'Dauwendaele' krijgt per 1 mei eigen wijkvereniging Wijkvereniging Zuid tegen afsplitsing van Dauwendaele Vrachtauto botste tegen de vangrail van de Zeelandbrug Goese sportraad enthousiast over sport voor gehandicapten $&hê@pwa@riherichten BELANGENGROEP IN NIEUW STADSDEEL VAN MIDDELBURG WORDT ZELFSTANDIG: Van Waterschoot teleurgesteld over gesprek watervervuiling Bonte optocht luidde viering 5e lustrum hts n BELANGSTELLING NOG NIET OVERWELDIGEND VAK ALGEMENE TECHNIEKEN OOK OP DE LTS IN VLISSINGEN 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 11 APRIL 1973 SCHROEWEG 'GRENS' MET 'ZUID' MIDDELBURG Dauwendaele,] het nieuwe Middelburgse stads vuil de sportbeoefening. aan liet scheppen v an recreatiemogelijkheden. I het verkrijgen van voldoende speelse- tegenheid voor tic kinderen, het verbe teren van het openbaar vervoer naai en van het stadscentrum, het aandacht schenken aan milieuproblemen enz. Over deze en andere zaken vindt, nu gedeelte in Zuid, krijgt per 1 mei j nog door de belangengroep en na 1 een eigen wijkvereniging. Deze wijkvereniging komt voort uit de al een anderhalf jaar actieve 'belangengroep Dauwendaele', die op zijn beurt weer een on derdeel vormde van de Wijkver eniging Zuid. De laatste vereni ging is ontstaan en vooral ge concentreerd in de Magistraat- wijk, het 'oudste' gedeelte van de stadsuitbreidingen aan de an dere zijde van het kanaal. Tegelijk met de snelle groei van Dau wendaele in slechts enkele jaren na3r nu al duizend gezinnen nam ook het werk van de belangengroep Dauwendaele in sterke mate toe. In tern kwam men dan ook tot de conclusie dat de belangen van de wijk en van de wijkbewoners liet beste konden worden gediend door een ei gen zelfstandige vereniging. Bij het nemen van dat besluit ging de belangengroep er ook vanuit, dat of- schoon Middelburg-Zuid stedebouw kundig gezien wel als een geheel wordt gezien de brede Schroeweg toch wel een duidelijke scheidslijn trekt. Zo zullen ouders hun vooral kleinere kinderen vanwege de afstand en voor al de gevaren van het verkeer, niet gemakkelijk naar bepaalde activitei ten in de Magistraatwijk sturen ter wijl ook veel ouderen hun recreatie liever wat. dichter bij huis zoeken. De stichting van de eigen wijkvereni ging in Dauwendaele betekent geen onverwachte en onvoorbereide 'scheu ring' van het wijkwerk in Zuid- De secretaresse van het voorlopige be stuur, mevrouw A. van Kalsbeek-Rei- merink, zegt daarover: „De belangen groep is in feite al uitgegroeid tot een wijkvereniging. We hebben onze be slissing om zelfstandig te worden dan ook in overleg met, het bestuur van de Wijkvereniging-Zuid kunnen nemen". Behalve uit mevrouw Van Kalsbeek bestaat het bestuur uit voorzitter H. Smeeman. penningmeester J. Lievense en als leden de heren W. K. de Kok en J. Verschiere en de dames M Janssen en L. Lagerwij. Op een nog te beleggen ledenvergadering zal het de finitieve bestuur dienen te worden Ofschoon dus nog 'in oprichting' zal de vereniging zich alvast presenteren tijdens de opening van het wijkcen- trum-annex winkelcentrum aan de Vrijlandstraat op 18 april. De wijkver eniging krijgt op deze dag een nog le ge ruimte in het winkelcentrum ter beschikking. In een eigen kiosk, die daarin wordt, ingericht, zal men zich als lid van de nieuwe wijkvereniging kunnen opge ven. De ledenwerving wordt in de twee daarop volgende dagen nog voortgezet in het ontmoetingscen trum. Mevrouw Van Kalsbeek: „We hopen zoveel mogelijk leden te kunnen in schrijven. Dat is op de eernte plaats nodig om zoveel mogelijk bewoners bij de activiteiten van de vereniging te kunnen betrekken en voorts om via de contributies het wijkwerk te kun nen bekostigen. Enig startgeld heeft de vereniging, tot 1 mei officieel nog belangengroep. tocSi al in kas. De Nederlandse Mid- denstandsbank, met een vestiging in het. nieuwe winkelcentrum, schonk een bedrag van vijfhonderd gulden. De ledenwerving wordt zo goed moge lijk voorbereid. Twee dagen voor de inschrijvingsdatum wordt deur-aan- deur een stencil met invulstrook. ver spreid. In deze brief aan de bewoners wordt tevens zin en betekenis van de wijkvereniging uiteengezet Als belangrijkste taak ook vermeld in de ontwerp-statuten wordt ge noemd: „Het bevorderen van de leef baarheid in Dauwendaele". Het be stuur van de wijkvereniging in oprich ting denkt daarbij aan liet bevorderen mei door de wijkvereniging. regelma tig overleg Plaats met het gemeente bestuur Dit. overleg heeft er onder! meer toe geleid, dat binnenkort kan worden begonnen met de aanleg van een trimbaan in het nog te realiseren gezinssportpark aan de Kruitmolen- laan. De gemeente bekostigt de mate rialen terwijl dc bewoners zelf zorg dragen voor vervaardiging en plaat sing van de trim-'toestellen'. Op deze baan kan overigens iedere Middelbur ger, uit welk stadsdeel dan ook, aan het trimmen gaan. Enquele Om een zo goed mogelijk inzicht in de wensen van de wijkbewoners te krijgen is in de afgelopen tijd, uit gaande van de belangengroep en in samenwerking met de Vrouwen Advies.- RPCZ BENOEMT SCHOOLPSYCHOLOOG MIDDELBURG Aan het regionaal pedagogisch centrum Zeeland is met ingang van 1 mei a.s. benoemd tot schoolpsycholoog dra. H. J. A. Drie huis. De heer Driehuis is momenteel werkzaam als wetenschappelijk mede werker aan de rijks universiteit te Utrecht. De benoeming van drie psy chologisch assistenten is op korte ter mijn te verwachten- De nieuw be noemde schoolpsycholoog zal op 24 april a.s. zijn werkzaamheden in Zee land beginnen. TERNEUZEN Hei PPR-siafeniid C. van Waterschoot heeft de bespreking maandagavond in Sas van Gent over de vervuiling van de Canisvlietkreek en het Kanaal Gent-Terenuzen als bij zonder teleurstellend ervaren. Hij zei dat dinsdagavond tijdens een bijeen komst van de PPR Kanaalzone en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneu- „België heeft geen enkele vinger uitge stoken naar Nederland tijdens de be spreking. Men kent de problemen en heeft plannen in voorbereiding en uit- voering, maar men is kennelijk niet bereid samen met Nederland naar een oplossing te streven. Typerend is het optreden van de burgemeester van Zelzate. Hij hield een zeer sympathiek verhaal, maar het bevatte weinig con crete punten", aldus Van Waterschoot, die er wel van overtuigd was dat de watervervuiling niet door Zelzate al leen wordt veroorzaakt: „Ze begint al in Frankrijk cn dc stad en het havengebied Gent dragen er ook in ruime mate toe bij". Het PPR-staten- lid was verder van mening dat de houding van de gemeentebesturen ui de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone altijd veel te soepel is geweest ten opzichte van de grensoverschrijdende waterver vuiling. „Ik snap met dat de gemeen tebesturen niet veel strenger zijn op getreden". Van Waterschoot, vond daarentegen wel dat er op regerings niveau overleg moet worden gevoerd. Van Waterschoot stelde de negen aan wezigen voor eens te onderzoeken wat er nu precies waar is van de Belgi sche beschuldiging aangaande de ver- zilting van het Kanaal Gent-Terneu- zen dat het zout zou moeten tegenhou- Heijndrickx had dit punt maandaga vond in Sas van Gent van een "bellen- gordijn' achter de zeesluis in Ternv.i- zen dat het zout zou moeten teehhou- den. Het actiecentrum van de PPR in de Kanaalzone zou dit eens gaan onderzoeken. commissie (VAC), de plaatselijke wclzijnsraad en bejaardenoonsulent J. W. Elsing, een enquête verricht. Daar bij is ook gevraagd naar bijvoorbeeld verlangens op het gebied van dc ama teur toneelbcoefening. recreatieve voorzieningen voor ouderen enz. De via de enquête verkregen gegevens worden momenteel verwerkt. Het be stuur van de wijkvereniging in oprich ting verwacht echter reeds binnen drie weken de uitkomsten van dit onderzoek te kennen. Deze vorm van inspraak bleef intus sen niet voorbehouden aan de volwas senen. In overleg met de hoofden van dc vier lagere scholen in Dauwendaele ls aan de kinderen gevraagd om door middel van een tekening hun gedach ten van wat er in de wijk nog zou dienen te gebeuren tot uitdrukking te brengen. De tekeningen zullen, opge hangen in een beschikbaar gestelde ruimte, te zien zijn op de openingsdag van het ontmoetingscentrum annex winkelcentrum- Voor het bestuur van de nieuwe wijk vereniging staat het overigens al vast, flat er voor cle kinderen in ieder gevai een speeltuin moet komen. I)e realise ring daarvan, ook nu weer in overleg inel de gemeente, acht het nog jonge bestuur een van de eerste en belang rijkste takken die de wijkvereniging dient uit te voeren- VL1SSINGEN Met een te# luidruchtige optocht begon dins dagmorgen op het schoolplein dc eerste officiële dag van de vie ring van het vijfde, lustrum, dat de Vlissingse Hogere Technische School dit jaar herdenkt. Met veel lawaai en volop geest rijk vocht trok de lange stoet vreemde gemotoriseerde voertui gen door Vlissingen. In de .stoet reden mobiele orkestjes, de fan club Adrï Adri en vele uitge doste auto's barstensvol lustrum- vierders mee. Om het feestelijk karakter nog wat te ondersteu nen strooide het gezelschap rijke lijk confetti over de toeschou wers. 's Middags werd een oriëniatierit voor auto's, motoren en brom- mers gehouden en na een aperi tief volgde in de aula een nasi maaltijd. Op de tonen van het frio Cee-s Hoogesteger werd er 's avonds gedanst. Vandaag (woensdag) volgt in de school een lezing over het onder werp "Waarom vragen ontwikke lingslanden technische vrijwilli gers0'. Verder wordt een uitge breid sportprogramma afgewerkt. „PLANNEN LIGGEN KLAAR" SLOEWEG BARRIÈRE IN MIDDELBURGSE WIJK MIDDELBURG Vrijwel alle veertig aanwezigen op de algemene ledenver gadering van de wijkvereniging Zuid te Middelburg, dinsdagavond in De Hoeksteen, toonden zich tegen een splitsing van deze vereniging In een wijkvereniging Zuid en een wijkvere niging Dauwendaele. De nieuwe wijk vereniging Zuid zou dan worden be perkt tot de Magistraatwijk. Het voorstel tot vorming van een wijkvere niging Dauwendaele is afkomstig van de belangengroep Dauwendaele. een werkgroep van de wijkvereniging Zuid. Toen het voorstel tot splitsing aan de orde kwam ontstond er een uitgebrei de discussie, waarbij verschillende le den htm ongenoegen uitspraken over de gang van zaken binnen de vereni ging. Voorzitter J- Spek zei, dat het bestuur zich al bijna voor een voldon gen feit ziet geplaatst. „Het» bestuur is er niet gelukkig mee", zei hij, willen de scheiding echter wel in een goede harmonie laten verlopen". Tij dens de bespreking bleek, dat niet alle leden van de belangengroep Dauwen daele lid van de wijkvereniging zijn en dat slechts enkele leden van de belangengroep ter vergadering aanwe zig waren. Een omstandigheid, die het» misnoegen van een aantal aantal aan wezigen opwekte. Er werd gezegd, dat de wijkvereniging helaas niet goed functioneert in de wijk Dauwendaele. Van bestuurszijde werd daar tegeno ver gesteld, dat daarvoor ook aanwijs bare redenen zijn geweest, zoals het ontbreken van lokaliteiten en terrei nen voor het houden van activiteiten. Mevrouw A. van Kalsbeek-Reimerink. die zitting heeft in de belangengroep Dauwendaele, zei op een vraag van de heer Spek. dat de vorming van de nieuwe wijkvereniging Dauwendaele in ieder geval door gaat- Ze zette daarbij ook uiteen, wat de redenen zijn. Ze noemde met name de split sing van de twee wijken Magi straatwijk on Dauwendaele door de brede Sloeweg als een barrière, waar door het voor kinderen gevaarlijk is om zich naar de wijk Zuid te bege ven; en het feit, dat veel bewoners zich niet bij de wijkvereniging Zuid aansluiten, terwijl wordt verwacht, dat; zij wel lid zullen worden van een op t'3 richten wijkvereniging Dauwen daele. „De plannen liggen klaar", ver telde mevrouw Van Kalsbeek. Een der bestuursleden noemde het een heilloze en een betreurenswaardi ge ontwikkeling. Hij meende, dat men zich in de wijk Dauwendaele aan praat, dat er niets voor hen wordt gedaan, terwijl toch her tegendeel het geval is. Voorzitter Spek merkte op. dat het. splitsen van de vereniging inhoudt, dat er een wijziging moet worden aangebracht, in het huis houdelijk reglement. Daar echter niet voldoende leden aanwezig waren, kon een desbetreffend besluit niet worden behandeld. Het zal aan de orde wor den gesi'eld tijdens een volgende, met dat doel te beleggen, vergadering. Overigens gaf de voorzitter duidelijk te kennen, dat her bestuur zich .door de gang van 'zaken, die hij zei te betreuren, met de rug regen de muur geplaatst ziet. Hij meende, dat er in de toekomst tussen de beide wijkvere- nigingen echter wel samenwerking zal moeten komen op de gebieden, waar op zij beide werkzaam zijn, Uit het verslag van de secretaresse over het verenigingsjaar 1972-1973 bleek, dat de wijkvereniging op schillende terreinen activiteiten heeft ontwikkeld. Er zijn enige werkgroe pen. die onder leiding van het be stuur, werkzaam zijn. Het aantal le den bedraagt thans 627, van wie er 153 in Dauwendaele wonen. De reke ning van het afgelopen verenigings jaar sloot met een batig slot van 844.55. het toaal aan inkomsten en uitgaven bedroeg 6-653,-. De vergade ring stelde een sluitende begroting voor het komende jaar vast. Hel totaal aan inkomsten en uitgaven be draagt 9.530,-. VERENIGINGEN ZEGGEN MEDEWERKING TOE GOES De Goese sportraad juicht hel initiatief, om lichamelijk gehandi capten in de gelegenheid te .stellen aan sportbeoefening te doen, van har te toe. Tijdens dc vergadering van de sportraad, dinsdagavond in 'De Koren beurs' wisten dc lieren II. Hoogcrland en R. F. Drcesinan zelfs te melden dat verenigingen die bij hun secties zijn ingedeeld (respectievelijk veld- en zaalsporten) bereid zijn om de voile medewerking te verlenen. Zoals ge meld wordt er voor de Invalidenspor- ten gedacht een basketball, atletiek, zllvolleybal, tafeltennis en zwemmen. Voor de binnensporten is een geschik te accommodatie gevonden in liet gymnastieklokaal van bet verpleegte huis voor zwakzinnige kinderen 'Huize den Berg' aan de 's-Hecr Hendrikskin- derenstraat. Voor bet zwemmen zal gebruik gemaakt kunnen worden van het nieuwe Goese overdekte zwembad. De fysiotherapeut G. K. de Haas heeft toegezegd de invalidcnsporthcocfenïng te zullen begeleiden. Sportambtenaar J H. de Ridder ver telde dinsdagavond dat, de belangstel ling nog niet overweldigend is- Er hebben zich tot nu toe slechts mensen aangemeld. De heer De Haas (als belangstellende op de publieke tribune) meende dat er toch zeker een groepje van een man of tien nodig is. om goed van start, te kunnen gaan- Verder toonde hij zich uiterst tevre den met de gymnastiekzaal waarin de invaliden terecht, kunnen. „Wij kunnen in dat zaaltje gebruik maken van alle toestellen, zodat, we voor de binnen sport een vrij uitgebreid programma kunnen samenstellen". De heer De Haas hij beklemtoonde de thera peutische waarde van cle sport meende dat zowel cle zwaar tot min der zwaar gehandicapten duidelijk aan hun trekken kunnen komen. Er kwamen dinsdagavond tal van sugge sties op tafel om wat meer bekend heid aan de sportmogelijkheden voor gehandicapten te geven. Wethouder J. H. Roose (kvp-wethouder) zei daar tenslotte op, dat getracht zal worden om de invalidensport te 'promoten' via de artsen, sociale werkplaatsen en de clubbladen van verenigingen. Subsidieverordening De sportraad zal .een brief aan de gemeenteraadsleden schrijven, waarin wordt gevraagd om te bewerkstelligen dat er met de meeste spoed een algemen subsidieverordening komt. De sportraad meent, dat door het uitblij ven van een dergelijke verordening de toekomst van de sportverenigingen zeer onzeker is. doordat het nu vrij wel onmogelijk is een goede begro ting voor het komende seizoen op te stellen. In eerste instantie toverde de heer Hoogerland mede namens de sectie zaalsporten, een vrij scherp gestelde brief aan het adres van de raadsleden op tafel. Later zou hij een stapje terug doen, nadat wethouder Roose uiteen had gezet dat de gemeenteraad moeilijk een verwijt gemaakt kon wor den. „In de laatste vergadering heeft de raad er bijna unaniem bij het colle ge van b. en w. op aangedrongen, om zo snel mogelijk met een algemene subsiedie verordening te komen". De heer Roose gaf een overzicht van de moeilijkheden die zich tol dusver op dit i punt hebben voorgedaan. Hij verwacht-1 te. dat de verordening nog voor de zo mer klaar zou zijn. De sportraad zal aan het college van b- en w. adviseren om het krediet voor 1974 voor hei sportfonds van de sportraad t<- begroten op 8000.- Wel werd daarbij de kanttekening ge maakt. dat in de lockofchst aan een verhoging van dal bedrag niet valt. tc ontkomen. De sportraad zal proberen om sportuitwisseüng met gemeenten I uit het buitenland ïc bevorderen. Dj! kwam ter sprake bij de discussie over de uitwisseling met Leidschendam op 26 mei Goes en Leidschendam zullen elkaar bekampen op dc volgende on derdelen: zwemmen, waterpolo, mi crokorfbal, veolleybal, basketbal, bad minton, handbal, turnen, tafeltennis en voetbal. Dc aanvraag van de voetbalvereniging 'Kluctingc' om een garantieverlening tot ƒ700 in een eventueel exploitatie tekort. van het 'Hollandia-toemooS' on- dervond geen enkel bezwaar. Dat zelf de was -Hit geval met garanties van de schietvereniging 'Wolfert' 150 voor een schietwedstrijd). H.V. Goese Sport Combinatie (ƒ250 voor zaal- handbaltcernooi) en voor de inter landwedstrijd dammen tussen Neder land en België (ƒ350). De verzoeken ;>m een subsidie en een beker voor sportevenementen gingen vlot onder de hamer door. Zo wil de ZAV Goes een subsidie van 100 en de GV en AV Gces een beker ter waarde van ƒ25. De sportraad stemde verder in met het voorstel om in principe ak koord tc gaan als er tenminste genoeg belangstelling voor is met de organisatie van een cursus sport massage in Goes. Voorlichtingsavond 'Mr. ir. M. Gooteschool' VLISSINGEN Ook de gemeentelij ke technische 'Air. ir. M. Gooteschool' te Vlissingen zal in het tweede alge meen leerjaar het vak algemene tech nieken op het lesrooster zetten. Dit vak behandelt de problemen en onder delen van de techniek, die bij alle vakrichtingen bij de vaktheorie aan de orde komen, meestal gegrond op natuurkundige beginselen. Het wordt gerekend tot dc algemeen vormende vakken. Het tweede algemeen leer jaar, een nieuwe vorm van opleiding, gaat met ing3iig van het nieuwe cur susjaar in. Dit bleek dinsdagavond tijdens een voorlichtingsavond, die werd gehouden in liet schoolgebouw. Deze voorlichtings-ouderavond was be stemd voor de ouders van leerlingen in dc brugklassen. Directeur A- A. Coone besprak deze avond met de ouders bet schema opleiding lts Vlis singen. TIJDLOOS UURWERK MIDDELBURG Wie op de to ren van het Middelburgse stad huis wil kijken hoe laat het is, kan dat in de eerstkomende da gen niet vanaf de Markt doen. De wijzers zijn er aan die zijde dins dag afgehaald. De reden is, dat het aandrijfwerk van de wijzers bleek te zijn versleten. Het te ver nieuwen mechaniek is naar de le verancier. de klokkengieterij Eijs- bouts in Asten. gezonden- Bij gemeentebedrijven hoopt men nu maar dat het gerepareerde aandrijfwerk nog voor de paasda gen terug is in Middelburg, zodat men voor het vaststellen van de tijd geen 'ommetje' meer behoeft te maken naar de zij- of achter kant van het stadhuis. (ADVERTENTIE) Showroomadres: Biezelingsestraat 2 Kapelle - Telefoon (01102) 1200 In dit leerjaar zijn de lessen alge meen vormend en nog niet beroepsge richt. De handvaardigheidsvakken zijn hoofdzakelijk creatief. De lessen zi.in voor alle leerlingen gelijk. Na dit jaar moest men een keuze doen. Deze keuze was nogal vroeg. De leerlingen in de brugklas zijn tussen 12 en 14 jaar. wat eigenlijk te jong is om een keuze te maken. Nu hebben we net overgeschakeld naar een nieuwe oplei ding en wordt de keuze een jaar later gedaan, aan het eind van het tweede algemeen leerjaar. U kunt het eigen lijk zien als een verlengde brugperio- de. Er wordt wel een beetje afgestapt van het creatieve. Het leunt al meer tegen het vale aan, het is meer tech nisch gericht- Daar de opleiding nog algemeen gericht is zal een jongen algemeen gericht is zal een jongen die voor timmerman heeft gekozen toch iets moeten leren van bijvoorbeeld metaalbewerking en andersom zal een jongen die voor metaalbewerking heeft gekozen leren over bouwtech niek enz. Dit kan later van pas ko men. De school is niet alleen meer voorbereiding op het vak, het is ook voorbereiding op latere vrijetijdsbe steding". De heer Coone maakte de aanwezige ouders duidelijk dat de lessenta'oel van het tweede leerjaar tenminste 20 lessen algemeen vormen de vakken bevat, waarnaast ten hoog ste 10 lessen beroepsgerichte vakken kunnen voorkomen. „Nu hebben we er ook het nieuwe vak algemene technie ken bij. Het is voor ons ook nieuw, maar wij stellen ons er heel wat van voor". De aanwezigen werd verder duidelijk gemaakt dat na de brugklas een splitsing plaats vindt in T-stroom en P-stroom. De T-stroom opleiding, waarin meer en op hoger niveau les wordt gegeven in de vakken Neder lands. Engels, wiskunde en natuurkun de. is bedoeld voor leerlingen met een meer theoretische aanleg. Leerlingen in het bezit van een landelijk T- cliploma kunnen worden toegelaten tot mts, zeevaartschool, machinisten- school, autotechnische school, lucht- vaartschool e.d. De P-stroom opleiding met meer praktische vakken, is be doeld voor leerlingen met een meer praktische aanleg. Na het behalen van een P-diploma is vervolgonderwijs via de leerlingstelsels mogelijk. Nadat de heer Coone, die het schema opleiding via de overhead op het scherm pro jecteerde, ook nog uitgebreid de mo gelijkheden van het derde en vierde leerjaar had toegelicht kregen de ou ders de gelegenheid vragen te stellen over hel geen deze avond was bespro ken Naast directeur Coone waren een aantal leerkrachten aanwezig om de vragen te beantwoorden. Grote vaart OOLIJNSPLAAT Een vrachtwagen gebotst Alles liep goed af. De botsingwerd bestuurd door de heer K. C- uit van de firma C. uit Middelburg is gebeurde aan de kant waarlangs het Middelburg. Oorzaak was een breuk dinsdaemorgen omstreeks 11 uur te-; fietspad loopt. Niemand werd gewond, van een voorwiel. gen de vangrail van de Zeelandbrug I Ook de schade viel mee. De wagen ABIDA 7 te Starüow. ACMAEA 16 te Rotterdam, verw. ALKMAAR 9 220 v/nw Ouessatil nr Amsterdam, ARCA 8 vn Hong kong nr Singapore. ATLANTIC STAR 9 vn Golhenburg, BALONG 9 25 wtn Finlsterre nr Amsterdam, BANDA 10 te Freetown verw, BENGALEN 9 te Le Havre, BENGKA- LIS 9 te Duinkerken, BLITAR 8 vn Rotter dam, BRITSUM 9 240 nno A/.oren nr Smal- kaldeu. CAMITIA 26 tc Durban verw, CAPI- LUNA 14 le Es Sider verw, „CHOLUTECA 9 25 nno Cape Serrat nr Cristobal DIADEMA 9 te Las Palmas verw. DILOMA 13 te Port Fort In. DIONE 11 te Portland Maine verw, DOELWIJK 9 vn Bonnv nr Philadelphia. DORDRECHT 9 650 nnw Guam nr New Castle. GOOILAND 9 20 nw Finlsterre nr Recire, GROTEDIJK 9 550 w Kp Finlsterre nr La Pallice. GULF SWEDE 9 te Bantry verw. HERMES 9 210 no Azorcn nr Rotter dam. KALYDON 10 te Curacao verw. KATE- LYSIA 10 le Lagos verw. KELLETLA 12 te Dampier verw. KENIA 7 le Cochin. KENNE- MERLAND 8 150 no St Vincent nr Vilorls. KORATIA 9 te Calcutta verw. KREBSIA 8 te Stanlow verw. KRYPTOS 10 te Folkstono verw. KYLIX 9 te Teesport. LEUVELLOYD 9 vn Port Chalmers nr Balboa. LOIREL- LOYD 3 te Duinkerken. MAASLLOYD 9 vn Alleppey nr Cochin. MAINLLOYD 8 vn Rabaul nr Lne, NEDER ELBE 9 500 z Tokio nr Manzanillo, NEDER RHONE 9 te Tripoll. NISO 8 te Marseille. ONOBA 12 te Mombasa verw. PAPENDRECHT 9 90 zzo Dublin nr Liverpool, RUDOLPH PETERSON 0 110 z- Tenerlle nr Rotterdam. SAFOCEAN AUCK LAND 9 1040 o Port. Elizabeth nr New Castle. 3CHIBKERK 7 te Hamburg, SEI- NELLOYD 9 620 zw Sabang nr Ponang, SEPIA 15 te 'Singapore verw, SINOUTS. KERK 8 te Antwerpen, STRAAT FUSHIMI 9 230 w Manilla nr Singapore, STRAAT HONSHU 10 te Loureneo Marques, VITREA 14 te Mirl verw. WAARDRECHT 9 940 zw Koabslung nr Koahslung. WESTERKERK 8 te Yokohama. WILLEMSKERK 8 vn Pana. ma kanaal nr Genua. WISSEKERK 9 tc Genua. ZAFRA 14 te Mina al Ahmadl. ZARIA 9 90 nw Cochin nr Siracha, ZÜID- ERKERK 8 te Bareelons. ABEL TASMAN 9 210 z Adelaide Sydney. ACHILLES 9 300 no Azore Matanzas. ADRASTUS 9 130 wzw Freetown nr Dakar. ALCOR 9 265 w Cape Blanc Rotterdam. ALGORAB 9 130 nw Lissabon nr Rotterdam. AMERSFOORT 9 «e Santo Domingo, AM3TELDIEP 9 te Gladstone. AMSTET.TiAND 10 te Bahla. ARCHIMEDES 10 te Ponce. ARISTOTELES 7 te Maracalbo. ASTERIX 9 210 zw Monrovia nr Por ATLANTIC STAR 9 vn Gothenburg Liverpool. BANGGAI 9 415 ono St Helena nr Antwerpen. BILDERDIJK 11 vn Bremer haven 111- zee, CASTILLA 9 21 n San Salvador nr Baltimore, CHEVRON MADRID 9 85 zo Kuria Maria ell nr Rns Tanura, CHEVRON NAPLES 9 180 zzo Managua nr Balboa, CHEVRON NEDERLAND 9 225 nw Drauje rivier nr Porz Golf. CHIRON 9 vn Humburg nr Rotterdam. DELTADRECHT 9 te Antwerpen. DIOGENES 9 140 wzw Pta Delgada nr Cristobal. DOSINA 9 190 nno Las Palmas nr Rotterdam. ESSO BONAIRE 9 300 zzw Las Palmas nr Rotterdam, ESSO DEN HAAG 9 480 zo Mombasa nr Dubai. ESSO EUROPOORT 9 30 zzo Durban nr Perz Golf. ESSO NEDERLAND 9 660 o Ascension nr Perz Golf. GIESSENKERK 9 vn Tanga nr Mombasa. GREBBEDIJK 10 te Rotterdam, HAGNO 9 vn Rotterdam nr Le Havre, HOLENDRECHT 9 vn Orleans nr Houston. HOLLANDSBURCHT 8 370 zo Ko- dlak nr China. HOLLANDSDUIN 9 vn Dur ban nr Lobito. ILIAS 9 vn Alexandre nr Beirouth. KATENDRECHT 10 vn Hamburg nr Rotterdam. KATWIJK 10 vn Antwerpen nr Amsterdam. KENIA 10 90 nw Colombo nr Calcutta. KHASIELLA 12 te Curacao, KORATIA 10 te Budge Budge verw.. KOSI- CIA 10 40 zo Whangarel nr Singapore. LAARDERKERK 9 375 zzo Monrovia nr Doha. LEERSUM 9 500 nnw Natal nr Durban. LOIRELLOYD 10 le Vlissingen. LOPPERSUM 10 te Antwerpen. LOVELLIA 9 1200 nw Perth nr Sydney. MARATHON 9 540 zzw Flores nr Hamburg, MARNELLOYD 9 270 ozo Dar cssnlaam nr Djibouti. MEER- DRECHT 9 vn St Croix nr Karmoy (Noor wegen). MERCURIUS 9 1000 ono Martinique nr Rotterdam. MER.WELLOYD 9 vn Bom bay nr Kaapstad. MISSISIIPPILLOYD 9 vn Houston nr Now Orlenas, MUSILLOYD 10 vn Hamburg nr Londen. NEDER EEMS 9 485 nw Kaapstad nr Kaapstad. NEDER. RIJN 9 35 zo Maslra nr Dubai, NEPTUNUS 10 te Aruba. NIEUW AMSTERDAM 10 vn Ouracao nr Laguaira. NIJKEBK 10 te Ant werpen, OMMENKERK 9 50 zzo Monrovia nr Tenerlfc. ONDINA 9 vn Srlracha nr Serin Port. PATRO 9 t.a. Lavera. POELDIJK 9 345 ozo Cape Kennedy nr VeraCruz, w Las Palmas 3 Bermuda nr Gt St Helena POLYDORUS 9 219 Z Bilbao, PUTTEN 9 550 veston. ROTTE 9 180 W Kaapstad. RIJNBORG 9 vn dam. SAFOCEAN ALBANY 10 te Kaapstad, SCHELDELLOYD 9 450 zzo Monrovia nr Casablanca. SC.HIEKERK 10 vn Hamburg nr Botterdam, SCHIELLOYD 8 vn.Belawan nr Hongkong, SEROOSKERK Ascension nr Pto Elizabeth. SIMONSKERK 9 100 no Cape Blanc nr Rotterdam, SLIE- Morrlsvillc, SOCRATES 9 185 Azoren nr St. Maarten, SPAARNEKERK Hamburg, STRAAT Kaapstad nr Durban, STRAAT BALI 9 vn Kaapstad nr Pointe Noire. STRAAT HONGKONG 11 te Hong kong. STRAAT LUANDA 9 5t(0 nw Cocos etl nr Portland. STRAAT MAGELHEAN 9 250 ozo Durban nr Hongkong. STRAAT MO ZAMBIQUE 9 te Monrovia. STRAAT NA- GOYA .9 650 nnw Trlsta da Cunba ni Santos, STRAAT VAN DIE MEN 10 230 c Saigon nr Singapore. TALAMANCA 11 tc Gollito. THAMESHAVEN 9 200 nno Tenerlle nr Santos, THERON 9 625 wnw Lissabon Willemstad. TINTO 9 500 z Azoren Cristobal. TOLTEC 10 te Cortes. TRIDENT ROTTERDAM 10 te Amsterdam. ULYSSES 9 vn Fort Linden nr Rotterdam, VLIELAND 9 vn CardifI nr Teesport. WONOGIRI 10 te Antafagasta, ZWIJNDRECHT 9 800 w Oues- sant nr Norfolk. Kleine vaart ADINE pass 9 Ouessant nr Antwerpen. ANGUS EXPRESS pass 9 Owers nr Dut ANNE CHRISTINA paos 9 Dungeness Dover, BRESA.M pass 9 Vlllano nr Lelxous, CAREBEKA 1 pass 9 Casquets nr Et Kan., CAREBEKA 3 7 20 zo Tellon, CORNE. LIS BROERE pass 9 Sehouwenbank Immingham, DEO GLORIA pass 9 Goeree nr Rotterdam, ELECTRON pass 9 Smithk- noll nr Howdcndyke, ESPERANCE pass Borkum riff nr Narvik, FAREL 9 te Rotter dam. JAN TA VENIER pass 9 Malta Dover. KIRSTEN SMITS 9 10 o Pescara Pescara. LEIDSEGRACHT pass 9 Calais Donderdag 12 april HOOG EN LAAG WATER Hoog en laag water Zierilczee Hanswee rt Wemeldinge uur cm 9.51 158 10.23 176 10.56 124 10.52 193 11.17 145 22.30 139 22.56 157 23.38 103 23.26 172 uur cm 3.41 164 4.07 174 4.23 153 4.33 192 4.36 172 uur cm 16.21 148 16.45 157 17.06 139 17.12 177 17.22 154 Polen, MERCATOR pass 9 FlBmborough Head nr Mlddlesborough, OOSTERDOK 9 in Engels Kon PULPCA pass 9 Kp Palos nr Marseille, SEVIO pass 9 Burllngs nr Valencl- a. THEA pass 9 Northforeland nr Water ford. VANGUARD 9 y Washbay nr Rotter dam. AARDENBURGtl 10 v Terneuzen nr Am sterdam. AHOY 9 v Delfzijl nr Colchester, ARROW 10 te Botterdam. BATAVIER 5 14 v Agadlr nr Lorient, BERNINA 9 v Rotterdam nr Antwerpen. BIANCA 9 v Liverpool nr Bideford, BOREAS pass 10 Finlsterre nr Cadiz, BREEVEERTIEN 10 200 ZW Sl.Vln- cent nr Bremen, BREEVELD 9 15 w Sevllla nr Golf v Blscoye, BROUWERSGRACHT 10 v Riga nr Kcml, BUSSARD 9 50 n Ameland nr Hamburg, CALVYN 9 te Delfzijl, CANA DA 9 v Rotterdam nr Antwerpen, CAREBE KA 6 9 te Amsterdam. COCCINELLE 10 v Duinkerken nr Boulogne. CONCEPCION 7 v Rotterdam nr Goole, CORIA pass 9 Texel nr Delfzijl. CORRIE 2 9 te Hamburg, DANIEL pass 9 Kp Goodwin nr Londen, DEO GLORIA 9 te Rotterdam, DIANA V 9 v Rotterdam nr Londen, DUTCH SAILOR 10 v Rotterdam nr Helsinki, ENGELTNA BROERE 9 v Rotterdam nr Blïlingham, FAREL 9 v' Rotterdam nr Exmouth. FIN- LANDIA 9 te Antwerpen. GERSOM 9 le Fowcy, GRECIAN 9 t.a. Finlsterre nx Dover, HENDRIK B 9 te Delfzijl, HONDSBOSCH 9 te Zaandam, JAC03 TEEKMAN 9 v Delfzijl nr Selby. JAN 9 y Alexandrie nr Rochester. JOHN V 10 te Rotterdam. KONINGSHAVEN 10 te Casablanca. LA PALOMA 10 te Rot terdam. LAURA pass 9 Ruilingenboel nr Oostende. LAURA CHRISTINA 9 300 zo New York. LEENDERT BROERE 9 te Rotterdam, LIFANA 9 te Gates Head. LINDA pass 10 Shetland ell nr Molrana. LOUISE SMITS 9 te Rotterdam, MAJORCA 9 te Rotterdam, MARCONI pass 9 H.y.H. NR Kopenhagen. MARE LIBERUM 9 v Rotterdam nr Pur- fieot. MARE SILENTUM 11 to Gonfrevllle verw, MARINUS SMITS 9 v Sardinië nr Hull. MARJAN 9 v Rotterdam nr Gr.Yar- mouth, MARIJKE IRENE 9 te Rotterdam. MERWEHAVEN pass 9 Safl nr Marseille. METEOOR 9 le Miami. MINERVA 2 9 10 w IJmuidon nr Hull, MUNTE 9 te Arktow, NASSAUHAVEN 11 v London nr Par. NEELTJE BROERE pass 10 Ouessnnt nr St.Nazalre, NERLANDIA 9 te Rotterdam, NOVEL pass 9 Longships nr Bristol, OLI VER T 10 te Hamburg, POOLSTER 10 V Newliaven nr Las Palmas, RIET 9 v Roller- dam nr Selby, RIFO AN 10 te Rotterdam, SAMBRE 9 te Kampen, SCB3EHAVEN 12 e Loweslolt verw. SPITHEAD 9 baal v Napels nr Torre Annunzlata. STELLA Fornax A dw Lelth nr Aberdeen, SURVEYOR 12 te Wa terford verw. SWANNY G 9 v Rotterdam nr Colchester. SWINDREGT pass 9 Kp Serrat nr Boston. TANNY 11 te Plymouth. TOR PARISIA 9 v Delfzijl nr Amsterdam. URSA MINOR 9 v Rotterdam nr zee. VALKEN5W- AARD 9 v Thessaloniki nr Alexandrle. VAN GUARD 10 te Rotterdam. WALEN3URGH 10 v Vasteros nr Stockholm, IJSELHAVEN 20 te Boulogne. ZAAN 9 v Rotterdam nr Antwerpen, ZEEBURGH 10 v Guernsey nr Bordeaux.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 4