Tankauto na explosies uitgebrand bij Hoechst „Bij stichten samenwerkingsschool is juridische vorm van secundair belang" Burgemeester onthulde het gedenkpaaltje Salzburgers Stad Hulst toont een flinke groei Belg vangt jonge dolfijn in het Speelmansgat Graauw 2 Fransman zwaar gewond na val van 10 meter op terrein Total ALMANAK ONDERZOEK IN ZAAK ACTIE 'HULP IN NOOD' ALGEAAEENE ZEEUWSCHE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1973 SLANG BIJ LOSSEN LOSGESCHOTEN DE BEDRIJFSBRANDWEER BEDWONG HET VUUR NA DRIE KWARTIER BLUSSEN VLISSINGEN Een tankauto met circa twin tig ton vloeibare, warme teer is zaterdagmor gen na een reeks ontploffingen van gasflessen geheel uitgebrand op het fabrieksterrein van Hoechst in Vlissingen-Oost. De bedrijfsbrand weer van Hoechst had het vuur na drie kwar tier bedwongen, maar kon niet voorkomen, dat de tankauto uitbrandde. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De explosies, gevolgd door de brand, deden zich voor op een gedeelte van het Hoechst-terrein, waar de over de weg uil; Duitsland aangevoerde teer wordt gelost in voorraadcontainers. Dat is op flinke afstand van de installaties. Voor zover men heeft kunnen nagaan is de slang losgeschoten, waarmee de vloeibare, verwarm de teer wordt overgeslagen in een voorraadcontainer. De spuitende teer heeft naar alle waarschijnlijkheid een aantal in de nabijheid liggende flessen gas geraakt waaronder flessen met vloeibare zuurstof die ontploften. Er zijn vijf a zes gasflessen ontploft. De explosies waren tot ver in de omtrek te horen. De ge meentepolitie van Vlissingen kreeg dan ook kort na zeven uur een groot aantal telefoontjes te verwerken van ongeruste mensen, die wilden weten wat er aan de hand was. Door de explosies, gepaard gaande met steekvlammen, stond de uit Duitsland afkomstige tankauto met teer in minder clan geen tijd in lichterlaaie. Grote rookwol ken markeerden de plaats van de brand. Hoewel de bedrijfsbrandweer van Hoechst snel ter plaatse was, cluurde het toch nog drie kwartier voordat het vuur was bedwongen. De tankauto was toen totaal uitge brand. Hoechst-directeur ir. J. Nijman kon zaterdag avond niet exact vertellen hoeveel mensen bij het over laden van de teer betrokken zijn. Het is in elk geval een gering aantal. Niemand werd bij de explosies en de brand gewond. De Duitse chauffeur van de tankauto verloor een aantal persoonlijke eigendommen, waar onder zijn paspoort. De arbeidsinspectie zal vandaag maandag een onderzoek instellen naar de oorzaak van de ontploffingen en cle brand. NIEllWDORP De Fransman F. B.' heeft zaterdagmorgen bij een bedrijfs ongeval op het terrein van Total bij Nleuwdorp zware verwondingen opge lopen. De man, die een val maakte van ongeveer tien meter, is met kwet suren aan schouder en arm en inwen dige kneuzingen overgebracht naar het streekziekenhuis Bethesda-St-Jo- seph te Vlissingen. Het ongeval ge beurde omstreeks half tien, toen men bezig was een buitentrap te monteren- De Fransman liep over het derde, horizontale deel van deze trap, die een kraan hing en met één bout was bevestigd. Op een gegeven moment raakte de zaak uit balans en brak de bout af, waardoor de Fransman naar beneden stortte en op de rand van een tank terecht kwam- HOOFDBESTUURSLID DE BOOIS TIJDENS ABDP-VOO-BIJEENKOMST OVER SAMENWERKINGSSCHOOL OF TERTIUM IN MIDDELBURG: „NIEMAND HEEFT RECHT OM ZICH IN EEN ZEKER ISOLEMENT TE STEKEN" MIDDELBURG ..De wil van alle betrokkenen om een school te stich ten waarin leerkrachten, ouders en voor zover mogelijk ook leerlingen functioneren in hun levensbeschouwe lijke rijkdom is een betere grondslag voor een samenwerkingsschool dan de rechtsvorm die gekozen wordt. Ik ge loof dat vorm waarin je samenwer king juridisch onderbrengt secundair Dit stelde de heer H. H. de Boois, hoofdbestuurslid van de algemene bond van onderwijzend personeel (ABOP) als een van de drie inleiders zaterdagmorgen in de rijks pedagogi sche academie te Middelburg tijdens een gecombineerde bijeenkomst van het district Zeeland van de ABOP en het gewest Zeeland van de VOO (ver eniging voor openbaar onderwijs) over het onderwerp 'Samenwerkings school of tertium*. dat 's morgens centraal stond. De heer De Bools ging er in zijn inleiding vanuit dat in het onderwijs behoefte tot samenwerking bestaat. „Ook al is er een mogelijkheid 0111 verschillende scholen te stichten dan is er reden genoeg om tot een samen werkingsschool (open school) te ko men". Het ABOP-bestuurslld zette daarbij naast elkaar de functionele commissie volgens artikel 61 van de gemeente wet, waarin door de gemeente een vorm is gecreëerd waarbij openbaar heid gewaarborgd is en de inbreng over inhoud van de school, door aller lei levensbeschouwelijke richtingen in gebracht kan worden en de bestuurs vorm, die via de wet gemeenschappe lijke regeling mogelijk is. De gemeente kan dan met een pri vaatrechtelijk orgaan (b.v. schoolra den) samenwerking overeenkomen, waarbij men een nieuw instituut in het leven roept, waarin men beide partici peert en het bestuur der school aan opdraagt. Volgens de heer De Boois komt deze vorm het dichtst bij het tertium, dat door staatssecretaris Schelfhout is gecreëerd, en dat vol gens het ABOP-bestuurslid bedoeld is als een vorm, waarbij je iedereen in zijn gevoelens tevreden stelt. De tweede inleider, de heer M. Baay- ens, medewerker van het christelijk pedagogisch centrum, stelde zich gere serveerder op tegenover de samenwer kingsschool. Voor hem stond voor het kind op de voorgrond de mate van geborgenheid die de school het kind kan bieden. De derde inleider. VOO-hoofdbestuurs- lid J. D. Brinksma, benadrukte dat hij de samenwerkingsschool noodzakelijk is dat allen die belang hebben bij de opvoeding, de leerlingen, de ouders, de overheid en de gemeenschap, parti ciperen vanuit, de gedachte dat men verantwoordelijk is voor elkaar. Humaniteit „De geestelijke fundering van de alge mene school zou voort kunnen vloeien uit het begrip humaniteit dat wij als mensen met elkaar samen moeten werken, deze wereld moeten bewer ken en moeten bewaren. Niemand heeft het recht om zich in een zeker isolement te steken", aldus de heer Brinksma die stelde dat openbaar en bijzonder onderwijs binnen 25 jaar zeker samen zullen zijn". Op deze grond kunnen wij elkaar vinden". Tijdens de plenaire bespreking met de ongeveer 70 aanwezigen ontstond een discussie over de verschilpunten tus sen openbaar en bijzonder onderwijs, waarbij de heer Baayens de functie van de overheid bij het openbaar 1 onderwijs aankaartte. Vanuit de stelling dat het openbaar onderwijs is terug gekomen van de 'boze weg', waarbij men de staat alleen als financierder zag, stelde de heer Baayens dat de overheid zich zijn budgettaire taak altijd zeer goed bewust is geweest, zijn controlerende taak eenzijdig bewust, terwijl de be langrijkste taak, participatie in de opvoeding, daarbij op de achtergrond kwam te staan. De heer Brinksma zette tijdens de discussie uiteen dat de emancipatie van de verschillende geloofsgroeperin- gen naar zijn mening voltooid was. „We gaan een nieuwe periode tege moet, waarin wij met elkaar verant woordelijk zijn. Dat is een opvoe- dingsdoel". De heer Baayens bena drukte vervolgens dat binnen het christelijk onderwijs, veel mensen zijn standpnt van de geborgenheid per se niet delen. Kleine scholen DUITSE HERDER TE VOGELWAARDE HOOG IN WERELDKAMPIOENSCHAP (ADVERTENTIE) JERSEY is een heerlijk dragen Loss jasjes, jacks, colberts en blazers in beige, marine, donkerbruin en zand. In dat sterke, kreukvrije, vorm vaste, probleemloze jersey. Nu nog in alle maten en kleuren, vanaf 119.50 Grote keus in pantalons! yenbmpt Coosje Buskenstraat 162, Vlissingen. Ook het bestaansrecht van de kleine scholen kwam tijdens de discussie over de samenwerkingsschool naar voren. „Ik zie niet in waarom kleine scholen geen recht van bestaan heb ben als ze ook onderwijskundig aan de eisen kunnen voldoen", aldus de heer Baayens. volgens wie een twee rn ansschool bijvoorbeeld best een goe de Jenaplanschool kan zijn. Het argu ment dar. de kleinere school duurder is achtte hij een sprookje. „Ik hoop dat de hogere overheden zich er niet teveel mee zullen bemoei en". aldus de heer Baayens. waarop discussieleider M. A. Hage, directeur van de rijks pedagogische academie en voorzitter van de VOO-Zeeland ver zuchtte: „Ik hoop dat dit ver door zal klinken". Aan het slot van de bijeen komst uitte de heer Hage zijn teleur stelling over de geringe opkomst van de ABOP en VOO-leden. Bij het begin van de vergadering had de heer Hage zich afgevraagd dat de tegenstelling bijzonder-openbaar on derwijs misschien wel een verouderde tegenstelling aan het worden was. „Het is misschien wel goed dat de jeugd met de oude tradities weet te breken". Daarnaast noemde de heer Haage het een opvallend verschijnsel dat in de grotere plaatsen in Zeeland de ouders in nieuwbouwwijken in overgrote meerderheid kiezen voor openbare school. Ouders ieeuwse Ruien Een onzer collega's betrad deze 1ueek monter de redactieburelen en meldde opgewekt, dat hij een kanarie had aangeschaft. Zijn mededeling werd met een meewarig hoofdschudden aange hoord door een man van de bu reausectie, van wie bekend is, dat hij zich vorig jaar met een soort gelijke vogel heeft verrijkt. „Een kanarie", sprak hij somber. ,Ja. ja. Dat ken ik. Hij zingt ze ker niet?" „Nee", zei de nieuwe kanarie-bezit, ter naar waarheid. ..Nou', vervolgde de ander. Dan weet ik het wel. Let. op, straks gaat-ie ruien en reken maar mooi, dat er dan een mus onder vandaan komt". VOGELWAARDE Met een derde plaats in het wereldkampioenschap voor zijn rashond, de Duitse herder Quai van Tioentebloed, op zak is de heer IV. Rieken te Vogelwaarde zondag avond laat van de internationale hon densalon te Parijs teruggekeerd. De heer Rieken won tevens de eerste prijs 'uitmuntend in de gebruikshon- den-klasse'. Hij heeft met zijn hond, die al vee! andere kampioenschappen heeft ge wonnen. aan de 94ste expositie 'Canine internationale de championnat' deelge. nomen. Deze wedstrijden voor rashon den uit alle landen werden een week lang gehouden tijdens de tiende inter nationale landbouwtentoonstelling in het Parijse Pare des Expositions. Quai werd in de kennel van fokker IV Bolkestijn te Enschede geboren. Zijn vader is de herder Ivo van Aleynohof en zijn moeder heet Maja van Twente- bloed. Quai's stamboompapieren zijn voorzien van de zogenaamde Duitse A. Dit betekent dat hij vrij is van de ge vreesde heupdysplasie (vergroeiing in het heupgewricht). In het afgelopen jaar behaalde de heer Rieken, caféhouder van 'Het Centrum' te Vogelwaarde, met Quai nationale kampioenschappen (CAC) in Neder land, België. Luxemburg en Frankrijk. Daarnaast werden op Quai tweemaal papieren inzake schoonheid en ge schiktheid voor deelname aan kam pioenschappen (CACIB) afgegeven, respectievelijk in België en Luxemburg. Bromfietser brak been bij botsing KLATS De 15-jarlge bromfietser J. J. van G. uit Kats liep zaterdagmiddag omstreeks half zes een gecompliceerde beenbreuk op, toen hij op de kruising Zuidlangeweg - Groeneweg te Kast in botsing kwam met een personenauto, bestuurd door C. E. S. R. uit Goes- De botsing ontstond, doordat de jeugdige bromfietser geen voorrang verleende aan de auto. De jongen werd overge-| bracht naar het ziekenhuis Bergzicht, te Goes. Auto en bromfiets werden be-| schadigd. VLTSSINGEN Burgemeester P. .T. Evers van Kortgene heeft in het actua liteitenprogramma 'Brandpunt' van de KRO-televisiezondagavond verklaard, waarom hij geen toestemming heeft gegeven aan de Belgische stichting 'Hulp in Nood' inzamelingen te hou den op de scholen in zijn gemeente. „De stichting "Hulp in Nood' heeft zich wel gemeld bij de scholen in Kortge ne". vertelde de burgemeester. „Maar er is dus gebleken dat het centraal ar chief geen toestemming tot inzamelen geeft, dus mag zij ook hier geen inza melingen houden. In dit geval heeft het centraal archief in Amsterdam zich nog in verbinding gesteld met een gelijksoortig bureau in België. Ook dit bureau had verdenkingen tegen de acti viteiten van deze stichting, dus was het- voor mij niet moeilijk om te zeg gen: Het mag niet", aldus burgemees ter Evers, in Brandpunt' om commen taar gevraagd door Han van der Meer. De burgemeester was niet bereid zon dagavond tegenover de PZC nader com mentaar te geven. De KRO-actualiteitenrubriek besteedde aandacht aan de in Antwerpen geves tigde stichting, die zich bezighoudt met het verzamelen van gebruikt meubilair, kleding en dergelijke. Zij verkoopt de ze zaken weer, en van de opbrengst deelt zij dan voedselpakketten uit aan de allerarmsten. De stichting heeft moeilijkheden gehad met de Belgische overheid wegens het ontbreken van een geldige vergunning. Twee maanden geleden verplaatste zij haar activitei ten naar Nederlands Limburg. Ook in een aantal Zeeuwse gemeenten heeft zij met wisselend succes een beroep ge daan op de scholen. De officier van justitie te Middelburg, mr. J. Kolkert, heeft zich inmiddels met zijn collega's in België in verbin ding gesteld ABOP-voorzitter P. de Nooyer had in zijn openingswoord voldoening geuit over het feit dat de ouders in steeds grotere mate bij het onderwijs be trokken raken. „Zij voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de school. Het is echter de vraag of dit bij de huidige bestuursvorm tot zijn recht kan komen". Tijdens de koffiemaaltijd werd af scheid genomen van de heer J. Gle- rum uit Yerseke als hoofdbestuurslid van de ABOP en als lid van het gewest Zeeland van de VOO. Daar naast werden VOO-erespelden uitge reikt. aan de heren S. F. Alberts uit Souburg als secretaris van het gewest en P. Vermeulen uit- Waterlandkerkje als erevoorzitter van het gewest, In het VOO-bestuur werden als nieu we leden benoemd mevrouw I- H. Markusse uit. Goes en de heer L. A. C- Soeters uit Souburg. De heren J. J. de Re ij, J A. de Boe en M. A. Hage werden herbenoemd. Tijdens de mid dagbijeenkomst werd nog gewezen op de lange wachttijden voor openbare kleuterscholen die net gevolg zijn van de grote aanmelding voor het open baar kleuteronderwijs in de nieuw bouwwijken. IN POLDER NIEUWERHAVEN GEMAAKT DOOR PASTOOR 0. GIELLIET, BRESKENS QOSTBURG De onthulling van een gedenkpaaltje in de polder 'Nieuwer- haven', lussen Nummer Eén en Sas- put is één van de hoogtepunten ge weest van de herdenkingsdagen die <e 'stichting bestudering geschiedenis Salzburger emigranten Nederland' vrijdag en zaterdag in West-Zeeuwach- Vlaanderen hield. De onthulling van het beeldje vond zaterdagmiddag om streeks één uur plaats. Bij de nnthul- lig van liet paaltje, dat bedekt was met de van de Oostenrijkse ambassa- de geleende Oostenrijkse vl3g, waren een grote groep afstammelingen van de in 1733 naar Nederland geëmi greerde Salzburgers aanwezig. Ook de burgemeester van Oostburg, de heer A. Schipper, en de ontwerper van het uit hout vervaardigde gedenk teken, pastoor O- Gielliet uit Bres- kens, waren bij de plechtigheid aan wezig. Pastoor Gielliet tijdens de offi ciële gebeurtenis: „Ik heb graag aan het verzoek van de stichting voldaan om een gedenkteken te maken. Im mers. 240 jaar geleden, was het aan de rooms-katholieken t,e wijten dat uw voorvaderen moesten vluchten uil. Salzburg. De katholieken duldden geen ander geloof dan het hunne. Misschien kan ik nu als katholiek, zij het wat laat, nog wat goedmaken". Daarna besprak de heer Gielliet de betekenis van zijn kunstwerk. Op het (oude) stuk hout heeft de heer Giel liet de Salzburger vluchtelingen laten i voorgaan door God. De onthulling van het kunstwerk werd verricht door burgemeester Schipper en drs. Th. A- Fafié, voorzitter van de stichting. De hele gebeurtenis was opgenomen in een rondrit die het gezelschap door Zeeuwsch-Vlaanderen voerde. Er werd gestopt op een achttal verschillende punten, alle met min of meer histori sche betekenis voor de afstammelin gen van de 240 jaar geleden naar Nederland gevluchte Salzburgers. Tot de 'stops' behoorde ook de gelegen heid om in Gruede paptaarten, ver maarde specialiteit van Groede, te eten. Voor de rondrit werd het gezel schap in het gemeentehuis te Oost burg door het college van b. en w. ontvangen. Burgemeester Schipper voerde er namens het college het woord- Hij heette de gasten hartelijk welkom in Zeeuwsch-Vlaanderen, „waar gelukkig samenwerking is tus sen de verschillende geloofsgroepen". Verder gaf de heer Schipper in grote lijnen nog iets van de geschiedenis van de lang geleden gastvrij in Zeeuwsch-Vlaanderen ontvangen emi granten weer. De heer Fafié. voorzit ter van de bijna twee jaar oude stichting, die als doel heeft de historie van ds Salzburgers na te trekken, wist, de reden te noemen waarom men destijds wellicht blij was met '/a komst van de Salzburgers: „Destijds was er in Zeeuwsch-Vlaanderen ge brek aan arbeidskrachten". Verder richtte de heer Fafié een woord van dank aan leden van de heemkundige kring West.-Zeeuwsch-Vlaanderen en de evangelisch lutherse gemeente in Groede. De eersten hadden zich belast met het samenstellen van de rondrit. Door de lutherse kerk te Groede wa ren de Salzburgers vrijdagavond al gastvrij ontvangen. De heer G. van Vooren. ambtensa: van de secretarie van de gemeer.le Aardenburg en archivaris van die plaats, gaf nog een korte historistóe beschrijving van 'Het Vrije van Sluis'. Oorspronkelijk was 'Het Vrije' bet laagste bestuurlijke lichaam van h?. gewest, later bemoeide 'Het Vrije' zich alleen met de waterschapszatai. Voordat men hierna aan de door ee. lekker weertje begunstigde rondrit be gon hesprak de heer M. A. Aalbregi» in het Eenlioomplantsoen de geschie denis van Oostburg. KLEINE KERNEN ACHTERUIT MEER DAN 500 BEROEPEN OP BIJSTANDSWET HULST Het aantal inwoners van de stad Hulst is het afgelopen jaar met 274 gestegen. Omdat in de andere ker nen een dalende lijn was te zien ""Bleef de bevolkingstoename in de totale ge meente beperkt tot 138. Sint-Jansteen telde per 31 december 1972 4065 inwoners en dat is 54 der dan het jaar daarvoor. Tot de kern Sint-Jansteen worden ook Heikant, Absdale en Kapellebrug gerekend. In Clinge woonden er 2335 mensen en dat is drie minder dan het jaar daarvoor. De balans was ook negatief voor Nieuw-Namen (33 inwoners minder) Examens Aan de technische hogeschool te Delft slaagden voor het doctoraal examen civiel ingenieur: J. Lindenberg te Vlis singen en M. A. Viergever te Kapelle- Biezelinge. Aan de technische hoge school te Delft slaagden voor het kandidaatsexamen wiskundig inge nieur: E. O. F. Calle te Terneuzen en D. C. van Oosten te Kapelle. Aan de technische hogeschool te Delft slaagde voor het examen civiel inge nieur- weg- en waterbouw de heer M. A. Viergever te Kapelle. (ADVERTENTIE) IVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV~MIDDELBURG| GRAAUW De Belgische visser Ben Michielsen uit instantie niet zeker wal hij had gevangen en keerde Sint-Job in het Goorheeft zaterdagavond omstreeks zes daarom, direct, terug naar de haven. Vrienden verzeker- uur een jonge, ongeveer één meter lange dolfijn in zijn den hem dat het inderdaad een dolfijn was. netten aangetroffen. De dolfijn heelt ongeveer anderhalf Men vermoedt dat. de dolfijn ziek was en dat hij daar- uur geleefd en is daarna gestorven. De vis werd gevan- om met. de stroom is meegespoeld naar de Westerschei- gen in het Speelmansgat bij De Paal ter hoogte van de. Het beest zag er niet meer gezond uit en was over- Baalhoek dichtbij de vaarroute. De visser wist in eerste dekt met een soort schimmel. en Graauw (46 inwoners minder du het jaar daarvoor). Per 31 december woonden er in ö6 gemeente Hulst 1220 Belgen, drie Ca nadezen, 18 Duitsers. 12 Britten, 25 Fransen, een Griek, twee Joegoslaven, 10 Italianen, drie Marokkanen, een In donesiër, 23 Turken, 6 Zwitsers, een Arabier en twee statenlozen. Iri totaal woonden er dus 1327 buitenlanders !ji Hulst' en dat is' 12- minder dan in'1971, In 1972 kwamen er 147 woningen ge reed en op 31 december waren er 185 in uitvoering. Er werden in het afge lopen jaar 66 premiewoningen, 46 wo ningen in de particuliere bouw met premie en 35 woningen in de vrije sec tor opgeleverd. Er kwamen in het af gelopen jaar geen woningwetwoningen gereed, maar er zijn er wel 44 in uit voering. Er werden het afgelopen jaar 138 hu welijken voltrokken. Er werden 267 geboorten aangegeven (tegen 343 in het jaar daarvoor) en er overleden 228 mensen in het afgelopen jaar. Het aantal echtscheidingen nam toe van zeven naar 12. Er werden tevens 1737 rijbewijzen afgegeven en dat is een kleine stijging in vergelijking met 1971. SOCIALE DIENS! In het afgelopen jaar zijn er in de ge meente Hulst 183 aanvragen om een uilkering krachtens de bijstandswet afgewezen. Er werd in 1972 533 maal een aanvraag gedaan om een uitkering waarvan er 350 met een bijstandsuit kering werden gehonoreerd. Er wer den het afgelopen jaar 56 bezwaar schriften in behandeling genomen, die het niet eens waren met- de afwijzing. In 1971 werd er 500 maal een beroep gedaan op de algemene bijstandswet. In het jaarverslag van de gemeente Hulst wordt het verontrustend ge noemd dat het aantal aanvragen op grond van de wet werkloosheidsvoor ziening in het afgelopen jaar aanzien lijk is gestegen. In 1971 bedroeg dat aantal 68. en ln 1972 werden er 136 verzoeken inge diend. Op 31 december genoten nog 64 personen een uitkering op basis van deze regeling omdat er verschil lende (72) in het vrije bedrijf of el ders geplaatst konden worden. In 1972 werd aan 45 woonwagenge zinnen éën of meer keer een uitkering verstrekt. VERSPREIDE OPKLARINGEN Droog en vrij zonnig weer. Matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Max. temp. rond 8 graden. Vooruitzichten voor dinsdag en woens dag. Overwegend droog, af en toe zon en weinig verandering van temperatuur, Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland. Voor dinsdag: aantal uren zon: 0 tot 6; min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal; max. temp.: omstreeks normaal; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. Voor woensdag: aantal uren zon: 0 tot 6; min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal; max. temp.: omstreeks normaal; kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent; kans op een geheel droog etmaal; 70 procent. ZON EN MAAN 12 maart Zon op 07.02 onder 18.39 Maan op 10.51 onder 03.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 2