 4500 meter vrije slag: 1 Veronica Stel (PSV Eindhof' ïin 55 sec (nieuw weaslnjaie»- Volery Ttailor (GB) 1.013", chelfaut (Bels) 1.02.o0; 4 CO"* 1 Henny Maes (Bel) 1 Hendrickx (Ned) 1.24,09; i w* Deppe (Ned) 1.24.16. Heren 4500 meter vrije slag: 1 Francois Deley (Belg)'54 mn»» (nieuw wedstrijdrecord); 2 Bans fies (Ned) 59.15; 3 Wlm 59,16; 4 A. van Heeswijk Ned) w 5 Eddy Devos (Belg) 1-04.15. Heren 4500 meier schoolslag. 1 Klaas van den Bos (Ned) 1. '„J Peter Wolters (Ned) 1.17.00, Boon (Belg) 1-17.25; 4 J. van len (Ned) 1.17.49; 5 R. P»rs0n 1.19.04.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 10