Werkgroep Oost-Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen wil vastenactie nu en in toekomst concretiseren ZUIDERNIEUIIVS Voor Antje (Anoniem) Smal BELANGSTELLING VOLKSDANSEN IN ZUID-WESTEN STIJGT SNEL WOENSDAG 11 APRIL 1973 ZEEUWSCH-VLAANDEREN het- Antje. de ouderwetse modes en gebruiken komen weer helemaal terug. Waar of met? De jongeren haken naar ons verleden, wat betreft de romanti sche toets of wat ze daarvoor aanzien. Voor ons betekent het een weerzien met veel herinneringen enne we maakten het ons blijkbaar toch niet ongezellig! Is het niet om te schateren dat de lange haardracht van vroeger voor jonge meisjes weer in zwang is? En wij, die ocharm. onze ouders smeekten om 'polkahaar' te mogen dragen! Want het was onmogelijk, zonder toestemming van je ouders je haar af te laten knippen. Antje Smal had de halve toestemming alleen die van haar moeder doch ze kreeg daar haar bekomst van- Antje. een stakerige werkmansdochter met drie zussen, een zwaarwichtige moeder en een versober de vader. Ga er maar aan staan als dertienjarige, die een aard heeft die van alles de zonzijde wil zien. Antjes onverwoestbaar optimisme was haar hele bezit. Ze had een frisse teint, een paar fel blauwe ogen en een massa lang blond haar. Door de week in de vlecht, zondags loshangend tot ver over de rug. Niemand had haar er ooit om geprezen Elke zaterdag traden de zus;es Smal bij hun moeder aan voor de algehele grote hoofdrein:- ging, want dat lange haar gaf wel veel werk. 'Jachtwater* noemde men het spul waarmee de hoofden met een watje werden bewerkt en het rook erg naar spiritus. Er werd verteld dat een zwerver uit de buurt bij gebrek aan echte spiritualiën er zo nu en dan wel eens een slokje van dronk, doch van horen zeggen hoort men veel liegen en de mensen zijn hard iir hun oordeel. Hoe het zij: als de haardossen van de zusjes Smal me: het jachtwater waren behandeld (dit ter voorko ming van hoofdluis), waarschuwde hun moeder: „Niet te dicht bij de kachel komen, kinders!" Het was een primitieve bestrijding van ongedierte, doch de gigantische industrie van chemische verdel gingsmiddelen die er thans bestaat, stond toen nog niet eens in de kinderschoenen! Toen kwam opeens het polkahaar in de mode- Een laakbaar verschijn sel in de ogen van veel mannen, die meenden dat het "haar het sieraad der vrouw was". Orthodoxe vaders trokken hun grimmigste gave- gulden-gezichten het land beleefde toen juist weer een geldcrisis en toomden tegen dit verval van de samenleving. Meisjes en. nog erger! volwassen vrouwen, die het haar kort lieten afknip pen, 't was godgeklaagd Antje Smal was direct weg van het polkahaar „Mag ik moe?" zeurde ze haar moeder aan de oren Deze, het gezanik beu. gaf tenslotte meesmuilend haar toestemming. Verlegen kwam Antje het schijn kwam- ..Zou Je dat nu wel doen. kind? Hij hoopte natuurlijk dat ze 'nee' zou zeggen, want hij zag er geen gat in. maar Antje zei Urm: .Ja", alsof ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand stond. Hoewel, heel even kwam de weemoed vielen op de grond, n&öeriiar maar dat wist Antje natu gelijkmaken van het haar had de barbier de grootste moeite, er kwamen steeds meer ongelijke plukken, die hij dan weer weg probeerde te knip pen- Zodoende kwam Antje wel erg kaal uit de stoel, toen ze in de siegel keek. schrok ze zich wild- Daar stond en vreemd lang mager wezen, een geplukte kip. de nu danig gedunde haren tegen het hoofd geplakt. Thuisgekomen, toen allen reeds aan tafel zaten, onderging Antje de vuurdoop. Want niemand, die iets zei- Moeder niet. die de soep opgeschepte, vader, die deed het ergste, hij trok zijn somberste gezicht en zuchtte daarbij zwaar. De zussen gaapten haar onverholen in opperste verba zing aan Doch niemand die een mond open deed. Antje voelde zich een zeer slechte dochter. Toen ze in bed lag. kwam haar moeder nog even. „Laat hei maar gauw weer aangroeien", zei ze- Het haar van Antje Smal is kort gebleven, tot op de huidige dag. Als je nu weer mee wilt doen met de mode. Antje. zul je alsnog ae raad van de moeder op moeten volgen! NU ACTIES VOOR SCHOLING VROUWEN IN CHILI HULST - De werkgroep "Vastenactie "73 Oost-Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen' gaat proberen om het hun vanuit het i bisdom Breda toegewezen project i een bedrag van 25 mille bij elkaar j te krijgen voor de scholing van plat telandsvrouwen in Chili concreet te maken. In de praktijk houdt dat volgens de stimulator van de werkgroep, kape laan J. van der Heyden uit Hulst, veel meer in dan het ophalen van de offerzakjes. Kapelaan Van der Heyden: „De vas tenactie beoogt om de christenen meer bewustzijn bij te brengen ten a -zien van de ander. Wil het Pasen worden dan moet er iets gebeuren. Dit-is in de eerste plaats geen actie om geld bij elkaar te krijgen. Maar we gaan meer doen aan de mentali teitsverandering. Natuurlijk hopen we dat. mede door onze actie, er veel geld gegeven wordt. Het is ech ter voor ons geen hoofdzaak". Het is overigens de bedoeling dat ae werkgroep haar arbeid ook na de vastenactie voortzet. Kapelaan Van der Heyden: „De tijd was te kort om deze actie goed voor te bereiden. Door al die acties zoals "Kom over de brug' en de actie om geld voor de kerk te verzamelen is de vastenactie wat in de knel gekomen. Dat is geen opzet geweest maar dat is gekomen door een samenloop van omstandig heden. We hebben het nu wat een voudig moeten doen". De werkgroep heeft om het gegeven wat concreet te maken in samenwerking met het Jongerenkoor Hulst een dienst in de basiliek van Hulst gehouden met als thema 'Samen bouwen hoog tijd'. De teksten voor deze dienst waren verzorgd door de werkgroep en het jongerenkoor zorgde voor de muzika le begeleiding. Daarnaast verzorgt de werkgroep verschillende publikaties in het kerk blad Tintinnabulum' dat in geheel Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt verspreid. Op paaszaterdag gaat men met drie geluidswagens door de re gio om de zakjes op te halen. Bij deze activiteiten zal het ongeveer blijven. Meer zit er dit jaar door tijdgebrek niet in. Volgend seizoen is de werk groep van plan om de vastenactie eerder gestalte te geven. Overigens is het niet precies bekend hoe de groep zich in de toekomst opstelt. Voor het voeren van deze actie heeft kapelaan Van der Heyden een beroep gedaan op enkele leden van de ter ziele gegane wereldwinkel. Deze jongelui, zo lieten ze duidelijk merken, willen zich voornamelijk bezighouden met de problematiek van de derde wereld. Andere leden van de werkgroep zien de taak echter graag wat ruimer. Dat zal in de toekomst nog nader besproken worden. Tevens, wordt er op gewezen dat het niet de bedoeling is dat het Jongerenkoor en de werk groep in de toekomst nauw gaan sa menwerken. Een lid van de werk groep: „Deze keer kwam dat toeval lig zo uit. Het Jongerenkoor heeft Het Jongerenkoor. echter een eigen tekstgroep en het is helemaal niet de bedoeling die relatie te verbreken. We hebben een ander uitgangspunt. Bij ons staat de vastenactie centraal. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen meevoe len met het Jongerenkoor Integen deel zelfs, maar we zijn en blijven nu eenmaal twee aparte groepen die als het zo uitkomt met elkaar sa menwerken". De werkgroep. ROBERT DE VROME IN ARCA Het keldertheater Area te Gent heeft enkele dagen geleden het toneelstuk "Robert de Vrome' in première laten gaan. Met dit stuk debuteert die Vlaamse Chris Yperman als toneel schrijfster. In het verleden publiceer de zij twee gedichtenbundels, getiteld "Muziekje' en 'Pour Delphine'. Het stuk 'Robert de Vrome' gaat spe cifiek in op het gevoels- en liefde leven van Robert II, zoon van Hughues Capet en koning van Frank rijk rond het jaar 1000. De geschie denisboekjes maken nauwelijks mel ding van deze vorst, omdat hij noch als staatsman noch als krijgsman uitblonk. Chris Yperman laat deze vrome prins nu als hoofdfiguur in haar stuk optreden. Het gegeven, dat Robert 'de meest onbenullige onder alle prinsen der Capetingers' was en drie huwelijken heeft gehad, heeft zij op suggestieve wijze uitgespon nen tot een boeiend spel. De zeer moeilijke rol van Robert de Vrome wordt door acteur Gi Sonnen gespeeld. Zijn drie vrouwen zijn res pectievelijk Jenny Tangne, Carmen Jonckheere als Berthe en Greet van Langendonck als Constance van Ar ies, zijn derde vrouw. Verdere spe lenden zijn Jo Decaluwé als Beran- ger de ketter. Rob de Nayer als Ade laide, zijn moeder en Jan de Bruyne, afwisselend alsgo d. Eud*s. de paus en de dood. Foto: fragment uit het stuk "Robert de Vrome'. Koning Robert II (Gi Sonnen) samen met zijn derde vrouw Constance (Greet van Langendonck). GOES De regionale raad van over-' leg van de Nederlandse Volksdansver eniging, afdeling Zeeland-West-Brabant hield in Goes de jaarvergadering. De vergadering, die onder voorzitter schap stond van de heer O. Vosveld uit Vogelwaarde, werd bijgewoond door twee vertegenwoordigers van het hoofdbestuur, mevrouw J. Sevenhuy- sen (penningmeester) en de heer Ma- rius Korpei (algemeen dansleider). De aanwezigen, vertegenwoordigers van de volksdansgroepen in de regio Zeeland-West-Brabant, alsmede een aantal individuele leden, hebben zich tijdens de vergadering intensief bezig gehouden met o-a. het jaarverslag van het bestuur en het financieel over zicht. Uit beide verslagen bleek dat het de goede kant op gaat met het volksdansen. Steeds meer worden al lerlei cursussen, dansdagen, propagan- dadagen en andere volksdansactivitei- ten afgesloten met een batig saldo, omdat de belangstelling steeds groei end is. Was het voorheen zo, dat op een cursusweekend hooguit twintig cursis ten zich meldden, de laatste maanden is dit aantal regelmatig het dubbele. Het was dan ook tot genoegen van de groepsvertegenwoordigers, dat het programma voor de komende tijd vele activiteiten vermeldde, verspreid over de hele regio. Zo zal zaterdag 14 april in Roosen daal een dansdag gehouden worden; tijdens de paasdagen wordt in Vlissin- gen een weekend beat-dans georgani seerd, eveneens in Vlissingen; op 5 mei een dansdag Bulgaars, de Volks dansgroep uit Oud-Gastel organiseert op 12 en 13 mei een volksdanscon- cours; op 19 mei is het (volksdans-) feest in Hansweert voor de belangstel lende kindergroepen Cs middags) en de tienergroepen, terwijl 's- avonds een aantal groepen demonstraties zul len geven, met als slot een volksdans- bal; in Vlissingen kunnen de liefheb bers van Amerikaans op 23 en 24 mei terecht; een cursus Grieks staat voor 15 september op het programma (Goes), begin september zal ergens in de regio een algemeen volksdanswee- kend georganiseerd worden; 3 novem ber organiseert de groep Hava Nagui- la' een volksdansfestijn in Vogelwaar de ter gelegenheid van het eerste lustrum; de liefhebbers van Russisch kunnen op 17 november weer in Goesj terecht; in Vogelwaarde wordt op 24! november een sinterklaasbal voor de kindergroepen georganiseerd en de groep "Vlissingen' organiseert op 22 december een regionaal jaarbal. De werkwijze van het bestuur kwam vervolgens an de orde, waarbij de groep Vlissingen vroeg wat meer bij het wel en wee van het regiobestuur betrokken te kunnen worden, door bij iedere vergadering een toehoorder te mogen afvaardigen. Met algemene' stemmen ging de vergadering hiermee j akkoord. Dc plannen voor een gezamenlijk regio- weekend werden uitvoerig aoorge-; licht en de wensen hieromtrent wer den door het bestuur genoteerd, ten einde verder uitgewerkt te kunnen] worden. Besloten werd drie oud-bestuursleden. die weliswaar verhinderd waren de vergadering bij te wonen, te weten mevrouw Van der Ven uit Roosendaal] de heer W- Blaasse ui; Vlissingen er. de heer J. de Graaf uit Goes eer. schrijven te doen toekomen, vergezeld, van een attentie, met woorden van| dank voor het vele werk wat zij de afgelopen periode in de regio voor het volksdansen hebben verricht. In de vacature, die ontstaan was door verhuizing van het bestuurslid, mej. Zijlstra uit Goes, werd voorzien door benoeming van de heer W. Kuylen uit Oud-Gaste!. In totaal bleken 9 volksdansgroepen (samen ongeveer 350 volksdansers) aangesloten te zijn bij de regionale raad. terwijl een viertal, wel in de regio werkende groepen, nog niet aan gesloten zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 25