LEES DE PZC Zesklassige school in Westerzicht Plaats uw familie bericht in de PZC Hino-fabriek - naar België WAAYENBURGHSCH00L DOORBRAK KLASSEVERBAND VOOR PROJECT xeeuws GEEN BEZWAAR VAN COMMISSIE FINANCIËN TEGEN AANVULLEND BEDRAG VOOR NIEUWE RONDWEG Dijkgraaf Schippers in Rotterdam gecremeerd School in beroep over tv-ontvangst LEES DE PZC BANKWERKERS/llSSERS VAN DER STRAATEN Een PANTÏLET of BH met PANTY of GAINE DEZE WEEK WAARDEBON CADEAU 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 11 APRIL 1973 FINANCIËLE COMMISSIE AKKOORD COMPLEX ALS DE THIJSSENSCHOOL VLISSINGEN Dc Vllssinjrse raads commissie voor dc financiën is dinsdagavond moe akkoord gegaan, dat voor do houw van oen nieuw zesklassige openbare school in Wcste zicht een bedrag van ruim 1 miljoen wordt gevoteerd. I)e opzet is, vooruitlopend op dc totstandkoming van de school twee mobiele lokalen Westerzicht komen, voor welk doel 165.000 moet worden uitgetrokken. Bij de school komt een gymnastieklo kaal en in een later stadium ook een twecklassige kleuterschool, zodat men een soortgelijk complex krijgt als de Theo Thijssenschool. Wethouder I. Filius deelde de financië le commissie dinsdag mee, dat men per augustus al wil beginnen met lesgeven in Westerzicht; dat kan dan gebeuren in de mobiele lokalen, waar van er één voor basisonderwijs en één voor bet. kleuteronderwijs zal die nen. Op een vraag van de heer J. M. Bannink (d'66) zei de wethouder, dat het de bedoeling is ook hel. gymnastiek lokaal snel te realiseren. De commissie sielde zich ook positief tegenover het voorstel een Ion te voteren om het schoolcomplex arm de Coosje Bus- kenstraat 135 tijdelijk in te richten voor huisvesting van de samenwer kingsschool voor blo aan debiele kin deren en dat van dit bedrag de kosten voor aanbesteding van nieuwbouw te betalen. De opzet is ook hier. dat. per augustus met het onderwijs wordt ge start. De avond mavo/meao willen b. en w. huisvesten in het gebouw van de mts aan de Marconiweg. Opbouwwerk Posticf stond men ook tegen het door de heer Filius op tafel gebrachte voor stel het vroegere gemeentehuis in Souburg ten dele te verhuren aan de opbouwcommissie Souburg, die er al lerlei activiteiten ballet, hobby- ruimte e.d. in wil onderbrengen. Voor aanpassing van de verwarming en reparaties wilde de commissie tf 28.00(1 beschikbaar stellen. De huur is bpaaid op 11.000,- per jaar. maar dat zal dc commissie via subsidies terugbetaald moeten worden, zo voor zag de wethouder. De heer E. de Priester (pvda) vroeg li- en w. met de conciërge van het pand de nieuwe activiteiten op te nemen, om te voor komen. dat er later klachten over geluidshinder bij b. en w. binnenko- Op alle agenda-zaken werd positief gereageerd uit de commissie. Bij de behandeling van aankoop van panden aan de Ritthemseweg liet- wethouder Filius op een vraag van de heer Bannink weten, dat b. en w. bezig zijn met de conceptie van een voorstel, dat beoogt de commissie eerder te betrekken bij beleidsvoornemens ten aanzien van aankopen: er was op ge wezen. dat men met deze aankopen in feite "vooruitloopt op een nog vast te stellen bestemmingsplan en dat dit formeel niet geheel juist is. Bij de behandeling van de aankoop van enke le slooppanden wees de heer Filius erop. dal het college overweegt de raad voor te stellen in de toekomst voor een bepaalde periode een sloop- krediet toe te staan, zodat niet elk aangekocht pand ook ten aanzien de sloop in de raad moet worden behandeld. De nota. waarin b. en w. uiteenzetten, dat men met het oog op de betrekke lijk geringe financiële inkomsten 20.000,- netto nog niet wil over gaan op een toeristenbelasting leverde stof voor een korte discussie. Daarbij werd uit vragen duidelijk, dat het niet om een principieel standpunt van college gaat „Het gaat meer om de moeilijkheden bij het innen, ik heb gehoord, dat sommige gemeenten maar 50 pet. vangen. De nota is stuk voor u om Ie bewaren en er later eventueel gebruik van te ma ken", aldus de heer Filius. TOKIO (ANP) Hino, een Japanse vrachtautofabriclc, die in I960 en 1967 een assemblagebedrijf in Vlisslngen had. maar toen failliet ging, zal zich wellicht opnieuw in de Benelux gaan vestigen. Het bedrijf heeft nu het oog laten vallen op België, waar een on- derdelendepot zal worden ingericht. Deze vestiging zal zo worden uitge rust dat er in de toekomst, wanneer daar behoefte aan mocht ontstaan, een auto-assembleerfabriek van kan worden gemaakt. De NV Nautawerf in Leidschendam verzorgt, zo lang dat nodig is, de onderdelenvoorziening van de Hino-vracht wagens in Neder land. Volgens een woordvoerder van dit bedrijf is de Hino-afzet in ons land een aflopende zaak. Het in België te vestigen bedrijf zal zich naar alle waarschijnlijkheid voor zien van een Hittachi-computer. Deze computers worden sinds kort via Ne derland voor de Europese markt geïmporteerd door het Informati- en Documentatiecentrum 1970 (ID 70) in Den Haag. Leerlingen Middelburgse school werken gezamenlük hele week aan één onderwerp Alles draait rond verkeer en reizen .•MIDDELBURG De ruim 500 leerlin gen op tie christelijke nijverheids school 'Dc Waayenburgh' in Middel-' burg houden deze week op een even ongebruikelijke als unieke wijze school. Vijr schooldagen lang werken de leerlingen met z'n allen aan één project. Hiervoor is het bestaande klassever- band doorbroken. Vanuit een speciaal rooster dat slechts zes vakken telt, die allen betrekkin ghebben op het project 'Verkeer en reizen' werken leerlingen van verschillende klassen en opleidingen in groepen samen- Doel van dit. project is het experimenteren met andere onderwijsvormen. Het project is een idee van tekenle raar J. C. de Jonge, die zijn collega's hieervoor warm wist te maken, zodat zijn plannen na een voorbereidingstijd van een half jaar deze week uitge voerd konden worden. Ondanks een aanvankelijk gering enthousiasme bij verschillende leerkrachten staat men nu onverdeeld positief achter de pro- jectweek. Dit wordt door initiatiefne mer De Jonge als een gunstige zaak gezien. Door de vele samenwerking die voor het project nodig was. groei de je als leerkrachten tot een hechter team", ertelt hij. Het project is vooral opgezet om de leerlingen vertrouwd te maken met groepswerk als methode om hen be wuster bij het schoolwerk te betrek ken „Het belangrijkste is dat de kin deren eens met plezier werken. Nu zetten ze zich bij voorbaat al tegen het onderwijs af. Voor onze leerlingen de werkende jongeren van straks is het dan zaak de werksfeer aantrekkelijker te maken", aldus te kenleraar De Jonge- Het gezamenlijk werken aan een doel, ondanks een half uur langer school dan normaal, blijkt bij de leerlingen inderdaad aan te slaan. „Over het algemeen merk je dat er harder ge werkt wordt en het enthousiasme gro ter is',' zo constateert de heer De Jonge. Het onderwerp van de project-week wordt vooral op creatieve wijze uitge beeld door middel van onder meer wandkleden, metershoge tekeningen en wandversieringen, waardoor vooral de benedenverdieping van de school een complete metamorfose ondergaat. Ook zijn de activiteiten op de film vastgelegd. De projectweek krijgt zijn hoogtepunt in het leerlingenfeest, dat vrijdag avond wordt gehouden. Dan wordt on der meer een play-backfestival gehou den. filmvoorstellingen alsmede een drive-inshow. De ouders van de leerlingen worden morgenavond (donderdag) via een feestelijke ouderavond bij de project- week betrokken. Naast het bezichtigen van de resultaten en een ontmoeting met de leerkrachten in een feestelijke omgeving, kunnen zij ook him op dit experiment geveii. GS OVERWEGEN COMPLEMENTAIRE STEUN VISUEEL GEHANDICAPTEN MIDDELBURG Gedeputeerde sla- ten van Zeeland zijn bereid verlening van complementaire steun aan onder andere de Contactcommissie Zeeland visueel gehandicapten van geval tot geval te bezien. Dit antwoorden gs op vragen van de provinciale commissie voor sociale zaken. De Contactcommissie stelt dat geble ken is, dat na toekenning van de provinciale bijdrage van 1-575 nog een ongedekt tekort resteert van ƒ300 wegens vervoerkosten in groepsver band. De commissie geeft daarom het college van gedeputeerde staten in overweging te bevorderen, dat de pro vincie zich garant zal stellen voor betaling van deze vervoerkosten, in dien mocht blijken, dat de kosten niet. uit andere middelen in dit verband werd gedacht aan service-clubs ge dekt kunnen worden. Gs zullen het voorstel in overweging nemen, daarbij gelet op het grote maatschappelijke belang van de door de contactcom missie te organiseren activiteiten. Gs zijn echter wel de mening toegedaan dat als kosten mm of meer individue le hulpverlening betreffen in de eerste plaats ten laste van de gemeenten dienen te komen. In Middelburg M. A. L. Hubregtse: „Geen onderdeel van de Dammenweg MIDDELBURG De Middelburgse raadscommissie van advies en bij stand voor de gemeentc-financiën heeft zonder veel op- of aanmerkingen gunstig geadviseerd over het voorstel Win b. en w. oin een aanvullend bedrag van 546.320 uit te trekken voor de aanleg van een gedeelte van de rondweg tussen de Koudekerkse- weg en de wijk Griffioen II. Reeds in 1968 stelde de raad voor deze aanleg ruim 800 mille beschik baar. Inmiddels is, zoals gemeld, het oorspronkelijke tracé gewijzigd, om dat dit het landgoed 'ter Hooge' te veel zou aantasten. De nieuwe kosten- begroting voor de gewijzigde aanleg vermeldt nu echter een totaalbedrag van 1.373.600. Zoals bekend zal de provincie hiervan 95 procent subsidië ren. Deze bijdrage wordt echter pas uitgekeerd na voltooiing van de rond weg, in de vorm van een jaarlijkse exploitatiebijdrage vanaf 1975. De ge meente moet dus wel het hele project financieren. Op vragen van enkele commissieleden wees de voorzitter van de raadscom missie, wethouder M. A. L. Hubregtse, er op dat deze rondweg moet worden MINISTERIE VAN DEFENSIE KONINKLIJKE LANDMACHT Militaire oefening In de tweede helft van de maand april 1973 zal een militaire oefening worden gehouden voor een beperkte groep reserve- en dienstplichtige militairen van de ko ninklijke landmacht, die thans met: a. klein verlof is en in het bezit van een X-lastgeving met een nog niet verstreken datum; b. groot verlof is en in het bezit van een R 1- of R 2- Een klein gedeelte van deze reserve- en dienstplichtige militairen zal op een nog nader bekend te maken datum in april 1973 voor enkele dagen voor oefening onder de wapenen worden geroepen. De oefening wordt niet gehouden op of gedurende een weekeinde of feestdagen. De daadwerkelijke oproep om voor oefening onder de wapenen te komen zal uitgaan op de eerste dag van de oefening. Op die dag zal de oproeping geschieden door toezending van een persoonlijke oproepingskaart X aan de deelnemers behorende tot het. klein-verlofper- soneel en door toezending van een persoonlijke oproe pingsbrief aan de deelnemers behorende tot het groot- verlofpersoneel. Na ontvangst van de oproep dient dit personeel onmid dellijk de bestemming te volgen, welke is vermeld op de lastgeving, die is aangebracht in het militair pas poort. Het opgeroepen personeel dient te reizen met openbare middelen van vervoer en wel: a. voor wat betreft de Nederlandse Spoorwegen op ver toon van de X-lastgeving, respectievelijk de R 1- of R 2-laslgeving; b. voor wat betreft andere openbare middelen van ver voer tegen contante betaling. Deze onkosten worden bij het onderdeel vergoed tegen overlegging van bus-, tram- en/of poritveerkaartjes. gezien als een ontsluitingsweg voor enkele Middelburgse wijken. Het eer ste deel sluit aan bij de reeds be staande door de gemeente aange legde Laan der Verenigde Naties. De heer Hubregtse bestreed dat de rondweg moet worden gezien als een deel van de geprojecteerde 'Dammen weg' over en tussen de Zeeuwse eilan den. waarvan het tracé eveneens rond Middelburg zal voeren. Ook tegen het voorstel van b. en om een bedrag van 840 000 beschik baar te stellen voor skeletrestauratie van tien panden in de Korte Geere, had de commissie geen bezwaren. De gemeente hoopt dat dit project kan worden uitgevoerd met financiële rijkssteun in het kader van de aanvul lende werkgelegenheidsprogramma's, waarbij wordt, 'gemikt' op een subsi die van 300.000- De percelen zijn voor verkoop bestemd. Ook met de gevraagde gemeentelijke financiële medewerking voor de ver betering van de 76 oude woningen in het Bagijnhof ging de commissie ak koord- De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft inmiddels de bereidheid tot financiële medewer king van het rijk aan de gemeente bevestigd. Voorzover de kosten niet uit eigen overschotten gedekt kunnen worden, kan gerekend worden op een rijksbijdrage van 25 procent. Het to tale exploitatietekort door de rehabili tatie wordt op 105.496,68 geschat. Wethouder Hubregtse moest het ant woord schuldig blijven op de vraag van de heer W. P. Rentier (sgp) hoe dit tekort in de praktijk zal worden gedekt. Daarover is nog geen duide lijkheid. De raadscommissie ging ook akkoord met het beschikbaar stellen van de gevraagde bedragen voor onder meer het bouwrijp maken van een terrein aan de Kousteense dijk (voor de bouw van 24 autoboxen), en de ont sluiting van een terrein aan de Vrij landstraat in Dauwendaele voor de bouw van een noodschool voor de stedelijke scholengemeenschap. SUBSIDIE VERBETERING VAN SPORTVISSERIJ DEN HAAG (ANP) Evenals voor gaande jaren heeft de minister van landbouw en visserij, drs. J. Boersma, ook voor 1973 de mogelijkheid ge opend van overheidswege een bijdrage te verkrijgen ter verbetering van de sportvisserij. Deze bijdrageregeling is van toepas sing op projecten ter verbetering van het, viswater en/of de visstand in dat water. Ook voor andere verbeteringen ter bevordering van de sportvisserij in algemene zin kunnen financiële tege moetkomingen worden verstrekt. De toekenning van de bijdrage is afhan kelijk van de mate waarin door de uit gevoerde verbeteringen de belangen van de sportvisserij worden gediend. De aanmelding staat open tot 31 okto ber. KORTGENE In het crematoria te Rotterdam-Zuid werd dinsdag stoffelijk overschot van de von? week donderdag op 64-jarige leeitj overleden dijkgraaf van het wat» schap Noord-Beveland. de heer C j Schippers, gecremeerd. Vele verten woordigers van waterschappen, vinciale- en rijkswaterstaat, gemewa tijke- en provinciale overheid ruik» kavelingscommissie Noord-Bcvela* landbouworganisaties en Rabo-big Kamperland, woonden de Crcnus bij. Namens het waterschap sprak w^ nemend dijkgraaf, de heer C. P. Zuit weg, namens de ruilverkavelingscoj missie voerde de voorzitter, de h« S. J. van Langeraad het woord, tt mens het bestuur van de Rabobs sprak de heer G. E. de Jonge, de h.„ J. J. de Looff sprak namens de per» neelsleden van het waterschap en a mens de Zeeuwse dijkgraven e Zeeuwse waterschapsbond sprak graaf A. M- Geluk. Namens de fannü dankte een oom van de overleden voor de betoonde belangstelling. d. bijeenkomst werd gesloten door ei Becht uit Kamperland. MIDDELBURG De christelijke ng, onale school 'Dc Wiekslag' in Rillaci Bath zit met twee onbruikbare teler, sietoestellen. De school kan geen gramma's meer ontvangen door kanaalwijziging van de PTT, waan de versterker van het centrale ante» nesysteem, dat reeds enkele jaren p leden bij de nieuwbouw van tic school is aangelegd, niet is berekend. Htl schoolbestuur is nu bij gedeputeerd staten in beroep gegaan tegen df weigering van de gemeente Reimcrs waal om ƒ800,- uit te trekken i een nieuwe antenneversterker. De derde kamer uit gedeputeerde ten voor de behandeling van admit, stratieve geschillen behandelde dia dagmiddag het ingestelde beroep, waren geen vertegenwoordigers ve het schoolbestuur aanwezig. Namea de gemeente Reimerswaal was vi burgemeester mr. C- Pijl Hogew; aanwezig. Deze bracht naar voren dï de in het kader van de lager onös wijswet aangevraagde vergoeding tt in deze wet gestelde normen ore- schrijdt. Het eerste tv-toestel heeft c school in 1968 uit eigen middels moeten aanschaffen omdat de n een overheidsvergoeding hiervox toen nog niet toeliet. Een twetó toestel kon later, na. een wijziging deeze norm, door middel van een meentelij ke vergoeding worden aan^ schaft. Het schoolbestuur vindt dat a gemeente daarom nu ook het bedrj voor de antenneversterker moet uith ren. Door een noodlottig ongeval verloren wij tot onze grote droef heid onze leerling en schoolvriend RONNY VAN SCIIOOTE Wij betuigen de ouders, zuster en broers onze diepge meende deelneming. Directie, docenten, personeel en leer lingen van de RSG Scheldemond. Heden overleed, onze lieve zuster, schoon zuster en tante WILHELM INA DE RUYSSCHER- DE BRUYNE J. Brasser- de Bruyne J. de Bruyne L. de Bruyne- Neven en nichten. Door een noodlottig ongeval werd plotse ling van onze zij de weggerukt, mijn schoonzoon en onze zwager en oom J. C. POTAPPEL echtgenoot van Jacoba Dek, op de leeftijd van bij na 67 jaar. Stavenisse, 9 april 1973. Poststraat 66. Na een langdurig geduldig gedragen lijden is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan, onze lieve man, vader, zoon, broer, zwager en oom HENDRIK REIJERSE op de leeftijd van 63 jaar. Uit aller naam, J. A. Reijerse-de Nooijer Goes, 10 april 1973, Wijngaardstraat 16. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis Bergzicht. Bezoekuur van 14.00-15.00 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 13 april 1973 om 15.00 uur in het crematorium Rotter dam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid. Heden overleed tot onze grote droefheid, ge sterkt door de Genademiddelen der H. Kerk. mijn geliefde echtgenoot, en onze lieve vader en opa JOANNES CORNELIUS LENAERTS op de leeftijd van 65 jaar. E. Lenaerts-Courtin D. M. F. Ter Meulen-Lenaerts P. Ter Meuten J. A. Szachnowski-Lenaerts P. Szaohnowski En kleinkinderen De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Bethesda/St. Josephziekenhuis, Van Dishoeokstraat 2. Bezoekuren van 10.30-11.30 en van 16.00-17.00 uur. De gezongen H. Mis van Requiem zal plaats hebben vrijdag 13 april 1973 om lu.30 uur iu de parochiekerk %-an O. L. Vrouw te Vlissingen, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerk hof om 11.30 uur. Vertrek Winkelmanstraat 8 om 10.15 uur. Heden overleed mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, behuwdmoeder en oma LEENTJE EVERSDIJK echtgenote van A. J. Minnaar op de leeftijd van 59 jaar. Kloetinge: A. J. Minnaar A. D. Minnaar Goes: J. Minnaar L. L. G. Minnaar van der Loo Robby Hansweert: H. Minnaar R. E. Minnaar-Buitink Christian Kloetinge, 10 april 1973 Parallelweg 9 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Sint-Joanna' te Goes. Gelegenheid tot bezoek dagelijks van 34 uur. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 14 april 1973 om 11.30 uur, op de algemene begraafplaats te Kloetinge. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het verenigingsgebouw aan de Jachthuisstraat Heden overleed, in ziekenhuis 'St.-Joanna', na een geduldig gedragen lijden, zacht en kalm onze innig geliefde zuster en schoonzuster LEENTJE MINNAAR geb. Evers dijk Kapeile: M. Sohipper-Eversdijk J. Eversdijk-Heijboer J. Felius-Eversdijk P. Felius J. Eversdijk-Govers J. Ganseman-Eversdij k P. M. Ganseman Kattendijke: M. Eversdijk L. Eversdijk-Zuidwegt Kapeile: C. Sandee-Eversdijk Jac. Sandee A. Burger-Eversdijk Jac. Burger Kapeile, 10 april 1973 Op het Godslam rust mijn ziele Vol bewondering bidt zij aan alle mijne zonden Heeft Zijn zoenbloed weggedaan. Heden ontsliep in zijn Heer en Heiland, m innig geliefde man ABRAHAM JANSE op de leeftijd van 69 jaar. H. W. Janse-Veenendaal De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 14 april 1973, des namiddags om 13 uur, te Sinoutskerke. Vooraf wordt om 12.15 uur een rouwdienst gehouden in de herv. kerk te 's-Heer-Abtskerke. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het verenigingsgebouw 'Irene'. De overledene ligt. opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis St.-Joanna te Goes. Gels- genheid tot bezoek dagelijks van 15.00-16.00 uur. Heden overleed, na een zeer geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde vader, schoonvader en opa, de heer LAURENS VERHULST weduwnaar van Pieternella Mol, op de leeftijd van 82 jaar. 's-Hertogenbosch: P. Verhulst V. M. Verhulst-Hamers Kloetinge: M. Verhulst A. Verhulst-Nijsse Wemeldinge: A. de Schipper-Verhulst C. de Schipper Goes: J. de Puit-Verhulst J. de Puit Kraggebrug: G. Verhulst E. C. Verhulst- van derSande Kapeile: M. Verhulst J. A. Verhulst-Trimpe Klein- en achterkleinkinderen Kapeile, 10 april 1973, Bruëlisstraat 53, Kapeile. De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 13 april om 12.45 uur, vanuit de consistorieka mer van de N.-H.-kerk te Biezelmge op de al gemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de consistoriekamer van de N-h. kerk te Biezelinge. Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zall leven ook al is hij gestorven. Joh. 11 25 Een week voor haar 89e verjaardag is in Jezus ontslapen, onze lieve moeder AGNIESA SEEGERS-VREE weduwe van J. Seegers VVzn. J. C. Seegers W. Seegers-Weenink Goes, 9 april 1973 'Sint-Maarten in de Groe' Correspondentie-adres: Ravelijn de Grenadier 3, Goes. De overledene ligt opgebaard in het mortua- van 15.00 tot 16.00 uur. rium van ziekenhuis 'St.-Joanna', bezoekuur van 15.00 tot 16.00 uur. Na een rouwdienst in het wijkcentrum 'Hoge- wey' (ingang Waarschapsstraat, Weesp) zal de begrafenis plaatsvinden op vrijdag 13 april om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Weesp. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het wijkcentrum 'Hogewey'. Liever geen bezoek Vrijdag 13 en zaterdag 14 april AFV/EZIG S. Kroonenberg, oogarts GOES Voor spoedgevallen neemt waar dr. M. E. Nordlohne, Vlissingen. Voor direct gevraagd enige Aannemingsmaatschappij BV Hansweert Telefoon 01130-1820. Heden nam de Heere uit ons midden weg, onze geliefde vader, behuwd-, groot- en over grootvader DANIËL SPIJK weduwnaar van Maria Nieuwenhuyze, in de ouderdom van 96 jaar. Yerseke: J. Koster-Spijk Krabbendijke: G. Spijk Krabbendijke: P. Spijk 's-Gravenhage: P. Spijk C. Spijk-Hogewoning Yerseke: G. Butijn-Spijk J. Butijn Yerseke: E. Riedijk-Spijk A. Riedijk Gouda. J. Spijk J. Spijk-van de Broek Göteborg (Zweden): M. Spijk Klein- en achterklein kinderen De teraardebestelling zal DV plaatshebben op donderdag 12 april te 14.00 uur vanuit 'Cultu reel centrum', Noordweg 13. UW ONDERMODE VERHOOGT DE CHARME VAN UW BOVENMODE Oordeel zelf in de paskamer wat u het prettigst zit U wordt deskundig geadviseerd door onze ervaren lorsettières Ganzepoort«traat 9 GOES bij aankoop vanaf 25/-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 6