PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NVV LOOPT WEG UIT OVERLEG Meidoorns op Schouwen-Duiveland worden niet allemaal opgeruimd CNV blijft in SER en Stichting van de Arbeid; NKV heeft standpunt nog niet bepaald INFORMATIE-OPDRACHT VOOR PROF. ALBEDA EN MR. VAN AGT ISRAËL DREIGT MET NOG MEER ACTIES de krent van zeeland Vandaag in de krant... VLIEGRAMP IN ZWITSERLAND MINISTER B0ERSMA ANTWOORDT OP VRAGEN Licht in de duisternis Pagina 7 216e jaargang - nummer 86 Woensdag 11 april 1973 (Van onze redactie economie) DEN HAAG Het NVV is dinsdagavond uit de Stichting van de Arbeid, de Sociaal-Economische Raad en de commissies van de raad gestapt. CNV-voorzitter Jan Lanser verklaarde, dat het CNV deze stap niet zal zetten. Het NKV heeft nog geen standpunt bepaald en zal dit pas doen op een zeer bin- estuur. Aanleiding van deze drastische maatregelnenkort te houden vergadering van het verbondsb van het NVV is het feit, dat deze vakcentrale meent, dat de centrale werkgeversorganisaties VNO en NCW zich bemoeien met de onderhandelingen die de verschillende bedrijfstakken en bedrijven met de industriebonden voeren. AMSTERDAM De Roemeense president Ceausescu is dinsdag voor een driedaags bezoek in Ne derland aangekomen. Hier rijden koningin Juliana en president Ceausescu in een open caleche, op weg van het Centraal Station naar het paleis op de Dam. Zie ook pa gina 3. De drie vakcentrales waren deze bemoeienis maandag in het overlegor gaan „meer dan zat", aldus NW- waarnemend voorzitter Adrie de Boon. „Als de werkgevers menen, dat ze de industriebonden kapot moeten maken, dan maken zo ook het NVV kapot en dat pikken we niet". De drie vakcentrales vroegen dins dagmiddag om een spoedoverleg van het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Daar kregen de werkgevers de vraag voorgelegd of ze zich al of niet hebben bemoeid met de loononder handelingen in de verschillende be drijfstakken en of ze dat wilden laten. „We hebben nog steeds het systeem van de vrije loonpolitiek. Daarom die nen die onderhandelingen aan de bon den en het bedrijfsleven zelf te wor den overgelaten", aldus de mening van de vakcentrales. De werkgevers hebben na een aan tal schorsingen geantwoord, dat VNO en NCW geen enkele invloed hebben uitgeoefend op de werkgevers-delega ties aan de onderhandelingstafels. „Wel hebben we geconstateerd, dat het organisatieschema van de indus triebonden erg strak werd gehouden. In die industriebonden zijn een groot aantal bonden verenigd. Alleen de be drijfstakken. die met deze bonden te: maken hebben, hebben nu een front; gevormd", kregen de vakcentrales te, horen. „Dat mogen ze doen. want dat hebben wij ook gedaan", zei CNV- voorzitter Lanser hierop na afloop van het gesprek. Schuldig verklaard De vakcentrales hebben de vers er op gewezen, dat er tijdens een gesprek op 14 februari over de uitleg van het centraal akkoord, toen er problemen rezen rond de kwestie cen ten of procenten en maximering in de prijscompensatie, tussen werkgevers en werknemers geen verschil van me ning bestond. „Bakkenist heeft toen wel gezegd, dat hij het optreden van' de industriebonden niet verstandig vond. Die mening mag hij hebben", aldus Adrie de Boon. Een erg geëmotioneerde De Boon zei, dat de heer .Bakkenist in het gesprek dinsdagavond in het SER- gebouw de industriebonden schuldig had verklaard aan de sociaal-economi sche onrust en deze bonden dictatori aal optreden had verweten. Met na druk stelde De Boon, dat de vakcen trales zich niet bemoeien met wat de vakbonden doen. „Alleen bekijken we of hun voorstellen en eisen niet boven het centraal akkoord uitgaan", zei hij. De Boon zei dat het NVV tot de slotsom was gekomen, dat de werkge vers niet bereid waren de contractpar tijen de volle vrijheid te laten. „Wij geloven dat het de werkgeversorgani saties dodelijke ernst, is de industrie bonden kapot te maken. Ze zullen deze bonden net zo lang blijven uit putten tot ze niet meer kunnen. Daar naast maken de ONDERZOEK 'OP ZO KORT MOGELIJKE TERMIJN' NAAR MOGELIJKHEID KABINET TE VORMEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De beide informateurs mr. A. M. van Agt en prof. dr. W. Albeda, die dinsdag door koningin Juliana zijn aangewezen, zullen in de eerste plaats onderzoeken door welke oorzaken de formatie Burger is vastgelopen en of het mogelij kis deze oorzaken alsnog weg te nemen. De fractie leiders van PvdA, PPR en D '66 vinden dit ook de belangrijkste taak van de beide informateurs. De taakomschrijving, die de beide informateurs dinsdagmiddag van de koningin kregen in het paleis op de Dam in Amsterdam luidt: onderzoe ken op welke wijze op zo kort moge lijke termijn een kabinet zal kunnen worden gevormd, dat geacht kan wor den in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen on dervinden. De formulering van de opdracht is nagenoeg gelijk aan die van forma teur Burger. Het enige verschil zit' in de toevoeging „op zo kort mogelijke termijn". CHU-fractieleider Tilanus, meende dat dit één tot twee weken zal gaan betekenen. ARP-fractieleider Aantjes: „Er liggen genoeg stukken op tafel waarmee ze snel uit de voeten kunnen". De heren Den Uyl (PvdA), De Gaay Portman (PPR) en Van Mierlo (D'"~" Praten De directie van Dow Chemical in Temeuzen wil weer met de vak bonden praten. De directeur van Clitex in Clinge heeft zijn beklag gedaan over sabotagedaden. (pag. 2) Informateurs DE TWEE informateurs die ko ningin Juliana heeft aangewezen, prof. Albeda en mr. Van Agt, zijn deskundigen op gebied van res pectievelijk de sociaal-economie en de rechtspraak. Meer over hen op... (pag. 3). Staatsloterij DE TWEEDE KAMER is dinsdag akkoord gegaan met een uitbrei ding van de staatsloterij. (pag. 9). Nieuws uit Zeeland op de pagina's 2,4,5, 6 en 7. Binnen- en buitenlands nieuws op de pagina's 1, 3 en 9. Sport op pagina 11. Radio en televisie op pagina 13. Financieel nieuws op pagina 15. waren dinsdagavond bijzonder tevre den over het besluit van de koningin. Alle drie waren van mening, dat de beide informateurs moeten onderzoe ken of de laatste stap gedaan kan worden, die Burger net niet kon doen omdat hij nog twijfelde over de hou ding van de KVP. Aantjes verklaarde blij te zijn, dat de opdracht ruimte laat voor meerde re mogelijkheden. „Ik wil deze beide uitstekende mensen niet voor de voe ten lopen met speculaties. Laat ze hun gang maar eens gaan", zei hij. KVP-fractieleider Andriessen had lie ver een formateur gehad, maar hij was toch niet ontevreden. „Ik kan met Van Agt bijzonder goed praten. Met Burger had ik het idee, dat we elkaar niet goed begre pen. Ik realiseer me. dat de KVP een belangrijke rol speelt, maar dat mag dan ook wel voor de tweede grootste partij in dit land. Wat wij willen is dat onze eigen bescheiden verlangens gehonoreerd worden. Dat heb ik steeds tegen Burger gezegd en dat wil ik ook aan de informateurs wel weer eens uitleggen als ze dat vragen", aldus de KVP-leider. Den Uyl verklaarde dinsdagavond: „Ik ben blij, dat de koningin informa teurs en geen formateurs benoemd heeft'. Ik hoop, dat ze het werk van Burger zullen afmaken. Als progre: ve drie zullen we ze zakelijk t_w. moettreden. Uitgangspunt van het pro- (Zie slot pagina 3 kolom 6) menlijk sterk om in de jaren de bonden de nekslag toe brengen", aldus De Boon. Het NW meent, dat dit alles geen gevolgen zal hebben voor de cao onderhandelingen, die thans nog aanl de gang zijn, evenmin als voor het centraal akkoord. „Het centraal ak koord heeft geen enkele juridische betekenis. Ons is gezegd: zeg dat akkoord op, maar je kunt ook doen alsof het niet bestaat, het maakt alle maal niets uit. Het is nu alleen maar de vraag of er door overleg voor 3974 afspraken gemaakt kunnen wor den". NCW-voorzitter mr. P. H. van Bo ven zei, dat het. gesprek was bedoeld om misverstanden uit de weg te rui men en dat men er naar zijn daarin gedeeltelijk was ge „VNO en NCW bemoeien zich niet met de onderhandelingen. Iedere be drijfstak heeft een eigen'bevoegdheid. Wat we hebben gedaan is het tot stand brengen van een coördinatie tussen die bedrijfstakken en bedrijven die met de industriebonden te maken hebben", zei hij. Mr. Van Boven zei, dat de werkge vers geen organisaties had met een zo strakke regie als bij de industriebon den en dat men zich nu in de bedrijfs takken sterk had gemaakt. „Als het NW ons verwijt, dat wij ons in de cao-onderhandelingen mengen, dan kunnen wij alleen maar zeggen, dat onze onderhandelaars hun eigen boontjes doppen", aldus Van Bo ven. Mr. Van Boven betreurde het, dat de werkgevers het NVV niet hadden kunnen overtuigen. De werkgevers ho- (Zie slot pagina 9 kolom 6) DEN HAAG Dinsdagavond is in het gebouw van de SER in Den Haag op verzoek van het overleg orgaan van de drie vakcentrales delegatie uit het bestuur van de Stichting van de Arbeid bijeen gekomen. Hier komen de heren Bakkenist van de werkgeversdele gatie (links) en de heer Lanser. voorzitter van het CNV, door de toegangsdeur van het gebouw voor de bijeenkomst. (Van onee correspondent EXBRIDGE Een vliegramp bij Bazel heeft hel kleine plaatsje Ibrid ge in Somerset in rouw gedompeld. I Een Vangurd van een Brits.- charter maatschappij met 139 pass?.'-rïcrs aan boord schoot dinsdag rond het midda guur over de landingsbaan van het vliegveld en verdween met een gewei- j dlge explosie in de besneeuwde bos-! sen ruim 20 kilometer zuidelijker.) Van de inzittenden overleefden er naar men diasdagavond aannam ruim 100 de ramp niet. Van hen kwamen er 58 uit dit 1400 zielen tellende Exbrid- ge. Negentig procent van de luchtreizi gers waren jonge vrouwen en moe ders van vrouwenverenigingen ook uit andere plaatsen in de buurt en ze waren dinsdagochtend in Bristol opge stegen voor him Jaarlijkse dagje uit. Het toestel van de Invicta Charter had drie vergeefse landingspogingen op het vliegveld van Bazel onderno men. maar werd daarbij ern?.:.g ge hinderd door zware sneeuwstormen. Bij de derde landingspoging schoot het toestel door. De sneeuw op de plaats van de ramp ligt zo hoog dat reddingsploegen in het heuvel gebied maar nauwelijks vooruit konden ko men en helicopters niet konden lan den. Pas laat in de middag waren de eerste reddingsploegen ter plaat- CAO-OVERLEG BOVAG MISLUKT DRIEBERGEN (ANP) Het overleg tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao voor de bijna 60.000 werknemers in de garagebedrij ven (Bovag) is dinsdagavond mislukt. Breekpunt was de maximering van de prijscompensatie. De BOVAG heeft zijn leden dinsdag avond een advies toegezonden waarin! er op wordt aangedrongen het inko-| men van de werknemers te verbeteren met terugwerkende kracht vanaf 1 ja nuari 1973. Dat komt neer op een salarisverhoging van 2,5 procent voor alle werknemers en een minimum verhoging van 30,- per maand voor alle werknemers van! 23 jaar en ouder. Voorts wordt gead viseerd het aantal basisvakantiedagen1 met een dag te verhogen tot 19 dagen' en de vakantietoeslag voor 1973 te ver hogen van 6.8 tot 7.4 procent de mi nimumvakantietoeslag voor mensen van 23 jaar en ouder komt dan neer' op 78,50 per maand De vakbonden zijn over dit advies niet ingelicht, zo zei dinsdagavond een I woordvoerder van de BOVAG. BEIROET Kamal Nasser, of- fieieeel woordvoerder van de Pa die dinsdag mei er.igr andere let- ders van de PLO door een Israë lische commandogroep in Beiroet BEIROET Het flatgebouw in Beiroet, waar drie Palestijnse lei ders werden gedood tijdens een actie door Israëlische common DRIE PALESTIJNSE LEIDERS EN VEEL BURGERS BIJ AANSLAG COMMANDO'S GEDOOD TEL AVIV (RTR, AFP, UPI) Israël heeft wat het noemde 'een ernstige slag* toegebracht aan de Palestijnse guerrillaorganisaties in Libanon en met meer aanvallen gedreigd als hun activiteiten niet onmiddellijk worden beteugeld. Premier Golaa Meir sprak haar bewondering uit voor de soldaten die gisteren in de vroege ochtend deelnamen aan de operatie in Beiroet waarbij drie verzetsleiders en een groot aantal burgers werden gedood. Zij verklaarde in het parlement dat de Israëliërs hun leven in gevaar brachten bij hun poging onschuldige mensen te sparen toen zij moordenaars aanvielen die al aanslagen gepleegd hadden en andere moordpartijen op touw zetten. ALLEEN AANGETASTE EN VERDACHTE STRUIKEN (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG De meidoorns op Schouwen-Duiveland, westelijk Wieringen en bij Den Helder zullen niet allemaal worden af gezaagd. Dat heeft minister Boersma van landbouw en vis serij geantwoord op vragen van het tweede-kamerlid De Boois (pvda). De minister heeft laten weten, dat om het perevuur te bestrijden wel is overwo gen in een aantal gebieden alle meidoorns af te zagen en te ver nietigen. Maar tenslotte hebben, ook nadat vertegenwoordigers van de bevolking ter plaaese wa ren gehoord, landschappelijke overwegingen de doorslag gege ven. Er zal nu bij de bestrijding van het perevuur in 1973 hetzelfde beleid wor den gevoerd als in 1972. Dat houdt in dat alleen aangetaste en verdachte meidoorns worden afgezaagd en ver nietigd. De minister zet uiteen, dat in theorie twee mogelijkheden tot be strijding van het perevuur in aanmer king bomen. Alen kan de infectiebron nen uitschakelen door aangetaste en verdachte planten af te zagen en te vernietigen. „Van deze methode mag", zo stelt minister Boersma, ^indien dit zorgvul dig en tijdig kan gebeuren, een bevre digend resultaat worden verwacht. De tweede mogelijkheid is bestrijding van de ziekte met chemische midde len. Daargelaten of een dergelijke be strijding werkelijk effectief zou zijn, komt deze methode reeds daarom niet in aanmerking, omdat geen mid delen voor dit doel zijn toegela ten". Mevrouw De Boois informeerde in haar serie vragen wat voor verschil men voor de export van kwekerijpro- dukten kon verwachten bij enerzijds afzagen van de meidoom en ander zijds een bestrijding, gebaseerd op „Ieren leven" met het perevuur. De minister in zijn antwoord: „Het verschil in gevolgen voor de export van het ene of het andere bestrij- dingssysteem is moeilijk te kwantifi ceren. Kort na het bekendmaken van de vondsten van door perevuur aange taste planten in Nederland in 1971 werden de grenzen van Noorwegen, Zweden en Zwiierslanó gesloten voor waardplanten (in casu een aantal roosachtige) uit Nederland. Hierdoor viel niet alleen de export van deze gewassen naar die landen weg. maar er trad tevens een scherpe prijsdaling! op van het hier noodgedwongen ach-; terblijvende produkt.. De gemiddelde waarde van de jaarlijkse export naar, Scandinavië beidopl rond de 20 mil joen gulden". Adviezen De heer Boersma zet uiteen dat het; beleid ten aanzien van de bestrijding i van perevuur steunt op adviezen van de adviescommissie-perevuur, waarin behalve de plantenziektekundige dienst en de rij kstuinbouwconsuien: voor plantenziekten ook staatsbosbe- heer, het bosbouwproefstation. het j rijksinstituut voor natuurbeheer en het instituut voor plantenziekten zijn vertegenwoordigd- Voor het in 1973 tel voeren beleid heeft de adviescommis sie-perevuur bovendien rekening ge-i houden me: de inzichten van deskun digen van ed landbouwhogeschool enj van het fytopathologïsch laboratori um te Baarn. In haar vragen had mevrouw Dei Boois er op gewezen dat in Engeland, en Denemarken, waar in 1961 en in' 1971 ook perevuur heerste, een ander bestrijdingsbeleid werd gevolgd dan1 in Nederland in dezelfde jaren- AIinister Boersma zet in zijn ant woord uiteen, dat de situatie in Neder land in de jaren 1961 en 1971 in twee opzichten verschilde van die in Enge- iind en Denemarken. In Engeland en Denemarken was de ziekte al aanzien lijk voortgeschreden en breidde zich nog voortdurend uit. In de tweede plaats zijn de belangen van Nederland op het gebied van de perenteelt en van 't de export van boomkwekerijgewassen j veel groter dan die in Engeland en Denemarken. De Israëlische stafchef, luitenant-gene raal David Bazar, deelde mee dat twee Israëli's omkwamen en twee wer den gewond tijdens de nachtelijke ge combineerde zee-, land- en luchtactie op zeven delen in de Libanese hoofd stad en een in de Middellandse-Zeeha ven Sïdon. De omgekomen verzetslei ders zijn Aboe Yoessef Najjar, tweede man van Yasser Arafats genmlla-orga nisatie EI Fatah. Kama! Anoean. die verantwoordelijk wordt geacht voor de guerrilla-activiteit in Israël en Kamai Nasser, een andere vooraanstaande persoonlijkheid van El Fatah. De Palestijnse leiders hebben in een verklaring amsöag de beschuldiging geuit dat de aanval op een woonwijk van Beiroet en het doden van drie guerrillaleiders werden georganiseerd en uitgevoerd door agenten van de Amerikaanse geheime dienst (CIA). De Palestijnse Bevrijdings Organisatie heeft, verklaard dat de aanval van dins dag zal worden gewroken. Zij drong aan op actie tegen Amerikaanse be langen in de Arabische wereld. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft een eerder ge uite beschuldiging dat een Israëlische commandogroep in Beiroet haar toe vlucht zocht in de Amerikaanse ambas sade aldaar volkomen ongegrond ge noemd. Hij noemde de bewering De woordvoerder onthulde dat zijn re gering contact heeft opgenomen met de Israëlische en Libanese regeringen. Hij weigerde in bijzonderheden te tre- (Zie slot pagina 3 kolom 2)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 1