4GEND Hm B. en w. Domburg verdeeld over afronding sportaccomodaties Boete voor rijden met auto's die gebreken vertoonden binnenhuis Muzikale middag in Schuttershof Bedrijfsongeval bij Hoechst twee gewonden MARKTBERICHTEN VLIJT EN VOLHARDING, SOUBURG HIELD VIJFDE MUZIEKCONCOURS Wj PONDERDAG 1 MAART 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT EXTRA RAADSVERGADERING OVER KANTINE- EN KLEEDKAMERBOUW RAAD KRIJGT TWEE I VISIES VOORGELEGD DOMBURG Burgemeester en j schouders van de gemeentel I Domburg zijn verdeeld over de manier waarop de vernieuwing] van de sportaccommodaties in ;üffel Oostkapel le als Domburg j moet worden 'afgerond'. 0«r deze 'afronding' bouw van' ^((daccommotliitics met kantines I ,ijn in het college twee verschillende; jj,ies ontwikkeld die zijn vervat in Kii meerderheids- en minderheids- dindpunl. i>?ze standpunten worden voorgelegdI de raad, die zich hierover in een om vergadering op dinsdag 6; r^jit moet uitspreken. Het gaat iierfcïj om accommodaties voor de tóde voetbalverenigingen in de ge- ni«nte en de tennisclub te Oostkapel- Grote geschilpunt binnen b. en w. is cé mate waarop de overheid een taak beeft bij de bouw van genoemde ac-| Kinmodaties. De meerderheid ziet üain een taak van de overheid, waar- j tij wordt aangemerkt dat de sport; is een verlengstuk van het onderwijs >32 worden beschouwd. „In een tijd a; de vrijetijdsbesteding van steeds j ®er belang wordt ligt hier een taak voor de overheid". De minderheid van het college ziet de bouw van de accommodaties niet als alleen maar een taak voor de over heid. In verband met andere overheids tal® vindt zij dat er in de sport seds genoeg is geïnvesteerd en het Wond' bereikt is. „Van belang hier bij i; nog dat deze voorzieningen in Tr.'iiouding tot het totale aantal inwo ners slechts door een kleine groep gebruik wordt gemaakt", zo merkt de r.eid op. In tegenstelling tot de meerderheid det zij in het verstrekken van kredie ten voor de drie accommodaties geen 'afronding' van de sportvoorzieningen, ongezien een clubgebouw 'niet tot de direct tot een sportveldencomplex be horende voorzieningen gerekend dient te worden". (ADVERTENTIE) De Nationale Woonmanifestatie Binnenhuis 1973 is een woonbelevenis. Nieuwe woonideeën. Keukennieuws. Sanitair. Uw tweede huis... en nog ■Imeer. Binnenhuis gezellig! I atebr. t/m 4 maart. dag. van 11-17 on I ian19-22.30u.,op zondagenvan11-17u. T Donderdag 1 maart 1973 AXEL De Bleije Haghe: beroepen- tentoonstelling. GOES De Veste, 14 uur: ontspan- ningsmiddag voor bejaarden. Café De Vrijbuiter. 21 uur: optreden Martine Bijl. MIDDELBURG De Schouwburg, 20 uur: Op blote voeten in het park. Gasthuis, 19.45-21 uur: uitzending Wa. SAS VAN GENT Noordstraat, 20 uur. film De Roselaer. Kleuterschool Hanneke en Janneke, 1330-21 uur: tentoonstelling van voor werpen gemaakt door de kleuters zelf. SOUBURG Bachtenpoorte, 9. 10.15 en 10.15-11 uur: Mensendieck NVvH. THOLEN Hal van het gemeente huis, 20 uur: klarinetkwartet van Bel gië. TERNEUZEN Gemeentehuis, 15.30, 15.45, 16, 16.15, 16.30 en 16.45 uur: hinderwetzittingen. VLISSINGEN Britannia, 14 uur: bridge en canasta NVvH. Kantine stadhuis, 19.30 uur: bijeen komst Philatelica. TENTOONSTELLINGEN GOES Museum voor Noord- en Zuid-Beveland. 10-12 en 13.30-17 i apositiewerken van Han ter Keurs. HULST Galerie Van Geyt, 9-12.30 en 13.30-18 uur: tentoonstelling oude en nieuwe grafiek van diverse kunste naars. KLOETINGE De Verfmolen 19-22 uur: expositie van schilderijen en keningen van Ramanandra. MIDDELBURG Nederlands Koffie huis, 10-22 uur: tentoonstelling werken va Piet Bulthuis. Coffeeshop St-John 9-20 uur: expositie fisfisch werk van Gerard Wieg- mans, Connies Grill-service, 10-19 uur: expo sitie cursisten van het Zeeuwse insti tuut voor kunstzinnige vorming afde- ling Middelburg. Galerie Papaver. 14-20 uur: tentoon stelling werken van Marlies en Maurits Portier. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: Bpartacus, 14 jaar. GOES Grand, 20 uur: De Peetva- der. 14 jaar. MIDDELBURG City, 20 uur: De Peetvader. 14 jaar. iLISSINGEN Alhambra. 20 uur: De Peetvader, 14 jaar. HULPCENTRUM Noord en Mid den-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. HULPCENTRUM Zeeuwsch-Vlaan- deren te Terneuzen, tel. 01150-4444. HULPCENTRUM Tholen en Sint- Prilipsland, tel. 0011. Het voorstel van do meerderheid be staat uit het beschikbaar stellen van een tweetal kredieten, elk 151-000 gul den groot, voor bouw van kleedac commodatie annex kantine bij de voetbalvelden in Domburg en Oostka- pelle, waarbij de verenigingen 25.000 gulden in de stichtingskosten moeten bijdragen. Meerderheid Daarnaast wil zij een krediet van 74 500 gulden beschikbaar stellen voor de bouw van een kleed-clubgebouw bij de tennisbanen in Oostkapelle met als voorwaarde een bijdrage van de ten nisclub van 14.500 gulden i,. de stich tingskosten. Aan do voetbalvereniging wil de meerderheid can geldlening van j 25.000 gulden verlenen en aan de ten nisclub een ter grootte van het kre- dietbedrag. Met. deze voorstellen komt de meer-; derheid van he*, college terug op het! jarenlang door het gehele college in-, genomen standpunt dat kantine- en, kleedkamerbouw voor rekening moest; komen van de betrokken verenigingen zelf. In de toelichfin: bij de nu gefor-l muieerde voorstellen wordt uiteenge zet dat dit standpunt zuiver op finan ciële gronden werd ingenom..: ïn het minderheidsstandpunt wordt! gesteld dat het bouwplan voor kleed kamers en kantine door de betrokken verenigingen zelf beraald moet wor den. In tegenstelling ot de meerder heid rekent de minderheid van het college de bouw van een kleedaccom- modatie niet. tot de taak van het gemeentebestuur maar tot die van de verenigingen. Minderheid De minderheid stelt de raad voor de beide voetbalverenigingen betaling en aflossing van rente te garanderen voor een tweetal geldleningen ter grootte van 50.000 gulden. De tennis club wil zij betaling vun aflossing en rente garanderen voor een geldlening van 29.000 gulden. Daarnaast wil zij aan de voetbalvere nigingen grond in erfpacht uitgeven voor het stichten van kk-edaccommo- datie bij de nieuwe voetbalvelden, dar. wel op deze grond recht van opstal te verlenen. Diezelfde medewerking wil de minderheid verlenen aan de tennis club voor het stichten van een kleed clubgebouw. MIDDELBURG Bijdrage provincie in restauratiekosten pand te Middelburg MIDDELBURG Gs van Zeeland stellen de staten voor om aan de vereniging 'Hendrick de Keyser' te Amsterdam een bijdrage van 2.195,— te verlenen in de op 43.900,ge raamde meerdere subsidiabele restau ratiekosten van het pand Rotterdamse kaai 1/Schuitvlotstraat 4 te Middel burg. Reeds eerder hadden de staten een bijdrage geleverd van ƒ21.140, in de restauratiekosten. Wijziging in expositie Galerie Papaver MIDDELBURG Constant Quirinus Zegwaard heeft zijn expositie van kleurootloodtekeningen in Calerie Pa paver ïn Middelburg moeten afbreken. Een uitnodiging om deel te nemen aan een wereldomvattende expositie in Rome deed hem er toe besluiten zijn tekeningen op te halen. De open gevallen plaats zal nu worden ingeno men door de echtgenote van cle ande re exposant. Maurits Portier. Zijn vrouw Marlies Portier exposeert wandkleden. MIDDELBURG Tn het kader van de culturele evenementen, die regel matig in het dienstencentrum 'Het Schuttershof' in Middelburg worden gehouden, heeft dinsdagmiddag een ensemble bestaande uit leerlingen van do Zeeuwse Muziekschool barokmu ziek ten gehore gebracht. Het ensemble, dat concerteerde in de bovenzaal van het Schuttershof, stond onder leiding van de heer H. Beek man. Uitgevoerd werd onder meer werk van Georg Muffat, Antonio Mu- haut en F. Gemianei. De groep oudere toehoorders kreeg ook de nodige toe lichting op dit werk. Tijdens het tweede gedeelte van deze middag zong het onlangs gevormde kinderkoor van de muziekschool enke le liedjes. De kinderen traden voor het eerst in het openbaar op. Het koor, dat onder leiding staat van mevrouw S. Hijmans-Later, bestaat uit ongeveer dertig kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. De belangstelling van de ouderen voor de muzikale middag was wat teleur stellend- Belangrijkste oorzaak daar van was. dat velen de voorkeur gaven aan andere activiteiten, die gelijktij dig in het Schuttershof plaatsvonden. Het betrof hier cle maandelijkse eet- speeldag met onder meer bingo en andere spelen. Verkooing woonhuis MIDDELBURG Notaris J. A. Janse de Jonge te Middelburg heeft dinsdag avond ïn De Schakel te Middelburg openbaar verkocht het huis met tuin en vrije poort aan de Noordweg num mer 307 te Sint-Laurens. Het huis, groot twee are, werd voor 33.100 ge kocht door de heer H. J. Allaart te Se- rooskerke. Auto na slip tegen boom te Middelburg MIDDELBURG Op de Oude Vb": singseweg te Middelburg is woensdag morgen de 35-jarige Vlissingse auto mobiliste mevrouw P. van de weg geraakt en tegen een boom geschoten. De bestuurster hield aan het ongeval lichte hoofdwonden over en hoefde slechts korte tijd in het Mid delburgse Gasthuis te verblijven. Het ongeval is waarschijnlijk het gevolg van te hard rijden waardoor mevrouw P. in een bocht de macht over het. stuur verloor, slipte en van de weg afraakte. Bromfietser gewond na sniiden van auto MIDDELBURG Bij een ongeval op de Langevielesingel te Middelburg is woensdagmiddag een bromfiets'e- danig gewond geraakt, dat zij per am bulance naar het Gasthuis noest wor den vervoerd. De bromfietster, de 33- jarige mevrouw K. v. d H. uit Middel burg liep een gebroken bovenbeen op doordat zij werd gesneden door een nog onbekend gebleven automobilist en kwam te vallen. O.- EN W.-SOUBURG NCVB was bijeen De NCVB-afdeling Souburg hield met haar leden een huishoudelijke verga dering onder leiding van de presiden te. mevrouw N. van Sorge-Harthnorn. Op deze bijeenkomst werd als pen- ningmeesteresse gekozen mevrouw J. Strobos-Koppejan. Voorts was er een pakjes-avond, waarvan de opbrengst was bestemd voor het Nederlandse Rode Kruis. De jaarvergadering werd vastgesteld op 29 maart. Damwedstrijd SOUBURG De Souburgse damclub speelde de vervolgwedstrijden van de onderlinge competitie. De uitslagen luiden: P. C. Allaart - M- Marijs 2-0, M. Arendse - J. Brasser 0-2; L. Wouterse - A. de Pagter 0-2: L. Schell - Joh. Dekker 1-1; J. v. d. Zande - A. de Pagter 0-2; C. M. van As - J. Brasser 1-1: M. Arendse - P. C. Allaart 1-1: F. van Eekhout - P Tuasuun 0-2 en M. Bronke - W. Korshuise 2-0. VUSS1NGEN Contactmiddag Visserijschool te Vlissingen VLISSINGEN In gebouw 'Het An ker' te Vlissingen werd een contact middag gehouden van de Zeeuwse Visserijschool te Vlissingen. De ou ders werden in de gelegenheid gesteld om met de leerkrachten ie spreken over 'De garnalenpelmachine', 'Het heren Bakker ven Van den Heuvel van het ministerie van -landbouw en visserij vertoonden een aantal films over "De garnajenspelmachine,', IHet opleidingsschip dé Zeearend", 'De boomkorvisserij' en 'De echometer'. De directeur van de school, de heer C. Rïjsdijk, kon meedelen, dat het aantal leerlingen goed vooruit gaat- Er zijn momenteel drie klassen, terwijl men de hoop heeft het volgende cursusjaar er een brugklas aan te kunnen toevoe gen. NVvH was bijeen VLISSINGEN Voor de afdeling Vlissingen van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen hield de heer Van Gelder, importeur voor Neder land van het Wedgwood-aardewerk, dinsdag een lezing. Daarnaast vertoon de hij twee films. Medewerking aan deze middag verleende de kunsthandel Rie Minderhoud te Middelburg, die enkele stands had ingericht. Voor Noord-Ierland nu ruim 20.000,- biieen gebracht VLISSINGEN De actie 'Zeeland helpt Noord-Ierland' heeft tot nu toe ruim ƒ20.000 opgebracht. Het eindbe drag van de actie in Middelburg be droeg ƒ3.743. Zoals bekend wordt er naar gestreefd tweemaal een groep Noordierse kinderen naar Zeeland te laten overkomen voor een welverdien de vakantie. Daarvoor is een bedrag nodig van in totaal rond ƒ36.000. VLISSINGEN Bij een bedrijfsonge val op het terrein van Hoechst in Vlissingen-Oost zijn naar eerst nu bekend is geworden maandagmid dag twee werknemers van het bedrijf gewonden maandagmiddag twee werknemers van het bedrijf gewond geraakt. De beide mannen J. J. E. uit Goes en H. uit Colijnsplaat waren bezig meetapparatuur uit een heetwaterlei- ding te halen. Hoewel de gebruikelij ke veiligheidsmaatregelen waren geno men en de druk van de leiding was gehaald, bleek ïn de leiding een ver stopping te zitten, waardoor als ge volg van restdruk heet water terug spoot. De beide mannen liepen vrij ernstige brandwonden op. Ze moesten ambulance naar het Goese Bergzicht ziekenhuis worden gebracht. Ko de Korte houdt inleiding over Spitsbergen MIDDELBURG Donderdag 8 maart houdt de afdeling Zeeland van de; 'Nederlandse christelijke reisvereni-, ging' de jaarvergadering in het 'Ne derlands Koffiehuis' te Middelburg. Na een kort huishoudelijk gedeelte zal Ko de Korte, die heeft deelgenomen aan de Nederlandse expeditie naar Spitsbergen, een lezing met kleurendi a's houden over zi.jn verblijf op dit eiland. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Raad Valkenisse over subsidies en bestemmingsplannen KOUDEKERKE Dp raad van Val- kcniKSe /.al dinsdag f> maart 'n avond» «m half acht in openbare vergadering j j bijeenkomen in het gemeentehui» tel I Iioudekerke. De raad zal onder meer moeten oor delen een aan de Oranjevereniging te I verlenen subsidie, maximaal ƒ500 voor de festiviteiten ln 1973. E en v. stellen de raad ook voor1 akkoord te gaan met subsldleverlc- ning aan de gymnast lek vereniging, "Wülebrord' te Zoure'ande maar dan tot het bedrag van het nadelig exploi-j tatlesaldo. Aan de raad wordt voorts gevraagd een voorbereidingsbesluit tot wijziging van het bestemmings plan 'Bebouwde kom Koudekerke' te nemen, dit in verband met een door de vereniging voor protestants chris telijk kleuter- en basisonderwijs te Koudekerke aangevraagde vergunning voor uitbreiding van de basisschool aan de Tramstraat De raad wordt verder verzocht een beroepschrift van de heer W. Rooze te Zoutelande tegen het afwijzend be schikken van het college op de aan vraag diens zomerwoning te mogen verbouwen, ongegrond te verklaren. Op grond van de nog geldig zijnde bepalingen van het be-*mmingsplan 1959 Zoutelande mag op de grond geen bijgebouw worden gebouwd met een maximale inhoud van 80 m3- Wereldgebedsdag te Koudekerke KOUDEKERKE Vrijdag wordt in de Nederlanse hervormde kerk te Koude kerke de wereldgebedsdag gehouden. Deze gebedsdienst begint om 8 uur "s avonds. Veel schade bij brand in woning te Meliskerke MELISKERKE - Dinsdagmiddag om-, streeks 4 uur ontstond brand in de1 woonkamer van de familie Harpe aan de Doornstraat te Meliskerke. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De brandweer slaagde er met een schuimblusser in het brandje te blussen. De aanzienlijke schade wordt door de verzekering ge dekt. Toneelspel door ziekte uitgesteld MIDDELBURG De toneelvoorstel ling 'Op blote voeten in het park', die vanavond (donderdag) onder auspi ciën van de MSC (de in Middelburg samenwerkende culturele instellingen; in de Middelburgse schouwburg zo'i. worden "gehouden, gaat in verband met ziekte van één van de hoofdrol spelers niet door. De voorstelling is nu gepland op zaterdag 17 maart.j Peuterspeelzaal Krabbendijke bracht tekort terug tot 2.500,- KRABBENDIJKE De Stichtinx Kinderspeelzaal Krabbendijke', die de peuterspeelzaal 'De Krukeltjes' in be heer heeft, heeft voor 1973 een ge raamd begrotingstekort van bijna I 600U aldus bleek dinsdagavond op de gehouden ouderavond van de speel- zaal, die onder leiding stond van me vrouw Smallegange-1 J/erman. In een overzicht van het wel en weel van cle speelzaal wees mevrouw Smal-i legange op het grote nut van deze instelling, die gezien de belangstelling, in een duidelijke behoefte voorziet. In totaal bezoeken 40 kinderen nu de speelzaal. Per morgen zijn er 17 a 20 kinderen, zodat elk kind twee a drie morgens per weck de speelzaal be zoekt. Het zijn hoofdzakelijk de sociale las ten en de belastingen, die een enorm bedrag belopen, die de stichting par ten spelen, aldus de penningmeester, de heer A. Potappel. Na een uitvoerige bespreking van de begroting is het bestuur tot de conclu sie gekomen dat een dergelijk ge raamd tekort onverantwoord is. en heeft zich beraden over eventueel te nemen maatregelen om dit zoveel mo gelijk weg te werken. Eén van de eerste maatregelen was het bedanken van de hulpleidsters. Tot op heden werd gewerkt met één hoofdleidster en twee hulpleidsters. Gezien de financiële toestand ging het. bestuur node over tot het bedanken van de hulpleidsters, en deed een beroep op de moeders om zoveel mogelijk om beurten als hulpleidster de helpende hand uit te steken. Een beroep dat niet tevergeefs werd ge- daan: staande de vergadering gaven 19 moeders zich spontaan op- De! beide hulpleidsters, mevrouw Krijger' en mevrouw Siereveld, kregen een kleine attentie aangeboden. Inmiddels heeft het bestuur bij de gemeente Reimerswaal aangeklopt om voor een subsidie-uitkering in aanmer king te komen. Verder zal getracht worden zoveel mogelijk donateurs te werven. Kerkdienst De maatregelen, waartoe deze avond werd besloten, en het voeren van verschillende acties, hebben er toe geleid dat het begrotingstekort tot ca. ƒ2500,- kon worden teruggebracht. Tijdens de pauze konden de aanwezi gen verschillende soorten speelgoed beoordelen dat in verschillende leef tijdsgroepen was opgesteld Na de pauze gaf de heer Looyen een toelichting op 'Speelgoed'. Tot slot van de avond vertoonde de heer Hoi- lebrandse een filmpje, samengesteld; door de heer Philipse, getiteld „Watl doet uw peuter op ae speelzaal?" I VLISSINGEN Zondag 4 maart wordt in de Petruskerk 'aan de Paul Krugerstraat) te Vlissingen een her-; vormd-gefeformeerde dienst gehouden met mede-werking van hervormde en] gereformeerde jongeren. Het onder werp is: 'Hoe spreekt Hij dan''. Wat] zegt de Bijbel ons ln deze tijd? Gebnli-i ken of misbruiken we de Bijbel?'. De dienst begint om zeven uur- Twee gewonden bij ongeval 's-HEER ABTSKERKE Dinsdag morgen omstreeks acht uur kwam dei motorrijder P. v. d. K. uit Nisse op; de Kloetingseweg te 's-Heer Abtskerke; in aanrijding met. de negenjarige liet-: ser H- H. uit 's-Heer Abtskerke. Hel' ongeval ontstond doordat K. met gro te snelheid een groepje fietsers inhaal de en op zijn tegenligger H. inreed. Beiden werden met verschillende j kneuzingen in het Sint Joanna zieken-, huis te Goes opgenomen. Het fietsje van H. werd totaal vernield. AARDAFrELTERMUNIMBKT A ABDArPELTKKMUNMAKKT 77 februari: i 25 x 34J50. april 1C1. Wc TKHNKt Zl.V KANTONGERECHT MIDDELBURG Doorgeroeste langsliggers MIDDELBURG „Bij het kopen van een tweede- of derdehands auto moet men wel erg precies zijn en heel goed uitkijken want voor een klein bedrag kun je geen goede auto kopen." Dit zei cle officier van justitie mr. W. G. C. Mijnssen woensdagmorgen tijdens de zitting van de Middelburgse kan tonrechter tegen twee autobezitters die zich kwamen verantwoorden voor het feit dat hun eigendom bij controle gebreken vertoonde- F. H. B. uit Vlissingen had kort tevoren een auto gekocht voor ƒ300 toen de politie in zijn woonplaats bij onderzoek vaststelde dat de auto ern stig door roest was aangetast. Zo waren de langsliggers doorgeroest en bleken er gaten in de 'ooaem te zijn. De auto is inmiddels gesloopt maar de sloper wilde geen geld geven voor de auto, vertelde B. De officier eiste een boete van zestig gulden die de kantonrechter, mr- A Veenhoven, met 10 verminderde en bepaalde op vijftig gulden. De auto waarmede W. S. uit Veere in Vlissingen reed trok de aandacht van de politie omdat hij scheef hing. Dat euvel bleek te worden veroorzaakt door een gebroken araagveer. Naar schatting van de verbalisanten was de veilige snelheid van de auto hoogstens 40 km. S. meende dat die schatting wat aan de lage kant was- „Ik was juist op weg om de auto door een vriend te laten repareren en die rapa- ratie bleek later ƒ150 te kosten," Voor tamboers en hoornblazers aldus S. De kantonrechter noemde het gevaarlijk om met zo'n scheefhangen de auto te rijden en legde S. een boete op van vijftig gulden. De eis, van de officier was tien gulden ho ger. H. L. van der H. was in zijn woon plaats Vlissingen bekeurd omdat hij reed met een auto waarvan de stuur inrichting niet goed werkte door ver sleten fuseepenntn en een band te ver was afgesleten. De officier wilde deze bestraft zien met twee geldboetes met een totaal van 100. De kantonrechter stelde de boete tien gulden lager en bracht die op 90 voor de twee gebreken. „Ik v/as daar niet bekend want ik woonde toen nog maar enkele dagen in Middelburg," was het verweer van R. P. van U. die in zijn woonplaats werd bekeurd omdat hij met een snelheid van 72 km over de Veerse- weg reed en dat was 22 km te hard- „Er staan borden." merkte de kanton rechter op die de boete bepaalde op 50. De eis was in dit geval een boete! van 55. 82 1». b KI—255, bï 127—14», «fw. 72—124, wlruloa: 1 75 lttt-117. 70 1v1-i18. 65 82—102. co 71—76. 2 70 88-100. 65 85—71, 60 52-70; coudrenet: 1 85 00—03. 75 89—92. 65 74—80. 2 75 85, 65 73. D 00 50-55; golden dOlldoOK 2 80 65—80, 75 62—76, 70 61—70, 65 55—64, 60 50-56, 1 60 8168, 75 71—66, 70 70—82, 45 64—68. 60 SS—10; doyenne du caouce: 2 7(1 io>122; btwe ilenadiir I*jum: 1 75 41, 6s 45. d tn 2.5-38, 55 24-3]; axlltfttXX: 1 '4 m-95. 60 »-»]. 55 85.10. D 50 jj-m. 3 60 84—86. 55 82-40. D 45 32. veiling goes 28 februariGroente: per kg: aardappel'n, gro te 30-32, drielingen 3S, *>Uo(: A I 147-176, a II 121-122. B II 79-142. (psulfeft: A II 42—113, B IJ 31—56, oncrv/.-tMTd 93102, prri a II 49—76, B II II—02. veldsla II 100, rwre ar. kool 31 17—62, rode kool II 10—18. boe renkool II 110—115, uien ongesorteerd 45—63, peen II23. veiling kapkllk 28 februari. Kroetappclen. wil 50.35, rood 44 80; conference: II 65 83, 60 74—76, 55 64—05, grof 57—58, A rijn 34—35, lijn B 21. kroel door draai; beurre alexand'.r lucas: II 75 23. 68 32. 60 26. 50 25, gror 25. fijn 17. leroet 6; golden delicious: I 8'J 74—88, 70 Oi—Ti. tS 41—55. II tl) 46—79. 70 61-72. 65 54—65, 40 50—51 grol SO; wtnsicei: I 75 1 07—112, 70 ICO— 114 65 84—84 60 67-72. 55 f' ii 70 'a 65 51-63, II 60 53-64, (rtilPÖJ, in SU. pertoe: I 75 102-105. 70 100-102, 65 n. 40 6266, II D 50, grof 53: (OUdmet: II 75 83—66, II 65 71—72, II D 53—57. grol 51—54; Jonathan: I 7^ 99. 60 100. II 55 82. grof 77. fijn 47; cox's orange pippin; 31 65 73, 60 63. 55 50; zoete errngaard: n 60 83. II 56 86. grol 82, kroe*. 15. Aardappelen: I 2".. Groen*»: prei 5?, rode kooi 24. toerenkool 92. rady» SC. f ADVERTENTIE) Behang Dezer dagen hield de Souburgse mu ziekvereniging 'Vlijt en Volharding' haar vijfde concours voor tamboers en hoornblazers. Aan het concours werd deelgenomen door een groot aan tal leden van verschillende muziekvere nigingen. Voorzitter Van Dalen kon dan ook constateren dat de deelname aan het concours niet te wensen over liet. Onder de vele belangstellenden J bevond zich ook de wethouder voor culturele zaken te Vlissingen. Gillissen Verschagen, die na afloop de ereprijs uitreikte, beschikbaar gesteld door b. en w. van Vlissingen. Na de pauze werd in een toespraak door de lieer Uiterhoeveii, voorzitter van KNF Zee land, 'Vlijt en Volharding' geprezen voor de vele activiteiten die de vereni gingen organiseerde, en sprak de hoop uit dat nog dikwijls dergelijke gebeur tenissen zullen volgen. Na het optreden van de laatste deel nemers sprak namens de jury de heer Hoekstra zijn waardering uit voor de organisatie en de goede prestaties die de deelnemers geleverd hadden. Tot slot. dankte de voorzitter van 'Vlijt en Volharding' alle aanwezigen voor de belangstelling en de juryleden, de heren Hoekstra en Van der Sel voor de jurering. UITSLAGEN: 3e afd. solisten: Freddie Kosters, le prijs, 64 punten; Johnny Bakker, 2e prijs, 61 punten; Bert Wille, le prijs, 66 punten; Leo Witkam, 2e prijs, 59 punten; Paula Eekman, le prijs. 64 punten en Fr. v. Oeveren, le prijs, 64 punten. 3e afdeling duetten: Mark Sallet en Frank Styaertle prijs met lof, 72 pun ten en Elly Gijs en Joke Jansens. 2e prijs, 60 punten. 2e afdeling solisten: Edwin Lauret, le prijs, 67 punten; Levin Broekhoven. 2e prijs, 61 punten; Anita Pieters, le prijs, 64 punten; Ronald Bolleman. 2e prijs, 61 punten; Ico Meis. le prijs met lof, 72 punten; Rob de Kok, le prijs. 65 punten; Adri Meurs, 2e prijs, 59 punten; Johnny de Koeier, le prijs, 62 punten; René Vuyk, le prijs met lof. 74 punten; Jean Rammelo, le prijs, 68 punten. 2e afdeling duetten: Margo Barra en Elly Thilleman, 2e prijs. 60 punten. 2e afdeling kwartetten: Leo Witkam. Jos Kosters, Fr. v. Oeveren en Sita; Dekker, le prijs met lof, 73 punten.! le afdeling solisten: Erwin v. a. Bent.! 2e prijs. 60 punten; Jan de Zeeuw, 2e prijs. 59 punten; Piet Verhage, le prijs met onderscheiding (ereprijs), 80 pun ten en Hans de Loos, 2e prijs, 62 pun ten. le afdeling duetten; Adrie Tuk en Mar- ja Snijders, 3e prijs, 51 punten en C. J. Rieteco. le prijs, 65 punten, le afdeling trio's: Jeanet Boogaard, Sylvia Veniet en Bart Beun. le prijs,! 66 punten. Afdeling uitmuntendheid: Wim Jansen.] le prijs. 60 punten; Fr. Tollenaars, le prijs met lof, 72 punten: Kees Jansen, I le prijs met lof, 72 punten; H. Nou wen, le prijs, 64 punten; Peter Dam, le prijs. 68 punten. Els Millenaar, le prijs met lof. 72 punten; Karei Doorns, le prijs. 66 punten: N. Snijders, 2e prijs. 58 punten: Peter Eekmanle prijs met lof, 74 punten; John de Kor te. le prijs, 69 punten en Mar. v. Lan- gevelde. le prijs. 66 punten. Uitmuntende trio's: N. Joziasse. K. V. Wallenburg, J. Cevaal, 2e prijs, 56 pun ten; A. Cevaal, mv. Sorgen, John de Korte, le prijs, 66 punten en A. v. Wallenburg, C. v. d. Knuyff, J. Cevaal. 2e prijs. 61 punten. Uitmuntendheid kwartetten: Fr. Tolle naars, Rv. Lagemaat. W. Noordhoeki en R. Korbijn, le prijs met lof en 73 punten; J. Schilleman, J. v. Lomwei. B. Beun en K. v. Sorgen, le prijs met lof, 78 punten. Ereafdeling solisten: Kees van Sorgen,] le prijs met lof, 79 punten: Bart Beun. le prijs met lof. 74 punten. Ereafdeling duetten: Kees van Sorgen en Bart Beun, le prijs, 69 punten. De Vlissinger N. P. de H. stond te recht omdat hij zijn auto had gepar- keerd in de Langcviele te Middelburg i op een bepaalde plaats waar een stop verbod van kracht is. „De auto stond] hoogstens voor de helft voorbij het; bord," vertelde De H. ..Het was don derdag en ik moest pakken behang laden. In de omgeving was geen par keerplaats open. Ik ben hier gekomen om te pleiten voor de neringdoenden die daar moeten lossen of laden en daar geen gelegenheid voor krij gen." De kantonrechter had begrip voor de moeilijkheden en vroeg De H. of hij niet beter de donderdag kan mijden om te laden, maar volgens De H. is daaraan voor hem met te ontkomen. Ook ae officier noemde het lastig I maar meende dat de verboden ge handhaafd moeten worden en eiste' een boete van 20. De kantonrechter halveerde die eis tot een boete van' tien gulden. J. 3. uit Middelburg die laat in de avond zijn auto in Vlissingen op een stoep parkeerde omdat er in de omge ving geen parkeerruimte was. kreeg een boete van ƒ15 (eis ƒ20). ,J)e gemeente moet voor meer parkeer ruimte zorgen of anders het openbaar, verkeer beter maken," was de ziens- wijze van B. P. B. uit Koudekerke verleende op de Herengracht te Middelburg met zijn! auto geen voorrang aan een van rechts komende en op een voorrangs- weg rijdende auto en veroorzaakte daardoor een botsing. De auto van B liep daarbij een schade op van 3500 „Ik was nog maar net het kruispunt opgereden en de ander reed hard en i te veel links." De eis voor deze ver-1 keersfout was een boete van 75. De! kantonrechter oordeelde wat milder en legde B. een boete op van veertig gulden. Na een eis van vijftig gulden kreeg J. w. M. uit Vlissinger. een boete van veertig gulden voor het met een auto! door een rood verkeerslicht rijden opl ae Blauweaijk te Middelburg. Hij is; op het kenteken bekeurd en het heef: volgens hem wel lang geduurd voor I hij iets hoorde. M. meende dat het: feit niet bewezen is omdat hij er niets meer van weet. DE KUYPER EXPORT" KLINKKLARE JONGE JENEVER met KWALITEITS CERTIFICAAT T)F KFITS VAN DE FIJNPROEVER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 5