Directie Dow wil weer met bonden praten Noodoplossing Canisvlietkreek gaat anderhalf jaar mee nog maar 7 dagen.. Directeur Clitex doet zijn beklag over sabotagedaden ScheMedijk De Griete wordt voor ruim 5,4 miljoen op deltahoogte gebracht „Beetje ongerust over toekomst van vak onderwijzer95 2 Winkelcentrum Dauwendaele ALMANAK „AFSLUITING OOSTERSCHELDE NIET LATEN VERVALLEN" Doon 'Tromn' gaat niet <Ioor als wo'? van stak'ng BORSELE LAAT SCHOOLKINDEREN ONDERZOEKEN OP FLU0R-INVL0ED PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 11 A«m. WP) REACTIE OP ULTIMATIEVE BRIEF JJÜ- '-JT-m ADVERTENTIE i ACTIECOMITÉ: „WELLICHT DOOR WERKWILLIGEN" SLOTEN KAPOT EN BARRICADE VOOR DE DEUR CLINGE Directeur J. Deltour van het textielbedrijf Clitex te Clinge heeft dinsdarniddag bij districtsbestuurders van de in dustriebonden zijn beklag ge daan over sabotagedaden. De heer Deltour had maandag te vergeefs geprobeerd om het ac tiecentrum in Goes te bereiken. Hij had, zo vertelde hU. geconstateerd dat de sloten aan de buitenkant van het bedrijf geheel waren vernield en dat de buitendeur gebarricadeerd was met bisten. Bovendien was hij boos over het feit dat er maandagmorgen oin half vijf een vrachtwagen vanuit de Hoechstfabriek bij Augsburg was tegengehouden en teruggestuurd. Zo als gemeld was de vrachtwagen gela den met 15.000 kilo trcviraband. In overleg met de vakbonden heeft het actiecomité besloten om dag en nacht te controleren. De industriebon den hebben laten weten dat ze eventu ele sabotagedaden betreuren Een woordvoerder van het acttiecomité en de bonden tekende er overigens bij aan dat de schuld in feite bij de directie ligt omdat zij naar hun me ning verantwoordelijk is voor de lange duur van de staking. Een woordvoerder van het actiecomi té vertelde echter dat men er nog niet' zo zeker van is dat de sabotagedaden voor rekening komen van de stakers. „We hebben een groot vermoeden dat enkele werkwilligen dit hebben ge daan. We kunnen in ieder geval nie mand vinden die het gedaan zou kun nen hebben". 'He Adam' Tijdens een bijeenkomst van Belgi sche en Nederlandse vakbonsbestuur- ders en leden van het actiecomité van Clitex in Eeklo is vast komen te staan dat er geen "besmet werk' wordt ver richt bij het Belgische bedrijf 'He Adam' te Eeklo, een dochteronderne ming van Daphica dat weer behoort tot het concern D'Aoust. In eerste instantie waren de bonden van me ning dat deze spinnerij niets anders dan besmet werk verricht voor Clitex. Dit bleek op een misverstand te be rusten. Er is komen vast te staan, zo werd na afloop van de bijeenkomst meegedeeld, dat het. bedrijf geheel volgens contract 500 kg. garen per dag voor Clitex maakt. Het bedrijf draait momenteel op een laag pitje. Van de 230 werknemers lopen er momenteel 80 in de ww. De heer D'Aoust heeft tegenover de Belgische vakbonden meegedeeld dat er geen sprake van is dat er bij het concern besmet werk wordt verricht Zijn con cern zal dit nooit doen, deelde de heer D'Aoust mee Vandaag woensdag wordt er een ge sprek gevoerd tussen de Nederlandse de Franse en de Belgische vakbonden met vertegenwoordigers van het Fran se concem Tiberghien (waartoe ook Clitex behoortl en leden van het diecomité. De vakbonden hebben leeuwse Aanbieding Wij zijn een proper volkje en dat •villen we weten. Daarom halen we minstens een keer per jaar op een door de buurvrouw gege ven sein grondig de bezem door het huis Behalve het feit, dat die voorjaarschoonmaak een hooj stof doet opwaaien draagt dit ver schijnsel ook de drang met zich mee om in het kader van deze ragebol-rage allerlei vernieuwingen lan te brengen in het interieur. Het minste wat we daarbij kun. nen doen is de huiskamer opsieren met een nieuw behangetje. Dat alles roept dankbare herinne- ■mg en op aan die behang specia list in de Walcherse, die enkele jaren geleden onverschrokken ad verteerde met deze onthutsende slagzin: Twee rollen halen, drie betalen. Het heeft in die zaak niet storm gelopen. uitgezocht dat er bij zes Franse- en Belgische bedrijven 'besmet werk' wordt verricht voor Clitex. Het is de bedoeling, en de leden van het actie comité zijn vrij optimistisch over de afloop van het gesprek, dat er een overeenkomst-wordt gesloten dat het extra werken voor Clitex wordt inge damd. BONDEN: BIJ EEN ONBEVREDIGENDE REACTIE ULTIMATUM TERNEUZEN De directie van Dow Chemical in Terneuzen heeft de vakbonden laten weten dat zij bereid is tot een hervat ting van het vorige week afge broken cao-overleg. Als datum voor een nieuw gesprek stelt de Dow-directie voor dinsdag 24 april. Dit staat in een communi qué dat Dow dinsdag heeft uit gegeven. De industriebonden hebben Dow vori-' ge week na het afgebroken overleg een ultimatieve brief gestuurd waarin werd gevraagd voor woensdag 11 april een opening te maken op basis van de door de bonden ingediende voorstellen. Als op deze eis niet of afwijzend zou worden gereageerd zou den de bonden Dow een ultimatum stellen waarin acties werden aange kondigd. In het communiqué van Dow. dat dinsdag ook aan het perso neel is verstrekt, wordt met geen woord gerept, van de punten waarover de directie met. de bonden wil gaan praten. Men was ook niet bereid na der commentaar te geven. Bij het actiecentrum van de industriebonden in Goes was de Dow-brief dinsdaga vond laat nog niet binnen. Van die kant liet men 's middags wel weten, dat men niet zal aarzelen Dow een ultimatum te sturen, als de reactie voor de bonden onbevredigend is en voorbijgaat aan de kernpunten van de bonden. Het actiecomité van Dow heeft zich maandagavond beziggehouden met. mogelijkheden voor eventuele acties bij het bedrijf. Er zijn nog geen concrete plannen vastgelegd, omdat men bij een bedrijf als Dow met grote zorgvuldigheid te werk wil gaan. De stakingen bij Scheldepoortwerf. Boddaert in Middelburg-Koudekerke en Clitex in Clinge werden dinsdag voortgezet. De stakers van Boddaert zullen zich vanmorgen om half elf in hotel "Walcheren' i_n Koudekerke op nieuw over hun actie beraden, mede om na te gaan of ze effect heeft op de produktie bij Thomassen in De Steeg. Vereniging 'Water, Land en Ruimte': VLISSINGEN De afsluiting van dc Oosterschelde 'het optimale middel' tegen stormvloeden, mag men niet laten vervallen. Dat wordt gesteld in het jaarverslag over 1872 van de in Den Haag gevestigde Nederlandse Vereniging 'Water, Land, Ruimte'. De secretaris van de vereniging, mr. D. H. Schortinghuis, schrijft in de inleiding tot het jaarverslag: „Wat de strijd om de Oosterschelde betreft kan gezegd worden dat het delta karakter van ons land toch wel op een merkwaardige manier 'overkomt' bij sommige mensen. Aan de voorzij de is vanouds de bedreiging van VLISSINGEN Dp voor zaterdag aanstaande aangekondigde doop van het geleide-wapenfregat Tromp' op de werf van de NV koninklijke maat schappij De Schelde te Vlissingen door prinses Beatrix gaat niet door. De doopplechtigheid is voor onbepaal de tijd uitgesteld in verband met. zoals een communiqué van de marine voorlichtingsdienst luidde, 'de onzeker heden tengevolge van de problemen bij het werkgever.s-werknemersover- leg'. Desgevraagd verklaarde een woord voerder van de MVD. dat het' niet doorgaan van de doopplechtigheid een rechtstreeks gevolg is van de staking bij de Schelde gedurende de afgelopen weken. „Er is vertraging ontstaan bij de bouw Daardoor kon het schip niet tijdig gereed zijn" aldus de marine woordvoerder. Het lag in de bedoe ling, dat het geleidewapenfregat drij vend zou wordengemaakt in het overdekte bouwdok" op 'Het Eiland', waarna prinses Beatrix het oorlogs schip zou dopen. stormvloeden, aan de achterzijde re centelijk de bedreiging van de vervuil de Rijn. Hij vervolgt: „Willen de openlaters van de Oosterschelde hier het optima le verweermiddel tegen het eerste eu vel, namelijk een afsluitdijk laten val len mede omdat, men de vervuiling van de Rijn als een gegeven feit aanvaardt? Het land heeft beter ver diend. In 1953 is duidelijk gebleken hoezeer een stormramp als een natio nale ramp wordt beleefd. Ieder deel van het land is betrokken bij het lot van een ander deel. Nu mag Neder land het 'wel weten' wat een storm vloed is, maar Zeeland heeft deze aan den lijve ondervonden er draagt een 'ervaringsfeit' in zich mee. Deze erva ring van een deel der bevolking hoort echter thuis in het nationale arsenaal van middelen tegen de zee- Uit solida riteit dient hiernaar zoveel mogelijk gehandeld te worden". Excursie De vereniging "Water, Land en Ruim te' houdt haar zomerexcursie dit jaar op 13 en 14 juni naar de werken van het Schelde-Rijnkanaal, met de bouw van de Kreekraksluis als hoogtepunt. De excursie begint bij Antwerpen en eindigt in Roosendaal. Autoportier ging open bromfietser in ziekenhuis TERNEUZEN De bromfietser A. J. H. uit Terneuzen is dinsdagmiddag met buik- en beenverwondingen in het Julianaziektnhuis te Terneuzen opge nomen Op het fietspad van de Axel- sestraat. reed H. tegen een autoportier dat door automobilist R. de K. uit Vogelwaarde onverwachts werd ge opend. AXEL Aannemingsbedrijf Geldof uit Terneuzen heeft voor 5.420.000 de gunning gekregen voor de verzwaring van de ongeveer 2200 meter lange Scheldedijk vanaf De Grjete in oostelijke richting. Deze dijk moet op Delta hoogte gebracht worden. Het gaat om een verbetering van het dijkvak Kleine Huisjespolder en een gedeelte van de Eendrachtpolder. Er hadden voor dit werk 18 aannemers ingeschreven. De gunning werd dinsdagmiddag bekendge maakt in het gebouw van het waterschap 'Axeler Ambacht' dat het beheer heeft over deze dijk. Het werk wordt geheel gesubsidieerd door het rijk en de provincie. De foto boven toont de dijk bij De Griete, die op deltahoogte moet worden gebracht. Op de foto onder de oude dijk rechtsJ en een stuk dijk dat al op hoogte is gebracht (linksj. Donderdag oriënteringsbijeenkomst HEINKENSZAND De gemeente Borsele wil in de eerste weken van mei een onderzoek laten instellen naar eventuele fluorverschijnselen bij de schoolkinderen in die gemeente, als gevolg van de fluorultstoot door de industrie. Donderdagmiddag zal hierover in de raadszaal van het gemeentehuis te Heinkenszand om kwart over vier een bijeenkomst wor den gehouden. Het onderzoek zal worden geleid door dr. K. Biersteker, die is verbon den aan de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst te Rotter dam. De minister van volksgezondheid en milieuhygiëne heeft hiervoor subsidie verleend. Donderdag zal dr. Biersteker tijdens de bijeenkomst contact opnemen met hoofden van scholen, vertegenwoordigers van oudercommissies en schoolbesturen. Hij zal dan de achtergronden en op zet van het onderzoek toelichten. TECHNISCHE DIENST AXELER AMBACHT SAS VAN GENT De noodop lossing van het waterschap het Axeler Ambacht die de Canisvliet kreek bij Sas van Gent van de ondergang moet redden is alleen bedoeld ter overbrugging van de termijn die de gemeente Zelzate nodig heeft om op haar grondge bied een persleiding aan te leg gen naar het kanaal Gent-Terneu- zen. Het Axeler Ambacht wil dit nog eens accentueren om de maandagavond tijde->s de bespre king met statenleden in Sas van Gent mogelijk ontstane indruk weg te nemen dat de noodoplos sing van het waterschap het plan van Zelzate min of meer overbo dig zou maken. Volgens het hoofd van de techni sche dienst van het waterschap. de heer G, van de Waa, gaat de noodoplossing ongeveer anderhalf jaar mee. In die tijd moet Zelza te klaar zijn met de uitvoering van de geprojecteerde werkzaam heden De eerste fase van het project, de verbetering van de afwatering en het uitdiepen van de Piereput, is nu in uitvoering. De tweede fase nogal kostbaar behelst het maken van een doorsteek naar het kanaal. Vol gens burgemeester L. Danschut- ter staat voor deze tweede fase een tijd van drie a vier maanden. Het Axeler Ambacht neemt voor lopig aan dat deze termijn wat aan de optimistische kant is. „Vandaar dat onze noodoplossing anderhalf jaar mee kan. Daarna moet Zelzate de zaak in orde hebben", aldus de heer Van de Waa, die de noodoplossing uitslui tend ziet als een tussenfase tus sen de tweede delen van het Zelzaatse project. De Nederland se oplossing kan binnen zes we ken uitgevoerd zijn. De kosten worden geschat op ten minste 45.000 gulden. Het plannetje is vrij recent. Er is tot nu toe alleen overleg over gevoerd met ir. J. Zuurdeeg, chef van de rijks waterstaat in Zeeland, die er vo rige week zijn fiat aan heeft gegeven. „Zij het ongaarne", zoals hij maandagavond is Sas van Gent verklaarde. „Ik tem er mee in omdat het de enige mogelijk heid is op korte termijn". Zoals bekend zal een aantal statenleden met gs van Zeeland gaan praten over de financiering. Er zijn ver schillende mogelijkheden: of de staten komen zelf met een initia tiefvoorstel of gs namen na over leg zelf het' initiatief en vragen bij de staten goedkeuring voor het benodigde krediet. Van het ministerie van erm wordt 15.000 gulden ter besohikking gesteld. Ook het ministerie van landbouw en visserij zou bereid zijn een bijdrage te leveren, zodat de pro vincie Zeeland voor minder dan 30.000 gulden zal moeten zorgen. Niet alleen de Canisvlietkreek zal gebaat zijn bij de voorgestelde oplossing, maar ook de Axelse Kreek, zo deelde de heer Van de Waa van het waterschap mee. M. A. HAGE IN SCHOONDIJKE FLEXIBILITEIT VOORWAARDE SCHOONDIJKE „Ik ben eerlijk gezegd een beetje ongerust over de toekomst van het vak van onderwij zer. Het is de vraag of we de juiste houding weten te vinden en als dat niet lukt zou het Amerikaanse sys teem waarbij Ieraïen worden betaald naar het aantal geslaagde leerlingen wel eens ingang kunnen vinden". Dit zei de directeur van de rijks pedagogi sche academie in Middelburg, de heer M- A. Hage dinsdagavond tijdens een vergadering van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP) in hotel 'De Zwaan' in Schoondijke- De heer Hage zag een duidelijk dilem ma voor de toekomstige onderwijzers en leraren. De kennisoverdracht zon der meer is volgens hem verleden tijd. Daarvoor in de plaats komt een algemene vorming in teamverband, die van het onderwijzend personeel een flexibele houding vergt. Als die nieuwe vooral ook pedagogische taak niet naar behoren wordt volbracht zit de kans op het Amerikaanse systeem dat daar veel erkenning krijgt er ook voor Europa en Nederland De heer Hage was er van overtuigd dat het er voor de onderwijzers en leraren van straks niet gemakkelijker op zal worden: „De taak van de school wordt steeds groter maar we krijgen er steeds minder tijd voor. Het is overigens wel duidelijk dat zo het onderwijs steeds duurder wordt temeer omdat we naar sterk individu eel gericht onderwijs toe moeten, waarbij herscholing voor de onderwij- Woonwagen bewoner over Nieuwerkerk naar Middelburg ZIERIKZEE Een woonwagenbewo ner heeft dinsdag een flinke rit door Zeeland moeten maken om een plaats je te vinden. De man, M., was als ne gende met zijn woonwagen in het Zie- rikzese kamp aangekomen. Er is in het kamp echter maar plaats voor acht wa&ens. De rijkspolitie verwees de woonwagen bewoner door naar Nieuwerkerk, waar evenwel ook geen plaats was. M. ging toen boos naar Zierikzee terug en wil de zijn wagen in het centrum neer zetten. De politie, die meedeelde dat alles in goed overleg is afgehandeld, heeft de man met zijn wagen daarop naar het woonwagenkamp in Middel burg gebracht. zer steeds nodig zal zijn" aldus ds heer Hage die het overigens eec waagstuk vond om de toekomst vso het onderwijs op langere termijn te voorspellen. Hij liet er geen twijfel over beste dat de toekomstige opvoeder in e teamverband zal moeten kunnen wer ken. „Wie niet flexibel is moet er uit stappen" hield de heer Hage de onge veer 25 onderwijzers in Schoondijke onomwonden voor. In dezelfde verga dering werd een ogenblik stilte in acht genomen in verband met het overlijden van de heer P. A. Ocké uit Terneuzen begin vorige week. De heer Ocké was zeer actief in onderwijzers- organisaties. Na de rede van de heer Hage werd in vlot tempo het huishou delijk gedeelte afgewerkt. MEER BUIEN Over het algemeen vrij veel bewolking met plaatselijk enkele buien en een matige tot krachtige, langs de kust harde wind. eerst uit west tot noord west, in de loop van de dag ruimend naar noordwest tot noord. Maximum temperaturen omstreeks 7 graden. Vooruitzichten voor donderdag t vrijdag. Koud weer met buien, waarvan sor mige met hagel. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor donderdag: aantal uren zon: 1 tot 8; min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal; max. temp.: 1 tot 6 graden onder nor maal; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Voor vrijdag: aantal uren zon: 1 tot 8; min. temp.: 0 tot 5 graden onder nor maal; max. temp.: 1 tot 6 graden onder nor maal; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent; kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. Normalen voor 11-15 april: min. temp. max. temp. Den Helder 5 10 Vlissingen 6 12 Eelde 3 12 Vlv. Zuid-Limburg 4 14 De Bilt 4 12 Gem. over Nederl. 4 12 ZON EN MAAN 12 april Zon op 05.51 onder 19.33 Maan op 13.57 onder 03.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 2