rfGENDfa CUIB tij Raad Westerschouwen: moeite met 'landhuis in groen gebied' zeeuws ■flfflP- fharin^ tips noord-zeeland landhuizen in polder een verfraaiing i het landschap" RAAD WESTERSCHOUWEN GAF KERK EN RECREATIE SUBSIDIE Kerkelijke mutaties VERENIGING CHR. ONDERWIJS 'OMVAT' NU OOK DE KLEUTERS te VOGELTENTOONSTELLING VAN 'VOGELVREUGD' IN ZIERIKZEE zlm-secretaris sprak voor des-00sterland 12 DECEMBER 1972 WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VOORSTEL KON NIET TERUGGENOMEN WORDEN HAAMSTEDE De gemeenteraad sslerschouwen kccft maandagavond «(I moeite gehad met het vaststellen «n aantal voorwaarden waaraan -eet worden voldaan om een landhuis b het agrarisch gebied te bouwen. De nadering moest zelfs geschorst wor- m roor nader beraad. Toen het col- '«e gedeeltelijk tegemoet kwam door i, bijdrage voor de infrastructuur J, em oppervlakte van 2000 vier- nuk meter met één gulden per meter If verlagen tot 4,50 bleken alle par- ,11m nog niet bevredigd te zijn. De üsropvolgende toezegging, dat het (ijLItge van b. en w. zich nog nader q) beraden over de wijze waarop de insluiting van de riolering moet wor- toi geregeld, bleek wel de goedkeu rt weg te kunnen dragen. Alleen jjjdsUd B. J. Kloosterman (wd) r/fflde tegen. jadslid L. Tieleman (prot. chr.) zich af of het college wel achter jgx bouw staat. Het bevredigde dit galslid niet, dat er in de vergadering 3 de commissie ruimtelijke orde- niets over deze rioleringskwestie ,.4:©d was. Hij stemde dan ook in eet bet voorstel van de heer J. Lustig fpvda) het voorstel terug te nemen en iet' eerst nog eens met de commissie door te praten. Mevrouw A. G. J. Fri- toichs-Landegent (wd) vond het rjönteliJk gezien een goed voorstel. _üs er her en der landhuizen in de polders komen, zal dat ook geen ver- [reling van het landschap zijn", aldus ujjTTüuw Priderichs, „wellicht dat ze dior de verplichte maatregelen zo dicht mogelijk bij de kern bouwen". (ADVERTENTIE) Bij elke hele fles Export Jonge Jenever of Tom Mix Gin ontvangt U een GOUDKAARTJE van 5 PUNTEN Spaar deze punten. Zegeven recht op aantrekkelijke geschenken, afgebeeld in een folder, verkrijgbaar bij Uw slijter. Ukunt de folder ook aanvragen bij: DEKUYPER -NEDERLAND B. V. Postbus 54, Schiedam Noem tiuieielBjjk het merk de kuyper wanneer u drank bestelt Dinsdag 12 december 1972 GOES Slot Oostend:, discussie over ont'./ikkelingssam—werking. In leiding mevrouw A. M. Vermeer-Eke- ring, 20 uur. GOES Landbouwcentrum., huishou delijke voorlichting. Prins van Oranje, rechtskundige dienst NW, spreekuur 19.00 tot 19.30 uur. OOSTBURG De Eenhoorn, bridge club, 7.30- uur. VL1SS1NGEN 't Anker politie spreekuur, 19.30-21.30 uur. Strandhotel, kerstmiddag damessocië teit 14.00 uur. Britt&nnia, Rondom het kerstdiner, Nederlandse vereniging van huisvrou wen, 14.00 uur. Schuitvaartgracht 89b, spreekuur rechtskundige dienst NW, 19.00 tot 20.00 uur. SAS VAN GENT De Speye, voor lichtingsavond hartstichting. GOES Museum "oor Zuid- Noord-Beveland 10-12 en 14-17 uur: expositie werken van Cor Langstraat. Gusaha, 9-18 uur: Abraham Frank, etsen, lino's, gouaches, aquarellen en tekeningen. KRU1NINGEN Galerie Fluctus eau- Öbus illusi, 12-20 uur: tentoonstelling werken van Theun Gijssen. MIDDELBURG Nederlands Koffie huis 10-22 uur: tentoonstelling werken van Piet Bulthuis. Coffeeshop St-John 9-20 uur: exposi tie grafisch werk van Terard Wieg- mans. Zeeuws Museum 10-12.30 en 13.30-17 uur: tentoonstelling Het leven in Ove- zande 1972 foto's door Helena v.d. Kraan en Luister naar de boodschap pi Joseph Beuys via de Eritelephon met antwoordapparar Vleeshal 10-17 uur en 19.01 uur: ten- toonstellingswerken - groep WEB. Van Benthem Jutting, 9-17 uur: expositie werken van Rei~ond Kimpe. Galerie Papaver: werk van Paul Ci troen en Sam Middleton. TERNEUZEN Stadhuis, 8.15-12 en 13-16.15 uur: tentoonstelling in en om de Veste. WESTBORPE Galerie Troutzaerte 9-18 uur' tentoonstelling werken van Marelke Gues en Jan van Stolk. PWUJUUl JLjUJL U.Ö BERGEN OP ZOOM 20 i ontvoering, 14 jaar. toor, 20 uur: B? - -o, 14 jaar. MIDDELBURG - City, 20 uur: Trog het beestmens, 14 jaar. OOSTBTTag Lede!". 20 uur: Blue ®ovie, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Geor- Harrison the concert for Bangla Des'n, alle leeftijden. GOES Grand, Breng de Bismarck tot zinken, 14 jaar. VUSSINGEN Alhambra, 20 uur: The lawman, 14 jaar. HULPCENTRUM - Noord- en Mid den-Zeeland te Goes, tel. 011004444. HULPCENTRUM - Zeeuws. Y Vlaan deren te Terneuzen, tel. 01150 4444. HULPCENTRUM - Tholen en Sint- Philipsland, tel. 0011. De heer Kloosterman meende, dat er wel wat gewijzigd zal moeten worden, omdat er andere geen animo voor zou zijn. Dit raadslid wierp zich vooral op voor de belangen van de kleine zelf standigen. Volgens de burgemeester zijn er twee gegadigden, die tot 1 januari optit op grond hebben. Hij zei dat het voorstel dan ook niet meer teruggenomen kan worden voor nadere bestudering. Na de schorsing deelde hij mee, dat b. en w. de bepaling, dat het te bouwen landhuis aan moet sluiten op een rio lering, waarbij de kosten van aanslui ting tot aan het stamriool voor reke ning komen van de aanvrager, onver, kort willen handhaven, maar dat men de bijdrage voor de infrastructuur in Met 7 tegen 4 stemmen PvdA niet eens met gestelde voorwaarde HAAMSTEDE De gemeenteraad van Westerschouwen heeft maandag avond met 7 tegen 4 stemmen beslo ten de subsidie voor 1972 aan de Stichting Kerk en Recreatie te bepa len op 25 procent van het subsidie van de gezamenlijke kerken. Voor de ge meente zal dat neerkomen op een be drag van 2787,50. Tegen stemden de fractie van de PvdA en de heer B. J. Kloosterman (wd). Bij het verlenen van de subsidie zal als voorwaarde worden gesteld, dat het in de door de stichting in hun rekening en verant woording opgenomen voorschot voor de sleep-ln te Renesse ten bedrage van 1075,- geen voorschot mag zijn, maar moet worden beschouwd als een bijdrage a fonds perdu. Voor 1973 zal de subsidié opnieuw bekeken worden. De heer J. Luctir (pvda) zei, dat als deze voorwaarde wordt gesteld, de meente op de stoel van de stichting gaat zitten. Hij deelde mee, dat zijn SINT-MAARTENSDIJK Oud papier-actie Dinsdagavond (vandaag) zullen enkele leden van de muziekvereniging 'Euter- pe'te St-Maartensdijk weer oud-papier ophalen. De opbrengst is bestemd voor het uniforme- en instrumenten fonds. Feestavond NW Op vrijdag 15 december zal de NW, afdeling Sint-Maartensdijk, een propa- gandafeestavond geven in de foyer van ITaestinge te St-Maartensdijk. Dan zal het 15-jarig bestaan tevens her dacht worden van de vrouwenbond van het NW. De feestavond begint om half acht. Districtsbestuurder W. Pel zal ere- insignes uitreiken aan jubilerende le den. Verder zal het 'Gezellentoneel' uit Bergen op. Zoom een blijspel opvoe ren 'Het begon in een gracht'. In de pauze zal er een verloting worden gehouden en aan het slot van de avond zal er dansmuziek worden ge geven. HAAMSTEDE Sinterklaasviering van bejaarden De bejaardensociëteit hield in de re creatie van het rusthuis "Duin oord' te Haamstede een sinterklaas- middag. Na een ope-'igswoord door de presidente mevrouw Röell-Cramer werden diverse toepasselijke liedjes gezongen, terwijl de thee of koffie werd rondgediend. De heer Z. Roseboom draaide deze middag een aantal oude films, voor dit doel afgestaan door mevrouw J- Bom-van der Weel. Ze handelden over de eerste reis van de bejaarden uit Haamstede naar Goes. Verder een oude film over Haamstede en tenslot te een film over de ramp in 1953- Het kerstfeest voor de bejaarden za gevierd worden op 21 december 's avonds om 19.30 uur in het rusthuis Duinoord. 'Witte van Haem- stede' gaf uitvoering HAAMSTEDE De muziekvereniging 'Witte van Haemstede' hield voor de laatste keer een uitvoering in hotel "Het wapen van Burgh'. Nu deze ac commodatie komt te vervallen hebben ds besturen van een tiental verenigin gen een plan voorbereid om de deze zomer vrij gekomen Beatrixschool om te bouwen tot dorpshuis. De wekelijk se repetities van Witte van Haemste de' kunnen dankzij .het werk van de leden worden gehouden in de oude kleuterschool te Haamstede. Het ge meentebestuur staat, aldus burgemees ter H. P. Everwijn tijdens de uitvoe ring, positief tegenover de plannen voor de Beatrixschool. De heer Ever- wijn, beschermheer van "Witte van Haemstede' speldde de heer Joh. Braamse de zilveren verenigingsspeld op voor het 25-jarig lidmaatschap. De uitvoering werd gegeven onder leiding van dirigent L. Horseling (harmonie) en instructeur M. Post (tamboer korps). Met mejuffrouw J- Bliek wer den zij na afloop door voorzitter E. R. Behrend gehuldigd. De toneelvere niging 'Op Drift' uit Renesse voerde na het muzikale gedeelte het toneel stuk TVIorgen komt er weer een dag' op. De kerkeraad van de Nederlands her vormde kerk te Sint-M rtensdijk heeft een beroep uitgebracht op ds. J. Jongerden uit Wijk bij "Jeusden. Deze zal vandaag (dinsdag) de gemeente bezoeken en 's avonds voorgaan in een kerkdienst, die om half acht be- Tint. Na de kerkdienst i- r gelegen- rid om kennis te maken .met de '>cpen predikant en zijn vrouw in r''""w Calvtjn. fractie zich niet aan een percentage wil binden De Stichting alternatieve recreatie-accommodatie l.o. te Renesse krijgt voor het nadelig saldo van ae sleep-in een aanvullend subsidie van 1788,30. Raadslid Lustig: „De stic* ting heeft goed werk gedaan en t moeten dit dan ook blijven steunen." De Stichting beeldende kunst Zeeland i.o. krijgt voor het uitleencentrum een eenmalig subsidie van 215.-. Om prin cipiële redenen zei raadslid J. v. d. Berge (sgp) hieraan zijn stem niet te kunnen geven. B. en w. werden gemach tigd om kasgeldleningen aan te gaan tot én miljoen gulden. De raad besloot in principe een adviescommissie in te stellen voor het midden- en kleinbe drijf. Deze commissie zal bestaan uit ver tegenwoordigers van winkeliers, am bachtslieden, horeca, aannemingsbe drijven, Rekron, de VW, landbouw, alsmede een wethouder en een raads lid. De heer A, Dalebout zou er ook een vertegenwoordiger uit de fruit teelt bij willen hebben en de heer J. van Sluijters zou een consument in de commissie op willen nemen. Raadslid M. Krijnse Lokker zei zowel verheugd als teleurgesteld te zijn. Teleurgesteld was hij, omdat hij meende, dat het college niet geheel achter de instelling van de commissie staat. Volgens hem zijn er veel van deze commissies die veel belangrijk werk doen. Hij zei te hopen, dat het definitieve besluit niet zo lang op zich zal laten wachten als het geval is geweest met het principe besluit. Voor het gebied tussen de Klooster- weg, de Breedsteweg en de Hoge Zoom werd een voorbereidingsbesluit- sluit-bestemmingsplan genomen. Geen bestemmingsplan genomen. Geen stel om gronden bouwrijp te maken, gelegen tussen de Hogeweg, J. M. Beijelaan, W. G. Bootlaan, voor een door de Stichting Renesse aan te leg gen weg, riolering en straatverlichting ter ontsluiting van een aantal bouvr- percelen. OUD-VOSSEMEER Ledenvergadering volleybalclub Amigos Vrijdag 15 december zal de Oud-Vos- semeerse volleybalvereniging Amigos een ledenvergadering houden ten hui ze van de heer A. Geluk aan de Broeksedijk. Men zal zich op deze vergadering beraden op onder meer de contributie, aanstelling van een kascommissie, ongevallenverzekering. Voorts moet men uitzien naar de mogelijkheid om meer gebruik te kun nen maken van het turngebouw daar men met name jeugdleden en trim mers thans geen speelruimte kan aan bieden. De vergadering begint om acht uur. VV 'Vosmeer hield feestavond De voetbalvereniging Vosmeer heeft in het Hof van Holland haar jaarlijk se wïnteruitvoering gehouden onder leiding van voorzitter L. van DrieL Het programma werd verzorgd door het Bergenopzoomse cabaretgezel schap 'De Pido Show.' Het in totaal 15 leden tellende gezelschap bracht een afwisselend programma sketsjes afgewisseld met duozang de Kokkies en een optreden van het Crab Town Trio. Verder was er een "Vader Abraham' werd gekozen: Corrie Havermans. Aan het slot van het optreden werd het gezelschap met langdurig applaus be loond en voorzitter Van Driel bood de dames een bloemetje aan. In de pauze werd een verloting gehouden. De avond werd besloten met een bal waarbij de muziek werd verzorgd door het Crab Town Trio en Zwarte Lola. Schaken Voor de competitie van de Oudvosse- meerse schaakvereniging werd deze week slechts een wedstrijd gespeeld in de junioren klas. Rien Plompen won van Michiel de Looze. Zaterdag middag speelde men zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd uit tegen de schaak- en damvereniging Sint- Philipsland welke met 12-8 werd ver loren. Tafeltennis Zaterdagavond heeft de Oudvosse- meerse tafeltennisvereniging Velocitas een vriendschappelijke wedstrijd ge speeld tegen Veritas uit Poortvliet in het turngebouw- De thuisclub won met 11-5 van de goed van supporters voorziene Poortvlietse tegenstander. De onderlinge uitslagen zijn als volgt: Gerrit Vis tegen: Jonan Krijger 2-0; Leen Murre 2-1; Hans Goudswaard 0-2 en David de Graaf 2-0. Ad Vis tegen: Johan Krijger 2-0; Leen Murre 1-2; Hans Goudswaard 2-1 en David de Graaf 2-0. Jan kees Vis tegen: Johan Krijger 2-0;' Leen Murre 0-2; Hans Goudswaard 1-2 en David de Graaf 2-0. Kees Droogers tegen: Johan Krijger 2-0; Leen Murre 2-0; Hans Gouds waard 1-2 en David de Graf 2-0. AnVF.RTF.NTII plaats van op 5,50 zou willen stellen op 4,50 per vlerkante meter. 'A-SOCIAAL' De bepaling van de riolering lag voor de heer Tieleman zwaar op de maag En ook raadslid Kloosterman zei, dat i men de eigen inwoners duidelijk gaat benadelen ten bate van gromlspecu-j lanten. „Het is a-soclaal", aldus de' heer Kloosterman, die de raad opriep J zlcli ernstig op de besluitvorming te| beraden. Toen de burgemeester na een kort be raad van achter de tafel toezegde de bepaling van de riolering alsnog een nader onderzoek te willen onder werpen. bleek de raad zich met het voorstel te kunnen verenigen. -4 1) Hartig hapje: Toastje met stukje gemarineerde haring ol rolmops. Garneren met tomaat. 2) Kippers: Zó op 't brood of even bakken met mes puntje boter óf kort koken J In bodempl© water. 3) Bokking: Gefileerd of gesneden.! Garneren met dun schijfje augurk. 4) Maatjesharing: ln mootjes op toast (met stukje tomaat). Cocktail: 1 dl. room, 2 dl. tomatenketchup, 4 dl. mayonaise en naar .smaak sherry of cognac^ Vergadering in Zierikzee akkoord Statuten werden gewijzigd Marktberichten ZIERIKZEE Op de vergadering van dc vereniging tot bevordering van hel christelijk schoolonderwijs In Zierik- zee en omstreken maandagavond inl de christelijk gereformeerde kerk le Zierikzee werd besloten om de chris telijke vereniging voor prol. chr. kleu-, teronderwljs 'Rehoboth' op te heffen, om daarna op te gaan in de vereniging tot bevordering van christelijk onder wijs. De voorzitter van de vereniging, drs. A. J. van den Hoorn, lichtte lenl aanzien van dit punt liet ecu en ander toe. ,JHet is namelijk voor deze opne ming noodzakelijk dal dc- statuten ge wijzigd worden", aldus de voorzitter. De bijeenkomst van maandagavond was een zuiver formele kwestie. Voor de goedkeuring van de eerste twee punten van de statuten was noodzake lijk dat alle leden van de vereniging hun toestemming aan de wijziging ga- Volgens de gewijzigde tekst luidt arti kel 1: „De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de bij bel als Gods '.voord volgens het refor matorisch belijden, zoals uitgedrukt in .de drie formulieren van Enigheid' De heer Wilbrink had bezwaren tegen deze laatste woorden van deze stelling. Volgens hem was het namelijk niet nodig 'de drie formulieren van Enig heid' in dit punt op te nemen. Deze formulering is niet juist, omdat iemand die bedenkingen tegen ae drie BRU1NISSE Tentoonstelling 'Bruse trekker' Vrijdag en zaterdag hield de postdui- venhoudersvereniging 'De Bruse Trek ker" een geslaagde tentoonstelling in 'Het Centrum' te Bruinisse. Ditmaal met een feestelijk tintje omdat deze vereniging in 1947 opgericht, haar 25- jarig jubileum viert. Er werden 155 duiven getoond in de vrije klas ter wijl er op de zichtkeuring 36 duiven waren. Keurmeester was de heer Slagboom uit Zierikzee. De duiven werden gekeurd in 6 klassen waarbij A. S. de Koning uit Bruinisse met de mooiste duif en 92'/s punt het door de eigenaar van 'Het Centrum' geschon ken zilveren duifje op marmeren voet in de wacht sleepte. Ook de Bruse middenstand had zeer veel prijzen beschikbaar gesteld. De eerste prijzen in de klassen waren als volgt: klas I: A. S. de Koning klas II: B. de Ruiter: klas III: A. S. de Koning; klas IV: W. J- Wiltenburg; klas V: L. C. Hage; klas VI: L. C. Hage. Bij de zichtkeuring waren de prijzen als volgt: 1 A. S. de Koning; 2 L. C- Hage; 3 A. J. IJzelenberg; 4 B. de Ruiter; 5 P. H. Steketee; 6 J. J- de Jonge. Informatieavond verkeersplein Vrijdagavond hield het gemeentebe stuur van Bruinisse in samenwerking met de rijkspolitie van de groep .Brui nisse een bijeenkomst belegd in het dorpshuis om belangstellenden het nieuwe verkeersplan voor de kom van het dorp te tonen. Na een korte uiteenzetting door luite nant Haas van de verkeersgroep Mid delburg, die het doel van dit plan uiteenzette, gat adjudant Vlam van de verkeersgroep Bruinisse aan de hand van een plattegrond tekst en uitleg aan de te nemen maatregelen. De wegen binnen de bebouwde kom zijn tamelijk smal terwijl men er naar streeft om het doorstromende verkeer noord-zuid een eenrichtingsverkeer in te voeren. Ook een uitbreiding van de parkeerverboden ligt in het plan opge sloten. Met de aanwezige belangstel lenden werd het nieuwe plan bespro ken en bekeken, waarbij men gelegen heid kreeg vragen te stellen. De ge meenteraad zal zich over het nieuwe plan moeten beraden. Tijdrede SGP Woensdagavond zal in het kerkge bouw van de gereformeerde gemeente te Oosterland een tijdrede worden uitgesproken voor de plaatselijke kies vereniging van de staatkundige gere formeerde partij. Spreker is ds. C. Smits, predikant van de christelijk gereformeerde kerk te Hardinxveld- Giessendam. De aanvang is om half acht. Diavertoning voor chr. vrouwenvereniging Voor de christelijke vrouwenvereni ging "Martha' te Oosterland hield me juffrouw M. K. Beije. hoofdleider van de christelijke kleuterschool *Rid- da Barnen' een diavertoning. De ver gadering stond onder leiding van me vrouw J. van 't Hoff-Dorst, vice-nresi- dente. Mejuffrouw Beije vertoonde di a's van haar reizen naar onder meer Italië en Oostenrijk. Filmvoorstellingen Rode Kruis Vanavond, dinsdag, zal in het Neder lands hervormde verenigingsgebouw te Oosterland de prachtige kleuren film "De vlam en de pijl' van het Nederlandse Rode Kruis worden ver toond, aanvang 8 uur. In de middagu ren wordt een film voor de school kinderen vertoond, getiteld: "Yogi de Beer'. Het bestuur van de Rode Kruis- afdeling Oosterland zal de opbrencst geheel ten goede laten komen van het werk van het Nederlandse Rode Kruis. NIEUWERKERK Kom over de brug De interkerkelijke actie 'Kom over dei brug" werd in Nieuwerkerk begonnen met een bijeenkomst van de deelne mers, onder leiding van de heren J- A. Schiettekatte en Bastiaanse. De 23 medewerkers zijn maandag op stap geweest om 379 adressen af te ken, waarna op vrijdag 15 öecei de enveloppen zullen worden opge haald. Mascotte voor 'Amigos' Een bijzonder prettige sinterklaasver rassing ondervond de Oud-Vossemeer- se volleybalvereniging Amigos. die uit handen van trainer Nieuwe.uhuizen uit Tholen een mascotte mochten ontvan gen die was getooid in de geel-witte clubkleuren van Amigos. Het zal ech ter nog enkele weten duren aleer de mascotte mee naar de competitiewed strijden kan, want de competitie van de regio Bergen op Zoom ligt momen teel stil en zal pas begin januari worden hervat. Uitvoering van 'Onder de Molen' Aanstaande vrijdag houdt de Oudvos- semeerse buurtvereniging 'Onder de Molen' haar jaarlijkse feestavond. Voor deze gelegenheid heeft een to neelgroepje uit de vereniging het blij spel 'Commissaris Manus vertelt' inge studeerd. Onder leiding van Geert Uit- dewilligen. De uitvoering, die wordt gehouden in de zaal van de heer Saparof, wordt met een bal besloten. De avond begint om half acht. Bej aardenmiddag Dinsdag 19 december zal er in de soos te Oud-Vossemeer een bejaarden-' middag worden gehouden, die Ls geor ganiseerd door de dames van de vrou welijke vrijwillige hulpverlening. De bijeenkomst zal in het teken staan van het komende kerstfeest terwijl ook aan de bejaarden een kerstmaal tijd zal worden aangeboden. De aan vang van deze samenkomst is vier uur. De bejaarden, die slecht ter been ziin kunnen gehaald worden. Collecte De oogstcollecte in de Nederlands hervormde kerk te Oud-Vossemeer heeft ƒ3663,03 opgebracht. Hiervan is ƒ2554,03 bestemd voor de kerkvoogdij terwijl 1109,- bestemd is voor de diaconie. formulieren van Enigheid heeft, zich lang niet altijd met deze e -telling kan verenigen, aldus de beer Wilbrink. „Iemand kan wel degelijk leven vanuil een christelijke levensovertuiging, zon-1 der zich geheel akkoord te verklaren met voornoemde drie formulieren." De heer Wilbrink kon dan ook niet ge i heel akkoord gaan met dew statuten- wijziging, maar ter wille van de vercr.l ging onthield hij zich van Memmen. De strekking van artikel twee kwam hier op neer, dat de doelstelling van dei vereniging ls: .werkzaam te zijn to*, j oprichting en in stand houding van christelijk kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs'. Even kwam nog ter sprake ol men zo ver moet gaan Sn dc wijziging dat del mogelijkheid voor 'peuter-begeleiding' ook in de statuten moeten worden op-l genomen. Voorzitter Van den Hoorn maakte snel een einde aan deze discussie aan gezien hij niet voorzag dat peuter-be geleiding ooit onder de onderwijswet I zal vallen. De overige artikelen werden snel doorl de vergadering sanvaard. Na de be handeling van de statutenwijziging kwam hel "huishoudelijk reglement' aan de orde. De leden van dc- verga-1 dering hadden geen op- of aanmerkin gen en het reglement werd in zijn ge wijzigde vorm aanvaard. Tijdens de bespreking van de school- verslagen bracht de heer Van den Hoorn veel hulde aan het adres van! verschillende schoolhoofden en hun staf. Hij bracht de uitstekende examen- resultaten van de mavo-school naar v- ren en dankte het hoofd van de mav. de heer Spaans en zijn staf, voor dit prima resultaat. Tijdens de rondvraag kwam nog de vraag naar voren 'of Zierikzee nog niet rijp genoeg ls voor een havo- of vwo- opleiding'. De heer Spaans zet: „De mogelijkheden zijn onderzocht, maar Zierikzee, en heel het eiland, is te klein om in aan merking te komen voor dat soort op leidingen." Schriftoverdenking Eén van de ouderlingen van de Neder lands hervormde gemeente te St-Anna-1 land zal woensdag 13 december aan-1 staande 's morgens om 10-30 uur een schriftoverdenking houden voor zie ken. bejaarden, thuiszittenden en ge handicapten. Ijsbaan onder water Koewei er op het eerste gezicht nog wel geen vorst in aantocht is. heeft men de ijsbaan aan de Langeweg in St-Annaland onder water gezet. Conferentie gereformeerde ouderlingen GOES In hot verslag ln de krant van maandag van tic- gereformeerd» ouderiingonconlorentie in de Ooster- kerk Goes zijn enkele uitspraken niet volledig weergegeven. In hét var- •.till: Maat onder meer als conclusie van de synode vermeld: „Het mort- tljkv.e punt ln deze was of men een kind eerst een aantal Jaren aan het Avondmaal ten laten deelnemen en daarna het kind op een bc tijd Busjesactie De busjesactie ten bate van de He- mava heeft in St-Annaland een bedrag van 40,45 opgeleverd. Opbrengst verkoping De opbrengst van de goederen door de hervormde vrouwenvereniging Try- fosa' te St-Annaland is door naver- koop en een verloting gestegen tot 3052,09. DREISCHOR Nutsavond De Culturele vereniging "Nut en Ge noegen' te Dreischor houdt vandaag dinsdag, haar eerste Nutsavond in het nieuwe seizoen. De gebroeders Han en Rien Boomsma uit Middelharnis zul len in hotel "De Drie Schapen', waar deze bijeenkomst plaats vindt, aan de hand van kleurendia's vertellen over hun reis naar Afghanistan. Half januari 1973 wordt ae tweede nutsavond gehouden. Dan zal de heer H. van der V/erff een reportage ver zorgen over de Galapagos-eilanden. Op 20 februari a.s. zal H. Barendregt te Dreischor oude en nieuwe films over Dreischor vertonen en tevens stukken herhaling op de geluidsband van het enkele jaren geledra gevierde eeuw feest van "Nut ra Genoegen'. ZIERIKZEE Ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan hield de vogelkwekersvereniging "Vogelvreugd' uit Zierikzee vrijdag en zaterdag een grote vogeltentoonstelling in "De Graanbeurs'. De leden van de 'Schouwse Zanger' uit Haamstede, de vogelkwekersvereniging Oost-Duive- land uit Bruinisse, de 'Edelzanger' uit Brouwershaven en van 'Vogelvreugd' zelf stuurden gezamenlijk ruim zes honderd vogels in. Zeven keurmees ters zijn urenlang bezig geweest om de tropische vogels, grote parkieten, grasparlrieten en kleurkanaries te be oordelen. Zij toonden zich vol lof over de kwaliteit van de ingezonden vogels. Waarschijnlijk zullen enkele vogels worden ingestuurd naar de bondstentoonstelling, die in januari in Rotterdam zal worden gehouden. Nadat voorzitter H. Bevelander de tentoonstelling vrijdagavond had ge opend was de publieke belangstelling onmiddellijk al groot. Ook zaterdag kwamen vele liefhebbers de vogels bekijken. De keurmeester A, de Heer uit Mid- deburg (tropische vogels) J. Heyboer uit Oude-Tonge (grote parkieten) H. C. Müler uit Rotterdam (grasparkie ten) en W. IJzermans uit Wouw, L- J. Steur uit Wouw, Chr. Suikerbuik uit Bergen op Zoom, C. A- van ünen uit Rotterdam (allen kleurkanaries) maak ten de volgende uitslagen bekend: ka naries: algemeen kampioen met bondskruis A. Blommaert Zierikzee 99 puls punten, N. van Burg eerste prijs stamkanarie EK. 88 plus punten, A. Blommaert eerste pr. EK 88 plus, N. van Burg tweede p is EK 88, M. Braber, Brouwershaven tweede prijs EK 83, N. van Burg OEK 89. OK kanaries A. Blommaert eerste prijs 89 punten, L. Poelman Brouwershaven eerste nrijs 89 plus, J. van Popering, Bruinisse 88, W. van Goeihen Zierik zee tweede prijs 88, L. Poelman tweede prijs 89, W. van Goethen tweede prijs 88 plus. Grasparkieten A. J- Schiettekatte, ste prijs EK 86 punten, H. van Twist, Haamstede tweede prijs EK 85, P. Verwest, Zierikzee eerste prijs OEK 84, L. Kik, Haamstede eerste prijs OK 87, P, Verwest eerste prijs OK 8E Verwest tweede prijs OK 87. Grote parkieten: H. van Twist eerste1 prijs 90 punten, H. Bevelander Zierik zee tweede prijs 88 plus. Derbyvogel H. Bevelander 87 punten, J. de Boed, Bruinisse eerste prijs OK 89, P. Verwest tweede prijs OK Tropische vogels: M. Braber eerste prijs EK bastaarden 90 punten, C. Eoot eerste prijs OK, S. Hart eerste prijs OK 90, M. Braber tweede prijs OK 90, M. Braber tweede prijs OK 89, A. Duinhouwer tweede prijs OK, A. H- van Twist eerste prijs EK 89, C. van der Jagt tweede prijs EK 89. doen". Du is go«i conclusie van de synode, maar een opmerking van de spreker op dc conferentie, ds. J. C. Seegers De synode heeft ten aanzien van de kindercommunie onder meer besloten. „Een depuümtschap wordt ln het leven geroepen, waaraan ook eni ge deputaten voor de eredienst zijn toegevoegd, met de bijzondere op dracht: a. zich te bezinnen op de prin cipiële vraag of ook kinderen van de gemeente tot de maaltijd des Heren mogen worden toegelaten; b. allericl principiële en praktische vragen welke hiermee samenhangen ook in deze bezinning te betrekken". In het verslag staat ook dat de gere formeerde kerk Jaarlijks een aanzien lijk bedrag in een fonds ter beitrtj- aing van het racisme stort. Dit is niet geheel juist: de synode heeft eenmaal een gift in het fonds (van het pro gram to combat racisme) gestort. De synode van Dordrecht ijesioot dat program niet rechtstreeks te steunen. Wel wil zij de slachtoffers van het racisme steunen, maar dan zelfstan dig. niet via, maar slechts in overleg met het program to conbat racism. De synode droeg de deputaten op, heel deze materie waaronder het gebruik van geweld opnieuw ln studie te nemen. Ledenvergadering school met de bijbel Vrijdag 15 december aanstaande zal een ledenvergadering worden gehou den van de Oud-Vossemeerse school met de bijbel. Men zal onder meer een bestuursverkiezing houden, door het vertrek van de heer K. Moerland naar elders een vacature is ontstaan welke aangevuld moet worden. De aanvang van de vergadering is om iialf acht- OOSTERLAND ZLM-secretarla ir. D. Luteijn heeft voor de landbouwver- eniBing DES uit Oosterland era inlei ding gehouden over 'Actuele land bouwzaken'. Dat gebeurde tijdens een algemene ledenvergadering in "De Pleisterplaats' te Oosterland. De heer Luteijn liet in zijn inleiding een aantal sombere geluiden horen, onder meer over de lnflatiebestrijding. de vaststel ling van de landbouwprijzen voor de EEG, ae hoge lasten voortvloeiend uit ae sociale voorzieningen en het terug lopen van het percentage opvolgers, dat thans veertig bedraagt. DES-vorzitter H. J. van de Zande hield in zijn openingswoord reeds en kele van deze onderwerpen aange roerd. De bestuursleden S. van der Laan en W. P. bij de Va&te, werden met stemmen herkozen. In de plaats van de heer B. de Ronde, die zich niet herkiesbaar stelde, werd niet voorzien, een bestuur van zeven man werd groot genoeg geacht. Collectes De kerkcollectes in de Nederlands hervormde kerk te Oosterland bedroe gen over de maand november voor de kerkvoogdij 497, 27 voor de diaconie 165,75; voor de centrale verwarming 168,02; de zraóingscollecte bracht 290,39 op. De zradingsoollecte vad de zondagsschool bedroeg 25,20. eigenlijk'club 18/30' een noemer, een begrip voor jonge mensen die een eigentijdse-vorm van vakantie wjllen! anders gezegd: 'club 18/30' zijn vliegreizen voor jongeren van 18 tot 30 jaar en worden georganiseerd door centouri-haarlem, klm-schiphol en bijdevaate-zierikzee. vliegen naar zonnige streken, vakantie houden met andere leeftijdgenoten, verblijven in uitstekende hotels met volledige verzorging. dat is 'club 18/30'! wij(reisburo bijdevaate) kunnen u daar alles over vertellen al was het vanavond nog, draai 01110 2577.fijn eigenlijk. om jong te zijn! reizen bijdevaate zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 23