'Delta Marina' gaat zomerwoningenterrein Kortgene exploiteren Bewoners binnenstad van Terneuzen kozen leden van wijkraad Eerste steen voor christelijke kleuterschool Zierikzee gelegd rrico Bewoners straat Middelburg brengen licht in duisternis Niet te onttrekken aan extra heffing voor Kalkarproject" mantels STICHTING GAAT PROTESTANTEN IN N00RD-IERLAND STEUNEN SPORTTOERNOOI JUBILERENDE HTS VLISSINr-EN 9? Leden van de drie industriebonden bij Philips Roosendaal bereid tot acties WOENSDAG 11 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 OVERNAME GEMEENTEGROND VEERDAM /ADVERTENTIE I Kaas met ster-allures VERENIGING VAN STEIGERREZITTERS HEEFT PLAN ROND KORTGENE De exploitant van •Delta Marina' te Kortgene heeft plan nen om een zomerwoningenterrein aan te leggen aan de kop van de Veerdam. liet plan heeft de naam 'Aqua-village' gekregen. De exploitant heeft de gemeente nu gevraagd of hij gronden van de gemeente aan de Veerdam mag overnemen. Het gaat daarbij om ongeveer 1.570 vierkante meter grond, die voor de gemeente niet direct van belang zijn. Voor die grond zou de exploitant van Delta Marina een beedrag van ƒ8.547,50 neer moeten tellen. Hij had dat bedrag nog te goed van de ge- meente (wegens ondermaa' uit een vroegere transactie). B. en w. nu: „Wij hebben dit aanbod gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij vóór of gelijktijdig met deze transac tie zal voldoen aan zijn financiële verplichtingen uit de overdracht door de gemeente van alle gronden ten westen van de Veerdam". De exploitant wil aan die voorwaarde voldoen. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat kan de transactie plaats vinden en ontvangt de gemeente van de exploitant nog 27.500 aan nog te betalen koopsommen van een vroege re transactie. Naast de commissies van advies bijstand voor openbare werken, recre atie en ruimtelijke ordening en sport zaken willen b. en w. van Kortgene nu ook een adviescommissie voor ge- meentelijke financiën in het leven roe pen, Het voorstel om een dergelijke commissie in het leven te roepen gaat vergezeld van een nota, waarin het college de functie en werkwijze van de velschillende commissies aansnijdt. Daarin wijst het college er met klem op dat de commissies zijn ingesteld als adviescommissies. „Als zodanig brengen zij advies uit aan ons college, dat op zijn beurt weer met voorstel len aan de raad kan komen Daar kan iedere fractie de zaak op zijn merites beoordelen. Zouden van iedere fractie leden zitting hebben in iedere com missie, dan bestaat er een zeer wezen lijk gevaar dat een soort mini-raadjes ontstaan", aldus b. en w. Financiën Over de instelling van een financiële commissie van advies en bijstand merkt het college onder meer „Juist financiële kwesties lenen zich dikwijls minder goed voor diepgaande behandeling in een gemeenteraadsver gadering. Het is vaak een nogal 'tech nische kwestie'. B. eii w. vinden het daarom zinvol een commissie in leven te roepen, waarin (bij wijze van uitzondering) iedere raadsfractie een afgevaardigde heeft. De stichting Zeeuws Dierenasiel en Kliniek in Middelburg heeft de ge meente Kortgene gevraagd om subsidie. De stichting heeft een inspec teur in dienst, die ook op Noord- Beveland inspectie houdt of klachten onderzoekt. B. en w. van Kortgene vertellen sympathiek tegenover het werk van de stichting te staan. En daarom krijgt de raad nu een voor stel om een subsidie te verlenen van 100 per jaar. Bij de zanggroep 'Tabajona' in Kort gene bestaat grote behoefte aan piano of een orgel. Maar de groep kan zo'n instrument zelf niet helemaal betalen. 'Tabajona' kan zelf 800 tafel leggen en nu vraagt men de gemeente om een eenmalige bijdrage van 1.500. Dat willen b. en w. best. maar dan wel onder de voorwaarde dat het orgel bij de gemeente moet worden ingeleverd als de zangroep zou ophouden te bestaan. De gemeenteraad za! nog een krediet van 9.500 beschikbaar moeten stel len voor werkzaamheden aan de weg naar het zwembad. In juni 1972 had de raad al bedrag van 17.450 beschikbaar ge steld voor verbreding van de weg. Bij de aanpak van het werk kwam men echter tot de conclusie dat het beter was om niet alleen te verbreden, maar hel, hele bestaande wegdek in het .werk te betrekken. De totale uit gave wordt nu geraamd op 26-950. Er moet dus nog een aanvullend kre diet van 9.500 door de raad worden verleend- Steh oer In Kortgene bestaat op dit moment de vereniging 'Steigerbezittcrs Kortge ne'. De vereniging stelt zich tot doel gezamenlijk een flinke steiger in het 'Veerse Meer te gaan exploiteren. Dat dan ten behoeve van die bungalowbe woners, die geen eigen steiger hebben. De vereniging heeft nu vergevorderde plannen voor een steiger in het meer bij het westelijk gedeelte van hel bungalowterrein. B. en w. in het voorstel aan de raad:. „Nu doet zich de omstandigheid voor dat juist in dat gedeelte van de Veer se Meerbodem vlak voor de kant een relatief diepe geul voorkomt. Daarin (ADVERTENTIE) goed zijn onze ook opvcilend in modellen Breda Tilburg Goes ïoosendaal Middelburg vindt een bovenmatig sterke vegetatie-1 groei plaats. Bij het afsterven van diej vegetatie treedt een bijzondere stank-j hinder op. Daarnaast is de aanwezig-1 heid van de geul in de over het geheel i genomen ondiepe vooroever voor klei-j ne kinderen niet ongevaarlijk". B. en w. menen nu dat het werk dat voor de aanleg van de steiger nodig is (baggerwerk) gecombineerd wordt! met het dichtgooien van de geul. In de lotaalkosten van 13.000 wil de, gemeente dan 4.000 bijdragen. De vergadering van de gemèenteraad van Kortgene begint donderdagmid dag om half drie. Nederlandse bevolking bewust maken Foorzilfer Frijlink, Waarde: „Eenzijdige informatie" en zijn medestanders onder de aan dacht van het Nederlandse volk bren gen. Dit zal dan moeten gebeuren door: het geven van voorlichting en informatie: het houden van voor drachten en excursies: het publiceren van geschriften en het houden van filmvoorstellingen; het zonodig vor men van een medisch team: het inza melen van gelden en goederen om de geestelijke en de maatschappelijke nood van de protestanten in Noord-] Ierland: het organiseren van een ver blijf buiten Ierland voor slachtoffers. „Begrijp me goed," zo gaat de heer Frijlink verder, „we staan zeer posi tief tegenover de acties van bijvoor beeld het comité 'Zeeland helpt Noord Ierland', dat wil meewerken aan het op den duur volkomen wegwerken van de conflictstof in Noord Ierland. Maar wij zijn van mening dat je eerst de broodnodige hulp moet verschaffen en dat je dan pas op een oplossing kunt aansturen." Met het passeren van de stichtingsacte begint vandaag de actie van de nieuwe stichting. Er zullen circulaires en perscommuni- aué's v/orden verzonden en als de belangstelling los komt zullen ver schillende deel-comité's worden opge richt. KLEUTERS OPENBAAR ONDERWIJS OOK IN DIT GEBOUW WAARDE „We willen het Neder landse volk ervan bewust maken dat men eenzijdige informatie krijgt Noord-Ierland. Je hoort zo ontzettend veel over moorden, bomaanslagen en brandstichtingen, die de protestanten plegen. Maar dat er veel meer moor den op protestanten worden gepleegd en dat er veel meer eigendommen protestanten worden vernield, daarvan raakt bijna niets bekend. Nog geen vijf procent van dat soort dir bereikt Nederland. De Britten hou liet bewust, tegen." Dit zegt de heer H. C. Frijlink uit Waarde, voorzitter van de stichting 'Hulp aan protestan ten in Ierland'. Deze stichting, waar van de notariële acte vandaag (woens dag) wordt gepasseerd, stelt zich ten doel de protestanten in Ierland te helpen „in ieder opzicht en met alle wettige middelen", zoals in de stich tingsacte staat te lezen. Deze zaken nu willen de heer Fijlink niet vergeten..,Frico eten VLISSINGEN Vandaag isdag) begint, in het kader van hei if de lus- rum van de Vlissingse hts, een sport toernooi (voetbal, basketbal en volley hal), waaraan wordt deelgenomen door verschillende hts'en uit Neder land, benevens een aantal teams van scholen uit het buitenland. Om 10.00 uur worden in de aula van de hts sportlieden ontvangen van on der meer de university of Florida USA), de universiteit van Kopenha gen en de Imperial College Union Edinburgh (Schotland). Op de sportvelden aan de Irislaan wordt van 12.30-17.10 uur gevoetbald, (n dezelfde tijd wordt in de gemeente- 'ijke sportzaal gevolleybald en gebas ketbald. Morgen (donderdag) wordt ■/an 10.00-16.30 uur aan de Irislaan ge voetbald en in dezelfde tijd in de ge- -neentelijke sporthal basketbal ge speeld. Van 10.00 uur tot 15.45 uurl wordt er gevolleybald in de sporthal. Belangstellenden zijn van harte wel kom. „DE GEMEENTE HAALT VEEL WEG MAAR GEEFT ER NIETS VOOR TERUG" ONZEKERHEID OVER TOEKOMST VAN CENTRUM TERNEUZEN Enkele tiental- 'len bewoners van de binnenstad van Terneuzen hebben dinsdag avond in buurtcentrum De Sluis' een wijkraad van negen leden gekozen. De raad moet dienen als "brievenbus' en verte genwoordiging van het oude centrum, waar zo bleek ook dinsdagavond weer de onze kerheid flink ligt opgetast. „De gemeente heeft hier steeds meer dingen weggehaald en er niets voor teruggegeven," zei een bewoonster. Anderen informeerden wanneer en waar er speelgelegenheid voor de kin deren komt, er waren klachten over ratten en overmatige boomgroei in het "Pastersbos'. sommigen willen au to's uit de straten weren en enkele dames hielden een vurig pleidooi voor binnenstad die blijf» zoals ze nu is. Eén van de bewoners: „Als deze wijk in een grote stad had gelegen was hij allang gesaneerd. Maar de mensen hier knappen hun huizen zelf op. Ik zou alleen wel eens wat meer ruimte om me heen willen hebben." Wijk raadlid I. van Urk noteerde alle secuur: hij gaat als "brievenbus' funge ren voor bewoners die vragen of opmerkingen hebben- In een volgende bijeenkomst wil de bevolking de me ning horen van de drie architecten die een 'plan van kansen en voorwaarden' voor het centrum op papier hebben gezet. „He'u is géén bestemmingsplan: er ligt niets vast, denkt u daar goed om," waarschuwde directeur Henk van den Berg van de 'Centrale stich ting', die aan de 'wieg' staat van het inspraakproject "binnenstad'. Hij gaf aan het begin van de bijeenkomst een uiteenzetting van de verschillende vor men van opbouwwerk en de typen wijkraden die er in ons land functio- neen. 'Meespreken Berg kon dinsdagavond al enkele bin-i nenstadsbewoners geruststellen: het| carillon in de toren van de vroegere i Willibrorduskerk (waarvan nogal wat geluidshinder wordt verwacht) is er nog zomaar niet, het speelt geen 24 uur per dag en de gemeente gaat een normale hinderwetsprocedure volgen.: Het feit dat de 'Centrale Stichting' zelf binnenkort naar de oude mare-; chausseekazeme aan de Nieuwstraat| <CIERIK7.EE De drieëneenhalfjarl- te Cindy Renter heeft dJnMlagmiddaic de eerste steen gemetseld voor de tweeklaasige christelijke kleuterschool in plan West t<- ZJerikzce. Dat gebeur- de op het winderige en kille bouwter rein aan de ZunclkrcckMraat in deze nieuwbouwwijk. Terwijl haar feeste lijk uitgedoste kameraadjes nauwlet tend toekeken zorgde Cindy, geholpen door enkele volwassenen, ervoor (lal de steen keurig op zijn plaats kwam liggen- Het metselen van de eerste stoer, werd bijgewoond door onder anci-n-n ouders, schoolbestuur, vertegenwoor- iigers van gemeente, aannemer, archi tect, de hoofden van de christelijke -cholen in Zierikzee. cie hoofdk-idstorj ran de kleuterscholen en een verte- .enwoordiger van de Zeeuwse protes .ants-christelijke schoolraad De nieu- ve kleuterschool zal vóór he- begïr. van het nieuwe schooljaar gereed zijn. Secretaris J. Luijendijk van de chris telijke kleuterschoolvereniging 'Reho both', vertelde op de bouwplaats het plan voor de bouw van een chri-: telijke kleuterschool al uit 1969 stamt. „Toen was de gemeente ons voor in de wijk Malta", zo zei hij. De hee Luijendijk zei verder dat zijn vereni ging hoopt in de buurt van de nieuwe kleuterschool nog eens een christelij ke basisschool te kunnen bouwen De kleuters besloten de korte plechtig heid met het zingen van een toepas se lijk lied op de wijs van "Wij zijn de jongens van plezier'. menwerkingsschool Wethouder H Asms van onderwijs merkte later tijdens een bijeenkomst in 'Concordia', waar het feest onder het genot van een drankje werd voortgezet, op dat het openbaar kleu teronderwijs straks te gast zal zijn in het gebouw van de christelijke school. Er is nu namelijk een klas van de christelijke kleuterschool onderge bracht in het gebouw van de openba re school "De Maltarakkers'. „We heb ben het volste vertrouwen in een uitstekende samenwerking", aldus de wethouder. Hij sprak verder de hoop uit dat dit za! uitgroeien tot een samenwerkingsschool. „Het is dwaas dat je als je al gebruik maakt van hetzelfde gebouw en dezelfde techni sche voorzieningen, dan niet een stap je verder zou gaan". De heer Asma dacht dat het de moeite waard zou zijn om deze kans te wagen. Drs. A. J. van den Hoom, voorzitter van het Rehobothbestuur zag dit echter an ders dan de wethouder. „Wij blijven de voorkeur geven aan onderwijs op christelijke hasis". zo zei hij. „maar dat neemt niet weg dat we moeten proberen zo nauw mogelijk samen te werken". Verder voerden nog het woord de heer Spaans namens de Zeeuwse protestants-christelijke schoolraad en de architect, de heer J. Jobse uit Vlissingen- Op de foto: Cindy Renger metselt de eerste steen voor "haart school. verhuist behoeft naar zijn mening ook niemand te verontrusten. Clubs als 'Dhyana' en Tiffani' zullen geen enke le overlast geven, verzekerde hij. Raadslid H. de Vriend (t 70-2000), als. enige vertegenwoordiger van het ge meentebestuur present in 'De Sluis', j riep de bewoners op vooral hun stem te laten horen. ,J)e gemeente is met! zijn ideeën voor de binnenstad een beetje aan het kantelen." VERGADERING ZEEUWSE BRANDWEER COMMANDANTEN IN DE HALLE, AXEL weercommandanten houdt op zater dag 14 april de algemene voorjaars vergadering in het cultureel centrum 'De Halle' in Axel Behalve jaarverslagen en bestuursver kiezingen staat een inleiding van voor- zifter H. den Hartog van de vereni ging op het programma. Hij zal spre ien over .bet hanteren van de brand beveiligingsverordening in de prak tijk". De vergadering begint om 14.00 MIDDELBURG Een groep bewoners van de Hoog straat in Middelburg heeft dinsdagavond zelf voor licht in deze duistere straat gezorgd. Uit acht ven sters hing deze avond een elektrische lamp. waar door de straat baadde in een zee van licht. De be woners wilden hiermee demonstreren dat zij geen geduld meer hebben om te wachten op maatregelen van de gemeente om de zeer gebrekkige verlichting te verbeteren. Volgens een woordvoerder van de bewoners is hier op herhaaldelijk zonder resultaat bij het ge meentebestuur en de dienst van gemeentebedrijven aangedrongen. Door het afbranden van één der pan den in de Hoogstraat, ruim een jaar geleden, ver dween ook het belangrijkste lichtpunt, omdat ter plaatse de overspanning hiervan van gevel tot ge vel dwars over de straat niet meer kon worden vastgemaakt. De Werkgroep Gortstraat-Hoogstraat-Nieuwe Haven' heeft reeds enige tijd geleden in een brief aan b. en w. aangedrongen op de aanleg van twee lichtpunten. Overigens gaat de 'verlichtingsactie', die waarschijn lijk de komende avonden wordt voortgezet, niet uit van deze werkgroep, maar van de bewoners onder ling als 'spontane reactie'. De verbetering van de straatverlichting in de Hoogstraat het gaat om een afstand van naaf schatting vijftig meter heeft wel degelijk de aandacht bij gemeentebedrijven. Naar de directeur van deze dienst, ir. D. N. Alleijn. meedeelde, staat de aanleg van twee lichtpunten in de directe omgeving op het werkprogramma. De bewoners behoefden overigens dinsdagavond niet te klagen over gebrek aan gemeentelijke belangstel ling voor hun problemen: toen de lampen nog maar nauwelijks brandden, kwamen de directeur van ge meentebedrijven, de heer Alleijn en wethouder H. Gillissen reeds persoonlijk polshoogte nemen. In een gesprekje met twee der bewoners, die dit "hoog be zoek' niet was ontgaan, brachten zij naar voren dat de verlichting in de straat de nodige z heeft Van den Berg: „Het is de bedoeling dat de bewoners wezenlijk meespre ken in de beslissingen die er voor hun wijk wprden genomen. Meepraten be tekent niet dat een wethouder o f een huiseigenaar beleefd luistert en u dan weer buitenzet: de bewoners moeten deel hebben aan de plannen die er uiteindelijk van de grond kmen." De gezichten stonden gespannen en er heerste even wat verkiezingskoorts toen er gestemd moest worden voor Terneuzens eerste wijkraad. Bestuurs lid D. van der Meer, toen de uitslag bekend zou worden gemaakt: „Zet u op het schoolbord maar een kruisje achter de nam van de mensen die gekozen zijn: dan weten die waaraan ze doodgaan." De negen wijkraadsle den werden: mevrouw Drenth en me- vrouw Van Kouteren en de heren I. van Urk, D. van der Meer, J- Smies, J-1 A. Rammeloo, J- H. Will, P. Simons en Van Langevelde. Henk van den MIDDELBURGSE WETHOUDER GILLISSEN ELEKTRICITEIT NA AANVAARDING WET 3 PROCENT DUURDER MIDDELBURG De elektriciteitsta rieven van gemeentebedrijven in Mid delburg zullen met drie procent wor den verhoogd zodra de wet betreffen de de Nederlandse hi.idrage in het' Kalkar-project van kracht is gewor den. Burgemeester en wethouders van Mid delburg hebben reeds goedgekeurd dat deze heffing aan de elektriciteitsver bruikers in de gemeente wordt door berekend. Wethouder H. Gillissen, die dinsdaga vond een en ander meedeelde in de] vergadering van de raadscommissie voor de gemeentebedrijven, zei voorts in antwoord op vragen van onder; meer de heer G. Koole (arp) dat de gemeente Middelburg evenais de ande-| re elektriciteitsleveranciers in Neder land. dus ook de PZEM. zich aan dezel hij de v/et geregelde tariefsverhoging eenvoudig niet kunnen onttrekken., Zoals gemeld moet het. betrokken wetsontwerp, reeds goedgekeurd door de tweede kamer, nog worden aange-i nomen door de eerste kamer. Uit de extra heffing van drie procent1 via de elektriciteitstarieven wordt een fonds gevormd waaruit Nederland jr. eerste instantie zal bijdragen in een met de bondsrepubliek en België ont wikkeld project, dat de bouw inhoudt van een kerncentrale met.een experi-1 mentele reactor in het Westduitsej Kalkar. B. en w. van Middelburg achten het gewenst, dat gemeentebedrijven zodra het wetsontwerp door de eerste ka mer is aangenomen, de noodzakelijke maatregelen tot inning van het hogere tarief kunnen treffen. inkoopstation op het groot industrie terrein, zei de "neer Aüeijn dat uitbrei ding van de capaciteit gewenst Is in verband met de groeiende afzet. De capaciteit na uitbreiding. 54.000 kubie ke me-er per uur, achtte hij zeker Tot ae heer L A Kodde (sgp). die naar een en ander had gevraagd, zei de heer Alleijn tenslotte nog dat de grootverbruikers, de grote industrieën, volgens afspraak niet via het gemeen telijke .station maar rechtstreeks door de Gasunie van aardgas worden voor zien. Het nu opgestelde plan houdt onder meer in. dat het bestaande gebouw voor meet- en regeiruimte wordt be stemd. terwijl de bijkomende voorzie ningen in een aanbouw zullen worden ondergebracht. Het derde voorstel betrof de plaatsing van lichtmasten aan het aan te leggen gedeelte -van de rondweg De aanleg van dit gedeelte vergt een i totale investering van 1.373.600 gulden. De commissieleden gingen vrijwel zonder op- of aanmerkingen me: alle drie de voorstellen akkoord. Werkplaats De commissieleden gingen dinsdaga vond vlot akkoord met het voorne men van het college om in afwachting Tan een door de raad nog te verlenen aanvullend krediet, reeds opdracht te geven tot de bouw van een nieuwe werkplaats voor gemeentebedrijven I op het terrein aan het Molenwater, i Uit een toelichting op het plan door] de directeur van gemeentebedrijven, ir- D. N. Alleijn, bleek dat met de totale kosten van bouw enz. een be-1 drag is gemoeid van 184-000 gulden. De inrichtingskosten, kosten van het] opnieuw opbouwen van meet- en regel- apparatuur, verwarmingsmstallatie en1 andere voorzieningen belopen nog, eens een bedrag van ruim 58.000 gul-j den. Nadat de gemeenteraad reeds in! 1972 een krediet van 217.000 gulden' verleende is nu nog een aanvullings krediet nodig van ongeveer 26.000 gul den. De commissie boog zich voorts over een drietal voorstellen, die in de ver gadering van maandag 16 april ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Met betrekking tot het eerste voorstel, het verlenen van een krediet van 11.000 gulden voor de verbetering van de verlichting aan ae V] asm ark t. Kromme Weele en Seis- straat, zei wethouder Gillissen nog. dat dit project in samenhang diende te worden gezien met de reeds in uitvoering zijnde vernieuwing van de Seisbinnenbrug. Ir. Alleijn merkte voorts op. dat in1 deze betrekkelijk nauwe straten toch is gekozen voor lichtmasten omdat voor een overspanning de huizen te laag bleken. Naar aanleiding van een ander voor stel, het verlenen van een krediet van 75.000 gulden ten behoeve van ver bouw en uitbreiding van het gas- ROOSENDAAL De leden van de drie Industriebonden werkzaam bij de Philipsvcstiging te Roosendaal (onge veer 1600 werknemers waarvan zo'n 60 man in Zeeland wonen) zijn vrij wel unaniem bereid om indien nodig tot acties over te gaan. Zoals bekend zijn de onderhandelin gen tussen de vakbonden en de PhJ- lipsdirectie afgebroken. De nieuwe cao moest per 1 april ingaan. De drie districtsbestuurders van de Industriebonden, de heren A. Laker- veid (NW), J. de Jonge (NKV) en B. Lenselink (CNV) gaven dinsdagavond tijdens een druk bezochte bijeen komst toelichting op het door de vakbonden gevoerde beleid. Verteld werd dat de bonden een brief aan de directie van Philips hebben geschre ven waarin staat dat men alsnog bereidis ae onderhandelingen voort te zetten uitgaande van de door de bonden aangevoerde punten (hele per soneel onder cao. centen in plaats van procenten en maximering van de prijs compensatie). De bijeenkomst van dinsdagavond vond plaats in kader van het ./raadplegen van de achter ban". Een dergelijke vergadering werd al eerder in Terneuzen gehouden. Aan de leden werd gevraagd of ze achter het tot dusver door de bonden geroer de beleid stonden. Dat bleek in Roos endaal het geval te zijn. Voor het voeren van acties- indien nodig sprak zich 98 procent van de aanwezi ge NKV-leden uit. 92 procent van de NW-!eaen en 100 procent van de CNV-leden. Tijdens de vergadering gaven zich een groot aantal leden op om eventueel zitting te nemen in een actiecomité. De vakbondsbesturen werden gemach tigd om het actiecomité samen te stellen. Eventuele acties zullen lande lijk worden gecoördineerd-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 7