Onevenwichtigheid in Nederlandse economie AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS financieel nieuws STICHTING VEROLME TRUST KRIJGT IDEËLE DOELSTELLING DIVIDENDEN Advies dagelijks bestuur SER: NU GEEN MAATREGELEN VOOR PARTIËLE LEERPLICHT NEMEN Internationals weer vriendelijk V/oa^SDAG 11 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COUKANT 15 OESO CONSTATEERT: DEN HAAG (ANP) Er is een tamelijk diepgewortelde oneven wichtigheid in de Nederlandse economie, de besparingen zijn on voldoende, de betalingsbalans is zwak en de consumptie in ons land zal gematigder moeten groeien dan de laatste jaren is gebeurd. Dit zegt de OESO (organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) in een rapport over de Nederlandse kapitaal markt. De niet te benijden positie, die Neder-1 land de laatste jaren onder de ontwik-1 kelde OESO-landen inneemt als voor ste in de inflatiewedloop, is volgens het rapport de duidelijkste manifestatie- van een gebrek aan evenwicht tussen de met elkaar wedijverende uan.sora-, ken op het nationale inkomen. Het! feit, dat de inflatie in Nederland zich| zo hardnekkig blijft verzetten tegen po-1, gingen om haar onder controle te krij- j gen, wijst erop, dat deze onevenwich-1 tigheid vrij diep geworteld is. Deze on- j evenwichtigheid weerspiegelt de moei-; te, die men er in Nederland mee heefi te komen tot nieuwe grondregels oor een aanvaardbare modus vivendi tus sen de diverse sociale groepen. Een! dergelijke modus vivendi is zo'n op-; vallend kenmerk geweest van de Ne-, derlandse samenleving tijdens de na-i oorlogse periode van wederopbouw en j de daaropvolgende jaren tot ongeveeer het midden van de jaren zestig. De onevenwichtigheid heeft belangrijke consequenties voor de financiële poli-i tiek Het rapport noemt als de meest opmerkelijke consequenties het ont-| staan van een besparingstekort, een ernstig financieringsprobleem voor de overheidssector en de moeilijkheden; Researchprojecten in scheepsbouw? Moerdijk opent eigen spoorlijn ROTTERDAM (ANP) Het industrie ën havenschap Moerdijk zal op 17 april aanstaande zijn 9 km lange spoorlijn voor goederenvervoer tussen het industrieterrein Moerdijk en het station Lage Zwaluwe officieel open stellen. Het traject geeft via Lage Zwaluwe aansluiting op de lijn Dor- drecht-Breda. Op het industrieterrein geeft de lijn aansluiting op het door Shell Chemie aangelegde bedrijfsspoor. Het schap houdt rekening met meerdere aftak kingen in de toekomst. De capaciteit, van de nieuwe spoorlijn, die 13 min gulden heeft gekost en door het ha venschap wordt geëxploiteerd, be draagt ongeveer 400.000 ton vracht per jaar. Alleen al voor de Shell- vestiging in Moerdijk zal 40.000 ton per jaar worden vervoerd. Aanvanke lijk heeft het schap getracht deze lijn door de Nederlandse Spoorwegen te laten aanleggen. Het havenschap meende, dat een dergelijke spoorweg aansluiting een onmisbare infrastruc turele voorziening voor het industrie terrein Moerdijk betekent- De NS meende, dat dit niet paste in haar ibedrijfsvoering. De aanleg vande spoorbaan is dan ook geheel door het schap betaald. die dit meebrengt voor de monetaire j en de kredietpolitiek. Een andere ma nifestatie van de onevenwichtigheid in de Nederlandse economie is het ont-: staan van een zwakkere betalingsba-1 lanstrend. De verzwakte positie van de Nederlandse betalingsbalans is de laat ste jaren tot op zekere hoogte ver huld geweest door de gevolgen vanj de algemene onevenwichtigheid in het internationale betalingsverkeer, die ver scheidene keren de Nederlandse gul den voor het. voetlicht heeft gebracht, als object van valutaspeculaties. Ook de conjucturele ontwikkeling ver hult de eigenlijke zwakke betalingsba lanspositie. Eigenlijk is de Nederland se betalingsbalans deficitair en dit zal dan ook blijken wanneer de sinds 1971 plaatsgevonden hebbende verbetering van de lopende rekening van de beta lingsbalans is gecorrigeerd door con juncturele factoren en wanneer in het internationale betalingsverkeer een normale toestand zal zijn teruggekeerd. Dan zullen de financieringsproblemen zich duidelijk gaan aftekenen. De toe vloed van kortlopend kapitaal uit het buitenland van de laatste jaren maakt dat deze problemen nog niet worden' gevoeld. Dit buitenlands kapitaal heeft,! de kloof tussen de Nederlandse bespa- ringen overbrugd, maar het heeft dej reeds moeilijke taak van de Nederland-1 se autoriteiten om een aanvaardbaar evenwicht tussen de wedijverende aan spraken op de nationale middelen tot j stand te brengen nog ingewikkelder ge- j maakt. De dringende noodzaak voor Neder-j land de economie weer in evenwicht te brengen, is nog groter geworden se-j dert de monetaire overeenkomst var.' Washington van december 1971, waar bij een effectieve revaluatie van de gul- den van 2.5 procent tot stanfi kwam, en sedert het er naar uit is gaan zien, dat Nederlands belangrijkste handels- partners wel enig succes hebben met hun maatregelen tegen de inflatie. Het I zal nodig zijn een duidelijke keus te maken terzake van 'sleutelkwesties zo-, als het verband tussen de nominale; inkomens en de reële produktie. de om- vang en de structuur van de recht streekse en indirecte aanspraken, die de overheid maakt op de nationale middelen en het tot stand brengen van een beter evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans. Wil men op korte termijn het evenwicht, in de Nederlandse economie herstellen dan zal een beleid daartoe nauwelijks kans van slagen hebben als het niet stevig is gebaseerd op deze duidelijke keuzen. Het OESO-rapport vestigt de aandacht op de zeer -aanzienlijke stijging van de inkomensoverdrachten via de over heid, die in Nederland heeft plaatsge- Het hardnekkig aandringen op hogere nominale inkomens in Nederland weer spiegelt volgens de OESO het gebrek aan bereidheid bij de betrokkenen om de implicaties fin de vorm van hogere belastingen en besparingen) van deze veranderingen in de verdeling van de inkomes en bestedingen te accepteren. Een conclusie van de samenstellers van het rapport, is, dat de consumptieve bestedingen gematigder zullen moeten 'aan groeien dan in het recente verle den is gebeurd Dit geldt zowel voor de consumptieve bestedingen, die door de gezinnen en de overheid recht streeks worden gedaan, als die welke, indirect door inkomensoverdrachten vla de overheid naar de gezinnen wor-1 den bekostigd. MEUW-VENNEP NV Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols, stelt voor hel dividend over 1972 on-| veranderd vast te stellen op 3.60 per aandeel van 10.-, van welk bedrag reeds een Interimdividend van ƒ1 inj contanten werd gedeclareerd. Het slot-' dividend ad 2.60 zal naar keuze in contanten worden uitgekeerd dan wel zal 0.25 ten laste van het agio kun nen worden ontvangen. De omzet aan derden is in 1972 me' 3 pet toegenomen van 346 min tot 356 mlr., De exploitatiewinst steeg met 4 pc? van f 35,9 min tol 37.3 min. Mede tengevolge van een gunsti ger saldo van buitengewone baten en lasten kon de winst na belastingen ver beteren van f 15.6 min tot f 16.9 min of met 8 pet. De winst per aandeel steeg van f 7,24 tot 7,82, zo deelde het bedrijf mee. DEN HAAG (ANP) Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Eco nomische Raad is van oordeel dat het voorbarig is nu maatrege len te overwegen, zolang het beraad in de SER over de proble- matiek van de partiële leerplicht nog niet is uitgemond in advie zen van de raad. Dit blijkt uit het advies dat het dagelijks bestuur daarover desgevraagd aan de bewindslieden van onderwijs en we- tenschappen en van sociale zaken heeft uitgebracht ROTTERDAM De Stichting Verolme Trust, houdster van het Verolme (minderheids-) aandelenpakket in het Rijn- Schelde-Verolme concern krijgt een ideële doelstelling. Ex- scheepsbouwer Cor Verolme heeft daartoe besloten in ver band met zijn hoge leeftijd (72). Hij wil. dat de vrucht van zijn' arbeid na zijn dood een maat schappelijk rendement op zal blijven leveren. Daarvoor is h'>) overigc-ns wel no-, dig. dat eerst de schuld wordt ge delgd. die de Verolme Trust eigenaar van Vermogensbeheer Verolme) als gevolg van de nadagen van Verolme's eenmansbeleïd nog heef' aan diverse banken. Die "chulden 'H7 miljoen, gulden bij de fusie met Rijn-Schelde in 1971) worden betaald uit de winst; van het RSV-concern. Deze regeling isl getroffen omdat bij de fusie van Riin- Schelde met Verolme is bepaald, dat de schulden van Verolme in de trust; zouden blijven. Secretaris mr. J. M. C. Stoffels van de Verolme Trust: „Er valt op dit moment nog weinig van te /eggen of I de trust ooit een positief vermogen krijgt. De een /egt: het komt er nooit uit. anderen zijn meer optimistisch. I Maar op grond van het rapport-YVInse- mius zou je kunnen voorspellen, dat we er in 1975 al heel wat beter voor staan als RSV blijft draaien, zoals het; nu doet. Over 1971 is bijvoorbeeld een! 30 miljoen afbetaald, over 1972 ver wachten we ongeveer het/elfde". Welke taken de Verolme Trust on der meer op zich gaat nemen is nog De tekst van dit advies (op 5 maart jongstleden vastgesteld) is als bijla ge opgenomen bij de brief die de mi nister van onderwijs en wetenschap pen maandag aan de voorzitter van de tweede kamer heeft gezonden. Bü de brief is ook de adviesaanvraag aan de SER gevoegd. De bewindslieden wilden graag van de raad weten of en, zo ja, hoe met be hulp van het bedrijfsleven jongeren in hun arbeidssituatie zouden kunnen worden opgevangen als een partiële leerplicht gedurende twee dagen per week in 1973 gedifferentieerd zou wor den ingevoerd. Het dagelijks bestuur van de SER. dat gemachtigd is zelf de adviesaanvraag te behandelen, heeft in zijn advies overwogen dat de raad enkele adviesaanvragen in behan deling heeft jlie op fundamentele as pecten van de partiële leerplicht en op de positie van de werkende jongeren betrekking hebben. Daarbij hoort ook het opvangen van die jongeren in hun arbeidssituatie. Het dagelijks bestuur van de SER vestigt er onder meer de aandacht van de bewindsman op dat eventuele moeilijkheden bij een gedifferentieerde invoering kwantitatief geringer zullen zijn dan bij integrale invoering die het kabinet oorspronkelijk voor -ïgen stond. Het dagelijks bestuur (waarin kroon- leden en vertegenwoordigers der werk-1 gevers- en werknemerscentrales zitting j hebben) merkt op uit de toezeggin gen van de kant van het kabinet tij-1 dens het overleg over het centrale ak koord de indruk te hebben gekregen dat eerder het invoeren met uitzonde ringen mogelijk werd geacht dan uit breiding van partiële leerplicht op geo grafisch beperkte schaal. Het dagelijks bestuur zou het betreuren, als slechts in geringe mate mogelijkheden voor invoering van de tweede dag partiële leerplicht voor de vijftienjarigen wor den gezien Het dagelijks bestuur meent rlat er onvoldoende aanleiding is op natio naal niveau maatregelen te heramen om eventuele moeilijkheden te voor komen. of uit de weg te ruimen. "Voor zover zich moeilijkheden voordoen, zul len deze veelal door de situatie in de regio worden bepaald. Het ligt dan voor de hand dat in overleg met de daar werkzame organisaties van werk gevers en van werknemers naar een oplossing wordt gestreefd. Het dagelijks bestuur beveelt aan me dedelingen over moeilijkheden cen traal vast te leggen. VORMINGSINSTITUTEN KRIJGEN VAN MINISTER EXTRA STAFKRACHTEN DEN" HAAG (ANP) Minister mr C. van Veen (onderwijs en wetenschap pen) zal de vormingsinstituten de kans geven extra stafleden aan te stellen. Deze moeten de instituten in staat stellen de uitbreiding van de partiële leerplicht voor 15-jarigen van één tot twee dagen op verantwoorde wijze voor te bereiden. De minister heeft zijn beslissing om. per vormingsinsttiuut een of meer stafleden buiten de formatieregeling; extra te bekostigen per brief aan de instituten meegedeeld. Het besluit van de minister is mede beïnvloed door de resultaten van de enquête die on langs onder de vormingsinstituten meegedeeld. Het besluit van de minis ter is mede beïnvloed door de resulta ten van de enquête die onlangs onder de vormingsinstituten is gehouden. Uit de antwoorden is namelijk gebleken dat een grote meerderheid van de instituten alleen een tweedagen pro gramma kan realiseren als in de voor bereidingsfase een of meer vrijgestel de stafkrachten beschikbaar zijn. WESSANEN VERWACHT WINSTSTIJGING IN '73 WORMERVKMK i ANP) Dc raad van Im stuur van Koninklijke Wevu- n>'n NV meent dat er voldoende voor waarden aanwezig zijn voor een ver dere verhoring van het resultaat In 1973. Het geconsolideerde nettoresol laat steeg in 1972 met ruim 2* pet tot ƒ11.1 min. De omzet steeg met ruim 12 pet van f 6|!>X min tot i min en het bruto Inkomen van «nln tot 36.8 min De winst per aandeel van f 20 klom van 8,30 tot f 10X3. aldus het Jaar- verslag Voorgesf-id wordt het dlvl dend over het met e«m aglobonut tot '21,5 min vergrote kapitaal vast te stellen op ƒ4.40 (22 pet). Rekening houdend met het reed- betaalde tus sentijds dividend van f 1.60 zal het slotdividend (2,80 bedragen. De Inves-j teringen beroegen ruim ƒ20 min te gen f 10 min in 1971. De raad van bestuur verwacht dat de omzet in 1975 de één miljard gulden zal berei ken of overschrijder:. Een beroep op de kapitaalmarkt zal in 1973 waar schljnlijk niet nodig zijn. HERO: BEVREDIGENDE ONTWIKKELING IN '73 BREDA (ANP) De ontwikkeling bij Hero Conserven Breda In het lopende .laar ma? als bevredigend worden aan gemerkt. aldus de directie in het Jaar verslag. Zij baseert deze mening op de gegevens over de verstreken perio de van 1973. afgezet tegen de produk tie- en verkooprognosc van dit jaar- Over 1972 behaalde het bedrijf een bruto winst van 45.9 min (T.j. ƒ45,3 min) het saldo winst kwam uit op 2,35 min tegen (2,46 min ofwel f 182 190) per aandeel van 1.000. i Het indexcijfer (1963 is 100) van dei omzet was vorig jaar 227 tegen 237 in 1971- Door de lagere produktie en de lagere verkoop van dranken nam het absolu te bedrag van ae bedrijfskosten niet! onaanzienlijk af- Het totale kos:er,cij-i fer nam desondanks met ruim f 1 j min toe tot 38,3 min door de ac cijnsheffing, die thans in het kosten- cijfer is begrepen. Bekend was reeds, dat voor 1972 een onveranderd divi- deend van 12 pet wordt voorgesteld. Op c win- s Klc brijen kreeg een weer f10 hogere, en Key een f90 hogere biedkoers, Vast was ook Ennia rrwt een avance van f 2.60. Zeer vast go- droegen zich -verder Figec. Hoek. Ma- tube*, Avim. Schuttersveld. Duiker. VRG. Kluwer. As«e)berg. Bob. Riva, Jean Heybroek. Emba en Koudijs. Ook De Telegraaf gaf een herstel van Bij de Macintosh f7.50. Inv i vielen vooral op en teruggang van met 125, Bentoes met 3 en Stad 1X0. Flauw waren Amiai Vu en anp-cbs beubsindices Int* nationale Industrie Scheepvaart Bang- en ver Handel enz. ISO.9 145.9 151.0 144.0 144.6 144.6 Kiene. Dc zaam verder afbrokkelen, met uitzon dering van Hoogovens, die de ope ningswinst iets vergrootte. In de loop van de beursiijd begon nen diverse koersen zich op een 'oe- scheiden wijze wat omhoog te bewo gen Vrij scherp gebeurde dit echter bij Figee, Hoek. ADM, AIR. Emoe, Audet en Palthe. Daarentegen moest Mees Bouw 155 prijsgeven en ging Bergoss nog verder terug Cd ris van het Japanse Nomura, die dinsdag voor hel eerst werden verhandeld, kregen een koers van f895 (een cdr vertegenwoordigt 100 aandelen van 50 yen). advieskoehsen K 1.1 TEN LANDS BANK»'41-| I* koersen voor bultenlaods bocApapi-r geldend la AmMerdom op de volgen de werkdae luidden dlnvdhg: dollar 2-87-2.97, ponden 7.18-7.48. B fr» 72A- 7.61, DM 1 Vï.5X104 00, lire. 47DO-49-DO escudo-» 11 .QO-12.56. Can dollars 2-87- 257, Pr Irs M-S04650. Zn trt 49.75- 92.75. Zn ter «.7W5.75. Nor Tei 49.TO- 51100. Den kr «50-4450. Os sea 14JS- 15.45. prola-s 4.95-5.20. Or dr 9.40- 10.40, Fin mu 73.75-76.75, Joeg dln 16.50-19,50. ACTIEVE AANDELEN Vorige Laatste koerseD koersen AKZO f 20 85,90 ABN f 100 382,00 AmRo f 20 84,00 A. Rubber ƒ750 Deli-Mij 75 152,50 Dordt P. 20 156,30 DordtP. Pr 25 ió6,40 Heineken Hold. 288,50 Heineken f 25 319,00 H. A. L. ƒ200 261,00 Hoogov. f 20 85,70 HVA 100 HVA div.'73 (o.n HVA eert. 102,10 KLM f 100 113,00 Kon-Olie f 20 i2fi 30 KNSM f 100 180.00 Nat-Ned. f 10 74,20 Ommeren Cert 355,50 Philips f 10 60,10 Philips div'73 Robeco f 50 252,50 Rolinco f 50 168,50 Scheepv.Un f 50 153,00 159,50 3'A id 54-94 76,00 75,60 3'A id 55-95 75,40 75,20 3'A id 55-85 85,40 85,40 idgrootb id 37-81 90,50 90,40 id grb 46 88,95 90,20 88,90 id 47-76 90,20 N.Ind. 37 98,40 98,40 Unilever f 20 267,00 151,50 155,90 285,50 317,90 261,00 86,00 100,80 113.20 125.70 174,00 73.40 349,00 59,50 253,40 169,00 161,50 159,80 Provincies en gemeenten STAATSLENINGEN 8 Ned.69-94 8 id 70-95 8 id 71-96 8 id 701-85 8 id 70H 8 id 70III 8 id 69-76 8 id 70-77 7% id 71-96 7'A id 70-78 7'/j id 69-94 7'/a id 71-96 7>/3 id 72-97 7'/: id 71-81 7,2id 72-97 7 id 661-91 7 id 6611 7 id 69-94 6 "a id 681-93 6Va id 6811 6'A id 68III 6'/a id 68TV 6'/« id 66-91 6V« id 67-92 6 id 67-92 53A id 651-90 53A id 6511 5'A id 641-89 5 V, id 6411 5 id 64-94 4'/a id 53-83 4Va id 59-89 4'/a i< 601-85 4Va id 6011 4'/a id 63-93 4'/a id 64-74 4'A id 59-84 4V« id 60-90 4'A it 61-91 4'A id 631-93 4'A id 6311 4 id 61-86 4 id 62-92 33A ia 53-93 3'Aidst 47 3'A id 51 76 3'/a id 53-83 3'/a id 56-86 3'A id 48-98 3'A id 50-90 103,70 103,50 103,80 103,60 103,70 103,30 103,60 103.45 103,20 103,20 103,20 103,10 105,80 105,60 106,00 105,70 102,20 102.20 105,00 104,80 100,30 100,10 100,30 105,00 100,20 100,00 102,70 102,70 99.20 99,10 97,00 92,60 92,60 92,60 91,40 91,30 89.10 89,00 85,10 82,00 85,40 80,70 78,50 73.80 97.60 87,90 86.00 72,70 76,00 96,70 92,50 92,50 92,50 92,50 93,70 90,60 89,00 91,20 91.10 88,20 82,30 82,00 81,00 81,70 85,00 80,50 78,00 73,80 97,40 87,60 3'/a A'dam 47 3'/a id 48 53A R'dam 65 4'Aid 52 83A BNG 70-95 8'/a id 70-85 8'A id 70-85 8'A id 70-96 8 id 69-76 8 id 69-94 8 id 71-96 8 id 72-97 73A id 70-79 73A id 72-81 7,6 id 73-98 7«/a id 72-97 7V» id 71-79 7V, id 73-98 id 661-91 7 id 6611 id 66IV id 72-97 id 73-83 63A id 67-92 63A id 68-93 o3A id 72-82 6'/a id 67-92 6'A id 67-92 6 id 57-82 6 id 651-90 6 id 6511 53A id 651-90 53A id 6511 5'A id 65-90 5'A id 58-83 5'A id 64-89 5'A id 65-90 5 id 58-88 5 id 64-89 4% id 58-88 4'/a id 58-89 4'/a id 59-84 4'/a id 60-85 4Va id 62-92 4Va id 62-93 4'A id 52-77 92,1 91,8 89,00 92,10 92,50 89,00 108,20 105,80 104,50. 104,70 105,20 103,40 103,50 103,50 104,00 104,00 100,80 100,00 102,00 98,10 97,40 96,70 96,70 96,00 100,30 94,70 94,30 99,60 96,00 91,90 91,50 88,60 87,70 82,10 81,70 95,20 108,20 105,50 104,30 104,50 105,10 103,20 103,40 103,40 101,60 97,90 97,30 96,40 96,40 95,80 100,30 94,30 93,80 9.9,50 92,50 90,60 96,00 91,70 91,60 88,40 87,90 87,80 86,60 84,50 88,10 87,70 82,00 81,80 95,10 8'A ABN 70-76 103,60 8 id 70-76 103,50 8 id 71-86 102,60 8A111R0 69-75 103,40 8 id 69-76 103,35 8 id 70-78 103,50 7'A id 71-76 101,40 7'A id 71-86 102,10 7 id 73-80 99,70 7V# Mees&H 72 101,13 BNG rsp 52 226,00 7Va ExpFin 66 8 Lease PI 101,00 7 Nat.bkMid 100,40 5'A id 65 94,60 7 .latlnv 72 8 NMB 70 102,30 6'A id kap 72 95,10 73A Nob 73 7 Id 66 97,00 6 Id 64 91,00 8 NWatsch 102,60 8'A RijnlDisc 102,00 8 Slav-B 71 102,50 103,60 103,00 102,10 103,20 103,10 103,40 101,50 101,80 99,50 101,00b 226,00 100,60 100,40 94,50 102,50 102,00 102,90 Hypotheekbanken PANDBRIEVEN 7 FrGrJLB72 7 id Q 6 id DW 43A id X-XA 4Va id DU 8 Raiff 71 7Va id 72 8 WestlDZ 6 id X 7 idpbr 8V# We.Utr.70 8'A id 70 8 id 71 73A id 72 7Va id 711 7Va id 7111 7 id 72 6 7/8 idpbr Sch.HNed 4'/a Akzo 4Va Akzo-Phar 4 Alb.Heijn 8'/a BOZ 8'A id 8*A BrederoVG 8'A BrederoVB 7Va id Br.Petr. 7>A id 66 7lA id 72 6 id 65 8Va Ceehorn TJi CMC 72 63A id 67 8 Elsevier 7 Hein.Bier 8 Hoogov 71 8 id 72 6'/a id 66 5'/a Indola 6 Kon.Zout 4'A Koudijs 6'A Meneba 66 Nederh 8'/a N.GasU 7j 8Va id 15j 8'A id 70 8 id 71 8 id 72 73A id 72 7Va id 69 7>A id 66 6Va id 66 6V3 id 68 53A id 65 6'/a N.Staatsm 7 Oving-D-S 83A Pakh 70 7 id 68 7 id 72 7'A id S1H 66 6Va id 67 5lA ia 64 4'A id 61 7'A Pechiney 8 Peek CI 8 Pbilips72 4 id 51 5'A Pont Hout 6 Pegem 57 5»/a id 58 5 id 58 6 PGEM 57 6 id 64 4Va id 59 7'A Rott.Antw 94,50b 94.50 100,00 100,10 90,00 90,00 81,00 81,50 85,00 84,90 102,00a 101,20 101,00 89,25 88,75 99,00 99,20 103,50 103,50 101,30 101,20 101,55 101,50 100,00 100,00 94,50b 98,50 98,00 92,50 en diversen 92,00 90,00 89,10 108,00 104,00 104,00 101,50 101,50 102,90 102,00 97,30 97,10 102,50 102,50 99,60 99,60 97,25 97,30 95,10 95,10 93,70b Z 90,00 90,00 101,20 98 90 102X0 102J0 102,30 102,10 95,20 95,00 95,00 95,00 95,00 94,50 94,50 94,50 92,50 6'A Rt-Rijn Pijp. 5'A id 58 4'A id 62 7H Rijn-Sch. 6 Schiphol 5Va Scholt H. 4l/a id 63 8'A Shell '71 7'A id 72 9,3 SHV 72 8'A id 70 6 Smit N 65 7'A THV 72 7'A Total 72 8 Unilev.70 id 66 71/8 VMF69 id 58 id 62 6'A Wijers 66 Kerkelijke en liefdadige instellingen Luchtvaart en spoorwegen KLM 68 5 id 60 4'A id 59 8 Va N.S. 70 7V« id 72 4'A id 57 3Va id 55 105,50 105,20 104,60 104,40 104,00 103,50 102,30 102,00 100,00 94,50 94,80 95,30 91,50 94,20 95,00 95,40 91,50 102,00 105,30 105,30 95,00 94,70 97,50 92,00 91,00 95,30 94,80 98,00 92,20 102,90 85,20 90,10 88,00 92,50 88,50 90.00 88,00 92,50 89,00 88,00 97.00 97,00 90.00b 90,90 93.00 92X0 86,25 87,00 92,50 92,50 92.90 92,90 104,25 103,60 100,10 100,20 111,00 110,80 104,00 104,00 87,80 87,60 97,70 97,70 97,05 96,90 102.50 102.20 92.50 92,00 90,70 92,80 90,50 90,80b 90,80 9l',50 5V2 AmRo 8'A Ball.Ned 7 BOZ 7 Breda OB 6'A Buhrm.-T 7'A Elsevier 4'A Gelder 53A Gist-Br 6V3 Grinten 7'A Hagemeijer 7Va Holec 5'A Hoogov. 7Va IHC Holl 5'A Indola 95,50 95,50a 96,80 96,80 93,00b 93,20 105,40 105,70 98,00 97,50 91,90 91,90a 96,50a 97,00 2Va A m. 56 2Va A'dam 51 2Va id 561 2»/a id 56n 2»/a id 56III 2Va it 59 2Va Breda 54 2«/a Dordr. 56 2Va Eindh 54 2Va Ensch. 54 2Va 's-Grav 52 2'/a id 5211 2Va Rode Kr. 6 2Va R'dam 521 2Va id 52IT 2'/a id 57 2Va Utrecht52 2*/a Z.Holl.57 2Va id 59 Internationale instellingen 72,95 73,00 76,59 76.90 71,50 71,60 84,90 84,90 84,00 84,00 73,50 72,00 71,50 70,30 70,00 70,95 71,45 72,80 72,95 72,95 84,95 84,95 89,95 90.00a 86,30 84,00 81.95 79.80 81,00 81,90 108,00 107,90 83,10 83,50 82,05 82,05 7'A Eur Inv. 72 5'A id 64 5'A id 65 8 Int Am- 71 7 id 68 8V* IntBnk 71 4Va id 61 4Va id 62 3Va id 55 5'A KSG 64 5'A id 65 4'A id 62 7'/a Petrof.57 7 All-Brew- 3l/a Eng.WJj. 5 Co Franc. 5 Pipe-Line 4'A Noorw. 55 4 NorskHydr Converteerbare obligaties 4'A Akzo 93,30 93,50 6 A.B.N. 135,00 136,50 8'A Amalga 89,50b 89.50b 86,50b 86.50b 101,20 102,25 94,50 95,00b 106,00 105,70 88.70 88,70 87.00 87,00 99,00 99.00 90.50 90.50 90.25 90X5 88,50 88.50 128,50 122,80 123,00 36,50 36,90 95,10 95,00 91,40 91,40 95.20 95.20 72.70 72,70 6V2 Kluwer 5'A KLM 7% K.N.Pap. Lyons N 7 Meteoor 7 NBM-Bouw 6V3 NMB 7% Nutricia 8 Nijverdal 6V2 Philips 4'A Philips 7Va Proost&B 6Va Rolinco 6Va id 1000 8 Sanders 5Va Tilb.Wat. 6V2VMF 6 Vihamij 8'A Vih-Butt- AANDELEN Bank-, krediet en verzekeringswezen AMEV 128. Amfas 123, AssSt-R'dam 129. DeltaLloyd Ennia Kas Ass. Mees&Hope Ned.Credietb NMB Slavenb-Bnk id Cert Fr.Gr.Hyp.bk TilN.Hyp.bk WestUtr.Hyp. Scheepshypb 138,00b 139,80 148,00 152,00 215,00 216,00 66,10 65.90 209,80 5300,00 5350,00 330,00 335,00 INDUSTRIE ACF Ahog-BOB Alb.Heijn Amalga H AMAS Asd Droogd Asd Rijtuig Aniem Nat. Amh.Schbw Asselberg Audet Aut.ScrewW AutJnd.Rt Ballas t-N BAM Batava Batenburg Beek van 314,50 317,50 55,40 56,50 159,80 160,50 Bensdorp Bergoss Berkel P Blydenst Boer Druk 170,50 170,00 1050,00 1100,00 299,00 309,00 175,00b 181.00 2370,00 2450,00 80,50 80,00 131,50 131,50 1760,00 1755,00 1865,00 1880,00 168,00 71,50 71,90 171,50 170,00 498,00 476,00 213,00 210,50 1220,00 1300.00 365,00 362,00 Borsnmij W 310,00 301,00 Bos Kalis 147,70 147,00 BOZ 900,00 890,00 id div 73 890,00 Bredero vg 443,00 450,00 VG 2260,00 2240,00 id. cert. 2210,00 2190,00 Bredero VB 575.00 id cert 566,00 574.50 Buhrmann-T 97,56 98,00 id cert 97,50 98,00 Calvé-D cert 224,00 222,00 id 6 pet cert 1550,00 1550,00 Centr.Suiker 526,00 529,50 id cert 526,00 529,50 Ceteco 182,00 180,50 id cert 182,00 180.50 Chamotte 296,00 293,00 Cindu-Key 78,60 78,70 Crane Ned 1680.00 1610,00 Desseaux 121.00 119X0 Dikkers 960.00 950,00 Dr. Ov. Houth. 2575,00 2570,00 Dröge 2720,00 2640,00 Duiker App 550,00 559,00 Econosto 65,00 65,00 Elsevier 708,00 705,00 id cert 703.00 700,00 EMBA 366,00 390,00 Enkes 132,00 135,00 Fokker 41,50 41,30 Ford Auto Furness 101,00 101,80 Gamma H 314,00 310,00 id 5 pet PW 111.50 111,50 Gelder cert 75,40 77,70 Gerofabr 66.00a 67,00 Giessen 2770,00 2800,00 Gist Broc. 67,00 67,00 id cert 67,00 67,00 Goudsmit 160,00 165,00 Grasso 123,80 121,00 Grinten 239,00 239,00 Grofsmed. 116,00 116,50 Hagemeijer 131,50 130,50 Hambro Occ. 98,50 98,50 Hellingman 855,00 855,00 Hero Cons. 220,00 220,00 Heybroek 1600,00 1600,00 Hoek's Mach 960,00b 979,00 Holec 343,00 336,00 Holl.Beton 95.20 95X0 Hoogenboscb 1585,00 1580.00 IHC Holland 83,00 84,50 Ind.Maatsch 325,00 326,00 IBB Kondor 118.50 118,80 Interlas 316,00 320,00b InternatioM 73.20 72,70 Inventum 1360,00 Kemo Kempen en B 198,00 210,00b 129,90 130,00 Kiene S 290,00 285,00 Kloos 226,00 230,00 Kluwer 282.00 290,00 Kon-Bijenkorf id cert 126,00 126,50 id 6 cum 16,70 Kon.Ned.Pap. 286,50 286,00 Kon.Ned.Text 20,5 Koudijs 673,00 689.00 Krasnapolsky 180.00 180.50 KVT 148.00 147.50 Kwatta 178.00 176,00 Landregl 145,50 144,00 Leidsche Wol 258,00 255,00 Lindet .Jacob 261,00 256,00 Lijempf 56,80 56.50 Lijmf Delft 116,00 117,00 Macintosh 233,50 230,00 Matubel 240,00 245,00 Meneba 194.00 193X0 Mees Bouwm- 1695,00 1640,00 Metaverpa 3150,00 3190,00 Met. Bet. 698,00 700,00 Moluksche 103,00 103,00 Naarden Naefi NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned.Bontw. Ned-Dagbl id cert Nelle id cert Netam Nierstrasz Norit Nutricia GB Nutricia VB Nyma Nijverdal OGEM id nb Orenstein Oving-D-S Pakhoeo H id cert Palthe Philips gb Pont Hout Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reineveld Riva id cert Rohte&Jisk Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schokbeton Scholt.Cart. Scholt-Hon. Schuitema 1025,00 1026,00 Schuttersveld Stevin Gr Stoomsp Tw. Tablnd-Phil. T. B. Marijnen Telerraaf THV Intern Tilb.Waterl. Tw-Kabelf. Ubbink Udenhout Unikap Unil cert id 7 pet id 6 pet V.d.Vliet-W Veneco Veneta Ver.Glasf Ver.Hand.Sch VMF VerN.Kleerm VerN.Uitgmij Ver.Touwfabr id cert Vezelverw. VihamijButt VRG Papiei Vulcaansoord Wegener C id cert Wyers Wijk en Her. Zaalberg Mijnbouw en petroleum 67X0 67X0 89,70 89,80 90,00 89,00 500,00 502,00 80,30 80,20 365,00 301,00 301,00 750.50 752,50 1700,00 1710,00 463,50 468,00 95,30 95,80 2340,00 2370,00 142.00 142,00 150,00 148,80 150,00 148,80 48,00 49.5 117,5 117,00 117,10 118,00 116,80 117,70 446,00 442.00 250.00 175,00 172.00 172,00 169.00 1490,00 1550,00 59.20 58,40 383,00 383,00 149.20 318.00 318X0 568,00 574,00 149,5 149.00 165,00 455,00 460,00 410,00 425,00 109,80 108,00 329,00 333,00 302.00 302,00 22,50 22,30 '.090,00 2060,00 82,00 82,00 167,00 165,50 335,00 1560,00 1590,00 128.00 130.00 175.1 178,00 183,00 171,00 2340,00 2340,00 121,00 122X0 297,00 297,00 420,00 425,00 493,00 485,00 2935,00 2955,00 276,00 278,5 380,00 380,00 159,40 159.80 99,5 99,5 86X 86,2 230,50 234.00 46.50 47.50 65,80 68.00 1148,00 1165,00 403,50 401.00- 162,00 162,00 750,00b 760,00b 183X0 183.00 191,00 195,00 635,00 625.00 135,50 133,00 785,00 794,00 785,00 790.00 99.00 99.50 149.00 149X0 1480.00 1480.00 839,00 805,00 168.3 166.00 Ant.Brouwerij Ant.Verffabr ElMij Aruba Sur-Brouwerij Hunter Doug) Alg.Fondsenb. America rund Asd BeleggD Converto Goldmines Holland F id 1 Interbonds Ned.Vastgoed Binn.Eelf.VG id '/a div"72 Breevast Dutch Int IKA Belegg Nefo Obam Protector Rolinco Uni-Invest Unitas Utilico Wereldhaven 129.00 214,00 194X0 770,00 154.50 179.00 895,00 581,00 149.00 141,00 209.50 78,50 96.20 135.00 87,50 86,00 90,00 136.90 147.70 130,00 216,00 195X0 770.00 151,80 179.50 898,00 581,00 610.50 183.00 148.00 142.00 209,00 73,10 96.50 138.00 87.50 83.50 Leveraged Pac-Seaboard Tokyo Cap. Concentra Europafonds Unifonds Eurunion Finance-Un Valeurop 30,35 41,00 276,80 550.00 1493.00 321.00 804.00 19.00 30.15 40.70 276,80 442.00 552,00 1496,00 322,00 806.00 Maxwell Petr Moeara Enlm id 1-10 id 1-4 Sarakreek DIVERSEN Holl.-AmXJja 150,50 147,50 244.50 245.00 1190,00 3170,00 3340.00 3360,00 32,00 34.00 126,10 127,00 730,00 730,00 1000,00 1000,00 Boston Comm 6,85e 6,85 Chemical F 11,15 10,90 Col.Growth 5,50 5,75 Dreyfus F 12.50a 12.75a Fidelity F 15.45 15.50b Investors M 8,10 3X0 Japan Fund 14X0 14.10 Lehman Corp 15.75 16.00 Madison F 12,00 12.00 Manhattan 4,75a 3.90 Massachus 11.10 10.90 Oppenheimer 7.40 7.40 Steadman 2.70 2,70 Technology F 6.15 6.00 Value Line 3.90 3,90 Gevaert Photo 115.00 116,50 Petrofina - Solvay 218.00 220.00 Un.Miniere 1255.00 1280.00 Hoechst 161X0 Mannesmann 200,00 All.Breweries 675,00 675,00 Imp.Chem. 197,00 198,00 Pioneer El. 33X0 33,50 Sanyo ElectT 36.25 34,75 Sony Corp 43.25 45.75 Certificaten Canada Alcan 27,80 Bell Teleph 42,15 Bovió Corp 2.65 Can-Brewe: 6.30 Can .Pacific 13.00 Ver Staten N Amerika Gulf Oil 34,90 35,10 Husky Oil 21,20 20,60 Imperial Oil 41X0 42X0 Inland Nat.G 12,00 Int-Nickel 32,50 33,00 Shell Canada 58X0 Admiral Corp 13.10 13,10 Akzona 28,70 23X0 Am.Cyanamid 27X5 Am .Metal 32,30 33,10 AmMotors 9,40 9,25 Am.Smel: c. 21.00 Am-Standard 12,40 Am.Tei&Te! 52X5 52.75 Ampex Corp 5,80 Amsted Ind 39*00 38,50 Anaconda 21.40 Apeco Corp. 7.50 7.00 Ark-Louis- 23.60 All .Rich!. 74X0 i^ethl.S:eel Boeing Corp 20X5 Burlington Burroughs 225.00 230.00b Celanese 34X0 35.00 Chadbourn 2.40 Chesepeake 48.10 Chrysler 34X0 36.45 Cities Serv 46.00 46,10 Colgate 96.00 97.50 Columbia Gas 28.90 Cons Edison 24.00 ContCan 25,55 Control D. -58.75 50X5 Curtiss W 27.00 26.00 Dow Chem. 102,00 104,75 DuPont 168.00 174X0 Eastm-Kod- 139.50 142X0 Exxon Corp 94.00 Fi.st S.C C 79X5 Ford Motor 62.70 64.70 Gen-Cable 12.70 12.70 Gen-Cigar 18,00 Gen-Electric 63,25 64,25 GenEoods 25X0 25,65 Gen.Motors 72,70 ■74,00 Gen.Teleph 28,40 27.75 Gilett 58,40 60,10 Goody ea» 26.10 27X0 Greyhound 16.50 16X0 Gulf Oil 26.40 IBM 435.00 439.00 IntJlavors 91.00 92.75 Int.Tel&T 44,65 44,40 Kennecott 28,00 28X0 Kroger 20.70 21.00 Leasco D 10X5 10.60 Ling-Temco 10.85 11X5 Litton Ind 11.30 11.15 Lockheed 8X5 8X0 McDonnell 35X0 35,50 Minnesota 82,80 85X0 Montgomery 22.00 National Can 13.60 13.60 Nat-Cash Reg 31X5 Nat .Dist &C 15.00 15X0 N.A .Philips 28,90 29,10 Occidental 11.10 10.80 Penn Centr 3X5 3.10 Pepsi Co 84.75 84X0 Philips P. 45.90 44.75 Procter&C 97X0 100.75 RCA Corp 27.75 28,00 Rep-Steel 27X0 28X5 Reynolds Ind 46X5 47X5 Sears 102X0 103.75 Shell Oil 47.75 47,75e South Pac- 36X5 36X0 Sperry Rand 42,00 42,75 Standard Br 50X0 49X5 Sterling Dr 35X5 36.00 Sun Oil Comp 48.75 49.00 Tandy Corp 29X5 30X0 Texaco 38.00 38.75 Texas Instr 155.00b 160X0 Transam Corp 14.70 15X0 Union Pac. 58.40 60X0 Ü.S. Steel 32,00 33,75 Westinghouse 17,15 37.40 Woolwortb 22.00e 22X0 I Voorlopig genoteerde fondsen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 15