KMQsrcS rtHEiöJIg Walcheren RAAD DOMBURG AKKOORD MET KREDIET VAN 135.000 GULDEN VOOR RIOLERING IN DOMBURG Miilievbewustheid op een bordje in de raad Domburg MARKTBERICHTEN B. en w. Middelburgzo snel mogelijk herstel ballonhal bii bet sportnark Engelse bejaarden sloten bezoek aan Middelburg af Kerkelijke mutaties ^Yïlodeólxow WOENSDAG 11 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Uitvoering via aanvullende werkgelegenheid Kosten in totaal 450.000 gulden DOMBURG De raad Domburg is dinsdagavond zonder discussie vlot akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om een krediet van 135.000 uit te trekken voor uitvoering van de vierde en laatste fase van de riolering in de kern Domburg. De enige opmerking over dit voorstel kwam van de zijde van de christelijke groener in», die bij monde van de heer S, J- Lous adhesie betuigde. „Bij de algemene beschouwingen hebben wij dit werk reeds zeer urgent genoemd. We staan dan ook met enthousiasme achter dit voorstel" Met deze laatste fase van de riolering in Domburg is in totaal een bedrag van rond de 450.000 gulden gemoeid, waarvoor het rijk echter een subsidie van 70 procent 135000 gulden verleent onder voorwaarde dat werk zaamheden, die na 1 april 1974 wor den uitgevoerd, niet gesubsidieerd worden. De gemeente is reeds toege zegd dat de werkzaamheden in het kader van de aanvullende werkgele genheid (DACW-verband) kunnen wor den uitgevoerd. De raad toonde zich zeer kritisch bij de voorgestelde herziening van de le gesverordening. die op verschillende punten werd geamendeerd. In enkele gevallen zagen de raadsleden onvol doende reden om bedragen in de verordening sterk te verhogen- ..Er staan bedragen in waarbij ik me niet kan voorstellen dat dit de kosten voor de secretarie zijn. Het is dan eigenlijk een soort verkapte belas ting". aldus raadslid L. Wondergem. Burgemeester F- G. Sprenger ontken de overigens dat de legesverordening gehanteerd werd als een middel om belasting te heffen ,.U moet de kos ten niet zien ais belastingheffing maar als een vergoeding aan de gemeente voor bewezen diensten", zo stelde hij Vervolgens diende raadslid Lous enke le amendementen in. die een vermin dering inhielden van de leges die betaald moeten worden bij afgifte van een muziek- en dansvergunning. Met (ADVERTENTIE) 4e onnavölgbai'e.niefc fcs imiteren echte franse Maten 21%,*.f De St>jjkerpaksci\oetiert debroekpakmode schoenen... de direkb&ursschoenen deijzersferke schoolsaioeneit. In 75 kleurkombirsties Verkrijgbaar bij SOOVER5 ?CHOEMEM Winkelgalerij Lange Delft - Middelburg WOENSDAG 11 APRIL 1973 MIDDELBURG Landluststraat 60, 10 uur: bijeenkomst NVvH. Schouwburg. 20 uur: toneeluitvoering 'Alles voor de tuin.' 't Trefpunt. 14-16 uur: kinderactivitei ten voor 6-9 jaai'. VLISSINGEN Sint-Josephzieken- huis, 20-21.15 uur: uitzending RaWa. ten.' GOES Museum voor Noord- en Zuid-Beveland, 30-12 en 13.30-17 uur: tentoonstelling 'Met prent het oude Beveland herkend.' HULST Meubelzaak Morres: expo sitie schilderijen van Reinmond Kim- pe. Galerie Van Geyt, 9-12 en 13.30-17 uur: expositie van het werk van Jan Maas en Leonard Maas. KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux, 9-12 en 14-17.30 uur en galerij Opus 2, 9.30-12 en 14-17 uur: expositie olieverfschilderijen en aquarellen van Mies Callenfelds-Carsten. MIDDELBURG Nederlands Koffie huis, 10-22 uur: tentoonstelling werken van Piet Bulthuis. Coffeeshop St-John, 9 uur: expositie grafisch werk van Gerard Wieg- mans. Connies Grill-service, 10-19 uur: expo sitie schilder- en tekenclub Te Kui perspoort.' SAS VAX GENT Galerie Uilenspie gel. 9-12 en 13.30-18 uur: expositie werken m olieverf van J- Hopman. TERNEUZEN Stadhuis. 9-12 en 13.30-15 uur: foto-expositie van Peter Andringa. VLISSINGEN HTS. 9-21 uur: lus trum tentoonstelling 'ontwikkeling van Tanzania.' BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: Turks fruit, 18 Jaar. Roxy. 14 uur: Kuifje en de Zonnetem pel, alle leeftijden- OOSTBURG Ledel, 20 uur: Bij de beesten af, alle leeftijden. HULPCENTRUM Noord- en Mid den-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. HULPCENTRUM Zeeuwsc'n-Vlaan-1 deren te Terneuzen. tel. 01150-4444. HULPCENTRUM Tholen en Sint-I Philipsland, tel. 0011- dc stemmen van de beide wethouders tegen werden deze door de raad aan vaard. Door afwezigheid van een raadslid staakten de stemmen over amende menten van de heer C. A. Dominicus (gem. bel om de leges voor afgifte van een kampeerexploitatievergunning alsmede een vergunning voor vrij kamperen te reduceren. Dit onderdeel komt in de volgende raadsvergadering nogmaals in stemming. Met de overi ge onderdelen van de verordening, waarvan de meer opbrengst door b. en w. aanvankelijk op 1.750 gulden was geraamd, stemde de raad overi gens unaniem in. Bainieuws De gemeente Domburg verleent de uitgever van het Domburgs Bad- nieuws drukkerij Den Boer te Middelburg voor dit jaar een subsi die van 1 000 gulden in het exploitatie tekort dat op 1.750 gulden is geraamd. De resterende 750 gulden van het tekort wordt verstrekt door de Stich ting Badplaatsenbelangcn Domburg en de VVV. Burgemeester Sprenger hield de raad echter voor dat deze bijdrage als een eenmalige gezien moet worden. „We hebben ons er lang over beraden Voor dit jaar willen we het nog aanzien", waarna hij later nog de verwachting uitsprak dat het tekort in 1974 hoogstwaarschijnlijk hogeT zal zijn. De raad schaarde zich achter het standpunt dat dan van subsidiëring moet worden afgezien en ging op deze voorwaarde akkoord met het voorstel om het voortbestaan van deze perio diek, die reeds sinds 1890 in de zo mermaanden verschijnt en informatie verstrekt aan inwoners en badgasten, voor dit jaar te garanderen. Binnenkort kan de gemeente beginnen met reconstructie van het kruispunt Domburgseweg/Schuitvlotstraat Domburg, doordat de raad zonder meer akkoord ging met het voorstel van b. en w. om deze werkzaamheden voor 20.150 gulden aan te besteden bij een Middelburgse aannemersfirma. De raad verleende verder goedkeuring aan het voorstel om een pand in de Waterstraat te Oostkapelle voor een bedrag van 32.000 gulden te verkopen- DOMBURG Het Domburgse raadslid mevrouw M. Vaandra- ger-'t Hofl' heeft het gemeentebe stuur in de raadsvergadering van dinsdagavond buiten de agen da om een bordje aangeboden, waarop het roken van sigaretten als een slechte omgangsvorm aan de kaak werd gesteld. „Roken van sigaretten wil ik u niet beletten- U kunt dus uw gang gaan. Maar ik bied ze u niet aan", luidde de tekst van het bordje, dat het raadslid aanbood met de toevoeging dat dit gezien moet worden als een kleine bij drage in het vergroten van de milieubewustheid. Burgemeester F. G. Sprenger aan vaardde het in dank en plaatste het onmiddellijk op de schoor steen achter de raadstafel. Wet houder A. Wisse toonde zich ver volgens een warm voorstander van plannen om tot een 'rookver- mindering' te komen, hoewel hij eigenlijk liever een rookverbod zou willen uitvaardigen. „We praten tegenwoordig veel over medemenselijkheid. „Ik vind hel zonder meer onmenselijk dat je in zo'n rookgordijn wordt 1/2- zet.", waarmee hij doelde op de lichtelijk blauw gekleurde atmos feer, die aan het slot van de vergadering waarneembaar was- Burgerlijke stand VLISSINGEN RECTIFICATIE Geboren: Brenda d v L. Kleinjan en L. A de Ridder: Jessica I. d v R. W. P. Netto en J. M. de Witte; Marlijn A. z v J. M. C. Nieuwenbroek en M. J. Achterberg; Jacomina J. M. d v C. P. Plansoen enM Maas; Debby d v M. Huijsman en M. Hoevers; Elizabeth d v A. I. Note- baart en S. Oreel; Bianca C. J. d v A. A. de Ridder en G. E. Boot; Nancy d v W B. Nijssen en T. J Geers; Johnny M. L. z v W. A. M. de Ridder en E. A- van de Burg; Nahima d v B. Ali en F. Abdelkarim Mouh Abarkan; Brenda d v R. L. Huijskens en M. A. van Leerdam; Dësiree C. C. d v R. de Mimck en M. L. Filius. Ondertrouwd: J. J. Schipper 26 j en M Wiskerke 20 j: J. F. Costes 24 j en J. A. C. Kapelle 19: S. Sanderse 27 j en L. P. Nieuwenhuijse 19 j: W. Th H. van Dalen 27 j en M. E: van Strien 23 j. Getrouwd: J. Muller en E. Wevers; W. M. Pruijssers en W. F. Pikkaart. Overleden: A. Honig 72 j e v J. P. Knegt; .J. Stroo 74 wedn v P. Melief- ste; P. Meijers 82 j e v J. P. Bouche- rie; J. A. Steketee 67 e v J. H. Mommaas: W. Bosselaar 81 j wedn v •J Hoogesteger; G- Polderman 75 j e v C. Dingemanse; J. de Visser 68 j e v M. Simonse. Officiële publikatie MIDDELBURG Wijziging verordening commissie jeugdbeleid. Burgemeester en wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis dat bij besluit van de raad dier ge meente van 22 januari 1973 is vastge steld de verordening tot wijziging van de verordening tot regeling van de sa menstelling. de bevoegdheden en de werkwijze van de vaste commissie van advies en bijstand voor jeugdbeleid. Gedeputeerde staten hebben omtrent deze wijziging bericht van ontvangst gezonden bij brief van 30 maart 1973. nr. 1856/174/73/260, afd. 3e bur. A en JZ. Deze wijziging ligt ingaande 12 april 1973 gedurende drie maanden ter le zing voor een ieder ter gemeentesecre tarie. Middelburg, 11 april 1973. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, drs. P. A. Wolters, de secretaris, mr. J. Hooij. '2a 1 ZATERDAGSCHIETING IN DE OUDE VISMIJN VLISSINGEN Iti de oude vismijn in VUssbigcn werd een zaterdagschir- ting gehouden. IJc heer J. van der Walle van Eendracht uit Vlissingen slaagde er tijdens deze schieting in om drie hoofdvogels te schieten Dat is een prestatie die per jaar maar door een paar schutters wordt gele-| verd. De uitslag van de eerste wip was als volgt: Hoofdvogel: J. v. d. Walle van Een dracht uit Vlissingen; eerste zijvogel: A. A. Geense van Zorgvliet uit Elle-I woutsdijk; tweede zijvogel: C. v. d l Guchte van Spes-Nostra uit Ovezande; eerste bovenkal: C. P. Timmerman van Vios uit 's-Heerenhoek; tweede bovenkal: A Parent van Eendracht uit Vlissingen, bij loting: eerste onderkahl F. Koens van Spes-Notra uit Ovezan de; tweede onderkal: R- Bazuin van Eendracht uit Vlissingen; eerste klep. J. v. d- Walle van Eendracht uit Vlissingen; tweede klep: A. Meeusen van Spes-Nostra uit Ovezande; derde klep: C. Brand van Vooruitgang uit Kwadendamme. Meeste kleine vogels: A. Parent. van Eendracht uit Vlissin gen. vijf vogels. Uitslag van de tweede wip: eerste hoof vogel: J. v. Walle van Eendracht uit Vlissingen, eerste zijvogel: A. Meeusen van Spes-Nostra uit Ovezande: tweede zijvogel: H. J Driedijk van Doel naar Hoger uit Wolphaartsdijk; derde zijvogel C. v. d. Guchte van Spes-Nostra uit Ovezan de; vierde zij vogel: I-I. Koens van Spes-Nostra uit Ovezande: eerste kal: C. v. d. Guchte van Spes-Nostra uit Ovezande; tweede kal: H. Koens van Spes-Nostra uit Ovezande; derde kal: J. v. d. Walle van Eendracht uit Vlissingen, vierde kal: P. Daalman van ADLM uit Kwadendamme, bij loting. De vliegende vogelprijs was voor J- C'. v. Antwerpen van Een dracht uit Vlissingen. Meeste kleine vogels: W. Geys van Soranus uit Hein- kenszand. acht vogels. RUIM HONDERD GETESTE BROMMERS MET TEVEEL GELUID Bij de 'actie geluidniveaumeting bromfietsen' zijn bij de gefneentepoli- tie van Vlissingen 655 brommers ter controle aangeboden. 72 daarvan ble ken de norm van 102 decibel te overschrijden. De gemeentepolitie van Vlissingen stelde de inwoners in staat om voordat binnenkort, verbaliserend te gen het overschrijden van het geluids niveau zal worden opgetreden in de periode van 26 maart tot en met 7 april hun vervoermiddel op dit punt te laten controleren. Verkeersmaatregelen in Paul Krugerstraat Deze week is in Vlissingen een aan vang gemaakt met de herbestrating j van het gedeelte van de Paul Kruger straat, dat gelegen is tussen de Bloe- menlaan en de Keersluisbrug. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot ongeveer 1 juli. Gedurende deze periode zullen inhaal- en parkeerver boden en eventuele andere noodzake lijke verkeersmaatregelen voor dit weggedeelte gelden. Deze maatregelen zullen met borden worden aangege- Avondschieting 'Eendracht' in Vlissingen VLISSINGEN In de oude vismijn in Vlissingen gaf de handboogschut- tersvereniging 'Eendracht' een schie ting op de liggende wippen, op de eerste wip werd het voorlaatste con cours van de kampioenschappen ver schoten en op de tweede een gewoon concours. Hier de uitslag: Eerste hoofdvogel: J v, d. Walle van Eendracht uit Vlissingen: tweede hoofdvogel: H. v- Stee van Diana uit Yerseke; eerste zij vogel: F. Engels van Eendracht uit Vlissingen; tweede zijvogel: D. v. d. Walle van Eendracht uit Vlissingen: derde zij vogel: J. de Koeyer van Diana uit Yerseke; vierde zijvogel: Bob Glerum van Diana uit Yerseke; eerste kal: P. Rijk van Vios uit 's-Heerenhoek; tweede kal: H. v Stee van Diana uit Yerseke: derde kal: G. Bracke van Spes-Nostra uit Ove zande; vierde bal: Bob Glerum van Diana uit; Yerseke; bieae laatste wer den bij loting toegekend. De vliegende vogelprijs was voor C. D. Raas van Vooruitgang uit Kwadendamme. Mees te kleine vogels: R. Bazuin van Een dracht uit Vlissingen en C D. Raas van Vooruitgang uit Kwadendamme, elk zes vogels. Wegafsluiting in Vlissingen-Oost VLISSINGEN OOST Met ingang van 1 mei wordt in het industrie- en havengebied Vlissingen-Oost een weg gedeelte voor het verkeer gesloten. Het betreft hier een gedeelte van de Belgiëweg vanaf de Luxemburgweg tot aan de Europaweg-Oost. De afsluiting vindt haar oorzaak werken voor Total. De afsluiting zal ook definitief zijn. Het weggedeelte zal niet meer voor openbaar verkeer worden opengesteld, maar wel irAaci worden gehouden voor bedrijfsdien- sten als brandweer en dergelijke. Het verkeer naar de in Vlissingen-Oost. gelegen bedrijven zal gebruik moeten maken van de rondweg, de gehele Eubopaweg- GPC B2 KAMPIOEN VLISSINGEN In de stromende re gen heeft het B2-elftal van GPC de ti tel gegrepen door een 6-0 overwinning op Domburg B2. Bij de rust was de stand al 3 0. In het. clubhuis van GPC werd het kampioenselftal toegsproken door de voorzitter van het jeugdbe- stuur. De oudercommissie zette daarna nog de jeugdtrainer en de elftalbegelei- ders in het zonnetje. Damessociëteit schikte bloemen De leden van de dames sociëteit te Vlissingen hebben zich in het Strand- hotel te Vlissingen. onder leiding van mevrouw Dagelinckx. bekwaamd in het bloemschikken. De presidente me vrouw M. K. Hegt-Kiecher bood na afloop mevrouw Dagelinckx en haar assistente een cadeaubon aan. GEEN BEZWAREN TEGEN HINDERWETVERGUNNING AAN CRUB VLISSINGEN VLISSINGEN Tegen het verlenen van een hinderwetsverguruiing aan de BV Crub aan de Gildeweg te Vlissin gen voor de uitbreiding van een in richting tot het opslaan en afleveren van LI'G-gas met een montagetent zijn geen bezwaren ingekomen- Op het stadhuis van Vlissingen werd dinsdagmorgen een openbare hinder wetzitting gehouden, waarvan nie mand gebruik maakte. Ook de moge lijkheid tot het indienen van schrifte lijke bezwaren werd niet benut. Zaterdag 14e keer voorjaarswandeltocht1 Vrolijke Tippelaars VLISSINGEN Zaterdag 14 april houdt de wandelsportvereniging 'De Vrolijke Tippelaars' uit Vlissingen voor de 14e maal haar voorjaarswan deltochten in Vlissingen en omstreken over de afstanden 5, 10, 15. 25 en 40 km. Zoals gebruikelijk is de start weer vanaf hotel-restaurant *Deita' aan de boulevard, waar de organisato ren weer zo'n 1 200 wandelaars en wandelaarsters verwachten, 's Mor gens om 11 uur zal de 40 km-tocht van start gaan in de richting Nieuw- land- 's Middags om 2 uur vertrekken de wandelaars over de afstanden 25 en 15 km, de 25 km in de richting van Arnemuiden, terwijl de deelnemers aan de 15 km-tocht de Noordbeekse- weg van het begin tot het eind af zal wandelen- De 10 km-tocht start om kwart over twaalf richting Paauwen- burg. De 5 km-lopers vertrekken om half drie. voorafgegaan door de drum band van VTV in de richting van de Van Dishoeckstraat om vervolgens via de Beairixiaan, de Anjelierenlaan de Schuitvaartgracht naar 'Delta' rug te keren. Iedere deelnemer deelneemster ontvangt na het volbren gen van de te lopen afstand een medaille. De medische verzorging is evenals alle voorgaande jaren in han den van de EHBO afdeling Vlissingen. Was het in vorige jaren zo dat de extra prijzen bijna zonder uitzonde ring werden gewonnen door de wan- delsportverenigingen, dit jaar hebben de organisatoren gemeend bij wijze van proef hierin verandering aan te brengen en extra prijzen beschikbaar te stellen: voor specifieke wandelgroe pen, voor andere geüniformeerde groepen en voor groepen en verenigin gen zonder uniforme kleding (scholen en dergelijke). Het bestuur van 'De Vrolijke Tippelaars' hoopt hiermee te bereiken, dat er nog meer scholen en jeugdverenigingen belangstelling krij gen voor de wande'sno-t. MUZIKALE AVOND RSV-bedrijf kreeg miljoenen-opdracht AMSTERDAM He Nederland-* tic Dok- en Scheepsbouw Maatschappij In Amsterdam Noord lid nn llr Rijn Schelde Yrrolmr Groep) beeft een grote opdracht verkregen van de Itali aanse rederij Costa Armatorl te Genua. Het betreft de modernisering van de machine-Installatie van één der schu ierende passagiersschepen van deze •derij. De bestaande stoomturbines UNO KRAUW* zulle IN OPEN HOF VLISSINGEN Donderdag wordt in Open Hof te Paauwenburg, Vlissingen. een muziekavond gehou den. Clara Zietse, zang. Philip Fey, hobo en Leen Zietse, piano, voeren werken uit van onder anderen Mozart Handel. Brahms en Purcell. De avond begint om half negen. NAMEN BEZOEKENDE NOORD-IERSE SCHOLEN ZIJN DEFINITIEF VLISSINGEN De namen van de Ierse scholen, waarvan de leerlingen vanaf maandag 16 april een drie ken durenden vakantie in Zeeland doorbrengen, zijn definitief. Hel zijn de St. Monica en Orange field meis jesscholen en Vallygomartin en St. Thomas' jongensscholen- Even heeft het er naar uit gezien dat er moeilijkheden zouden zijn, omdat een van de scholen is bedreigd- Dank zij interventie van de landelijke stich ting Help Noord Ierland is dat weer in het reine gekomen. Een nieuwig- heidje voor de vakantietrips is dat de groep, die in Zeeland komt, vergezeld zal zijn van een psycholoog. Hij doet een onderzoek voor de Belfast Univer sity over de vraag hoe de kinderen de situatie in Noord Ierland beleven, hoe zij de vakantie ondergaan en wat de gevolgen daarvan zijn als ze weer in Noord Ierland verblijven. ZOMERAVONDVOETBAL VLISSINGEN VAN START MET 24 ELFTALLEN VLISSINGEN Wanneer in de laatste week van april de zomeravondvoetbal weer gaat draaien op de Keersluisvel- den in Vlissingen, zal een nieuwe fase worden ingeluid in het Vlissingse zo meravondvoetbal. Twee elftallen meer dan het vorige jaar doen aan deze competitie mee, terwijl in plaats van twee poules nu gespeeld zal worden in drie poules. De 'nieuwkomers' van dit jaar zijn Pet chiney 2 en PZC 2, die voor het eerst in competitieverband zuilen gaan voetballen. De poule-indeling is gemaakt aan de hand van de standenlijst van vorig I jaar. De beide klassen van vorig jaar werden onder elkaar gezet in volgorde van klassering welke zij aan het. eindl van de competitie innamen. Vervolgens werd deze 'lijst' in drieën gedeeld. Wanneer een der eerste vier f stand aard «-elftallen uit poule B dit seizoen kampioen worden, dan speelt zij tegen de kampioen van klas A twee wedstrij den om het kampioenschap van de zomeravondvoetbal Vlissingen. Met ingang van deze competitie is te vens een promotie/degradatieregeling ingevoerd. De competitie-indeling in poules ziet er als volgt uit: Poule A: RWS 1. BW 1. HSV 1, Uiter ton 1. PVS 1, VAW 1, Hoechst Boys 1, COAL 1. Poule B: PZC 1. PZEM 1, Pechiney 1, LVV 1. PVS 2, Hoechst Boys 2, Uiter ton 2, BW 2. Poule C: PZEM 2, PVS 3. Hoechst Boys 3, VAW 2, BWS 2, COAL 2. PZC 2. Pe chiney 2. Vrouwenbond NVV kwam bijeen DOMBURG De vrouwenbond van het NW afdeling Domburg hield de maandelijkse bijeenkomst in zaal Re- hobo th onder leiding van voorzitster, mevrouw M. Passenier-Huiszoon. Na dat het huishoudelijke gedeelte w-as afgewerkt meld mevrouw Rezelman van de huishoudelijke voorlichting ten plattelande een huishoudelijke quiz. Dc I w_ type T-M- 410 en zullen worden geleverd door Stork- Werkspoor Diesel te Amsterdam De verbouwing zal in dc 2<- helft van 1974 plaatsvinden. Met deze voor d<- Amsterdamse Industrie zo belangrijke opdracht is een bedrag van ruim 20 miljo* 1. zwuNDKcarr PAASSPEL IN 'TUSSENKERK' MIDDELBURG In dc Tussenkerk'. bij de Koorkerk in Middelburg, wordt op Palmzondag 15 april, door de kin deren van de vrijzinnig hervormde zon-1 dagsschool het door da. H. J. Modder man geschreven paasspel: 'Kinderen van Jeruzalem' opgevoerd. Een groep je jongeren verzorgt met viool en fluit de muzikale begeleiding De regie is in, handen van mevrouw C. J. L. van Zwie- ten-v. d. Veen. Vergaderin" van de filatelistenclub MIDDELBURG De fllatellstmvere- niging Delta-West* houdt morgen (donderdag) de maandelljkv vergade ring in 'Dc Schakel', waarop naast dc gebruikelijke agenda en verloting een lezing wordt gehouden door dc heer- J. J. M. Kiggrn uit Voorburg over post en postzegels in het algemeen De bijeenkomst wordt gehouden var. af half acht 's avonds. De jeugdclub- komen op 14 april, 28 april en 12 mei bijeen in een lokaal van de voorma! i ge technische school aan het Molen i water Deze vergaderingen beginnen) allen om half vier 's middags. BRAM BEEKMAN GEEFT B ACMONCERT MIDDELBURG De organist Bram Reekman zal ook dit jaar een concert van werken van Bach geven op één van de kleinr-re orgels in Middelburg Dit jaar is de keuze gevallen op h/'. nieuwe Vulpen-orgel van de Ontmoe tincskerk. Het concert zal worden gegeven op witte Donderdag. 19 april, en begint j om 20.00 uur. 1 Het programma vermeldt een gedeel- te van "Die Achtzehn Leipzigerl Chorale' <BWV 651-6081 en de Trio-1 sonate in c-moll (BWV 526). Bram Beekman is met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd tot leraarj muzikale vorming bij de christelijke scholengemeenschap Walcheren. H:j voltooit thans zijn orgelstudie bij prof Heilier in Wenen VEILING SINT ANNALAND !0 tprJ: toen: 10 ton mg 40 opwaaru. kim I MA 3! ton mul 40 opwaart». kim I f MSA. nespnji P<r «0® kg. VISMIJN OOLUNHftAAT 10 April. Exportgunalen 2.7« kg 5jr>—SJ». «rChttf 12 kg; bol 121 kg; kabtljBuw 7» kg; «cliol 288 kg, wijting 29 kg: tong 132 kg; pnllng 13 kg. wbutt li kg; gn« 19 kg. tarbot 4 kg; ra lm 1 kg. krmb 1 kg; ongcaorteerdc ru MIDDELBURG MIDDELBURG Het Middelburgse, college van b. en w. is van mening dat dc door dc storm vernielde bal lon-sporthal bij het sportpark *Voor- borch' aan de Breeweg zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. Dat is de definitieve conclusie van het college, dat zich dinsdagmorgen over het voorlhestaan van de ballonbal heeft beraden. Het college hoopt zo spoedig mogelijk nadere financiële gegevens te verkrij gen om een definitief voorstel aan del raad te kunnen doen. Met het herstel van het gescheurde zeildoek is maxi maal een bedrag van 50 mille ge moeid. Behalve dat een hersteld on derdak voor de sportactiviteiten nood-; zakelijk is. geven b. en w. bovendien als argument dat voor de ballonha! niet- alleen is geïnvesteerd in het zeil.! maar ook aan andere onderdelen, zo als de vloeren, de verankering en hel ketelhuis. Het niet herstellen van dc-, ballonhal zou daardoor eveneens een, aanzienlijk kapitaalverlies opleveren, j BEDRIJFS- EN ZOMERAVONDVOETBAL MIDDELBURG DIT JAAR MET 15 TEAMS MIDDELBURG Het aantal deelne mende teams aan dc competitie van het bedrïjfs- en zomeravondvoetbal, rayon Middelburg, is met 3 teams uitbebreid tot 15. „Een ongekende weelde", zo constateerde rayonvoorzït- ter C. W. Janse maandagavond tijdens! dc jaarvergadering in restaurant 'Suis se' te Middelburg. Sinds lange tijd heeft het Middelburgse zomeravond- voetbal niet meer zo'n groot aantal deelnemende ploegen gehad. Er zijn twee nieuwe verenigingen bij gekomen, namelijk VC Pechiney en verteranen Middelburg, terwijl twee verenigingen met een tweede team i uitkomen; een andere vereniging trok het derde team terug. De competitie begint dinsdag 24 april en wordt gespeeld op de sportvelden aan de Voorborch. De eerste twee weken wordt er. behalve het weekend, iedere avond gespeeeld op 2 velden. De wedstrijden duren 2 x een half uur en beginnen om kwart voor zeveen De volgende weken worden er twee wedstrijden per avond gespeeld, op maandag, woensdag en vrijdag. Aan vang kwart voor zeven en kwart voor acht. Het bestuursvoorstel om alle teams in ëén poule onder te breqgen en om hiermee een halve competitie te spelen, werd met 11 tegen 4 stem men aangenomen. Bij de bestuursverkiezing werd dc heer L. A. M. Kraak weer voor twee jaar benoemd tot competitieleider. Ook voorzitter Janse werd in zijn functie herkozen. Secretaris J. J. Cop- poolse kon in zijn jaarverslag opti mistische geluiden laten horen en vooral het spelen op de bijzonder goede velden aan de Voorborch heeft het vlotte verloop van de competitie '72 bevorderd, aldus het jaarverslag. Uit het financieel verslag bleek dat het Middelburgse rayon nog geen geldzorgen kende, er was een batig saldo. Op advies van de kascommis- sie, die een gunstig verslag uitbracht, werd de penningmeester gedechar geerd- Ook zijn begroting voor 1973 werd zonder wijzigingen goedgekeurd. MIDDELBURG De veertig EngelseI bejaarden uit Folkestone hebben dins dag hun bezoek aan Middelburg, dat een kleine weck heeft geduurd, afge sloten. 's Morgens brachten zij een bezoek aan het bloemen- en tuincen trum Dekker, dal in twee groepen werd bezichtigd. Tussen dc flora in een der kassen werd koffie gedron ken. De middag werd doorgebracht in het dienstencentrum voor bejaarden 'Het Schuttershof*, waar de Engelse gasten contacten legden me', vele Nederland se leeftijdgenoten. Het koor van het dienstencentrum, ondè leiding van oud-pastoor Sr.el. zong een aantal lie deerde Engelse volkslied. Mevrouw O K. Hesselin:-: Mondria, bestuurslid na mens c!e UW, legde de Engelse gas ten de bedoeling en werkwijze van het dienstencentrum. Aan het afscheidsdiner in het hotel 'Nieuwe Doelen', waar de Engelse be- i jaarden de gehele week gastvrij on-1 de-dak vonden bij het echtpaar Van i Dixhoorn. namen ook burgemeester drs. P. A Wolters en dienst echtgeno te deel De burgemeester dankte voor-1 al de heer en mevrouw Van Dixhooml voor hun vele inspanningen om het del bejaarden naar de zin te maken I dat öi: gelukt is.- bleek overduidelijk alsmede mevrouw Grace Weeland uit Vlissingen, ee:i Engelse dame die! de gasten rie gehele week heeft bege-1 leid. Een woordvoerder van de Engelse, groep sprak op zijn beurt vele dank-i woorden uit. „We hebben nog nooit! zo'n geweldige vakantie gehad',' zei hij. Vandaag wcensdag vertrek ken de Engelse bejaarden weer naar; Folkestone. BROEDENDE EENDEN TE GAST BIJ FAMILIE IN PAAUWENBURG I VLISSINGEN De familie Lug- tenburg aan de Paauwenburgweg te Vlissingen heeft een paar onge wone logés gekregen. In de tuin heeft een eend een nest gemaakt en een andere soortgenoot vond het langs de watergang ook veel te druk en bouwde een warm nest op de betonnen luifel boven de deur van de familie Lugten- burg- Mevrouw Lugtenburg is erg in haar schik met de gasten. De eend op de luifel, die met de storm, een veiliger heenkomen heeft gezocht, maar weer is weer gekeerd heeft zestien eieren. Af en toe krijgen ze brood en ver der is het maar afwachten wan- neeer de eendekuikens het levens licht zulleii zien. En dan is het nog de vraag hoe ze van de luifel zullen komen DOMBURG Uitvoering gymclub DOMBURG De gymclub hield de jaarlijkse uitvoering in za3l Tramzicht te Domburg. De' heer Van de Velde; opende de avond met een welkomst-! woord. Aan de leidsters werden bloe-| men aangeboden voor het veie werk wat ze het afgelopen jaar verricht hebben. De heer v. d- Velde kreeg een! enveloppe mei inhoud aangeboden en! mevrouw v. a- Velde kreeg bloemen-1 Bij de aanwezigen bevond zich ook, wethouder Don. Nadat de nummers afgewerkt waren was er een verloting,! waarna er op de tonen van duo Groenewoua tot in de late uurtjes werd gedanst NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Den HaagLoosdulnenF. J. C. Helder, laatstelijk predikant bui tengewone werkzaamheden (Protestant se Kerk Nederlandse Antillen), wonen de te Groningen. Beroepen te Zwammerdam: J Mostert, te Ternaard (Friesland). Beroepen te Wierden: K. Schipper, to Dordrecht. Beroepen te Giessendam. J Kooien, te Werkendam. Aangenomen naar Wageningen: I. J. Wisse, te Rijnsburg. Aangenomen naar Nijkerkerveen: I. Boot. te Wijngaarden. Bedankt voor Enschede: R Hensen. te Groningen. Beroepen te Opheusden: L- Trouw- borst te Oud-Beijerland, Beroepen te Katwijk a.d. Rijn: J Kortleve te Rot terdam-Kralingen. Aangenomen naar Ede (bijzondere wijkgemeente in wor ding r. J. J. Nljenhuis te Scharnegou- tem Beroepen naar Opperdoes-Aards- woud: C- van Dorp, kandidaat te Utrecht die bedankte voor Ommelan- derwijk-Meeden (toezegging). Beroe pen naar Castricum: C. H. Bijl te Leiden. Aangenomen de benoeming tot geestelijk verzorger te Zwolle: J- Venema (tot 1 mei legerpredikant te GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Alblasserdam: D. Bouw knegt te IJsselmonde. Beroepen te Nijkerkerveen: C. P. Sybrandi, kan didaat te Kampen. Beroepen te Delf zijl: S. van der Zee te Vollenhoven- Kraggenburg. 3eroepen te Ommen: W. A. van den Berg te Suawoude. Aangenomen naar Gianerbrug: G. Bak ker kandidaat te Hengelo (Ov.) die bedankte voor Silvolde-Gendringen- Bedankt voor Urk: N. J. Goris te Zutphen. Bedankt voor Perwert en voor Leerdam- A. J G. Dronkert te Geest e ren-Gel sel aar. Aan de theologi sche hogeschool te Kampen is ge slaagd voor doctoraal examen theolo gie cum laude: J. A. Scholten te Kraggenburg. Voor het kandidaatsexa men theologie is geslaagd: Tjeerd van Loo te Boombergurn. Beroepen te IJls*: L. van Dalfsen. kan didaat te Hasselt. Beroepen te Nijeveen: drs. J. Renke- ma. kandidaat te Kampen- Aangenomen naar Westmaas: J. Groe nen vel*. te Oppenhuizen, die bedankte voor Wagenborgen. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK Aangenomen naar Rotterdam-cen trum- 4 Rebel te Groningen- Bedankt voor Aroeksterwoude: A- W. Drechsler te Dei] Haag-zuid. GEREFORMEERDE GEMEEN TEN Beroepen te Beekbergen: Chr. van de Poel te Yerseke. Beroepen te Am sterdam-centrum: A- Hofman te Sche- veningen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Bedankt voor Rh enen: M. van Beek te Opheusden. GEREFORMEERDE KERKEN VRIJ GEMAAKT Beroepen te Wetsinge-Sauwert: J. Kruidhof, kandidaat te Zwolle. Examens EHBO DOMBURG De afdeling Walcheren noord west hieid de afgelopen winter een EHBO-cursus te Domburg, onder leiding van dr. B. Vaandrager, met assistentie van de heer J. Kleinepier. Dezer dagen werd het eindexamen afgenomen door mevrouw dr. Pel- Meüink te Middelburg. AH- kandida ten slaagden, te weten: ce dames J. v. d. Velde-Riemensi. H. M. Brarxi- Bakker, J. Flipse-Corrê 'aller, te Dom burg); de heren C. Minderhoud, te Domburg; J. Maljaars te Aagtekerke en P. T. ae Kok te Meliskerke. f ADVERTENTIE J donderdag 12 april, aanvang 20.00 uur in restaurant 'Vijverhof*, Frederik van Eedenstraat, Terneuzen, verzorgd door BLIEK mode en stoffen CHICKENS PLACE boetiek KEMPER schoenen en lederwaren Kaarten a ƒ3,- verkrijgbaar bij bo venstaande zaken en eventueel aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 5