Tweede kamer achter voorstel tot uitbreiding staatsloterij Twee jaar voor 'gif-apotheker' Picasso opgebaard in eigen kasteel Luchtbrug YS naar hoofdstad Cambodja Postrovers gepakt na vuurgevecht NVV loopt weg BETOGING IN BONN BIJ BEZOEK ZUID VIETNAMESE PRESIDENT Geen vervolging Jules de Corte DINSDAG 10 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 WEL AANDACHT GEVRAAGD VOOR FINANCIËLE POSITIE VERKOPERS Officier van justitie gaat in beroep (eis 8 jaar) UTRECHT De 51-jarige Rotterdamse apotheker W. H. L. is we gens mishandeling en poging tot mishandeling van zijn nichtje en zijn neef veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De officier van justitie, mr. J. C. van den Berg. die wegens poging tot moord acht jaar met aftrek had ge- eist. zal beroep aantekene tegen het vonnis. De Utrechtse rechtbank hecht veel waarde aan de verklaring van de apotheker dat hij zijn neef en nicht slechts ziek heeft willen maken. Deze Dood van 3 Turkse kinderen was geen gevolg van verwaarlozing DEN" HAAG {ANP) Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de dood van drie Turkse kinderen die in Nederlandse pleeggezinnen waren dergebracht, geen gevolg is geweest van slechte behandeling of verwaarlo zing, maar van ziekte. Het resultaat van dit onderzoek is de Turkse sul-generaal meegedeeld, aldus heeft liet ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag meegedeeld. De dood van deze kinderen heeft in Turkije enige opschudding veroor zaakt, en veel aandacht gekregen in de Turkse pers. Een algemeen onder zoek van het ministerie van justitie naar het probleem van Turkse kinde ren die bij Nederlandse gezinnen zijn ondergebracht, en de wijze waarop zij worden verzorgd, is nog niet voltooid. Plet gaat vaak om kinderen die in pleeggezinnen worden ondergebracht om de moeder in staat te stellen te werken. Turkse vrouwen kunnen, on; der bepaalde omstandigheden, naar Nederland komen wanneer him man daar werkt, maar mogen dan geen beroep uitoefenen. CONSUMENTEN WILLEN IN VERZEKERINGSKAMER (Vari'onze redactie economie) DEN HAAG Het Konsumenten Kontakt acht het gewenst dat op zo kort mogelijke termijn een inspraak mogelijkheid voor consumenten in de Verzekeringskamer wordt geschapen consumentenklachlen op verzeke- ringsgebied vloeien vaak voort uit structurele tekortkomingen van het verzekeringswezen, aldus een van de aanbevelingen uit het rapport „Konsu- ment en particuliere verzekerin gen". Het Konsumenten Kontakt meent dat het sparen via levensverzekerin gen fiscaal wordt bevoordeeld t.o. het gewone sparen. Gepleit wordt voor een geüjke fiscale behandeling van deze verschillende spaarvormen- Voorts is men van mening dat de concurrentie op de levensverzekerings- markt moet worden verstevigd en de consument minder provisie in re kening moet worden gebracht als men zich rechtstreeks tot de verzekerings maatschappij wendt. In de brochure wordt tevens opge merkt dat de overheid minimumeisen moet gaan stellen aan objectieve, schriftelijke informatie. „Moeilijke ju- ridsche formuleringen, onduidelijke en onvolledige folders, advertenties en reclamemateriaal versluieren de wer kelijkheid". De dood op de weg De 34-jarige mej. G- W. Voskuilen, maatschappelijk werkster uit Raalte, is dinsdagmiddag in Marienheem <gem. Raalte) met haar auto op een tegenligger gebotst en verongelukt. Zij was op onverklaarbare wijze op de linker helft van de weg gekomen. verklaring wordt ondersteund door de psychiaters Plokker en Van Dorp. Dat neemt niet weg dat L. telkens situa ties heeft laten ontstaan die niet al leen levensgevaarlijk waren voor de twee familieleden die hij wilde tref fen, maar ook voor anderen, aldus de overweging. L. heeft tot drie keer toe gepro beerd zijn neef en zijn nicht ziek te maken met vergiftigde gebakjes en drank. Bovendien verwisselde hij in een doosje met saridoniabletten een pijnstiller voor een tablet met ver gif- Straf BONN Anti-Thieu demonstran tenin het stadhuis van Bonn, dat aij bestormden naar aanleiding van het bezoek van de Zuidvietna- mese president. Het ziekmaken diende wat betreft zijn neef als straf. De jongen was naar zijn mening de oorzaak dat er een verwijdering was ontstaan tussen hem (de apotheker) en de nicht. L. hoopte dat het meisje wanneer het ziek werd bij hem zou komen oml zich te laten verzorgen. gaat in meerderheid akkoord met een uitbreiding van de staatsloterij, zoals voorgesteld' door de minister van financiën, mr. Nelissen. Het is de bedoe ling het aantal loterijen uit te; breiden van 6 tot 11, waardoor, er, met uitzondering van de zo mer, elke maand een loterij kan worden georganiseerd. Elke loterij zal weliswaar uit drie trekkingen blijven bestaan, maar de perioden waarbinnen die plaatsvinden, wordt verkort van 15 tot 8 dagen Er kan niet meer klassikaal worden ge speeld. De prijs per lot blijft gehand haafd op 25 gulden. Slechts van de zijde van de VVD werden enige bedenkingen tegen het voorstel geuit. De liberale woordvoer ster. mevr. Kappeijne Van de Copello. vreest dat ae lotto, over de invoering waarvan de kamer donderdag beslist, straks de staatsloterij zal verdringen. Wordt het voorstel van de PvdA om de opbrengst van de lotto niet te verdelen over de sportorganisaties en maatschappelijke en culturele instel lingen. maar in de staatskas te laten; vloeien, aangenomen en die kans is groot dan is de WD van plan tegen de voorgestelde uitbreiding te stemmen. Chatinier met een motie als de minis ter niet met een nieuwe provisierege- ling komt. die hen een inkomensga rantie biedt. De minister zal vandaag op de zaak ingaan. De heer Du Chatinier sprong ook in de bres voor de Algemene Loterij Nederland, die een charitatief doe' heeft, doch maar zes trekkingen per jaar mag houden met een lotprijs van tien gulden. Hij stelde voor dc-ze giro- loterij toe te staan 12 loterijen te houden met een lotprijs van tien gulden of zes loterijen maar dan met een lotprijs van 20 gulden. Casino's Verkopers De kamer toonde zich bezorgd overl de positie van de verkopers van ae staatsloten. De collecteurs en collec- t.rices vrezen een achteruitgang in in komen door de te verwachten omzet daling per loterij. Tot groot genoegen van de in grote getale opgekomen collectrices, dreigde de KVP'er Du „CRYPTE VOL MYSTERIËN" VAUVENARGUE (UPI) Pa- blo Picasso is dinsdag bijgezet in de crypte van een kapel 'vol mysterie en oude skeletten', zo als een dorpeling zei. De crypte bevindt zich in het afgelegen 16de-eeuwse kasteel van Vauvenargue in het zuiden van Frankrijk, dat in 1958 door de Spaanse schilder was gekocht voor 600.000 frank. Picasso is er zelf maar enkele' keren, geweest, blijkbaar omdat hij niet de titel 'mar kies' had gekregen die hij dacht over ie nemen van de bouwer, markies De Vauvenarque- Picasso had verzocht er te worden begraven- In de kapel, waar het altaar ontbreekt, liggen beenderen die afkomstig'zouden zijn van Saint Severing en skeletten van de ongelukkïgen die in de kerkers van het kasteel zijn overleden. De plaatse lijke bevolking meent dat Picasso's lijk tenslotte zal worden begraven op het grondgebied van het kasteel, dat nu onder de sneeuw ligt. Een AMSTERDAM (ANP) Tegen de cabaretier Jules de Corte zal geen strafvervolging worden ingesteld we gens diens oproep in het radiopro gramma 'VPRO vrijdag' van 29 de cember jl om „een vooraanstaand Amerikaan in ons land, met name de Amerikaanse ambassadeur, in gijze ling te nemen teneinde te bewerkstel ligen dat de regering der VS vrede in Vietnam zal sluiten". De Amsterdamse officier van justitie, mr. J. J. Abspoel, acht het van het in deze vorm tot' uiting brengen van gedachten hoogst twijfelachtig of het serieus bedoeld is. Het kan volgens hem niet worden beschouwd als op ruiing tot een strafbaar feit. In deze zin heeft hij geschreven aan de heer Max Lewin uit Amsterdam (voorzitter partij Nieuw Rechts) Deze had tegen Jules de Corte een klacht ingediend, omdat de cabaretier zijns inziens zich aan een strafbaar feit had schuldig gemaakt- politieman van het dorp zei dat de zoon van de schilder. Paolo, hem gezegd had dat de familie van plan is het lijk over enkele weken uit de kapel te halen. Bij het overbrengen van Picasso's lijk van Mougings naar de crypte waren slechts zijn weduwe Jacqueline. Paolo en enkele familiele den aanwezig. Een godsdienstplechtig heid was er niet. Picasso was een gezworen communist en de priester was niet uitgenodigd. De 200 inwoners van het dorp stonden verbaasd toen zij dinsdagochtend de begrafenisstoet voorbij zagen trekken. Alleen de bur gemeester wist er van. „Ze hadden me maandagavond opgebeld", zei hij. Omdat het dorp slechts een enkele politieman telt, moest hij een beroep doen op omringende dorpen om vol doende politiebegeleiding te verkrij gen. Van de zijde van de PvdA werd dinsdagavond bij de verdere behande ling van het iniliatiefwetje-Geurtsen- Van Schaik een motie ingediend waar in wordt gevraagd om een snellc aanpassing van de kansspelbelasting om invoering van roulette niet te vertragen. De voorstanders van de casino's willen de roulette binnen een half .iaar wettelijk mogelijk gemaakt zien.Het voorstel van de lieer Du Chatinier om de speelautomaten on der een stringente controle te brengen om fraude tegen te gaan. werd door staatssecretaris Grosheide (justitie) afgewezen. De staatssecretaris bleek niet overtuigd van massaal misbruik van deze automaten, maar loondi zich wel bereid tot een onderzoek. Exota verliest nroces tenen 'de ombudsman' AMSTERDAM (ANP) De civiele kamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de vordering van Van Tuijn' Limonaclefabrieken en distileerderijen NV in Dongen (NB) om vast te stel len dat zij schade heeft geleden door de VARA-tv-uitzendingen eind 1970 'de ombudsman' (Marcel van Dam) over exploderende flessen gazeuse li monade afgewezen. Het vonnis houdt in dat de VARA geen schadevergoeding behoeft te be talen aan de limonadefabriek. In de tv-uitzendingen stelde Van Dam indertijd het explosieve karakter van limonade gazeuseflessen aan de kaak en noemde hierbij enkele malen de naam Exota. een gazeuse die door het limonadebedrijf wordt gemaakt. Het bedrijf had tegen de Vara en Van Dam een civiele procedure aangespannen omdat het de VARA aansprakelijk stel de voor het teruglopen van de omzet van Exota als gevolg van de tv-uitzen- dingen. Van Tuijn's Limonadefabrieken werden veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding, begroot op 5065,-. PEDAGOGIE-INSTITUUT NIJMEGEN BEZET NÏJMEGEN(ANP) Studenten heb ben maandagavond het instituut van wijsgerige en historische pedagogie in Nijmegen bezet. Het besluit is maandag unaniem op een jaarvergadering uitgeschreven door het actiecomité filosofie van de pedagogiestudenten. bmtm» 9a buitenland KAMERVRAGEN OVER CO-OP NEDERLAND WASHINGTON. SAIGON (AP. AFP. RTR) De Verenigde Staten zijn be gonnen met de aanvoer door de lucht van benzine voor de belegerde Cam bodjaanse hoofdstad Phnom Penh, al dus heeft een woordvoerder van de fensie in Washington bekendgemaakt. De komende dagen zal minstens 27.000 liter benzine worden overgevlogen vanuit Thailand. Dinsdag is het eerste vliegtuig met benzine geland. De regering in Saigon en de voorlopi ge revolutionaire regering van Zuid- Vietnam hebben besloten vertegen woordigers van het Poolse en het Ca nadese Rode Kruis uit te nodigen voor een bezoek aan de plaatsen in Viet nam waar burgers gevangen worden gehouden. De regering in Saigon evil echter niet dat- de vertegenwoordigers van het Poolse en het Canadese Rode Kruis medicijnen mee naar Vietnam nemen, omdat er volgens haar genoeg medicijnen van het Rode Kruis in Zuid-Vietnam zijn. De internationale controlecommissie in Zuid-Vietnam, heeft besloten tijde lijk alle helikoptervluc'nten van de' commissie op te schorten. Binnen een maand zal ae samenstel ling van een voorlopige coalitierege ring in Laos bekendgemaakt worden, zo heeft de Laotiaanse minister van binnenlandse zaken, Pheng Phongsa- van, dinsdag in Vientiane verklaard. Volgens de minister zijn er 'serieuze vorderingen' gemaakt bij de bespre kingen met de communistischgezinde Pathet Lao- AMSTELVEEN Dinsdag is in Amstelveen een postauto overval len. De politie greep in. waarbij een schietpartij ontstond die twee gewonden kor.tte. Op c liticmannen onderzoek auto. Twee van de drie overvallers in Amstelveen in de cel AMSTERDAM In een kort vuurgevecht heeft de politie twee van de drie overvallers overmeesterd die dinsdagochtend in de Cors van Waverstraat in Amstelveen een postauto roofden. Een van de rovers werd in zijn dijbeen geschoten, een rechercheur werd in een knie getroffen. De overval werd uitgevoerd op de auto, waarmee elke dag een geldronde langs de hnlppostkantoren van Amstelveen wordt gemaakt. In de Cors van Waver straat werd de postauto door een andere wegen klemgereden. Drie gewapende, en met bivakmutsen vermomde mannen sprongen erop af en reden met de postauto weg. Schietpartij De politie had ze pijlsnel te pakken. Gewaarschuwd door een bewoner van de Cors van Waverstraat, zetten politiemannen een achtervolging in. De rovers probeerden te ontkomen in de bosjes bij de Beneluxbaan. Minstens vijf scho ten knalden over en weer door de lucht. Een van de rovers, de 29-jarige Am sterdammer C'. B.. ging. getroffen aan een been, door de knie-en. Een recher cheur moest aThaken toen hij een kogel in een knie kreeg. De 33-jarige Amsterdammer G. N. ontsnapte aanvankelijk in een BMW waarmee hij zich in Amstelveen-Noord klemreed- In die auto vond de politie een pistool- mitrailleur en twee pistolen. B. had een derde pistool bij zich. De jacht op de derde, die te voet ontsnapte, gaat onverminderd voort. optimale •h3riigeri e be'.an- I de Internationale Genas- in Bazel de voorwaarde I dat de heer Mazzola com I Co-op Nederland zou rn» Zij informeren hen- riefini regering pogingen h' stellen alsnog de mogelijk houden om eventueel and gen te vinden. Welke rol totstandkoming van de i mogelijkheid tot fiscale pensatie gespeeld? STAKING RENAULT BEËINDIGD PARIJS (DPA) De gedeeltelijke sta king in de afdeling Parijs van de auto mobielfabriek Renault is geëindigd. In geheime stemming heelt de meer derheid van de betrokken arbeiders dinsdag besloten, op basis van de toe zeggingen van de directie weer aan het werk te ga3n. Door de staking van de persers wa ren wegens materiaaltekort 7000 ande re arbeiders aan de lopende band voor twee Benaultmodellen tot 'technische werkloosheid' gedwongen. AANVARING RIJNAKEN IN SNEEUWSTORM STRAATSBURG,HAMBURG AFP/D- PA) De Nederlandse rijnaak 'Hol- landia' is dinsdagmiddag na een aan varing tijdens slecht weer met de Duitse aak 'Hallwielersee' 40 kilomterl ten noorden van Straatsburg bij Rop-| penheim gezonken. Kort na de aanva-| irr/rr ring, is een Westduits, met grint gela-: NV pn NKV den. schip op de gezonken Hollandia gestoten- Het scheepvaartverkeer is volledig gestremd. Slot van pagina 1 pen. dat het NVV toch nog tot een' ander inzicht zal komen en dat „ae; kostbare onderhandelingen worden voortgezet". Wel betreurde mr. Van, Boven het. dat de spelregels, waarin het centraal akkoord voorziet, niet optimaal hebben gefunctioneerd. De aanvaring geschiedde tijdens een sneeuwstorm die het zicht had gere duceerd tot 200 meter. In grote delen van Europa was het dinsdag bijzonder slecht weer. Drie weken na het begin van de lente was de winter plotseling teruggekeerd. In Zuid-Frankrijk viel op sommige plaat sen 20 centimeter sneeuw en kwamen de sneeuwploegen weer op de weg. In het westen en zuiden van Oostenrijk en in Zuid-Duitsland leidde de zware sneeuwval op diverse plaatsen tot een verkeerschaos. In München en Stutt gart ondervond het luchtverkeer veel- hinder. In Tirol. Voralrlberg en grote delen van Salzburg en Kaerten viel 50; centimeter sneeuw. In Joego-Slavië bracht een zuider- storm met orkaankracht het scheep vaartverkeer op de Adriatische Zee in moeilijkheden. Windsnelheden van 140 kilometer per uur werden gemeten. In de Duitse Democratische Republiek richtte een storm met windstoten van 110 kilometer per uur veel schade aan. CNV-voorzitter J. Lanser zei. dat hij door het. antwoord van de werkgevers geen vrijheid had zijn verbondsraad1 te adviseren het voorbeeld van het NVV te volgen- „Als echter blijkt, dat de VNO en NCW zich toch met de onderhandelingen bemoeien zullen we, alsnog een standpunt bepalen". Over het uittreden van het NVV zei hij: ,Jk geef ieder het recht te twijfe len aan gegeven antwoorden. Maar we, moeten wel beseffen, dat wij de werk gevers vragen hebben gesteld, die ze hebben beantwoord". Lanser wees er op, dat er geen conflict is op centraal niveau, maar op het niveau van de bedrijfstakken. ..Het NW taxeert del situatie blijkbaar anders dan wij".! aldus Lanser. NKV-topbestuurder Van Hout zei. dat het de vraag is, of je iets bereikt' met opschorten van het overleg, zoals het NW dat heeft gedaan. Hij zei, dat het enige, waartoe het verbonds- bestuur van het NKV had besloten was om leden en sympatisanten op tej roepen bijdragen te storten t.b.v. ae actie „Kom op", waardoor men de kassen van de Industriebonden wil aanvullen. Wel is het NKV-verbonds- DUITSE KRANTEN NIET VERRSCHENEN DOOR DRUKKERSSTAKING HANNOVER West-Duitslands sociaal-democraten hadden zich het begin van deze week heel an ders voorgesteld. Terwijl partij voorzitter Willy Brandt in Han nover een ovatie der 'Genossen' onderging („Niemand heeft ook maar half zo'n groot aandeel aan de verkiezingsoverwinning ge had als Willy Brandt", aldus vi- ce-voorzitter Helmut Schmidt bij de opening van het partijcon gres) richtten dinsdagmiddag in Bonn linkse jongeren de verf spuit op de muren van het ba rokke raadhuis: „Nixon moorde naar, Thieu beul, Brandt mede plichtige". Zaterdag al hadden jongeren van SPD en FDP geprotesteerd tegen het feit dat de sociaal-semocratische pre sident Heinemann Zuid-Vietnams pre sident Thieu zou ontvangen. Het West- duitse staatshoofd heeft zich waardig van zijn taak gekweten- Hij benuttel de 50 minuten die Thieu dinsdagmid dag waren toegestaan voor het over brengen van de Zmdvïetnamese dank aan de vrijgevige regering in Bonn om er bij de Aziatische dictator op aan te dringen dat neutrale waarne mers de toestand van de gevangene in diens land zouden mogen onderzoe ken. „Als wij u helpen, dan moet u ons ook helpen", aldus Heine mann. Voordat hij in West-Duitsland aan kwam had Thieu een kort bezoek gebracht aan Engeland. Vanuit Bonn vertrok Thieu naar Zuia-Korea- De Brit-se premier, Edward Heath, heeft de Zuidvietnamese president toege zegd hem diplomatiek en bij de we deropbouw van zijn land te zullen blijven steunen. Met Heath heeft hij gesproken over de ontwikkeling in Zuiuüost-Azdë en 'een aantal actuele internationale vraagstukken', aldus een communiqué. Het bezoek van Thieu ging vergezeld van strenge vei ligheidsmaatregelen. De verbolgen jongeren, die vinden dat de regering-Brandt Thieu buiten de deur had moeten houden, hadden echter het verloop van de confronta tie tussen de twee presidenten niet afgewacht. Het „Initiatief voor Inter nationale Solidariteit met Vietnam"] had een grote demonstratie voorbe reid- Enkele duizenden gaven- gehoor aan de oproep. Voor naar schatting! 300 jongelui was vreedzaam betogen echter al te tam- Zij bestormden het raadhuis in het centrum van de hoofdstad, spoten him leuzen op de muren, staken de rode vlag uit en vormden voor het gebouw een cordon tegen de met waterkanonnen en traangas aanrukkende politie. Congres Kwam dus het politieke tumult, dat in Hannover mocht worden verwacht. in eerste instantie en in alle hevigheid j uit de hoofdstad, een tweede tegenval ler voor de SPD was dat over het "ais belangrijk aangekondigde congres op de eerste dag wellicht geen woord zou worden geschreven. Een duizend tal Westduitse journalisten zit werke loos in Hannover: voor het eerst in 21 jaar verschenen er dinsdag in de| Bondsrepubliek geen kranten. Het ging dinsdag om een proteststa-] king, waarmee drukkers en zetters, hun looneisen (13 procent verhoging)' kracht bij zetten. Het zag er echter dinsdagavond naar uit dat de gebeur-1 tenis zien woensdag zou herhalen. Hetj loonoverleg was 's middags veel te' laat hervat, hetgeen in Muenchen (de plaats van de onderhandelingen) het; gevolg had dat alle drukkers evenmin j aan het werk gingen; een voorbeeld I dat in het tweede krantencentrum.; Hamburg, onmiddellijk werd gevolgd. Dit alles ondanks bereidheid van de; werkgevers om boven het dusver ge-; handhaafde aanbod «9 procent meer' loon) uit te gaan. De schuld lag nu bij een onverwacht hevige sneeuwval, die hei de bemiddelaar tussen druk kers, vakbond en werkgevers onmoge lijk had gemaakt op het Muenchener vliegveld te lenden. Als schrale troost geldt voor Han nover dat het eerste hoogtepunt van' het congres, met de redevoeringen1 van voorzitter Brandt en vice-voorzit- ter Wehner, voor deze woensdag isl gepland. Op de eerste dag was het alleen de tweede vice-voor2itter. Hel-| mut Schmidt, die een inleidende toe-| spraak kon benutten om de rumoeri ge linkervleugel de eerste slagen uit; te delen. Als „kortzichtig en schadelijk" be stempelde Schmidt „de opvatting van enkele jeugdige helden, om de tot dusver geboekte prestaties van vak bonden en sociaal-democratie en m het bijzonder het hervormingswerk; van de sociaal-liberale coalitie gering te schatten, aangezien ze kennelijk het zogenaamde systeem niet veranderen Alleen al de merkwaardige stilte waarmee Schmidts woorden werden aangehoord, houdt de belofte in dat hij de komende dagen van de aller minst uit enkele jeugdige helden be slaande linkervleugel stevig zijn vet. zal krijgen. bestuur van mening, dat er praktische en psychologische motieven zijn, die noodzaken een breuk te voorko mHet NKV-verbonds bestuur zal bin nen korte termijn in spoedvergade ring bijeen komen om te beslissen wat men zal gaan doen. Alle drie ae vakcentrales verklaarden, dat de stap van het NVV geen gevolgen zal neb ben voor ae verstandhouding tussen NVV, NKV en CNV, .Alleen wordt het in allerlei organisaties zeer moeilijk werken" zei Jan Lanser. Parujen in do co.nfectle-industrie zijn gisteren niet to: overeenstem ming gekomen tijdens een poging het overleg weer op gang te brengen. In de zuivel is het oveneg van de werk gevers uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen in de Stichting van de Arbeid. De kamerleden Beekmans en Terlouw van D'(>0 hebben de regering gevraagd maatregelen te nemen opdat geen melk in het oppervlaktewater komt, wanneer een staking in de zui velindustrie uitbreekt. Ook het overleg tussen werkgevers en werknemers over vernieuwing van de c.a.o. voor de groente- en lruitverwer- kenae industrie (ae conservenfabrie- ken) is vastgelopen op de maximering van de prijscompensaties. Het landelijk actiecenrum van de drie incius.necxjnden hem: dinsdag oca- tend stakingen en selectieve acties in 51 bedrijven geregistreerd. Daarbij zijn 50.265 werknemers betrokken. Het aantal werkelijke stakers is even wel aanzienlijk lager. Tot de 'nieuwe' bedrijven waar selectieve acties dins dag zijn begonnen behoren Smit en Gusto :n het Waterweggebied. Als nieuweling kwam er ook bij de brouwerij van Breda/Oranjeboom m Breda 400 werknemers waar de industriebonden het stakingsparoo! ga ven aan 120 werknemers in de botte larij. De drie industriebonden hebben gister avond 'groen licht' gegeven voor sta king bij de bierbrouwerij Heineken in Den Bosch. Om 23.00 uur beëindigden vijftien werknemers in de ziedenj het werk. De afbouw '.-an deze werkzaam heden duurt volgens de vakhonden tier, a twaalf uur. Verwacht wordt dat de vakbonden woensdag ol donderdag een staking bij dit bedrijf zuilen uit roepen. De directie van Nijverdal Ten Gate heeft de industriebonden gewaar schuwd. dat de directe en indirecte gevolgen van de staking in de afwer kingsafdeling van de koninklijke tex tielfabrieken Nijverda! Ten Cale in Enschede de toch al bescheiden renta biliteit van het concern zullen aantas ten en dat hiervoor vroeger of later de rekening zal worden gepresen teerd. AMBTENARENGERECHT VERKLAART DIENSTBEVEL AAN DAUDT NIETIG AMSTERDAM (ANP) Hel ambtena rengerecht in Amsterdam heeft het dienstbevel van hel college van be stuur van de universiteit van Amster dam aan prof. dr. H. Daodt en de zijnen dinsdag nietig verklaard. Het gerecht is van oordeel, dat het college ernstig in verzuim is geweest door geen onderzoek in te stellen naar de rechtsgeldigheid van de zogenaamde 'vakgroepenbesluiten", die in de strtifa- culteitsraad waren genomen tegen de zin van de meerderheid van de weten, schappelijke staf van het instituut politicologie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 9