riGENDfea Werkgroep bekijkt mogelijkheden promenade Axel KjctQtrJ Burgemeester onent weekmarkt Terneuzen-Zuid Aanleg Zwinweg langs kust bij Retranchement 'Nieuwe' inwoners Terneuzen klagen over clandestiene vuilnisbelten MARKTBERICHTEN B. en w. Middelburg: zo snel mogelijk herstel ballonhal bil het sportpark Goese Middenstand trekt vier mille uit voor komende toeristische dagen Kerkelijke mutaties FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC <~Yf/lodeóltow woensdag li april 1973 f/issel A-oeuws-V lasndormr, PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT J BESLISSING VALT 31 MEI DIT JAAR GEEN HOGERE SUBSIDIE VOOR 'HOSANNA' AXEL Uiterlijk 31 mei wordt er definitief beslist of de Noordstraat in Axel een promenade krijgt. Om de meningen onder de winkeliers te pei len en elders informatie op te doen is er een werkgroep opgericht. De ledi/i zullen in andere plaatsen promenade- plannen bekijken en besprekingen voe ren met de zakenmensen. Dit vertelde burgemeester M- K. van Dijke dinsdagmiddag op de wekelijkse persconferentie. Over het promenade plan is enkele weken geleden een bijeenkomst, met winkeliers en meente gehouden. Het merendeel de zakenmensen zei toen in principe 'ja' tegen de plannen in afwachting van een nadere uitwerking. Andere punten die op de persconferentie ter sprake kwamen, zijn: B, en w. hebben voorgesteld op het overleg van b. en w.'s van Zeeuwsch-Vlaanderen, 16 mei, te pra ten over de districtsgeneeskundige en gezondheidsdienst, het vervoer van geestelijk gehandicapte schoolkinderen, het verlenen van uitkeringen aan bij standstrekkers ter gelegenheid van hu welijksjubilea, de regeling regionaal woonwagenkamp en een wijziging in de verordening brandweerkring Zeeuwsch-Vlaanderen. De fanfare 'Hosanna' krijgt dit jaar geen hogere subsidie. B. en w. zijn wel bereid de post voor het begrotingsjaar 1974 nader te bekijken. Hosanna dat met financiële moei lijkheden kampt ontvangt nu een bijdrage vap f 1000,- per jaar. In het verleden was dat ƒ2000,- maar toen speelde het korps nog in de afdeling 'uitmuntendheid'. De fanfare zit nu in de ereafdeling. De tennisclub van Axel wil voor (ADVERTENTIE) <je onnavolgbare,niet te. imiteren echte franse - Maten IW laktcfioenen... debroekpakrnode schoenen... dedirekbeursschoerjen... deijisrsferke school schoenen. In "15 kleurkombinaties... Verkrijgbaar bij DOVERS SCHOENEM Winkelgalerij Lange Delft Middelburg kinderen van tennissers speelgelegen- heid inrichten bij de tenfsbaan. Er komt onder meer een zandbak. Het gemeentepersoneel krijgt 5 september een dag vrijaf in verband met het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin. De verlichting van de Gebuurte in Overslag wordt verbeterd. De PZEM voert een verkabeling uit. woensdag 11 april 1973 MIDDELBURG Landluststraat f 10 uur: bijeenkomst NVvH. Schouwburg, 20 uur: toneeluitvoering 'Alles voor de tuin.' 't Trefpunt, 14-16 uur: kinderactivitei ten voor 6-9 jaar. VLISSINGEN Sint-Josephzieken- huis, 20-21.15 uur: uitzending RaWa. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: tentoonstelling "beelden bui ten.' GOES Museum voor Noord- en Zuid-Beveland, 10-12 en 13.30-17 uur: tentoonstelling "Met prent het oude Beveland herkend.' HULST Meubelzaak Morres: expo sitie schilderijen van Reinmond Kim- pe. Galerie Van Geyt, 9-12 en 13.30-17 uur: expositie van het werk van Jan Maas en Leonard Maas. KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux, 9-12 en 14-17.30 uur en galerij Opus 2, 9.30-12 en 14-17 uur: expositie olieverfschilderijen en aquarellen van Mies Callenfelds-Carsten. MIDDELBURG Nederlands Koffie huis, 10-22 uur: tentoonstelling werken van Piet Bulthuis. Coffeeshop St-John, 9 uur: expositie grafisch werk van Gerard Wieg- mans. Connies Grill-service, 10-19 uur: expo sitie schilder- en tekenclub "De Kui perspoort.' SAS VAN GENT Galerie Uilenspie gel, 9-12 en 13.30-18 uur: expositie werken m olieverf van J- Hopman. TERNEUZEN Stadhuis. 9-12 en 13.30-15 uur: foto-expositie van Peter Andringa. VLISSINGEN HTS.' 9-21 uur: lus trum tentoonstelling 'ontwikkeling van Tanzania.' BERGEN OP ZOOM Roxy, Turks fruit, 18 jaar. Roxy, 14 uur: Kuifje en de Zonnetem pel, alle leeftijden. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Bij de beesten af, alle leeftijden. HULPCENTRUM Noord- en Mid den-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. HULPCENTRUM Zeeuwsch-Vlaan deren te Terneuzen, tel. 01150-4444. HULPCENTRUM Tholen en Sint- Philipsland, tel. 0011. TERNEUZEN Burgemeester J. C. Aschoff van Terneuzen opent aan staande vrijdag bij het winkelcentrum Zuidpolder in Temeuzen-Zuid de eer ste wijkweekmarkt. Het is de bedoe ling dat op het terrein iedere week zo'n 32 kramen en enkele verkoopwa gens staan. De gemeente heeft de markt bestraat. De offieële opening is 14 uur. Ter gelegenheid van dit heu gelijk feit zullen de handelaren waar debonnen uitdelen. In totaal verlenen er 24 standhouders medewerking aan de wijkweekmarkt, die voortaan ie dere vrijdag van 9 tot 16 uur wordt gehouden. v Boomplanting in Heikant HEIKANT —In het kerkdorp Hei kant vond een verlate boomplantint plaats. Onder leiding van het hoofd van de basisschool te Heikant, de heer T. Zwartelé, werden door vijftien leerlingen van de zesde klas vijftien lijsterbessen en bosesdoorns beplant in de Schooldreef en de Pastoor Doensstraat te Heikant. KLOOSTERZANDE Bescheiden viering koninginnedag in kernen Hontenisse KLOOSTERZANDE Op bescheiden wijze wordt dit jaar in de kernen de gemeente Hontenisse de verj dag van de koningin (30 april) vierd. De diverse feestcommissies heb ben gemeend dat de grotere festijnen tijdens het 25-jarig jubileum van de koningin op 5 september gehouden moeten worden. De lcinderen komen echter op maandag 30 april ruim schoots aan him trekken. De vijf feestcomités hebben besloten om gezamenlijk 'n cabaretgezelschap te contracteren dat zal optreden voor kinderen van de lagere scholen. Er worden twee voorstellingen gehouden: om half tien 's morgens in het dorps centrum van'Vogelwaarde voor de kinderen uit Hengstdijk, Terhole en Vogelwaarde en om half twee in hotel Van Leuven te Kloosterzande voor de eerste drie klassen van de lagere scholen in Kloosterzande en Ossenis- se. Voor de leerlingen van de drie hoogste klassen van de scholen in Kloosterzande en Ossenisse wordt er een ander programma samengesteld. Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. In Lamswaarde zal er op een andere nog nader te bepalen wij ze feest worden gevierd. De kleuters krijgen een traktatie. De cabaretvoor stellingen (met onder anderen een goochelende clown) duren ongeveer anderhalf uur. SW1S SLUIS Het Slulse gemeentebestuur wil langs het afwateringskanaal van af de Zwindïjk tot bij Cadzand de Zwinweg aanleggen. De gemeenteraad wordt in de verga dering van donderdag 12 april ge vraagd een krediet van 358.000 gulden beschikbaar te stellen voor dat wegge deelte en nog eens 32.000 gulden voor het aansluitende weggedeelte tot aan Retranchement dat. verbreed moet worden. Waarschijnlijk zit er voor de gemeente een subsidie van tachtig procent in uit het quartair wegen fonds. B. en w. van Sluis zien in de aanleg van de Zwinweg, die gedeeltelijk ook als ontsluiting van het bestemmings plan "het Zwin' moet dienen een aardig ruggesteuntje voor toerisme en recreatie langs de kuststrook. SAS VAN GENT Buurtvereniging 'Sint-Albert' houdt 'griezelbqeenkomst' SAS VAN GENT Vrijdag houdt de buurtvereniging 'Sint-Albert' te Sas van Gent in het buurtcentrum een bijeenkomst. De heer J. de Vries uit Terneuzen vertelt de door hem opge spoorde en opgetekende spookverha len aan de hand van een uitgebreide verzameling dia's. De bijeenkomst be gint om 20.30 uur. MANIFESTATIE VOOR JONGEREN SAS VAN GENT SAS, VAN GENT Jongeren uit heel de gemeente Sas van Gent kunnen tweede paasdag, maandag 23 april, bezig zijn met de 'stichting voor soci aal-cultureel werk'. In alle kernen gaat er een programma van start. In Westdorpe waar de activiteiten zich concentreren rond 'Concordia^ worden een fietsenrally en een film voorstelling georganiseerd. In de "Meerpaal' in Philippine is er een 'open dag' met een serie evenementen en "De Roselaer' in Sas van Gent biedt jongeren die met toneel bezig willen zijn volop mogelijkheden. De manifestatie wordt 's avonds besloten met een gezamenlijke maaltijd in 'De Roselaer'. Aansluitend is er toneel en "Poly Pam' uit Westdorpe verzorgt er een disco-bal. SINT-JANSTEEN VOETBALVETERANEN VERGADERDEN ST-JANSTEEN In café 'Sport' te Sint-Jansteen hield de veteranenvoet- balclub 'Steen' uit St-Jansteen maan dagavond de algemene ledenvergade ring. Na de goedkeuring van de jaar- Stukken werden de bestuursleden P van Coolegem. G. Pieters, J en A. Wesepoel, die aftredend waren, herkozen Er traden vijf nieuwe leden tot de vereniging toe. v men nu op een totaal van 24 leden is gekomen. Er werd besloten dat er op een nader te bepalen datum een feest avond zal worden gehouden. Voorts werd het speelprogramma vastgesteld. Ouderavond r-k-onderwijs Voorzitter van het schoolbestuur van de stichting katholiek onderwijs in Sint-Jansteen C. van Heckc heeft dins dagavond tijdens de algemene oudera vond in het verenigingsgebouw meege deeld dat verschillende overheidsin stanties toegestemd hebben om de nu in aanbouw zijnde jnneenssr-hnol in de Wilhelminiastraat uit te breiden tot een 10-klassige gemengde school. Als dit plan door zou gaan dan betekent dit dat de meisjesschool te Sint-Jan- steen en de Jozefschool te Kapclle brug verdwijnen. Zoals bekend staat ook het gemeentebestuur van Hulst positief tegenover de wensen van het schoolbestuur. De heer Van Hecke verwacht dat de nieuwe jongensschool aan het begin van het niuewe cursus jaar in gebruik kan worden genomen. In de toekomst wil het ouderbestuur tevens streven naar een integratie van het kleuter- en het basisonderwijs. Hiervoor zijn reeds contacten geweest maar het is nog niet bekend of het aan die nieuwe school kan worden verwezenlijkt. De heer Van Hecke vroeg de aanwezigen om een naam te kiezen voor de nieuwe school, die zoals bekend op de plaats vai oude school komt. De oude inmiddels afgebroken school droeg de naam St- Aloysiusschool. Het is de bedoeling dat er een nieuwe naam komt. Voor zitter van de oudervereniging St-Jan- sreen, dokter L. J. A. Adriaanssens stelde het belang van een goed con tact tussen onderwijzend personeel, de ouders en het schoolbestuur aan de orde. Bij de bestuursverkiezing werden de heren G- van Eek, C. Nagelkerke en P. Smet gekozen. De heren Bogaert en J. Remortel traden af wegens drukke werkzaamheden. Voor hen kwamen in de plaats me vrouw Vlaming en de heer O. van Dorsselacr. De heer A. G C. K- Kap- penburg. pedagoog uit Middelburg hield een inleiding over de integratie van het kleuter- en basisonderwijs. BIERVLIET Folkavond in 'Pacific' BIERVLIET De soos 'Pacific' Biervliet' staat zaterdag aanstaande in het teken van de folkmusic- Folk- en count,rysinger Gert de Meijer, treedt er op. De avond begint om 20 üür. In mei verwacht 'Pacific' de popgroep "Melvin the Wicked Wail'. HULST Filmvoorstelling over Duitse herder HULST Donderdag 12 april wordt in zaal 'Apollo' te Hulst de film "Dat is de Duitse herdershond' vertoond. De organisatie is in handen van de kringgroep 'de Speurhond' Hulst in oprichting. De voorstelling begint om acht uur. CLUBGEBOUW HVV '24 HULST EIND APRIL OFFICIEEL OPEN HULST Zaterdag 28 april wordt om drie uur op het. gemeentelijk sportpark te Hulst (ingang naast het gemeentellijk zwembad) het nieuwe clubgebouw van de voetbalvereniging HW'24 geopend. Zoals bekend heeft de vereniging met steun van de ge meente een nieuw clubhuis gebouwd na onenigheid met de exploitant van het vorige clubhuis, het sportcafé van Heineken. Dat gebouw wordt nu ge bruikt door de hockeyvereniging Rapi- de te Hulst. Jongerenkoor Hulst op radio HULST Vrijdag 13 april worden er in de Basiliek te Hulst opnamen van het jongerenkoor Hulst gemaakt voor de KRO. Vrijdag 27 april zal het jon gerenkoor te horen zijn in het pro gramma "De zingende kerk', als aan loop op de rechtstreekse radiouitzen ding van een jongerendienst vanuit de Hulsterse Basiliek op zondag 29 april. Het combo begeleidt het koor tijdens de opnamen. Het combo staat onder leiding van Jan van Waterschoot en de gehele leiding heeft dirigent het. jongerenkoor Anton de Kort. OOSTBURG Bevolkingsonderzoek Niemvvliet 26 april OOSTBURG Op 26 april zal Nieuwvliet een bevolkingsonderzoek worden gehouden naar tbc en andere ziekten. In de PZC van maandag werd abusievelijk gemeld dat op die dag in Biervliet een bevolkingsonderzoek zou zijn. Het onderzoek in Nieuwvliet zal plaatshebben in de lagere school- SLUISKIL INDUSTRIEBOND CNV HULDIGT JUBILARISSEN SLUISKIL De afdeling Sluiskil van de Industriebond CNV heeft maandag avond, tijdens de viering van het veertigjarig bestaan, 4 jubilarissen ge huldigd. De heren M. Dhondt en M. Duyne vierden het 40-jarig jubileum als lid mee, de heren J. Hauielink en J. de Putter waren 25 jaar bij de bond aangesloten. Districtsbestuur J. Guichelaar memoreerde de voorbije periode en bedankte de jubilarissen voor hun activiteiten. De afdeling nam verder afscheid van penningmeester J. J Scheele- De jubileumbijeenkomst werd besloten met een spelletje bingo. TERNEUZEN Een groot aantal nieuwe inwoners van Terneuzen heeft klachten over Illegale vuilstortplaat sen. Er wordt op dit moment illegaal gestort op terreinen aan de 4mber- boomstraat en de Van Klnsbergen laan- „We kunnen wel aan het oprui men blijven", verzuchtte wethouder A. Ramondt van openbare werken dins dagavond op een 'welkomst .vond' voor 'nieuwe' Terneuzenaren In het stadhuis. Enkele tientallen bewoners die zich in de periode oktober-februari in de ge meente vestigden kregen in de burger zaal uitgebreid voorlichting over hun nieuwe woonplaats. Een voltallig col lege van b. en w. en een aantal ambtenaren zorgden voor de informa tie, een initiatief dat duidelijk bijzon der op prijs werd gesteld. Het is de tweede keer dat het ge-, meentebestuur nieuwe inwoners ont vangt: ook de eerste bijeenkomst werd een succes- Burgemeester J. C Aschoff heette het gezelschap welkom.; voorlichtingsambtenaar Johan Robe-I in vertelde iets over de informatie aan1, het publiek en wethouder Ramondt deed de procedure rond de bestem mingsplannen uit de doeken. Vervol gens was het de beurt aan de bezoe kers om vragenderwijs Terneuzen te verkennen. De onderwijsmogelijkhe den. de vaste-oeververbinding en het (volgens velen 'gebrekkige') openbare vervoer waren punten van discussie. AXEL Muzikale avond in 't Trefpunt AXEL Donderdagavond verzorgt de muziekvereniging Hosanna een muzi kale avond in het bejaardencentrum 't Trefpunt'. De muzikale avond begint om acht uur. Zangavond in Dp Vurssche AXEL Donderdag verzorgt het zangkoor 'Spui' onder leiding van Pe ter Bos in het bejaardentehuis 'De Vurssche' te Axel een zangavond. Me dewerkenden zijn verder Ad Meeusen. bariton, en J. van de Wege, orgel: De avond begint om half acht. R-k school Axel 'zwaait' meester Van den Berg uit AXEL De rk lagere school aan de Walstraat" in Axel 'zwaait' 18 april officieel 'meester' E- E. van den Berg uit,'die'méér dan 45 jaar onderwijzer ïs geweest. Het afscheid begint met een dienst in de rk kerk. daarna voeren schoolkinderen in het vereni gingsgebouw een musical op. In de hal van de school volgt er 's middags nog een afscheidsbijeenkomst. De heer Van den Berg is overigens al enkele weken met pensioen. In ver band met familieomstandigheden werd het officiële afscheid uitgesteld. De gemeente Axel is 18 april vertegen woordigd door wethouder D. J. Oggel van onderwijs en financiën- Jaarvergadering van gepensioneerden AXEL Woensdag 18 april wordt in "Petit Restaurant' te Axel de jaarver gadering gehouden van de Nederland se bond van gepensioneerden afdeling Oost-Zeeuwsch-VLaanderen. De heer A. Brand, rayonleider voor Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. zal spreken over bondsactiviteiten en reorganisatie. De bijeenkomst begint om half drie. RSV-bedrijf kreeg miljoenen-opdracht AMSTERDAM De Ncdrrlajidsclu- Dok- en Scheepsbouw Maatschappij In Amsterdam Noord lid tan de Rijn Schelde Verolme Groep) iteelt een grote opdracht verkregen van de Hall aansc rederij Costa Armatorl te Genua. Het betruit de modernisering van de machine-installatie van één der iepen ran dew Kaarting De 1 De kaartclub 'Nooitgedacht' uit Sluis kil hield een kaarting in café Dallin- ga te Sluiskil. Er deden 114 kaarters aan mee. De uitslag was: 1 H. v. d. Voorde, Zaamslag; 2 J. v. Wyck. de Vriendschap, Terneuzen: 3 H. Dallinga, Nooitgedacht. Sluiskil: 4 mevrouw De Koeyer. Nooitgedacht. Sluiskil: 5 L. Sijs. M.S.M.. Sluiskil; 6 C. v. d. Balck, Nooitgedacht. Sluis kil; 7 G. Kayser, de Vriendschap. Ter neuzen: 8 Plorussen, de Vriendschap, Terneuzen: 9 G Dubbeldam, DOW, Ter neuzen en 10 G. van Doorn. Zaamslag. MAGER RESULTAAT De vergadering op 9 april te Sas van Gent inzake de vervuiling van het kanaal Gent-Terneuzen en van de Ca- nisvlietkreek heeft wel een zeer te leurstellend resultaat gehad. Dit is niet te wijten aan de voortreffelijke leiding van de vergadering door de heer Don, want ik ben ervan over tuigd dat ook hij een verderstrekkend resultaat had willen bereiken. Het komt er in feite enkel op neer dat de sloot die de gemeente Zelzate had toegezegd te graven op Belgisch gebied nu door Nederland zal worden gemaakt (met Nederlands geld), juisti op de plaats waar de rijksgrens loopt. Nederland gaat deze investering ple- LEZERS SCHRIJVEN gen enkel en alleen om dit werk hoogstens zes weken eerder uitge voerd te krijgen. De gemeente Zelzate kan dit. in 3 maanden realiseren, het waterschap kan heti in het gunstigste geval in 6 weken. En dat kost voor de Nederlanders een bedrag van 45.000 gulden. De vervuiling van het kanaal is verder buiten beschouwing geble-1 ven. Deze neemt alleen nog iets toe doordat de rommel van Zelzate er nu ook in terecht komt. De planten, vissen, kikkers en wor men in Canisvliet krijgen 4 tot 6 weken eerder schoon water, doch de mensen in Sas van Gent. Sluiskil en Terneuzen moeten maar wachten tot de ambtenaren in Brussel en Den Haag eens iets gaan doen. Van wel zijnszorg gesproken. D. J. Oggel, wethouder van Axel. voorzitter Afvalwaterleiding Kanaalzone- motoren. toren zijn van he: type T.M. «iu en zuilen worden geleverd door Stork Werkspoor Diesel te Amsterdam. De verbouwing zal in de 2e helft van 1974 plaatsvinden. Met deze voor de Amsterdamse industrie zo belangrijke opdracht is een bedrag van ruim 20 miljoen gulden gemoeid. MIDDELBURG Het Middelburgse' college van b. en w. is van mening dat de door de slurm vernielde bal lon sporthal bij het sportpark Woor- borch' aan de Breeweg zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. Dat is de definitieve conclusie van het college, dat zich dinsdagmorgen over het voortbestaan van de ballonhal| heeft beraden. Het college hoopt zo spoedig mogelijk nadere financiële gegevens te verkrij gen om een definitief voorstel aan de raad te kunnen doen- Met het herstel van het gescheurde zeildoek is maxi maal een bedrag van 50 mille ge moeid. Behalve dat een hersteld on- derdak voor de sportactiviteiten nood-, zakelijk is, geven b. en w. bovendien als argument dat voor de ballonhal niet alleen is geïnvesteerd in het zeil. maar ook aan andere onderdelen, zo als de vloeren, de verankering en het ketelhuis. Het niet herstellen van de ballonhal zou daardoor eveneens een aanzienlijk kapitaalverlies opleveren. PAASSPEL IN 'TUSSENKERK' MIDDELBURG In de Tussenkerit'.1 bij de Koorkerk in Middelburg, wordt op Palmzondag 15 april, door de kin deren van de vrijzinnig hervormde zon dagsschool het door ds. H. J. Modder-j man geschreven paasspel: 'Kinderen j van Jeruzalem' opgevoerd. Een groep- j je jongeren verzorgt met viool en fluit de muzikale begeleiding. De regie is in handen van mevrouw C. J. L. van Zwie- i ten-v. d. Veen. BEDRIJFS- EN ZOMERAVONDVOETBAL MIDDELBURG DIT JAAR MET 15 TEAMS MIDDELBURG Het aantal deelne mende teams aan de competitie van Jietbedrijfs- en zomeravondvoetbal, rayon Middelburg, is met 3 teams uitbebreid tot 15. „Een ongekende weelde", zo constateerde rayonvoorzit ter C. W. Janse maandagavond tijdens de jaarvergadering in restaurant 'Suis- se' te Middelburg. Sinds lange tijd heeft het Middelburgse zomeravond- voetbal niet meer zo'n groot aantal deelnemende ploegen gehad. Er zijn twee nieuwe verenigingen bij gekomen, namelijk VC Pechiney en verteranen Middelburg, terwijl twee verenigingen met een tweede team uitkomen, een andere vereniging trok het derde team terug. De competitie begint dinsdag 24 april en wordt gespeeld op de sportvelden aan de Voorborch. De eerste twee weken wordt er, behalve het weekend, iedere avond gespeeeld op 2 velden. De wedstrijden duren 2 x een half uur en beginnen om kwart voor zeveen. De volgende weken worden er tw.ee wedstrijden per avond gespeeld, op maandag, woensdag en vrijdag. Aan- j vang kwart voor zeven en kwart voor acht. Het bestuursvoorstel om alle; teams in één poule onder te brengen en om hiermee een halve competitie te spelen, werd met 11 tegen 4 stem men aangenomen. Bij de bestuursverkiezing werd de heer L A. M- Kraak weer voor twee jaar benoemd tot competitieleider Ook voorzitter Janse werd in zïin functie herkozen. Secretaris J. J. Cop- poolse kon in zijn jaarverslag opti mistische geluiden laten horen en vooral het spelen op de bijzonder goede velden aan de Voorborch heeft het vlotte verloop van de competitie '72 bevorderd, aldus het jaarverslag. Uit het financieel verslag bleek dat het Middelburgse rayon nog geen geldzorgen kende, er was een batig saldo. Op advies van de kascommis- sie. die een gunstig verslag uitbracht', werd de penningmeester gedechar geerd- Ook zijn begroting voor 1973 werd zonder wijzigingen goedgekeurd. Schieting In zaal Dallinga te Sluiskil werd een, karabijnschieting gehouden. Er namen 37 schutters aan deel. G. Taaimans uit l Moerbeke (België) schoot de eerste top. J. de Keyzer uit Gent (België) de linkerzij. P. van Puyvelde uit Sluiskil I de rechterzij en F. Aarms uit Gent de tweede top. Wedvluchten SAS VAN GENT De duivenmaat- schappij "De Vrede' uit Sas van Gent hield een wedvlucht vanuit Eecke met 40 duiven. De uitslagen luidden: 1, 6. 7. 9. 13 en 14 J. Acke; 2, 4 en 16 B. van de Berghe. 3 A- Claessens, 5 K. de Bak ker, 8 H. Marquinie, 10. 11 en 12 Fr. van Hoye, 15 E. Neyt. Vergadering van de filatelistenclub MIDDELBURG De filatelistcnvere- niging 'Delta-West' houdt morgen (donderdag) de maandelijkse vergade ring in De Schakel', waarop naast de gebruikelijke agenda en verloting een lezing wordt gehouden door de heer J. J. M Kiggen uit Voorburg over post en postzegels in het algemeen. De bijeenkomst wordt gehouden van af half acht 's avonds. De jeugdclubs komen op 14 april. 28 april en 12 mei bijeen in een lokaal van de voormali ge technische school aan het Molen water. Deze vergaderingen beginnen; allen om half vier 's middags. BRAM BEEKMAN GEEFT BACH-CONCERT MIDDELBURG De organist Bram Beekman zal ook dit jaar een concert van werken van Bach geven op één, van de kleinere orgels in Middelburg.; Dit jaar is de keuze gevallen op h/t' nieuwe Vulpen-orgel van de Ontmoe- tingskerk. Het concert zal worden gegeven op witte Donderdag. 19 april, en begint om 20.00 uur. Het programma vermeldt een gedeel te van "Die Achtzehn Leipzigerl Chorale" (BWV 651-668) en de Trio sonate'in c-moll 'BWV 526). Bram Beekman is met ingang van het nieuwe schooljaar benoemd tot leraar muzikale vorming bij de christelijke! scholengemeenschap Walcheren. Hij voltooit thans zijn orgelstudie bij prof. Heilier in Wenen. GOES In de begroting 1973 van de Goese Middenstands Centrale is een bedrag van 4.000 uitgetrokken voor de toeristische dagen. Het GMC-be- stuur meldt in een begeleidend briefje aan de leden dat er voor 1973 in het kader van die toeristische dagen 'grootse plannen' op stapel staan. Tij dens de algemene vergadering krijgen de GMC-leden meer informatie over de zomeractiviteiten- Het bestuur ir. de brief bij de begro-i ting: „Ook zal aan blijken dat het bestuur alles doet om Goes als "koop-, centrum voor Zeeland' te verkopen, maar dat het beschikbare geld niet; toelaat dat er nog meer activiteiten i op dat gebied ontplooid worden. Het bestuur wil op de ingeslagen weg voortgaan wat betreft de GMC-ge-l schenkenbonnen. De sinterklaasintocht is voor 1973 be groot op 3-000. Het bestuur tekent daarbij aan -dat gebleken is dat de intocht en de activiteiten eromheen steeds beter aanslaan bij het publiek. „Wij waren over het algemeen te karig met het strooigoed", conclu deert het GMC-bestuur. Voor de taptoe is dit jaar 1.5001 uitgetrokken. Voor subsidies is een' bedrag van 400 geraamd en voor öe| huur van een opslagplaats wordt 300 uitgetrokken. Op dinsdag 24 april wordt de jaarver-j gadering gehouden in "De Prins van Oranje'; de aanvang is acht uur. Opi de agenda staat naast de jaarversla- gen een bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren P. de Bree en Schuur- biers. Zij zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heren E. Plou- vier en D. Zuiaweg in hun plaats te kiezer.. Dr. P. NIJSTEN sr.! Donderdag 12 april I GEEN SPREEKUUR NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Den Haag-Loosduinen: P. tengewone werkzaamhed'n (Protestant- se Kerk Nederlandse Antillen), wonen de te Groningen. Beroepen te Zv.ammerdam: J. Mostert, te Ternaard Friesland i Beroepen te Wierden: K. Schipper, te Dordrecht. Beroepen te Giessendam J. Kooien. U> Werkendam. Aangenomen naar Wageninger:: I. J. Wisse, te Rijnsburg. Aangenomen naar Nijkerkerveen: I. Boot, te Wijngaarden. Bedankt voor Enschede: R Her.sen. te Groningen. 3eroepen ie Opheusden- L- Trouw borst :e Oua-Beijerland. Beroepen te Katwijk ad Rijn: J. Kortleve te Rot- lerdam-Kralingen. Aap genomen naar Ede (bijzondere wijkgemeente öi wor ding): J. J. Nljenhms te Schamegou- tem. Beroepen naar Opperdoe:-: Arret.":- woud: C. van Dorp. kandidaat ie Utrecht die bedankte voor Ommelnn- derwijk-Meeden (toezegging -. Beroe pen naar Castricum: C- H. Bijl te Leiden- Aangenomen de benoeming tot geestelijk verzorger te Zwolle: J- Wezep). GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Albiasvrdpm: D. Bouwknegt te IJssel monde. Beroepen te Nijkerkerveen: C P. Sybrantü. kan didaat te Kampen. Beroepen 'e De'..' zijl: S. van der Zee te Vollenhoven- Kraggenburg. Beroepen te Ommen: W. A. van den Berg te Suswoude. Aangenomen naar Glanerbrug: G- Bak ker kandidaat te Hengelo (Qv.) cue bedankte voor Silvolde-Gendringen- Bedankt voor Urk: N. J. Goris te Zutphen. Bedankt voor Fer.vcri en voor Leerdam: A- J. G. Dronken te Geest erén-Gelselaar. Aan de theclo '.- sche hogeschool te Kampen it ge slaagd voor doctoraal examen theolo gie cum laude: J. A. Scholten te Kraggenburg. Voor het kandidaatsexa men theologie is ge-bagd: Tjeerd van Loo te Boornbergum- Beroepen te IJls*.: L- van Dalfsen, kan didaat te Hasselt. Beroepen te Nij e veen: drs. J. Rc-nke- ma. kandidaat te Kampen- Aangenomen naar Westmaar J. Groe nen vel: te Oppenhuizen, die bedankte voor Wagenborgen. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK Aangenomen naar Rotterdamcen trum: A Rebel te Groningen Bedankt voor Broeksterwoude: A W. Drechslcr te Den Haag-zuid. GEREFORMEERDE GEMEEN TEN Beroepen te Beekbergen: Chr. van de Poel te Yerseke. Beroepen te Am sterdam-centrum: A- Hofman te Sche- veningen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Bedankt voor Rhenen: M. van Beek te Opheusdem GEREFORMEERDE KERKEN VRIJ GEMAAKT Beroepen te Wetsinge-Sauwert: J. Kruidhof, kandidaat te Zwolle. (ADVERTENTIE) donderdag 12 april, aanvang 20.00 uur in restaurant 'Vijverhof', Frederik van Eedensfraaf. Terneuzen, verzorgd door BLIEK mode en stoffen CHICKENS PLACE boetiek KEMPER schoenen en lederwaren Kaarten a ƒ3,- verkrijgbaar bij bo- venstaonde zaken en eventucc aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 19