PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT CONFESSIONELEN: EERST PROGRAM DEN UYL ZIEN Boorplatform viel - schade van miljoenen Hoechst Holland nv: pas op de plaats met investeringen in Vlissingen-Oost Werkgevers contra uitleg centraal akkoord door drie industriebonden GEZAMENLIJK GESPREK MET BURGER LEDEN VAN INDUSTRIEBONDEN ACHTER BELEID H00G0VEN-CA0: EVENTUEEL EEN ULTIMATUM Boer greep de verkeerde fles: 18 stieren dood ife. 1 V ;>c.T. W Vandaag in de krant... Oud-burgemeester Matser van Arnhem overleden Coniessionele schopstoel 216e jaargang - no. 31 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN V.ldt. K_ SdurpHuli «b V/. f, d« P«3l.r HoolaradKll*. O. A. 4» Rok. Abo-.-n r. S6-60. tol. 5144 Cb.s.s. «dv. 01185-584 «»p. 2751. rod, 01184-4799. Mlddolburj. Morkl 51. tol. Ikzoo. red. tol. 3346. edm tol. 2094. Huilt. Sttmitr.it 6. tol 4058 Adv.prlji 50 ctni per np. MMtprtto t 27.35 per kwertlll. fror« por poot 29.75 pe- >-■. 7Ó51 (b.g.o. rod. 2078/3162. »dr. 6248) Oeo». Orolo Wor'.l 2. UI. 6 Dinsdag 6 februari 1973 (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG De fractieleiders van de drie confessionele partijen KVP, ARP en CHU willen formateur Burger vandaag nog geen uitsluitsel geven over zijn vraag of zij een minderheidskabinet-Den Uyl zullen 'gedogen'. Eerst willen zij weten met welk programma Den Uyl precies denkt te komen en wie hij in zijn kabinet wil opne men. Mr. Burger ontvangt de drie confes sionele fractieleiders dinsdagmiddag niet afzonderlijk, zoals hij aanvanke lijk van plan was, maar op hun verzoek gezamenlijk. Hij wil van hen een mondeling antwoord op zijn schriftelijke vraag hoe zij zich tegen over 'n kabinet-Den Uyl zullen opstel len. Den Uyl is bereid zijn deelkabinet aan te vullen met niet al te partijge bonden ministers uit confessionele kring op voorwaarde dat die met zijn DIRECTIE VERZOCHT MENING TE WIJZIGEN VELSEN (ANP) In drie ledenvergaderingen van de drie in dustriebonden die maandag in het culturele centrum De Schouw in Velsen-Noord zijn gehouden, hebben de leden zich in grote meerder heid gesteld achter het beleid van de onderhandelingsdelegatie bij de onderhandelingen over vernieuwing van de cao voor Hoogovens. programma akkoord gaan- Den Uyl wil niet onderhandelen met de confes sionelen. maar wel de ministers uit die partijen inspraak geven in de j aanpassing van het progressieve re-1 geerakkoord, dat als gevolg van del begrotingstekorten toch moet worden ..bijgesteld". De drie confessionele fractieleiders lieten de formateur maandag na on- derling overleg weten liever niet een i voor een te worden ontvangen, zoals mr. Burger had voorgesteld. Met na-1 me CH-fractieleider Tilanus vreest dat Burger alleen met de KVP en ARP zaken wil doen en dat zijn fractie buitenspel wordt gezet. Met dit geza-1 meniijlt optreden willen de drie hunj eensgezindheid in dit stadium van dej formatie demonstreren. De drie confessionele fractieleiders' zouden dinsdagmorgen eerst nog hun fracties raadplegen voor zij vanmiddag om twee uur naar mr. Burger gaan. Ze zouden hem ook vragen om een nadere toelichting op zijn brief, waarin hij uiteenzet waarom hij het als zijn opdracht beschouwt een kabi net-Den Uyl te formeren. De leden hebben zich uitgesproken voor het zenden van een brief aan de directie van Hoogovens besluiten deze directie wordt gevraagd de kernpun ten van de voorstellen van de vakbon den nogmaals te bezien. Mocht de ïrectïe van Hoogovens besluiten deze kernpunten niet nader in overweging te nemen, dan, zo hebben de ledenver gaderingen maandagavond besloten, zullen actiegroepen worden belast met de voorbereiding van een ultimatum. Van de drie ledenvergaderingen ble ken maandagavond 1225 leden zich te hebben uitgesproken voor het zenden van een ultimatum, 23 tegen en 31 onthielden zich van stemming. Dat ultimatum kan het uiterste mid del, namelijk staking, inhouden. De actiecomité's zullen nagaan welke af delingen dan in aanmerking zullen komen om het werk neer te leggen. De punten waar het de industriebon den om gaat zijn: de nominale verho ging per 1 januari 1973, de uitbreiding! van de werkingssfeer van de cao tot alle werknemers (met uitzondering van de ongeveer dertig personen die tot de directie enzovoorts behoren) en een maximum aan de prijscompen satie van ƒ250 voor elk procent prijs stijging. De ledenvergaderingen besloten in de brief aan de directie van Hoogovens op te nemen dat voor half februari enig antwoord wordt verwacht. Gaat de directie in op het voorstel van de vakbonden, de kernpunten van de werknemersvoorstellen in overweging te nemen, dari worden de onderhande lingen voortgezet. Komt er een afwij zend antwoord, dan geven de indus triebonden een ultimatum. De vakbon den hebben als nominale verhoging per 1 januari 1973 ƒ465,voor ieder een gesteld. Dat bedrag is afgeleid van de totale gemiddelde loonsom van het -gehele bedrijf, namelijk 18.600, PUTBROEK Voor een behande ling tegen schurft bij 18 stieren heeft de 46-jarige ongehuwde boer Giel Reu ten per ongeluk naar een fles parathi- on gegrepen. In plaats van naar de fles met het desüifecterende middel seabexaan. De 18 stieren hebben die behandeling niet overleefd. Ze moes ten haastig worden geslacht, omdat ze direct na de behandeling leden aan aantasting van de luchtwegen, waar door dodelijke inwendige bloedingen optraden. Boer Giel Reuten zelf is opgenomen in het Sittardse ziekenhuis voor on derzoek en om eventuele schadelijke gevolgen van het inademen van het zware landbouwgif onmiddellijk te kunnen bestrijden. Een van de stieren is in de stal afgemaakt, de 17 andere zijn In het Roermondse slachthuis gedood. De dieren vertegenwoordig den een waarde van ongeveer 40.000 gulden. De boer is tegen dit soort schade niet verzekerd. L-ï uiit£ LOS ANGELES In vorm als een acrobaatje maakt dit Aziati sche dikhuidje haar eigen smaak test en onderzoekt daartoe of de blaadjes aan de andere kant t^Hj de muur werkelijk groener smaakvoller zijn dan aan de eigen kant. De meisjesolifant zal ervan weten, want dit laten de tuinders van de dierentuin in Los Angeles niet op zich zitten Guerrilla's geland in Dominicaanse republiek SANTO DOMINGO (RTR) De Do minicaanse republiek heeft maandag bekend gemaakt, dat een groep niet- geïdentificeerde guerrillastrijders aan de zuidkust van de republiek is ge land. Volgens een officieel communi qué zijn het 'ongeveer tien man in olijfgroene uniformen". De situatie in de Dominicaanse republiek is overi gens, zo heet het voorts, 'absoluut rustig'. De guerrillastrijders zouden zijn land op ongeveer 110 km ten westen van Santo Domingo. De zwaar gewa pende lieden verdwenen in de nabijge legen bergen en een sterke troepen macht van de Dominicaanse republiek is naar hen aan het zoeken, zo meld den plaatselijke radio-stations. NIET BEDOELD VOOR NIVELLERING INKOMENS (Van onze redactie economie) DEN HAAG De werkgevers zijn tegen de inkomensnivelle ring, zoals die van vakbondszijde wordt nagestreefd. Hiermee dreigt volgens de werkgevers aantasting van de koopkracht voor groepen werknemers, die niet onder een cao vallen. Vooral is er groot bezwaar tegen een loonsverhoging geheel of ten dele in cen ten in plaats van procenten. Dat is in strijd met de afspraken van het centraal akkoord, waarin alleen van procenten wordt gespro ken. Van deze overeenkomst moet geen misbruik worden ge maakt door bij incidentele gelegenheden als loononderhandelin gen te trachten een herverdeling van het inkomen door te voeren. Met de nivellering zijn we op verkeerde weg, aldus een verklaring die maandag namens de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden werd afgelegd. Met name kanten de werkgevers zich tegen de wensen van de industriebonden voor de cao-groot metaal. Het vakbondsstandpunt kan ertoe leiden dat andere groepen wor den bedild. Daarvoor moet het cen traal akkoord niet worden gebruikt, betoogden drs- S. C. Bakkenist en mr. P. H. van Boven, achtereenvolgens voorzitter van het VNO en het NCW. Wanneer men het per bedrijfstak eens Federatie HET NVV wil de federatie van de drie vakcentrales uitstellen totdat het CNV zijn houding bepaald heeft over de problematiek. (pag. 3). Toerisme HET HOTELBEZOEK aan Neder land door buitenlanders is in de periode van 1966 tot 1971 met 24 procent toegenomen, (pag. 9) Nieuws uit Zeeland op pagi na 2, 4, 5, 7, 10. Binnen- en buitenlands nieuws op pagina 3 en 9. Sport op pagina 11. Radio en televisie op pag. 12. Financieel nieuws op pag. 13. wordt over loonsverhoging in centen, dan zij dat zo. Maar dit is geen logisch gevolg van het centraal koord. Inflatie Het centraal akkoord heeft ten doel de inflatie te bestrijden. Indien vakbeweging een herverdeling van de inkomens vooropstelt, dan had zij dit in het overleg duidelijk moeten zeg gen, vinden de werkgevers. Dan had de vakbeweging erop moeten staan dat deze doelstelling in de overeen komst zou worden opgenomen. De werkgevers willen het centraal ak koord naar letter en geest loyaal uitvoeren. Dit is reeds tot uitdrukking gekomen in een aantal cao's voor 1973, waarover met de betrokken werknemersbonden overeenstemming is bereikt op basis van procentuele verhogingen. Toepassing van de procentuele hoging van 3,5 procent betekent reeds dat de werknemers met een bruto- inkomen vanaf ongeveer 1600 gulden per maand him koopkracht zien ver minderen, vooral als gevolg van de belastingprogressie. Deze verminde ring werkt naar boven toe versterkt door, betogen de werkgevers. Voor de laagste inkomensgroepen daarentegen zit in toepassing van het centraal akkoord, nog afgezien van de optrek king van het minimum-loon, een reële verbetering. In enkele gevallen zijn echter de werkgevers bereid gebleken ten gunste van de laagstbetaalden de primaire loonsverhoging gedeeltelijk in centen toe te kennen en deze lijn naar boven door te trekken. Het voorstel van de industriebon den de prijscompensatie boven een bepaalde inkomensgrens aan een maximum te binden, gaat lijnrecht in tegen het uitgangspunt van het cen traal akkoord, dat de koopkracht van de verschillende groepen inkomens trekkers zoveel mogelijk moet wor. den gehandhaafd. Discriminatie vinden de werkgevers in dit verband onaan vaardbaar. Ook vinden de werkgeversorganisa ties dat de industriebonden wel een Zie slot pagina 3 kolom 2 BIJ WERF CUSTO IN SCHIEDAM SCHIEDAM (ANP) Op de werf Gusto in Schiedam is maandag voor miljoenen gul dens schade aangericht, toen een boorplatform uit de strop pen van vier drijvende bok ken viel. Volgens een woordvoerder is het nog ONDERZEEËR ZEEHOND LIEP AVERIJ OP DEN HELDER (ANP) De onder zeeboot HM Zeehond heeft maandag middag voor de westkust van Schot land. in de buurt van de monding van de Clyde, tijdens een draaimanoeuvre averij opgelopen. De onzerzeeër zat te dicht onder de kust en kwam in aanraking met de grond. De Zeehond voer op dat mo ment op periscoopdiepte. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Wel werd onder andere de so nar radarapparatuur beschadigd De onderzeeboot zal zijn oefenprogram ma vroegtijdig beëindigen en naar Nederland terugkeren voor reparatie. ARNHEM Geheel onverwacht is maandagmiddag om ongeveer 12 uur. de Arnhemse oud-burgemeester Chr. G. Matser in zijn woning aan een hartaanval overleden. Hij bereikte een leeftijd van 68 jaar. De heer Matser werd in mei 1945.1 direct na de oorlog, benoemd tot burgemeester van de Gelderse hoofd stad. Om gezondheidsreden moest hij: zich in de loop van 1968 uit het actieve bestuur van de stad terugtrek ken. Op 30 juni 1969 nam hij officieel afscheid- bij geen nadering te bekijken h< groot de schade is, vooral omdat zich kostbaar boormateriaal boord van het platform bevond. In hoever dit is beschadigd zal door experts moeten worden bekeken. Het platform, dat in zijn soort ongeveer 6 tot 10 miljoen gulden kost, is verzekerd. Het boorplatform is tussen 'wal ©n schip' terechtgekomen. Daarbij is het ponton, waarop het 6 tot 700 ton zware platform naar het Eko- fiskveld in de noordelijke Noordzee vervoerd zou worden, ook bescha digd. Het platform, dat door de Phillips Petroleum Company inge zet zou worden voor boring op het continentale plat, werd maandag middag door vier drijvende bokken op het ponton gehesen. Bij een van de bokken brak iets- De andere bokken konden de zware last niet houden en het platform stortte naar beneden. Internationale Rode Kruis heeft geldzorgen GENèVE (DPA) Het Internationale Rode Kruis komt ruim vier ton te kort om het hoofdkwartier in Geneve, waar 224 mensen werkzaam zijn, draaiend te houden. Naar de president van de organisatie. Marcel Naville. maandag heeft meege deeld, kost de huishoudelijke dienst van zijn bureau in Genève dit jaar 12. miljoen gulden. Hiervan betaalt de Zwitserse regering ruim 6.3 miljoen gulden, van andere regeringen komt! een bedrag van 2.8 miljoen gulden en van de nationale rode-kruisorganisa-1 ties 850.000 gulden. Van particulierej zijde is ongeveer 460-000 gulden te! verwachten. 230.000 gulden komt uit eigen middelen en aan de reserves zal ruim 890.000 gulden moeten worden onttrokken. Er resteert dan een nog niet gedekt tekort van 425.000 gulden. Naville drong er bij de 'andere rege ringen' op aan hun bijdragen aan het internationale Rode Kruis te verho- PERSCONFERENTIE JAARRESULTATEN IN AMSTERDAM: UITBREIDING IN TREVIRA- GRONDSTOFFEN AMSTERDAM Hoechst Hol- land NV zal ook in 1973 met nieuwe investeringen in de ves tiging in Vlissingen-Oost pas op de plaats maken. Er is voor de gezamenlijke Nederlandse onder nemingen van het Duitse chemi sche concern een investeringsvo lume van ongeveer 50 milljoen beschikbaar, maar het grootste deel daarvan gaat naar de capa citeitsuitbreiding van de polysty- reenproduktie in het bedrijf te Breda. Wel is er rekening mee gehouden dat in de loop van dit jaar in Vlissingen kan worden begonnen met de eerder uitge stelde vergroting van de pro- duktie in de nieuwe Trevira- grondstoffenfabriek. Na de hausse in de omzetstijgingen in de chemische industrie, die de jaren '60 te zien gaf en de terugval die daarop volgde, heeft Hoechst in 1972 resultaten geboekt, die voor het eerst in drie jaar de groei in de omzet boven het gemiddelde van de indus trie bracht, namelijk zes procent. Op een persconferentie in het Amster damse 'Alpha-hotel' heeft de bedrijfs leiding van Hoechst Holland gister middag duidelijk gemaakt dat de ver traging in de groei van de chemische industrie uiteraard in de komende jaren ook haar weerslag zal hebben op de investeringsplannen in de in Nederland gebundelde ondernemin gen. Mr. J. P. C. Bury, lid van de raad van bestuur van Hoechst Holland NV: „En dat is niet het enige. We hebben ook rekening te houden met de ont wikkelingen op het gebied van lonen en prijzen, met de tendens dat natio nale en regionale overheid ons nieuwe heffingen opleggen, met prijsverhogin gen van de openbare nutsbedrijven en met. stijging van de transportkos- ten". De produktie'oedrijven van Hoechst Holland (in Vlissingen, Breda enj Weert) haalden in het afgelopen jaar! een omzet van 450 miljoen. Dat is dan een stijging van ongeveer 44 pet ten opzichte van het voorgaande jaar. En die is dan vooral toe te schrijven aan het feit van in Vlissingen-Oost een nieuwe (derde) fosforoven en een Treviragrondstoffenfabriek in bedrijf kwamen. Samen met de activiteiten j van de verkoopmaatschappij van' Hoechst in Nederland komt het drijf aan een omzet van 625 miljoen en het ziet ernaar uit dat het jaar zal worden afgesloten met een geconsoli deerde winst vóór belastingen van ongeveer 10 miljoen. Op de perscon ferentie werd deze winst 'vooralsnog bescheiden en achtergebleven bij de verwachtingen' genoemd, vooral in het licht van investeringen tot een bedrag in de orde van grootte van eveneens 630 miljoen, die Hoechst tot en met 1972 in de ondernemingen heeft gestoken. Vlissingen Eind 1972 had Hoechst in Vlissingen- Oost ongeveer 900 man personeel in dienst. Van de totaal 320 hectares, die het bedrijf (inclusief opties) tot zijn. beschikking heeft is 123 hectare ini eigendom en daarvan ongeveer 40 hec-1 are bebouwd. Op het terrein staan nuj drie fosforovens (capaciteit 100-000' ton per jaar), een fosforzui'rfabriek (144.000 ton per jaar), een fosforzout- fabriek (210.000 ton natriumtripolyfos- faat). Het laatste produkt wordt voor namelijk toegepast bij de fabricage van wasmiddelen. En dan is er de grondstoffenfabriek voor de kunstve- zelproduktie (Trevira), die eind 1972 tot een produktieomvang kwam van 50.000 ton dimethyltereftalaat (DMT) en 26.600 ton polycondensaat. De ca paciteit van de produktie van de bei de laatste grondstoffen zal dus in loop van dit jaar worden vergroot. Welke richting het in de toekomst met name op wat langere termijn bij Hoechst in Vlissingen zal uitgaan is op het ogenblik niet duidelijk. Een petrochemische ontwikkeling (eventu eel in een verbinding van de nieuwe Totalraffinaderij) wordt niet uitgeslo ten geacht. Maar ook bijvoorbeeld de bouw van een 'spinnerij' zou in het verlengde van de nu aangevatte pro duktie jn Trevira-grondstoffen lig gen. In ieder geval zijn vooral in de (Zie slot pagina 2 kolom 2) j Tfabtaetcfonnateur Bur- EV ger heeft Andnessen. \%ic&I Biesheuvel en Tilanus wn brief geschreven, waarin hij de politieke situatie van dit moment helder en zonder terughoudendheid uiteenzet. In die brief komt een opvallende rin voor: een progressief kabinet kan 'als gevolg van de kwantitatief ontoerei kende verkiezingsresultaten der pro gressieven. niet functioneren zonder gedogen van confessionele zijde'. Een zin waarin macht en onmacht van het huldig bestel scherp zijn aangegeven. Burger stelt immers zonder omwegen vast. dat de progressieven over te weinig zetels in de kamer beschikken om te kunnen regeren zoals zij wil len en daarom brengt hij een relatie aan met de confessionelen: als de pro- _gressieven ondanks hun minderheid toch willen regeren, kan dat alleen bij de gratie van de confessionelen. Het woord 'gedogen' lijkt ons in dit ver band bijzonder goed gekozen, een ouderwets-klinkend Nederlands werk woord. dat volgens Van Dale neer komt op: dulden, door de vingers zien, met lijdzaamheid verdragen, zich niet verzetten tegen, verduren. Met deze opsomming is tegelijkertijd de hou ding aangegeven, waarover Burger met de confessionelen wil praten. Zijn zij bereid 'te gedogen'? In de praktijk zal het er op neerko men dat mr. Burger precies van de confessionelen zal willen weten op welke punten zij een eventueel pro gressief kabinet gaan bestrijden. Een programma voor dit kabinet hoeft hij niet te ontwerpen: het is er immers al. Burger verwijst er naar. In dezelfde brief staat namelijk dat hij een kabi net-Den Uyl wil vormen 'met als uit gangspunten het program en de be- mannig waarmee de progressieven de verkiezingen zijn ingegaan'. Wanneer de confessionele fractievoorzitters nu reeds zouden meedelen, dat ze een dergelijk kabinet onmiade" zullen wegstemmen, heeft het voor mr. Bur ger geen enkele zin door te gaan. Mis schien echter geven ze hem te kennen, dat ze het kabinet op onderdelen zul len bestrijden. In dat geval kan de for mateur overwegen of het programma kan worden gewijzigd dan wel of het risico moet worden genomen dat be paalde voorstellen in de kamer zullen worden afgewezen. Op die manier zou toch een zij wankele basis voor een progressief kabinet kunnen wor den geconstrueerd. Het zou overigens wel een opvallen de constructie zijn: Den Uyl mi nister-president bij de gratie van de confessionelen. Een weinig aantrekke lijk perspectief voor de PvdA-fractie- voorzitter: in het Catshuis op een con fessionele schopstoel zitten. Bovendien lijkt het twijfelachtig dat de confes sionele drie deze stoel hem zonder slag of stoot zullen aanbieden. Dit punt is immers in de periode-Ruppert al aan de orde geweest, namelijk toen deze onderzocht of een extra-parle mentair kabinet van linkse signatuur mogelijk zou zijn. Bij die gelegenheid lieten de confessionelen reeds weten, dat ze als gelijkwaardige onderhande laars wensten te worden beschouwd: ze wilden onder bepaalde voor waarden aan een dergelijk extra parlementair kabinet meedoen, minis ters leveren. En dat wezen de pro gressieven weer van de hand. Voor wie rich deze periode van de informatie-Ruppert herinnerde, was het vorige week opvallend dat de drie confessionele fractievoorzitters de opdracht aan mr. Burger onmid dellijk de kwalificatie 'extra-parlemen tair' meegaven. Daarmee verwezen ze in feite naar die fase van de kabinets crisis. waarin rij te dien aanzien een bepaalde positie hadden gekozen. Zou die positie nu al verlaten zijn? Ook voor confessionelen geldt dat het doel van een politieke partij is, te pogen mee te doen aan een regering. Als dat niet lukt komt men althans bij een grote partij haast vanzelf in de op positie terecht: er is immers geen en kele binding met het kabinet. Mr. Burger zoekt nu naar een tussenvorm, het gedogen- Hij zal het er niet mak kelijk mee hebben. Er komt nog bij. dat de verwijzing van de formateur naar "bemanning en programma' van het kabinet waarmee de progressieven de verkiezingen ingingen, nogal wat vraagtekens voor de confessionelen oproept. Er zullen nadere inlichtingen nodig zijn. Zo is de progressieve be manning niet meer helemaal compleet: met wie wordt zij aangevuld? Mr. Burger veronderstelt in zijn brief, dat 'de modulaties daaromtrent' de ver anderingen bekend zijn. In dit ver band is het vooral de vraag wat exaot het beleid zal zijn van een kabinet' Den Uyl in de politieke en economi sche situatie van vandaag. Gisteravond ging men in Den Haag er zonder meer van uit. dat de confessionelen eerst daarover zekerheden willen hebben vóórdat ze ook maar over het 'gedo gen' kunnen praten. Tekenend is ook dat ze niet gescheiden naar Burger gaan, maar samen. Ondertussen verstrijkt de tijd. Bij de ministeries beginnen zo lang zamerhand de voorbereidingen voor de begroting van 1974, dat wil zeggen dat de eerste stekken worden gestoken voor een beleid van een kabinet dat er nog altijd niet is. Hoe verder de crisis doorziekt in dit jaar, hoe moei lijker het voor een nieuw kabinet wordt het beleid aan te passen aan zijn eigen opvattingen. Wat dat be treft begint de toekomst er somber uit te zien. Niet ten onrechte spreekt mr. Burger in zijn brief aan de con fessionele fractievoorzitters over een 'perspectiefloze politieke situatie*. Op dit ogenblik bestaat er voor hem ken nelijk alleen nóg het perspectief van 'het. gedogen'. Vandaag moet blijken of dat inderdaad opdoemt en zo ja. of er een kabinet op kan worden ge bouwd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 1