PZC Galadiner besloot eerste dag bezoek president Ceausescu Israël dreigt Koningin benoemt twee informateurs Prof. Albeda: grote sociale ervaring Mr. Van Agt: wil liefst besturen 3 Lardinois denkt over goedkope boter voor EEG MAATSCHAPPIJ GENEESKUNST SCHORST GESPREK MEDISCHE FACULTEIT MAASTRICHT OP Nelissenbeheer continentaal plat bij financiën Landbouwschap wil makkelijker invoer van tuindersglas WOENSDAG 11 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SALUUTSCHOTEN BIJ ONTVANGST IN AMSTERDAM (ADVERTENTIE) COMPROMIS OVER LAND BOUWPRIJZEN VERWACHT LUXEMBURG (ANP) Tot nu toe was het „ieder voor zich en Lardinois voor ons allen", zo omschreef dinsdag in Luxemburg drs. J. Boersma, de Nederlandse minister van landbouw, het overleg in de Europese minister raad over de landbouwprijsvoorstellen van de Europese commissie. Tcoh was het iets meer dan een betrekkelijk zinloos tijdverdrijf. Hier en daar is er enige beweging in de posities van de delegaties gekomen, aldus de Nederlandse minister. Joseph Godber, de Britse minister van land bouw, heeft dinsdag voorzichtig laten merken dat ook hij op den duur bereid zal zijn tot maatregelen om de eenheidsprijzen in een deel van de Euro-landbouwmarkt te herstellen en zelfs Josef Ertl, de Duitse minister, zei dat hij niet denkt in termen van een uitbrekende crisis. De Europese commissie houdt inmiddels vast aan haar voorstellen zoals zij ze enkele weken geleden op tafel heeft gelegd. Zoals de kaarten nu liggen verwacht men in Europese diplomatieke krin gen dat er volgende week, in de uiteindelijke marathonvergadering, een compromis bereikt kan worden op basis van de voorstellen van de Europese commissie. Er zullen echter prijsaanpassingen moeten komen in die zin dat de prijsvoorstellen van Lardinois naar beneden geschroefd worden. Gebeurt dat niet, dan zal men nooit de Britten mee kunnen krijgen voor een compromis. LUXEMBURG! ANP) Ir- P. Lardi nois, Europees commissaris voor de landbouw, gaat bekijken of hij mog- lijkheden kan vinden om boter tegen lagere prijzen ook op de EEG markt te brengen. Hij heeft dat dinsdag toegezegd op aandringen van de Duit se minister Josef Ertl, die zei in eigen land grote psychologische moeilijkhe den te hebben met het recente EEG- bsluit om 200.000 ton boter tegen afbraakprijzen naar Rusland te verko pen. REGERINGSVERKLARING FRANSE PREMIER PARIJS (DPA) De nieuwe Franse premier, Pierre Messmer, heeft dins dag in zijn regeringsverklaring de nationale vergadering een veelom vattend sociaal programma uiteenge zet, dat op betrekkelijk korte termijn moet worden verwezenlijkt. Op basis van een 'sterke en gezonde economische groei' moeten de sociale onrechtvaardigheden en verschillen worden opgeheven. Messmer noemde de strijd tegen de inflatie een der grote taken. Scherp waarschuwde hij tegen politieke agitatie zoals onlangs onder de studenten, leerlingen van gymnasia en bij verscheidene stakin gen is gevoerd. Messmer kondigde aan dat de rege ring alle universiteiten en middelbare scholen zal laten ontruimen wanneer die illegaal zouden worden bezet. Daarbij beloofde hij dat de wet op de dienstplicht aan bepaalde wensen van de studenten zal worden aangepast. De bestaande wet is echter in princi pe juist, zei hij. Aan hei- eind van ziin regeringsverkla ring stelde Messmer de vertrouwens kwestie. Na een parlementair debat van twee dagen zal daar donderdag over worden gestemd. AMSTERDAM Mevrouw Ceau sescu, echtgenote van het Roe meense staatshoofd, maakte dins dagmiddag in gezelschap van prin ses Beatrix (links) een rondvaart door de grachten van Amsterdam AMSTERDAM „Als in een niet te verre toekomst het Europa kanaal Donau en Rijn op elkaar zal aansluiten, zal een ononderbro ken waterweg van 3.500 km onze beide landen, en daarmee de Zwarte Zee en de Noordzee, met ekaar verbinden. U hebt alle recht trots te zijn op uw gigantisch ijzeren-poortproject, zoals wij het zijn op onze Deltawerken". Honderdvijfentwintig genodigden hoorden dinsdagavond tijdens een ga ladiner in het paleis op de Dam deze woorden van koningin Juliana aan het adres van de Roemeense president Ceausescu. Het diner opgeluisterd door vrolijke muziek en gemengde voorjaarsbloemen besloot de eerste dag van het staatsbezoek dat Ceauses cu en zijn vrouw aan Nederland bren gen. Het presidentiële gezelschap landde dinsdagmorgen om tien uur op het vliegveld Soesterberg. Het werd daar opgewachii door prins Claus, prinses Beatrix en de Roemeense ambassa deur, die met hen per koninklijke trein meereisden naar Amsterdam. Terwijl 21 saluutschoten weerklinken werden de Roemeense gasten op het perron door koningin Juliana en prins Bernhard begroet. Schone Dam Van het Centraal Station reed men in twee open caleches via het extra schoongemaakte Damrak naar het pa leis op de Dam. Ceausescu. zijn vrouw en gevolg zullen daar tijdens hun driedaagse bezoek logeren. Op de dam. waar de kolossale totem met de bijna manshoge letters .Amsterdam helpt Hanoi" het veld had moeten ruimen, legde de president even later een krans bij het Nationaal Monu ment 's Middags werd het presidentiële paar op het stadhuis ontvangen Bur gemeester Samkalden bood Ceausescu de medaille van de stad Amsterdam aan. zijn echtgenote kreeg twee karaf fen. Na deze receptie maakte mevrouw Ceausescu met prinses Beatrix een rondvaart door de Amsterdamse grachten, terwijl haar man in het paleis op de Dam besprekingen voer de met demissionair minister-presi dent Biesheuvel en minister Schmel- zer. Ceausescu werd daarbij vergezeld door zijn vice-premier Hie Verdet. minister van buitenlandse zaken Geor ge Macovescu en minister van indus trie Gheorge Boldur. Slot van pagina 1 den en zei slechts dat de VS de kring loop van geweld in het Midden-Oos ten betreurt. Slachtoffers De correspondent van het Algerijnse persbureau in Beiroet meldde gister avond laat dat de aanvankelijk ont voerde zoon van de gedode Palestijnse verzetsleider Yoessef Najjar onge deerd is teruggevonden. De echtgenote van Najjar is echter in een ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die zij bij de commando-actie heeft opge lopen. De actie tegen Beiroet zou in de gele deren van de tegenstanders' een vijf tigtal mensenlevens hebben gekost, zo meldde de militaire correspondent van "Radio Israël' die militaire kringen citeerde. Volgens Libanese aröbtelijke kringen kwamen elf Libanese militai ren en burgers om het leven en wer den 29 mensen gewond. Ooggetuigen zeiden dat Israëlische mi litairen in burgerkleding en samenge pakt in drie Mercedes-auto's de wijk van Beiroet binnenreden waar zij de Palestijnse verzetsleiders doodden. Er klonken schoten uit de machinepisto len waarmee zij de Libanese politie van zich af hielden. Daarna gingen zij een gebouw van acht verdiepingen bin nen waar zij appartementen op de tweede verdieping binnenstormden en ook van handgranaten gebruik maak ten. Mevrouw Maha Jayyousi Adoean, echt genote der vermoorde guerrillaleider Kamal Adoean, vertelde de pers, dat haar man aan zijn lessenaar zat te schrijven toen hij schoten hoorde. .Afijn man greep zijn Kalaszhnikov (AK 47) en gaf me instructie mc in de slaapkamer met onze twee zoontjes schuil te houden. Enkele minuten later vloog de deur van onze flat door een ontploffing open en stormden vijf of zes Israëli's met schietende machinegeweren naar binnen. Hij schoot en trof een of twee der Is raëli's, voordat hij voor de deur van onze slaapkamer werd neergemaaid." De guerrillaleider Kamal Nasser was alleen thuis en zat in de eetkamer brieven te schrijven toen de Israëli's zijn woning binnenstormden. Op de vloer van de eetkamer lag een grote plas bloed. Papieren lagen her en der verspreid en de tafel was door zeefd met kogels. Een buurman vertelde, dat een Itali aanse vrouw die een flat naast die van Nasser bewoonde, het slachtoffer van Boos op commissie-Tans UTRECHT De koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Be vordering der Geneeskunst heeft alle overleg met de commissie- Tans over de structuur van het academisch ziekenhuis Maas tricht en het medisch regionaal centrum opgeschort. „De heer Tans zegt dat hij het zo verschrikkelijk met ons eens is", aldus de voorzitter van de maatschappij, dr. A. E. Leuftink, dinsdag. „Maar wij hebben het gevoel dat dat lippendienst is, zonder dat er iets gerealiseerd wordt". ,.Nu wij uit kranteberichten hebben moeten vernemen dat er een bouwcom missie is benoemd, blijkbaar voor een ziekenhuis, en dat de indiening van een wetsontwerp voor de medische faculteit wellicht nog deze maand zal gebeuren achten wij de tijd gekomen iets te doen. Wij dachten dat wij in deze zaak vol ledig berokken waren, maar we'hebben nu gemerkt dat we in de kou staan" aldus de heer Leuftink. Ook het overleg tussen de stuurgroep eerstelijns geneeskunde Zuid-Limburg met de commissie-Tans dreigt om vergelijkbare redenen stuk te lopen. De in stituten van maatschappelijk werk en de kruisverenigingen die in die groep zitten, neigen ertoe zich terug te trekken. De heer Tans wilde dinsdagavond nog geen commentaar geven: de commissie zal eerst volgende week de stap van de maatschappij Geneeskunst bespreken. haaT nieuwsgierigheid werd. Zij open de de deur toen zij hoorde schieten en werd prompt neergemaaid door de Is raëli's. Bij de Israëli's zou ook een vrouw zijn geweest. Reacties Inmiddels heeft de commando-actie veel diplomatieke en andere activiteit teweeg gebracht. Een persoonlijke ver tegenwoordiger van de Egyptische pre sident, Sadat, is in Beiroet aangeko men waar hij een boodschap in het presidentiële paleis heeft overhandigd De secretaris-generaal van de Arabi sche Lliga, Machmoed Riad, heeft een beroep op de vertegenwoordigers in New York gedaan bij de Verenigde Naties te wijzen op de ernst van de aanval. In Koeweit kwam het kabinet in spoedzitting bijeen. Het sprak zijn af keuring uit over de "barbaarse Israëli sche agressie'. Het Russische persbureau Tass sprak van 'militaire provocatie en aanvallen van bandieten op Arabische buren. Is raël heeft zijn toevlucht gezocht tot terreur en geweld om zijn politiek* doelen te bereiken: voortzetting van de bezetting van de Arabische gebieden die in 1967 werden binnengevallen'. An derzijds onderstreepte Tass dat de jongste aanval onmiddellijk volgde na de verzekering van nieuwe militaire en economische steun door Washington aan Tel Aviv. De Libanese premier. Saeb Salam, heeft direct het ontslag van zijn rege ring aan president Soeleiman Fran- jieh aangeboden. Het staatshoofd vToeg de ontslagaanvrage 24 uur op te schorten in Haarlemmermeer. Een rondvlucht over Flevopolder en Delta-werken brengt hen dan in Eindhoven, waar de Philips-fabrieken worden bezichtigd. Vandaar gaat het per vliegtuig naar Den Haag, waar in het gebouw van de eerste kamer een ontmoeting plaats vindt met de voorzitters van de beide kamers en met de leden van de vaste commissies voor buitenlandse zaken. Na afloop keren de Roemeense gasten terug naar Amsterdam, waar de rege ring hen 's avonds in het Rijksmu seum een diner aanbiedt. DEN HAAG (ANP) Minister Nelis sen (financiën) is van mening, dat de regeling voor het winnen van bodem materialen op het Nederlandse deel van het continentale plat tot de taak van het ministerie van financiën moet! blijven behoren. De bewindsman heeft dan ook geen enkele behoefte aan het initiatief-wets ontwerp dat het toeenmalige PvdA- kamerlid Oele in de zomer van 1970 indiende en waarin de minister van economische zaken als eerst verant woordelijke minister wordt voorge steld. Dit initiatief-voorstel nu verdedigd door het PvdA-kamerlid De Ruiter en een amendement van SGP-woord- voerder ir. Van Rossum. dat beoogde de minister van verkeer en waterstaat tot de bevoegde instantie te maken, wees minister Nelissen dinsdagmiddag in de tweede kamer met nadruk van de hand. Hij deed dit tijdens de gelijktijdige behandeling van het rege ringsvoorstel om de verantwoordelijk heid aan 'financiën' toe te kennen en van het initiatief-voorstel Oele-De Rui ter. DEN HAAG (ANP) Het landbouw schap heeft in een brief aan het mi nisterie van economische zaken aan gedrongen op het tijdelijk wegnemen van eventuele handelsbelemmeringen bij de invoer van tuindersglas. Na de storm van 2 april jongstleden is de vraag naar dergelijk glas enorm ge stegen. De glasvoorraden ziin momen teel erg klein, aldus het landbouw schap. Het schap verzoekt het ministerie in voerheffingen tijdelijk op te schorten om invoer vanuit het buitenland, spe ciaal uit Oosteuropese landen, moge lijk te maken. bitum- en KORT GEDING SEXPROGRAMMA RADIO CAROLINE DEN HAAG (ANP) De leiding van het maandblad 'Candy' overweegt sterk een kort geding aan te spannen i tegen 'Radio Caroline', om gedaan te krijgen dat het drie uur durende sex-| programma van 'Candy' volgens con tract via 'Caroline' zal worden uitge zonden. Dit heeft de samensteller van het sexblad. Peter Muller, dinsdag meegedeeld. 'Caroline' heeft een contract met 'Can dy' afgesloten voor uitzending van de| 'Nationale Candy-show' via het pop schip op vrijdagnacht (13 april) van! twaalf tot drie uur. en mocht dat tech- nisch niet mogelijk zijn, vrijdag over een week. Muller stelt dat 'Caroline' zich schuldig maakt aan contractbreuk als de uitzending niet doorgaat, nu "Radio Veronica' de komende maand de beschikking over de zender van 'Ca roline' heeft gekregen. VIER DODEN BIJ FAMILIEDRAMA BRUSSEL (ANP) Een familiedra ma in Aalst bij Brussel heeft dinsdag aan vier mensen het leven gekost. Naar de politie meedeelde, schoot een 33-jarige man vermoedelijk tijdens een ruzie zijn 44-jarige vrouw, zijn 13-jarige dochter en de 24-jarige vriend van de vrouw dood, waarna hij zelf moord pleegde. (Zie slot pagina 1 gressieve kabinet, dat er moet komen, zal Keerpunt '72 moeten zijn, maar daar gingen de moeilijkheden met de KVP niet om. Dat ging vooral om de eigen inbreng van de KVP-minis- ters". Volgens De Gaay Fortman zullen ook de christen-democratische be- winds lieden een wezenlijke inbreng I kunnen krijgen. „Als er concessies! gedaan moeten worden dan willen we Jiever dat dat gebeurt voordat Den Uyl in het Catshuis trekt. Ik ver wacht, dat de beide informateurs een procedure-voorstel zullen doen om een programma uit) te werken. Daaro ver moet niet met de fractieleiders gesproken worden, maar met de kan-, didaat-ministers zelf in een grote con- j stituerende vergadering". Den Uyl voelt niets voor deze sug gestie van de PPR-leider. „Ik ben als kandidaat-premier wel bereid met mi nisters-kandidaten afzonderlijk te pra ten. maar voor een grote vergadering voel ik niets". Het enige waar de zes fractieleiders het allemaal over eens waren is de kwaliteit van de beide informateurs. VVD-fractieleider Wiegel was min- j der tevreden met de benoeming van' twee informateurs. „De opdracht lijkt te wijzen op een laatste poging om het kabinet Den Uyl in het zadel te helpen, maar dat heeft Burger ai te maanden geprobeerd. Tenzij de socia- listen of de confessionelen door de pomp gaan is ook deze poging tot mislukken gedoemd". De beide informateurs konden dins dag nog geen uitgebreide toelichting geven op hun opdracht, omdat de demissionaire minister Van Agt moest aanzitten aan het banket ter gelegen heid van het bezoek van de Roemeen se president Ceausescu. De koningin ontving om die reden de beide infor mateurs ook in paleis op de Dam !n Amsterdam tussen haar officiële ver plichtingen in. Verwacht wordt, da', de beide informateurs in de loop van woensdag een toelichting zullen geven op hun taak. KACHALSKY PRESIDENT VAN ISRAËL (Van onze correspondent» JERUZALEM - Prof Ephraim Ka- chalsky i% dinsdag door de Kneseeth. het Israëlische parlement, tot vierde president van Israel gekozen als op volger van de huidige president Zal- man Shazar, wiens ambtstermijn op 31 mei afloopt- Prof. Kachalsky was de kandidaat van de Arbeiderspartij. Met zijn keuze wordt de Israëlisch® traditie voortgezet om een weten schapsman als nationaal symbool te kiezen. De president heeft in Israel geen politieke macht. In 1948 werd prof. Chaim Weizinann als eerste president van Israel gekozen. Hij was evenals Kachaisky biochemicus en verbonden aan het Weizmann Instituut. Dit ge beurde nadat de beroemde Einstein een uitnodiging om de eerste presi dent van Israel te worden had afge wezen. Ook de opvolgende presiden ten. Ben Zwi en de huidige president Shazar hadden een naam op het ge bied der wetenschap. PORTRET VAN TWEE INFORMATEURS (Van onze redactie economie) DEN HAAG Als er één man in de sociaal-economische sector is die door zijn optreden een groot vertrouwen geniet in wijde kring, dan is dat wel prof. dr. W. Albeda (47). Deze hoogleraar in het sociaal-economisch beleid aan de Erasmus-universiteit in Rotter dam boekte onlangs succes toen onder zijn voorzitterschap de cao onderhandelingen voor de bouwnijverheid (300.000 werknemers) snel tot een voor beide partijen bevredigend einde werden ge bracht. Vorig jaar februari was prof. Albe da een van de drie „wijze mannen" (samen met Coppes en Wijkstra), die trachtten het metaalconflict 1972 tot een goed einde te brengen. Deze po ging werd overigens niet met succes bekroond, maar legde wel mede de basis voor de arbitrage, die levensver zekeringsombudsman mr. R. J. Erd brink iets later tot stand bracht. Prof. Albeda, die als columnist aan ie PZC meewerkt, doceeert sedert 1 september 1966 in Rotterdam. Prof Albeda, geboren in 1925 in Rotterdam, op het proefschrift „De rol van de vakbeweging in de moderne maat schappij". Over dit onderwerp publi- :eert hij frequent. De mede-informateur heeft al een arrière in bedrijfsleven en vakbewe ting achter de rug. Hij was econo- nisch adviseur van de Ned Chr 3ouwbedrijfsbond. Hij was werkzaam jp de sociale afdeling van Philips en •nige jaren lang secretaris van het "•-NV. Van zijn verdere functies zijn nog e noemen: Eerste-Kamerlid voor de ARP, voorzitter van de Ned. Vereni ging voor het Onderzoek van Arbeids verhoudingen. voorzitter van de Regi onale Raad voor de Arbeidsmarkt in Zuid-Holland. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Prof. mr. (An)Dries van Agt, persoonlijke vriend van de KVP-partij-ideoloog Steenkamp, die de Nijmeegse hoogle raar anderhalf jaar geleden in het kabinet-Biesheuvel haalde, is kandidaat om in een eventueel kabinet-Den Uyl opnieuw de porte feuille van justitie te beheren. „Justitie vind ik heerlijk om te doen. Een andere post in het kabinet trekt mij nauwelijks", heeft Van Agt tijdens de formatie nog eens laten weten. Voor Van Agt is po- j litiek een minder belangrijke activiteit dan het besturen. Een zui ver politieke carrière ziet hij voor zichzelf niet weggelegd. Het ministerschap van Van Agt heeft) eigenlijk nauwelijks hoogtepun ten gekend- Wel dieptepunter., met name rond de debatten over de vrijla- ting van de Drie van Breda en bij de voorbereiding van zijn abortus-wet-1 sontwerp. Niettemin wist de als zeer| integer bekend staande KVP'er de image op te bouwen een progressieve en zeer bekwame minister te zijn. die zowel door regeringspart ij en als oppo sitie gewaardeerd wordt. Hij toonde zich tijdens de formatie-Burger een voorstander van samenwerking met 1e progressieven. Van Agt, 42 jaar oud. geboren in ileldrop. ging na een succesvolle gym- ïasium-bèta opleiding rechten stude ren in Nijmegen, waar hij zijn docto raal examen cum laude behaalde. Hij was twee jaar advocaat ir. Eindhoven -n later werkte hij vijf jaar bij de iirectie juridische en bedrijfsorganisa torische zaken van het ministerie van andbouw en visserijIn 1963 zette hij zijn eerste stappen binnen het minis erie van justitie, zij het als medewer ker van de stafafdeling wetgeving pu bliekrecht- In 1968 werd hij weten schappelijk medewerker bij de juridi sche faculteit van de katholieke univer siteit van Nijmegen, waar hij nog dat zelfde jaar hoogleraar werd in het strafrecht en het strafprocesrecht. W Directie: F. van de Velde, K. Scherphuis en W. F. de Pogler. Hoofdredacteur: G. A. de Kok. Adjunct-hoofdredacteuren M. P. Dieleman en C van der Moos. BUREAUS: Vlissingen: Wolstraat 56-60, tel. (01184} 5144. Middelburg: Markt 51, tel. (01180) 7651. Grofs Markt 2, tel. (01100} 6140, Terneuzen: Nïeuwstroaf 22, tel. (01150) 4457. Hulst: Steenstraot 6, tel. (01140) 4058. In de avonduren is de centrale redactie fc zet van zondag t/m vrijdag vanaf 20.00 uur: (01184) 5144. Telefoonnummers buiten kan tooruren: Redactie: (01184) 4799. Advertentie-afdeling: (01186) 584. Expeditie: (01184) 2751. Overl. adv. ook zondogcvond van 20.00 tot 22.00 uur. Macn- dcg- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur: (01184) 5144. Abonnementsprijzen per kwortaal 27,35; franco per post f 29,75; per maand 9,25; losse nummers f 0,40 (inclusief 4 btw). Advertentietarieven 50 cent per mm; minimumprijs per advertentie f 7,50; ingezon den mededelingen 2Vi x tarief. Volledige tarieven met contract prijzen op aanvroag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 btw. Giro 35 93 00, Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 3