Oostburg werkt hard aan image ais koopcentrum Oostburgse winkeliers subsidiëren buslijn op België Engelse Jongelui vier dagen bij gezinnen in Sas van Gent te gast CULTUREEL BEZOEK JEUGDORKEST 'ALS DE MENSEN MAAR KOMEN' WOENSDAG 11 APRIL 1973 zeeuwsch-vlaanderen] OÖSTBURG De Oostburgse middenstanders stellen mo menteel allerlei pogingen in het werk om het kooppubliek uit te breiden. Die uitbreiding wordt gezocht in Belgisch Vlaanderen, omdat Oostburg vanuit dat gebied makkelijk te bereiken is met de auto. Nog altijd hebben onze zuiderburen inkopen gedaan in Nederlandse plaatsen, terwijl anderzijds Neder landse huisvrouwen maar al te graag eens winkelen in Brugge. In de loop der jaren is het aantal Belgen dat Oostburg bezoekt zien derogen toegenomen. Vorige zomer nam dit bezoek grotere vormen aan dan tot voordien het geval was ge weest. Om de aantrekkingskracht van Oostburg als koopcentrum nog te vergroten moet er echter volgens de heer H. Vis, exploitant van een ijs- en patates friteskraam en eige naar van een antiekzaak in Oost burg, toch nog wel het een en ander gebeuren. „Op het ogenblik zijn er op zondag nog te weinig winkels open in Oostburg. Als we eens zover konden komen dat zestig a zeventig pet van de winkeliers op zondag de deuren openhoudt, dan komen er ongetwijfeld nog meer Belgen naar Oostburg." De heer Vis ziet wel in dat het voor sommige collega's wat moeilijk is om de zondag de winkel open te houden. Met name het per soneelsprobleem speelt hierbij vol gens hem een rol. „Het is begrijpe- H. VIS lijk dat het personeel niet elke zon dag wil werken en dat de winkelier ook liever zes dan zeven dagen in de week werkt," aldus de heer Vis, die er persoonlijk meer voor voelt om bijvoorbeeld 's maandags de winkel deur gesloten te houden. Overigens is er volgens de heer Vis een tijd lang een teruggang geweest in het aantal Belgische mensen dat Oost burg en ook andere Zeeuws- vlaamse plaatsenbezocht- „Dal kwam rond 1970 door de invoering van de btw. De Belgen waren toen :en beetje kopschuw Gelukkig is fat nu weer al verbeterd, nu ook in 3elgië de btw is ingevoerd." zo ienkt de heer Vis. De neer Vis zou /erder graag zien dat er bij de Oostburgse café's wat meer terras jes kwamen. Een echt terrasje trekt volgens hem veel meer klanten dan 2en aantal tafeltjes met stoelen die op het kale trottoir zijn gezet. „In de Burchtstraat zou de gezelligheid ?n de sfeer heel veel verbeterd kun nen worden door het aanbrengen /an luifels. Mijns inziens komt dat ook nog wel. De animo stijgt in elk geval." Zoals bekend is er enige tijd geleden wel eens gepraat over het aanbrengen van een luifel in de 3urchtstraat, maar het plan kon :oen niet doorgaan, onder meer om dat niet alle winkeliers mee wilden doen. Bij de winkeliersvereniging, waar de heer Vis ook lid van is, leeft verder het idee om eens te komen tot het bouwen van een per manente hal, waar de vereniging dan allerlei activiteiten in kan ont plooien om de kopers te amuseren. Een geschikte plaats tamelijk centraal en voldoende groot zou dan 'net terrein zijn waar nu nog het oude Sint-Antoniusziekenhuis staat. KOERS VAN DONDERDAG 12 TOT EN MET ZONDAG 15 APRIL WESTDORPE Gezinnen, voor het merendeel in Westdorpe maar ook in Philippine en Sas van Gent, geven 12 tot en met 16 april gastvrij onderdak aan een groep van drieën veertig Engelse jongelui. De jongens en meisjes, variërend in leeftijd van 14 tot 18 jaar, komen uit de omge ving van Leeds (Devvsbury York shire) en vormen gezamenlijk een bekend slreekjeugdorkest in hun land. In het kader van een culturele uitwisseling, uitgaand van de organi satie Musical Youth International, brengen zij dit vierdaagse verbroede- ringsbezoek aan Zeeuwsch-Vlaande- ren. Guido de Maeijer, hoofdleider in dienst van de stichting sociaal-cultu reel werk Sas van Gent, heeft zich op verzoek van het gemeentebestuur als coördinator en organisator van clit internationaal jeugdcontact opgewor pen. Het verzoek om als stichting ge deeltelijk als gastheer voor de Engel se jongelui te willen optreden, is in wezen afkomstig van burgemeester drs. W. Dusarduijn. Deze onderhoudt tamelijk goede relaties met de heer» J. Balkenende te Kapelle-Biezelinge voorzitter van de Nederlandse afde ling van Musical Youth Internatio nal. Het ligt in de bedoeling om in deze culturele uitwisselingen voor Sas van Gent een regelmaat te bren gen. Maar het is nu onze eerste keer, dus er bestaan voorlopig nog wat vraagtekens en moeten we maar eens even afwachten wat er van dit cultu rele jongerenbezoek zal terechtko men. Ikzelf vind het een goed idee. want het gaat om verbroedering tus sen jongelui van verschillende natio naliteiten". Plannetjes Concerten In kort bestek geeft Guido de Maeijer weer welke plannetjes er op tafel staan om de Engelsen prettige en in teressante dagen te bezorgen. Het is 'een programmaatje', dat een basis moet geven aan de confrontatie en discussie met de Zeeuws-Vlaamse jongeren. „Dus het welslagen van dit bezoek hangt eigenlijk van de onder linge contacten af, die zuilen worden gelegd", aldus Guido de Maijer. In samenwerking met de werkeen heid Westdorpe van de stichting heeft Guido de Maeijer een programma voor de Engelse bezoekers samenge steld- Donderdagavond laat komt het gezelschap aan. De volgende morgen vrijdag 13 april wordt ter ere van de Engelse gasten van half tien tot half twaalf een receptie in het ge meentehuis van Sas van Gent gehou- den. 's Middags worden de jongelui per bus de Belgen om in Nederland te kc pen. Bovendien moeten wij in Oos' burg qua assortiment niet voor an derc- plaatsen onder doen. En dl bediening is goed. terwijl de raenser. naar mijn mening vriendelijk wor den behandeld" Sommige Belgen blijken inderdaad naar Nederland u komen voor het voordeel. Anderer gaven desgevraagd te kennen andere redenen te hebben om in Oostburg te komen kopen. „Awel meneer, we komen hier om eens weg te zijn Voor het voordeel hoeven we niet t' komen." gaf een Vlaming te kennen Een wat oudere dame. die haar schoonzoon had gecharterd om 'moeke met de voiture' naar Oost burg te vervoeren kwam om nor andere redenen, „omdat de manner in Holland zo schoon zijn Waarom de mensen komen is ook voor de heer Vis niet zo belangrijk. „Als ze maar komen en als ze er maar met de buurvrouw over kunnen praten dat het gezellig was in Oostburg. Het sneewbaleffect zorgt er dan wel voor dat er steeds meer Belgen naar Oostburg komen." Belgische auto's, bekend, beeld in Oostburg. Volgens de heer Vis komen de (vele) Belgen hun inkopen in Nederland doen omdat dat) voordeliger is. „Zeker nu de koers van de frank zo hoog ligt is het aantrekkelijk voor door de kanaalzone gevoerd. In deze trip is een geleid onderzoek aan de Terneuzensche Scheepsbouw Maat schappij te Temeuzen opgenomen, 's Zaterdags maken de Engelsen een uitstapje naar Brugge. Op zondag 15 april wordt er 's morgens een spe ciale kerkdienst in Sas van Gent ge houden, waaraan het tienerkerkkoor zijn medewerking verleend, 's Mid dags gaan de Engelse jongelui voor een groene wandeling naar de Braak man. Op drie avonden geven de Engelse jongelui een concert van ongeveer een uur. „Het zijn geen zuivere op tredens", zegt Guido de Maeijer, „maar hun muziekspel wordt ter af wisseling ingepast in de discussie over naar wij hopen cultuur en allerlei andere interessante zaken". Om een gespreid jongerencontact in de ge meente Sas van Gent tc krijgen wor den deze muzikale discussiebijeenkom ten elke avond op een andere plaats gehouden. Op vrijdagavond 13 april wordt dit contact in de Grote kerk van Sas van Gent gehouden, In "De Meerpaal' te Philippine wordt zater dagavond 14 april deze bijeenkomst georganiseerd en op zondagavond 15 aopril zullen de jongeren in zaal 'Concordia' te Westdorpe met elkaar van gedachten wisselen. Op maandag 16 april vertrekken de Engelse jonge ren 's morgens vroeg voor een paar dagen naar Rotterdam. OOSTBURG Voorzitter J. Bogaert van de Oostburgse winkeliersvereni ging vindt de belangrijkste taak van zijn vereniging er voor te zorgen dat er mensen naar Oostburg ko men. „Als er maar mensen naar Oostburg komen, dan komt de rest vanzelf". En tot die rest behoort onder meer het terugvloeien van geld in de kassa's van de Oostburgse middenstanders. Ook dat steekt de heer Bogaert niet onder stoelen of banken. En om dit proces men sen aantrekken, daardoor meer ge zelligheid in Oostburg en daardoor vaker rinkelende kassa's tc stimu leren hebben de Oostburgse winke liers het er graag voor over om de florerende winkeliersvereniging eni ge centjes toe te stoppen. De heer Bogaert wil best kwijt dat hij en zijn collega's jaarlijks tussen de veertig en de vijftigduizend gul den uitgeven voor het organiseren van allerlei evenementen. Nu het toerist'snseizoen weer voor de deur staat is ook de tijd weer aangebro ken voor het uithalen van nieuwe stunts of het herhalen van activitei ten die in voorgaande jaren erg bij het publiek zijn aangeslagen. Eén van die nieuwe stunts van de Oostburgse winkeliers is het onder houden van busvervoer tussen het westelijke gedeelte van Belgisch West-Vlaanderen en Oostburg. Één maal in de week rijdt de bus voorlo pig naar de West-Zeeuws-Vlaamse centrumgemeente. Beter gezegd: de bussen. Vorige week woensdag, toen de Belgen nog niet zo goed op de GENT: VLAAMSE ANTIEKBEURS De antiekbeurs van Vlaanderen waarvan de plechtige openstelling aangekondigd is op 18 april ;e 17.00 uur in het Centrum voor Kunstam bachten van de voormalige St-Pieters- abdij, St-Pietersplein 9, te Gent, belooft dit jaar nog meer de belang stelling te krijgen dan de vorige jaren. Het aantal deelnemers is ge stegen tot 37. Deze vertegenwoordi gen nog een ruimere geografische verspreiding dan voorheen. Dank zij een krachtige selectie is ook de kwaliteit van de gepresenteerde kunstwerken opmerkelijk gestegen. Tot de initiatiefnemende instellinger behoren het stadsbestuur van Gèm het museum voor sierkunst, de nati onale federatie voor kunst- en schep pingsambachten, de provinciale dienst voor kunstambachten, het in richtend comité van de Floralia. de plantsoendienst van de stad Gent e.a- stadsdiensten. Hierbij is eer nieuwe organisatie gekomen: he* 'syndicaat voor de internationale be vordering van de kunst- en antiek handel van Vlaanderen'. De antiekbeurs van Vlaanderen ze toegankelijk zijn voor het publiel vanaf 19 april tot en met 1 mei, alk weekdagen van 15 tot 22 uur, zon en feestdagen van 10.30 uur tot 22.0' uur. Ingang: 40 fr. Een rijk geïllustreerde brochure za een blijvend aandenken vormen var deze voorname artistieke gebeurte nis. Het Si-Pietersplein biedt aan de bezoekers een bestendige ruime par king. Deze is gemakkelijk te berei ken vanaf de afrit Gent Centrum van de internationale autowegen E3, E5, ea. burg (retour) moeten betalen be draagt 40 frankskes („of vier pin ten", zoais een Vlaamse busreiziger snel had omgerekend). Deze prijs iigt nogal wat lager dan de prijs die de SBM berekent voor een ritje van Brugge naar Oostburg. „Daar beta len de mensen 2,80 voor een enkele reis. Bovendien moeten ze dan nog overstappen en een behoor lijke afstand afleggen voor ze bij de bushalte zijn", aldus de heer Bo gaert. Reden van de lage prijs die de (Belgische) busonderneming waarmee een contract is afgesloten kan berekenen is het feit dat de Oostburgse winkeliers er wel brood in zien om de busreis te subsidiëren. Hoeveel de subsidie bedraagt wil de heer Bogaert liever niet zeggen. ZATERDAG hoogte waren met de mogelijkheid om goedkoop naar Oostburg te rei zen. waren er al twee bussen nodig om alle kooplustige Belgen naar Oostburg te vervoeren. Ze konden er nauwelijks in. en het was nog nauwer voor de passagiers toen de terugreis aanvaard werd: de boodschappen moesten immers ook mee. Boodschappen die dan hoofdza kelijk bestaan uit boter, en in deze tijd plantaardappelen en plantuitjes. De prijs die de Belgische adspirand- kopers voor een ritje België - Oost Voorlopig is er nog sprake van een proefperiode, waarin de bus alleen op woensdag (marktdag in Oost burg) rijdt. Als de animo er is wordt de dienst misschien nog uitge breid tot de zaterdagen. ..Maar dan moeten we er als winke liers voor zorgen dat er wel wat te doen is op de Markt. De sfeer van Oostburg wordt toch voor een groot1 gedeelte bepaald door wat er op of rond de centrale plaats wordt ge daan. Voorlopig is dat wat de zater dagen betreft nog miniem- De woensdagen is het echter een be hoorlijke drukte op de Markt in verhand met de weekmarkt- Ook de marktkooplui zien wel wat in de busdienst: zij betalen dan ook mee in de subsidie die wij beschikbaar hebben gesteld. De winkeliers zou den de wekelijkse marktdag overi gens ook niet graag missen". *0 meent de heer Bogaert. De menZer. die met de "koopjesbus" meekomen hebben ruimschoots de gelegenheid om hun inkopen te doen in Oof- "ourg. Om twee uur arriveren de kopers in Oostburg en om vijf uur wordt de terugreis aanvaard. NEDERLANDERS „Voor de Nederlanders doen we e'. genoeg, en daarom hebben we ons nu mede op België gericht", conclud- deert de heer Bogaert Hij denk: hierbij aan de activiteiten die de winkeliersvereniging in de zomer maanden op en rond de Markt orga niseert en die door vele Zeeuws- Vlamingen worden bezocht. Ook voor dit jaar staan er weer verschil lende plannen op stapel. Tot die plannen behoort onder meer weer het organiseren van eer. tienkamp, die in voorgaande jaren duizenden mensen op de been wist te brengen. Ook de Waterloopleinmarkt en acti viteiten in een grote tent komen dit jaar weer op het evenementerüijstje var» de Oostburgse winkeliersvereni ging voor. „We gaan in elk geval niet minder doen dan vorig jaar. Omdat de horeca zich bij de winke liers heeft aangesloten hebben we nu financieel nog wat meer arm slag." Een advertentie in België, folders in de Belgische staminees en aanplak biljetten op de Belgische plakborden (voorzien van de nodige 'takszegeis' moeten er toe bijdragen dat bet Nederlandse kooppubliek gezelschap krijgt van zijn zuiderbuur- De winke liersvereniging in elk geval wil de Belgen in huis halen Belgische bezoekers voor de 'gesubsidieerde' bus.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 23